of 30/30
พว.ศิริพรรณ ชาญสุกิจเมธี หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

พว.ศิริพรรณ ชาญสุกิจเมธี ......ระยะเวลาในการพยาบาลผ ป วย ณ ข างเต ยงเพ

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of พว.ศิริพรรณ ชาญสุกิจเมธี...

 • พว.ศิริพรรณ ชาญสุกิจเมธี

  หวัหน้างานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล-โรงพยาบาลศริิราช เข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตาม

  มาตรฐาน HA : Pre-Survey เม่ือเดือนสิงหาคม 2544 Accreditation-Survey เม่ือเดือนพฤศจกิายน 2544 และได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA

  ครัง้แรกเม่ือวันที่ 10 มกราคม 2545

 • ปัจจุบันโรงพยาบาลศิริราชได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ครัง้ที่ 6 ด้วยมาตรฐาน Advanced HA

  องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) องค์กรที่น่าไว้วางใจ (High Reliability Organization : HRO) องค์กรที่ให้ผลงานสูง (High Performance Organization: HPO)

 • การบริหารความเส่ียงทางคลินิก [Clinical Risk Management]

  ความปลอดภยัของผู้ป่วย [Patient Safety]

  QA/ CQI

  RM

  - รักษามาตรฐาน และยกระดับคุณภาพการดแูลผู้ป่วย

  ความเส่ียงหรือเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึน้กับผู้ป่วย อันมีเหตุเกิดจากกระบวนการหรือกิจกรรมการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาพยาบาล

  การป้องกันปัญหาและควบคุม ความสูญเสียในการดแูลรักษาผู้ป่วย

  - เกดิอันตราย/ภาวะแทรกซ้อนกับผู้ป่วย - เจ้าหน้าที่บาดเจบ็จากการปฏบิัตงิาน - ทรัพย์สนิสูญหาย

 • ตัวชีว้ัดชมรมเครือข่ายพัฒนาการพยาบาล

  Phase 1 Satisfaction : ความพงึพอใจของผู้รับบริการ/ความพงึพอใจของบุคลากร

  Acute pain management : การจดัการความปวดเฉียบพลัน

  Pressure ulcer : แผลกดทบั

  Phase 2 Medication Administration Error : ความคลาดเคลื่อนการบริหารยา

  Fall : การพลัดตก หกล้ม

  Infection Control : การป้องกันและควบคุมการตดิเชือ้

  Phase 3 Cancer pain management : การจดัการความปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง)

  Pediatric pain management : การจดัการความปวดในผู้ป่วยเดก็

  Stroke : การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Productivity : ผลติภาพทางการพยาบาล

 • จากการตดิตามอุบัตกิารณ์การพลัดตก หกล้ม พบว่ายังมี

  แนวโน้มเกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง วเิคราะห์สาเหตุ พบว่า

  - มักเกดิในผู้ป่วยห้องพเิศษ

  เกิดทัง้ขณะที่มีญาตอิยู่และไม่มีญาตอิยู่

  - เกดิขณะที่ผู้ป่วยลุกลงจากเตยีงเอง

  โดยไม่ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือญาต ิ

  - เกิดขณะที่ผู้ป่วยต้องการไปห้องน า้

 • การด าเนินการ ส าหรับผู้ป่วยที่มีความเส่ียงสูงต่อการ

  พลัดตก หกล้ม - มีมาตรการให้พยาบาลหอผู้ป่วยประเมินความเส่ียงอย่าง

  สม ่าเสมอทุกเวร (แบบประเมิน F1 / F2)

  - การส่ือสารระหว่างทมีดแูลผู้ป่วย กรณีที่มีการ

  เปล่ียนแปลงการรักษาที่อาจส่งผลให้เกิดความเส่ียงต่อ

  การพลัดตกหกล้ม

 • การด าเนินการ :

  - ตดิสัญลักษณ์ “Fall” ที่เตียง/ หน้าห้องผู้ป่วย - ตดิที่แฟ้มเวชระเบยีนผู้ป่วย

  - สวมป้ายข้อมือผู้ป่วยสีฟ้า

 • การด าเนินการ ให้ข้อมูลผู้ป่วย/ญาตใิห้เข้าใจถงึความส าคัญ และมีส่วน

  ร่วมในการเฝ้าระวังดแูลผู้ป่วย โครงการ มุ่งมั่นพชิิต Fall เป็นโครงการทีใ่ห้ญาตมิีส่วนร่วมในการช่วยป้องกัน Fall ทีจ่ะเกดิกับผู้ป่วย

 • สาเหตุ มักเกดิในผู้ป่วยห้องพเิศษ นวัตกรรมของงานการพยาบาลผู้ป่วยพเิศษ - นวัตกรรม ลุก Alarm

 • สาเหตุ มักเกดิในผู้ป่วยห้องพเิศษ นวัตกรรม : แผ่นเตือนใจ Safety Fall Day

 • สาเหตุ มักเกดิในผู้ป่วยห้องพเิศษ นวัตกรรม : แผ่นเตือนใจ Safety Fall Day

 • สาเหตุ มักเกดิในผู้ป่วยห้องพเิศษ - นวัตกรรม ลุก Alarm - แผ่นเตือนใจ Safety Fall Day - โครงการ มุ่งมั่นพชิิต Fall เป็นโครงการทีใ่ห้ญาตมิีส่วนร่วมในการช่วยป้องกัน Fall ทีจ่ะเกดิกับผู้ป่วย - ใช้ยุทธวิธี Hourly round / 2 Hour round โดยพยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล ตรวจเย่ียมผู้ป่วยเพื่อดแูลให้การช่วยเหลือ และตอบสนองความต้องการ ครอบคลุมหลัก 4P คือ Pain - Position - Pantry - Potty เป็นกรอบในการ round

 • สาเหตุ : ผู้ป่วยลุกลงจากเตยีงเอง โดยไม่ขอความช่วยเหลือจาก

  เจ้าหน้าที่หรือญาต ิจัดท านวัตกรรม : ยุทธการปราบ Fall

  อุปกรณ์จับสัญญาณการเคล่ือนไหว

  ของผู้ป่วยที่มีความเส่ียงสูง

  (หอผู้ป่วย ฉก.5 งานจักษุ โสตฯ) หลังใช้นวัตกรรมอุบัตกิารณ์ การพลัดตก หกล้ม = 0

  เม่ือผู้ป่วยเปิดประตูเคร่ืองรับสัญญาณที่

  เคาน์เตอร์พยาบาลจะดังขึน้

 • สาเหตุการพลัดตก หกล้ม

  ขณะเดนิเข้าห้องน า้

  - นวัตกรรม Rest Room Delivery

  ส าหรับผู้ป่วยที่มีสภาวะร่างกายที่

  ไม่เหมาะกับการลุกเดนิเข้าห้องน า้

  เช่น ผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ป่วยหลัง

  ผ่าตดัดมยาสลบ (หอผู้ป่วย ฉก.5

  งานการพยาบาลจักษุ โสตฯ)

  หลังใช้นวัตกรรม Rest Room Delivery พบว่า

  อุบัตกิารณ์การพลัดตกหกล้ม = 0 18

 • 19

  เปรียบเทียบนวัตกรรม ศิริราช VS ญ่ีปุ่น

 • การบริหารจัดการหอผู้ป่วยตามแนวคดิ Cell Nursing

  ปัจจุบัน ภาวะขาดแคลนอัตราก าลังพยาบาล เป็นปัญหาระดับโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ บริการพยาบาล โดยพบว่าเวลาที่พยาบาล ปฏิบัตกิจิกรรมการพยาบาลให้กับผู้ป่วย ข้างเตียงลดน้อยลง ส่งผลให้เกดิความไม่ ปลอดภยั และเกดิภาวะแทรกซ้อนกับผู้ป่วย เช่น การพลัดตกหกล้ม การเกิดแผลกดทบั การเกดิภาวะฉุกเฉินอ่ืนๆ ได้แก่ ผู้ป่วยชัก ดงึสายให้น า้เกลือ ดงึท่อช่วยหายใจ/ท่อให้ออกซิเจน ผู้ป่วยปีนเตียง เป็นต้น

 • การบริหารจัดการหอผู้ป่วยตามแนวคดิ Cell Nursing ฝ่ายการพยาบาลฯ มีนโยบายในการน าแนวคิด Transforming care at the Bedside : TCAB มาเป็นแนวทาง ในการปฏรูิป หรือการเปล่ียนแปลง การดูแลผู้ป่วย ณ ข้างเตียง ผสมผสาน แนวคิด TCAB และแนวคิด Lean โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความปลอดภยั ในการดูแลผู้ป่วย และเพิ่มความสุข ในการท างานของบุคลากร

 • การบริหารจัดการหอผู้ป่วยตามแนวคดิ Cell Nursing

 • การบริหารจัดการหอผู้ป่วยตามแนวคดิ Cell Nursing

 • อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ และสิ่งอ านวยความ สะดวกในการปฏิบัตงิาน

  การบริหารจัดการ หอผู้ป่วยตามแนวคดิ

  Cell Nursing

 • การบริหารจัดการหอผู้ป่วยตามแนวคดิ Cell Nursing

  ผลลัพธ์ด้านผู้ป่วย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

  อุบตักิารณ์พลัดตก หกล้ม ที่รุนแรง 3 1 0

  ความพงึพอใจของผู้รับบริการต่อบริการพยาบาล 94.3 97.59 97.67

  ระยะเวลาในการพยาบาลผู้ป่วย ณ ข้างเตียงเพิ่มขึน้ 4-5 ช่ัวโมง/เวร

  ตรวจจับภาวะฉุกเฉิน/อาการผิดปกตไิด้ทนัเวลา เช่น Acute Stroke 2 ราย AF 1 ราย Hypoglycemia 3 ราย ดงึสายให้น า้เกลือ ดงึท่อช่วยหายใจ/ท่อให้ออกซเิจน > 50 ราย ผู้ป่วยปีนเตียง > 60 ราย

 • ความภาคภมูใิจ

  ระบบ cell Nursing ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศริิราช

  เป็นต้นแบบให้

  โรงพยาบาล

  Tan Tock Seng

  ประเทศสิงคโปร์

  น าไปวางระบบ

  ward of the future

 • อาคารนวมินทรบพติร 84 พรรษา

  ออกแบบระบบ ward อายุรศาสตร์ Cell Nursing

 • ความภาคภมูใิจ

  สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย จัดงานมหกรรมคุณภาพ ประจ าปี 2559 เพื่อคัดเลือกกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยม ภาคโรงพยาบาล เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมงานการประชุมวชิาการคุณภาพนานาชาต ิ(IQPC 2017) ณ ประเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

  ผลการตัดสินกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยมภาคโรงพยาบาล ได้แก่

  Cell Concept : งานพฒันาคุณภาพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

 • 29

  THANK YOU

  FOR

  YOUR GOOD ATTENTION

 • Questions & Answers

  30