of 61 /61
หหหหหหหหหหหหหหหหหหห 1 ห 21201 หหหหหหหหหหหหหห 1 หหหหหหหหห หหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหห หหหหหหหหหหหหหหหหหหห 1 หหหห 8 หหหหหหห …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………… 1.หหหหหหหหหหหหหหหหหหห1 หหหหหหหหหหหหหหหหหหหห 2.หหหหหหหหหหหหห 1. หหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหห 2. หหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหห หหหหหหห หหหหหหหหหหห 3.หหหหหหหหหห/หหหหหหหหหหหหห หหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหห หหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหห หหหหหหหหหหหหห หหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหห หหหหหหหหหหหหห หหหหหหหหหหหหหหหหห หหหหหหหหหหหหหหหห หหหหหหหห หหหหหหหหหหหหหหหหหห หหหหหหหหหห หหหหหหหหหหหหหหหหห หหหหหหหหหหหหหหหหหหหห หหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหห หหหหหหหหห หหหหหหห หหหหหหหหหหหหหหหหห หหหหหหหหหหหหหหหหหห หหหหหหหหหหหหหหหหหห หหหหหห หหหหหหห หหหหหหหห หหหหหหห หหหหหหหหหหหหหหหหหห 4.หหหหหหหหหหหหหหห 1.หหหหหหหหห - หหหหหหหหหหหหหหหห - หหหหหหหห - หหหหหหหหหห - หหหหหหหหหหหหหหห 2.หหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหห 5.หหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหห

¸«น่วยการ... · Web view3. สาระสำค ญ/ความค ดรวบยอด มารยาทไทยเป นว ฒนธรรมไทยท

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ¸«น่วยการ... · Web view3. สาระสำค ญ/ความค...

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ส 21201 หน้าที่พลเมือง 1กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 8 ชั่วโมง

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.หน่วยการเรียนรู้ที่1 ชื่อหน่วยงามอย่างไทย

2.ผลการเรียนรู้

1. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย

2. แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม

3.สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

มารยาทไทยเป็นวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการยอมรับจากสังคมว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม ควรปฏิบัติและอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่กับสังคมไทย รวมถึงการเป็นคนที่มีจิตสาธารณะ คือมีความเสียสละ มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ หมายถึงการ แสดงออกด้วยใจจริงถึงความไม่เห็นแก่ตัว การสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อช่วยเหลือ และหรือ ทำประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่นหรือสังคม โดยการสละกำลังกาย ทรัพย์สิ่งของ สติปัญญา เวลาและ ความสุขสบายส่วนตัว

4.สาระการเรียนรู้

1.มารยาทไทย

- การแสดงความเคารพ

- การสนทนา

- การแต่งกาย

- การมีสัมมาคารวะ

2.ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม

5.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

6.คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ใฝ่เรียนรู้

มุ่งมั่นในการทำงาน

รักความเป็นไทย

มีจิตสาธารณะ

7.ชิ้นงาน/ภาระงาน

ภาระงานรวบยอด

· การแสดงบทบาทสมมุติเรื่องการแสดงมารยาทไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ

8. การวัดและการประเมินผล

ข้อที่

ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน

รวม

3

2

1

1

ภาษา

2

เนื้อหา

3

รูปแบบการแสดง

4

เวลา

5

ความมีส่วนร่วมในการแสดง

รวม

รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผล

ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน

4

3

2

1

ภาษา

- มีการเลือกใช้คำและสร้างประโยคในการสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์- ผู้แสดงสามารถสื่อสารให้ผู้ชมเข้าใจได้อย่างดีเยี่ยม

- มีการเลือกใช้คำและสร้างประโยคในการสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์พอใช้- ผู้แสดงสามารถสื่อสารให้ผู้ชมเข้าใจได้ดี

- มีการเลือกใช้คำและสร้างประโยคในการสื่อสารได้ไม่ค่อยสร้างสรรค์- ผู้แสดงสามารถสื่อสารให้ผู้ชมเข้าใจได้พอใช้

- มีการเลือกใช้คำและสร้างประโยคในการสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์- ผู้แสดงสามารถสื่อสารให้ผู้ชมเข้าใจได้ไม่ดี

เนื้อหา

-เนื้อหาตรงกับหัวข้อที่ได้รับ

- เนื้อหาการแสดงมีความสร้างสรรค์ดีมาก

-เนื้อหาตรงกับหัวข้อที่ได้รับ

- เนื้อหาการแสดงมีความสร้างสรรค์ดี

-เนื้อหาตรงกับหัวข้อที่ได้รับ

- เนื้อหาการแสดงมีความสร้างสรรค์พอใช้

-เนื้อหาตรงกับหัวข้อที่ได้รับ

- เนื้อหาการแสดงไม่มีความสร้างสรรค์

รูปแบบการแสดง

- การแสดงสร้างสรรค์และดึงดูดความสนใจดีมาก

- การแสดงสร้างสรรค์และดึงดูดความสนใจดี

- การแสดงสร้างสรรค์และดึงดูดความสนใจดีพอใช้

- การแสดงไม่สร้างสรรค์และไม่ดึงดูดความสนใจ

เวลา

- การแสดงอยู่ในเวลา 6-7 นาที- มีการเตรียมพร้อมดีเยี่ยมและแสดงได้ในวัน เวลาที่กำหนด

- การแสดงมากกว่าหรือน้อยกว่าในช่วงเวลา 6-7 นาที 30 วินาที- มีการเตรียมพร้อมดีและแสดงได้ในวัน เวลาที่กำหนด

- การแสดงมากกว่าหรือน้อยกว่าในช่วงเวลา 6-7 นาที 1 นาที- มีการเตรียมพร้อมพอใช้และแสดงได้ในวัน เวลาที่กำหนด

- การแสดงมากกว่าหรือน้อยกว่าในช่วงเวลา 6-7 นาที มากกว่า 2 นาที- ไม่มีการเตรียมพร้อมและไม่สามารถแสดงได้ในวัน เวลาที่กำหนด

ความมีส่วนรวมในการแสดง

- ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการแสดงอย่างดีเยี่ยมและเท่าเทียมกัน

- ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการแสดงดีและค่อนข้างเท่าเทียมกัน

- ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการแสดงไม่ค่อยเท่าเทียมกัน

- บางคนในกลุ่มไม่ได้ร่วมการแสดง

แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ของผู้รับการประเมิน

การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ความมีวินัยในตนเอง

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ

รวม

12 คะแนน

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

(ลงชื่อ............................................................(……………………………………………………)………/………../……...)เกณฑ์การให้คะแนน

ดีมาก= 4

ดี= 3

พอใช้= 2

ปรับปรุง= 1

9.กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมที่ 1 (ชั่วโมงที่ 1-2)

1. ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง เอกลักษณ์ของไทยที่เป็นที่ประทับใจของชาวต่างชาติว่า มีอะไรบ้าง โดยให้นักเรียนยกตัวอย่าง และครูจดรวบรวมบนกระดาน เช่น

- การไหว้ - รอยยิ้ม - อาหารไทย

- ประเพณีไทย - ความมีน้ำใจ

2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า สิ่งที่นักเรียนยกตัวอย่างล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีงามและถือเป็นเอกลักษณ์ของไทย โดยเฉพาะการไหว้ เป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมไทยที่ดีงามและเป็นเอกลักษณ์สำคัญของไทย

3. ครูขออาสาสมัครนักเรียน 2 คน ออกมาสาธิตการไหว้บุคคลต่างๆที่ฐานะแตกต่างกันตามที่ครูกำหนด แล้วให้เพื่อนนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูกล่าวชมเชยตัวแทนนักเรียนที่กล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์

4. ครูเปิด Video Clip เกี่ยวกับมารยาทไทยให้นักเรียนดูและให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง มรรยาทไทย จาก Internet แล้วสรุปสาระสำคัญจดลงในสมุด

5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง มรรยาทไทย

6. ครูคัดเลือกนักเรียนชายและหญิง 1 คู่ ออกมาสาธิตการแสดงมรรยาทไทยที่ถูกต้องให้เพื่อนดูที่หน้าชั้นเรียน โดยครูคอยอธิบายวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องและสวยงามเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปฝึกปฏิบัติ

7. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน คละกันตามความสามารถ แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกปฏิบัติการแสดงมรรยาทไทยที่ถูกต้อง โดยครูคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

กิจกรรมที่ 2 (ชั่วโมงที่ 3-4)

8. ครูสอบถามถึงผลของการฝึกปฏิบัติการแสดงมรรยาทไทย แล้วให้ตัวแทนนักเรียนออกมาจับสลากลำดับหมายเลขการสาธิตมรรยาทไทยที่หน้าชั้นเรียน

9. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาสาธิตมรรยาทไทยที่หน้าชั้นเรียน ตามหมายเลขที่จับสลากได้ โดยครูและเพื่อนนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง

10. ครูกล่าวชมเชยนักเรียนเรียนกลุ่มที่สามารถปฏิบัติได้ดี และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกลุ่มที่มี การปฏิบัติบกพร่อง เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปปรับปรุงให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

11. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับผลดีของการปฏิบัติตนตามมรรยาทไทยแล้วบันทึกผลการอภิปรายจดลงในสมุด

12. ครูให้นักเรียนบันทึกการปฏิบัติตนตามมรรยาทไทยในชีวิตประจำวัน โดยให้นักเรียนสำรวจว่าได้ปฏิบัติตนตามมรรยาทไทยหรือไม่ และปฏิบัติอย่างไร

13. นักเรียนออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูและเพื่อนนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมที่ 3 (5-8)

14. จัดกลุ่มนักเรียนกลุ่ม 4-5 คน

15. นักเรียนเตรียมการแสดงบทบาทสมมติ เรื่องมรรยาทไทยในสถานการณ์ต่างๆ โดยแบ่งหัวข้อดังต่อไปนี้

- การแสดงความเคารพ

- การสนทนา

- การแต่งกาย

- การมีสัมมาคารวะ

16. ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์การแสดงบทบาทสมมุติดังกล่าว และให้ข้อเสนอแนะ

17. ครูให้นักเรียนจัดทำรายงาน เรื่อง มรรยาทไทยในสถานการณ์ต่างๆ เมื่อทำเสร็จแล้วนำส่งครูตรวจ

10. สื่อการเรียนรู้

1. Internet

2. Video Clip มารยาทไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ส 21201 หน้าที่พลเมือง 1กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 6 ชั่วโมง

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ศิลปะวัฒนธรรม

2.ผลการเรียนรู้

3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์และสืบสานขนมธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

3.สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

มีส่วนร่วมเห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนมธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

4.สาระการเรียนรู้

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

5.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

6.คุณลักษณะอันพึงประสงค์

มีวินัย

ใฝ่เรียนรู้

มุ่งมั่นในการทำงาน

มีจิตสาธารณะ

7.ชิ้นงาน/ภาระงาน

ภาระงานรวบยอด

· บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชน

8. การวัดและการประเมินผล

ข้อที่

ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

1

เข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมและรับผิดชอบทุกครั้ง

มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง

มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมบางครั้ง

ส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมแต่ไม่เข้าร่วม

2

อนุรักษ์และสืบสานขนมธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาไทย

เป็นผู้นำในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมและอธิบายการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมทุกครั้งและอธิบายการอนุรักษ์ได้

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมโดยมีครูเป็นผู้แนะนำ

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมแต่ไม่สามารถอธิบายถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ได้

9.กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมที่ 1 (ชั่วโมงที่ 1-4)

1. นักเรียนดู Video Clip เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาไทยของแต่ละภาค

2. ดูภาพการร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของทุกภาค

3. นักเรียนแบ่งกลุ่มค้นคว้างข้อมูลข่าวสารศิลปวัฒนธรรมขนมธรรมเนียมภูมิปัญญาไทย โดยแบ่งกลุ่มรับผิดชอบ 4 กลุ่มตามแต่ละภาค 4 ภาค

4. สมาชิกแต่ละกลุ่ม นำเสนอผลงานข้อมูลของแต่ละภาคว่าแตกต่างกันอย่างไร

· ลักษณะของศิลปวัฒนธรรมแต่ละภาค

· ผลดีต่อสังคมและประเทศชาติ

5. แต่ละกลุ่มบอกผลดี ของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาไทย เช่น

· ศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ ฯลฯ

· ศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออก เช่น การวิ่งควาย ฯลฯ

· ศิลปวัฒนธรรมของภาคกลาง เช่น ประเพณีทำขวัญข้าว ฯลฯ

· ศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ เช่น ประเพณีชักพระ ฯลฯ

6. นักเรียนครู ร่วมกัน สรุปแนวทางการอนุรักษ์ เห็นคุณค่าและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทย

กิจกรรมที่ 2 (ชั่วโมงที่ 5-6)

7. นักเรียนสังเกตการณ์อนุรักษ์และการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี

· แต่ละกลุ่มเล่ากิจกรรม แต่ละภาคที่ประทับใจ

8. สมาชิกแต่ละกลุ่ม อภิปรายประเด็นดังนี้

· การเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาไทยมีผลต่อชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ อย่างไรบ้าง

· การอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาไทยมีผลดีต่อชุมชน/สังคม/ประเทศชาติอย่างไร

· นำข้อคิดที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการดำเนินชีวิต

· ผู้ฟังตั้งคำถามเสนอแนะแนวคิดเพิ่มเติม

9. ครูนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญด้านศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาไทย

10. ครูมอบหมายให้แต่ละกลุ่มบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมของชุมชน

10. สื่อการเรียนรู้

1. วีดิโอ เรื่อง ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาไทย

2. ภาพกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาไทย

3. ภาพกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ส 21201หน้าที่พลเมือง 1 กลุ่มสาสระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จำนวนเวลา 5 ชั่วโมง

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2. ผลการเรียนรู้

4. เป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

สัญลักษณ์ของชาติไทยประกอบไปด้วยชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นเครื่องหมายสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นชาติไทย ที่ทุกคนควรภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

4. สาระการเรียนรู้

1. การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึง

- ความรักชาติ

- การยึดมั่นในศาสนา

- การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

2. พระบรมราโชวาท

- มีเหตุผล

- รอบคอบ

3. หลักการทรงงาน

- การใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

- การปลูกป่าในใจคน

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการคิด

2. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2. รักความเป็นไทย

7. ชิ้นงาน / ภาระงาน

1. ผังความคิดเรื่อง “ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย”

2. หนังสือเล่มเล็ก “ประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ที่นักเรียนประทับใจ”

8. การวัดและประเมินผล

1. เกณฑ์การประเมิน

2. แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล

- ครูประเมินนักเรียน

- นักเรียนประเมินตนเอง

- เพื่อนประเมินเพื่อน

3. แบบสรุปผลการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

ผังความคิดเรื่อง “ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย”

นักเรียนสามารถเขียนผังความคิดได้ถูกต้องครบถ้วน สะอาดเรียบร้อย

นักเรียนสามารถเขียนผังความคิดได้แต่ต้องรับฟังคำชี้แนะจากครู สะอาดเรียบร้อยโดยมีจุดผิดพลาด 1-2 จุด

นักเรียนสามารถเขียนผังความคิดได้แต่ต้องรับฟังคำชี้แนะจากครูเป็นส่วนใหญ่ สะอาดเรียบร้อยโดยมีจุดผิดพลาด

3 - 4 จุด

หนังสือเล่มเล็ก “ประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ที่นักเรียนประทับใจ”

นักเรียนส่งผลงานครบถ้วนและตรงตามเวลาที่กำหนด

นักเรียนส่งผลงานครบถ้วน แต่ช้ากว่ากำหนด 1-2 วัน

นักเรียนส่งผลงานครบถ้วน แต่ช้ากว่ากำหนด 3-4 วัน

วิธีการให้คะแนน

การให้คะแนน ให้คะแนนจากผลการประเมินของครู เพื่อน และตนเอง มาคิดคะแนนรวมกันโดยกำหนดสัดส่วนคะแนน ดังนี้

ครูให้คิดคะแนนเต็ม 12 คะแนนจากคะแนนเต็ม20 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 60

เพื่อนให้คิดคะแนนเต็ม 4 คะแนนจากคะแนนเต็ม20 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 20

ตนเองให้คิดคะแนนเต็ม 4 คะแนนจากคะแนนเต็ม20 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 20

แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล (สำหรับครู)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สมาชิกกลุ่ม

พฤติกรรม

รวม

ผังความคิด

หนังสือเล่มเล็ก

1

3

2

1

3

2

1

6

2

3

4

5

6

7

8

9

10

เกณฑ์การให้คะแนน

ดี=3

ปานกลาง=2

ปรับปรุง=1

ลงชื่อ............................................................

(..............................................................)

............/.............../............

แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล (สำหรับตนเอง)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สมาชิกกลุ่ม

พฤติกรรม

รวม

ผังความคิด

หนังสือเล่มเล็ก

1

3

2

1

3

2

1

6

2

3

4

5

6

7

8

9

10

เกณฑ์การให้คะแนน

ดี=3

ปานกลาง=2

ปรับปรุง=1

ลงชื่อ............................................................

(..............................................................)

............/.............../............

แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล (สำหรับเพื่อน)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สมาชิกกลุ่ม

พฤติกรรม

รวม

ผังความคิด

หนังสือเล่มเล็ก

1

3

2

1

3

2

1

6

2

3

4

5

6

7

8

9

10

เกณฑ์การให้คะแนน

ดี=3

ปานกลาง=2

ปรับปรุง=1

ลงชื่อ............................................................

(..............................................................)

............/.............../............

9. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมชั่วโมงที่ 1-2

1. นักเรียนดูภาพเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์แล้วครูใช้คำถามกระต้นความคิดว่า “นักเรียนสามารถแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ได้อย่างไร”

2. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่แสดงถึงความเป็นชาติไทย โดยครูถามว่า “เมื่อพูดถึงชาติไทยนักเรียนจะนึกถึงอะไรบ้าง”

3. นักเรียนดูภาพธงชาติไทย แล้วร่วมกันสนทนาถึงประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย

4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและแสดงความคิดเห็น ลงในผังความคิดเกี่ยวกับ“ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย”

กิจกรรมชั่วโมงที่ 3

5. ครูนำภาพการทำบุญตักบาตรให้นักเรียนดูแล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับศาสนาที่สำคัญของประเทศไทยแล้วครูอธิบายเพิ่มเติมว่า “คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาและนำหลักธรรมคำสอนมาเป็นแนวในการดำเนินชีวิตจึงถือว่าศาสนาพุทธเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทย”

6. ครูถามนักเรียนว่านับถือศาสนาอะไรบ้าง และนักเรียนสามารถนำหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง”

กิจกรรมชั่วโมงที่ 4-5

7. ครูให้นักเรียนบอกพระนามของพระมหากษัตริย์ที่นักเรียนรู้จัก

8. นักเรียนดูวีดิโอเกี่ยวกับประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช

9. แบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ที่นักเรียนประทับใจ

10. ตัวแทนกลุ่มนำเสนอเกี่ยวกับประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ที่นักเรียนประทับใจ

11. นักเรียนสรุป ประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ที่นักเรียนประทับใจ เป็นหนังสือเล่มเล็ก

10. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้

1. ภาพเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์แล้ว

2. ภาพธงชาติไทย

3. ภาพการทำบุญตักบาตร

4. วีดิโอเกี่ยวกับประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

ทบทวน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

ส 21201 หน้าที่พลเมือง 1กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 5 ชั่วโมง

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ วิถีประชาธิปไตย

2.ผลการเรียนรู้

6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง

3.สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยจะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม มีการตัดสินใจโดยใช้เหตุผล มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อันเป็นพื้นฐานของการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

4.สาระการเรียนรู้

1. พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

- มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคม

- การตัดสินใจโดยใช้เหตุผล

2. คุณลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง

- ความซื่อสัตย์สุจริต

- ขยันหมั่นเพียร อดทน

- ใฝ่หาความรู้

- ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่

- ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

- ความสามารถในการแก้ปัญหา

6.คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ซื่อสัตย์สุจริต

- มีวินัยในตนเอง

- ใฝ่เรียนรู้

- มุ่งมั่นในการทำงาน

- มีจิตสาธารณะ

7.ชิ้นงาน/ภาระงาน

ภาระงานรวบยอด- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

8.การวัดและประเมินผล

1. เกณฑ์การประเมิน

2. แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล

เกณฑ์การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

1.ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดี

(การมีส่วนร่วม)

มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม และมีส่วนร่วมในการตัดสินในในการแก้ปัญหาและรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้น

มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการแก้ปัญหา

มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาโดยมีครูเป็นผู้แนะนำ

มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมแต่ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการแก้ปัญหา

2.มีวินัยในตนเอง

(ขยันหมั่นเพียร อดทนและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่)

ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความไม่ย่อท้อและมีการตรวจสอบปรับปรุงงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน

ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความไม่ย่อท้อและมีการตรวจสอบแต่ไม่นำผลมาปรับปรุงงาน

ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความไม่ย่อท้อโดยมีครูเป็นผู้แนะนำ

ไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

3.ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ ความซื่อสัตย์

อุทิศกำลังกายหรือกำลังทรัพย์ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนและไม่กระทบต่อตนเองและผู้อื่น

อุทิศกำลังกาย หรือกำลังทรัพย์ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน

อุทิศกำลังกาย หรือกำลังทรัพย์ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งมีครูเป็นผู้แนะนำ

อุทิศกำลังกาย หรือกำลังทรัพย์ให้แก่ผู้อื่นโดยหวังผลตอบแทน

แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม

ปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองดี

(การมีส่วนร่วม)

มีนัยในตนเอง(ขยันหมั่นเพียร และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่)

รวม

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

12

เกณฑ์การให้คะแนน

ดีมาก= 4

ดี= 3

พอใช้=2

ปรับปรุง=1

ลงชื่อ………………………………….

(………………………………………)

……./……../……..

9.กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมที่ 1 พลเมืองดี2 ชั่วโมง

ขั้นนำ

1. นักเรียนดูภาพข่าวเกี่ยวการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เช่น ข่าวแท็กซี่เก็บของมีค่าของผู้โดยสารได้แล้วนำไปส่งมอบให้แก่ตำรวจ ข่าวการมีส่วนร่วมในชุมชน เช่น การขุดลอกคลอง การทำความสะอาดชุมชน การเข้าแถวซื้ออาหาร

2. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์การกระทำของบุคคลภาพที่แสดงถึงคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดี เช่น ความซื่อสัตย์ การปฏิบัติตนตามหน้าที่ของตนเอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน

3. ครูอธิบายเนื้อหาเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน

ขั้นสอน

4. นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันสืบค้นข่าวสารเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคมที่แสดงถึงการเป็นพลเมืองดี ในประเด็นต่อไปนี้

- ลักษณะของกิจกรรมการมีส่วนร่วม

- ผลดีต่อผู้ปฏิบัติ

- ผลดีต่อสังคมและประเทศชาติ

- การนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

5. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปข้อมูลในรูปแบบแผนผังความคิดพร้อมออกมานำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ขั้นสรุป

6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปคุณลักษณะการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

กิจกรรมที่ 2 การดูแลรักษาสาธารณสมบัติ3 ชั่วโมง

ขั้นนำ

1. ครูให้นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างสถานที่หรือสาธารณสมบัติของชุมชน

2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงความสำคัญของสาธารณสมบัติในชุมชนที่ต้องร่วมกันดูแลรักษา

ขั้นสอน

3. นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อร่วมกันเลือกและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การปลูกต้นไม้ การรักษาความสะอาด และดูแลสาธารณสมบัติของชุมชน การอนุรักษ์วัฒนธรรม การรณรงค์ประหยัดพลังงานและต่อต้านยาเสพติด

4. สมาชิกแต่ละกลุ่มวางแผนการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ แล้วนำไปปฏิบัติและบันทึกผล

5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายการเข้าร่วมกิจกรรมในประเด็นต่อไปนี้

· การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะพลเมืองดีอย่างไรบ้าง

· ผลการเข้าร่วมกิจกรรม ส่งผลดีต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมอย่างไร

· นักเรียนได้แสดงความเอื้อเฟื่อเผื่อ เสียสละ อย่างไรบ้าง

· ข้อคิดที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมและการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

6. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการอภิปรายและประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ขั้นสรุป

7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความสำคัญและความจำเป็นของการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

8. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนบันทึกพฤติกรรมของตนลงในสมุดบันทึกความดี และส่งตามเวลาที่กำหนด เพื่อประเมินผลงานตามประเด็นต่อไปนี้

· การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม

· การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเสียสละ และมีความซื่อสัตย์

· ความขยันหมั่นเพียร อดทน และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่

10.สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้

- ภาพข่าวพลเมืองดี

- ภาพกิจกรรมการทำประโยชน์ต่อสังคม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

ส 21202หน้าที่พลเมือง 2 กลุ่มสาสระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จำนวนเวลา 5 ชั่วโมง

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมทางการเมือง

2. ผลการเรียนรู้

7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ

3. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง

4. สาระการเรียนรู้

1. การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียนย

2. การตรวจสอบข้อมูลในการปฏิบัติกิจกรรมของการมีส่วนร่วมในการทำความสะอาดในห้องเรียนและกิจกรรมเวรสีของสภานักเรียน

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในการทำงาน

4. มีจิตสาธารณะ

7. ชิ้นงาน / ภาระงาน

1. การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน

2. คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม

8. การวัดและประเมินผล

1. เกณฑ์การประเมิน

2. แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล

- ครูประเมินนักเรียน

- นักเรียนประเมินตนเอง

- เพื่อนประเมินเพื่อน

3. แบบสรุปผลการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

ปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองดี (การมีส่วนร่วม)

การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมละมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในการแก้ปัญหาและรับผิดชอบในผลมีเกิดขึ้น

การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมละมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในการแก้ปัญหา

การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมละมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในการแก้ปัญหาโดยมีครูเป็นผู้แนะนำ

การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมแต่ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในการแก้ปัญหา

มีวินัยในตนเอง (ขยันหมั่นเพียร และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ )

ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความไม่ย่อท้อและมีการตรวจสอบปรับปรุงงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน

ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความไม่ย่อท้อและมีการตรวจสอบแต่ไม่นำผลมาปรับปรุงงาน

ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความไม่ย่อท้อโดยมรครูเป็นผู้แนะนำ

ไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

การเป็นผู้นำและสมาชิกที่ดี

ปฏิบัติตนเป็นผู้นำที่ดีมากและเป็นสมาชิกที่ดีมากของกลุ่ม

ปฏิบัติตนเป็นผู้นำที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม

ปฏิบัติตนเป็นผู้นำที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มโดยมีครูเป็นผู้แนะนำ

ไม่ปฏิบัติตนเป็นผู้นำที่ดีหรือเป็นสมาชิกที่ดี

วิธีการให้คะแนน

การให้คะแนน ให้คะแนนจากผลการประเมินของครู เพื่อน และตนเอง มาคิดคะแนนรวมกันโดยกำหนดสัดส่วนคะแนน ดังนี้

ครูให้คิดคะแนนเต็ม 12 คะแนนจากคะแนนเต็ม20 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 60

เพื่อนให้คิดคะแนนเต็ม 4 คะแนนจากคะแนนเต็ม20 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 20

ตนเองให้คิดคะแนนเต็ม 4 คะแนนจากคะแนนเต็ม20 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 20

แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล (สำหรับครู)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองดี

มีวินัยในตนเอง

การเป็นผู้นำและสมาชิกที่ดี

รวม

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

เกณฑ์การให้คะแนน

ดีมาก=4

ดี=3

พอใช้=2

ปรับปรุง=1

ลงชื่อ............................................................

(..............................................................)

............/.............../............

แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล (สำหรับตนเอง)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองดี

มีวินัยในตนเอง

การเป็นผู้นำและสมาชิกที่ดี

รวม

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

เกณฑ์การให้คะแนน

ดีมาก=4

ดี=3

พอใช้=2

ปรับปรุง=1

ลงชื่อ............................................................

(..............................................................)

............/.............../............

แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล (สำหรับเพื่อน)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองดี

มีวินัยในตนเอง

การเป็นผู้นำและสมาชิกที่ดี

รวม

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

เกณฑ์การให้คะแนน

ดีมาก=4

ดี=3

พอใช้=2

ปรับปรุง=1

ลงชื่อ............................................................

(..............................................................)

............/.............../............

9. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมที่ 1 (ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์) เวลา 5 ชั่วโมง

ขั้นนำ

12. ครูและนักเรียนร่วมกันพิจารณาว่ามีใครบ้างที่เคยมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในห้องเรียน เช่น การทำความสะอาดกิจกรรมเวรสีสภานักเรียน กิจกรรมปลูกต้นไม้ในโรงเรียน เป็นต้น

13. นักเรียนนำเสนอเป็นรายบุคคลถึงกิจกรรมละวิธีการปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม

14. นักเรียนดูภาพการร่วมกิจกรรมของนักเรียนในโรงเรียน เช่น ภาพทำความสะอาด และกิจกรรมต่าง ๆเช่น เวรสีของสภานักเรียนเป็นต้น

ขั้นที่ 1 การรวบรวมข่าวสารข้อมูลข้อเท็จจริง ความรู้ และหลักการ

15. นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันสืบค้นการมีส่วนร่วมของเพื่อน ๆ และครูในกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องเรียนและโรงเรียนที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม โดยการสัมภาษณ์ และปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ

ขั้นที่ 2 การประเมินคุณค่าและประโยชน์

16. สมาชิกในแต่ละกลุ่มนำข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์มาเล่าสู่กันฟังและวิเคราะห์ ตามประเด็นต่อไปนี้

· ลักษณะสำคัญของกิจกรรม

· ผลดีต่อผู้ปฏิบัติ

· ผลดีต่อห้องเรียนและโรงเรียน

· สิ่งที่นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

17. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปข้อมูลจากการวิเคราะห์ที่แสดงถึงผลดีของการปฏิบัติตนที่มีส่วนร่วมของห้องเรียนและโรงเรียน โดยครูและสมาชิกกลุ่มร่วมกันเสนอแนะและตรวจสอบความถูกต้อง

ขั้นที่ 3 การเลือกและตัดสินใจ

18. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันเลือกและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อห้องเรียนและโรงเรียน

· การรักษาความสะอาดบริเวณห้องเรียนและโรงเรียน

· ร่วมกิจกรรมเวรสีของสภานักเรียน

· ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้

ขั้นที่ 4 สมาชิกแต่ละกลุ่มวางแผนการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อห้องเรียนและโรงเรียนโดยใช้กิจกรรม 5 ห้องชีวิต (โดยเลือกปฏิบัติเพียง 1 กิจกรรม) จากนั้นนำประยุกต์ปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วบันทึกผลที่เป็นประโยชน์ต่อห้องเรียนและโรงเรียนโดยแสดงถึงการปฏิบัติ ดังนี้

· การร่วมมือกันทำกิจกรรมของสมาชิกในกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

· มีวินัยในตนเอง ( ขยันหมั่นเพียร และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่)

ขั้นสรุป

นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความสำคัญและแนวทางการปฏิบัติตนของการมีส่วนร่วมกิจกรรม สร้างความรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมที่มีผลดีต่อห้องเรียนและโรงเรียนโดยเล่าความประทับใจจากนั้นนักเรียนบันทึกลงสมุด แล้วส่งครูผู้สอน

10. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้

1. ภาพกิจกรรมการทำประโยชน์ต่อห้องเรียนและโรงเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

ส 21202 หน้าที่พลเมือง 2กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 8 ชั่วโมง

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความสามัคคี

2.ผลการเรียนรู้

8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคม-วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก-เฉียงใต้ และอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน

3.สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง

4.สาระการเรียนรู้

1. ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม

2. การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และการพึ่งพาซึ่งกันและกัน

- เคารพซึ่งกันและกัน

- ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น

- ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักแบ่งปัน

3. นักเรียนมีวินัยในตนเองในการปฏิบัติหน้าที่

5.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

6.คุณลักษณะอันพึงประสงค์

มีความสามัคคี

มีวินัย

มุ่งมั่นในการทำงาน

มีจิตสาธารณะ

7.ชิ้นงาน/ภาระงาน

ภาระงานรวบยอด

· บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

8. การวัดและการประเมินผล

ข้อที่

ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

1

การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย(การมีส่วนร่วม)

มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาและรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้น

มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการแก้ปัญหา

มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาโดยมีครูเป็นผู้แนะนำ

มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมและมีแต่ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการแก้ปัญหา

2

ความมีวินัยในตนเอง ขยันหมั่นเพียรและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่

ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความไม่ย่อท้อและมีการตรวจสอบปรับปรุงงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน

ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความไม่ย่อท้อและมีการตรวจสอบแต่ไม่นำผลมาปรับปรุงงาน

ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความไม่ย่อท้อโดยมีครูเป็นผู้แนะนำ

ไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

3

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม

อุทิศกำลังกายหรือกำลังทรัพย์ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนและไม่กระทบต่อตนเองและผู้อื่น

อุทิศกำลังกายหรือกำลังทรัพย์ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน

อุทิศกำลังกายหรือกำลังทรัพย์ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนซึ่งมีครูเป็นผู้แนะนำ

อุทิศกำลังกายหรือกำลังทรัพย์ให้แก่ผู้อื่นโดยหวังผลตอบแทน

แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ของผู้รับการประเมิน

การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ความมีวินัยในตนเอง

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ

รวม

12 คะแนน

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

(ลงชื่อ............................................................(……………………………………………………)………/………../……...)เกณฑ์การให้คะแนน

ดีมาก= 4

ดี= 3

พอใช้= 2

ปรับปรุง= 1

9.กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมที่ 1 (ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์) (ชั่วโมงที่ 1-3)

11. นักเรียนดู Video Clip เกี่ยวกับวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

12. นักเรียนดูภาพและสังเกตความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม และร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรมในภาพ ครูเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นว่ากิจกรรมเหล่านั้นในแต่ละประเทศมีความหลากหลายในเรื่องความสามัคคีอย่างไร

ขั้นที่ 1 การรวบรวมข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้และหลักการ

13. นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความสามัคคีของประชาชนในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันอออกเฉียงใต้ ครูชี้แจงวิธีการทำงานกลุ่มร่วมกัน และการปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ

ขั้นที่ 2 การประเมินค่าและประโยชน์

14. สมาชิกในแต่กลุ่มนำข้อมูลจากการสืบค้นมาเล่าสู่กันฟัง แล้ววิเคราะห์ตามประเด็นต่อไปนี้

· ลักษณะสำคัญของกิจกรรม

· ผลดีต่อผู้ปฏิบัติ

· ผลดีต่อสังคมและประเทศชาติ

· สิ่งที่นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

15. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปข้อมูลจากการวิเคราะห์ที่แสดงถึงผลดีของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีความสามัคคีแล้วนำเสนอผลการวิเคราะห์ กลุ่มผู้ฟังร่วมกันเสนอแนะเพิ่มเติม ครูตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม

16. นักเรียนร่วมกันเขียนผังมโนทัศน์แสดงแนวทางความสามัคคีกิจกรรมต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ขั้นที่ 3 การเลือกและการตัดสินใจ

17. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันเลือกและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงความสามัคคี

· การทำเวรสี

· การทำงานกลุ่ม

ขั้นที่ 4 การปฏิบัติ

18. สมาชิกแต่ละกลุ่มวางแผนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงถึงความสามัคคี แล้วนำไปปฏิบัติและบันทึกผลการปฏิบัติในแบบบันทึกผลการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ขั้นที่ 5 สรุป

19. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปแนวทางการปฏิบัติตนเป็นผู้มีความสามัคคี และผลดีต่อบุคคล สังคมและประเทศชาติ

กิจกรรมที่ 2 (กระบวนการสร้างความตระหนัก) (จำนวน 2 ชั่วโมง)

ขั้นสังเกต

20. นักเรียนสังเกตทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในเรื่องความสามัคคีของประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผลัดกันเล่าความประทับใจ หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความสามัคคี

ขั้นวิเคราะห์วิจารณ์

21. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้

· การเคารพซึ่งกันและกัน

· การไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น

· การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การแบ่งปัน

· ข้อคิดที่ได้จากากรเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงความสามัคคี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างไร

22. ตัวแทนแต่ละกลุ่มร่วมเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ด้วยวิธีการนำเสนอที่หลากหลาย

23. สมาชิกกลุ่มผู้ฟัง ตั้งคำถามในประเด็นที่สงสัย หรือแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป กลุ่มผู้เสนอผลงานยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และตอบคำตามประเด็นที่สงสัยอย่างมีเหตุผล ครูตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ

ขั้นสรุป

24. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความสำคัญและความจำเป็นของการเคารพซึ่งกันและกัน การไม่แสดงถึงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การแบ่งปัน

25. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนบันทึกพฤติกรรมของตน ลงในสมุดบันทึกความดี และส่งครูผู้สอนตามกำหนดเวลา เพื่อให้ครูประเมินผลงานตามประเด็นต่อไปนี้

· การเคารพซึ่งกันและกัน

· การไม่แสดงกิริยา และวาจาดูหมิ่นผู้อื่น

· การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การแบ่งปัน

10. สื่อการเรียนรู้

1. Video Clip เรื่อง วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2. ภาพกิจกรรม ความสามัคคี

หน่ว�