of 15 /15
1 ทัวร์ยุโรป : TOUR20050 HILIGHT เยือน แหลมโรกา ( Capo Da Roca) จุดที่เป็ นปลายด้านตะวันตก สุดของทวีปยุโรป ชมเมืองปอร์โต้ (Porto) แหล่งไวน์ ชั้นดีและได ้รับการขึ้นทะเบียนเป็ น มรดกโลกโดยยูเนสโก ้ ตื่ น ต า กั บ ร า ง ส่ ง น ้ า โ ร ม ั น (Acueducto de Segovia) ที่สร ้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 ช ้อ ป ปิ้ ง ส นุ ก ๆ ทีLas Rozas Village Outlet เข้าชมมหาวิหารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral)เป็ นวิหารที่ใหญเป็นอันดับ 2 ของสเปน อร่อยกับ หมูหันสเปน และ ข ้าวผ ัด สเปน และพลาดไม่ได้กับการชม MADRID WE GO : โปรตุเกส สเปน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอ มิเรตส (EK) เดินทาง: มิถุนายน-

โปรตุเกส สเปน - thaifly.com · 3 โปรแกรมการเดินทาง วันที่ 1 กรุงเทพ 21.00 น. คณะพร้อมกัน

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of โปรตุเกส สเปน - thaifly.com · 3...

Page 1: โปรตุเกส สเปน - thaifly.com · 3 โปรแกรมการเดินทาง วันที่ 1 กรุงเทพ 21.00 น. คณะพร้อมกัน

1

ทวรยโรป : TOUR20050

HILIGHT

• เย อ น แ ห ล ม โ รก า (Capo Da

Roca) จดทเปนปลายดานตะวนตก

สดของทวปยโรป

• ชมเมองปอรโต (Porto) แหลงไวน

ช นดและไดรบการขนทะเบยนเปน

มรดกโลกโดยยเนสโก

• ต น ต า ก บ ร า ง ส ง น า โ ร ม น

(Acueducto de Segovia)

ทสรางขนตงแตศตวรรษท 1

• ช อ ป ป ง ส น ก ๆ ท Las Rozas

Village Outlet

• เข าช ม ม ห าวห ารแห ง โท เล โด

(Toledo Cathedral)เปนวหารทใหญ

เปนอนดบ 2 ของสเปน

• อรอยกบ หมหนสเปน และ ขาวผด

สเปน และพลาดไมไดกบการชม

โชวระบ าฟลามนโก อนเราใจ

MADRID WE GO :

โปรตเกส สเปน

8 วน 5 คน

โดยสายการบนเอ

มเรตส (EK)

เดนทาง: มถนายน-

ตลาคม 62

ราคาเร มตนเพยง

Page 2: โปรตุเกส สเปน - thaifly.com · 3 โปรแกรมการเดินทาง วันที่ 1 กรุงเทพ 21.00 น. คณะพร้อมกัน

2

ก าหนดการเดนทาง

วนท 10-17 ม.ย. 62 45,900.-

วนท 05-12 ส.ค. 62 47,900.-

วนท 02-09, 16-23, 30 ก.ย.-07 ต.ค. 62 45,900.-

วนท 14 – 21, 28 ต.ค.-04 พ.ย. 62 46,900.-

เสนทางการเดนทาง

วน โปรแกรมการเดนทาง เชา กลางวน ค า โรงแรมทพก

1 กรงเทพ ✈ ✈ ✈

2 กรงเทพฯ – ดไบ – ลสบอน ✈ ✈ O OLAIAS PARK หรอเทยบเทา

3 ลสบอน – แหลมโรกา – ซนทรา – ฟาตมา – โกอมบรา O O O

TRYP COIMBRA หรอเทยบเทา

4 โกอมบรา – ปอรโต – ซาลามงกา O O O SALAMANCA

FORUM หรอเทยบเทา

5 ซาลามงกา – เซอโกเบย – เอาทเลท – มาดรด O O O NOVOTEL

MADRID CAMPO หรอเทยบเทา

6. มาดรด – โทเลโด – พลาซา มายอร – โชวระบ าฟลามนโก O O O

NOVOTEL MADRID CAMPO หรอเทยบเทา

7. มาดรด – สนามบน O O ✈

8. กรงเทพ ✈ ✈ ✈

Page 3: โปรตุเกส สเปน - thaifly.com · 3 โปรแกรมการเดินทาง วันที่ 1 กรุงเทพ 21.00 น. คณะพร้อมกัน

3

โปรแกรมการเดนทาง

วนท 1 กรงเทพ

21.00 น. คณะพรอมกน ณ สนามบนสวรรณภม อาคารผโดยสารระหวางประเทศ ประต 9

เคานเตอร T สายการบนเอมเรสต โดยมเจาหนาทคอยตอนรบและอ านวยความสะดวก

วนท 2 กรงเทพฯ – ดไบ – ลสบอน

01.35 น. ออกเดนทางดไบโดยสายการบนเอมเรตส เทยวบนท EK 385

***คณะเดนทางวนท 28 ต.ค. 62 ออกเดนทาง เวลา 01.05น. และถงดไบ

เวลา 05.00 น.***

04.45 น. เดนทางถง สนามบนดไบ แวะรอเปลยนเครอง

07.25 น. ออกเดนทางสกรงลสบอน โดยสายการบนเอมเรตส เทยวบน EK 191

***คณะเดนทางวนท 28 ต.ค. 62 ออกเดนทาง เวลา 07.25น. และถงลสบอน

เวลา 12.00 น.***

12.35 น.

ถงสนามบนลสบอน ประเทศโปรตเกส (Portugal) (เวลาทองถนชากวาประเทศไทย

6 ชวโมง และจะเปลยนเปน 7 ชวโมงในวนท 28 ตลาคม 2562) ผานขนตอนการตรวจ

คนเขาเมองและศลกากร

กลางวน รบประทานอาหารกลางวน ณ ภตตาคาร อาหารจน

บาย น าทานบนทกภาพกบอนสาวรยดสคฟเวอรสรางขนในป ค.ศ. 1960 เพอฉลองการ

ครบ 500 ป แหงการสนพระชนมของเจาชายเฮนร เดอะเนวเกเตอร แวะถายรปกบ

หอคอยเบเลง (Belem Tower) เดมสรางไวกลางน าเพอเปนปอมรกษาการณดแลการ

เดนเรอเขาออก เปนจดเรมตนของการเดนเรอออกไปส ารวจ และคนพบโลกของ วาสโก

ดากามา นกเดนเรอชาวโปรตเกส เปนอกหนงสถาปตยกรรมแบบมานเอลไลนทสวยงาม

น าเขาชมมหาวหารเจอโร นโม (Jeronimos Monastry) ทสรางขนเพอเปนเกยรต

แก วาสโกดากามา ทเดนทางสอนเดยเปนผลส าเรจ ในป ค.ศ.1498 จดเปนผลงานอน

เยยมยอดของงานสถาปตยกรรมทเรยกกนวามานเอลไลน (Manueline) ใชเวลา

กอสรางทงส นถง 70 ป จงแลวเสรจสมบรณ และไดรบการรบรองจากองคการยเนส

โกวาใหเปนมรดกโลก (UNESCO World Heritage)

ค า รบประทานอาหารค า ณ ภตตาคารอาหารจน

ทพก เขาสท พก โรงแรม OLAIAS PARK หรอเทยบเทา

วนท 3 ลสบอน – แหลมโรกา – ซนทรา – ฟาตมา – โกอมบรา

เชา รบประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

จากนนพาทานเดนทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จดทเปนปลายดาน

ตะวนตกสดของทวปยโรป ซงทานสามารถซอใบประกาศนยบตร (Certificate) เปน

ทระลกในการมาเยอน ณ ทแหงน จากนนเดนทางสเมอง ซนทรา (Sintra) อกหนง

เมองตากอากาศยอดนยมของนกทองเทยว เปนทตงของพระราชวงทสวยงามทไดรบการ

รบรองจากองคการยเนสโกใหเปนมรดกโลก ความรมรนของเขตอทยานเปนทพกผอน

หยอนใจในวนหยดของชาวเมอง เปนอกเมองทมสถาปตยกรรมทคอนขางมความโดดเดน

ของแควนแกรนดลสบอน ประเทศโปรตเกส

กลางวน รบประทานอาหารกลางวน ณ ภตตาคาร อาหารพนเมอง

Page 4: โปรตุเกส สเปน - thaifly.com · 3 โปรแกรมการเดินทาง วันที่ 1 กรุงเทพ 21.00 น. คณะพร้อมกัน

4

บาย น าทานเดนทางสเมองฟาตมา (Fatima) ซงเปนอกเมองหนงทมความส าคญของ

ครสตศาสนกชน น าทานชมโบสถแมพระฟาตมา (The Lady of Fatima Basilica)

ซงเปนโบสถโรมนคาทอลก กอสรางในป 1928 – 1953 ชมรปปนพระแมมาร ทมความ

ศกดสทธและเปนหนงในหลายเสนทางของครสตศาสนกชนในการแสวงบญ ทมความ

เชอวาพระแมมารไดเคยปรากฏตวใหเดกนอย 3 คนไดเหนเปนครงแรกทแอบหลบภย

สงครามโลกครงท 1 และไดบอกกบเดกทงสามคนถงเหตผลทพระองคลงมาจากสวรรค

เพอใหลเซย ไดบนทกไวถงค าท านายและค าสอนของพระแมมาร ซงเหตการณตางๆทล

เซยไดบนทกไวกลวนเปนความจรงทปรากฏขนมาภายหลง จากนนเดนทางสเมอง

โกอมบรา (Coimbra) อกเมองหนงทส าคญของโปรตเกส ตงอยบนเนนเขาเหนอ

แมน ามอนเดโก (Mondego) ซงสมยถกปกครองโดยอาณาจกรโรมนไดรบการเรยก

ขานวา เอมเนยม และไดถกยดครองโดยชาวแขกมวร ในป ค.ศ.711 และเปนเมองท

เชอมการคาระหวางชาวครสตทางเหนอและชาวมสลมทางใต จนในป ค.ศ.1064 กษตรย

เฟอรดนลท 1 แหงลออน ไดรบชนะแขกมวรและปลดปลอยเมองโกอมบรา น าทานส

มหาวทยาลยโกอมบรา(Coimbra University) อสระใหทานไดถายรปกบสถานท

ส าคญภายในมหาวทยาลยทเกาแกทสดแหงหนงของโลก กอตงในป ค.ศ.1290 แตกถก

เปลยนเปนพระราชวงหลวง (Coimbra Royal Palace) โดยกษตรย คงสจอหนท 3 ในป

ค.ศ.1537 ซงยงคงศลปะสไตลบารอคทสวยงาม

ค า รบประทานอาหารค า ณ ภตตาคาร อาหารพนเมอง

ทพก เขาสทพก TRYP COIMBRA หรอเทยบเทา

วนท 4 โกอมบรา – ปอรโต – ซาลามงกา

เชา รบประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

จากนนน าทานเดนทางสเมองปอรโต (Porto) ทางเหนอของประเทศโปรตเกส เปน

เมองทมช อเสยงถง “ไวนปอรโต” ซงเปนแหลงไวนชนดของคนทมรสนยมในการดมไวน

และเปนเมองทใหญเปนอนดบสองและตงอยรมแมน าโดร และเมองนยงไดรบการขน

ทะเบยนเปนมรดกโลกโดยยเนสโก ในป ค.ศ.1996 อกดวย น าทานชมเมองมรดกโลก

ปอรโต ชมยานจตรสกลางเมอง Praça dos Liberdade ประกอบดวยอาคารสวยงาม

ทเปนทท าการของธนาคารและโรงแรมและศาลาวาการเมอง ชมสถานรถไฟ São

Bento ซงภายในมการตกแตงดวยกระเบองเขยนสทมลวดลายสน าเงน ทเลาเรองราว

ของชาวโปรตเกส แวะถายรปกบโบสถ Sé de Porto ทเกาแกทสดของเมอง อายกวา

พนป โบสถแหงนเปนทจดงานอภเษกสมรสของกษตรย João ท 1 บดาของเจาชายเฮนร

ผบกเบกการเดนเรออนยงใหญของโปรตเกส สรางอยบนเนนทสามารถมองเหนทวทศน

ของเมอง

กลางวน รบประทานอาหารกลางวน ณ ภตตาคาร อาหารพนเมอง

บาย

น าทานเดนทางขามพรมแดนสเมองซาลามงกา (Salamanca) ในแควนคาสตลและ

เลออน ทางภาคตะวนตกของประเทศสเปน (เวลาทองถนชากวาประเทศไทย 5 ชวโมง

และจะเปลยนเปน 6 ชวโมงในวนท 28 ตลาคม 2561) ตงอยบนทราบสงรมแมน าตอรเมส

เปนเมองทมความส าคญเนองจากเปนศนยกลางของการคาขายในสมยโรมนเรองอ านาจ

ปจจบนเมองนไดรบขนเปนมรดกโลกจากยเนสโก ในป ค.ศ. 1988

ค า รบประทานอาหารค า ณ ภตตาคารอาหารจน

Page 5: โปรตุเกส สเปน - thaifly.com · 3 โปรแกรมการเดินทาง วันที่ 1 กรุงเทพ 21.00 น. คณะพร้อมกัน

5

ทพก เขาสท พก โรงแรม SALAMANCA FORUM หรอเทยบเทา

วนท 5 ซาลามงกา – เซอโกเบย – เอาทเลท – มาดรด

เชา รบประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

น าทานสพลาซา มายอร (La Plaza Mayor) ศนยกลางของเมองทสรางโดยศลปะ

สไตลบารอค ทเปนเอกลกษณของความร ารวยในยคศตวรรษท 16 -18 อสระใหทานได

เดนเลนชมเมองตามอธยาศย จากนนเดนทางสเมองเซอโกเบย (Segovia) เมอง

ทองเทยวอกเมองหนงของสเปน องคการ UNESCO ยงไดขนทะเบยนใหเมองนเปนเมอง

มรดกโลกในป 1985 ชมรางสงน าโรมน (Acueducto de Segovia) ทสรางขนตงแต

ศตวรรษท 1 โดยไมมการใชกาวหรอวสดเชอมหนแตละกอนแตอยางใด จงไดรบการยก

ยองวาเปนสงกอสรางทางวศวกรรมโดยชาวโรมนทส าคญทสดของสเปน และยงมสภาพ

สมบรณทสดอกดวย รางสงน าประกอบขนจากหนแกรนตกวา 25,000 กอน มความยาว

818 เมตร มโคง 170 โคง จดทสงทสดสงถง 29 เมตร จดเรมตนของรางสงน าน เรม

ตงแตนอกเมอง แลวล าเลยงสงน าเขามาในเมอง รางสงน าแหงนถอไดวาเปนสญลกษณ

ของเมองเซอโกเบย และเปนไฮไลทหลกของเมอง น าทานเดนเลนในเขตเมองเกา ซง

เตมไปดวยสนคานานาชนดตลอดสองขางทาง

กลางวน รบประทานอาหารกลางวน ณ ภตตาคารอาหารพนเมอง (หมหนสเปน)

น าทานส Las Rozas Village Outlet อสระใหทานไดเดนเลนเลอกซอสนคามกวารอย

รานคา อาท เชน Amani, Barbour, Coach, Diesel, Furla, Onisuka Tiger,Polo Ralph

lauren, Hugo Boss, Samsonite, Camper, Burbury, Superdry, Tag Heuer,

Bvlgari, Calvin Klein ฯลฯ จากนนน าทานเดนทางสกรงมาดรด (Madrid) เมอง

หลวงของประเทศสเปน ตงอยใจกลางแหลมไอบเรยน ในระดบความสง 650 เมตร เปน

มหานครอนทนสมยล ายค ทซ งกษตรยฟลลปท 2 ไดทรงยายทประทบจากเมองโทเลโด

มาทน และประกาศใหมาดรดเปนเมองหลวงใหม ยกเวนในชวงประมาณป ค.ศ. 1601-

1607 เมองมาดรดไดชอวาเปนเมองหลวงทสวยทสดแหงหนงในโลก และสงสดแหงหนง

ในยโรป

ค า รบประทานอาหารค า ณ ภตตาคารอาหารจน

ทพก เขาสทพก โรงแรม NOVOTEL MADRID CAMPO หรอเทยบเทา

วนท 6 มาดรด – โทเลโด – พลาซา มายอร – ชมโชวระบ าฟลามนโก

เชา รบประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

น าทานเดนทางส เมองโทเลโด (Toledo) เมองแหงนตงอยทางภาคกลางของประเทศ

สเปน องคการยเนสโกไดประกาศใหเมองนเปนแหลงมรดกโลกอกดวย มทศนภาพท

สวยงาม เนองจากมแมน าเทกส ไหลผานเมอง น าทานเขาชมมหาวหารแหงโทเลโด

(Toledo Cathedral) เนองจากเปนวหารทใหญเปนอนดบ 2 ของสเปน รองจากวหาร

เมองเซบญา ทสรางตงแตศตวรรษท 13 ความงดงามอลงการสไตลโกธก ภายในมหา

วหารมการตกแตงอยางงดงามวจตรดวยไมแกะสลกและภาพสลกหนออน

กลางวน รบประทานอาหารกลางวน ณ ภตตาคารอาหารจน

บาย

น าเวลาทานเดนชมเมองทสวยงามทสดแหงหนงของสเปน และมเวลาใหทานหาซอของ

ทระลกในยานกลางเมองเปนงานฝมอทรจกกนด คอดาบและมดเหลกกลา นอกจากนยงม

Page 6: โปรตุเกส สเปน - thaifly.com · 3 โปรแกรมการเดินทาง วันที่ 1 กรุงเทพ 21.00 น. คณะพร้อมกัน

6

งานเซรามคทกประเภทใหทานไดสะสมเปนของประดบบานอกดวย

จากนนน าทานเดนกลบสกรงมาดรด เพอน าทานส พลาซา มายอร (Plaza Mayor

of Madrid) ใกลเขตปเอตาเดลซอล หรอประตพระอาทตย ซงเปนจตรสใจกลางเมอง

นบเปนจดนบกโลเมตรแรกของสเปน (กโลเมตรทศนย) และยงเปนศนยกลางรถไฟใตดน

และรถเมลทกสาย นอกจากนยงเปนจดตดของถนนสายส าคญของเมองทหนาแนนดวย

รานคาและหางสรรพสนคาใหญมากมาย น าทานแวะถายรปกบ รปปนหมเกาะตนเชอร

(The bear and the cherry tree in Madrid) อนเปนสญลกษณส าคญอกแหงของ

กรงแมดรด

ค า รบประทานอาหารค า ณ ภตตาคาร พรอมชมโชวระบ าฟลามนโก อนเราใจ

อาหารพนเมอง (ขาวผดสเปน)

ทพก เขาสทพก โรงแรม NOVOTEL MADRID CAMPO หรอเทยบเทา

วนท 7 มาดรด – สนามบน

เชา รบประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

น าทานเขาชม พระราชวงหลวง (Royal Palace) ซงตงอยบนเนนเขารมฝงแมน าแมน

ซานาเรส สวยงามโออาอลงการไมแพพระราชวงใดในทวปยโรป พระราชวงหลวงแหงน

ถกสรางในป ค.ศ. 1738 ดวยหนทงหลงในสไตลบาโรค โดยการผสมผสานระหวางศลปะ

แบบฝรงเศสและอตาเลยน ประกอบดวยหองตางๆกวา 2,830 หอง ซงนอกจากจะมการ

ตกแตงอยางงดงามแลว ยงเปนคลงเกบภาพเขยนชนส าคญทวาดโดยศลปนในยคนน

รวมทงสงของมคาตางๆอาท พดโบราณ, นาฬกา, หนงสอ, เครองใช, อาวธ จากนนน า

ทานชมอทยานหลวงทมการเปลยนพนธไมทกฤดกาล ชมอนสาวรยเซอรแวนเตส กวเอก

ชาวสเปนทตงอยเหนออนสาวรยดอนกโฆเตในสวนสาธารณะ

กลางวน รบประทานอาหารกลางวน ณ ภตตาคารอาหารจน

บาย

น าทานเทยวชมกรงแมดรด ทมสถาปตยกรรมทสวยงามอยมากมาย ทงอนสาวรยน าพ

ไซ เบ เลส (The Cibeles Fountain) ต งอยทจ ต ร ส ร สซ เบ เลส (Plaza de

Cibeles) ซงเปนวงเวยนส าคญและสวยทสดแหงหนงของกรงมาดรด โดยบรเวณน ม

อาคารสวยงามและส าคญ ประจ าอยท ง 4 มมไดแก ธนาคารแหงชาตส เปน ,

กองบญชาการทหารบก,ทท าการใหญไปรษณย ประตชยอาคาลา และศนยวฒนธรรม

ทวปอเมรกาโดยประตชยอาคาลา มาดรด (Splendid puerta de alcala) สรางขน

ในป 1599 ประตชยแหงนสรางขนเพอถวายแดพระเจาชารลสท 3 ตงตระหงานทาง

ตะวนออกของใจกลางเมอง ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza de espana) เพอแวะ

ถายรปกบอนสาวรยดอนกโฆเต (Donquixote)

18.00 น. น าทานเดนทางสสนามบนบาราจส เพอท าการเชคอน และท าคนภาษ (Tax Refund)

22.05 น. ออกเดนทางโดยสายการบนเอมเรสต เทยวบนท EK 144

***คณะเดนทางวนท 28 ต.ค. 62 ออกเดนทาง เวลา 21.40 น. และถงดไบ

เวลา 07.45 น.***

วนท 8 ดไบ – กรงเทพฯ

07.15 น. ถงสนามบน เพอรอเปลยนเครอง

09.40 น. ออกเดนทางตอ สายการบนเอมเรสต เทยวบนท EK 372

Page 7: โปรตุเกส สเปน - thaifly.com · 3 โปรแกรมการเดินทาง วันที่ 1 กรุงเทพ 21.00 น. คณะพร้อมกัน

7

***คณะเดนทางวนท 28 ต.ค. 62 ออกเดนทาง เวลา 09.30 น. และถงกรงเทพฯ

เวลา 18.40 น.***

19.15 น. คณะเดนทางกลบถงสนามบนสวรรณภมโดยสวสดภาพ

โปรแกรม : MADRID WE GO : โปรตเกส สเปน

8 วน 5 คน โดยสายการบนเอมเรตส (EK)

อตราคาบรการ

ก าหนดการเดนทาง

ผใหญ พกหองละ

2-3 ทาน

ทานละ

เดกอาย2ป

แตไมถง12ป [มเตยง]

พกกบผใหญ

1 ทาน ทานละ

เดกอาย2ป

แตไมถง12ป [มเตยง]

พกกบผใหญ

2 ทาน ทานละ

เดกอาย2ป

แตไมถง7ป [ไมมเตยง]

พกกบผใหญ

2 ทาน ทานละ

ราคา

ไมรวมตว ทานละ

พกเดยวเพม

ทานละ

10-17 ม.ย. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 45,900.- 28,900.- 6,900.-

05-12 ส.ค. 62 47,900.- 47,900.- 47,900.- 47,900.- 30,900.- 6,900.-

02-09 ก.ย. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 45,900.- 28,900.- 6,900.-

16-23 ก.ย. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 45,900.- 28,900.- 6,900.-

30 ก.ย.-07 ต.ค. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 45,900.- 28,900.- 6,900.-

14-21 ต.ค 62 46,900.- 46,900.- 46,900.- 46,900.- 29,900.- 6,900.-

28 ต.ค.-04 พ.ย. 62 46,900.- 46,900.- 46,900.- 46,900.- 29,900.- 6,900.-

**โปรแกรมอาจจะมการปรบเปลยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกาล**

เง อนไขการใหบรการ

1. ช าระเงนมดจ าทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบญช ทน งจะยนยนเมอไดรบเงนมดจ าแลวเทาน น

2. สงส าเนาหนาพาสปอรตของผท เดนทาง ทมอายการใชงานไมนอยกวา 6 เดอน เพอท าการจองควยนวซา

ภายใน 3 วนนบจากวนจอง หากไมสงส าเนาหนาพาสปอรตทางบรษทขออนญาตยกเลกการจองทวรโดย

อตโนมต

3. เมอไดรบการยนยนวากรปออกเดนทางได ลกคาจดเตรยมเอกสารใหการขอวซาไดทนท

4. หากทานทตองการออกต วโดยสารภายในประเทศ (กรณลกคาอยตางจงหวด) ใหทานตดตอเจาหนาท

กอนออกบตรโดยสารทกคร ง หากออกบตรโดยสารโดยมแจงเจาหนาท ทางบรษทขอสงวนสทธไม

รบผดชอบ คาใชจายทเกดข น

5. การยนวซาในแตละสถานทตมการเตรยมเอกสาร และมข นตอนการยนวซาไมเหมอนกน ท งแบบหมคณะและ

Page 8: โปรตุเกส สเปน - thaifly.com · 3 โปรแกรมการเดินทาง วันที่ 1 กรุงเทพ 21.00 น. คณะพร้อมกัน

8

ยน รายบคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมลเพอประกอบการตดสนใจกอนการจองไดจากทาง

เจาหนาท

6. หากในคณะของทานมผตองการดแลพเศษ น งรถเขน (Wheelchair), เดก, ผสงอาย, มโรคประจ าตว หรอไม

สะดวกในการเดนทางทองเทยวในระยะเวลาเกนกวา 4-5 ช วโมงตดตอกน ทานและครอบครวตองใหการดแล

สมาชกภายในครอบครวของทานเอง เนองจากการเดนทางเปนหมคณะ หวหนาทวรมความจ าเปนตองดแล

คณะทวรท งหมด

อตราคาบรการนรวม

1 คาตวเครองบน ชนประหยด ( Economy Class) ทระบวนเดนทางไปกลบพรอมคณะ (ในกรณมความประสงคอยตอ จะตองไม

เกนจ านวนวน และอยภายใตเงอนไขของสายการบน)

2. คาภาษสนามบนทกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรบอากาศน าเทยวตามรายการ

4. คาหองพกในโรงแรมตามทระบในรายการหรอเทยบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

5. คาอาหารตามทระบในรายการ

6. คาเขาชมสถานททองเทยวตามรายการ

7. คาประกนภยการเดนทางรายบคคล (หากตองการเงอนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท)

คาประกนอบตเหตคมครองในระหวางการเดนทางวงเงนไมเกนทานละ 1,000,000 บาท

คารกษาพยาบาลในกรณเกดอบตเหตวงเงนไมเกนทานละ 500,000 บาท (ตามเงอนไขกรมธรรม)

** ลกคาทานใดสนใจ...ซอประกนการเดนทางส าหรบครอบคลมเรองสขภาพสามารถสอบถามขอมล

เพมเตมกบทางบรษทได **

เบยประกนเรมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วน]

เบยประกนเรมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วน]

**ความครอบคลมผเอาประกนทมอายตงแตแรกเกด ถง 85 ป **

[รกษาพยาบาล 2 ลาน, เสยชวตหรอเสยอวยวะจากอบตเหต 1.5 ลานบาท]

8. คามคคเทศกของบรษทดแลตลอดการเดนทาง (ไมรวมทปมคคเทศก)

9. คาภาษมลคาเพม 7% และหก ณ ทจาย 3 %

อตราคาบรการนไมรวม

1. คาธรรมเนยมการจดท าหนงสอเดนทาง

2. คาใชจายสวนตว อาทเชน คาเครองดมทสงพเศษ, คาโทรศพท, คาซกรด, คาธรรมเนยมหนงสอเดนทาง, คาน าหนกเกน

จากทางสายการบนก าหนดเกนกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ช น, คารกษาพยาบาล กรณเกดการเจบปวยจากโรคประจ าตว, คา

กระเปาเดนทางหรอของมคาทสญหายในระหวางการเดนทาง เปนตน

3. คาธรรมเนยมน ามนและภาษสนามบน ในกรณทสายการบนมการปรบขนราคา

4. คาบรการยกกระเปาในโรงแรม ซงทานจะตองดแลกระเปาและทรพยสนดวยตวทานเอง

5. คาธรรมเนยมวซาประเทศสเปน (ผยนวซาตองช าระเงนตรงกบศนยยนวซาในวนยน เปนจ านวนเงนโดยประมาณ 3,500

บาท)

6. คาทปพนกงานขบรถ และไกดทองถน (16 ยโร)

7. คาทปมคคเทศกจากเมองไทย (24 ยโร)

Page 9: โปรตุเกส สเปน - thaifly.com · 3 โปรแกรมการเดินทาง วันที่ 1 กรุงเทพ 21.00 น. คณะพร้อมกัน

9

เง อนไขการช าระคาทวรสวนทเหลอ

ทางบรษทขอเกบคาทวรสวนทเหลอ 20 วนกอนการเดนทาง

หากทานไมผานการอนมตวซาหรอยกเลกการเดนทางโดยเหตจ าเปน

ทางบรษทขอเกบเฉพาะคาใชจายทเกดข นจรง

ขอมลเบองตนในการเตรยมเอกสารยนวซาและการยนวซา

1. การพจารณาวซาเปนดลยพนจของสถานทต มใชบรษททวร การเตรยมเอกสารทดและถกตองจะชวยใหการพจารณา

ของสถานทตงายขน

2. กรณทานใดตองใชพาสปอรตเดนทาง ชวงระหวางยนวซา หรอ กอนเดนทางกบทางบรษท ทานตองแจงใหทาง

บรษทฯ ทราบลวงหนาเพอวางแผนในการขอวซาของทาน ซงบางสถานทตใชเวลาในการพจารณาวซาทคอนขาง

นานและอาจไมสามรถดงเลมออกมาระหวางการพจารณาอนมตวซาได

3. ส าหรบผเดนทางทศกษาหรอท างานอยตางประเทศ จะตองด าเนนเรองการขอวซาดวยตนเองในประเทศทตนพ านก

หรอศกษาอยเทานน

4. หนงสอเดนทางตองมอายไมต ากวา 6 เดอน โดยนบวนเรมเดนทางออกนอกประเทศ หากนบแลวต ากวา 6 เดอน ผ

เดนทางตองไปยนค ารองขอท าหนงสอเดนทางเลมใหม และกรณาเตรยมหนงสอเดนทางเลมเกา ใหกบทางบรษท

ดวย เนองจากประวตการเดนทางของทานจะเปนประโยชนอยางยงในการยนค ารองขอวซา และจ านวนหนาหนงสอ

เดนทาง ตองเหลอวางส าหรบตดวซาไมต ากวา 3 หนา

5. ทานทใสปกหนงสอเดนทางกรณาถอดออก หากมการสญหาย บรษทฯ จะไมรบผดชอบตอปกหนงสอเดนทางนนๆ

และพาสปอรต ถอเปนหนงสอของทางราชการ ตองไมมรอยฉกขาด หรอ การขดเขยน หรอ แตงเตมใดๆ ในเลม

ขอมลเพมเตมเร องต วเครองบนและทน งบนเครองบน

1. ทางบรษทไดส ารองทนงพรอมช าระเงนมดจ าคาตวเครองบนแลว หากทานยกเลกทวร ไมวาจะดวยสาเหตใด ทาง

บรษทขอสงวนสทธการเรยกเกบคามดจ าตวเครองบน ซงมคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสาย

การบนและชวงเวลาเดนทาง

2. หากตวเครองบนท าการออกแลว แตทานไมสารถออกเดนทางได ทางบรษทขอสงวนสทธเรยกเกบคาใชจายตามท

เกดขนจรง และรอ Refund จากทางสายการบน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดอนเปนอยางนอย

3. นงท Long Leg โดยปกตอยบรเวณทางออกประตฉกเฉน และผทจะนงตองมคณสมบตตรงตามทสายการบนก าหนด

เชน ตองเปนผทมรางกายแขงแรง และชวยเหลอผอ นไดอยางรวดเรวในกรณทเครองบนมปญหา เชน สามารถเปด

ประตฉกเฉนได (น าหนกประมาณ 20 กโลกรม) ไมใชผทมปญหาทางดานสขภาพและรางกาย และอ านาจในการให

ทนง Long leg ขนอยกบทางเจาหนาทเชคอนสายการบน ตอนเวลาทเชคอนเทานน

Page 10: โปรตุเกส สเปน - thaifly.com · 3 โปรแกรมการเดินทาง วันที่ 1 กรุงเทพ 21.00 น. คณะพร้อมกัน

10

กรณยกเลกการเดนทาง

1. แจงยกเลก 45 วน ขนไปกอนการเดนทาง คนคาใชจายทงหมด 2. แจงยกเลกภายใน 30-44 วนกอนเดนทาง เกบคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 3. แจงยกเลกภายใน 16-29 วนกอนเดนทาง เกบคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 4. แจงยกเลกนอยกวา 15 วนกอนเดนทาง ทางบรษทฯขอสงวนสทธ เกบคาใชจายทงหมด

5. บรษทขอสงวนสทธในการเกบคาใชจายท งหมดกรณทานยกเลกการเดนทางและมผลท า ใหคณะเดนทางไมครบตามจ านวนท บรษทฯก าหนดไว (30 ทานขนไป) เนองจากเกดความ

เสยหายตอทางบรษทและผเดนทางอนทเดนทางในคณะเดยวกนบรษทตองน าไป ช าระคาเสยหายตางๆ

ทเกดจากการยกเลกของทาน

6. กรณเจบปวย จนไมสามารถเดนทางได ซงจะตองมใบรบรองแพทยจากโรงพยาบาลรบรอง บรษทฯจะท า การเลอนการเดนทางของทาน ไปยงคณะตอไปแตทงนทานจะตองเสยคาใชจายทไมสามารถเรยกคนได

คอ คาธรรมเนยมในการมดจ าตว และคาธรรมเนยมวซาตามทสถานทตฯ เรยกเกบ

7. กรณยนวซาแลวไมไดรบการอนมตวซาจากทางสถานทต (วซาไมผาน) และทานไดช าระคา

ทวรหรอมดจ ามาแลว ทางบรษทฯ ขอเกบเฉพาะคาใชจายทเกดขนจรง เชน คาวซา คามดจ าตว

เคร องบน หรอคาตวเคร องบน (กรณออกตวเคร องบนแลว) คาสวนตางในกรณทกรปออกเดนทางไม

ครบตามจ านวน

8. กรณวซาผานแลว แจงยกเลกกอนหรอหลงออกต วโดยสาร บรษทฯ ขอสงวนสทธในการ ไมคน

คาทวรท งหมด

9. กรณผเดนทางไมสามารถเขา-ออกเมองได เนองจากปลอมแปลงหรอการหามของเจาหนาท ไมวา เหตผลใดๆตามทางบรษทของสงวนสทธในการ ไมคนคาทวรท งหมด

ขอมลเพมเตมเร องโรงแรมทพก

1. เนองจากการวางแปลนหองพกของแตละโรงแรมแตกตางกน จงอาจท าใหหองพกแบบหองเดยว (Single) ,หองค (Twin/Double) และหองพกแบบ 3 ทาน/3 เตยง (Triple

Room) หองพกตางประเภทอาจจะไมตดกนและบางโรงแรม อาจจะไม

มหองพกแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตยงใหญกบ 1 เตยงพบเสรม

2. โรงแรมในยโรปสวนใหญอาจจะไมมเคร องปรบอากาศเนองจากอยในแถบทม

อณหภมต า

3. กรณทมงานจดประชมนานาชาต (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงขนมากและหองพกในเมองเตม บรษทฯขอสงวนสทธในการปรบเปลยนหรอยายเมองเพอใหเกดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยโรปทมลกษณะเปน Traditional Building หองทเปนหองเดยวอาจเปนหองทมขนาดกะ ทดรต และไมมอางอาบน า ซ งขนอยกบการออกแบบของแตละโรงแรมนนๆ และหองแตละหองอาจม

ลกษณะแตกตางกน

Page 11: โปรตุเกส สเปน - thaifly.com · 3 โปรแกรมการเดินทาง วันที่ 1 กรุงเทพ 21.00 น. คณะพร้อมกัน

11

เอกสารประกอบการขอวซาเชงเกน (สเปน)

ใชเวลาท าการอนมตวซานบจากวนยนประมาณ 15 วนท าการ

ยนวซาแสดงตนทศนยย นวซา BLS International

เอกสารกรณาเตรยม 2 ชด ยกเวน เอกสารทออกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเปนตวจรง 1 ชด และส าเนา 1 ชด

ในวนยนวซา หนงสอเดนทางตองน าสงเขาสถานทต

และระหวางรอผลการอนมตวซา ไมสามารถดงหนงสอเดนทางออกมาได

**ลกคากรณาอยายดตดกบการยนขอวซาในอดต

เพราะสถานทตมการเปลยนแปลงกฎและเอกสารการยนอยเร อย ๆ**

1. หนงสอเดนทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงสอเดนทาง ตองมหนาเหลอส าหรบประทบว

ซาอยางนอย 2 หนา อายการใชงานเหลอไมนอยกวา 6 เดอน นบจากวนเดนทางกลบ และหนงสอ

เดนทางจะตองไมช ารด (หนงสอเดนทางเลมเกา กรณาน ามาประกอบการยนวซาดวย)

***ในกรณทถอพาสปอรต สญชาตไทย แตพ านกอยตางประเทศ, ท างานอยตางประเทศ

หรอนกเรยน นกศกษาศกษาอยตางประเทศ กรณาแจงเจาหนาทของทางบรษทใหทราบ

ทนท เพราะการยนขอวซาจะมเง อนไข และ ขอก าหนดของทางสถานทตตองการเพมเตม

และ บางสถานทตอาจไมสามารถยนขอวซาในประเทศไทยได ขอก าหนดนรวมไปถงผ

เดนทางทถอพาสปอรตตางชาตดวย***

2. รปถาย รปถายสหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นว จ านวน 2 ใบ (พนหลง

ขาวเทานน ถายไมเกน 6 เดอนหามสวมแวนตาหรอเครองประดบ ไม

ใสคอนแทคเลนส รปไมเลอะหมก)

3. หลกฐานการเงน กรณผเดนทางออกคาใชจายเอง

3.1 กรณผเดนทาง ออกคาใชจายเอง ส าเนาสมดเงนฝาก ออม

ทรพยธรรมดาของธนาคารทวไป สวนตวของผเดนทาง ถายส าเนา

ยอนหลง 6 เดอน รบกวนลกคาท ารายการเดนบญช โดยการ ฝาก

หรอถอน กอน แลวคอยปรบยอดเงนในบญช อพเดทไมเกน 30 วน

กอนวนยนวซา และบญชตองมครบทกเดอน ในกรณทมไมครบ 6 เดอน ใหขอเปน STATEMENT

พรอมท าจดหมายชแจง

3.2 กรณเปลยนบญชเปนเลมใหม ใหทานถายส าเนาสมดบญชมาทงสองเลม (ทงเลมเกา –เลม

ใหม)

3.3 หนงสอรบรองการเงนจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตองสะกดชอ-สกล ใหตรงตามหนา

Page 12: โปรตุเกส สเปน - thaifly.com · 3 โปรแกรมการเดินทาง วันที่ 1 กรุงเทพ 21.00 น. คณะพร้อมกัน

12

พาสปอรต ออกมาไมเกน 1 เดอน ตองเปนบญชเดยวกนกบบญชออมทรพยในขอ 3.1

3.4 กรณผเดนทางไมไดออกคาใชจายเอง

3.4. 1ตองท า BANK GUARANTEE ทออกจากทางธนาคารเทานน ฉบบภาษาองกฤษ โดยระบชอ

เจาของบญช (บคคลทออกคาใชจาย) ตองสะกดชอ – สกล ใหตรงตามหนาพาสปอรต และบคคลท

เจาของบญชออกคาใชจายให (ผเดนทาง) ตองสะกดชอ – สกล ใหตรงตามหนาพาสปอรต กรณายน

ขอจาก ธนาคารลวงหนา โดยใชเวลาด าเนนงานประมาณ 3 วน และใชยนไดไมเกน 30 วน หลงจาก

ธนาคารออกให

3.4.2ถายส าเนาสมดบญช หรอ Statement ยอนหลง 6 เดอนของบคคลทออกคาใชจาย และตองเปน

บญชเดยวกน กบทออก BANK GUARANTEE

3.4.3. ตองท าหนงสอรบรองคาใชจายทมการชแจงความสมพนธอกหนงฉบบ (Sponsor Letter)

3.4.4.ตองใชสตบตรเทานน ในกรณเปน พอ แม ลก เพอเชอมโยงความสมพนธระหวางผออก

คาใชจายใหและผเดนทาง ไมวาจะอายเทาไหรกตาม หรอใชทะเบยนสมรสในกรณสาม-ภรรยา ท

แตงงานจดทะเบยน

**สถานทตไมรบพจารณาบญชตดลบ บญชฝากประจ า บญชกระแสรายวน

บญชสหกรณออมทรพย พนธบตร ตราสารหน กองทน และสลากออมสน**

4. หลกฐานการท างาน

- เจาของกจการ หนงสอรบรองการจดทะเบยน(DBD)ทมช อของผเดนทางเปนกรรมการหรอหนสวน

อายไมเกน 3 เดอน หรอ ส าเนาใบทะเบยนการคา(พค.0403)

- กจการไมจดทะเบยน จดหมายชแจงการท างาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รปถายราน สญญา

เชาท โฉนดทดน เปนตน

- เปนพนกงาน หนงสอรบรองการท างาน จากบรษทฯ ระบต าแหนง, เงนเดอน, วนเรมท างาน

(ขอเปนภาษาองกฤษมอาย 1 เดอน ชอ-สกลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชค าวา “TO WHOM IT

MAY CONCERN” แทนชอสถานทตทยน)

นกเรยนหรอนกศกษา ใชหนงสอรบรองการเรยนทออกจากสถาบนทก าลงศกษาอย

(ขอเปนภาษาองกฤษมอาย 1 เดอน ชอ-สกลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชค าวา “TO WHOM IT

MAY CONCERN” แทนชอสถานทตทยน)

5. เอกสารสวนตว

- ส าเนาทะเบยนบาน

- บตรประชาชน

- สตบตร(กรณเดกอายต ากวา 20 ปและในกรณออกคาใชจายใหพอ แม หรอ พอ แม ออก

คาใชจายให)

- ทะเบยนสมรส/ทะเบยนหยา/มรณะบตร(ถาม)

- ใบเปลยนชอ-นามสกล (ถามการเปลยน)

6. กรณเดกอายไมถง 20 ปบรบรณ ทไมไดเดนทางไปตางประเทศพรอมบดา มารดา

- หากเดกเดนทางไปกบบดา จะตองมหนงสอยนยอมจากมารดา จากอ าเภอตนสงกด (โดยมารดา

จะตองคดหนงสอยนยอมระบใหบตรเดนทางไปตางประเทศกบบดา) พรอมแนบส าเนาบตรประชาชน

หรอหนาพาสปอรตมารดามาดวย

Page 13: โปรตุเกส สเปน - thaifly.com · 3 โปรแกรมการเดินทาง วันที่ 1 กรุงเทพ 21.00 น. คณะพร้อมกัน

13

- หากเดกเดนทางไปกบมารดา จะตองมหนงสอยนยอมจากบดา จากอ าเภอตนสงกด (โดยบดา

จะตองคดหนงสอยนยอมระบใหบตรเดนทางไปตางประเทศกบมารดา) พรอมแนบส าเนาบตร

ประชาชนหรอหนาพาสปอรตบดามาดวย

- หากเดกไมไดเดนทางพรอมกบบดาและมารดา ทงบดาและมารดาจะตองคดหนงสอระบยนยอม

ใหบตรเดนทางไปตางประเทศกบใคร มความสมพนธเปนอะไรกนกบเดก จากอ าเภอตนสงกด พรอม

แนบส าเนาบตรประชาชนหรอหนาพาสปอรตบดาและมารดา

- กรณเดกทบดา-มารดาหยาราง จะตองแนบส าเนาใบหยา และมการสลกหลงโดยมรายละเอยด

วาฝายใดเปนผมอ านาจปกครองบตรแตเพยงผเดยว

- กรณเดกอายต ากวา 20 ป บดา-มารดาลงชอรบรองในแบบฟอรมสมครวซา พรอมเดนทางมา

สมภาษณกบบตรทสถานทตดวย ทงสองทาน (เฉพาะควเดยวเทานน)

7. ทานไมจ าเปนตองเซน รบรองส าเนาถกตอง ใหทานเซนเฉพาะ แบบฟอรมใบค ารองขอวซาเทานน

เอกสารยนวซาอาจมการปรบเปลยนและขออพเดทเพมเตมไดทกเวลา หากทาง

สถานทตแจงขอเพมเตม

แบบฟอรมส าหรบกรอกขอมลยนวซาเชงเกนประเทศสเปน

(กรณากรอกขอมลใหครบถวนตามความเปนจรง เนองจากจะมผลตอการพจารณาวซาของทาน)

ชอ – นามสกล ผเดนทาง [ภาษาไทย]……………………………………………………………………………

1. นามสกล [ภาษาองกฤษ]………………………………………………………….……………………………

2. นามสกลตอนเกด [ภาษาองกฤษ]…………………………………………….……………………………….

3. ชอตว [ภาษาองกฤษ]………………………………………………………………………….………………

4. วน /เดอน / ป (ค.ศ.) เกด…………………………………………………………….………………………..

5. สถานทเกด (จงหวด) ………………………………………………………………………….………………

6. ประเทศทเกด…………………………………………………………………….………………….…………

7. สญชาตปจจบน ...........................สญชาตโดยก าเนด หากตางจากปจจบน……….………….……..

8. เพศ ชาย หญง

9. สถานภาพ โสด แตงงาน (จดทะเบยน) แตงงาน (ไมจดทะเบยน)

หยา แยกกนอย หมาย

อนๆ (โปรดระบ)…………….

10. ในกรณเปนผเยาว กรณากรอก ชอตว นามสกล ทอย(หากตางจากผขอ) และสญชาตของผมอ านาจ

ปกครอง/ดแลผเยาว

………………………………………………………………………………………………………………

Page 14: โปรตุเกส สเปน - thaifly.com · 3 โปรแกรมการเดินทาง วันที่ 1 กรุงเทพ 21.00 น. คณะพร้อมกัน

14

……………………………………………………………………………………………………………..

11. ทอยตามทะเบยนบานของผขอ

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………รหสไปรษณย………………………

หมายเลขโทรศพทมอถอ................................................................

12. อาชพปจจบน(หากคาขาย ใหระบดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสอผา ขายอาหาร เปนตน

...............................................................................................................

13. ชอบรษทหรอรานคา ทอย หมายเลขโทรศพท / ส าหรบนกเรยน นกศกษา กรณากรอกชอ ทอยของ

สถาบนศกษา

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………รหสไปรษณย…………….……

14. วซาเชงเกนทเคยไดรบในระยะเวลา 3 ปทผานมา

ไมเคย

เคยได ใชไดตงแตวนท..............................ถงวนท..............................................

15. เคยถกพมพลายนวมอเพอการขอวซาเชงเกนกอนหนาน

ไมเคย เคย (กรณาระบวนท หากทราบ).........................................

**กรณลกคาเคยมวซาเชงเกน รบกวนทานถายส าเนาหนาวซาเชงเกนตวลาสดแนบมาดวย**

16. ทานเคยถกปฏเสธวซาหรอไม

ไมเคย เคย (เหตผลในการปฏเสธ)................................................

17. ความรบผดชอบคาใชจายในการด ารงชพระหวางการเดนทางและพ านกอยของผรองขอ

ตวผขอวซาเอง มผอ นออกให(ญาต/บรษท/องคกร)

กรณาระบชอ ............................................

สงทชวยในการด ารงชพ …………………………………………………..….

เงนสด สงทชวยในการด ารงชพ

เชคเดนทาง เงนสด

บตรเครดต ทพกทมผจดหาให

ช าระคาทพกลวงหนาแลว คาใชจายทงหมดระหวางพ านกมผออกให

ช าระคาพาหนะลวงหนาแลว ช าระคาพาหนะลวงหนาแลว

อนๆ (โปรดระบ) อนๆ (โปรดระบ)

************************************************

Page 15: โปรตุเกส สเปน - thaifly.com · 3 โปรแกรมการเดินทาง วันที่ 1 กรุงเทพ 21.00 น. คณะพร้อมกัน

15

หมายเหต การอนมตวซาเปนดลพนจของทางสถานทต ทางบรษทไมมสวนเกยวของใดๆท งส น

ท งน บรษทเปนเพยงตวกลางและคอยบรการอ านวยความสะดวกใหแกผเดนทางเทาน น

เมอทานไดท าการจองทวรยโรป กบไทยฟราย ทราเวล จ ากด จากนน เจาหนาทจะตดตอกลบเพอแจงรายละเอยด

การช าระเงน โทร 02-713-8992 ทานสามารถตรวจสอบสถานการณจองไดตลอดเวลาท าการคะ

โปรดอานทกขอในรายการทวรโดยละเอยด หากมขอสงสยกรณาสอบถามกอนท าการจองทกคร ง