of 21 /21
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร- รรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรร…................................. ............ รรรรรรรรรรรรรรรรร ...................รรรรรรรรรร ....................... รรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรร

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล ... · Web view2.3 ความค ดเห นของน กเร ยน-น กศ กษา ท

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล ... · Web view2.3...

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

PAGE

รายงานสรุปผลความคิดเห็นของนักเรียน-นักศึกษา ที่มีต่อคุณภาพการสอนของครู….............................................

ประจำภาคเรียนที่ ...................ปีการศึกษา .......................

เสนอ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

จัดทำโดย

......................................................................

แผนกวิชา.....................................................................................

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

รายงานสรุปผลความคิดเห็นของนักเรียน - นักศึกษา ที่มีต่อคุณภาพการสอนของครู…......................................................

ลงชื่อ ......................................................

ลงชื่อ ........................................................

(.....................................................)

(.....................................................)

ผู้จัดทำ

หัวหน้าแผนกวิชา....................................

ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ …………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………….………….…..

ลงชื่อ ........................................................

(นายวิเชียร ประเสริฐสกุล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี…………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………….…..

ลงชื่อ ........................................................

(นายสมหวัง สุขจิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

สรุปผลความคิดเห็นของนักเรียน-นักศึกษา ที่มีต่อคุณภาพการสอนของครู.................................. ประจำภาคเรียนที่ ..................... ปีการศึกษา ........................

โดย..........................................................................................

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม

1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นชาย จำนวน..................... คน คิดเป็นร้อยละ .................. เป็นหญิง จำนวน ................ คน คิดเป็นร้อยละ .....................

1.2 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้น ......................... สาขาวิชา ........................ จำนวน ............. คน คิดเป็นร้อยละ ................. นักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้น ............. สาขาวิชา ..................... จำนวน ..................คน คิดเป็นร้อยละ ................และนักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้น ...........สาขาวิชา............... จำนวน ..................คน คิดเป็นร้อยละ .......................

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินฯ

2.1 ความคิดเห็นของนักเรียน-นักศึกษา ที่มีต่อคุณภาพการสอนของ ครู................................... ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับ.............. ได้ค่าเฉลี่ย ........... (S.D. = …………..) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับ...................ทุกด้าน โดยเรียงลำดับด้านที่ได้ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ลำดับที่ 1 ....................................... ได้ค่าเฉลี่ย ................. (S.D. = ………..) ลำดับที่ 2 ....................... ได้ค่าเฉลี่ย ........................ (S.D. = ………..) และด้าน................................. ได้ค่าเฉลี่ย ...................... (S.D. = ………..) เป็นลำดับสุดท้าย

2.2 ความคิดเห็นของนักเรียน-นักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการสอนของ ครู..........................................ด้านทักษะการสอน อยู่ในระดับ........... ได้ค่าเฉลี่ย.................... (S.D. = ………..) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับ..............ทุกข้อ โดยเรียงลำดับข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ ลำดับที่ 1 ..................................ได้ค่าเฉลี่ย.........................(S.D.=………) ลำดับที่ 2. ......................................... ได้ค่าเฉลี่ย ................... (S.D. = ………..) และ .................................................. ได้ค่าเฉลี่ย .................. (S.D. = ………..) เป็นลำดับสุดท้าย

2.3 ความคิดเห็นของนักเรียน-นักศึกษา ที่มีต่อคุณภาพการสอนของ ครู........................ด้านความสัมพันธ์ภาพระหว่างครูกับ นักเรียน – นักศึกษา อยู่ในระดับ.......... ได้ค่าเฉลี่ย ............ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับ.............. ทุกข้อ โดยเรียงลำดับข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ ลำดับที่ 1 .................................. ได้ค่าเฉลี่ย ......................... (S.D. = ………) ลำดับที่ 2 ....................................... ได้ค่าเฉลี่ย ............... (S.D. = ……..) และ ......................... ได้ค่าเฉลี่ย ................ (S.D. = ………..) เป็นลำดับสุดท้าย

2.4 ความคิดเห็นของนักเรียน-นักศึกษา ที่มีต่อคุณภาพการสอนของ ครู........................ ด้านผลที่ได้รับจากการสอน อยู่ในระดับ............ ได้ค่าเฉลี่ย ................. (S.D. = ………..) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับ.............ทุกข้อ โดยเรียงลำดับข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ ลำดับที่ 1 .................................. ได้ค่าเฉลี่ย ......................... (S.D. = ………) ลำดับที่ 2 ............................ ได้ค่าเฉลี่ย ................... (S.D. = ………..) และ ........................ ได้ค่าเฉลี่ย ................ (S.D. = ………..) เป็นลำดับสุดท้าย

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของนักเรียน-นักศึกษา ที่มีต่อคุณภาพการสอนของ ครูวิรัตน์ เศรษฐสถาพร

. ………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

การดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์

วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมิน โดยการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน-นักศึกษา แผนกวิชา.................ที่เรียนกับครู.........................ในภาคเรียนที่ ........... ปีการศึกษา .............

กลุ่มประชากร

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียน-นักศึกษา แผนกวิชา.................... โดยการสุ่มตัวอย่างจากนักเรียน – นักศึกษา ที่เรียนกับครู................................ จำนวน ............... คน จำแนกเป็น นักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้น ..................... จำนวน ................ คน ระดับชั้น ...................... จำนวน ...................... คน ระดับชั้น ........................จำนวน ............ คน และ .........................ระดับชั้น .................. จำนวน ............ คน รวมข้อมูลจากประชากรกลุ่มดังกล่าวได้รับแบบสอบถามตอบกลับจำนวน ................. ชุด

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน-นักศึกษา แผนกวิชา...............................ที่มีต่อคุณภาพการสอนของครู ................................. โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการสอนฯ จำนวน 3 ด้าน ได้แก่

2.1 ด้านทักษะการสอน

2.2 ด้านสัมพันธ์ภาพระหว่างครูกับนักเรียน-นักศึกษา

2.3 ด้านผลที่ได้รับจาการสอน

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

สำหรับคะแนนประจำมาตรวัดแต่ละระดับกำหนดไว้ว่าถ้าเป็นข้อคำถามที่มีลักษณะทางบวก จะกำหนดคะแนนดังนี้ คือ

มากที่สุด มีค่าเท่ากับ 5

มาก

มีค่าเท่ากับ 4

ปานกลาง มีค่าเท่ากับ 3

น้อย

มีค่าเท่ากับ 2

น้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 1

เกณฑ์การให้คะแนน

การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบสอบถามกำหนดการใช้เกณฑ์แปลผล คือ การจัดระดับค่า เฉลี่ย ดังนี้

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50-5.00 หมายถึง ดีมาก

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50-4.49 หมายถึง ดี

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50-2.49 หมายถึง พอใช้

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.49 หมายถึง ปรับปรุง

การเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการดังนี้

- ผู้วิจัยจัดเตรียมแบบสอบถามจำนวน ........................ ชุด

- นำแบบสอบถามให้นักเรียน-นักศึกษา ที่เรียนกับครู .................................... ทำการตอบแบบสอบถามและให้เก็บรวบรวมแบบสอบถามหลังเลิกเรียน

- ทำการตรวจสอบแบบสอบถามถึงความถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป

การจัดกระทำข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล

เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนมา ผู้วิจัยได้จัดกระทำ และดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

1. ตรวจสอบข้อมูล (editing) ผู้วิจัยทำการตรวจสอบจำนวนและความถูกต้องสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามและแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออกไป

2. การประมวลผลข้อมูล โดยการนำข้อมูลที่ลงรหัสตามที่กำหนดไว้ไปประมวลผล

โดยการวิจัยครั้งนี้ ใช้ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

3. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยการใช้สถิติเชิงบรรยาย โดยคำนวณหาค่าร้อยละ เพื่ออธิบาย

ข้อมูลทั่วไป

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. สถิติพรรณา เพื่อใช้ในการอธิบายข้อมูลทางประชากรศาสตร์

1.1 ค่าร้อยละใช้อธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1.2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตใช้อธิบายค่าความคิดเห็น

1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อแสดงการกระจายของข้อมูล

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

x

แทนค่าเฉลี่ย

S.D.แทนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

nแทนจำนวนกลุ่มประชากร

การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม คิดเป็นค่าร้อยละ

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการสอนฯ คิดเป็นค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะ เสนอเป็นความเรียง เรียงตามลำดับความถี่

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม ตามตารางที่ 1.1 – 1.2 ดังนี้

ตารางที่ 1.1 แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ความคิดเห็นด้านต่าง ๆ

จำนวน

ร้อยละ

เพศ

ชาย

หญิง

ผลรวม

100

จากตารางที่ 1.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นชาย จำนวน..................... คน คิดเป็น ร้อยละ .................. เป็นหญิง จำนวน ................ คน คิดเป็นร้อยละ .....................

ตารางที่ 1.2 แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับชั้น

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ความคิดเห็นด้านต่าง ๆ

จำนวน

ร้อยละ

ระดับชั้น.................

สาขาวิชา ............................

ระดับชั้น.................

สาขาวิชา ............................

ระดับชั้น.................

สาขาวิชา ............................

ระดับชั้น.................

สาขาวิชา ............................

ผลรวม

100

จากตารางที่ 1.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้น ......................... สาขาวิชา ....................................... จำนวน ................. คน คิดเป็นร้อยละ ................. นักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้น .....................สาขาวิชา ....................................... จำนวน ..................คน คิดเป็นร้อยละ ................และนักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้น ..................... สาขาวิชา........................................... จำนวน.................. คน คิดเป็นร้อยละ .......................

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนฯ ตามตารางที่ 2.1 - 2.4 ดังนี้

ตารางที่ 2.1 แสดงระดับความความคิดเห็นของนักเรียน-นักศึกษา ที่มีต่อคุณภาพการสอน

ของ ครู.......................................... ในภาพรวม

ข้อคำถาม

ความคิดเห็นด้านต่างๆ

ค่าเฉลี่ย

x

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

S.D.

ระดับ ความคิดเห็น

ลำดับ ที่

1. ด้านทักษะการสอน

2. ด้านสัมพันธ์ภาพระหว่างครูกับนักเรียน-นักศึกษา

3. ด้านผลที่ได้รับจาการสอน

ภาพรวม

-

จากตารางที่ 2.1 พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียน-นักศึกษา ที่มีต่อคุณภาพการสอนของ ครู..................................... ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับ.............. ได้ค่าเฉลี่ย ........... (S.D. = …………..) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับ...................ทุกด้าน โดยเรียงลำดับด้านที่ได้ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ลำดับที่ 1 ....................................... ได้ค่าเฉลี่ย ................. (S.D. = ………..) ลำดับที่ 2 ....................... ได้ค่าเฉลี่ย ........................ (S.D. = ………..) และด้าน................................. ได้ค่าเฉลี่ย ...................... (S.D. = ………..) เป็นลำดับสุดท้าย

ตารางที่ 2.2 แสดงระดับความความคิดเห็นของ นักเรียน-นักศึกษา ที่มีต่อคุณภาพการสอน

ของครู............................ ด้านทักษะการสอน

ข้อคำถาม

ความคิดเห็นด้านต่างๆ

ค่าเฉลี่ย

x

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

S.D.

ระดับ ความคิดเห็น

ลำดับ ที่

1. ครูสอนครบตามวัตถุประสงค์

2. ครูสามารถสอนให้นักเรียน-นักศึกษา เข้าใจเนื้อหาวิชา

3. ครูสอนให้นักเรียน-นักศึกษา รู้จักคิด วิเคราะห์ในสาระวิชา

4. ครูมอบหมายภาระงานให้นักเรียน-นักศึกษาได้เหมาะสม กับรายวิชา

5. ครูตอบคำถาม/ข้อสงสัย ของนักเรียน-นักศึกษา ได้เป็นอย่างดี

6. ครูให้สื่อการสอนอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยให้ นักเรียน-นักศึกษา เกิดการเรียนรู้

7. ครูดูแลเรื่องระเบียบวินัยของ นักเรียน-นักศึกษา

8. ครูแจ้งและอธิบายผลการสอนอย่างชัดจน

9. ครูสามารถประเมินผลการสอนอย่างชัดเจน

10. ครูสร้างบรรยากาศในการเรียนได้อย่างเหมาะสม

11. ครูสามารถใช้น้ำเสียงได้อย่างน่าฟัง

12. ครูใช้ภาษาสื่อความหมายได้อย่างเหมาะสม

ผลรวม

-

จากตารางที่ 2.2 พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียน-นักศึกษา ที่มีต่อคุณภาพการสอนของ ครู............................ ด้านทักษะการสอน อยู่ในระดับ........... ได้ค่าเฉลี่ย.................... (S.D. = ………..) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับ..............ทุกข้อ โดยเรียงลำดับข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ ลำดับที่ 1 ..................................ได้ค่าเฉลี่ย .........................(S.D. = ………) ลำดับที่ 2............................................................ ได้ค่าเฉลี่ย ................... (S.D. = ………..) และ ................................. ได้ค่าเฉลี่ย ................ (S.D. = ………..) เป็นลำดับสุดท้าย

ตารางที่ 2.3 แสดงระดับความความคิดเห็นของนักเรียน-นักศึกษา ที่มีต่อคุณภาพการสอน

ของครู………………………. ด้านสัมพันธ์ภาพระหว่างครูกับนักเรียน-นักศึกษา

ข้อคำถาม

ความคิดเห็นด้านต่างๆ

ค่าเฉลี่ย

x

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

S.D.

ระดับ ความคิดเห็น

ลำดับ ที่

1. ครูรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน-นักศึกษา

2. ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน-นักศึกษา

3. นักเรียน-นักศึกษา มีความสัมพันธ์ที่ดีกับครูผู้สอน

4. นักเรียน-นักศึกษา รู้สึกเคารพและศรัทธาครูผู้สอน

ภาพรวม

จากตารางที่ 2.3 พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียน-นักศึกษา ที่มีต่อคุณภาพการสอนของ ครู........................ด้านความสัมพันธ์ภาพระหว่างครูกับ นักเรียน – นักศึกษา อยู่ในระดับ........... ได้ค่าเฉลี่ย ............ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับ.............. ทุกข้อ โดยเรียงลำดับข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ ลำดับที่ 1 .................................. ได้ค่าเฉลี่ย ......................... (S.D. = ………) ลำดับที่ 2 ............................................................ ได้ค่าเฉลี่ย ................... (S.D. = ………..) และ ................................. ได้ค่าเฉลี่ย ................ (S.D. = ………..) เป็นลำดับสุดท้าย

ตารางที่ 2.4 แสดงระดับความความคิดเห็นของนักเรียน-นักศึกษา ที่มีต่อคุณภาพการสอน

ของครู........................... ด้านผลที่ได้รับจากการสอน

ข้อคำถาม

ความคิดเห็นด้านต่างๆ

ค่าเฉลี่ย

x

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

S.D.

ระดับ ความคิดเห็น

ลำดับ ที่

1. นักเรียน-นักศึกษา มีความสามารถและความรู้เพิ่มขึ้นหลังจาก เรียนวิชานี้

2. หลังจากเรียนจบแล้ว นักเรียน-นักศึกษามีความเข้าใจ ในเนื้อหาวิชาเป็นอย่างดี

3. นักเรียน-นักศึกษา ได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ไปใช้ ในวิชาชีพ

4. นักเรียน-นักศึกษา มีทัศนคติและเห็นคุณค่าในการเรียนรู้วิชานี้

ภาพรวม

จากตารางที่ 2.4 พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียน-นักศึกษา ที่มีต่อคุณภาพการสอนของ ครู....................................ด้านผลที่ได้รับจากการสอน อยู่ในระดับ............ ได้ค่าเฉลี่ย ................. (S.D. = ………..) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับ............ทุกข้อ โดยเรียงลำดับข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ ลำดับที่ 1 .................................. ได้ค่าเฉลี่ย ......................... (S.D. = ………) ลำดับที่ 2 ............................................................ ได้ค่าเฉลี่ย ................... (S.D. = ………..) และ ................................. ได้ค่าเฉลี่ย ................ (S.D. = ………..) เป็นลำดับสุดท้าย

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของนักเรียน-นักศึกษา ที่มีต่อคุณภาพการสอนของครู .........................................

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

หมายเหตุ : ตอนที่ 2 ในกรณีที่แต่ละด้านหรือแต่ละข้อ ได้ค่าความคิดเห็นที่ต่างกัน เช่น ความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี ได้ค่าเฉลี่ย 4.28 (S.D. = .599) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน อยู่ในระดับ ดีมาก จำนวน 1 ด้าน อยู่ในระดับ ดี จำนวน 1 ด้าน และ อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 1 ด้าน คือ ลำดับที่ 1 ด้านทักษะการสอน ได้ค่าเฉลี่ย 5.00 (S.D. = .000) อยู่ในระดับ ดีมาก ลำดับที่ 2 ด้านสัมพันธ์ภาพระหว่างครูกับนักเรียน ได้ค่าเฉลี่ย 4.00 (S.D. = .246) อยู่ในระดับ ดี และ ด้านผลที่ได้รับจากการสอน ได้ค่าเฉลี่ย 3.49 (S.D. = .888) อยู่ในระดับปานกลาง เป็นต้น

*** (หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการโปรแกรมในการคีย์ข้อมูล สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ครูวิรัตน์ เศรษฐสถาพร หรือ นางสาววีรีย์ เดชบุรัมย์ ทุกวัน เวลาราชการ) ***

_1198410274.unknown