of 4 /4
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · - การก าหนดลักษณะเฉพาะของข้อสอบ (Item Specification) และการเขียน

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · - การก...

 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

  แผนการด าเนนิงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กและผู้ที่สนใจ

  วัน เดือน ปี สาระ/เนื้อหา

  1-15 สิงหาคม 2558 ทดสอบสมรรถนะด้านการวัดผลก่อนการพัฒนา

  16 สิงหาคม – 30 กันยายน 2558

  วงรอบท่ี 1

  - ความส าคัญของการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่องของผู้เรียน (หน่วยที่ 1 )

  - แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของมาตรฐานและตัวชี้วัดและการวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ (หน่วยที่ 2)

  1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2558

  วงรอบท่ี 2

  - การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด (หน่วยที่ 3)

  - การออกแบบการวัดและประเมินผล (หน่วยที่ 4)

  1 ธันวาคม 2558 –

  15 มกราคม 2559

  วงรอบท่ี 3

  - การก าหนดลักษณะเฉพาะของข้อสอบ (Item Specification) และการเขียนข้อสอบ (หน่วยที่ 5)

  - การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (หน่วยที่ 5)

  16–22 มกราคม 2559 ทดสอบสมรรถนะด้านการวัดผลหลังการพัฒนา

 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

  กรอบความคิดการพัฒนาโดย E-Coaching