Click here to load reader

ชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 4 · PDF file 2012-03-20 · 5. นาขํอมู้ลมาเขียนกราฟโดยให ้T2 อยู่บนแกนต

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 4 · PDF file 2012-03-20 ·...

 • บทเรียนสําเร็จรูป

  เลมท่ี 7

  การเคลือ่นท่ีแบบฮารมอนกิอยางงาย

  วิชาฟสิกสเพ่ิมเติม 1

  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4

  จัดทําโดย

  นายศรณัย สาเขตรการณ

  โรงเรยีนตลกุดูวิทยาคม

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม เขต 42

  ww w.

  kro ob

  an no

  k.c om

 • คาํนํา

  บทเรียนสําเร็จรูปนี ผู้ เขียนได้จดัทําขนึเพือใช้ในการเรียนการสอนวิชาฟิสกิส์เพิมเตมิ1 ชนัมธัยมศกึษาปีที 4 โดยจดัทําทงัหมด 7 เลม่ เลม่นีเป็นสดุท้าย เรือง การเคลือนทีแบบฮาร์มอนิกอยา่งงา่ย ผู้ เขียนได้นําเนือหา

  มาศกึษา และจดัแบง่เนือหาเรียงลําดบัจากง่ายไปยากเพือจงูใจในการศกึษาด้วยตนเอง แนวทางการจดัทํารูปเลม่

  ของบทเรียนสาํเร็จรูปนี ผู้ เขียนได้เขียนขนึตามแนวของการแนะนําการจดัทํารูปเลม่ทีสมบรูณ์ของบทเรียนสาํเร็จรูป

  ของสํานกังานคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.) และจากประสบการณ์การสอนฟิสกิส์มานานกวา่สบิปี

  ผู้ เขียนหวงัวา่ ครู นกัเรียน และผู้สนใจ คงจะได้รับประโยชน์จากการใช้บทเรียนสําเร็จรูปชดุนีมาก

  พอสมควร

  นายศรัณย ์ สาเขตรการณ์

  ww w.

  kro ob

  an no

  k.c om

 • คาํชีแจง บทเรียนสาํเร็จรูป เรือง การเคลือนทีแบบฮาร์มอนิกอยา่งง่าย เล่มนี เป็นเล่มสุดทา้ยของบทเรียนสาํเร็จรูป ทีผูเ้ขียนไดเ้ขียนขึน เพือใชใ้นการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์เพิมเติม 1 เพือใหไ้ดรั้บความรู้ไปใชใ้ชใ้น ชีวิตประจาํวนัและเป็นพืนฐานในการศึกษาต่อระดบัสูงจึงควรตงัใจศึกษามุ่งมนัและปฏิบติัตามขอ้ตกลงต่อไปนี 1. ศึกษาไปตามลาํดบัของบทเรียน 2. เมือพบคาํถาม/กิจกรรม ใหต้อบคาํถามโดยใชค้วามรู้ทีศึกษามา และทาํกิจกรรม(ถา้มี) อยา่งเคร่งครัด 3. ไม่ขา้มกรอบความรู้ในการศึกษา 4. ไม่ดูเฉลยก่อนทาํคาํถาม/กิจกรรมและตอ้งตรวจสอบคาํตอบทนัทีทีเสร็จสินกิจกรรม 5. ไม่ขีดเขียนขอ้ความใด ๆ ลงในบทเรียน หากจาํเป็นใหใ้ชดิ้นสอ เมือจบบทเรียนแลว้ตอ้งลบออก ใหส้ะอาด 6. นาํบทเรียนส่งคืนครูประจาํวิชาในสภาพทีเรียบร้อย

  ww w.

  kro ob

  an no

  k.c om

 • การเคลือนทีแบบฮาร์มอนิกอยา่งง่าย เป็นการเคลือนทีแบบซาํรอยเดิมกลบัไปกลบัมาผา่นตาํแหน่งสมดุล และ มีทิศทางของแรงและความเร่งเขา้หาตาํแหน่งสมดุล ในขณะทีการกระจดัมีทิศออกจากตาํแหน่งสมดุล

  สาํรวจตรวจสอบและอธิบายการเคลือนทีแบบฮาร์มอนิกอยา่งง่ายและนาํไปใชป้ระโยชน์ 1. อธิบายการเคลือนทีแบบฮาร์มอนิกอยา่งง่ายได ้ 2. ยกตวัอยา่งการเคลือนทีแบบฮาร์มอนิกอยา่งง่ายได ้ 3. ทาํกิจกรรมการเคลือนทีแบบฮาร์มอนิกอยา่งง่ายได ้ 4. คาํนวณหาปริมาณต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการเคลือนทีแบบฮาร์มอนิกอยา่งง่าย

  สาระสําคญั

  ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั

  จุดประสงค์การเรียนรู้

  ww w.

  kro ob

  an no

  k.c om

 • จากทีเราไดศึ้กษามา การเคลือนทีของวตัถุมีไดห้ลายแบบ เช่น การเคลือนทีในแนวตรง การเคลือนทีแบบวงกลม การเคลือนทีแบบโพรเจกไทล ์ เหตุทีเป็นเช่นนีเพราะมีแรงกระทาํกบัวตัถุ แตกต่างกนั นอกจากนียงัมีการเคลือนทีอีกอยา่งหนึง ทีเราคุน้เคยกนัดี คือการเคลือนทีแบบสนั หรือแบบแกวง่ ดงัรูป

  รูป 7.1 แสดงการแกวง่ของนอต

  ทีมา : ดดัแปลงจาก สสวท. 2546:22

  กรอบนํา

  วตัถุจะแกวง่ กลบัไปกลบัมา ซาํเดิมนีคะ

  ใช่แลว้ครับเราเรียกการเคลือนที ลกัษณะนีวา่ การเคลือนที แบบฮาร์มอนิกอยา่งง่าย

  คาํถามกรอบนํา 1. ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งการเคลือนที ทีมีลกัษณะเดียวกบัการเคลือนที ในรูป 7.1 มา 2 ตวัอยา่ง

  ww w.

  kro ob

  an no

  k.c om

 • การเคลือนทีแบบฮาร์มอนิกอยา่งง่าย เป็นการเคลือนทีกลบัไปกลบัมา ซาํรอยเดิม โดยทีมุมเบนจากแนวดิงคงตวัตลอด พิจารณารูป 7.2

  รูป 7.2 แสดงการแกวง่ของวตัถุ เมือวตัถุเคลือนทีจาก x ไป y กลบัมา x ไป z แลว้กลบัมาที x อีกครัง เป็นการเคลือนทีครบ 1 รอบ เรียกวา่ คาบ

  เฉลยกรอบนํา 1. มีไดห้ลายอยา่งเช่น การแกวง่ของชิงชา้ การแกวง่ของลูกตุม้นาฬิกา การสะบดัของเสน้เสียงของเครืองดนตรี การสนัของมวลทีติดกบั ปลายของแผน่สปริง

  กรอบท ี1 คาบ

  x

  z y

  พกัตอบคาํถามก่อนครับ

  คาํถามกรอบท ี1 1. จากรูป 7.2 ถา้วตัถุเคลือนทีจาก x ไป y ใชเ้วลา 1 วนิาที วตัถุนีมีคาบเท่าไร 2. จากรูป 7.2 ถา้วตัถุเคลือนทีจาก x ไป z