of 25 /25
[พิมพ์ชือเรืองเอกสาร] แผนกลยุทธ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ พ.ศ. 2552 – 2556 (ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2555) 0จัดทําโดย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันที 15 มกราคม 2556

ปรับตามวิทยาลัย แผนกลยุทธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2556-2560biscom.rpu.ac.th/files/reform_plan_2552-2556.pdf ·

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ปรับตามวิทยาลัย...

 • User

  [พิมพ์ชื�อบริษัท]

  [เลือกวนัที�]

  [พิมพ์ชื�อเรื�องเอกสาร]แผนกลยุทธ์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ

  คณะบริหารธุรกจิ วทิยาลยัราชพฤกษ์

  พ.ศ. 2552 – 2556

  (ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2555)

  0จัดทําโดย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ

  วันที� 15 มกราคม 2556

 • คาํนํา

  ตามที�วิทยาลยัราชพฤกษไ์ดจ้ดัทาํแผนยทุธศาสตร์ระยะยาว 10 ปี เมื�อปี 2552 แลว้นั�น ในปี

  การศึกษา 2556 ไดมี้การปรับเปลี�ยนแผนยุทธศาสตร์ใหม่ เพื�อให้เขา้กบัสถานการณ์และรูปแบบ

  การศึกษาที�เป็นปัจจุบนั จึงไดจ้ดัทาํแผนแจกหน่วยงานภายในพร้อมกบัเชิญประชุมคณาจารยแ์ละ

  เจา้หน้าที�ทุกหน่วยงาน เพื�อกาํหนดแนวทางในการผลกัดนัให้แผนยุทธศาสตร์ (ใหม่) ดงักล่าวให้

  บรรลุเป้าหมายที�ตั�งไว ้นอกจากนี�ทางงานนโยบายและแผนไดจ้ดัทาํแผนกลยุทธ์ในระยะ 5 ปี (พ.ศ.

  2552-2556) โดยให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นและตดัสินใจร่วมกนั เพื�อเป็นแนว

  และกรอบในการพฒันาวิทยาลยัไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยัต่อไป

  ดังนั� น ทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจึงปรับเปลี� ยนแผนกลยุทธ์ของสาขาวิชา

  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2552-2556) ขึ�น โดยสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี ของ

  วิทยาลยั เพื�อเป็นแนวทางและการจดัทาํแผนปฏิบติังานของสาขาวิชาที�จะนาํไปสู่การปฏิบติังานที�มี

  ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

  นอกจากนี� เพื�อให้แผนกลยุทธ์ของสาขาวิชาฯ มีความสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบและตวับ่งชี� การ

  ประกันคุณภาพของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงานรับรองมาตรฐาน

  ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

  แห่งชาติ

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  คณะบริหารธุรกิจ

 • สารบัญ

  หนา้

  ตอนที� 1 บทนาํ 1

  - ปรัชญา 1

  - วิสัยทศัน์ 1

  - พนัธกิจ 1

  - เป้าหมาย 1

  - พฒันาการของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2

  - ประเด็นยุทธศาสตร์ 5

  - สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT 5

  - กระบวนการในการจดัทาํแผนกลยุทธ์ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7

  ตอนที� 2 เป้าประสงค ์ตวัชี�วดั เป้าหมายและกลยุทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 11

  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 1 พฒันาการเรียนการสอนเพื�อเพิ�มศกัยภาพ 11

  ในการผลิตบณัฑิต

  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 2 การเพิ�มศกัยภาพงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 14

  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 3 การพฒันาคุณภาพการบริการวิชาการแก่สังคม 16

  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 4 การส่งเสริมและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 18

  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 5 การพฒันาระบบบริหารจดัการ 20

  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 6 การพฒันาสถาบนัเพื�อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 22

  ตอนที� 3 ขอ้เสนอในการนาํแผนไปใช้ 23

 • แผนกลยทุธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ.2552-2556 (ฉบบัปรับปรุง ปีการศึกษา 2556) 1

  ตอนที� 1

  บทนํา

  ทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจไดจ้ดัทาํแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการเพื�อเป็นเครื�องมือ

  ในการปฏิบติังานของผูที้�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งการจดัทาํแผนกลยุทธ์ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็น

  แผนระยะ 5 ปี ตั�งแต่ พ.ศ.2552-2556 ดงัจะไดเ้สนอขอบข่ายการดาํเนินงานในบทนาํ ดงัต่อไปนี�

  1.1 ปรัชญา

  “เทคโนโลยีกา้วหนา้ พฒันาจริยธรรม นาํความรู้สู่สากล”

  1.2 วสัิยทัศน์

  เป็นผูน้าํดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที�มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งพฒันา

  บณัฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะการปฏิบติัการดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

  1.3 พนัธกิจ

  1. ผลิตบณัฑิตที�มีคุณภาพ คุณธรรม ตอบสนองความตอ้งการของสถานประกอบการ

  2. สร้างผลงานวิจยันวตักรรมที�เป็นประโยชน์ต่อสถาบนัการศึกษาและถ่ายทอดสู่ชุมชน สังคม

  3. บริการวิชาการดา้นวิชาชีพให้กบัชุมชนนาํไปใชป้ระโยชน์อยา่งต่อเนื�องและย ั�งยืน

  4. ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและรักษาสิ�งแวดลอ้ม

  5. บริหารจดัการเชิงธรรมาภิบาล

  1.4 เป้าหมาย

  เพื�อให้การดาํเนินงานบรรลุตามพนัธกิจของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะกรรมการ

  สาขาวิชาฯ จึงมีการกาํหนดเป้าหมาย ดงัต่อไปนี�

  1. ดา้นคุณภาพบณัฑิต ผูส้าํเร็จการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตอ้งมีคุณสมบติั ดงันี�

  - มีความรู้ ความสามารถทางดา้นคอมพิวเตอร์และทกัษะในการปฏิบติังานจริง

  - มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ

  - มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วางแผนในการทาํงานพร้อมทั�งมีวินยัในการทาํงาน

  - รู้จกัใชอ้งคค์วามรู้ที�ไดจ้ากการเรียน นาํมาช่วยเหลือชุมชน และสังคม

  - มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

 • แผนกลยทุธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ.2552-2556 (ฉบบัปรับปรุง ปีการศึกษา 2556) 2

  2. ดา้นการพฒันาบุคลากร บุคลากรในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจะไดรั้บการพฒันา ดงันี�

  - ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาในระดบัที�สูงขึ�น

  - มีความสามารถในวิชาชีพของตนเอง และมีความสนใจในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ

  - มีการเขา้ร่วมการอบรมพฒันาบุคลากรในสาขาวิชาฯ ทั�งทางดา้นวิชาชีพ และคุณธรรม

  จริยธรรม

  - บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการทาํงาน

  - มีทศันคติที�ดีกบัองคก์ร และกบัเพื�อนร่วมงาน

  - มีความรับผิดชอบในการสอน และการทาํงานร่วมกนั

  3. ดา้นงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์โดยคณาจารยแ์ละนกัศึกษา

  - ส่งเสริมให้คณาจารย ์และนกัศึกษาสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ใหม่ๆ

  - เนน้การพฒันาโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจที�เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

  - เนน้การวิจยั และคน้ควา้ในสิ�งที�เป็นประโยชน์ต่อองคก์ร

  4. ดา้นการบริการวิชาการแก่ชุมชน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีแนวทางในการให้บริการ

  วิชาการต่อชุมชน

  - เป็นหน่วยงานที�บริการดา้นวิชาการแก่หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั�วไป

  - เนน้ให้ความรู้แก่ชุมชน เพื�อนาํไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป

  - พฒันาหน่วยงานให้เป็นศูนยฝึ์กอบรมดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประจาํชุมชน

  5. ดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีแนวทางในการทาํนุบาํรุง

  ศิลปวฒันธรรม ดงันี�

  - สนบัสนุนกิจกรรมดา้นการทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปวฒันธรรมและประเพณีไทย

  - ส่งเสริมให้นกัศึกษาเรียนรู้วฒันธรรมทอ้งถิ�น

  1.5 พฒันาการของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ

  ทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีการเปลี�ยนแปลงในช่วง พ.ศ.2549-2555 ในส่วนที�เกี�ยวขอ้ง

  กับ จาํนวนนักศึกษาเข้าใหม่ จาํนวนนักศึกษาทั� งหมด จาํนวนผูส้ําเร็จการศึกษา และจาํนวน

  คณาจารยใ์นสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แสดงดงัแผนภาพที� 1 ถึง 4

 • แผนกลยทุธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ.2552-2556 (ฉบบัปรับปรุง ปีการศึกษา 2556) 3

  พฒันาการของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะบริหารธุรกิจ

  146169

  204

  324

  0

  100

  200

  300

  400

  2549 2550 2551 2552

  จํานวนนักศึกษาที�เข้าใหม่ ประจําปี 2552-2556

  ปริญญาตรี

  จาํนวน

  ปีการศึกษา

  146169

  204

  324

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

  2549 2550 2551 2552

  จํานวนนักศึกษาทั�งหมด ประจําปี 2552-2556

  ปริญญาตรี

  จาํนวน

  ปีการศึกษา

 • แผนกลยทุธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ.2552-2556 (ฉบบัปรับปรุง ปีการศึกษา 2556) 4

  146169

  204

  324

  0

  100

  200

  300

  400

  2549 2550 2551 2552

  จํานวนนักศึกษาที�จบการศึกษา ประจําปี 2552-2556

  ปริญญาตรี

  จาํนวน

  ปีการศึกษา

  10

  1618

  24

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  2549 2550 2551 2552

  จํานวนอาจารย์ประจําสาขาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ ปีการศึกษา 2552-2556จาํนวน

  ปีการศึกษา

 • แผนกลยทุธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ.2552-2556 (ฉบบัปรับปรุง ปีการศึกษา 2556) 5

  1.6 ประเด็นยุทธศาสตร์

  การดาํเนินงานของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประกอบไปดว้ยงานหลกั คือ งานประจาํที�ตอ้ง

  ดาํเนินการตามพนัธกิจของสาขาวิชาฯ การพฒันางานประจาํให้ดีขึ�น และงานใหม่ที�จะมุ่งเน้นใน

  การกาํหนดแผนกลยุทธ์ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ในปี 2552-2556 โดยการนาํปรัชญา วิสัยทศัน์

  และพนัธกิจของสาขาวิชาฯ มาเป็นกรอบในการจดัทาํแผนกลยุทธ์ของสาขาวิชาฯ ให้สอดคลอ้งกบั

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที�ระบุในแผนพฒันาวิทยาลยั ระยะ 10 ปี ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์มีดงันี�

  1. การพฒันาการเรียนการสอนเพื�อเพิ�มศกัยภาพในการผลิตบณัฑิต

  2. การเพิ�มศกัยภาพงานวิจยัและงานสร้างสรรค์

  3. การพฒันาคุณภาพการบริการวิชาการแก่สังคม

  4. การส่งเสริมและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

  5. การพฒันาระบบบริหารจดัการ

  6. การพฒันาสถาบนัเพื�อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

  1.7 สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT

  จากการประชุมคณะกรรมการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางสาขาวิชาฯ ได้ดาํเนินการ

  วิเคราะห์ SWOT และไดบ้ทสรุปของผลการวิเคราะห์ SWOT ดงันี�

  จุดแข็ง (Strengths)

  1. คณาจารยมี์คุณภาพ มีศกัยภาพในการดูแลนกัศึกษาอยา่งใกลชิ้ด

  2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นสมาชิกในเครือข่ายดา้นงานวิจยั ACTIS ทาํให้มีช่องทาง

  ในการนาํเสนอผลงานวิจยัอยา่งต่อเนื�อง

  3. เนื�องจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เปิดสอนตั�งแต่วิทยาลยัเปิดทาํการ ทาํให้มีนกัศึกษา

  เป็นจาํนวนมาก

  4. นกัศึกษาของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจไดรั้บรางวลัทางดา้นวิชาการ ดา้นกีฬา และอื�นๆ

  5. มีห้องโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจที�เหมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอนและพฒันา

  โครงงานของนกัศึกษา

  จุดอ่อน (Weaknesses)

  1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีบุคลากรที�มีตาํแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิปริญญาเอกนอ้ย

  2. หลกัสูตรยงัไม่ไดพ้ฒันาความเป็นนานาชาติ

  3. มีผลงานวิจยั และนวตักรรมทางวิชาการในการบูรณาการงานวิจยัมาใช้กบัการเรียนการ

  สอนและสร้างคุณค่าแก่ชุมชนและสังคมในจาํนวนนอ้ย

 • แผนกลยทุธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ.2552-2556 (ฉบบัปรับปรุง ปีการศึกษา 2556) 6

  4. การบริการวิชาการแก่สังคมยงัขาดความต่อเนื�องย ั�งยืน

  5. คณาจารยข์องสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจส่วนใหญ่ยงัขาดทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศ

  โอกาส (Opportunities)

  1. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลให้นกัศึกษาจากต่างประเทศมีโอกาส

  เลือกเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัอุดมศึกษาไทย

  2. ค่านิยมของคนไทยที�ตอ้งการให้บุตรหลานเรียนจบขั�นตํ�าระดบัปริญญาตรีทาํให้ผูป้กครอง

  สนบัสนุนให้ศึกษาต่อเพิ�มขึ�น

  3. ทุกองค์กร/บริษทัในปัจจุบนัจาํเป็นตอ้งมีระบบสารสนเทศ/ระบบคอมพิวเตอร์ จึงเป็น

  เหตุผลที�สําคญัที�ทาํให้ผูส้มคัรส่วนใหญ่ให้ความสนใจศึกษาต่อในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  4. เนื�องด้วยสาขาวิชาฯ มีเนื�อหาเกี�ยวข้องกับเทคโนโลยี จึงทาํให้มีช่องทางในการพฒันา

  งานวิจยัที�เป็นนวตักรรมไดอ้ยา่งชดัเจน

  อุปสรรค (Threats)

  1. มีสภาพปัญหาการวา่งงานในปัจจุบนั ส่งผลต่อจาํนวนผูที้�ตอ้งการที� จะศึกษาต่อ เนื�องจาก

  ไม่มีทุนทรัพยใ์นการที�จะศึกษาต่อ

  2. อตัราการเกิดของประชากรลดลง จึงทาํให้จาํนวนประชากรในวยัเรียนลดลง

  3. การเปลี�ยนแปลงทางการเมืองมีผลกระทบต่อการเปลี�ยนแปลงนโยบายการดาํเนินงานการ

  เรียนการสอน

  4. มีกระแสเกี�ยวกบัความยากของการจดัทาํโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นจุดที�ทาํให้ผูที้�

  ตอ้งการศึกษาต่อเปลี�ยนสาขาวิชาที�เรียน

  5. สถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนระดับอุดมศึกษามีคณะ/สาขาวิชาที� เ กี� ยวกับ

  คอมพิวเตอร์จาํนวนเพิ�มมากขึ�น จึงส่งผลให้มีการแข่งขนัสูง โดยเฉพาะอย่างยิ�งการแข่งขนัเชิง

  คุณภาพ

  6. การเรียนในระบบห้องเรียนเสมือนจริงผา่นเทคโนโลยีสารสนเทศมีการแข่งขนัเพิ�มมากขึ�น

  ทาํให้เกิดผลกระทบต่อการศึกษาในระบบปกติ

 • แผนกลยทุธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ.2552-2556 (ฉบบัปรับปรุง ปีการศึกษา 2556) 7

  1.8 กระบวนการในการจัดทําแผนกลยุทธ์ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ

  ในการจดัทาํแผนกลยุทธ์ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ดําเนินการภายใต้ประเด็น

  ยุทธศาสตร์ของวิทยาลยั โดยมีโครงสร้างความเชื�อมโยงระหว่างพนัธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์

  เป้าประสงค ์ตวัชี�วดั และกลยุทธ์ ดงัภาพที� 1

  ภาพที� 1 โครงสร้างความเชื�อมโยงระหวา่งพนัธกิจ เป้าประสงค ์ตวัชี�วดั และกลยุทธ์

  พนัธกิจของสาขาวิชา

  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  ประเด็นยทุธศาสตร์

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  เป้าประสงค ์สาขาวิชา

  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  ตวัชี�วดัและเป้าหมาย

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  กลยทุธ์ของสาขาวิชา

  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  แผนปฏิบติัการประจาํปี

  ประเด็นยทุธศาสตร์

  วิทยาลยัราชพฤกษ์

 • แผนกลยทุธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ.2552-2556 (ฉบบัปรับปรุง ปีการศึกษา 2556) 8

  ทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจไดก้าํหนดแนวทาง/กระบวนการในการจดัทาํแผนกลยุทธ์ของ

  สาขาวิชาฯ เพื�อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางสําหรับการวางแผน/พฒันาแผนกลยุทธ์ของสาขาวิชาฯ

  ดงัภาพที� 1 โดยมีขั�นตอน ดงันี�

  1. ทาํการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ที�เป็นแนวทางในการจดัทาํแผน ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ของ

  วิทยาลยัราชพฤกษ ์แผนกลยุทธ์ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์แผนกลยุทธ์ของคณะบริหารธุรกิจ รายงาน

  ประกนัคุณภาพประจาํปี และผลการตรวจประเมินตนเอง (SAR) ในแต่ละปี

  2. ทบทวนวิสัยทศัน์ และพนัธกิจ เพื�อการพฒันาให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มตามผลที�ไดจ้าก

  การวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ

  3. จดัทาํแผนกลยุทธ์ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  4. ดาํเนินการกําหนดแผนการปฏิบติังานประจาํปี ซึ� งประกอบไปด้วยงานและโครงการ/

  กิจกรรมต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ที�จดัทาํขึ�น

  5. ทาํการประเมินผลการดาํเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนการปฏิบติังานประจาํปี ว่า

  สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ที�กาํหนดไวห้รือไม่

  6. ดาํเนินการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (SWOT) เพื�อพิจารณา

  สิ�งที�ควรพฒันาในปีถดัไป

  7. กลบัสู่ขั�นตอนแรกอีกครั� ง เพื�อเป็นพฒันาแผนกลยุทธ์และการดาํเนินการของสาขาวิชาฯ

 • แผนกลยทุธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ.2552-2556 (ฉบบัปรับปรุง ปีการศึกษา 2556) 9

  ภาพที� 2 กระบวนการในการจดัทาํแผนกลยุทธ์ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ

  - ประเด็นยุทธศาสตร์ของวิทยาลยัราชพฤกษ์

  - แผนกลยุทธ์ของวิทยาลยัราชพฤกษ์

  - แผนกลยุทธ์ของคณะบริหารธุรกิจ

  - รายงานประกนัคุณภาพประจาํปี

  - ผลการตรวจประเมินตนเองในแต่ละปี

  วสัิยทัศน์ / พันธกิจ

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ

  แผนกลยุทธ์

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ

  แผนปฏิบัติการประจําปี

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ

  (งาน/โครงการ/กิจกรรม)

  ประเมินผลการดําเนินการตาม

  แผนปฏิบัติการประจําปี

  วเิคราะห์ SWOT

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ

 • แผนกลยทุธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ.2552-2556 (ฉบบัปรับปรุง ปีการศึกษา 2556) 10

  ตอนที� 2

  เป้าประสงค์ ตวัชี�วดั เป้าหมาย และกลยุทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

  การนําเสนอสาระที�เป็นรายละเอียดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีที�มา และการใช้

  สัญลกัษณ์ ดงันี�

  ประเด็นยุทธศาสตร์ - นาํเสนอเรียงตามลาํดบัประเด็นที�ระบุในแผนพฒันาวิทยาลยั

  ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565)

  ตวัชี�วดั - มีที�มาจาก 4 ทาง ดงันี�

  1) ใชต้วัชี�วดัตามคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของ

  สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

  2) ตวัชี� วดัที�ทางวิทยาลยัพิจารณากาํหนดเป็นการเสริมจุดเน้น

  หรือสร้างอตัลกัษณ์ของวิทยาลยั จะไม่มีตวัเลขระบุตวัชี�วดั

  3) ตวัชี� วดัตามตวับ่งชี� ผลการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐาน

  คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

  4) ตัวชี� วดัตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

  ระดบัอุดมศึกษา ฉบบัสถานศึกษา พ.ศ.2554

  การใชส้ญัลกัษณ์ - การใชส้ญัลกัษณ์ของแต่ละตวัชี�วดั มีดงันี�

  เป้าหมาย - กาํหนดเป็นรายปี

  กลยุทธ์ - นาํเสนอเพื�อเป็นทิศทางในการปฏิบติัให้บรรลุเป้าหมายตาม

  ตวัชี�วดัในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

 • แผนกลยทุธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ.2552-2556 (ฉบบัปรับปรุง ปีการศึกษา 2556) 11

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ (ด้านการเรียนการสอน)

  การพัฒนาการเรียนการสอนเพื�อเพิ�มศักยภาพในการผลิตบัณฑิต

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มุ่งเนน้ในการพฒันาศกัยภาพการจดัการเรียนการสอน และพฒันาหลกัสูตร

  เพื�อให้บณัฑิตเป็นผูที้�มีความเชี�ยวชาญในเชิงวิชาการ ทางวิชาชีพ และมีคุณสมบติัตามอตัลกัษณ์และ

  เอกลกัษณ์ของวิทยาลยั สามารถใชท้กัษะในการดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

  1. บณัฑิตเป็นบณัฑิตที�มีคุณภาพ คุณธรรม และมีความเชี�ยวชาญเชิงวิชาชีพ เทคโนโลยี และภาษา

  ต่างประเทศ

  2. บณัฑิตมีทกัษะชีวติและสังคมตามความตอ้งการของทอ้งถิ�น

  3. หลกัสูตรสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัตลาดแรงงานและการพฒันา

  ประเทศ

  ที�ตัวชี�วดัตามแผนกลยุทธ์

  เป้าหมาย ณ ปีการศึกษา

  2556 2557 2558 2559 2560

  1 มีระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร

  (2.1-1,2.1-2,2.1-4,2.1-5,2.7-1,2.7-2)

  √ √ √ √ √

  2 มีคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการหลกัสูตร

  ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ

  (2.1,3.2-1)

  √ √ √ √ √

  3 มีการจดัทาํรายละเอียดรายวิชาก่อนการเปิดสอนในแต่ละ

  ภาคการศึกษาโดยมีกระบวนการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็น

  สาํคญั (2.6-2,2.8-1)

  √ √ √ √ √

  4 มีการให้ผูมี้ประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพเขา้มามี

  ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนในทุกหลกัสูตร

  (2.6-4)

  √ √ √ √ √

  5 ร้อยละของความสําเร็จในการดาํเนินงานหลกัสูตรตาม

  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ {2}

  100% 100% 100% 100% 100%

 • แผนกลยทุธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ.2552-2556 (ฉบบัปรับปรุง ปีการศึกษา 2556) 12

  ที�ตัวชี�วดัตามแผนกลยุทธ์

  เป้าหมาย ณ ปีการศึกษา

  2556 2557 2558 2559 2560

  6 คุณภาพของบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

  แห่งชาติ {2}

  4 คะแนน

  5คะแนน

  5คะแนน

  5คะแนน

  5คะแนน

  7 จาํนวนรายวิชาที�มีการบูรณาการการเรียนการสอนให้ผูเ้รียน

  ไดป้ฏิบติัทั�งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน หรือจากการ

  วิจยั (2.6-5)

  1รายวิชา

  1รายวิชา

  1รายวิชา

  2รายวิชา

  2รายวิชา

  8 มีระบบการบริหารจดัการดา้นการจดัการเรียนการสอน การ

  วดัและประเมินผล และนาํผลการประเมินไปพฒันาและ

  ปรับปรุงการสอน (2.6-7)

  √ √ √ √ √

  9 ร้อยละของจาํนวนรายวิชาที�มีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศ

  เขา้มาใชใ้นการเรียนการสอน (2.5)

  80% 85% 90% 95% 100%

  10 ผลการดาํเนินงานตามระบบกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการ

  เรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิตไดต้ามเกณฑ์มาตรฐาน

  (2.7)

  5คะแนน

  5คะแนน

  5คะแนน

  5คะแนน

  5คะแนน

  11 มีการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาที�ครบถว้นและมีระบบการ

  ประเมินโครงการสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตที�พึง

  ประสงค ์หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ

  นกัศึกษาตามตวับ่งชี�และเป้าหมายที�กาํหนด (2.8-3,2.8-4)

  √ √ √ √ √

  12 มีเครือข่ายการแลกเปลี�ยนเรียนรู้กบัสถาบนัการศึกษาหรือ

  สถานประกอบการในประเทศ

  1

  องคก์ร

  2

  องคก์ร

  3

  องคก์ร

  4

  องคก์ร

  5

  องคก์ร

  13 มีระบบสนบัสนุนให้คณาจารยท์าํผลงานเพื�อขอเลื�อน

  ตาํแหน่งทางวิชาการ (2.3-1)

  1 คน 1 คน 1 คน 1 คน 1 คน

  14 มีสัดส่วนอาจารยป์ระจาํที�มีวุฒิปริญญาเอกต่ออาจารย์

  ประจาํ

  0% 0% 0% 1% 2%

  15 มีโครงการดา้นเสริมสร้างและพฒันานกัศึกษาให้เป็นไป

  ตามอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของวิทยาลยั {16,17}

  2โครงการ

  2โครงการ

  2โครงการ

  2โครงการ

  2โครงการ

 • แผนกลยทุธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ.2552-2556 (ฉบบัปรับปรุง ปีการศึกษา 2556) 13

  กลยุทธ์การดําเนินงาน

  1. พฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม

  2. ส่งเสริมการเรียนรู้จากผูท้รงคุณวุฒิภูมิปัญญาทอ้งถิ�น และกิจกรรมภายนอกห้องเรียน

  3. ส่งเสริมการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบนัเขา้มาใชใ้นกระบวนการเรียนการสอน

  4. เสริมสร้างให้นกัศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที�ดี และ

  พฒันาวุฒิภาวะความเป็นผูน้าํ

  5. พฒันาให้นกัศึกษามีอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของวิทยาลยั

  6. ส่งเสริมการจดักิจกรรม/โครงการที�มุ่งเนน้การพฒันาอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของวิทยาลยั

  7. สนบัสนุนให้บุคลากรมีทกัษะดา้นวิชาชีพ ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี

 • แผนกลยทุธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ.2552-2556 (ฉบบัปรับปรุง ปีการศึกษา 2556) 14

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ (ด้านการวจิัย)

  การเพิ�มศักยภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มุ่งพฒันาศักยภาพงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาให้สามารถ

  ตอบสนองการแกไ้ขปัญหาของทอ้งถิ�น รวมถึงการสนบัสนุนให้งานวิจยัไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่และการจด

  ทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

  1. งานวิจัย/นว ัตกรรมจากความร่วมมือของคณาจารย์และนักศึกษาที�นํามาใช้ประโยชน์กับ

  สถาบนัการศึกษา ชุมชน สังคมได้

  2. มีผลงานวิจยัที�ตอบสนองและแกปั้ญหาทอ้งถิ�นและประเทศชาติ

  3. คณาจารยส์ามารถพฒันาผลงานวิจยัตีพิมพห์รือเผยแพร่ระดบัชาติ หรือนานาชาติ

  4. ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคน์าํไปสู่การจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา

  ที�ตัวชี�วดัตามแผนกลยุทธ์

  เป้าหมาย ณ ปีการศึกษา

  2556 2557 2558 2559 2560

  1 มีผลงานวิจยัที�ตอบสนองความตอ้งการและแกไ้ขปัญหา

  ของสถาบนั ชุมชน สังคมและนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง

  (4.2),{6}

  3 เรื�อง 4 เรื�อง 5 เรื�อง 6 เรื�อง 7 เรื�อง

  2 มีคณาจารย ์บุคลากร หรือนกัศึกษาเขา้ไปมีส่วนร่วมกบั

  กิจกรรมงานเครือข่ายวิจยั (4.2-3)

  2 ครั� ง 2 ครั� ง 2 ครั� ง 3 ครั� ง 3 ครั� ง

  3 มีผลงานวิจยัที�ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัเครือข่าย

  ระดบัชาติและนานาชาติ จนมีผลรวมการถ่วงนํ�าหนกัตาม

  เกณฑ์ (4.2-3),{5,7}

  3.51คะแนน

  3.51คะแนน

  3.6คะแนน

  3.65คะแนน

  3.7คะแนน

  4 มีการให้บริการทางวิชาการและสนบัสนุนทรัพยากรดา้น

  การสร้างผลงานวิจยั รวมถึงการให้คาํปรึกษาแนวทางการ

  ทาํวิจยัแก่คณาจารยแ์ละบุคลากร (4.1,4.3)

  3คะแนน

  3.2คะแนน

  3.4คะแนน

  3.6คะแนน

  3.8คะแนน

  5 มีกิจกรรมส่งเสริมงานวิจยั และการเผยแพร่ผลงานวิจยั 1กิจกรรม

  1กิจกรรม

  1กิจกรรม

  1กิจกรรม

  1กิจกรรม

 • แผนกลยทุธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ.2552-2556 (ฉบบัปรับปรุง ปีการศึกษา 2556) 15

  กลยุทธ์การดําเนินงาน

  1. สร้างและพฒันางานวิจยั/นวตักรรมเชิงบูรณาการดา้นพฒันาสถานศึกษาและชุมชน

  2. สร้างงานวิจยัเชิงบูรณาการเพื�อเพิ�มศกัยภาพในการแข่งขนัและตอบสนองความตอ้งการของชุมชน

  สังคม

  3. พฒันาคุณภาพงานวิจยั/นวตักรรม และงานวิชาการที�มีคุณภาพและสร้างคุณประโยชน์ให้กับ

  ประเทศชาติ

  4. ส่งเสริมสนบัสนุนงานวิจยั/นวตักรรมให้มีการตีพิมพเ์ผยแพร่ระดบัชาติ หรือนานาชาติ รวมถึงการ

  นาํไปใชป้ระโยชน์ของชุมชน สังคม และสร้างงานวิจยั/นวตักรรม

 • แผนกลยทุธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ.2552-2556 (ฉบบัปรับปรุง ปีการศึกษา 2556) 16

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ (ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม)

  การพฒันาคุณภาพการบริการวิชาการแก่สังคม

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส่งเสริมให้คณาจารยแ์ละนกัศึกษานาํองคค์วามรู้ที�มีไปใชใ้นการให้บริการ

  กบัประชากรในชุมชนทอ้งถิ�น โดยรอบวิทยาลยั เพื�อให้ประชากรสามารถพึ�งพาตนเองได ้พร้อมทั�งส่งเสริม

  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งสถาบนั ชุมชน หรือหน่วยงานภาครัฐ

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

  1. มีงานบริการดา้นวิชาการที�มีการบูรณาการระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษาที�เป็นประโยชน์และสร้าง

  คุณค่าต่อชุมชน สังคม

  2. สนบัสนุนการเป็นศูนยก์ารให้บริการวิชาการของวิทยาลยั ที�สอดคลอ้งกบัความตอ้งของทอ้งถิ�น

  หรือประเทศ

  3. สามารถให้บริการวิชาการโดยเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ

  ภาคเอกชน หรือชุมชน

  4. สนบัสนุนวิทยาลยัในการเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาศกัยภาพของประชากรในทอ้งถิ�นให้พึ�งพา

  ตนเองได้

  ที�ตัวชี�วดัตามแผนกลยุทธ์

  เป้าหมาย ณ ปีการศึกษา

  2556 2557 2558 2559 2560

  1 มีความร่วมมือดา้นบริการทางวิชาการเพื�อการเรียนรู้และ

  เสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือ

  ภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ (ร่วมกบัคณะ)

  1 องคก์ร 1 องคก์ร 2 องคก์ร 2 องคก์ร 2 องคก์ร

  2 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (5.1) 5คะแนน

  5คะแนน

  5คะแนน

  5คะแนน

  5คะแนน

  3 มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกบัการเรียนการสอน

  หรือกบัการวิจยั (5.1)

  1โครงการ

  1โครงการ

  1โครงการ

  1โครงการ

  1โครงการ

  4 มีโครงการหรือกิจกรรมที�สร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน

  (ร่วมกบัคณะ) {9}

  1โครงการ

  1โครงการ

  1โครงการ

  1โครงการ

  1โครงการ

  5 มีการนาํความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมา

  ใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนหรือการวิจยั {8}

  4คะแนน

  4คะแนน

  5คะแนน

  5คะแนน

  5คะแนน

 • แผนกลยทุธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ.2552-2556 (ฉบบัปรับปรุง ปีการศึกษา 2556) 17

  กลยุทธ์การดําเนินงาน

  1. สาํรวจความตอ้งการของชุมชนเป้าหมายในการรับการบริการวิชาการ

  2. พฒันาระบบบริการวิชาการที�ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน สังคม อยา่งต่อเนื�องและย ั�งยืน

  3. มีการติดตามผลสัมฤทธิ� ของการบริการวิชาการที�สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจดัให้ทุกโครงการและ

  นาํผลดงักล่าวไปปรับปรุงการบริการวิชาการ การเรียนการสอน การวิจยั

 • แผนกลยทุธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ.2552-2556 (ฉบบัปรับปรุง ปีการศึกษา 2556) 18

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ (ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม)

  การส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้ความสําคญัในการทาํนุบาํรุง อนุรักษ ์ฟื� นฟู ศิลปวฒันธรรมอนัดีงามที�

  เป็นสมบติัของประเทศชาติ โดยการส่งเสริมให้คณาจารยแ์ละนกัศึกษาไดบ้รูณาการการจดัการเรียนการสอน

  กบัศิลปวฒันธรรมและดาํเนินกิจกรรม/โครงการที�เกี�ยวกบัการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม เพื�อเป็นแหล่งใน

  การสร้างเสริมภูมิปัญญาของทอ้งถิ�น

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

  1. มีการบูรณาการดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและรักษาสิ�งแวดลอ้มเขา้กบักิจกรรมนกัศึกษา

  การจดัการเรียนการสอน

  2. มีการเผยแพร่และพฒันา ถ่ายทอดศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ�น

  ที�ตัวชี�วดัตามแผนกลยุทธ์

  เป้าหมาย ณ ปีการศึกษา

  2556 2557 2558 2559 2560

  1 ระดบัความพึงพอใจของการบูรณาการดา้นทาํนุบาํรุง

  ศิลปวฒันธรรม กบักิจกรรมนกัศึกษา การจดัการเรียนการ

  สอน การวิจยั และการบริการวิชาการ (อยา่งนอ้ยสองดา้น)

  {11}

  3.51 3.65 3.75 3.85 4.00

  2 ร้อยละระดบัความพึงพอใจของการบูรณาการดา้นการรักษา

  สุนทรียภาพ กิจกรรมนกัศึกษา การจดัการเรียนการสอน

  การวิจยัและการบริการวิชาการ (อยา่งนอ้ยสองดา้น) (6.1-4)

  80% 80% 85% 85% 90%

  3 จาํนวนสิ�งเผยแพร่ดา้นการส่งเสริมและทาํนุบาํรุง

  ศิลปวฒันธรรม

  1 เรื�อง 1 เรื�อง 2 เรื�อง 2 เรื�อง 2 เรื�อง

  4 จาํนวนโครงการดา้นการสืบทอดประเพณี/ศิลปวฒันธรรม

  (6.1-1)

  1 โครงการ

  1 โครงการ

  1 โครงการ

  1 โครงการ

  1 โครงการ

  5 จาํนวนโครงการดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและ

  ขนบธรรมเนียมอนัดีงามของไทย (6.1-1)

  1 โครงการ

  1 โครงการ

  1 โครงการ

  1 โครงการ

  1 โครงการ

 • แผนกลยทุธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ.2552-2556 (ฉบบัปรับปรุง ปีการศึกษา 2556) 19

  กลยุทธ์การดําเนินงาน

  1. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้นกัศึกษา คณาจารยจ์ดัโครงการ/กิจกรรมเพื�อบูรณาการทาํนุบาํรุง

  ศิลปวฒันธรรมกบักิจกรรมนกัศึกษา การจดัการเรียนการสอน

  2. สร้างเครือข่ายกบัชุมชนเพื�ออนุรักษฟื์� นฟู พฒันา ถ่ายทอด เพื�อทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและภูมิ

  ปัญญาทอ้งถิ�น

  3. เผยแพร่ความรู้หรือขอ้มูลที�ส่งเสริมและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทยสู่ภายนอก หรือทอ้งถิ�น เพื�อ

  ต่อยอดในการเรียนรู้ศิลปวฒันธรรม

 • แผนกลยทุธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ.2552-2556 (ฉบบัปรับปรุง ปีการศึกษา 2556) 20

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ (ด้านการบริหารจัดการ)

  การพฒันาระบบบริหารจัดการของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้ความสําคญักบัการบริหารจดัการ โดยการยึดหลกัธรรมาภิบาล เพื�อให้

  การดาํเนินกิจการของวิทยาลยัเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ทั�งยงัส่งเสริมและการดาํเนินการดา้นการประกนั

  คุณภาพให้เป็นส่วนหนึ�งในการดาํเนินของบุคลากรทุกหน่วยงาน

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

  1. มีระบบบริหารจดัการที�มีประสิทธิภาพและส่งผลสําเร็จต่อการดาํเนินกิจกรรมของสาขาวิชาฯ

  2. ระบบบริหารจดัการของสาขาวิชาฯ ดาํเนินการตามระบบบริหารจดัการของวิทยาลัย เพื�อให้มี

  มาตรฐานเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล

  3. มีการดาํเนินงานดา้นงบประมาณอยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ

  4. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพที�สอดคลอ้งกบัหน่วยงานตน้สังกดั

  5. มีการดาํเนินการการประกนัคุณภาพของสาขาวิชาฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินทั�งจากหน่วยงานภายใน

  และภายนอก

  ที�ตัวชี�วดัตามแผนกลยุทธ์

  เป้าหมาย ณ ปีการศึกษา

  2556 2557 2558 2559 2560

  1 มีแผนกลยุทธ์ที�มีการดาํเนินงานที�ครบทุกพนัธกิจหลกัของ

  วิทยาลยัและสะทอ้นให้เห็นถึงอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของ

  สถาบนั (1.1)

  5

  คะแนน

  5

  คะแนน

  5

  คะแนน

  5

  คะแนน

  5

  คะแนน

  2 ร้อยละความสําเร็จของตวัชี�วดัตามแผนกลยุทธ์ (1.1-6) 80% 80% 85% 85% 100%

  3 มีการนาํระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในและการ

  บริหารความเสี�ยงมาใชใ้นการบริหารจดัการสาขาวิชาฯ ตาม

  เกณฑ์มาตรฐาน (7.4,9) {15}

  √ √ √ √ √

  กลยุทธ์การดําเนินงาน

  1. มีการจดัทาํแผนกลยุทธ์ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  2. มีระบบการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผน เพื�อนาํไปปรับปรุงการดาํเนินงานต่อไป

  3. พฒันาระบบบริหารคุณภาพให้มีกระบวนการดาํเนินที�ชดัเจน

 • แผนกลยทุธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ.2552-2556 (ฉบบัปรับปรุง ปีการศึกษา 2556) 21

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ

  การพฒันาสถาบันเพื�อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  จากการที�วิทยาลยัไดก้าํหนดยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาสถาบนัเพื�อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้น

  ในเรื�องการศึกษา การให้ความรู้ และการประสานความร่วมมือกบัประเทศในกลุ่มสมาชิก ทางสาขาวิชา

  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงไดต้ระหนกัและมีการดาํเนินการสนบัสนุนยุทธศาสตร์ดงักล่าวของวิทยาลยั เพื�อเป็น

  การเตรียมความพร้อมให้สถาบนัเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

  1. มีกระบวนการในการเตรียมนกัศึกษา เพื�อให้สามารถเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

  ที�ตัวชี�วดัตามแผนกลยุทธ์

  เป้าหมาย ณ ปีการศึกษา

  2556 2557 2558 2559 2560

  1 มีการพฒันาภาษาต่างประเทศ และให้ความรู้ดา้นอาเซียน

  ให้แก่นกัศึกษา เพื�อเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคม

  อาเซียน

  1 ครั� ง 1 ครั� ง 1 ครั� ง 1 ครั� ง 1 ครั� ง

  กลยุทธ์การดําเนินงาน

  1. จดักิจกรรม/โครงการที�ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความตระหนัก และมีความพร้อมในการเขา้สู่

  ประชาคมอาเซียน

 • แผนกลยทุธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ.2552-2556 (ฉบบัปรับปรุง ปีการศึกษา 2556) 23

  ตอนที� 3

  ข้อเสนอในการนําแผนไปใช้

  เพื�อให้แผนกลยุทธ์ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนั� น สามารถนําไปใช้ได้อย่างมี

  ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทางสาขาวิชาฯ ควรดาํเนินการในประเด็นสําคญั ดงันี�

  1. ควรมีการพฒันาเกณฑ์การประเมินตวัชี� วดัในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ให้ชดัเจน สามารถ

  ตรวจวดัได ้และควรประมวลเกณฑ์การพิจารณาตามตวัชี� วดัทั�งหมดให้อยู่ในแหล่งเดียวกนั เพื�อให้

  บุคลากรภายในสาขาวิชาทุกคนได้ทราบทิศทาง และเป้าหมายในการดําเนินงานในส่วนที�

  รับผิดชอบของตนเอง

  2. ควรมีการประชุมระดมสมองภายในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื�อกาํหนดแนวทางการ

  ดาํเนินงาน หรือโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ที�ได้กําหนดขึ� น โดย

  บรรลุผลตามตวัชี�วดั และเป้าหมายที�ตอ้งการ

  3. ควรจะทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี ให้สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะการจดัทาํ

  แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ เพื�อให้การดาํเนินงานบรรลุ

  เป้าหมายตามตวัชี�วดัที�ระบุในปีนั�นๆ

  4. ควรให้แผนที�กาํหนดเป็นกลไกในการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพภายใน โดยเฉพาะการ

  กําหนดระบบ และกระบวนการประกันคุณภาพภายในที�จะต้องมีการกําหนดเป้าหมายการ

  ดําเนินงาน การติดตาม ประเมินผล เพื�อปรับปรุงพัฒนาแต่ละส่วน เพื�อเกื� อหนุนให้บรรลุ

  เป้าประสงคห์ลกัของวิทยาลยั

  5. ควรมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน เมื�อสิ�นสุดแผนในการดาํเนิน

  โครงการ/กิจกรรมต่างๆ จะไดท้ราบปัญหา อุปสรรค ตลอดจนการกาํหนดกลยุทธ์ใหม่ หรือการ

  ปรับแผนกลยุทธ์เดิมให้เหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนัมากยิ�งขึ�น