of 6 /6
ไมอนุญาตใหนำ รูปภาพ ขอความ เพียงบางสวน หรือทั้งหมด ของเอกสารที่เผยแพรทางอินเทอรเน็ตนีไปใชเพื่อการคาในเชิงพาณิชยทุกรูปแบบ โดยไมไดรับ อนุญาตเปนลายลักษณอักษร จากเจาของลิขสิทธิ์ คือ เอะคุงสตูดิโอ” ซะกอน.....เทานี้แหละ! Copyright, All Rights Reserved. Privacy Policy. ตกลงกนกอนนะ! ธัมโม ทำไม? 9

ตกลงกันก อนนะ · 2015-12-08 · ฉัน เข าใจแล ว ล ะ..ว าทำไม !!! อย างเช น ว า ใคร กิน มูมมาม“กินเหมือนหมู”

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ตกลงกันก อนนะ · 2015-12-08 · ฉัน เข าใจแล ว ล...

Page 1: ตกลงกันก อนนะ · 2015-12-08 · ฉัน เข าใจแล ว ล ะ..ว าทำไม !!! อย างเช น ว า ใคร กิน มูมมาม“กินเหมือนหมู”

ไมอนุญาตใหนำรูปภาพขอความเพียงบางสวน

หรือทั้งหมด ของเอกสารที่เผยแพรทางอินเทอรเน็ตนี้

ไปใชเพื่อการคาในเชิงพาณิชยทุกรูปแบบ โดยไมไดรับ

อนุญาตเปนลายลักษณอักษร จากเจาของลิขสิทธิ์ คือ

“เอะคุงสตูดิโอ”ซะกอน.....เทานี้แหละ!Copyright, All Rights Reserved. Privacy Policy.

ตกลง กัน กอน นะ !

ธัมโม ทำไม? 9

Page 2: ตกลงกันก อนนะ · 2015-12-08 · ฉัน เข าใจแล ว ล ะ..ว าทำไม !!! อย างเช น ว า ใคร กิน มูมมาม“กินเหมือนหมู”

เรื่องพระประสงคปริปุณฺโณภาพเอะคุงตอน เจาหมูขี้ ใจนอย

โตงเอย..!เอายาแกไขไปใหพอแลวหรือยังลูก?เอาไปใหแลวครับวางอยูบนโตะ

ครับลุง

อาว!แลวนั่นจะรีบไปไหนละ?

โตงพอไมสบาย...เอาแตหวงเลนไมดูแลพอไมดีนะลูก

มานี่สิโตงลุงมีนิทานจะเลาใหฟง.....เจาหมูตัวหนึ่งกับแมวัวสัตวทั้งสองเปนเพื่อนรักกันและในวันที่อากาศดีวันหนึ่งแมวัวไปเยี่ยมเจาหมู

เหมือนเคยแตกลับพบวา...เจาหมูกำลังกลุมใจอยู

ผมขอไปเลนกอนนะครับ

โธ!ลุงก็...ผม

?

ธัมโม ทำไม? 10

Page 3: ตกลงกันก อนนะ · 2015-12-08 · ฉัน เข าใจแล ว ล ะ..ว าทำไม !!! อย างเช น ว า ใคร กิน มูมมาม“กินเหมือนหมู”

สวัสดีจะคุณหมูเอะ!เปนอะไรไปดูหนาตาไมคอยสบายเลย

คุณหมูเธอนอยใจเรื่องอะไรเหรอจะ?

แลวเธอมีประโยชนอยางไรบางละ?

เชนหัวของฉันก็จะถูกมนุษยนำไปทำเปน หัวหมูใชสำหรับเซนไหวแกบนตางๆ

กระดูกของฉันก็นำไปตมเปนน้ำซุปแสนอรอย

เห็นมั้ยละ!วาฉันมีประโยชนมากมายเพียงไร

ฉันไมดีตรงไหนหรือจะคุณแมวัวทั้งๆที่ตัวฉันเองก็มีประโยชนมากมายตอมวลมนุษยแตทำไมผูคนทั้งหลายจึงไมชอบฉันเอาซะเลย!!!

นึกๆแลวฉันรูสึกนอยใจตัวเองนะสิเฮอ..!

๑.

๒.

๓.

๔.

๕. ๖.

๗.

Page 4: ตกลงกันก อนนะ · 2015-12-08 · ฉัน เข าใจแล ว ล ะ..ว าทำไม !!! อย างเช น ว า ใคร กิน มูมมาม“กินเหมือนหมู”

ถาเชนนั้นแลวทำไมคุณหมูถึงคิดวา...พวกมนุษยไมชอบเธอละ?

ออ..!ฉันเขาใจแลวละ..วาทำไม!!!

อยางเชนวาใครกินมูมมามก็บอกวา“กินเหมือนหมู”ใครนอนไมเรียบรอยก็บอกวา“นอนเหมือนหมู”ใครเดินอุยอายก็บอกวา“เดินเหมือนหมู”ใครตัวอวนก็บอกวา“อวนเหมือนหมู”ใครขี้เกียจก็บอกวา“ขี้เกียจเหมือนหมู”เห็นมั้ยละ..!วาฉันจะถูกเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไมดีอยูตลอดเวลาคุณแมวัวชวยบอกฉันหนอยไดไหมวาทำไมจึงไมมีใครเปรียบเทียบคุณแมวัวเหมือนอยางกับฉันเลย...ฮือๆๆ....

โตงเอย...เจาเขาใจมั้ยละวา....ทำไมแมวัวจึงไมเคยถูกมนุษยเปรียบเทียบเหมือนอยางกับเจาหมูเลยแลวหลานๆละครับ?เขาใจอยางไรกันบางจะรวมปรึกษากับคุณพอคุณแมก็ไดนะไมผิดกติกาคิดไดแลวพลิกไปอานคำเฉลยใน“ลุงแกวเลานิทาน”ตอนตอไปดูซิวา....จะตรงกันหรือเปลา?

เอ...เพราะอะไรนะ..?

คุณแมวัวก็ลองคิดดูสิ....วาฉันมักจะถูกพวกมนุษยตอวาอยูเรื่อย...เมื่อเขาเปรียบเทียบกับสิ่งไมดีทั้งหลายก็ตกมาที่ฉันทั้งนั้นเลย..!!

ธัมโม ทำไม? 12

Page 5: ตกลงกันก อนนะ · 2015-12-08 · ฉัน เข าใจแล ว ล ะ..ว าทำไม !!! อย างเช น ว า ใคร กิน มูมมาม“กินเหมือนหมู”

นิทานคุณธรรม เรื่อง ”ลุงแกวเลานิทาน” เคยลง

อยางตอเนื่องเปนตอนๆในนิตยสารสำหรับเด็กมากอน

จึงทิ้งคำเฉลยตอน “เจาหมูขี้ใจนอย” นี้ ในฉบับถัดไป

แตเมื่อเอามาลงในเว็บ “เอะคุงสตูดิโอ” ก็เลยนำมารวม

ใหอานแบบตอเนื่องไปเลยครับCopyright, All Rights Reserved. Privacy Policy.

อานกอน เฉลย !

ธัมโม ทำไม? 13

Page 6: ตกลงกันก อนนะ · 2015-12-08 · ฉัน เข าใจแล ว ล ะ..ว าทำไม !!! อย างเช น ว า ใคร กิน มูมมาม“กินเหมือนหมู”

เรื่องพระประสงคปริปุณฺโณภาพเอะคุงเฉลยตอน เจาหมู ขี้ ใจนอย

ตอนที่แลวลุงแกวใหหลานๆไปลองคิดกันวาทำไม...เจาหมูที่มีประโยชนมากมายจากการนำมาทำเปนอาหารสารพัดประโยชนของมนุษยแตกลับถูกมนุษยเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไมดีตางๆนาๆวา“อวนเหมือนหมูนอนเหมือนหมูกินเหมือนหมู”มั่งละ!แตทำไม...แมวัวกลับไมเคยถูกเปรียบเทียบอยางนั้นเลยหลานๆไดคำตอบอยางไรบางมาฟงลุงแกวเฉลยกันนะครับ

คุณแมวัวชวยบอกฉันหนอยไดมั้ยวา..ทำไมคุณแมวัวจึงไมเคยถูกเปรียบเทียบอยางฉันบางเลย

เมื่อคุณหมูตายแลวสวนตางๆของคุณหมูจึงถูกนำไปใชประโยชนผิดกับฉันนะ...ที่มีประโยชนตอมนุษยในขณะที่“ฉันยังไมตาย”มากมายทีเดียวมนุษยตองการนมของฉันไวเพื่อดำรงชีพและยังใชแรงงานจากฉันในการทำไรไถนาเชนเดียวกับควายฉะนั้น..คุณหมูอยาไดนอยอกนอยใจไปเลยทั้งตัวของเธอและฉันตางก็มีประโยชนเชนกันแตแตกตางกันเพียงสถานะเทานั้น

ครับลุง

เปนไงบางละโตง..!คนเรานั้นควรทำความดีในขณะที่ยังมีชีวิตมีลมหายใจอยูเชนเดียวกับที่เราควรจะดูแลพอแมปูยาตายายในขณะที่ทานยังมีชีวิตอยูเพราะเมื่อทานจากไปแลวจะไปกราบไหวบูชาดวยของเซนไหวตางๆก็หาไดมีประโยชนเทากับที่เราไดกระทำตอนที่ทานยังมีชีวิตอยูถาเขาใจแลว....ก็อยาเอาแตหวงเลนไปดูแลพอแมที่ปวยกอนนะลูก

ไดสิ...ก็เพราะคุณหมูมีประโยชนตอพวกมนุษยก็ตอเมื่อ

”คุณตายแลว”

ธัมโม ทำไม? 14