of 4 /4
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · - การก าหนดลักษณะเฉพาะของข้อสอบ (Item Specification) และการเขียน

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · - การก าหนดลักษณะเฉพาะของข้อสอบ (Item Specification) และการเขียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

Page 2: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · - การก าหนดลักษณะเฉพาะของข้อสอบ (Item Specification) และการเขียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

Page 3: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · - การก าหนดลักษณะเฉพาะของข้อสอบ (Item Specification) และการเขียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

แผนการด าเนนิงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กและผู้ที่สนใจ

วัน เดือน ปี สาระ/เนื้อหา

1-15 สิงหาคม 2558 ทดสอบสมรรถนะด้านการวัดผลก่อนการพัฒนา

16 สิงหาคม – 30 กันยายน 2558

วงรอบท่ี 1

- ความส าคัญของการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่องของผู้เรียน (หน่วยที่ 1 )

- แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของมาตรฐานและตัวชี้วัดและการวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ (หน่วยที่ 2)

1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2558

วงรอบท่ี 2

- การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด (หน่วยที่ 3)

- การออกแบบการวัดและประเมินผล (หน่วยที่ 4)

1 ธันวาคม 2558 –

15 มกราคม 2559

วงรอบท่ี 3

- การก าหนดลักษณะเฉพาะของข้อสอบ (Item Specification) และการเขียนข้อสอบ (หน่วยที่ 5)

- การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (หน่วยที่ 5)

16–22 มกราคม 2559 ทดสอบสมรรถนะด้านการวัดผลหลังการพัฒนา

Page 4: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · - การก าหนดลักษณะเฉพาะของข้อสอบ (Item Specification) และการเขียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

กรอบความคิดการพัฒนาโดย E-Coaching