of 94 /94
UTQ-55211 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 1 | หน้า คํานํา เอกสารหลักสูตรอบรมแบบ e-Training การพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นหลักสูตรฝึกอบรม ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการฝึกอบรมครู ข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการ ศึกษาด้วยหลักสูตรฝึกอบรมแบบ e-Training สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ความร่วมมือของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ องค์กร โดยพัฒนาองค์ความรูทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้หลักสูตรและ วิทยากรที่มีคุณภาพ เน้นการพัฒนาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในทุกที่ทุกเวลา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรอบรมแบบ e-Training หลักสูตรการพัฒนาระบบสารสนเทศ จะสามารถ นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อยังประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของประเทศไทยต่อไป

คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553)....

Page 1: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

1 | หนา

คานา

เอกสารหลกสตรอบรมแบบ e-Training การพฒนาระบบสารสนเทศ เปนหลกสตรฝกอบรมภายใตโครงการพฒนาหลกสตรและดาเนนการฝกอบรมคร ขาราชการพลเรอนและบคลากรทางการศกษาดวยหลกสตรฝกอบรมแบบ e-Training สานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน โดยความรวมมอของสานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐานและคณะครศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย เพอพฒนาผบรหาร ครและบคลากรทางการศกษาใหสอดคลองกบความตองการขององคกร โดยพฒนาองคความร ทกษะทใชในการปฏบตงานไดอยางมคณภาพ โดยใชหลกสตรและวทยากรทมคณภาพ เนนการพฒนาโดยการเรยนรดวยตนเองผานเทคโนโลยการสอสารผานระบบเครอขายอนเทอรเนต สามารถเขาถงองคความรในทกททกเวลา

สานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐานและคณะครศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย

หวงเปนอยางยงวาหลกสตรอบรมแบบ e-Training หลกสตรการพฒนาระบบสารสนเทศ จะสามารถนาไปใชใหเกดประโยชนตอการพฒนาครและบคลากรทางการศกษาตามเปาหมายและวตถประสงคทกาหนดไว ทงนเพอยงประโยชนตอระบบการศกษาของประเทศไทยตอไป

Page 2: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

2 | หนา

สารบญ

คานา 1 หลกสตร “การพฒนาระบบสารสนเทศ” 3 รายละเอยดหลกสตร 4 คาอธบายรายวชา 4 วตถประสงค 4 สาระการอบรม 4 กจกรรมการอบรม 5 สอประกอบการอบรม 5 การวดผลและประเมนผลการอบรม 5 บรรณานกรม 5 เคาโครงเนอหา 7 ตอนท 1 ความรเบองตนเกยวกบระบบสารสนเทศ 11 ตอนท 2 การพฒนาระบบสารสนเทศ 18 ตอนท 3 ระบบสารสนเทศเพอการบรหารจดการ 33 ตอนท 4 เทคโนโลยสารสนเทศเพอการจดการความร 43 ตอนท 5 ระบบสารสนเทศเพอการประชาสมพนธ 57 ใบงานท 1.1 70 ใบงานท 1.2 71 ใบงานท 2.1 72 ใบงานท 2.2 73 ใบงานท 2.3 74 ใบงานท 2.4 75 ใบงานท 2.5 76 ใบงานท 3.1 77 ใบงานท 3.2 78 ใบงานท 3.3 79 ใบงานท 3.4 80 ใบงานท 4.1 81 ใบงานท 4.2 82 ใบงานท 4.3 83 ใบงานท 4.4 84 ใบงานท 5.1 85 ใบงานท 5.2 86 แบบทดสอบกอนเรยน/หลงเรยนหลกสตร 87

Page 3: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

3 | หนา

หลกสตร การพฒนาระบบสารสนเทศ

รหส UTQ-55109 ชอหลกสตรรายวชา การพฒนาระบบสารสนเทศ วทยากร

1. ผศ.ดร.ประกอบ กรณกจ ภาควชาเทคโนโลยและสอสารการศกษา คณะครศาสตร จฬาฯ

2. อ.กลชย กลตวานช ผทรงคณวฒตรวจสอบเนอหา 1. นายอปการ จระพนธ

2. นางสาววนเพญ สจปตโต 3. นางสาวพรนภา ศลปประคอง 4. ผศ.ดร.ประกอบ กรณกจ

Page 4: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

4 | หนา

รายละเอยดหลกสตร คาอธบายรายวชา

อธบายถงความร ความเขาใจ เกยวกบระบบสารสนเทศ วงจรพฒนาระบบสารสนเทศ และประโยชนของเทคโนโลยสารสนเทศในรปแบบตางๆ ไดแก ระบบสารสนเทศเพอการบรหารจดการ เทคโนโลยสารสนเทศเพอการจดการความร และระบบสารสนเทศเพอการประชาสมพนธ การนาเอาความรไปวางแผนการพฒนาระบบสารสนเทศภายในโรงเรยนของตนเองไดอยางมประสทธภาพ

วตถประสงค เพอใหผเขารบการอบรมสามารถ

1. อธบายและยกตวอยางขอมลขององคกรหรอหนวยงานของตนเองได 2. จาแนกประเภทของสารสนเทศตามแนวทางทกาหนดใหได 3. อธบายความหมาย กระบวนการทางาน และสวนประกอบของระบบสารสนเทศได 4. ระบปจจยของการพฒนาระบบสารสนเทศใหประสบความสาเรจได 5. อธบายรายละเอยด ขนตอน และวธดาเนนงานตามวงจรการพฒนาระบบสารสนเทศ

ได 6. อธบายลกษณะของรปแบบในการพฒนาระบบสารสนเทศแบบขนนาตก กนหอย และ

แบบเรงดวนได 7. เลอกใชรปแบบการพฒนาระบบสารสนเทศไดอยางเหมาะสมได 8. อธบายและยกตวอยางการออกแบบระบบสารสนเทศตามวงจรการพฒนาสารสนเทศ

ได 9. อธบายและจาแนกระดบการทางานของบคลากรภายในองคกรได 10. อธบายจดมงหมายในการนาระบบสารสนเทศเพอการบรหารจดการมาใชได 11. อธบายและจาแนกลกษณะการทางานของระบบสารสนเทศเพอการบรหารจดการทง

3 ระดบการทางานได 12. อธบายถงจดมงหมายในการจดการความรได 13. อธบายลกษณะและยกตวอยางความรทง 2 ลกษณะได 14. เลอกใชเทคโนโลยสารสนเทศในการจดการความรไดอยางเหมาะสม 15. อธบายความรเบองตนเกยวกบการประชาสมพนธได 16. อธบายและยกตวอยางการประชาสมพนธผานระบบสารสนเทศได 17. ระบขอดและขอเสยของการประชาสมพนธผานอนเทอรเนตได

สาระการอบรม ตอนท 1 ความรเบองตนเกยวกบระบบสารสนเทศ ตอนท 2 การพฒนาระบบสารสนเทศ ตอนท 3 ระบบสารสนเทศเพอการบรหารจดการ ตอนท 4 เทคโนโลยสารสนเทศเพอการจดการความร ตอนท 5 ระบบสารสนเทศเพอการประชาสมพนธ

Page 5: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

5 | หนา

กจกรรมการอบรม

1. ทาแบบทดสอบกอนการอบรม 2. ศกษาเนอหาสาระการอบรมจากสออเลกทรอนกส 3. ศกษาเนอหาเพมเตมจากใบความร 4. สบคนขอมลเพมเตมจากแหลงเรยนร 5. ทาใบงาน/กจกรรมทกาหนด 6. แสดงความคดเหนตามประเดนทสนใจ 7. แลกเปลยนเรยนรระหวางผเขารบการอบรมกบวทยากรประจาหลกสตร 8. ทาแบบทดสอบหลงการอบรม

สอประกอบการอบรม

1. บทเรยนอเลกทรอนกส 2. ใบความร 3. วดทศน 4. แหลงเรยนรทเกยวของ 5. กระดานสนทนา (Web board) 6. ใบงาน 7. แบบทดสอบ

การวดผลและประเมนผลการอบรม

วธการวดผล 1. การทดสอบกอนและหลงอบรม โดยผเขารบการอบรมจะตองไดคะแนนการทดสอบ

หลงเรยนไมนอยกวา รอยละ 70 2. การเขารวมกจกรรม ไดแก สงงานตามใบงานทกาหนด เขารวมกจกรรมบนกระดาน

สนทนา

บรรณานกรม

ใจทพย ณ สงขลา. (2550). วธวทยาการออกแบบการเรยนการสอนอเลกทรอนกส. กรงเทพฯ: ศนยตาราและ เอกสารทางวชาการ คณะครศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย. ณฐพนธ เขจรนนทน. (2551). การวเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ. กรงเทพฯ: ซเอดยเคชน. ณฐา ฉางชโต. (2554). “กลยทธการประชาสมพนธภายใตกระแส social network”. วารสารนก

บรหาร. 31, 2(เมษายน - มถนายน) : 173 - 183. พรรณ สวนเพลง. (2552). เทคโนโลยสารสนเทศและนวตกรรมสาหรบการจดการความร. กรงเทพฯ:

ซเอดยเคชน. รงรตน ชยสาเรจ. (2552). การเขยนเพอการประชาสมพนธ. กรงเทพฯ : สานกพมพแหงจฬาลงกรณ

มหาวทยาลย.

Page 6: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

6 | หนา

วรช ลภรตนกล. (2553). การประชาสมพนธฉบบสมบรณ. กรงเทพฯ : สานกพมพแหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย.

ศรไพร ศกดรงพงศากล และเจษฎาพร ยทธนวบลยชย. (2549). ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยการจดการ ความร. กรงเทพฯ: ซเอดยเคชน. ศภสราพร สธาทพยะรตน. (2548). ระบบสารสนเทศเพอการจดการ. นนทบร: ไอดซฯ. เศรษฐพงค มะลสวรรณ. (2553). เครอขายสงคม (Social Networking). สบคนเมอ 10 สงหาคม

2556, เขาถงไดจาก http://vcharkarn.com/varticle/40698 สกาวรตน จงพฒนาการ. (2551). การวเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ. กรงเทพฯ :

สานกพมพมหาวทยาลยเกษตรศาสตร

สรศกด ปาเฮ. (2012). ศกยภาพสอประชาสมพนธในยคสงคมออนไลน. สบคนเมอ 10 สงหาคม 2556, เขาถงไดจาก http://www.addkutec3.com

สานกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต. (2553). ความรทชดแจงและความรซอนเรน. [ออนไลน] แหลงทมา: http://www.nstda.or.th/nstda-km/92-km-knowledge/1208-explicit-tacit- knowledge [5 กนยายน 2556]

โอภาส เอยมสรวงศ. (2555). การวเคราะหและออกแบบระบบ. กรงเทพฯ: ซเอดยเคชน.

ภาษาองกฤษ

Breakenridge, D. (2008). PR 2.0 : New media, new tools, new audiences. New Jersey : Pearson Educations, Inc.

Davis, A. (2007). Mastering public relations. Hampshire : Palgrave Macmillan. Haag, S., Cummings, M., McCubbrey, D., Donovan, R., Pinsonneault, A. (2000). Management Information Systems: For The Information Age. McGraw-Hill Pokorny, J. (2011). Information Systems Development: Business Systems and

Services: Modeling and Development. New York: Springer New York. Song, W. W. (2011). Information Systems Development: Asian Experiences. New York: Springer New York. Stair, R. M. and Reynolds, G. W. (1999). Principles of information systems: A managerial approach. 4th edition. Course Technology. Whitten, J. L.; Lonnie D. B., Kevin C. D. (2003). Systems Analysis and Design Methods.

6th edition. Mcgraw-Hill.

Page 7: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

7 | หนา

หลกสตร UTQ-55211

การพฒนาระบบสารสนเทศ

เคาโครงเนอหา

ตอนท 1 ความรเบองตนเกยวกบระบบสารสนเทศ เรองท 1.1 ขอมลและสารสนเทศ เรองท 1.2 ระบบสารสนเทศ

แนวคด 1. ขอมล (Data) คอ ขอเทจจรงทเกบรวบรวมจากแหลงตางๆ ทงภายในและภายนอกองคกร ตลอดจนเหตการณจรงท เ กดขนในชวตประจาวนหรอการทางาน และสารสนเทศ (Information) คอ ขอมลทผานการประมวลผลซงผลลพธทไดสามารถนาไปใชในการตดสนใจเพอการบรหารและการตดสนใจตอไปได 2. การจาแนกประเภทของสารสนเทศเปน 3 แนวทาง ไดแก 1) การจาแนกประเภทตามแหลงทมาของสารสนเทศ 2) การจาแนกประเภทตามหนาทในองคกร และ 3) การจาแนกประเภทตามวธการประมวลผล 3. ระบบสารสนเทศ หมายถง กลมขององคประกอบตางๆ มความสมพนธกน โดยรวบรวมขอมลทผานการประมวลผลไดเปนสารสนเทศทสามารถนามาใชในการแกไขปญหาและการตดสนใจในการดาเนนการขององคกร 4. กระบวนการทางานของระบบสารสนเทศ ม 4 องคประกอบ ไดแก 1) สวนนาเขา 2) สวนประมวลผล 3) สวนผลลพธ และ 4) การปอนกลบ (feedback) 5. ระบบสารสนเทศประกอบดวยสวนประกอบตางๆ 5 สวนทนามารวมกนเพอกอใหเกดสารสนเทศทเปนประโยชนตอการใชงานและการตดสนใจขององคกร ไดแก ฮารดแวร ซอฟตแวร ขอมล กระบวนการ และบคลากร 6. การพฒนาระบบสารสนเทศสาหรบองคกรใหประสบความสาเรจตองคานงถงปจจยทเกยวของดงน 1) ปจจยดานบคลากร 2) ปจจยดานวธการจดหาระบบสารสนเทศ 3) ปจจยดานงบประมาณ และ 4) ปจจยดานการวางแผนการพฒนาระบบ

วตถประสงค ผเขารบการอบรมสามารถ

1. อธบายและยกตวอยางขอมลขององคกรหรอหนวยงานของตนเองได 2. จาแนกประเภทของสารสนเทศตามแนวทางทกาหนดใหได 3. อธบายความหมาย กระบวนการทางาน และสวนประกอบของระบบสารสนเทศได 4. ระบปจจยของการพฒนาระบบสารสนเทศใหประสบความสาเรจได

Page 8: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

8 | หนา

ตอนท 2 การพฒนาระบบสารสนเทศ

เรองท 2.1 วงจรการพฒนาระบบสารสนเทศ เรองท 2.2 การพฒนาระบบสารสนเทศแบบขนนาตก เรองท 2.3 การพฒนาระบบสารสนเทศแบบกนหอย เรองท 2.4 การพฒนาระบบสารสนเทศแบบเรงดวน เรองท 2.5 ตวอยางการนาวงจรการพฒนาระบบสารสนเทศไปใชงาน

แนวคด 1. การพฒนาระบบสารสนเทศขนมาใชในโรงเรยนนนผพฒนาจาเปนจะตองเขาใจถงกระบวนการ วธการ และขนตอนในการพฒนาระบบสารสนเทศทจะชวยใหการดาเนนการพฒนาระบบเปนไปอยางมประสทธภาพ 2. วงจรการพฒนาระบบสารสนเทศเปนกระบวนการในการพฒนาระบบสารสนเทศทมความเปนสากลและเปนทยอมรบในวงกวาง วงจรการพฒนาระบบมหลากหลายรปแบบตามความเหมาะสม ผพฒนาระบบควรรจกรปแบบตางๆ ทไดรบความนยม และนามาพจารณาความเหมาะสมของรปแบบการพฒนาทจะนาไปใชเพอลดความเสยงในการพฒนาระบบใหมากทสด

วตถประสงค ผเขารบการอบรมสามารถ

1. อธบายรายละเอยด ขนตอน และวธดาเนนงานตามวงจรการพฒนาระบบสารสนเทศได

2. อธบายลกษณะของรปแบบในการพฒนาระบบสารสนเทศแบบขนนาตก กนหอย และแบบเรงดวนได

3. เลอกใชรปแบบการพฒนาระบบสารสนเทศไดอยางเหมาะสมได 4. อธบายและยกตวอยางการออกแบบระบบสารสนเทศตามวงจรการพฒนาสารสนเทศ

ได

ตอนท 3 ระบบสารสนเทศเพอการบรหารจดการ เรองท 3.1 แนวคดเบองตนของระบบสารสนเทศเพอการบรหารจดการ เรองท 3.2 ระบบสารสนเทศสาหรบบคลากรในระดบปฏบตการ เรองท 3.3 ระบบสารสนเทศสาหรบผบรหารระดบกลาง เรองท 3.4 ระบบสารสนเทศสาหรบผบรหารระดบสง

แนวคด 1. ระบบสารสนเทศเพอการบรหารจดการสามารถแบงตามความเหมาะสมในการทางานของบคลากร 3 ระดบ ไดแก ผจดการระดบปฏบตการ ผบรหารระดบกลาง และผบรหารระดบสง 2. ระบบสารสนเทศสาหรบบคลากรในระดบปฏบตการมงเนนสนบสนนการทางานทเกดขนอยเปนประจา มลกษณะงานในการบนทก จดเกบ และออกรายงานเปนหลก

Page 9: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

9 | หนา

3. ระบบสารสนเทศสาหรบผบรหารระดบกลางมงเนนการสนบสนนการตดสนใจเปนหลก มลกษณะการทางานในการสรางตวแบบ ทางเลอก นาเสนอขอมล เพอประกอบการตดสนใจ 4. ระบบสารสนเทศสาหรบผบรหารระดบสงมงเนนการสนบสนนงานวางแผนนโยบายเปนหลก มลกษณะการทางานในการประมวลขอมลจากทงภายในและภายนอกองคกร วเคราะหการดาเนนงานในภาพรวม และนาเสนอแนวทางในการกาหนดแผนการดาเนนงาน

วตถประสงค ผเขารบการอบรมสามารถ

1. อธบายและจาแนกระดบการทางานของบคลากรภายในองคกรได 2. อธบายจดมงหมายในการนาระบบสารสนเทศเพอการบรหารจดการมาใชได 3. อธบายและจาแนกลกษณะการทางานของระบบสารสนเทศเพอการบรหารจดการทง

3 ระดบการทางานได

ตอนท 4 เทคโนโลยสารสนเทศเพอการจดการความร เรองท 4.1 การจดการความร เรองท 4.2 ประเภทของความร เรองท 4.3 เทคโนโลยสารสนเทศเพอการจดการความรชดแจง เรองท 4.4 เทคโนโลยสารสนเทศเพอการจดการความรทเปนนย

แนวคด 1. ตามแนวคดในการพฒนาหนวยงานภาครฐยคใหม ใหความสาคญกบการจดการความรเพอสงเสรมใหหนวยงานราชการเปนองคกรแหงการเรยนร เนองจากความเชอทวาการจดการความรเปนรากฐานของการพฒนาองคกรอยางยงยน 2. ลกษณะของความรแบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก ความรชดแจง และความรทเปนนย ซงมกระบวนการในการจดการความรไมเหมอนกน เทคโนโลยสารสนเทศทนามาใชสงเสรมการจดการความรจงจาเปนตองพจารณาเลอกใชเครองมอใหเหมาะสมกบลกษณะของความร

วตถประสงค ผเขารบการอบรมสามารถ

1. อธบายถงจดมงหมายในการจดการความรได

2. อธบายลกษณะและยกตวอยางความรทง 2 ลกษณะได

3. เลอกใชเทคโนโลยสารสนเทศในการจดการความรไดอยางเหมาะสม

Page 10: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

10 | หนา

ตอนท 5 ระบบสารสนเทศเพอการประชาสมพนธ เรองท 5.1 ความรเบองตนเกยวกบการประชาสมพนธ เรองท 5.2 การประชาสมพนธผานระบบสารสนเทศ แนวคด

1. การประชาสมพนธ หมายถง การสอสารความคดเหน ขาวสาร หรอขอเทจจรงจากหนวยงานหรอองคกรโดยมการวางแผนไปสกลมเปาหมายเพอสรางความสมพนธและความเขาใจอนดกบกลมเปาหมาย 2. การสอสารเพอการประชาสมพนธสามารถจาแนกองคประกอบสาคญได 4 องคประกอบ คอ 1) องคกรหรอหนวยงาน 2) ขาวสารประชาสมพนธ 3) สอประชาสมพนธ และ 4) กลมเปาหมาย 3. หลกการสาคญของการสอสารเพอประชาสมพนธไดแก 1) ความนาเชอถอ 2) ความเหมาะสมกลมกลนกบสภาพแวดลอม 3) เนอหาสาระ 4) ความชดเจน 5) ความตอเนองและความสมาเสมอ 6) ชองทางในการสอสาร และ 7) ขดความสามารถของผรบ 4. การเปลยนแปลงของการดาเนนงานประชาสมพนธภายหลงการเตบโตของเครอขายสงคมมดงน 1) การนาเสนอขอมลเกยวกบองคกรไปยงกลมเปาหมายไดโดยตรงและเหมาะสมกบแตละบคคล 2) เรองราวทนาเสนอผานสอออนไลนทงทางตรงและทางออมจะสะทอนภาพขององคกรทงหมด 3) การนาเสนอขอมลขาวสารขององคกรสามารถสอสาร 2 ทางได 4) อนเทอรเนตทาใหขอมลขาวสารในการประชาสมพนธมการเผยแพรอกครงจากการสบคนขอมลของบคคล และ 5) การประชาสมพนธผานสอออนไลนสามารถนาเสนอขอมลขาวสารไดทนทโดยไมจากดเวลาและสถานท 5. การประชาสมพนธผานระบบสารสนเทศ หมายถง การสอสารความคดเหน ขาวสาร หรอขอเทจจรงจากหนวยงานหรอองคกรโดยมการวางแผนไปสกลมเปาหมายโดยใชระบบสารสนเทศ โดยมชองทางหลกๆ ในการประชาสมพนธ 3 ชองทาง ไดแก 1) การประชาสมพนธผานเวบไซต 2) การประชาสมพนธดวยอเมล และ 3) การประชาสมพนธดวยสอสงคม 6. ขอดของการประชาสมพนธผานอนเทอรเนต ไดแก 1) สามารถสรางสรรคงานไดตามความตองการ และดงดดผชมไดมากขน 2) สามารถเปลยนแปลงรปแบบการประชาสมพนธไดตามความตองการและหลากหลาย 3) สามารถแบงกลมเปาหมายไดอยางชดเจน 4) อนเทอรเนตมตนทนราคาถก และ 5) เนอหาของขาวสารทนาเสนอบนอนเทอรเนตสามารถปรบปรงแกไขและเพมเตมไดทกเวลาทกสถานท ในขณะทขอเสยของการประชาสมพนธผานอนเทอรเนต ไดแก 1) ตองใชคอมพวเตอรและอนเทอรเนตเขาถงขาวสารจงจากดกลมเปาหมายในการรบโฆษณา และ 2) นกประชาสมพนธตองมความรและทกษะการออกแบบสารและการใชงานคอมพวเตอรและอนเทอรเนตดวย

วตถประสงค ผเขารบการอบรมสามารถ 1. อธบายความรเบองตนเกยวกบการประชาสมพนธได 2. อธบายและยกตวอยางการประชาสมพนธผานระบบสารสนเทศได 3. ระบขอดและขอเสยของการประชาสมพนธผานอนเทอรเนตได

Page 11: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

11 | หนา

ตอนท 1 ความรเบองตนเกยวกบระบบสารสนเทศ

เรองท 1.1 ขอมลและสารสนเทศ

ความหมายของขอมลและสารสนเทศ ขอมล (Data) หมายถง ขอเทจจรงทเกบรวบรวมจากแหลงตางๆ ทงภายในและภายนอกองคกร ตลอดจนเหตการณจรงทเกดขนในชวตประจาวนหรอการทางาน ซงขอมลนยงไมเหมาะทจะนาไปใชงาน ควรมการประมวลผลเพอใหไดผลลพธตามทตองการ ตวอยางขอมล เชน สวนสงและนาหนกของนกเรยนชนอนบาล 1 ทกคน หรอ ผลการเรยนทกรายวชาของนกเรยนทกคนในปการศกษา 2555 เปนตน ทงนลกษณะของขอมลมหลายชนด เชน ตวอกษร ตวเลข ขอความ รปภาพ เสยง ภาพ และวดโอ เปนตน สารสนเทศ (Information) หมายถง ขอมลทผานการประมวลผลซงผลลพธทไดสามารถนาไปใชในการตดสนใจเพอการบรหารและการตดสนใจตอไปได โดยสารสนเทศทดควรมคณสมบต 5 ประการคอ 1) มความถกตอง 2) ทนตอการใชงาน 3) มความสมบรณ 4) มปรมาณทพอเหมาะ และ 5) ตรงกบความตองการ จากตวอยางขอมลทนาเสนอในยอหนาแรก จงขอยกตวอยางสารสนเทศทสอดคลองกนดงตารางท 1.1

ตารางท 1.1 ตวอยางขอมลและสารสนเทศ ตวอยางขอมล ตวอยางสารสนเทศ

1. สวนสงและนาหนกของนกเรยนชนอนบาล 1 ทกคน

1.1 สวนสงเฉลยและนาหนกเฉลยของนกเรยนชนอนบาล 1

1.2 รอยละของนกเรยนทมสวนสงและนาหนกผ าน เกณฑท ก าหนด และรอยละของนกเรยนทมสวนสงและนาหนกไมผานเกณฑทกาหนด

2. ผลการเรยนทกรายวชาของนกเรยนทกคนในปการศกษา 2555

2.1 ผลการเรยนเฉลยของนกเรยนรายบคคล 2.2 ผลการเรยนเฉลยของนกเรยนทงหอง 2.3 ผลการเรยนเฉลยของนกเรยนทงระดบชน 2.4 รอยละของนกเรยนทสอบไมผานเกณฑท

กาหนด

จากตารางท 1.1 ในสวนของตวอยางสารสนเทศขอ 2.1 จะเหนวา ผลการเรยนเฉลยของนกเรยนรายบคคล อาจเปนสารสนเทศทนกเรยนแตละคนตองการ แตอาจไมใชสารสนเทศทผบรหารสถานศกษาตองการ ซงผบรหารอาจตองการสารสนเทศดงขอ 2.2 2.3 และ 2.4 เปนตน ดงนนไมมขอกาหนดทตายตววาอะไรคอสารสนเทศ แตขนอยกบการใชประโยชนของบคคล เชน ผลการเรยนเฉลยของนกเรยนรายบคคลเปนสารสนเทศสาหรบนกเรยน แตมสถานะเปนขอมลสาหรบผบรหารทเมอนาไปประมวลผลตอจะไดผลการเรยนเฉลยของนกเรยนทงหองหรอทงระดบชน รวมไปถงรอยละของนกเรยนทสอบไมผานเกณฑทกาหนด ซงเปนสารสนเทศทผบรหารตองการ เปนตน

Page 12: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

12 | หนา

การจาแนกประเภทของสารสนเทศ

การจาแนกประเภทของสารสนเทศมหลายแนวทาง โดยวธการทนยมคอการยดตามหลกอางองตางๆ เชน แหลงทมา หนาทในองคกร และวธการประมวลผล เปนตน ในทนจงขอนาเสนอการจาแนกประเภทของสารสนเทศเปน 3 แนวทาง ไดแก

1. การจาแนกประเภทตามแหลงทมาของสารสนเทศ แหลงทมาของสารสนเทศม 2 แหลง คอ ภายในองคกร และภายนอกองคกร ซงม

รายละเอยดดงน 1.1 สารสนเทศภายในองคกร ซงอธบายถงทรพยากรทมอยในองคกร เชน อาคาร

สถานท หองเรยน โตะ เกาอ คอมพวเตอร บคลากรตางๆ ขององคกร รวมไปถงหลกสตรสถานศกษา เปนตน

1.2 สารสนเทศภายนอกองคกร ซงอธบายถงสงตางๆ ทเกยวของกบองคกรหรอการดาเนนงานขององคกรแตไมไดมแหลงทมาจากภายในองคกร เชน แผนพฒนาการศกษาแหงชาต หลกสตรแกนกลางการศกษาขนพนฐาน หรอแนวโนมการใชไอซทในการเรยนการสอน เปนตน

2. การจาแนกประเภทตามหนาทในองคกร การจาแนกสารสนเทศตามหนาทการทางานในองคกรเปนทนยมใชในการออกแบบ

และพฒนาระบบสารสนเทศในองคกร เพราะงานตามหนาทแตละประเภทมความรบผดชอบแตกตางกน ทาใหวเคราะหรายละเอยดและความตองการสารสนเทศของแตละหนาทไดอยางครบถวน เชน สารสนเทศเกยวกบงานทะเบยน สารสนเทศเกยวกบงานบรหาร สารสนเทศเกยวกบกจการนกเรยนหรองานปกครอง และสารสนเทศเกยวกบงานประชาสมพนธ เปนตน

3. การจาแนกประเภทตามวธการประมวลผล การพฒนาระบบสารสนเทศในปจจบนนยมประมวลผลดวยคอมพวเตอร ซงแบง

วธการประมวลผลเปน 2 แบบคอ 1) การประมวลผลขอมลแบบแบช (batch processing) 2) การประมวลผลขอมลแบบออนไลน (online processing) โดยมรายละเอยดดงน

3.1 สารสนเทศทไดจากการประมวลผลขอมลแบบแบช ไดจากการประมวลผลขอมลเปนครงๆ ตามเวลาทกาหนด โดยคอมพวเตอรจะเกบขอมลไวชวงระยะเวลาหนงแลวจงประมวลผลขอมลตามเวลาทกาหนด เชน ทกเทยงคน ทกสดสปดาห ทกเดอน หรอทก 6 เดอน เปนตน

3.2 สารสนเทศทไดจากการประมวลผลขอมลแบบออนไลน ไดจากการประมวลผลขอมลทนททมการสงขอมลผานอปกรณรบขอมล เชน แปนพมพ และเมาส เปนตน

Page 13: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

13 | หนา

หลงจากศกษาเนอหาสาระเรองท 1.1 แลว โปรดปฏบตใบงานท 1.1

สรป ขอมล (Data) หมายถง ขอเทจจรงทเกบรวบรวมจากแหลงตางๆ ทงภายในและภายนอกองคกร ตลอดจนเหตการณจรงทเกดขนในชวตประจาวนหรอการทางาน

สารสนเทศ (Information) หมายถง ขอมลทผานการประมวลผลซงผลลพธทไดสามารถนาไปใชในการตดสนใจเพอการบรหารและการตดสนใจตอไปได

การจาแนกประเภทของสารสนเทศเปน 3 แนวทาง ไดแก 1. การจาแนกประเภทตามแหลงทมาของสารสนเทศ แบงเปน 1) สารสนเทศ

ภายในองคกร และ 2) สารสนเทศภายนอกองคกร 2. การจาแนกประเภทตามหนาทในองคกร เชน สารสนเทศเกยวกบงาน

ทะเบยน สารสนเทศเกยวกบงานบรหาร สารสนเทศเกยวกบกจการนกเรยนหรองานปกครอง และสารสนเทศเกยวกบงานประชาสมพนธ เปนตน

3. การจาแนกประเภทตามวธการประมวลผล ไดแก 1) สารสนเทศทไดจากการประมวลผลขอมลแบบแบช และ 2) สารสนเทศทไดจากการประมวลผลขอมลแบบออนไลน

Page 14: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

14 | หนา

ตอนท 1 ความรเบองตนเกยวกบระบบสารสนเทศ เรองท 1.2 ระบบสารสนเทศ

ความหมายของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ หมายถง กลมขององคประกอบตางๆ (เชน อปกรณ กระบวนการ ขอมล และคน) ทมความสมพนธกน โดยรวบรวมขอมลทผานการประมวลผลไดเปนสารสนเทศทสามารถนามาใชในการแกไขปญหาและการตดสนใจในการดาเนนการขององคกร ทงนกระบวนการทางานของระบบสารสนเทศ ม 4 องคประกอบ ไดแก

1. สวนนาเขา (input) มการดาเนนการอย 2 สวนคอ การเกบรวบรวมขอมล และการตรวจสอบความถกตองของขอมล

1.1 การเกบรวบรวมขอมล เปนการรวบรวมขอมลใหอยในรปแบบทเหมาะสมสาหรบการประมวลผล ซงขอมลอาจเรมตนจากการบนทกขอมลในเอกสาร เชน แบบสารวจความคดเหน ใบลงทะเบยนเรยน หรอแบบกรอกประวตบคลากร เปนตน

1.2 การตรวจสอบความถกตองของขอมล การดาเนนการสวนนคอการตรวจสอบใหแนใจวาขอมลทรวบรวมมานนถกตอง เชน การตรวจสอบความถกตองในการกรอกแบบสารวจความคดเหน ใบลงทะเบยน หรอแบบกรอกประวตบคลากร เปนตน

2. สวนประมวลผล (processing) เปนการดาเนนการกบขอมลทนาเขามาจากสวนนาเขา แลวไดผลลพธตามทตองการ โดยมการดาเนนการ 4 ลกษณะ คอ การแบงประเภท การเรยงลาดบ การคานวณและเปรยบเทยบ และการสรป

2.1 การแบงประเภท เปนการจดหมวดหมของขอมล ซงทาใหไดสารสนเทศทมความหมายตอผใช เชน รายชอนกเรยนแยกตามระดบชน รายจายของโรงเรยนจาแนกตามประเภทรายจาย เปนตน

2.2 การเรยงลาดบ เปนการเรยงลาดบขอมลตามเงอนไขทกาหนดไว เชน การเรยงลาดบนกเรยนตามรหสนกเรยน การเรยงลาดบครตามอายราชการ เปนตน

2.3 การคานวณและเปรยบเทยบ เ ปนการคานวณทางคณตศาสตร และเปรยบเทยบตามหลกตรรกศาสตร เชน การคานวณเงนเดอนคร การคานวณผลการเรยนของนกเรยน การเปรยบเทยบคาใชจายของโรงเรยนในแตละเดอน เปนตน

2.4 การสรป เปนการจดรวมขอมลในลกษณะการแบงกลม หรอรวมยอดของแตละกลม เชน จานวนอาจารยแยกตามวทยฐานะ จานวนนกเรยนทมเกรดเฉลยตากวา 2.00 เปนตน

3. สวนผลลพธ (output) มการดาเนนการใน 4 ลกษณะ ไดแก การแสดงผล การเกบรกษาขอมล การนาขอมลทเกบมาใชงาน การคดลอกขอมล

3.1 การแสดงผล เปนการนาเสนอสารสนเทศทไดจากการประมวลผลในรปแบบของแบบฟอรมหรอรายงาน เชน รายงานผลการเรยนของนกเรยนประจาภาคการศกษาตน รายงานเงนเดอนของครแตละคน หรอรายงานสรปเงนเดอนครทงโรงเรยน เปนตน

3.2 การเกบรกษาขอมล เปนการเกบขอมลหรอสารสนเทศไวในสอเกบขอมล เชน กระดาษ ฮารดดสก แฟลชไดรฟ เปนตน

Page 15: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

15 | หนา

3.3 การนาขอมลทเกบมาใชงาน เปนการคนหาขอมลจากสอเกบขอมลแลวนาออกมาใชงาน

3.4 การคดลอกขอมล เปนการคดลอกขอมลจากแฟมขอมลหนงไปยงอกแฟมขอมลหนง หรอจากสอหนงไปยงอกสอหนง เชน คดลอกขอมลจากฮารดดสกไปยงแฟลชไดรฟ เปนตน

4. การปอนกลบ (feedback) คอ ผลลพธทไดรบมาเพอปรบปรง เปลยนแปลงระบบสารสนเทศ ไมวาจะเปนสวนนาเขา สวนประมวลผล และสวนผลลพธ เชน รายงานแสดงขอผดพลาดของระบบ หรอผลปอนกลบจากผบรหารหรอบคลากรขององคกรทตองการสารสนเทศบางอยางเพมเตม เปนตน ซงผลปอนกลบเหลานจะเปนประโยชนตอการปรบปรงระบบสารสนเทศขององคกรใหมประสทธภาพมากยงขน

ภาพท 1.1 กระบวนการทางานของระบบสารสนเทศ

สวนประกอบของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศประกอบดวยสวนประกอบตางๆ 5 สวนทนามารวมกนเพอกอใหเกดสารสนเทศทเปนประโยชนตอการใชงานและการตดสนใจขององคกร ไดแก ฮารดแวร ซอฟตแวร ขอมล กระบวนการ และบคลากร

1. ฮารดแวร (hardware) คอ อปกรณท ใ ช ในการรวบรวมขอมล บนทกขอมล ประมวลผล และแสดงผลสารสนเทศ ไดแก อปกรณคอมพวเตอรและอปกรณตอพวง เชน เครองพมพ สแกนเนอร กลองดจทล เปนตน รวมไปถงอปกรณเครอขาย

2. ซอฟตแวร (software) คอ ชดคาสงหรอโปรแกรมทใชควบคมการทางานของฮารดแวร รวมไปถงชดคาสงทใชในการประมวลผลขอมล

3. ขอมล (data) คอ ขอมลดบ (raw data) ทประกอบดวยตวอกษร ตวเลข รปภาพ วดโอ และเสยง โดยเกบไวในแฟมขอมลหรอฐานขอมล ซงยงไมสามารถนาไปใชทางานหรอตดสนใจได แตเตรยมไวเพอรอการประมวลผล

4. ขนตอนการทางาน (procedure) คอ งานหรอกระบวนการทางานขององคกรในสวนงานตางๆ ทบคลากรขององคกรตองยดถอและปฏบตตาม

5. บคลากร (people) คอ ผมสวนไดสวนเสยในระบบสารสนเทศ ซงมหลายกลมดวยกน ไดแก เจาของระบบ ผใชระบบ นกวเคราะหระบบ นกเขยนโปรแกรม เปนตน ซงกลมบคคลเหลานลวนเกยวของกบระบบสารสนเทศขององคกร และกลมบคคลเหลานกประกอบดวยบคลากรหลาย

การปอนกลบ

สวนนาเขา สวนผลลพธ สวนประมวลผล

Page 16: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

16 | หนา

ระดบ เชน ผใชระบบของโรงเรยน ไดแก ผบรหารโรงเรยน คร เจาหนาทฝายปฏบตการ นกเรยน และผปกครอง เปนตน

ปจจยทเกยวของในการพฒนาระบบสารสนเทศ การพฒนาระบบสารสนเทศสาหรบองคกรใหประสบความสาเรจ ผบรหารและผเกยวของกบการพฒนาตองคานงถงปจจยทเกยวของในการพฒนาระบบสารสนเทศ 4 ปจจยดงน

1. ปจจยดานบคลากร บคลากรเปนปจจยสาคญของการพฒนาระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศจะ

พฒนาไดอยางสมบรณ รวมถงมการใชงานไดอยางมประสทธภาพลวนขนกบบคลากรทงสน ทงนสามารถแบงบคลากรไดเปน 2 กลม ไดแก

1.1 กลมผบรหารองคกร เปนผกาหนดนโยบายเกยวกบการพฒนาระบบสารสนเทศในองคกร และเปนผสนบสนนตลอดจนชวยแกไขปญหาใหกบกลมผปฏบตงานทเปนผพฒนาระบบ ดงนนหากขาดการสนบสนนจากผบรหารองคกรแลวการพฒนาระบบสารสนเทศยอมสาเรจไดยาก

1.2 กลมผพฒนาระบบสารสนเทศ เปนกลมผปฏบตงานในการพฒนาระบบสารสนเทศตามนโยบายของผบรหารองคกร ซงบคลากรกลมนยงแบงออกไดเปน 2 กลม คอ บคลากรดานคอมพวเตอร และบคลากรผใชงานระบบ ทงนกลมผใชงานระบบตองมสวนรวมในการพฒนาระบบ โดยระบความตองการในการใชงาน และขนตอนการทางานทเปนอย เพอใหบคลากรคอมพวเตอรทเปนผพฒนาระบบสามารถออกแบบระบบสารสนเทศไดตรงตามความตองการของผใชและสอดคลองกบการปฏบตงานของผใชไดเปนอยางด นอกจากนการใหผใชมสวนรวมในการออกแบบยงใหผลในเชงจตวทยาททาใหเกดการยอมรบระบบสารสนเทศภายหลงการพฒนาเรยบรอยแลวอกดวย

2. ปจจยดานวธการจดหาระบบสารสนเทศ การจดหาระบบสารสนเทศใหกบองคกรม 3 วธคอ 1) การพฒนาระบบสารสนเทศ

ขนใชเอง 2) การจดจางบคคลภายนอกพฒนาระบบ และ 3) การจดซอซอฟตแวรสาเรจรปมาใชงาน 2.1 การพฒนาระบบสารสนเทศขนใชเอง วธการนมกใชกบองคกรขนาดใหญท

สามารถบรรจบคลากรดานการวเคราะหระบบ และนกพฒนาโปรแกรมคอมพวเตอรเปนบคลากรประจาองคกรได ซงทาใหไดระบบสารสนเทศทเหมาะกบความตองการขององคกรและกลมผใชงาน

2.2 การจดจางบคคลภายนอกพฒนาระบบ วธการนมกใชกบองคกรไมใหญทไมสามารถบรรจบคลากรดานการวเคราะหระบบ และนกพฒนาโปรแกรมคอมพวเตอรเปนบคลากรประจาได การจดจางบคลากรภายนอกใหพฒนาระบบจงชวยใหการพฒนาระบบเกดความคลองตวตรงตามความตองการขององคกรและผใชงาน

2.3 การจดซอซอฟตแวรสาเรจรปมาใชงาน วธการนชวยใหการพฒนาระบบสารสนเทศดาเนนการไดเรวทสด ประหยดงบประมาณถาเทยบกบการจดจางบคคลภายนอกพฒนาระบบ แตระบบสารสนเทศทไดอาจไมตรงตามความตองการขององคกรหรอผใชงาน ซอฟตแวรสาเรจรปมกพฒนาขนจากหนาทหลกๆ ของงานนนๆ ซงในแตละองคกรยอมมรายละเอยดของงานแตกตางกน ซอฟตแวรสาเรจรปจงอาจไมสามารถตอบสนองความตองการขององคกรหรอผใชงานไดทงหมด อยางไรกตามในบางครงผบรหารองคกรอาจใชวธการจดซอซอฟตแวรสาเรจรปแลวทาการปรบปรงแกไขซอฟตแวรนนใหเหมาะกบความตองการขององคกรมากขนกได

Page 17: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

17 | หนา

3. ปจจยดานงบประมาณ งบประมาณเปนสงทองคกรตองจดเตรยมไวสาหรบการพฒนาระบบสารสนเทศตาม

วธการทเลอกใชทงการพฒนาระบบขนใชเอง การจดจาง หรอการจดซอซอฟตแวรสาเรจรป ตลอดจนการจดเตรยมงบประมาณไวสาหรบการดาเนนงานและการบารงรกษาระบบสารสนเทศดวย ทงนระบบสารสนเทศถอเปนเครองมอในการบรหารและการทางานทองคกรจาเปนตองลงทนเพอใหเกดผลตอบแทนในรปของประสทธภาพการทางาน รวมไปถงชอเสยงและภาพลกษณขององคกรอกดวย

4. ปจจยดานการวางแผนการพฒนาระบบ การวางแผนและแนวคดการพฒนาระบบถอเปนปจจยทสาคญทสดของความสาเรจ

ในการพฒนาระบบสารสนเทศ หากขาดการวางแผนพฒนาระบบสารสนเทศทด หรอขาดการประเมนแนวโนมและการเปลยนแปลงของเทคโนโลยทดยอมมผลทาใหการพฒนาระบบสารสนเทศเปนไปดวยความยากลาบาก หรอไมประสบผลสาเรจในการพฒนาระบบ รวมไปถงการสนเปลองงบประมาณมากกวาทควรจะเปนดวย

หลงจากศกษาเนอหาสาระเรองท 1.2 แลว โปรดปฏบตใบงานท 1.2

สรป ระบบสารสนเทศ หมายถง กลมขององคประกอบตางๆ (เชน อปกรณ กระบวนการ ขอมล และคน) ทมความสมพนธกน โดยรวบรวมขอมลทผานการประมวลผลไดเปนสารสนเทศทสามารถนามาใชในการแกไขปญหาและการตดสนใจในการดาเนนการขององคกร ทงนกระบวนการทางานของระบบสารสนเทศ ม 4 องคประกอบ ไดแก 1) สวนนาเขา 2) สวนประมวลผล 3) สวนผลลพธ และ 4) การปอนกลบ

ระบบสารสนเทศประกอบดวยสวนประกอบตางๆ 5 สวน ไดแก ฮารดแวร ซอฟตแวร ขอมล กระบวนการ และบคลากร

การพฒนาระบบสารสนเทศสาหรบองคกรใหประสบความสาเรจ ผบรหารและผเกยวของกบการพฒนาตองคานงถงปจจยทเกยวของในการพฒนาระบบสารสนเทศ 4 ปจจยดงน 1) ปจจยดานบคลากร 2) ปจจยดานวธการจดหาระบบสารสนเทศ 3) ปจจยดานงบประมาณ และ 4) ปจจยดานการวางแผนการพฒนาระบบ

Page 18: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

18 | หนา

ตอนท 2 การพฒนาระบบสารสนเทศ

เรองท 2.1 วงจรการพฒนาระบบสารสนเทศ

วงจรการพฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle) เปนโครงสรางการทางานเพอพฒนาระบบสารสนเทศทเกดจากการผสมผสานแนวคด วงจรชวตของระบบ (System Life Cycle) และ กระบวนการเชงระบบ (System Process) เขาไวดวยกน ประกอบไปดวยกจกรรมหลก 3 สวนไดแก 1) การวเคราะห 2) การออกแบบ และ 3) การนาไปใช (โอภาส เอยมสรวงศ, 2555) โดยวงจรในการพฒนาระบบสารสนเทศนนมดวยกนหลากหลายรปแบบตามบรบทและความเหมาะสมในการใชงาน กระบวนการพฒนาในแตละรปแบบจะอธบายวธการและกจกรรมตางๆ ทเกดขนระหวางกระบวนการพฒนาระบบสารสนเทศ โดยวงจรในการพฒนาระบบสารสนเทศแตละรปแบบตางมจดมงหมายในการกาหนดมาตรฐานภาระงานทจาเปนตอการพฒนาและบารงรกษาระบบสารสนเทศ เพอสงเสรมใหเกดระบบสารสนเทศทมคณภาพและสามารถเพมผลผลตใหกบองคกรได

ถงแมวาวงจรในการพฒนาระบบจะมหลากหลายรปแบบและแตละรปแบบจะมการใชงานทเหมาะสมในบรบททแตกตางกน ผพฒนาสามารถเลอกใชรปแบบการพฒนาตามความเหมาะสมของโครงการได (พรรณ สวนเพลง, 2552) หลกเกณฑในการพจารณาเลอกใชงานรปแบบการพฒนาระบบอาจตองคานงถงระยะเวลา งบประมาณ และขนาดของผใชงาน โดยทวไปแลววงจรในการพฒนาระบบสารสนเทศมระยะการดาเนนการรวมกนทงสน 6 ระยะ (ศภสราพร สธาทพยะรตน, 2548; ศรไพร ศกดรงพงศากล และเจษฎาพร ยทธนวบลยชย, 2549; พรรณ สวนเพลง, 2552) ไดแก

1. ระยะการวางแผน (Planning Phase) เปนการพจารณาความเปนไปไดในการดาเนนโครงการพฒนาระบบสารสนเทศโดยพจารณาจากสภาพความเปนไปไดในดานตางๆ ดงน

1.1 ความเปนไปไดทางดานเทคนค (Technical Feasibility) โดยทาการสารวจสภาพความพรอมทางดานโครงสรางพนฐาน อปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร วามความเพยงพอ (Capability) มความนาเชอถอ (Reliability) และมความพรอมใชงาน (Availability) ตอการพฒนาระบบสารสนเทศขนมาใหมหรอไม เพอหลกเลยงความเสยงทางดานเทคนค

1.2 ความเปนไปไดดานการดาเนนงาน (Operational Feasibility) เปนการสารวจความพรอมในการดาเนนงานเพอพฒนาระบบโดยพจารณาจากบคลากร (Work Force) ทใชในการพฒนามความเพยงพอหรอไม และระยะเวลา (Time) ทใชในการพฒนาระบบสารสนเทศมความเหมาะสมและทนตอความตองการขององคกรหรอไม เพอลดความเสยงทางดานการดาเนนงาน

1.3 ความเปนไปไดทางดานการเงน (Financial Feasibility) เปนการสารวจความพรอมทางดานการเงน โดยพจารณาจากความคมคาทไดรบจากระบบเมอเทยบกบงบประมาณทตองสญเสยไป โดยอาจพจารณาจากผลประโยชนทวดคาได (Tangible Benefits) เชน ลดจานวนเจาหนาทได 3 คน ลดคาใชจายของวสดอปกรณลง 20% เปนตน หรออาจพจารณาจากผลประโยชนทวดคาไมได (Intangible Benefits) เชน ไดภาพลกษณของโรงเรยนทด สรางความพงพอใจใหกบผปกครอง เปนตน

Page 19: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

19 | หนา

2. ระยะการวเคราะห (Analysis Phase) เปนการสารวจขอมลการทางานเดมโดยอาจศกษาจากขอมลหรอรายงานเดมทมอย สงเกตจากวธการดาเนนงาน และดาเนนการสมภาษณ สวนมากนกพฒนาระบบมกเลอกใชวธการสมภาษณผใชงานเนองจากจะทาใหไดรบรความตองการจากผใชงานโดยตรง หลงจากทไดขอมลเฉพาะของปญหาแลวอาจดาเนนการประชมผมสวนเกยวของเพอหาบทสรป และสรางตนแบบขนมาเพอใหผใชงานทราบถงลกษณะ หนาตา คณสมบตการทางาน ของระบบวาเปนไปตามความตองการเบองตนของผใชงานหรอไม เนองดวยความซบซอนในการวเคราะหขอมลทหลากหลายจงทาใหมจาลองขอมลใหอยในรปแบบทเขาใจงายอยบอยครง เชน การทาแผนภาพ (Diagram) การทาผงการไหลของขอมล (Data Flow Diagram) ผงแสดงความสมพนธของขอมล (Entity Relationship Diagram) เปนตน

3. ระยะการออกแบบ (Design Phase) เปนการนาเอาผลการวเคราะหและเกบขอมลมาทาการออกแบบระบบ โดยทวไปการออกแบบแบงออกเปน 2 สวน คอ

3.1 การออกแบบเชงตรรกะ (Logical Design) เปนการกาหนดโครงสรางของระบบวามวธการทางานอยางไร โดยยงไมคานงถงอปกรณและเทคโนโลยทจะนามาใช ผลผลตทไดจากการออกแบบในสวนนมกจะอยในรปของฟอรมขอมล รปแบบการนาเขาขอมล รปแบบการรายงานผล เปนตน การออกแบบในสวนนมกเกยวของกบการออกแบบหนาจอ (Interface) เปนหลก

3.2 การออกแบบเชงกายภาพ (Physical Design) เปนการออกแบบรายละเอยดในการทางานของระบบ โดยระบถงเทคโนโลย ภาษาโปรแกรมมงทใช คณลกษณะของอปกรณตางๆ รวมถงระบบรกษาความปลอดภย เปนตน การออกแบบในสวนนมกเกยวของกบการออกแบบโครงสราง (Infrastructure) เปนหลก

4.ระยะการพฒนา (Development Phase) เปนการนาเอาขอมลในการออกแบบทงหมดไปสรางเปนโปรแกรมใหไดตามทออกแบบไว ตองอาศยการประสานงานระหวางโปรแกรมเมอรและนกออกแบบระบบ รวมถงการจดซอฮารดแวรและซอฟตแวรทจาเปนตอการพฒนาระบบ หลงจากทระบบไดถกสรางขนมาแลวจะตองทาการทดสอบเพอคนหาขอผดพลาด โดยขอผดพลาดของระบบอาจเกดขนมาไดจาก 2 กรณใหญ ดงน 1) ผดพลาดจากการใชภาษาในการเขยน (Syntax Error) 2) ผดพลาดจากการทางานไมตรงตามทออกแบบไว (Logic Error) หลงจากททาการทดสอบเสรจสน ผพฒนาจะจดทาคมอในการใชงานระบบขนมาและอาจมการจดฝกอบรมการใชงานระบบดวยกได

5. ระยะการนาไปใช (Implement Phase) เปนขนตอนหลงจากทระบบไดถกพฒนาจนเปนทมนใจแลววาสามารถทางานไดถกตอง ผพฒนาระบบจะทาการถายโอนจากระบบงานเกามาสระบบงานใหม โดยทวไปแลวสามารถแบงวธการถายโอนได 4 วธ ไดแก

5.1 การถายโอนแบบคขนาน (Parallel Conversion) เปนการถายโอนโดยใหระบบเกาและระบบใหมทางานพรอมกนในชวงเวลาเดยวกน เพอนาเอาผลการทางานทไดมาเปรยบเทยบผลกน จนมนใจไดวาระบบใหมสามารถทางานไดอยางถกตองจงจะทาการยกเลกระบบเกา เปนวธทปลอดภยทสด เนองจากหากเกดขอผดพลาดยงสามารถเปลยนกลบไปยงระบบเกาได แตมขอเสยในดานการใชงบประมาณทสง

Page 20: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

20 | หนา

5.2 การถายโอนโดยตรง (Direct Conversion) เปนการถายโอนระบบแบบแทนท โดยระบบเกาจะถกยกเลกการใชงานโดยทนทและตดตงระบบใหมลงไปยงตาแหนงเดม เปนวธทประหยดคาใชจายในการดาเนนการมากทสด แตมความเสยงสงทสดเนองจากหากระบบใหมเกดขอผดพลาดขนจะทาใหไมมระบบใชงาน ผพฒนาควรพจารณาใหถถวนและมนใจวาระบบมความนาเชอถอเพยงพอเสยกอน

5.3 การถายโอนแบบนารอง (Pilot Conversion) เปนการนาระบบใหมเขามาใชในทนท แตอาจเลอกกระทาเฉพาะบางสวนงานเพอศกษาผลกระทบเสยการทจะนาไปใชกบทงองคกร

5.4 การถายโอนทละขนตอน (Phase Conversion) เปนการถายโอนแบบคอยเปนคอยไป โดยการเลอกนาเอาระบบใหมเขามาใชงานทละสวนและศกษาผลกระทบไปเรอยๆ จนกระทงนาเขามาใชจนครบทกสวน

6. ระยะการบารงรกษา (Maintenance Phase) เปนขนตอนในการดแลระบบเมอถกใชไปเปนระยะเวลาหนง เพอใหระบบยงคงประสทธภาพในการทางานไดอยางเตมท การบารงรกษาม 4 ลกษณะ ไดแก

6.1 การบารงรกษาเพอแกไขระบบใหมความถกตอง 6.2 การบารงรกษาระบบโดยการขยายความสามารถใหรองรบความตองการท

เพมขน 6.3 การบารงรกษาระบบเพอใหมประสทธภาพการทางานเพมขน 6.4 การบารงรกษาระบบเพอปองกนความผดพลาดในอนาคต

ภาพท 2.1 วงจรการพฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle)

Page 21: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

21 | หนา

หลงจากศกษาเนอหาสาระเรองท 2.1 แลว โปรดปฏบตใบงานท 2.1

สรป วงจรการพฒนาระบบสารสนเทศ เปนโครงสรางในการทางานเพอสงเสรมใหเกดระบบสารสนเทศทมคณภาพ อาจมรปแบบทหลากหลายและแตกตางกนไปตามบรบทการใชงาน แตโดยทวไปแลววงจรในการพฒนาระบบสารสนเทศสวนมากมขนตอนในการดาเนนการรวมกนอย 6 ขนตอน ไดแก 1) การวางแผน 2) การวเคราะห 3) การออกแบบ 4) การพฒนา 5) การนาไปใช และ 6) การบารงรกษา ผพฒนาระบบสามารถเลอกใชรปแบบอนๆ ทจะนาเสนอหลงจากนในการออกแบบและพฒนาระบบไดเชนกน

Page 22: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

22 | หนา

ตอนท 2 การพฒนาระบบสารสนเทศ เรองท 2.2 การพฒนาระบบสารสนเทศแบบขนนาตก

การพฒนาสารสนเทศแบบขนนาตก (Waterfall Model) เปนรปแบบในการพฒนาระบบสารสนเทศทมวธดาเนนการเปนระยะโดยจะกระทาขนตอนในแตละระยะใหแลวเสรจกอนทจะเรมการดาเนนงานในระยะใหมและจะไมยอนกลบไปแกไขการทางานจากระยะกอนหนา เปรยบไดกบขนนาตกทไหลลงสพนดนเพยงอยางเดยวไมสามารถไหลยอนกลบขนมาได (พรรณ สวนเพลง, 2552) เปนรปแบบในการพฒนาระบบยคเรมแรกผพฒนาระบบทใชรปแบบขนนาตกนจะตองใสใจกบรายละเอยดการทางานในทกขนตอนเนองจากหากเกดความผดพลาดขนจะไมสามารถยอนกลบไปได เปนรปแบบการพฒนาทมจดออนมากทสด

ภาพท 2.1 การพฒนาระบบสารสนเทศแบบขนนาตก

ในชวงเวลาตอมาการพฒนาระบบสารสนเทศแบบขนนาตกนไดรบการปรบปรงใหสามารถยอนกลบไปแกไขการดาเนนงานในขนตอนกอนหนาได เรยกวา การพฒนาระบบสารสนเทศขนนาตกแบบปรบปรง (Adapted Waterfall Model) (ณฐพนธ เขจรนนทน, 2551)

Page 23: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

23 | หนา

ภาพท 2.2 การพฒนาระบบสารสนเทศขนนาตกแบบปรบปรง

หลงจากศกษาเนอหาสาระเรองท 2.2 แลว โปรดปฏบตใบงานท 2.2

สรป การพฒนาระบบสารสนเทศแบบขนนาตกและการพฒนาระบบสารสนเทศขนนาตกแบบปรบปรง เปนรปแบบการพฒนาระบบทเปนทรจกอยางกวางขวางทสด เหมาะกบการพฒนาระบบสารสนเทศขนาดกลาง จานวนขนตอนในการดาเนนงานม 5-6 ขนตอนตามความเหมาะสม มหลกการดาเนนงานใกลเคยงกบวงจรการพฒนาระบบสารสนเทศมากทสด

Page 24: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

24 | หนา

ตอนท 2 การพฒนาระบบสารสนเทศ เรองท 2.3 การพฒนาระบบสารสนเทศแบบกนหอย

การพฒนาระบบสารสนเทศแบบกนหอย (Spiral Model) เปนรปแบบการพฒนาระบบสารสนเทศทถกพฒนาขนจากการพฒนาระบบสารสนเทศแบบขนนาตก (Waterfall Model) ทมการทางานเปนขนตอนหากในขนตอนแรกวเคราะหความตองการไมด ไมชดเจน กจะมความเสยงทระบบจะถกพฒนาไมตรงตามความตองการของผใชงาน รปแบบการพฒนาระบบสารสนเทศแบบกนหอยจงนาเอาขอดของการพฒนาตนแบบมาผสมผสานใหเกดคามชดเจนและมการวเคราะหความเสยงในทกชน เพอลดความลมเหลวในการสรางระบบใหนอยลง รปแบบการพฒนานจะแบงการทางานออกเปนรอบ ซงจะกระทากรอบกได โดยในแตละรอบจะประกอบดวยการทางานทงหมด 4 สวนดวยกน (โอภาส เอยมสรวงศ, 2555) ไดแก

ภาพท 2.3 การพฒนาระบบสารสนเทศแบบกนหอย

สวนท 1 เกยวของกบการวางแผน การกาหนดจดหมาย เงอนไข และแนวทางตางๆ ทนามาใชแกไขปญหา โดยถอเปนสวนรเรมของแผนงานทจะพฒนา ภายใตการพจารณาเกยวกบตนทน ทรพยากร ขอจากด และทางเลอกสาหรบทมงานผพฒนา การออกแบบ และสภาพแวดลอมของการพฒนาระบบ

สวนท 2 เปนสวนของการวเคราะหความเสยง ดวยการนาแนวทางในการแกไขปญหาตางๆ มาประเมน และคดเลอกแนวทางทดทสดและมความเปนไปไดสงสดมาใช เพอจดการกบความเสยงทเกดขน หรอหลกเลยงความเสยงเหลานน ทงนอาจทาการสรางตนแบบและจาลองสถานการณเพอลดความเสยงในการพฒนาระบบ

Page 25: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

25 | หนา

สวนท 3 เปนสวนของการพฒนาและทดสอบตวระบบ โดยการพฒนานจะพฒนาตอยอดจากระดบทเคยทาไวใหมความเพมพนในผลงานมากขน เชน พฒนาเปนเวอรชน 1, 3 และ 3 เปนตน

สวนท 4 เปนสวนของการประเมน ดวยการทบทวนถงผลลพธของขนตอนทผานมารวมกบผใชงานและทาการวางแผนเพอเตรยมดาเนนการในรอบตอไป โดยตวระบบจะมความสมบรณมากขนเรอยๆ

หลงจากศกษาเนอหาสาระเรองท 2.3 แลว โปรดปฏบตใบงานท 2.3

สรป การพฒนาระบบสารสนเทศแบบกนหอบเหมาะสาหรบการพฒนาระบบสารสนเทศขนาดใหญทตองการความสมบรณของระบบ และมระยะเวลาในการดาเนนการเพยงพอ เปนวธการลดความเสยงในการพฒนาระบบดวยการ พฒนาปรบปรงตอยอดขนไปเรอยๆ เปนรอบ ในแตละรอบระบบจะถกปรบปรงเวอรชนขนไปเรอยๆ แตมขอเสยทางดานตนทนในการพฒนา

Page 26: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

26 | หนา

ตอนท 2 การพฒนาระบบสารสนเทศ เรองท 2.4 การพฒนาระบบสารสนเทศแบบเรงดวน

การพฒนาระบบสารสนเทศแบบเรงดวน (Rapid Application Development: RAD) หรอ การพฒนาระบบสารสนเทศดวยวธตนแบบ (Prototyping) เปนกระบวนการในการพฒนาระบบสารสนเทศทใชเวลาในการวางแผนนอยทสดเพอผลตตนแบบใหเรวทสด มความงายตอการเปลยนแปลงเงอนไขในการพฒนา (Whitten, Lonnie and Kevin, 2003) การพฒนาระบบแบบเรงดวนเกยวของกบวธการพฒนาระบบดวยการสรางและปรบปรงตนแบบวนซาไปเรอย จนกวาจะไดรบการยอมรบจากผใชงาน (ศรไพร ศกดรงพงศากล และเจษฎาพร ยทธนวบลยชย, 2549) เปนวธการทชวยเรงความเรวในการพฒนาจากวธการพฒนาในแบบดงเดม เปนวธการพฒนาทใชเวลาและคาใชจายนอยทสด เหมาะกบองคกรขนาดเลก (พรรณ สวนเพลง, 2552) โดยมขนตอนสาคญทงสน 4 ขนตอน ดงน

1. ระบความตองการเบองตนของผใชงานระบบ (Gathering Requirement) ผพฒนาระบบดาเนนการศกษา รวบรวมความตองการของผใชงานแลวนามารางตนแบบของระบบ

2. สรางระบบตนแบบ (Developing Prototype) ผพฒนาระบบสรางตนแบบขนจากรางทไดออกแบบไวจากการรวบรวมความตองการ โดยสวนมากมกใชเครองมอในการพฒนาเปนลกษณะสาเรจรป หรอภาษาโปรแกรมมงในยคท 4 ซงมความงายและรวดเรวตอการสรางระบบ

3. นาตนแบบมาทดลองใชงาน (Prototype Testing) ผพฒนาระบบจะนาเอาตนแบบทพฒนามาใหผใชงานไดทาการทดลองใชและศกษาความรสกและความคดเหนของผใชงาน โดยขอมลความคดเหนและขอเสนอแนะจากผใชงานจะถกรวบรวมไปเพอปรบปรงตนแบบตอไป

4. ปรบปรงตนแบบ (Modifying Prototype) ผพฒนาระบบนาขอคดเหนหรอขอเสนอแนะของผใชงานมาประเมนประสทธภาพการทางานของระบบตนแบบ หลงจากนนทาการปรบปรงตนแบบแลวนากลบไปทดลองใชงานใหม จนกวาจะไดผลการจากผใชอยในเกณฑทยอมรบได ผพฒนาระบบกจะนาตนแบบของระบบทมมาตรฐานแลวไปใชงานจรงในองคกรตอไป

ภาพท 2.4 การพฒนาระบบสารสนเทศแบบเรงดวน

Page 27: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

27 | หนา

การพฒนาระบบสารสนเทศแบบเรงดวนนนมความเหมาะสมกบหนวยงานหรอโครงการทมขนาดเลกเนองจากวธการพฒนาในลกษณะนถงแมจะมขอดในดานของความรวดเรวและประหยดคาใชจายกตาม แตกยงมขอจากดเนองจากกลมผใชงานททาการทดลองตนแบบเปนผใชจานวนหนงเทานน เวลานาตนแบบไปใชจรงกบผใชจานวนมากอาจเกดปญหาทไมอาจพบไดกบการทดลองจากผใชกลมเลก เชน การรองรบขอมลในปรมาณมาก การยอมรบระบบของผใชบางกลมทไมไดอยในกลมทดลองตนแบบ เปนตน

หลงจากศกษาเนอหาสาระเรองท 2.4 แลว โปรดปฏบตใบงานท 2.4

สรป การพฒนาระบบสารสนเทศแบบเรงดวนเหมาะกบการพฒนาระบบสารสนเทศในหนวยงานหรอองคกรขนาดเลกมจดเดน คอ ความรวดเรวในการพฒนา และมคาใชจายในการพฒนานอย โดยมใชหลกการปรบปรงตนแบบซาไปมาจนเปนทยอมรบของผใชงาน

Page 28: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

28 | หนา

ตอนท 2 การพฒนาระบบสารสนเทศ เรองท 2.5 ตวอยางการนาวงจรการพฒนาระบบสารสนเทศไปใชงาน

โรงเรยนเปนองคกรขนาดกลางและขนาดเลก อาจเรมตนการพฒนาระบบสารสนเทศเพอการบรหารโรงเรยนขนมาดวยการใชวงจรพฒนาระบบสารสนเทศ (SDLC) โดยอาจเลอกดาเนนการตามน

1. วางแผนโครงการ (Planning) ในขนเรมตนของการวางแผนโครงการผพฒนาจะตองทาการระบปญหาทเกดขนเพอแสดงใหเหนถงความจาเปนของระบบสารสนเทศทจะนามาใชเสยกอน โดยอาจเขยนลงในรปแบบ รายงานหวขอปญหา ดงน

หลงจากทจดทารายงานหวขอปญหาแลวผพฒนาจะทาการศกษาความเปนไปไดโดยจดทารายงานขอมลและขอเสนอแนะจากการศกษาความเปนไปได โดยควรมองคประกอบตามน

1. ขอบเขตและวตถประสงคของระบบงานใหม

2. ทางเลอกในการพจารณา 3. งบประมาณทจะใช บคลากร จานวน

ทรพยากรตางๆ 4. ผลประโยชนทคาดวาจะไดรบ 5. การเปลยนแปลงทางหลกการและ

นโยบาย (ถาม)

หวขอปญหา 1. การคานวณเกรดดวยมอลาชา และมความผดพลาด

บอย 2. การคานวณเกรดเฉลยของเดกจานวนมากทาให

ครผสอนไมมเวลาในการปฏบตงานดานอน 3. รายงานผลการเรยนไมทนตอความตองการของ

ผปกครอง

การแกปญหา นาระบบคอมพวเตอรมาใชในการชวยออกเกรด และจดทาใบรายงานผลการเรยน เพอเพมความรวดเรวในการทางาน

ขอเสนอแนะ เสนอใหทาการศกษาความเปนไปไดในการพฒนาระบบสารสนเทศทใชในการออกใบรายงานผลการเรยน

คาใชจาย 50,000 บาท ระยะเวลา เวลาทาการศกษา 3 เดอน

Page 29: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

29 | หนา

2. การวเคราะห (Analysis) หลงจากศกษาความเปนไปไดแลวจะทาการศกษาขนตอนการดาเนนงานของระบบเดมเพอหาปญหาทเกดขน รวบรวมความตองการในระบบใหมจากผใชดวยการสอบถามหรอสมภาษณระบบแลวนาความตองการเหลานนมาศกษาและวเคราะหเพอแกปญหาดงกลาว แลวทาการเขยนความตองการของระบบขนมาใหม ดงน

3. ขนการออกแบบ (Design) นาเอาขอมลทไดจากการวเคราะหมาออกแบบระบบโดยทาการเขยน ผงการไหลของขอมล ผงความสมพนธของขอมล และโครงรางหนาจอ ดงตวอยาง

ภาพท 2.5 ตวอยางผงการไหลของขอมล (Dataflow Diagram)

ตวอยาง ระบบออกเกรด (grading system) ทาหนาทคานวณผลการเรยน จากขอมลคะแนนของผเรยน พมพใบรายงานผลการเรยน

สารสนเทศทตองการ ใบรายงานผลการเรยน ประกอบดวย รหสนกเรยน/ชอ/แผนกการเรยน/ชน/ คะแนนรายวชา/คะแนนเฉลย ขอมลทตองใช ขอมลเกยวกบผเรยน ขอมลเกยวกบผลการเรยน

กระบวนการคานวณ คะแนนรายวชา*หนวยกต/หนวยกตรวม = ผลการเรยนเฉลย

Page 30: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

30 | หนา

ภาพท 2.6 ตวอยางผงความสมพนธของขอมล (Entity Relationship Diagram)

ภาพท 2.7 ตวอยางเคาโครงจอภาพของระบบ

4. การพฒนา (Development) นาเอาขอมลจาก ผงขอมล โครงรางหนาจอ และผงความสมพนธของขอมลทงหมดไปสรางเปนโปรแกรมใหไดตามทออกแบบไว และจดทาคมอในการใชงานระบบขนมา

Page 31: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

31 | หนา

ภาพท 2.8 ตวอยางหนาจอระบบออกเกรดมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร

แหลงทมา http://www.oreg.rmutt.ac.th

5. การนาระบบไปใช (Implement) ดาเนนการนาระบบเขามาใชงานจรงโดยใชวธแทนท (Cutoff) เนองจากการทางานแบบเกาไมไดใชระบบเปนการทางานดวยมอ

6. การบารงรกษา (Maintenance) ดาเนนการบารงรกษาระบบโดยทาการตรวจเชคความผดพลาด และซอมบารงอปกรณทตงอยในโรงเรยนอยอยางสมาเสมอ

หลงจากศกษาเนอหาสาระเรองท 2.5 แลว โปรดปฏบตใบงานท 2.5

สรป การจะพฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรยนดวยวงจรการพฒนาระบบสารสนเทศนนจาเปนจะตองคานงถงขนาดของโรงเรยน งบประมาน ระยะเวลา และปจจยอนๆ ทเกยวของ โดยในแตละขนตอนผพฒนาสามารถนาเอาเครองมอหรอเทคนคอนๆ มาเพมเตมใหการดาเนนงานสะดวกขนได

Page 32: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

32 | หนา

ตอนท 3 ระบบสารสนเทศเพอการบรหารจดการ

เรองท 3.1 แนวคดเบองตนของระบบสารสนเทศเพอการบรหารจดการ

“การบรหาร” และ “การจดการ” มความหมายใกลเคยงกนและมกถกใชทดแทนกน แตในความเปนจรงแลว การบรหาร (Administration) และการจดการ (Management) มนยามความหมายทแตกตางกนในการใชงาน (ศภสราพร สธาทพยะรตน, 2548) ดงน

การบรหาร ใชกบงานบรหารสงทใหความสาคญกบการวางแผนและการกาหนดนโยบาย มความครอบคลมการดาเนนงานในระดบกวาง โดยเฉพาะการดาเนนงานในทสาธารณะ ตลอดจนการบรหารงานสวนกลางและธรการ

การจดการ จะใหความสนใจกบการดาเนนงานใหบรรลเปาหมาย โดยมากใชงานในระดบทวไปของหนวยงาน เชน การจดการบคลากร การจดการรายวชา และการจดการทางการเงน เปนตน

จากคานยามเราอาจแบงลาดบขนของการจดการและการบรหารไดเปน 3 ระดบ ในรปลกษณะของพระมด ตามขอบเขต อานาจหนาท และความรบผดชอบ ดงน

ภาพท 3.1 พระมดลาดบขนของการจดการ

ภายในองคกรทงในภาครฐและภาคเอกชน รวมถงสถาบนการศกษาโดยมากมกประกอบไปดวยบคลากร 3 ระดบ (ระดบสง ระดบกลาง และระดบปฏบตการ) ซงในแตละระดบมหนาทความรบผดชอบทแตกตางกนออกไป โดยความตองการในการใชสารสนเทศของบคลากรในแตละระดบ สรปไดดงตารางตอไปน

Page 33: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

33 | หนา

ตารางท 3.1 แสดงถงลกษณะงานและความตองการใชสารสนเทศของบคลากรทง 3 ระดบในองคกร

หวเรอง บคลากรระดบสง บคลากรระดบกลาง บคลากรระดบปฏบตการ

ความรบผดชอบ การวางแผนกลยทธ ควบคมการทางานใน

ระดบบรหาร ควบคมการทางานในระดบปฏบตการ

แหลงสารสนเทศ ใชสารสนเทศทอยภายนอกองคกร

ใชสารสนเทศทไดจากภายในองคกรบางสวน

ใชสารสนเทศจากภายในองคกร

ขอบเขต เปนสารสนเทศในวงกวางยากตอการคาดเดาลวงหนา

สามารถกาหนดเนอหาของสารสนเทศไดบางสวน

สารสนเทศเฉพาะเรองสามารถกาหนดไวลวงหนาได

ลกษณะของสารสนเทศ

ตองการสารสนเทศในภาพรวมหรอแสดงแนวโนมความเปนไปไดของผลลพธ

ตองการรายละเอยดไมมากนก

ตองการรายละเอยดปลกยอยมาก

ความถของการใชขอมลในรปสารสนเทศ

ใชอยเสมอ ใชพอสมควร ใชไมบอยนก

ประเภทของสารสนเทศ สารสนเทศในอดตทแสดงถงแนวโนม

ใชทงสารสนเทศปจจบนและอดต

สารสนเทศปจจบน

จากตารางจะเหนไดวาบคลากรในแตละระดบมความตองการใชสารสนเทศทแตกตางกน ลกษณะ ประเภท และขอบเขตของสารสนเทศทตองการจงเปนตวจาแนกการจดแบงประเภทตามลกษณะการดาเนนงาน โดยจาแนกออกได ดงน

ภาพท 3.2 ระบบสารสนเทศแบงตามลกษณะการดาเนนงาน

จากภาพแสดงใหเหนวาลกษณะงานถกแบงออกเปน 4 ลกษณะ ใน 3 ระดบปฏบตการ ไดแก งานปฏบตการ วางแผนงานปฏบตการ วางแผนการบรหาร และวางแผนยทธศาสตร หากสงเกตดใหด

Page 34: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

34 | หนา

จะพบวางานของบคลากรในระดบปฏบตการนนถกแบงออกเปน 2 ลกษณะ ไดแก 1) การทางานปฏบตการ ซงเปนงานในลกษณะทาตองทาเปนประจาระบบสารสนเทศทใชในงานลกษณะน คอ ระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการ (Transaction Processing System: TPS) เขามาชวยบนทกการทางาน 2) การวางแผนงานปฏบตการ ซงเปนงานในลกษณะควบคมดและการทางานในระดบปฏบตการ ออกรายงาน ตดตามความเคลอนไหวในการทางานโดยละเอยด ระบบสารสนเทศทนามาใชในงานลกษณะน คอ ระบบสารสนเทศเพอการจดการ (Management Information System: MIS) ทจะชวยใหหวหนางานสามารถออกสรปรายงาน ตรวจสอบความถกตองในการทางานได ในขณะทลกษณะงานวางแผนการบรหารมระบบสนบสนนการตดสนใจ (Decision Support System: DSS) เขามาชวยสนบสนนการทางานเนองจากงานในลกษณะของผบรหารระดบการตองการขอมลโดยสรปเพอนามาประกอบการตดสนใจตางๆ และทายทสดลกษณะงานวางแผนยทธศาสตรมระบบสารสนเทศสาหรบผบรหารระดบสง (Executive Information System: EIS) ไวคอยชวยสนบสนนการทางาน โดยขอมลสวนใหญทไดจากระบบจะเปนภาพรวมสรปภายในองคกรประกอบกบขอมลสภาพภายนอกองคกร พรอมทงขอมลในการทานายแนวโนมเพอนามาประกอบการวางแผนในระดบนโยบายของผบรหาร

หลงจากศกษาเนอหาสาระเรองท 3.1 แลว โปรดปฏบตใบงานท 3.1

สรป ในองคกรเราสารมารถแบงบคลากรออกมาได 3 ระดบ ไดแก บคลากรระดบปฏบตการ ผบรหารระดบกลาง และผบรหารระดบสง โดยมลกษณะงานแบงไดเปน 4 ลกษณะ ไดแก งานปฏบตการ วางแผนงานปฏบตการ วางแผนการบรหาร และวางแผนยทธศาสตร ระบบสารสนเทศทนามาใชสนบสนนการทางาน ไดแก ระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการ ระบบสารสนเทศเพอการจดการ ระบบสนบสนนการตดสนใจ และระบบสารสนเทศสาหรบผบรหารระดบสง ตามลาดบของลกษณะงาน

Page 35: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

35 | หนา

ตอนท 3 ระบบสารสนเทศเพอการบรหารจดการ เรองท 3.2 ระบบสารสนเทศสาหรบบคลากรในระดบปฏบตการ

บคลากรในระดบปฏบตการนนสามารถแบงลกษณะการดาเนนงานออกไดเปน 2 ลกษณะ ไดแก งานปฏบตการ และวางแผนงานปฏบตการ ซงในแตละลกษณะการดาเนนงานจะมความตองการระบบสารสนเทศทใชสนบสนนการทางานไมเหมอนกน ดงน

1. ระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการ (Transaction Processing Systems) เปนระบบสารสนเทศเพอสนบสนนการทางานทถกออกแบบมาสาหรบงานปฏบตการ ทาหนาทเกยวกบการประมวลผลและบนทกขอมลทเกดจากการปฏบตงานทมอยเปนประจาขององคกร (ศรไพร ศกดรงพงศากล และเจษฎาพร ยทธนวบลยชย, 2549) เชน การลงประวตนกเรยน การเบกจายอปกรณการเรยน การตรวจใหคะแนน เปนตน ระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการมวตถประสงคในการทางานเพอ 1) อานวยความสะดวกในการปฏบตงานประจาใหมความรวดเรว 2) เกบรกษาขอมลจานวนมากจากการปฏบตงานระหวางวนใหเปนสดสวน และ 3) เพอแปลงเปนขอมลนาเขาไปใชในการออกรายงานในระบบสารสนเทศทมระดบสงกวา เราอาจจาแนกหนาทของระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการได 5 ประการ (Haag et al, 2000) ดงน

1.1 การจดหมวดหมขอมล (Classification) ทาการจดกลมของขอมลทถกปอนเขามาในระบบใหเปนหมวดหมงายตอการสบคน และบรหารจดการ เชน ขอมลรายการหนงสอ ขอมลรายการวสด เปนตน

1.2 การคานวณผล (Calculation) ทาการคดคานวณตามหลกคณตศาสตร เพอใหไดมาซงผลลพธทเปนประโยชนตอการทางาน เชน การคานวณคาใชจาย การคานวณเวลาเรยน เปนตน

1.3 การลาดบขอมล (Sorting) ทาการจดเรยงขอมลใหสามารถดาเนนการไดงายขน เชน เรยงลาดบตวอกษรในใบรายชอ เรยงลาดบเลขทจดหมาย เปนตน

1.4 การสรปขอมล (Summarizing) ทาการประมวลผลขอมลใหมความกระชบมากยงขน เชน การจดทาเกรดเฉลยของนกเรยน การจดทารายงานการสงซอวสด เปนตน

1.5 การบนทก (Storage) ทาการจดเกบขอมลทเกดขนระหวางการทางานใหเปนสดสวนและมความปลอดภย รวมถงขอมลบางอยางทจาเปนตองเกบไวตามกฎหมาย

การใชงานระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการในความเปนจรงเกดขนไดทกระดบของการทางานแตนาหนกในการใชงานอาจไมเทากบบคลากรสายปฏบตงาน ทตองใชงานระบบในลกษณะนอยเปนประจา ขอมลจากระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการมกจะอยในรปของรายการ โดยบคลากรงานปฏบตการในโรงเรยนอาจแบงออกเปนสายวชาการ (คร อาจารย) และสายสนบสนน (ธรการ เจาหนาทตามหนวยงาน) เพอใหผเขารบการอบรมเหนภาพระบบการทางานมากยงขน จงขอยกตวอยางระบบการใหคะแนนของมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร

Page 36: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

36 | หนา

ภาพท 3.3 ตวอยางระบบการใหคะแนนแบบประมวลรายการ

2. ระบบสารสนเทศเพอการจดการ (Management Information System) เปนระบบสารสนเทศเพอสนบสนนการทางานทถกออกแบบมาสาหรบวางแผนการปฏบตงาน โดยปกตแลวจะทาหนาทประมวลและสรปผลขอมลจากระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการ เพอจดทาสารสนเทศตามความตองการของผบรหารสาหรบนาขอมลไปใชในการวางแผน ควบคม กากบ สงการ และประกอบการตดสนใจในการวางแผนปฏบตการ ลกษณะทวไปของระบบสารสนเทศเพอการจดการจะเปนการทารายงานสรปคาสถตจากการดาเนนงาน สามารถจาแนกการทางานออกได 4 ประเภท (ศรไพร ศกดรงพงศากล และเจษฎาพร ยทธนวบลยชย, 2549) ดงน

2.1 รายงานทจดทาตามระยะเวลาทกาหนด (Periodic Reports) เปนรายงานทจดทาขนตามระยะเวลาทกาหนดไวลวงหนา ซงอาจเปนรายงานทจดทาขนทกวน ทกสปดาห ทกเดอน ทกภาคการศกษา หรอทกป เชน รายงานผลการศกษา รายงานยอดวสดคงคลง เปนตน

2.2 รายงานสรป (Summarized Report) เปนรายงานทจดทาเพอสรปการดาเนนงานโดยภาพรวม ตามปกตมกจะแสดงผลในรปของตารางสรปจานวนหรอกราฟ เชน ผลการดาเนนการสอนประจาภาคการศกษา ผลการดาเนนโครงงาน เปนตน

2.3 รายงานทจดทาตามเงอนไขเฉพาะ (Exception Report) เปนรายงานทไมไดอยในการจดทาตามปกต มวตถประสงคเพอนาเสนอขอมลทจาเปนตอสถานการณเรงดวน เชน รายงานรายวชาทมจานวนผเรยนสอบไมผานมากเปนพเศษ รายงานรายวชาทมผลการประเมนรอยเปนพเศษ เปนตน

Page 37: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

37 | หนา

2.4 รายงานทจดทาตามตองการ (Demand Reports) เปนรายงานทจะถกจดทาขนเมอมความตองการในรายงานตวนนๆ เทานน เชน รายงานจานวนนกเรยนทมเกรดเฉลยตากวา 1.00 เพอนาไปแบงกลมการสอนพเศษเพมเตม เปนตน

ภาพท 3.4 ตวอยางระบบสารสนเทศเพอการจดการโรงเรยนมาแตรเดอวทยาลย

จากทกลาวมาระบบสารสนเทศเพอการจดการมวตถประสงคในการใชงานเพอผลตขอมล รายงาน มาสนบสนนการวางแผนงานในระดบการปฏบตการ เปนระบบทมความสมพนธกบระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการโดยตรง ดงนน ระบบสารสนเทศทสนบสนนการทางานในระดบปฏบตการทดนนเกดจากการจดเกบขอมลทเทยงตรงจากระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการ และการออกรายงานทมความสอดคลองกบความตองการของผใชงานของระบบสารสนเทศเพอการจดการ โดยบคลากรในการวางแผนการปฏบตการในโรงเรยนแบงออกเปนสายวชาการ (หวหนากลมสาระการเรยนร) และสายสนบสนน (หวหนางานตามหนวยงาน)

หลงจากศกษาเนอหาสาระเรองท 3.2 แลว โปรดปฏบตใบงานท 3.2

สรป ระบบสารสนเทศสาหรบบคลากรในระดบปฏบตการแบงออกเปน 2 ลกษณะการดาเนนงานไดแก 1) งานปฏบตการ ใชระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการ (TPS) มลกษณะการทางานแบบบนทกรายการ งานประจาวน และ 2) การวางแผนงานปฏบตการ ใชระบบสารสนเทศเพอการจดการ (MIS) มลกษณะการทางานแบบออกรายงานตามระยะเวลาหรอตามความตองการ

Page 38: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

38 | หนา

ตอนท 3 ระบบสารสนเทศเพอการบรหารจดการ เรองท 3.3 ระบบสารสนเทศสาหรบผบรหารระดบกลาง

ผบรหารระดบกลางมสวนเกยวของกบการวางแผนการบรหารงานภาระหนาทหลก คอ การตดสนใจในเรองตางๆ ดงนน สงทจาเปนทสดของผบรหารระดบกลางคอขอมลในภาพรวมทถกตอง แมนยา เพอนามาประกอบการตดสนใจสงการตางๆ ระบบสนบสนนการตดสนใจ (Decision Support System) จงถกพฒนาขนเพอสนบสนนการทางานของผบรหารระดบกลางเปนหลก ระบบสนบสนนการตดสนใจเปนระบบทรวบรวมขอมลซงจาเปนตอการตดสนใจ หลงจากนนขอมลจะถกวเคราะหและสรางตวแบบทางเลอกของวธแกปญหาขนมา เพอใหผบรหารไดเหนผลของการเลอกแกปญหาดวยทางเลอกในแตละแบบกอนทจะตดสนใจจรง เพอใหเกดการตดสนใจทมประสทธภาพเฉพาะกรณทผบรหารตองการ (ศรไพร ศกดรงพงศากล และเจษฎาพร ยทธนวบลยชย, 2549) ระบบสนบสนนการตดสนใจประกอบไปดวย ขอมล เครองมอวเคราะหปญหา และซอฟตแวรในการทางาน ระบบสนบสนนการตดสนใจในยคปจจบนสามารถประมวลผลขอมลจากระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการ (TPS) รวมกบขอมลบนระบบภายนอกขององคกรไดแลว ผานเทคโนโลย Online Analytical Processing (OLAP) จงทาใหสามารถพจารณาถงมมมองทางเลอกไดหลากหลายมมมองทแตกตางกนมากยงขน รวมถงสามารถรวมกนตดสนใจเปนกลมโดยใชเครองมอสอสารทถกเพมเตมเขามาในระบบยคหลง เรยกวา ระบบสนบสนนการตดสนใจแบบกลม (Group Decision Support System: GDSS) โดยผบรหารสามารถรวมประชมกนผานวดโอทางไกล ตามปกตแลวระบบสนบสนนการตดสนใจมกจะถกเขาใจวาเหมอนกบระบบสารสนเทศเพอการจดการ แตในความเปนจรงแลวทง 2 ระบบนมคณสมบตทแตกตางกน (ศภสราพร สธาทพยะรตน, 2548) ดงน

ตารางท 3.2 แสดงเปรยบเทยบคณสมบตของระบบสนบสนนการตดสนใจและระบบสารสนเทศเพอการจดการ

ระบบสนบสนนการตดสนใจ (DSS) ระบบสารสนเทศเพอการจดการ (MIS) ระบบทชวยผบรหารตดสนใจ ทางานกบขอมลทเปลยนแปลงอยตลอดเวลาไมมความแนนอน มความยดหยนในการทางาน สามารถตอบสนองตอการตดสนใจไดอยางรวดเรว

ระบบทชวยจดการขอมลทเกดจากงานประจา ใหขอมลการดาเนนงานทวไปขององคกร

ถกสรางขนมาเพอชวยวเคราะหขอมล และใชงานเฉพาะดานการตดสนใจ

ถกสรางขนมาเพอใหขอมลแกผใชงาน เพอนาเอาขอมลไปวเคราะหตอไป

ออกแบบเพอชวยตดสนใจในปญหากงโครงสรางและแบบไมมโครงสราง

เปนระบบทใชกบปญหาแบบมโครงสรางหรองานททาเปนประจา

เปนระบบทใหสารสนเทศใหม และวเคราะหขอมลทตองการได สามารถโตตอบกบผใชงานไดทนท

ไมสามารถสรางสารสนเทศใหม แตใชการใหสารสนเทศจากขอมลเดมทอยในระบบ

Page 39: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

39 | หนา

ระบบสนบสนนการตดสนใจ (DSS) ระบบสารสนเทศเพอการจดการ (MIS) เหมาะกบการบรหารงานระดบกลางและสง เหมาะกบการบรหารงานระดบปฏบตการและ

กลาง ระบบสามารถสรางตวแบบของปญหา ตงสมมตฐาน ขอสนนษฐานได ผลลพธโดยมากออกมาในรปกราฟก เพอใหเขาใจงาย

ขอมลมกจะออกมาในรปของรายงาน

การพฒนาระบบไมจาเปนตองวเคราะหความตองการในการใชงาน มกใชวธการพฒนาแลวปรบไปเรอยๆ เพอใหระบบประมวลผลไดดทสด

การพฒนาระบบจาเปนตองเกบขอมลจากผใชงานใหเพยงพอ ถงจะสามารถออกแบบและพฒนาระบบได

ระบบสนบสนนการตดสนใจเปนระบบทมรวมกระบวนการตดสนใจมาไวใหเปนระบบเดยวกน เพอความสะดวกในการใชงาน โครงสรางพนฐานของระบบประกอบไปดวย 3 สวน (ศภสราพร สธาทพยะรตน, 2548) ดงน

1. สวนการจดการขอมล ระบบสนบสนนการตดสนใจมการจดเกบและการจดการขอมลเหมอนกบระบบสารสนเทศทวไป แตจะตองถกจดเกบอยในรปแบบทสามารถปรบปรงและเปลยนแปลงไดงาย เนองจากระบบสนบสนนการตดสนใจเปนระบบทขอมลมความไมแนนอนสงและเปลยนแปลงคอนขางบอย

2. สวนตดตอกบผใช เปนสวนทนาเสนอขอมลและมการโตตอบกบผใชงานเหมอนระบบสารสนเทศอนทวไป แตมกจะเนนการนาเสนอในรปของกราฟก และการใชภาษาธรรมชาตเพอสอสารใหเขาใจงาย การแสดงผลของระบบสนบสนนการตดสนใจมกแสดงขอมลทมรายละเอยดไมมาก

3. สวนของการสรางตวแบบ เปนสวนทเปนจดเดนและเปนหวใจของระบบสนบสนนการตดสนใจ เพอนาเสนอทางเลอกในการแกปญหาใหกบผใชงาน โดยในทางเลอกทนาเสนอจะกลาวถงวธการแกปญหาและผลลพธทไดจากวธการนน โดยการสรางตวแบบนเมอประมวลผลแลวเสรจจะถกสงไปยงสวนแสดงผลเพอนาเสนอผใชงาน

Page 40: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

40 | หนา

จากทกลาวมาในขางตนจะพบวาระบบสนบสนนการตดสนใจถกออกแบบมาเพอสนบสนนงานตดสนใจแกปญหาตางๆ ของผบรหารซงกจกรรมเหลานมกพบไดในกลมผบรหารระดบกลาง ตามโรงเรยนบคลากรระดบนอาจเทยบไดกบผชวยผอานวยการดานตางๆ ทตองทาการบรหารงานและตดสนใจเรองในโรงเรยนภายใตขอบเขตทตนเองไดรบมอบหมาย เพอใหเขาใจภาพของตวแบบในระบบสนบสนนการตดสนใจมากยงขนจงขอยกตวอยาง ระบบสนบสนนการตดสนใจของมหาวทยาลย Pittsburgh ดงภาพตอไปน

ภาพท 3.5 ตวอยางผลลพธจากระบบสนบสนนการตดสนใจ (Druzdzel and Flynn, 2002)

หลงจากศกษาเนอหาสาระเรองท 3.3 แลว โปรดปฏบตใบงานท 3.3

สรป ระบบสารสนเทศสาหรบผบรหารระดบกลาง เปนระบบสารสนเทศทเนนการสนบสนนการตดสนใจเปนหลก เนองจากผบรหารในระดบกลางนนตองเกยวของกบหนาทในการตดสนใจอยบอยครง ระบบสนบสนนการตดสนใจ (DSS) มสวนประกอบหลก 3 สวน ไดแก สวนจดการขอมล สวนตดตอกบผใช และสวนการสรางแบบจาลองซงถอวาเปนจดเดนของระบบทไมเหมอนกบระบบสารสนเทศอน

Page 41: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

41 | หนา

ตอนท 3 ระบบสารสนเทศเพอการบรหารจดการ

เรองท 3.4 ระบบสารสนเทศสาหรบผบรหารระดบสง

ผบรหารระดบสงหรอผบรหารระดบสงสดเปนผทมความสาคญในการกาหนดทศทางการดาเนนงานขององคกร เปนผกาหนดนโยบาย วสยทศน เปาหมาย และกลยทธใหกบองคกร ดงนน ผบรการระดบสงจงตองทราบถงขอมลความเปนไปภายในองคกร และขอมลความเปลยนแปลงภายนอกองคกร เพอนามาประกอบการวางแผนนโยบายทมประสทธภาพ ระบบสารสนเทศสาหรบผบรหาร (Executive Information System: EIS) หรออาจเรยกอกชอหนงวา ระบบสนบสนนผบรหาร (Executive Support System: ESS) เปนระบบทชวยสนบสนนการวเคราะหปญหา ศกษาแนวโนม และวางแผนกลยทธ โดยชวยใหผบรหารสามารถเขาถงขอมลสารสนเทศโดยการกาหนดมมมองตางๆ เปนระบบทมความยดหยนและคลองตวสง มหนาตาใชงานงาย สามารถดงขอมลมาประมวลผลจากทงภายในและภายนอกองคกร นาเสนอขอมลในรปของกราฟ ตาราง หรอรายงานโดยสรปเพอใหผบรหารเขาใจไดงายรวดเรว (ศรไพร ศกดรงพงศากล และเจษฎาพร ยทธนวบลยชย, 2549)

Stair and Reynolds (1999) ไดกลาวถง ประโยชนของการทางานดวยระบบสารสนเทศสาหรบผบรหารไว 5 ประการดวยกน ไดแก

1. เปนเครองมอในการวางแผนกลยทธ ผบรหารสามารถประเมนและทาความเขาใจสถานการณไดอยางรวดเรว สามารถนาขอมลทงภายในและภายนอกทมความถกตองเปนปจจบนมาชวยพจารณาสถานการณ รวมทงสามารถทดสอบไดวากลยทธทเลอกใชนน ไดผลหรอไม

2. เปนเครองชวยควบคมการดาเนนกลยทธ ผบรหารสามารถตดตาม และการจดการการทางานขององคกรดวยการออกแบบกระบวนการทางานทมคณภาพ โดยผบรหารสามารถระบปจจยทเกยวของกบการดาเนนงาน เชน ปญหา โอกาส หรอการเปลยนแปลง มาวเคราะหผานระบบได เพอทจะชวยในการออกแบบกระบวนการทางานทมประสทธภาพและประสทธผล

3. เปนเครองมอในการสรางเครอขาย ผบรหารสามารถสรางเครอขายของบคลากรเพอทางานรวมกนใหบรรลจดมงหมายผานทางระบบสนบสนน โดยเครอขายการทางานจะชวยทาใหสารสนเทศทเกยวกบความคดเหนขอสงเกต ขอมล หรอการแจงเตอนลวงหนาสงไปถงสมาชกภายในเครอขายการทางาน

4) เปนเครองมอในการตดตามสถานการณ ผบรหารสามารถใชขอมลท เกยวของกบสภาพแวดลอมภายนอกทเปลยนแปลงตลอดเวลาผานระบบ เพอการประเมนสถานการณได

5) เปนเครองมอในการจดการประเดนวกฤต ถงแมวาจะมการวางแผนกลยทธทรดกมมากเพยงใด เหตการณทคาดไมถงอาจเกดขนไดตลอดเวลา ผบรหารสามารถใชระบบในการประเมนทางเลอก และจดการกบวกฤตการณทเกดขนไดอยางมประสทธภาพ

ความสามารถโดยทวไปของระบบสารสนเทศสาหรบผบรหารนนอาจแบงออกเปน 5 ความสามารถหลก ไดแก 1) ความสามารถในการสรางและเขาถงคลงขอมล 2) ความสามารถในการเจาะขอมล 3) ความสามารถในการนาเสนอขอมลแบบยดหยน 4) ความสามารถในการเขาถงสารสนเทศทหลากหลาย และ 5) ความสามารถในการวเคราะหแนวโนม ซงความสามารถเหลานจะ

Page 42: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

42 | หนา

ชวยใหผบรหารสามารถตดสนใจวางแผนขอมลไดอยางมประสทธภาพ โดยผบรหารระดบสงในโรงเรยนอาจเปรยบไดกบผอานวยการและรองผอานวยการ เพอใหเหนภาพมากยงขนจงขอยกตวอยางระบบของมหาวทยาลย Western Australia (https://eis.uwa.edu.au)

ภาพท 3.6 ตวอยางหนาจอระบบสารสนเทศสาหรบผบรหาร

หลงจากศกษาเนอหาสาระเรองท 3.4 แลว โปรดปฏบตใบงานท 3.4

สรป ระบบสารสนเทศสาหรบผบรหารระดบสง มงเนนการทางานทสนบสนนการวางแผนกลยทธของผบรหารระดบสง โดยมากมความสามารถในการทางาน 5 ประการ คอ 1) ความสามารถในการสรางและเขาถงคลงขอมล 2) ความสามารถในการเจาะขอมล 3) ความสามารถในการนาเสนอขอมลแบบยดหยน 4) ความสามารถในการเขาถงสารสนเทศทหลากหลาย และ 5) ความสามารถในการวเคราะห

Page 43: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

43 | หนา

ตอนท 4 ระบบสารสนเทศเพอการจดการความร เรองท 4.1 การจดการความร

ตามพระราชกฤษฎกาวาดวยหลกเกณฑและวธการบรหารกจการบานเมองทดในมาตรา ๑๑ กาหนดวา “สวนราชการมหนาทพฒนาความรในสวนราชการ เพอใหมลกษณะเปนองคการแหงการเรยนรอยางสมาเสมอ โดยตองรบรขอมลขาวสารและสามารถประมวลผลความรในดานตางๆ เพอนามาประยกตใชในการปฏบตราชการไดอยางถกตอง รวดเรวและเหมาะสมกบสถานการณ รวมทงตองสงเสรมและพฒนาความรความสามารถ สรางวสยทศนและปรบเปลยนทศนคตของขาราชการในสงกดใหเปนบคลากรทมประสทธภาพและมการเรยนรรวมกน” เพอประโยชนในการปฏบตงานของสวนราชการใหมความสอดคลองกบการบรหารราชการใหเกดผลสมฤทธตามพระราชกฤษฎกาน จงเปนทมาของการประเมนผลงานหนวยราชการตางๆ โดยมการจดการความร หนงในตวชวดดวย หนวยงานราชการไทยจานวนมากจงเรมใหความสนใจกบการจดการความร

การจดการความร (Knowledge Management) หมายถง กระบวนการอยางเปนระบบในการสรรหา คดเลอก รวบรวม จดระบบ สราง และจดเกบความร ในลกษณะทเปนแหลงความรททกคนในองคกรสามารถเขาถงไดโดยงายและแบงปนความรกนไดอยางเหมาะสม เพอทจะพฒนาตนเองและมความสามารถในการนาเอาความรไปประยกตใชใหเกดประโยชนตองานของตน ซงจะมผลตอการเพมความสามารถในการแขงขนขององคกร โดยทวไปการจดการความรจะตองมการตงเปาหมายหลกขององคกรและมกระบวนการในการดาเนนการจดการความรอย 6 ขนตอนหลก (ศรไพร ศกดรงพงศากล และเจษฎาพร ยทธนวบลยชย, 2549) ไดแก

1. การเปลยนแปลงพฤตกรรม (Behavior Management) สรางวฒนธรรมทเออตอการแลกเปลยนและแบงปนความรซงการเปลยนแปลงวฒนธรรมจะตองไดรบการสนบสนนจากผบรหารและความรวมมอจากบคลากรในทกระดบ

2. การสอสาร (Communication) องคกรตองมการวางแผนการสอสารอยางเปนระบบ ตอเนอง และสมาเสมอ โดยคานงถงเนอหา กลมเปาหมาย รวมถงชองทางในการสอสาร

3. กระบวนการและเครองมอ (Process and Tools) มกระบวนการและเครองมอทเหมาะสมและเออใหเกดการแลกเปลยนเรยนรในองคกร

4. เรยนร (Learning) เปนการเตรยมความพรอม สรางความเขาใจ เพอใหบคลากรตระหนกถงความสาคญในการจดการความร รวมถงจดฝกอบรมทเหมาะสมใหกบบคลากร

5. การวดผล (Measurements) เลอกการวดผลเพอใหทราบถงสถานะ ความคบหนา และผลทไดเปนไปตามทคาดหวงหรอไม อยางไร ซงจะชวยใหองคกรสามารถทบทวน และปรบปรงกระบวนการตางๆ เพอใหบรรลเปาหมายของการจดการความร

6. การยกยองชมเชยและใหรางวล (Recognition and Reward) มการายกยองชมเชยและระบบการใหรางวลเพอจงใจใหบคลากรเขารวมกจกรรม

ขนตอนหลกทง 6 ประการนอาจถกปรบเปลยน เพมหรอลดขนตอนในกระบวนการลงกได ขนอยกบบรบทของหนวยงานทนาเอาการจะการความรไปใชงาน นอกจากนสงทมความสาคญตอการ

Page 44: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

44 | หนา

จดการความรอกอยางหนงกคอเทคโนโลยสารสนเทศทจะชวยทาใหความรสามารถถกสงผานอยางลนไหลทงภายในและภายนอกขององคกร

หลงจากศกษาเนอหาสาระเรองท 4.1 แลว โปรดปฏบตใบงานท 4.1

สรป การจดการความร หมายถง กระบวนการอยางเปนระบบในการสรรหา คดเลอก รวบรวม จดระบบ สราง และจดเกบความร ในลกษณะทเปนแหลงความรททกคนในองคกรสามารถเขาถงไดโดยงายและแบงปนความรกนไดอยางเหมาะสม มกระบวนการในการจดการทงสน 6 ขนตอน ไดแก 1) การเปลยนแปลงพฤตกรรม 2) การสอสาร 3) กระบวนการและเครองมอ 4) เรยนร 5) การวดผล และ 6) การยกยองชมเชยและใหรางวล

Page 45: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

45 | หนา

ตอนท 4 ระบบสารสนเทศเพอการจดการความร

เรองท 4.2 ประเภทของความร

ใจทพย ณ สงขลา (2550) ไดกลาวถงความรไววา “ความร (Knowledge) สามารถจาแนกไดออกเปน 2 ลกษณะ คอ ความรทชดแจง (Explicit Knowledge) มความเปนนามธรรมสามารถรวบรวมจดเกบไวไดดวยวธตางๆ และความรทเปนนย (Tacit Knowledge) คอ ความรทอยในตวของบคคลเปนประสบการณสวนบคคล ยากในการรวบและจดเกบไวไดอยางเปนรปธรรม”

1. ความรทชดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรทสามารถรวบรวมจบเกบ (Capture) ไวได โดยสามารถจบเกบไดทงในรปแบบสารสนเทศ (Information) สออเลกทรอนกส (Electronic Resource) และไฮเปอรมเดย (Hyper Media) ทสามารถเรยกใชไดทนทผานฐานขอมลจากระบบเครอขายองคกร ความรชดแจงสามารถถายทอดผานวธอนหลากหลายได เชน การจดบนทกเปนตวอกษร ทฤษฎ และคมอ ซงอยในลกษณะรปธรรม การจดการความรชดแจง มงเนนการเขาถงแหลงความร ตรวจสอบ และตความได เมอนาไปใชแลวเกดความรใหม นามาสรป เพอใชอางอง หรอใหผอนเขาถงไดตอไป (สานกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต, 2553)

2. ความรทเปนนย (Tacit Knowledge) เปนความรทไมสามารถรวบรวมและจดเกบไวไดอยางเปนรปธรรม เปนความรทอยในตวของบคคลซงบคคลอาจมไดตระหนกรถงความรเหลานน ความรเหลานเปนประสบการณ ความชานาญ ทกษะ พรสวรรค หรอสญชาตญาณของแตละบคคลในการทาความเขาใจในสงตางๆ ความรเหลานยากในการสงผาน ไมสามารถถายทอดออกมาเปนอยางเปนรปธรรม คาพด หรอลายลกษณอกษรไดโดยงาย ตองอาศยการถายทอด การใหคาแนะนา การใหคาปรกษา การสอนงานจากผชานาญงานดานนนโดยตรง ความรชนดนสามารถเรยกใชงานไดโดยการตดตอสอสารกบผชานาญงานดานตางๆ ในองคกร เมอประยกตใชเทคโนโลยกจะสามารถทาการสอสารผานเครองมอสอสารทอยบนเวบทงทมการปฏสมพนธแบบประสานเวลาและตางเวลากน ความรในลกษณะน เชน ทกษะในการทางาน งานฝมอ หรอการคดเชงวเคราะห บางคนอาจเรยกวาเปนความรแบบนามธรรม การจดการความรทเปนนย เนนการจดเวทเพอใหมการแบงปนความรทอยในตวผปฏบต ทาใหเกดการเรยนรรวมกน อนนาไปสการสรางความรใหม ทแตละคนสามารถนาไปใชในการปฏบตงานไดตอไป (ใจทพย ณ สงขลา, 2550; สานกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต, 2553)

Page 46: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

46 | หนา

ภาพท 4.1 แสดงวงจรการจดการความรแบบชดแจงและความรทเปนนย

แหลงทมา http://www.nstda.or.th

จากวงจรการจดการความรจะเหนไดวา ความรทง 2 ประเภทนในบางครงจะเปลยนสถานภาพ สลบปรบเปลยนไปตลอดเวลา บางครงความรทเปนนย (Tacit) กสามารถถกถายทอดออกมาเปนความรแบบชดแจง (Explicit) ดวยการถายทอดประสบการณ และบางครงเมอบคคลศกษาความรแบบชดแจง (Explicit) แลวนาไปฝกฝนจนเกดความชานาญกสามารถเปลยนความรไปเปนแบบความรทเปนนย (Tacit) ไดเชนเดยวกน หนาทของเทคโนโลยสารสนเทศถกนาเขามาเพอสนบสนนใหเกดการไหลเวยนของความรไดมากยงขน

หลงจากศกษาเนอหาสาระเรองท 4.2 แลว โปรดปฏบตใบงานท 4.2

Page 47: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

47 | หนา

ตอนท 4 ระบบสารสนเทศเพอการจดการความร เรองท 4.3 เทคโนโลยสารสนเทศเพอการจดการความรชดแจง

เทคโนโลยสารสนเทศเพอการจดการความรแบบชดแจง (Explicit Knowledge Management Technology) เปนเทคโนโลยทมงเนนการสนบสนนใหบคคลในองคกรสามารถการเขาถง ตความ ประเมนคณคา และแบงปนความรไดมประสทธภาพมากยงขน โดยเทคโนโลยในการจดการความรแบบชดแบงออกเปน 2 ลกษณะ (พรรณ สวนเพลง, 2552) ดงน

1. เทคโนโลยทชวยในการเขาถงความร

ระบบจดการฐานขอมลเชงสมพนธ (Relational Database Management System: RDBMS) เปนโปรแกรมทชวยในการควบคม และจดการจดเกบขอมลลงบนหนวยความจาสารอง สามารถสราง บารงรกษา และเขาถงฐานขอมลสมพนธได

ภาพท 4.1 ตวอยางระบบจดการฐานขอมลเชงสมพนธ

ระบบจดการเอกสาร (Document Management System: DMS) การผลตเอกสาร โดยใชโปรแกรมประมวลผลคา เพอจดเกบใหอยในรปของเอกสารอเลกทรอนกส เพอความสะดวกในการสบคนและเขาถง สามารถพมพและแจกจายเอกสารไดตามความตองการ เชน สอมลตมเดย ตวหนงสอ รปภาพ เสยง และวดโอ ระบบการจดการเอกสารสามารถรองรบการผลต จดเกบ คนหา และการกคนจากสอผสมตางๆ เทคโนโลยระบบจดการเอกสารแบบใหมสามารถจดเอกสารตามผงการไหลของงานได

Page 48: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

48 | หนา

ภาพท 4.2 ตวอยางระบบจดการเอกสาร

กรปแวร (Groupware) ซอฟตแวรทออกแบบอยางเจาะจงสาหรบกลมของคน เพอสงเสรมการแบงปนขอมล ขาวสาร และรวมกนทากจกรรมบนเครองคอมพวเตอรผานระบบเครอขายได เชน Lotus Note และ Microsoft Exchange กรปแวรมหลายชนด โดยมากมองคประกอบรวมกน ไดแก ฐานขอมลรวมกน สามารถทางานเอกสารรวมกน การอภปรายทางอเลกทรอนกส ใชกาหนดการ ปฏทน และ/หรออเมล มงเนนสนบสนนการพบกนอยางทนททนใด รวมทงยอมใหสมาชกทางานบนเอกสารเดยวกน การอภปรายความคดทางออนไลน การบารงรกษารายการ และทมงานกาหนดการนดประชม

ภาพท 4.3 กรปแวร

Page 49: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

49 | หนา

โปรแกรมคนหา (Search Engines) เปนโปรแกรมทชวยใหการคนหาขอมลและความรทตองการจากอนเทอรเนตทาไดอยางรวดเรว แมวามขอมลทไมตรงกบความตองการจานวนมาก ทาใหอนเทอรเนตเปนเครองมอสาคญในการเรยนร โดยเฉพาะอยางยงการคนหาจากฐานขอมลความรตางๆทสนบสนนการเตมเตมความรในกระบวนการผลต และการจดการความรขององคกรเสมอนจรง

ภาพท 4.4 โปรแกรมคนหา

เวบทา (Web Portals) เปนเวบทรวมสวนประกอบการใหบรการทางอนเทอรเนต เชน เวบบอรด เวบลงก และเสรชเอนจน ขอดของเวบลกษณะน คอ มการบรการหลายอยาง อานวยความสะดวกใหกบผใช ไมตองเขาเวบหลายครงเพอใชบรการตางๆ แนวโนมของเวบในยคใหมมกจะมลกษณะของเวบทามากขน เวบทาเปนเกตเวยสวนบคคล (Personal Gateways) ซงองคกรหรอบคคลจาเปนตองมการจดทาเวบทา เพอสงเสรมความสะดวกในการเขาถงบรการและงายตอการคนหาความร

ภาพท 4.5 เวบทา

Page 50: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

50 | หนา

เครองมอผงการทางาน (Workflow Tools) เปนแนวทางหรอเปนตวอยางของกระบวนการทางานในองคกร ทาใหบคลากรในองคกรเสมอนจรงสามารถทางานรวมกนได เชน ขนตอนการทาเอกสารประกนคณภาพ ขนตอนการเบกจายอปกรณการเรยน เปนตน มกประกอบไปดวยจดเรมตนของงานและจดยตของงาน เปนกระบวนการทางการทางาน ซงเครองมอผงการไหลของงานนเปนเทคโนโลยสารสนเทศทชวยในการออกแบบการไหลของงานและสภาพแวดลอม เชน ผใช ชนดของขอมล กระบวนการ เวลาทใช หรอทางเลอกอนๆ เปนตน ทาใหสามารถระบถงความรทกระจายอยตามหนวยงานและขนตอนการทางาน

ภาพท 4.6 เครองมอผงการทางาน

เครองมอการทางานเสมอน (Virtual Working Tools) เปนเทคโนโลยสารสนเทศทมความคลายคลงกบกรปแวร แตเครองมอการทางานเสมอนนนชวยใหสามารถทางานรวมกนบนระบบอนเทอรเนตได ในขณะทกรปแวรมกจะเนนการทางานรวมกนบนเครอขายภายใน (Local Network) มขอดคอสมาชกในหนวยงานไมจาเปนตองอยในสถานทเดยวกนกสามารถทางานรวมกนไดจากสถานทหางไกลผานเครองมอชนดน ซงชวยเอออานวยในการแบงปนความร

Page 51: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

51 | หนา

ภาพท 4.7 เครองมอการทางานเสมอน

ระบบการเรยนอเลกทรอนกส (e-Learning) เปนเทคโนโลยสารสนเทศในการถายทอดความรจากบทเรยน และฝกอบรมบคลากรดวยสออเลกทรอนกส ผานทางระบบเครอขายไมวาจะเปนเครอขายอนเทอรเนต หรอเครอขายอนทราเนตในองคกร โดยใหผเรยนสามารถเรยนไดทกททกเวลา มเครองมอหลากหลาย เพอชวยใหพนกงาน หรอครทเพงเขามาใหมไดรบความรทจาเปนตอการดาเนนงาน

ภาพท 4.8 ระบบการเรยนอเลกทรอนกส

Page 52: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

52 | หนา

2. เทคโนโลยทชวยในการประยกตใชความร

ระบบบรหารจดการเนอหา (Content Management System) เปนระบบบรหารจดการทเชอมโยงเอาเนอหา ระบบจดการเอกสาร และเครองมอการทางานไวดวยกนบนระบบเครอขายทงในและนอกองคกร เนนความงายในการใชงานของผใช มกใชในการจดการเนอหาอย 3 ลกษณะ ไดแก รวบรวมเนอหาความรทตองการ การจดการเนอหาความรทตองการ และการเรยกใชเนอหาความรทตองการ

ภาพท 4.9 ระบบบรหารจดการเนอหา

ระบบสนบสนนการปฏบตงาน (Performance Support System) ระบบสนบสนนการปฏบตงานเปนเทคโนโลยทบรณาการเขาไปในกระบวนการทางาน เพอใหความร ความชวยเหลอ หรอสงเสรมการทางาน ในรปของสารสนเทศแบบตางๆ ไดแก ซอฟตแวร ขอมล ภาพ แนวทาง ความชวยเหลอ และการใหคาปรกษา ดวยวธการแทรกเครองมอใหใชระหวางการดาเนนงานเพอลดเวลาการทางานใหนอยทสด (ใจทพย ณ สงขลา, 2550) ซงเปนการนาเอาความรชดแจงมาสนบสนนบคลากรใหสรางสรรคความร เพอใหผเขาอบรมมความเขาใจตอระบบมากขนจงขอยกตวอยาง ระบบสนบสนนการปฏบตงานของ วศวกรอเลกทรอนกสของ Navy's Chief of Naval Education and Training (CNET) ประเทศอเมรกา

Page 53: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

53 | หนา

ภาพท 4.10 ระบบสนบสนนการปฏบตงาน (Cañas et al, 1997)

คลงขอมล (Data Warehouse) เปนการนาเทคโนโลยและเครองมอพนฐานมาชวยจดการกบขอมลทมจานวนมากใหงายตอการคนคนและนามาใชประโยชนไดอยางถกตอง คลงขอมลเปนกระบวนการรวบรวมขอมลจากหลายแหลงของฐานขอมล หรอขอมลการทางานประจาวน จากนนกแปลงขอมลใหอยในรปแบบทเหมาะสมในการจดเกบ และงายตอการนามาใช ขอมลทผานการเปลยนแปลงนนจะถกเกบในฐานขอมลของคลงขอมล (พรรณ สวนเพลง, 2552) มความคลายคลงกบระบบจดการเอกสารแตคลงขอมลมกนยมใชกบองคกรทมฐานขอมลขนาดใหญ และมกนยมใชรวมกบการทาเหมองขอมล (Data Mining) ซงเปนการคนหาความรจากฐานขอมลขนาดใหญ (Knowledge Discovery from Very Large Database; KDD) คอ การนาสารสนเทศทเปนประโยชนและไมรมากอนลวงหนาจากขอมลทเกบอยในฐานขอมลขนาดใหญ และการทาเหมองขอมลรวมเทคนคจากเครองมอตางๆ เขาไวดวยกน เชน การวเคราะหขอมลทางสถต การจดการฐานขอมล การเรยนรของเครองจกร และการแสดงขอมลในลกษณะกราฟก เชน การวเคราะหโรค ธรกจประกนภย ธรกจหางสรรพสนคา และธรกจอนๆ เปนตน เปนเทคโนโลยทชวยทาการขดเจาะนาขอมลมาเพอทาการวจย หรอวเคราะหแนวทางในการทางานและสรางความรทจาเปนตอองคกร (ใจทพย ณ สงขลา, 2550)

หลงจากศกษาเนอหาสาระเรองท 4.3 แลว โปรดปฏบตใบงานท 4.3

Page 54: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

54 | หนา

ตอนท 4 ระบบสารสนเทศเพอการจดการความร

เรองท 4.4 เทคโนโลยสารสนเทศเพอการจดการความรทเปนนย

เทคโนโลยสารสนเทศเพอการจดการความรแบบทเปนนย (Tacit Knowledge Management Technology) เปนเทคโนโลยทมงเนนการตดตอสอสารกนระหวางบคคลผมความชานาญในดานตางๆ ขององคกร เพอใหเกดการนาเอาความรและประสบการณทเกบไวในตวบคคลไปใชงาน หรอถายโอนความรทเปนนามธรรมใหออกมาเปนรปธรรม โดยเทคโนโลยการจดการความรแบบทเปนนยมอย 4 ประเภท (พรรณ สวนเพลง, 2552) ดงน

1. จดหมายอเลกทรอนกส (e-Mail) เปนเทคโนโลยในการสงขอความในรปของจดหมายอเลกทรอนกส ซงผสงตองทราบทอยของผรบ เรยกวา อเมลแอดเดรส (e-Mail Address) ซงประกอบดวย ชอผใช ตามดวยเครอขายทใหบรการ ซงผสงตองมโปรแกรมทสามารถสงและรบจดหมายอเลกทรอนกสได จดหมายอเลกทรอนกสสามารถแทรกขอมลเอกสารประเภท ไฟลเสยง รปภาพ หรอวดโอ สามารถทางานไดรวดเรว และสงไปไดทวโลก

ภาพท 4.11 ระบบจดหมายอเลกทรอนกส

2. การประชมดวยวดโอ (Video Conferencing) เปนเทคโนโลยสารสนเทศทใชวดโอในการตดตอสอสาร ซงเปนการตดตอกนระหวางบคคลตงแต 2 คนขนไป โดยใชซอฟตแวรและกลองถายวดโอทตอพวงเขากบเครองคอมพวเตอร หรออปกรณอนๆ ทสามารถตดตงซอฟตแวรการประชมดวยวดโอลงไปได ซงคณภาพในการถายทอดขนอยกบ ความเรวของเครอง ความเรวของระบบเครอขาย และความละเอยดของกลองทตอพวงอยกบเครองทใชงาน เปนเทคโนโลยในการสนบสนนการเรยกใชความรแบบทเปนนยจากผเชยวชาญเฉพาะทางไดหลายคนในคราวเดยวกน เหมาะสาหรบการแลกเปลยนความรทมความจาเปนเรงดวนทสด

Page 55: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

55 | หนา

ภาพท 4.12 การประชมดวยวดโอ

3. กระดานอภปราย (Discussion Boards) เปนเทคโนโลยในการแลกเปลยนความรดวยวธการตงกระทคาถามใหผทเชยวชาญเขามาตอบคาถาม มวตถประสงคเพอใหเกดการแลกเปลยนเรยนรแบบไมเปนทางการ เปรยบไดกบหองจบกาแฟทใครกตามในองคกรทมความรความเชยวชาญหรอความสนใจในเรองนนๆ เขามารวมวงสนทนาได ทาใหเกดการรองขอคาแนะนา และการแลกเปลยนเรยนรรวมกนในหวขอสนทนาทสนใจ ใชสนบสนนตดตอภายในชมชนของการปฏบต

ภาพท 4.13 กระดานอภปราย

Page 56: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

56 | หนา

4. เครองมอสนบสนนโครงการ (Project Support Tools) เปนเทคโนโลยทสามารถทางานเปนกลม และทมในโครงการ เพอสนบสนนแบงปนเอกสารและแลกเปลยนขาวสารรวมกน ซงมความจาเปนตองมเครองมอททาใหเกดเอกสารทศนยกลาง และยอมใหทมสามารถเขาเปลยนแปลง คลายกบทมงานโครงการทางไกล เพอระดมสมองและสรางทางเลอกในการใชสารสนเทศหรอขอคดเหน มโนภาพทชวยเหลอในการทาความเขาใจ และวเคราะหขอมลดวยกน เปนตน เปนเทคโนโลยทประกอบไปดวยการจดการความรแบบชดแจงและแบบท

เปนนยไปพรอมกนระหวางการทางาน

ภาพท 4.14 เครองมอสนบสนนโครงการ

หลงจากศกษาเนอหาสาระเรองท 4.4 แลว โปรดปฏบตใบงานท 4.4

Page 57: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

57 | หนา

ตอนท 5 ระบบสารสนเทศเพอการประชาสมพนธ

เรองท 5.1 ความรเบองตนเกยวกบการประชาสมพนธ

การประชาสมพนธ หมายถง การสอสารความคดเหน ขาวสาร หรอขอเทจจรงจากหนวยงานหรอองคกรโดยมการวางแผนไปสกลมเปาหมายเพอสรางความสมพนธและความเขาใจอนดกบกลมเปาหมาย ตลอดจนการสงเสรมภาพลกษณทดแกหนวยงาน อนนาไปสกาสนบสนนและการไดรบความรวมมอจากกลมเปาหมาย (รงรตน ชยสาเรจ, 2552; วรช ลภรตนกล, 2553)

องคประกอบสาคญของการประชาสมพนธ การสอสารเพอการประชาสมพนธสามารถจาแนกองคประกอบสาคญได 4 องคประกอบ คอ

1) องคกรหรอหนวยงาน 2) ขาวสารประชาสมพนธ 3) สอประชาสมพนธ และ 4) กลมเปาหมาย 1. องคกรหรอหนวยงาน คอองคกรทไดจดทาการประชาสมพนธ เปนแหลงขอมลในการ

เผยแพรขาวสารหรอขอเทจจรงเพอประชาสมพนธ อาจเปนหนวยงานระดบกระทรวง สานก สานกงานเขตพนท โรงเรยน หรอหนวยงานภายในโรงเรยนกได

2. ขาวสารประชาสมพนธ คอเรองราวหรอเนอหาสาระทอยในรปแบบ ขอความ สญลกษณ เครองหมาย หรอรปภาพ ทองคกรหรอหนวยงานตองการสอสารไปยงกลมเปาหมาย

3. สอประชาสมพนธ คอเครองมอหรอตวกลางทใชในการนาขาวสาร เรองราว และขอเทจจรงจากองคกรหรอหนวยงานไปสกลมเปาหมาย โดยเครองมอหรอชองทางดงกลาวมหลายรปแบบและแตกตางกนตามจดประสงคของการใชตงแตการใชเสยงตะโกน จนถงการใชสอออนไลนตามเทคโนโลยของสอทพฒนามากขน ดงนนจงสามารถแบงประเภทขอสอประชาสมพนธได 2 กลมใหญๆ คอ 1) สอดงเดมซงไดแก สอโทรทศน สอวทย สอสงพมพ และสอกลางแจง และ 2) สอใหม ไดแกสออนเทอรเนต เชน เวบไซต และสอสงคม

4. กลมเปาหมาย คอ กลมบคคลหรอประชาชนทเปนเปาหมายในการประชาสมพนธ ซงแบงไดเปน 1) กลมเปาหมายภายใน ไดแก บคลากร หรอเจาหนาท พนกงานขององคกรหรอหนวยงาน กลมเปาหมายภายนอก ไดแก กลมบคคลทอยภายนอกองคกรหรอหนวยงาน อนไดแก กลมประชาชนทเกยวของกบองคกรหรอหนวยงานโดยตรง กลมประชาชนในทองถน และกลมประชาชนทวไป

หลกสาคญของการสอสารเพอประชาสมพนธ วรช ลภรตนกล (2553) ไดเสนอหลกการสาคญของการสอสารเพอประชาสมพนธไวดงน

1. ความนาเชอถอ (credibility) การสอสารตองเรมตนดวยบรรยากาศของความนาเชอถอ ซงบรรยากาศดงกลาวนองคกรหรอหนวยงานสามารถสรางขนไดดวยพฤตกรรมและการกระทาขององคกรหรอหนวยงานเอง ซงจะแสดงใหเหนถงความมงมนอยางจรงจงทมตอกลมเปาหมาย ทาใหกลมเปาหมายในฐานะผรบสารยอมเกดความมนใจแกองคกรหรอหนวยงานในฐานะผสงสาร ทงนบรรยากาศแหงความนาเชอถอและความไววางใจนสาคญมาก เพราะจะสงเสรมใหเกดระบบการตดตอสอสาร 2 ทาง (Two-way communication) ใหสามารถเปนไปไดอยางมประสทธภาพ และสงผลดตอการประชาสมพนธขององคกรหรอหนวยงานดวย

2. ความเหมาะสมกลมกลนกบสภาพแวดลอม (context) การสอสารทองคกรหรอหนวยงานเลอกใชตองเหมาะสมกลมกลนกบบรบทและเครองมอสอสารทมอย และควรเปดโอกาสใหผรบหรอ

Page 58: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

58 | หนา

กลมเปาหมายมสวนรวมแสดงความคดเหน ใหขอเสนอแนะ และซกถาม เพอความเขาใจทดยงขนเกยวกบสารทองคกรหรอหนวยงานตองการสอออกไป

3. เนอหาสาระ (content) ในการตดตอสอสาร เนอหาสาระของขาวสารตองมความหมายตอกลมเปาหมายทเปนผรบและไมขดแยงตอคานยมทกลมเปาหมายยดถอ ขาวสารใดขดแยงตอคานยม ความเชอ หรอบรรทดฐานของกลม กลมเปาหมายทเปนผรบสารอาจไมปฎบตตามหรอไมสนใจ และสงสาคญคอตองคานงถงวามนษยมกจะเลอกรบขาวสารทคาดวาจะเปนประโยชนแกตนเอง หากเหนวาไรประโยชนผรบทเปนกลมเปาหมายกยอมไมสนใจขาวสารนน

4. ความชดเจน (clarity) ในการสอสารนนขาวสารตองมความชดเจน โดยอาจใชภาษาหรอถอยคาทงายๆ เพอความเขาใจทชดเจนตรงกนทงผสงและผรบ ความชดเจนของขาวสารจงเปนเรองสาคญ ขาวสารทมความสลบซบซอนเขาใจยากควรนามาทาเปนหวขอหรอคาขวญทสน กระชบ และเขาใจงาย โดยเฉพาะสงทตองระวงกคอขาวสารทตองสงตอไปหลายๆ ทอดยงตองใหความระมดระวงมาก

5. ความตอเนองและความสมาเสมอ (continuity and consistency) การสอสารเปนกระบวนการทไมมทสนสด ดงนนการสอสารทมประสทธภาพตองมการยาเตอนเสมอ เพอใหซมซาบไปในจตใจของกลมเปาหมาย ขาวสารทสอออกไปตองใหทงขอเทจจรงและความคดเหนตลอดจนตองใหอยางมนคงและสมาเสมอดวย

6. ชองทางในการสอสาร (channels) คอตวเชอมประสานระหวางผสงกบผรบ ทาใหผสงและผรบสามารถสอสารกนได ทงนควรเลอกใชชองทางการสอสารทผรบกลมเปาหมายมใชอยหรอรบไดและมความเชอถอในชองทางนน นอกจากนในบางครงการประชาสมพนธอาจตองใชชองทางการสอสารหลายประเภทรวมกน ทงนสดแลวแตความเหมาะสมในแตละกรณ

7. ขดความสามารถของผรบ (capability of audience) ในการสอสารตองคานงถงความสามารถของผรบทเปนกลมเปาหมายดวย ซงรวมถงทกษะการสอสารดงนนความคดและความสามารถในการใชภาษา พนฐานความร และระดบการศกษา รวมถงความสามารถในการใชเครองมอตดตอสอสารจงเปนสงสาคญ การสอสารจะมประสทธภาพมากทสดหากผรบกลมเปาหมายตองใชความพยายามในการรบสารนอยลงมากทสด ดงนนควรคานงถงความสะดวกในการรบขาวสารของกลมเปาหมาย

การเปลยนแปลงของการดาเนนงานประชาสมพนธ พฤตกรรมการสอสารผานเครอขายสงคมของผบรโภคทเพมมากขน ทาใหหลายองคกรโดยเฉพาะองคกรทางธรกจในประเทศไทย หนมาใชเครอขายสงคมเปนเครองมอในการประชาสมพนธ ซง Scott (2007 อางถงใน ณฐา ฉางชโต, 2554) ไดนาเสนอใหเหนการเปลยนแปลงของการดาเนนงานประชาสมพนธภายหลงการเตบโตของเครอขายสงคม (Social Network) ไวดงน

1. การประชาสมพนธสามารถนาเสนอขอมลเกยวกบองคกรไปยงกลมเปาหมายไดโดยตรงและเหมาะสมกบแตละบคคล โดยผานเครองมอสอสารออนไลน เชน บลอก (Blog) หนงสออเลกทรอนกส (e-Book) และพอดแคส (Podcast) เปนตน โดยไมตองพงหนงสอพมพ โทรทศน วทย และนตยสารเหมอนในอดต

Page 59: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

59 | หนา

2. เรองราวทนาเสนอผานสอออนไลนทงทางตรงและทางออมจะสะทอนภาพขององคกรทงหมด ไมวาจะเปน ขาวประชาสมพนธ บทสมภาษณ หรอกจกรรมทองคกรไดเผยแพรจะแสดงใหเหนถงจดยน ภาพลกษณ และชอเสยงขององคกรใหกบกลมเปาหมายและบคคลทวไปได รบร

3. การนาเสนอขอมลขาวสารขององคกรสามารถสอสาร 2 ทางได ทาใหองคกรสามารถรบฟงความคดเหนและสรางการมสวนรวมของกลมเปาหมายได

4. อนเทอรเนตทาใหขอมลขาวสารในการประชาสมพนธมการเผยแพรอกครงจากการสบคนขอมลของบคคล หากมการสบคนขอมลดงกลาวทางอนเทอรเนตขาวสารนนจะถกเผยแพรซาอกครง ซงแตกตางจากสอดงเดม เชน โทรทศน วทย และสงพมพทมอายและเวลาในการเผยแพรทาใหไมสามารถนาเสนอซาได

5. การประชาสมพนธผานสอออนไลนสามารถนาเสนอขอมลขาวสารไดทนททหนวยงานหรอองคกร หรอกลมเปาหมายตองการ โดยไมจากดเวลาและสถานท

หลงจากศกษาเนอหาสาระเรองท 5.1 แลว โปรดปฏบตใบงานท 5.1

สรป การประชาสมพนธ หมายถง การสอสารความคดเหน ขาวสาร หรอขอเทจจรงจากหนวยงานหรอองคกรโดยมการวางแผนไปสกลมเปาหมายเพอสรางความสมพนธและความเขาใจอนดกบกลมเปาหมาย ตลอดจนการสงเสรมภาพลกษณทดแกหนวยงาน อนนาไปสกาสนบสนนและการไดรบความรวมมอจากกลมเปาหมาย

การสอสารเพอการประชาสมพนธสามารถจาแนกองคประกอบสาคญได 4 องคประกอบ คอ 1) องคกรหรอหนวยงาน 2) ขาวสารประชาสมพนธ 3) สอประชาสมพนธ และ 4) กลมเปาหมาย

หลกการสาคญของการสอสารเพอประชาสมพนธไดแก 1) ความนาเชอถอ 2) ความเหมาะสมกลมกลนกบสภาพแวดลอม 3) เนอหาสาระ 4) ความชดเจน 5) ความตอเนองและความสมาเสมอ 6) ชองทางในการสอสาร และ 7) ขดความสามารถของผรบ

การเปลยนแปลงของการดาเนนงานประชาสมพนธภายหลงการเตบโตของเครอขายสงคมมดงน 1) การประชาสมพนธสามารถนาเสนอขอมลเกยวกบองคกรไปยงกลมเปาหมายไดโดยตรงและเหมาะสมกบแตละบคคล 2) เรองราวทนาเสนอผานสอออนไลนทงทางตรงและทางออมจะสะทอนภาพขององคกรทงหมด 3) การนาเสนอขอมลขาวสารขององคกรสามารถสอสาร 2 ทางได 4) อนเทอรเนตทาใหขอมลขาวสารในการประชาสมพนธมการเผยแพรอกครงจากการสบคนขอมลของบคคล 5) การประชาสมพนธผานสอออนไลนสามารถนาเสนอขอมลขาวสารไดทนทโดยไมจากดเวลาและสถานท

Page 60: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

60 | หนา

ตอนท 5 ระบบสารสนเทศเพอการประชาสมพนธ เรองท 5.2 การประชาสมพนธผานระบบสารสนเทศ

การประชาสมพนธผานระบบสารสนเทศ หมายถง การสอสารความคดเหน ขาวสาร หรอขอเทจจรงจากหนวยงานหรอองคกรโดยมการวางแผนไปสกลมเปาหมายโดยใชระบบสารสนเทศ ซงในบทเรยนนจะเนนการประชาสมพนธผานอนเทอรเนตเปนหลก

บทบาทของอนเทอรเนตในการประชาสมพนธ บทบาทของอนเทอรเนตในการประชาสมพนธแบงได 2 บทบาทคอ บทบาทในการนาเสนอ

ขอมล และบทบาทในการสอสาร 1. บทบาทในการนาเสนอขอมล

1.1 อนเทอรเนตมบทบาทในการนาเสนอขอมลซงเปนแหลงขอมลมหาศาล ซงแตกตางจากสอดงเดมทจะนาเสนอขอมลตามความตองการหรออยในความควบคมของหนวยงานหรอองคกรมากกวาความตองการของกลมเปาหมาย

1.2 อนเทอรเนตนาเสนอขอมลใหกลมเปาหมายเลอกสรรตามความสนใจในเวลาทตองการ

1.3 อนเทอรเนตมเครองมอในการคนหา (Search Engines) เพอชวยใหกลมเปาหมายคนหาขอมลตามทตนตองการผานการปอนคาสาคญ

2. บทบาทในการสอสาร อนเทอรเนตมบทบาทในการสอสารทสรางความสมพนธระหวางองคกรหรอ

หนวยงานและกลมเปาหมาย โดยมรปแบบดงน 1) เวบไซต 2) อเมล และ 3) สอสงคมออนไลน การประชาสมพนธดวยเวบไซต เวบไซตเปนสอประชาสมพนธทองคกรหรอหนวยงานนยมใช ในการฝกอบรมครงนผเขยนขอนาเสนอการประชาสมพนธดวยเวบไซตโดยใชระบบจดการเนอหา (Content Management System : CMS) ทงนไดนาบทความของ สรศกด ปาเฮ (2012) มาปรบใชโดยนาเสนอความสามารถของระบบจดการเนอหา และตวอยางของระบบจดการเนอหาโดยมรายละเอยดดงน

1. ความสามารถของระบบจดการเนอหา 1.1 มตนแบบหนาเวบเพอใหสามารถนาเสนอเนอหาของเวบในรปของ HTML และ

XML ทาใหนกประชาสมพนธสามารถประชาสมพนธองคกรหรอหนวยงานไดอยางสะดวก รวดเรว งาย และมความสวยงาม

1.2 มสวนของผดแลระบบทสามารถแกไขหรอเพมเตมเนอหาไดอยางสะดวก 1.3 มโปรแกรมเสรมทสามารถนามาเพมเตมความสามารถใหกบระบบจดการ

เนอหาทองคกรหรอหนวยงานเลอกใช ทาใหเวบไซตขององคกรหรอหนวยงานมความนาสนใจมากขน 1.4 จากการมโปรแกรมเสรมในขอ 1.3 ทาใหองคกรหรอหนวยงานสามารถเพมเตม

และปรบปรงมาตรฐานทางเทคโนโลยของเวบไซตใหเปน Web 2.0 ได 2. ตวอยางของระบบจดการเนอหา

Page 61: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

61 | หนา

ในปจจบนมระบบจดการเนอหาซงเปนทนยมใช และเปน Opensource ซงองคกรหรอหนวยงานสามารถดาวนโหลดมาตดตงทคอมพวเตอร Server ขององคกร ไดแก

1. Drupal (https://drupal.org/) 2. Joomla (http://www.joomla.org/) 3. Mambo (http://www.mamboserver.com/) 4. Wordpress (http://wordpress.org/download/)

ดงนนเพอใหผเขารบการฝกอบรมเหนภาพทชดเจนยงขนผเขยนจงขอนาเสนอภาพตวอยางใ น ก า ร ใ ช ร ะบบจ ด ก า ร เ น อ ห า ขอ ง ส า น ก ง า นคณะก ร รมก า ร ก า ร ศ ก ษ า ข น พ น ฐ าน (http://www.obec.go.th) ทใช Drupal ในการนาเสนอดงภาพท 5.1 และเวบไซตของสานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสรนทร เขต 3 (http://www.surin3.net) ทใช Joomla ในการนาเสนอดงภาพท 5.2

ภาพท 5.1 เวบไซตของสานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐานทใช Drupal ในการนาเสนอ

Page 62: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

62 | หนา

ภาพท 5.2 เวบไซตของสานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสรนทร เขต 3

ทใช Joomla ในการนาเสนอ

การประชาสมพนธดวยอเมล เมอกลมเปาหมายไดรบอเมลในการประชาสมพนธ กลมเปาหมายจะจดการอเมลไดตาม

แนวทางตอไปน 1) ลบทงทนท 2) เปดอานและเกดการกระทาตามทองคกรหรอหนวยงานตองการ 3) ทงไวในกลองจดหมาย (Inbox) ดงนนในการประชาสมพนธดวยอเมลจงควรพจารณาวาทาอยางไรจงจะไมทาใหอเมลทสงไปยงผรบ แลวผรบกลมเปาหมายไมลบอเมล และเปดดจนกระทงไดรบขาวสารหรอเกดการกระทาตามทองคกรหรอหนวยงานตองการในทสด ทงนในการประชาสมพนธดวยอเมลควรคานงถงการออกแบบเนอหาของอเมลในประเดนตอไปน

1. ความเรวในการดาวนโหลด อเมลทเตมไปดวยรปภาพมความสวยงามแตใชเวลานานในการเปดด ซงผบรโภคจะขาดความอดทนรอการแสดงผลอเมล จงควรออกแบบเนอหาอเมลใหเปดดหรอดาวนโหลดไดในเวลาอนรวดเรว

2. ปรมาณเนอหา อเมลเพอการประชาสมพนธไมเหมาะกบการเรยบเรยงขอมลใหเปนบทความยาว หากเนอหามากควรแบงเนอหาเปนสวนๆ แตละสวนเวนทวาง และใชหวเรองและใชสใหนาสนใจ

3. แบนเนอรและหวเรองทนาสนใจ องคกรหรอหนวยงานทตองการประชาสมพนธผานอเมลควรออกแบบแบนเนอร และกาหนดหวเรองใหนาสนใจ

4. การสรางลงค อเมลเพอการประชาสมพนธสามารถมการเชอมโยงไปส เนอหาทมรายละเอยดมากขน หรอมการเชอมโยงไปสการกระทาทหนวยงานหรอองคกรตองการ เชน การเชอมโยงไปสการลงทะเบยนเขารบการฝกอบรมขององคกร หรอการเชอมโยงไปสการแสดงความคดเหนหากตองการสารวจความคดเหนของกลมเปาหมาย เปนตน

5. ขอจากดทางดานเทคโนโลย ไดแก การแสดงผลบนจอภาพคอมพวเตอร ระบบอเมลทกลมเปาหมายใช ดงนนวธการทดทสดคอ การออกแบบอเมลใหมขอความเปนสวนใหญซงจะปรบขนาดโดยอตโนมตจากอปกรณทกลมเปาหมายใชอยไมวาจะเปนคอมพวเตอรตงโตะ หรออปกรณเคลอนทอนๆ และอยาใชภาพทมความกวางมากเกนไป

Page 63: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

63 | หนา

6. ในการประชาสมพนธผานอเมล ตองมนใจวาผรบอเมลรจกผสง ดงนนวธการทดคอ การสงอเมลในนามขององคกรหรอหนวยงาน จะดกวาการสงในนามบคคล

7. กาหนดชอเรองของอเมลใหดงดดความสนใจ สน กระชบ แตมความครอบคลม และนาเชอถอ

ทงนเพอใหผเขารบการอบรมเหนภาพการประชาสมพนธผานอเมลทชดเจนมากยงขน ผเขยนจงขอนาเสนอตวอยางการประชาสมพนธผานอเมลของจฬาลงกรณมหาวทยาลย ดงภาพท 5.3

ภาพท 5.3 การประชาสมพนธผานอเมลของจฬาลงกรณมหาวทยาลย

การประชาสมพนธดวยสอสงคม

ณฐา ฉางชโต (2554) ไดนาการแบงประเภทของสอสงคมทใชงานไดจรงของ Breakenridge (2008) และเศรษฐพงค มะลสวรรณ (2553) มานาเสนอรปแบบการดาเนนงานประชาสมพนธผานสอสงคม ซงผเขยนนารปแบบการดาเนนงานดงกลาวมานาเสนอใหเหมาะกบบรบทของสานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐานดงน 1) การประชาสมพนธผานบลอก (Blog) 2) การประชาสมพนธผานไมโครบลอก (Microblog) 3) การประชาสมพนธผานสารานกรมออนไลน (Wikipedia) 4) การประชาสมพนธผานชมชนออนไลน (Online Community) และ 5) การประชาสมพนธผานการแบงปนสอประสม (Multimedia Sharing)

1. การประชาสมพนธผานบลอก (Blog) ลกษณะของบลอกคอหนาเวบทเจาของบลอก ซงเรยกวา Blogger สามารถนาเสนอ

เนอหาไดตลอดเวลา ซงโดยปกตบลอกจะประกอบดวยขอความ ภาพ เสยง วดทศน และการเชอมโยง จดสาคญทบลอกแตกตางจากเวบไซตกคอการเปดโอกาสใหผอานสามารถแสดงความคดเหนตอทายเนอหาทเจาของบลอกนาเสนอ ขอดของการใชบลอกกคอการเปดโอกาสใหองคกรหรอหนวยงานหรอบคลากรของหนวยงานสามารถนาเสนอขาวสารหรอองคความรขององคกรไปยงผรบกลมเปาหมาย

Page 64: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

64 | หนา

หรอผเกยวของ และทาใหทราบความคดเหนของบคคลตางๆ ทมตอองคกรหรอขาวสารทองคกรนาเสนอ ดงตวอยาง บลอกของสานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต 22 ในภาพท 5.4

ภาพท 5.4 บลอกของสานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษาเขต 22

แหลงทมา http://www.secondary22.obec.go.th/show_all_article.php?cat_id=40

การประชาสมพนธผานไมโครบลอก (Microblog)

ไมโครบลอกใชโพสตขอความสนไมเกน 140 ตวอกษร ซงไดรบความนยมอยางสงทวโลกรวมทงในประเทศไทย ตวอยางเครองมอไมโครบลอกทไดรบความนยมกคอทวตเตอร (Twitter) ขอดของทวตเตอรกคอสามารถกระจายขาวสารขององคกรและเขาถงกลมเปาหมายไดอยางรวดเรว ดวยคณสมบตดงกลาวทาใหนกประชาสมพนธนาทวตเตอรมาประยกตใชไดหลายรปแบบ เชน การแจงขาวสารใหมๆ ขององคกร และการสรางความสมพนธกบผเกยวของและชมชน สงสาคญของการใชทวตเตอรในการประชาสมพนธกคอ 1) การตงชอทจดจาไดงาย 2) ระบสวนของ Profile โดยอธบายใหผรบกลมเปาหมายรจกอยางชดเจน 3) เมอมการสอสารกลบมาของผรบควรมการตอบกลบอยางรวดเรว และ 4) ใชการสงตอขาวสารหรอแบงปนไปเรอยๆ ทเรยกวา Re-Tweet ซงเปนเครองมอหนงของทวตเตอรเพอชวยใหขาวสารนนแพรกระจายและขยายวงกวางชวยใหกลมเปาหมายสามารถรบขาวสารไดมากยงขน ดงตวอยางการใชทวตเตอรเพอประชาสมพนธของโรงเรยนพานพทยาคม (https://twitter.com/Phanphit) ในภาพท 5.5

Page 65: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

65 | หนา

ภาพท 5.5 ทวตเตอรของโรงเรยนพานพทยาคม

2. การประชาสมพนธผานสารานกรมออนไลน (Wikipedia) สารานกรมออนไลนเปนเครองมอทเปดโอกาสใหผใชสามารถอานและปรบปรงขอมลหรอเพมเตมเนอหา ซงสารานกรมออนไลนทนยมมากในปจจบนคอวกพเดย (Wikipedia) โดยมหลายภาษารวมถงภาษาไทยดวย ทาใหวกพเดยไดรบการยอมรบจากนกวชาการและสอมวลชน เนองจากเนอหาเปดเสรสามารถนาไปใชได ดงนนในการประชาสมพนธองคกรจงสามารถใชวกพเดยในการนาเสนอขอมล กจกรรม และคาสาคญเกยวกบองคกรหรอหนวยงานเพอสรางภาพลกษณใหเปนทจดจาของกลมเปาหมาย ดงตวอยางขอมลบนวกพเดยของโรงเรยนเตรยมอดมศกษา (http://th.wikipedia.org/wiki/โรงเรยนเตรยมอดมศกษา) ในภาพท 5.6

ภาพท 5.6 ขอมลบนวกพเดยของโรงเรยนเตรยมอดมศกษา

Page 66: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

66 | หนา

3. การประชาสมพนธผานชมชนออนไลน (Online Community) ชมชนออนไลนเปนเวบไซตทเปดโอกาสใหองคกรหรอหนวยงานนาเสนอภาพทแสดงเอกลกษณ ใหกลมเปาหมายทอยในเครอขายไดรจกองคกรมากยงขน รวมถงเปดโอกาสใหมการแลกเปลยนเรองราว ขาวสาร หรอการถายทอดประสบการณตางๆ รวมกน ซงเครองมอทนยมในปจจบนคอ Facebook และ Google+ ทงสองเวบไซตนเปดโอกาสใหผใชงานแตละคนสามารถตดตามและเพมเพอนในบญชรายชอ ซงเมอผใชเขารวมกจกรรมหรอตดตามองคกรหรอหนวยงานยอมทาใหเพอนในเครอขายสามารถเหนกจกรรมและไดตดตามองคกรไปดวย นอกจากนทงสองเวบไซตนสามารถเรยกใชงานผานอปกรณคอมพวเตอรสวนบคคล และอปกรณเคลอนท ทาใหสามารถเขาถงไดทกเวลาทกสถานทอยางแทจรง ดงนนนกประชาสมพนธขององคกรจงสามารถใช Facebook หรอ Google+ มาใชเปนเครองมอในการแจงขาวสารหรอกจกรรมซงจะชวยเสรมสอประชาสมพนธผานสอดงเดมใหมประสทธภาพมากยงขน ทงนการประชาสมพนธผานเฟซบคทนยมใชมากทสดคอ Facebook Group และ Fan page ซงสามารถสรางไดฟรโดยไมมคาใชจาย สงสาคญสาหรบการใชงานเฟซบคกคอ 1) การตงชอทจดจาไดงาย 2) ภาพทใชสาหรบโปรไฟลควรเปนตราสญลกษณขององคกรหรอหนวยงาน 3) การใหรายละเอยดเกยวกบองคกร กจกรรม หรอโครงการใหชดเจน 4) การใหลงคหรอการเชอมโยงไปยงเวบไซตหลกทมรายละเอยดเกยวกบองคกรมากยงขน และ 5) หากมการใหขอเสนอแนะหรอความคดเหนโดยผใชผานกระดานขาวหรอกลองขอความควรตอบกลบโดยเรว ดงตวอยางเฟซบคของสานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสมทรปราการ เขต 1 ในภาพท 5.7

ภาพท 5.7 เฟซบคของสานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสมทรปราการ เขต 1

แหลงทมา https://www.facebook.com/spn1.obec

Page 67: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

67 | หนา

4. การประชาสมพนธผานการแบงปนสอประสม (Multimedia Sharing) เวบไซตทใหบรการแบงปนสอประสมทนยมในปจจบนคอ youtube ในการ

ดาเนนงานประชาสมพนธ หลายองคกรไดนาวดทศนทเคยบนทกไวมาเผยแพรซาอกครงบน youtube โดยอาจมการปรบปรงเนอหา หรอรปแบบการนาเสนอใหเหมาะกบบรบทของสอออนไลน ขอดของ youtube กคอ 1) เปดโอกาสใหองคกรหรอหนวยงานสมครสมาชกเพอสรางชองรายการของตนเอง 2) เปดโอกาสใหผชมแสดงความคดเหนผานวดทศนทไดรบชมกอใหเกดการสอสาร 2 ทาง และสรางปฏสมพนธระหวางองคกรและผรบกลมเปาหมาย และ 3) เปดโอกาสใหผชมสามารถแบงปนไปยงสอสงคมอนๆ ซงทาใหขาวสารหรอกจกรรมทองคกรเผยแพรบน youtube ไดรบการบอกตอและเขาถงผชมเพมมากขน ดงตวอยางชองรายการของสานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาเลย เขต 3 บน youtube ในภาพท 5.8

ภาพท 5.8 ชองรายการของสานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาเลย เขต 3 บน youtube

แหลงทมา http://www.youtube.com/watch?v=2We5I3VXC8s

ขอเสนอแนะสาหรบการดาเนนงานประชาสมพนธผานสอสงคม Breakenridge (2008) และณฐา ฉางชโต (2554) ไดนาเสนอการวางแผนการประชาสมพนธภายใตยค PR2.0 ซงสามารถนามาปรบใชกบหนวยงานของสานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐานไดดงน

1. แมวาจะมการประชาสมพนธผานสอสงคม เชน Facebook แลวกตาม แตนกประชาสมพนธควรใหความสาคญกบสอดงเดมดวย เพอใหสามารถสงขาวสารไปยงผรบกลมเปาหมายไดทกกลม

2. องคกรหรอหนวยงานทใชสอสงคมควรมการปรบปรงหรอเพมเตมขาวสาร รวมถงมการโพสตขอความ รปภาพ หรอความคดเหนอยางสมาเสมอ ทงนตองใชการสอสารผานสอสงคมผสมผสานกนหลายรปแบบ เชน การใชชมชนออนไลนรวมกบบลอกหรอทวตเตอรเพอชวยใหการประชาสมพนธขาวสารกระจายในวงกวางมากขน

Page 68: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

68 | หนา

3. องคกรหรอหนวยงานควรตดตงบรการ RSS (Really Simple Syndication) ซงเปนบรการทชวยอานวยความสะดวกใหผรบกลมเปาหมายสามารถไดรบขาวสารไดตลอดเวลาทนททมการอพเดทขาวสารใหมๆ

4. นกประชาสมพนธจะตองหาขอมลเพอทาใหทราบวาผรบกลมเปาหมายของการประชาสมพนธเปนใคร ทงนหากใชชมชนออนไลน หรอบลอก สามารถตรวจสอบจากการตงคา Profile ของผใชได

5. องคกรหรอหนวยงานสามารถใชสอสงคมเปนเครองมอทมประสทธภาพในการสอสารไปยงบคลากรขององคกร นกเรยน และผปกครอง ตลอดจนผเกยวของอนๆ ดวยคาใชจายราคาถก

6. การประชาสมพนธผานสอสงคมควรเปดโอกาสใหผรบกลมเปาหมายไดแสดงความคดเหนและสอสารแบบมปฏสมพนธกบองคกร ซงจะทาใหทราบความคดเหน ความตองการ และขอสงสยของกลมเปาหมาย

7. การประชาสมพนธผานสอสงคมสามารถนามาใชบรหารจดการความรตางๆ ขององคกรได เชน บลอกมประโยชนทงสองทางคอทงฝายผอาน และผเขยน เพราะเปนชองทางใหผอานสามารถหาขอมลตางๆ ไดงาย ในทางกลบกนผเขยนบลอกกตองแสวงหาความรหรอสารสนเทศใหมๆ มานาเสนออยเสมอ ดงนนบลอกจงเปนเสมอนชองทางการเรยนรทไมมวนสนสด

ขอดของการประชาสมพนธผานอนเทอรเนต

1. การประชาสมพนธผานอนเทอรเนตสามารถสรางสรรคงานไดตามความตองการ เนองจากสออนเทอรเนตสามารถอยในรปของสอประสมแบบมปฏสมพนธ ซงดงดดผชมไดมากขน

2. การใชสออนเทอรเนตทาใหสามารถเปลยนแปลงรปแบบการประชาสมพนธไดตามความตองการ และทาไดภายในชวงเวลาทสนจงดไมนาเบอ

3. สออนเทอรเนตสามารถแบงกลมเปาหมายไดอยางชดเจนดวยการตดตอสอสารแบบมปฏสมพนธกบผรบกลมเปาหมาย เชน การใหผรบตอบคาถามเกยวกบตนเอง และการสารวจความคดเหนในการดาเนนงานเรองใดเรองหนงขององคกร

4. อนเทอรเนตมตนทนราคาถกหากเทยบกบสออนๆ ทมทงภาพและเสยงเหมอนกน เชน วทย โทรทศน หรอภาพยนตร เปนตน

5. เนอหาของขาวสารทนาเสนอบนอนเทอรเนตสามารถปรบปรงแกไข เพมเตมไดทกเวลาทกสถานท เพยงมอปกรณในการเชอมตอเทานน นอกจากนขาวสารทนาเสนอบนเวบไซตยงทาใหผรบสามารถสบคนดยอนหลงไดอยางไมมขอจากด

ขอเสยของการประชาสมพนธผานอนเทอรเนต

1. ขาวสารท เผยแพรบนอนเทอรเนตตองใชคอมพวเตอรและอนเทอรเนตจงจากดกลมเปาหมายในการรบโฆษณา รวมถงยงตองการผรบทมความรและทกษะทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนตดวย

2. การเผยแพรขาวสารบนอนเทอรเนตจะทาไดองคกรและหนวยงานตองมนกประชาสมพนธทมความรและทกษะในการออกแบบสาร รวมถงทกษะการใชงานคอมพวเตอรและอนเทอรเนตดวย จงจะทาใหไดผลลพธและการดาเนนงานประชาสมพนธทด

Page 69: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

69 | หนา

หลงจากศกษาเนอหาสาระเรองท 5.2 แลว โปรดปฏบตใบงานท 5.2

สรป การประชาสมพนธผานระบบสารสนเทศ หมายถง การสอสารความคดเหน ขาวสาร หรอ

ขอเทจจรงจากหนวยงานหรอองคกรโดยมการวางแผนไปสกลมเปาหมายโดยใชระบบสารสนเทศ ระบบจดการเนอหาสาหรบการประชาสมพนธผานเวบไซต มความสามารถตอไปน 1) มตนแบบหนาเวบเพอใหสามารถนาเสนอเนอหาของเวบในรปของ HTML และ XML 2) มสวนของผดแลระบบทสามารถแกไขหรอเพมเตมเนอหาไดอยางสะดวก 3) มโปรแกรมเสรมทสามารถนามาเพมเตมความสามารถใหกบระบบจดการเนอหา และ 4) การใชโปรแกรมเสรม ทาใหองคกรหรอหนวยงานสามารถเพมเตมและปรบปรงมาตรฐานทางเทคโนโลยของเวบไซตใหเปน Web 2.0 ได ทงนตวอยางของระบบจดการเนอหาซงเปนทนยมใช และเปน Opensource ในปจจบนไดแก 1) Drupal 2) Joomla 3) Mambo และ 4) Wordpress

การประชาสมพนธดวยอเมลควรคานงถงการออกแบบเนอหาของอเมลในประเดนตอไปน 1) ความเรวในการดาวนโหลด 2) ปรมาณเนอหา 3) แบนเนอรและหวเรองทนาสนใจ 4) การสรางลงค 5) ขอจากดทางดานเทคโนโลย 6) ตองมนใจวาผรบอเมลรจกผสง และ 7) กาหนดชอเรองของอเมลใหดงดดความสนใจ

การประชาสมพนธดวยสอสงคมมรปแบบการดาเนนงานประชาสมพนธทเหมาะกบบรบทของสานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐานดงน 1) การประชาสมพนธผานบลอก 2) การประชาสมพนธผานไมโครบลอก 3) การประชาสมพนธผานสารานกรมออนไลน 4) การประชาสมพนธผานชมชนออนไลน และ 5) การประชาสมพนธผานการแบงปนสอประสม

ขอเสนอแนะสาหรบการดาเนนงานประชาสมพนธผานสอสงคม มดงน 1) แมจะใชการประชาสมพนธผานสอสงคม แตนกประชาสมพนธควรใหความสาคญกบสอดงเดมดวย 2) ควรมการปรบปรงหรอเพมเตมขาวสารอยางสมาเสมอ 3) ควรตดตงบรการ RSS 4) ควรหาขอมลเพอทาใหทราบวาผรบกลมเปาหมายเปนใคร 5) องคกรหรอหนวยงานสามารถใชสอสงคมเปนเครองมอทมประสทธภาพดวยคาใชจายราคาถก 6) ควรเปดโอกาสใหผรบกลมเปาหมายไดแสดงความคดเหนและสอสารแบบมปฏสมพนธกบองคกร 7) ควรนามาใชบรหารจดการความรตางๆ ขององคกร

ขอดของการประชาสมพนธผานอนเทอรเนต ไดแก 1สามารถสรางสรรคงานไดตามความตองการ และดงดดผชมไดมากขน 2) สามารถเปลยนแปลงรปแบบการประชาสมพนธไดตามความตองการและหลากหลาย 3) สามารถแบงกลมเปาหมายไดอยางชดเจน 4) อนเทอรเนตมตนทนราคาถก และ 5) เนอหาของขาวสารทนาเสนอบนอนเทอรเนตสามารถปรบปรงแกไขและเพมเตมไดทกเวลาทกสถานท

ขอเสยของการประชาสมพนธผานอนเทอรเนต ไดแก 1) ตองใชคอมพวเตอรและอนเทอรเนตเขาถงขาวสารจงจากดกลมเปาหมายในการรบโฆษณา และ 2) นกประชาสมพนธตองมความรและทกษะการออกแบบสารและการใชงานคอมพวเตอรและอนเทอรเนตดวย

Page 70: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

70 | หนา

ใบงานท 1.1

ชอหลกสตร การพฒนาระบบสารสนเทศ ตอนท 1 ความรเบองตนเกยวกบระบบสารสนเทศ คาสง

1. จงอธบายความหมายของขอมลและสารสนเทศ 2. จงยกตวอยางขอมลและสารสนเทศในองคกรททานสงกด

Page 71: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

71 | หนา

ใบงานท 1.2

ชอหลกสตร การพฒนาระบบสารสนเทศ ตอนท 1 ความรเบองตนเกยวกบระบบสารสนเทศ คาสง

1. จงอธบายความหมายของระบบสารสนเทศ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. จงเตมคาลงในแผนภาพใหสมบรณ

3. จงระบสวนประกอบของระบบสารสนเทศใหครบถวน 3.1............................................................................. 3.2............................................................................. 3.3............................................................................. 3.4............................................................................. 3.5.............................................................................

4. ปจจยททาใหการพฒนาระบบสารสนเทศประสบความสาเรจมอะไรบาง 4.1............................................................................. 4.2............................................................................. 4.3............................................................................. 4.4.............................................................................

4.

1. 3. 2.

Page 72: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

72 | หนา

ใบงานท 2.1

ชอหลกสตร เทคโนโลยสารสนเทศ ตอนท 2 การพฒนาระบบสารสนเทศ คาสง

ใหผเขารบการอบรม อธบายและตอบคาถามดงตอไปน 1. วงจรการพฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle) ประกอบ

ไปดวยกจกรรมหลกกสวน อะไรบาง 2. การถายโอนแบบคขนาน (Parallel Conversion) มความแตกตางจากการถายโอน

แบบนารอง (Pilot Conversion) อยางไร จงอธบาย 3. จงอธบายวงจรการพฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle)

มาพอสงเขป

Page 73: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

73 | หนา

ใบงานท 2.2

ชอหลกสตร เทคโนโลยสารสนเทศ ตอนท 2 การพฒนาระบบสารสนเทศ คาสง

ใหผเขารบการอบรม เตมคาในชองวาง ดงตอไปน

Page 74: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

74 | หนา

ใบงานท 2.3

ชอหลกสตร เทคโนโลยสารสนเทศ ตอนท 2 การพฒนาระบบสารสนเทศ คาสง

ใหผเขารบการอบรม อธบายและตอบคาถามดงตอไปน 1. ใหอธบายสวนท 2 ของการพฒนาระบบสารสนเทศแบบกนหอย มาพอสงเขป 2. สาระสาคญของการพฒนาระบบสารสนเทศแบบกนหอยสวนท 3 คออะไร 3. ขอเสยของการพฒนาระบบสารสนเทศแบบกนหอย คออะไร

Page 75: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

75 | หนา

ใบงานท 2.4

ชอหลกสตร เทคโนโลยสารสนเทศ ตอนท 2 การพฒนาระบบสารสนเทศ คาสง

ใหผเขารบการอบรม อธบายและตอบคาถามดงตอไปน 1. ใหอธบายขนตอน 4 ขนตอนของการพฒนาระบบสารสนเทศแบบเรงดวน มาพอ

สงเขป 2. การพฒนาระบบสารสนเทศแบบเรงดวน เหมาะสมกบการนาไปใชในองคกรขนาด

ใด เพราะอะไร 3. ใหผเขารบการอบรม จงเตมคาในชองวาง

ระบความตองการเบองตน

1

ทดลองใชงาน

นาไปใชงาน

2 3

Page 76: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

76 | หนา

ใบงานท 2.5

ชอหลกสตร เทคโนโลยสารสนเทศ ตอนท 2 การพฒนาระบบสารสนเทศ คาสง

ใหผเขารบการอบรมเขยนแผนพฒนาระบบสารสนเทศทจะนามาใชภายในโรงเรยน ขนมา 1 ระบบ และเขยนอธบายกระบวนการพฒนาระบบ โดยเลอกจากรปแบบทกาหนดใหตอไปนเพยงหนงรปแบบ

1. วงจรการพฒนาระบบสารสนเทศ 2. รปแบบการพฒนาระบบสารสนเทศแบบขนนาตก 3. รปแบบการพฒนาระบบสารสนเทศแบบกนหอย 4. รปแบบการพฒนาระบบสารสนเทศแบบเรงดวน

Page 77: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

77 | หนา

ใบงานท 3.1

ชอหลกสตร เทคโนโลยสารสนเทศ ตอนท 3 ระบบสารสนเทศเพอการบรหารจดการ คาสง

ใหผเขารบการอบรม อธบายและตอบคาถามดงตอไปน 1. บคลากรระดบใดขององคกรทตองใชสารสนเทศทงอดตและปจจบน 2. ระบบสารสนเทศแบบ MIS คอระบบสารสนเทศแบบใด 3. ในระบบสารสนเทศแบงตามลกษณะการดาเนนงาน เพราะเหตใดบคลากรในระดบ

ปฏบตการนนถกแบงออกเปน 2 ลกษณะ

Page 78: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

78 | หนา

ใบงานท 3.2

ชอหลกสตร เทคโนโลยสารสนเทศ ตอนท 3 ระบบสารสนเทศเพอการบรหารจดการ คาสง

ใหผเขารบการอบรม อธบายและตอบคาถามดงตอไปน 1. ระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการมวตถประสงคในการทางานเพออะไร 2. การจดทาเกรดเฉลยของนกเรยน เปนการออกรายงานแบบใด 3. ยกตวอยางระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการ (Transaction Processing

Systems) มา 3 ตวอยาง 4. จาแนกหนาทของระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการมทงหมดกประการ

อะไรบาง

Page 79: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

79 | หนา

ใบงานท 3.3

ชอหลกสตร เทคโนโลยสารสนเทศ ตอนท 3 ระบบสารสนเทศเพอการบรหารจดการ คาสง

ใหผเขารบการอบรม อธบายและตอบคาถามดงตอไปน 1. อธบายเปรยบเทยบคณสมบตของระบบสนบสนนการตดสนใจและระบบสารสนเทศเพอการ

จดการ มา 5 ตวอยาง 2. โครงสรางพนฐานของระบบสวนประกอบทงหมดกสวน อะไรบาง

Page 80: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

80 | หนา

ใบงานท 3.4

ชอหลกสตร เทคโนโลยสารสนเทศ ตอนท 3 ระบบสารสนเทศเพอการบรหารจดการ คาสง

ใหผเขารบการอบรม อธบายและตอบคาถามดงตอไปน 1. ระบบ ESS คอระบบอะไร อธบายมาพอสงเขป 2. ขอใดไมใชความสามารถโดยทวไปของระบบสารสนเทศสาหรบผบรหาร 1) ความสามารถในการสรางและเขาถงคลงขอมล

2) ความสามารถในการเจาะขอมล 3) ความสามารถในการนาเสนอขอมลแบบรดกม 4) ความสามารถในการเขาถงสารสนเทศทหลากหลาย 5) ความสามารถในการวเคราะหแนวโนม

Page 81: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

81 | หนา

ใบงานท 4.1

ชอหลกสตร เทคโนโลยสารสนเทศ ตอนท 4 เทคโนโลยสารสนเทศเพอการจดการความร คาสง

ใหผเขารบการอบรม อธบายและตอบคาถามดงตอไปน 1. กระบวนการในการดาเนนการจดการความรอย 6 ขนตอนหลก อะไรบาง

Page 82: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

82 | หนา

ใบงานท 4.2

ชอหลกสตร เทคโนโลยสารสนเทศ ตอนท 4 เทคโนโลยสารสนเทศเพอการจดการความร คาสง

ใหผเขารบการอบรม อธบายและตอบคาถามดงตอไปน 1. วงจรการจดการความรแบบชดแจงและความรทเปนนย อธบายมาพอ

สงเขป

Page 83: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

83 | หนา

ใบงานท 4.3

ชอหลกสตร เทคโนโลยสารสนเทศ ตอนท 4 เทคโนโลยสารสนเทศเพอการจดการความร คาสง

ใหผเขารบการอบรม อธบายและตอบคาถามดงตอไปน 1. ระบบจดการฐานขอมลเชงสมพนธ (Relational Database Management System:

RDBMS) มความสาคญอยางไร 2. ยกตวอยางเวบทา (Web Portals) มา 3 เวบ พรอมทงบอกขอดของเวบทาวามอะไรบาง 3. อธบายถงขอแตกตางระหวางเครองมอการทางานเสมอนกบกรปแวร วามความแตกตางกน

อยางไร

Page 84: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

84 | หนา

ใบงานท 4.4

ชอหลกสตร เทคโนโลยสารสนเทศ ตอนท 4 เทคโนโลยสารสนเทศเพอการจดการความร คาสง

ใหผเขารบการอบรม อธบายและตอบคาถามดงตอไปน 1. ใหเลอกอธบายคณสมบตของเทคโนโลยสารสนเทศเพอการจดการความรทเปนนย อยาง

นอย 2 เครองมอ จากรายการดงตอไปน 1. จดหมายอเลกทรอนกส (e-Mail) 2. การประชมดวยวดโอ 3. กระดานอภปราย (Discussion Boards) 4. เครองมอสนบสนนโครงการ (Project Support Tools)

Page 85: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

85 | หนา

ใบงานท 5.1

ชอหลกสตร การพฒนาระบบสารสนเทศ ตอนท 5 ระบบสารสนเทศเพอการประชาสมพนธ คาสง

1. จงอธบายความหมายของการประชาสมพนธ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. จงระบองคประกอบของการประชาสมพนธ 2.1………………………………………………………. 2.2………………………………………………………. 2.3………………………………………………………. 2.4……………………………………………………….

3. หลกการสาคญของการประชาสมพนธมอะไรบาง 3.1………………………………………………………. 3.2………………………………………………………. 3.3………………………………………………………. 3.4………………………………………………………. 3.5………………………………………………………. 3.6………………………………………………………. 3.7……………………………………………………….

4. การเปลยนแปลงของการประชาสมพนธภายหลงการเตบโตของเครอขายสงคมมอะไรบาง 4.1………………………………………………………. 4.2………………………………………………………. 4.3………………………………………………………. 4.4………………………………………………………. 4.5……………………………………………………….

Page 86: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

86 | หนา

ใบงานท 5.2

ชอหลกสตร การพฒนาระบบสารสนเทศ ตอนท 5 ระบบสารสนเทศเพอการประชาสมพนธ คาสง

1. จงนาเสนอแนวทางการประชาสมพนธผานระบบสารสนเทศของหนวยงานททานสงกด

1.1 ชอหนวยงาน ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2 ลกษณะของขาวสารในการประชาสมพนธ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.3 ชองทางการประชาสมพนธ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.4 กลมเปาหมาย ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. จงระบขอดและขอเสยของการประชาสมพนธผานอนเทอรเนตได ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Page 87: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

87 | หนา

แบบทดสอบกอนเรยน/หลงเรยน หลกสตร 55211

Page 88: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

88 | หนา

แบบทดสอบกอนเรยนหลกสตร เทคโนโลยสารสนเทศ

1. ขอใดตอไปนคอขอมล ก. สวนสงของนกเรยน ข. สวนสงเฉลยของนกเรยนทงชน ค. เกรดเฉลยของนกเรยน ง. รอยละของนกเรยนทไดเลอนชน 2. ขอใดตอไปนคอสารสนเทศ ก. สวนสงของนกเรยน ข. คะแนนสอบของนกเรยน ค. จานวนครในโรงเรยน ง. รอยละของครทสาเรจการศกษามหาบณฑต 3. “จานวนนกเรยนเฉลยใน 1 หองเรยน” จดเปนสารสนเทศประเภทใด ก. สารสนเทศภายในองคกร ข. สารสนเทศภายนอกองคกร ค. สารสนเทศเกยวกบการประชาสมพนธ ง. สารสนเทศจากการประมวลผลแบบแบช 4. “แบบกรอกประวตบคลากร” จดเปนองคประกอบใดของระบบสารสนเทศ ก. การปอนกลบ ข. สวนนาเขา ค. สวนประมวลผล ง. สวนผลลพธ 5. ขอใดไมใชปจจยทเกยวของในการพฒนาระบบสารสนเทศใหประสบความสาเรจ ก. บคลากร ข. วธการจดหาระบบสารสนเทศ ค. กระบวนการทางาน ง. งบประมาณ 6. จากวงจรการพฒนาระบบสารสนเทศ (SDLC) ประเดนใดทไมตองพจารณาในขนตอนท 1 การวางแผน ก. ความเพยงพอของอปกรณ ข. หนาตาของระบบตนแบบ ค. ระยะเวลาทใชในการพฒนา ง. ความเปนไปไดทางการเงน 7. การเขยนแผนผงการทางานของระบบ (Data Flow Diagram) จดเปนกจกรรมในขนตอนใดของวงจรการพฒนาระบบสารสนเทศ (SDLC) ก. การวางแผน ข. การวเคราะห ค. การนาไปใช ง. การพฒนา 8. คมอการใชงานระบบจะถกจดทาขนในขนตอนใดของวงจรการพฒนาระบบสารสนเทศ ก. การพฒนาระบบ ข. การวางแผนระบบ ค. การออกแบบระบบ ง. การซอมบารงระบบ 9. การนาระบบไปใชงานโดยนาไปแทนทระบบเดมทงหมดในทนทเรยกวาการถายโอนแบบใด ก. การถายโอนแบบคขนาน ข. การถายโอนโดยตรง ค. การถายโอนแบบนารอง ง. การถายโอนทละขนตอน 10. รปแบบการพฒนาระบบสารสนเทศชนดใดทไมสามารถยอนกลบไปแกไขการทางานกอนหนาได ก. รปแบบขนนาตก ข. รปแบบกนหอย ค. รปแบบเรงดวน ง. รปแบบววฒนาการ 11. หวหนากลมสาระการเรยนรจดเปนบคลากรระดบใดของโรงเรยนตามแนวคดระบบสารสนเทศเพอการบรหารจดการ ก. ผบรหารระดบสง ข. ผบรหารระดบกลาง ค. ผจดการระดบปฏบตการ ง. บคลากรระดบปฏบตการ

Page 89: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

89 | หนา

12. ขอใดเปนลกษณะเดนของระบบสนบสนนการตดสนใจ (Decision Support System) ก. สามารถสรางตวแบบทางเลอก ข. สามารถออกรายงานการทางาน ค. สามารถจดเกบขอมลไดหลายประเภท ง. สามารถใหขอมลเพอวางแผนนโยบาย 13. การจดทารายงานจานวนผเรยนทมเกรดเฉลยสงกวา 3.50 เพอนาไปรวมโครงการนกเรยนดเดน โดยใชระบบสารสนเทศเพอการจดการ (MIS) เปนการออกรายงานประเภทใด ก. รายงานตามระยะเวลา ข. รายงานโดยสรป ค. รายงานตามเงอนไขเฉพาะ ง. รายงานตามตองการ 14. ระบบสารสนเทศทเกยวของกบการวางแผนกลยทธคอขอใด ก. ระบบสนบสนนการตดสนใจ ข. ระบบสารสนเทศสาหรบผบรหาร ค. ระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการ ง. ระบบสารสนเทศเพอการจดการ 15. เทคโนโลยทมจดมงหมายในการพฒนาบคลากรมากทสดคอเทคโนโลยในขอใด ก. ระบบสารสนเทศเพอการบรหารจดการ ข. ระบบสารสนเทศเพอการจดการความร ค. ระบบสารสนเทศเพอการประชาสมพนธ ง. ระบบสารสนเทศสาหรบผบรหาร 16. ความรในขอใดจดเปนความรแบบชดแจง (Explicit Knowledge) ก. ความชานาญสวนบคคล ข. พรสวรรคตดตว ค. บนทกการทางานสวนตว ง. ประสบการณสวนตว 17. ขอใดเปนเทคโนโลยในการจดการความรแบบชดแจง ก. จดหมายอเลกทรอนกส ข. กระดานอภปราย ค. การประชมดวยวดโอ ง. ระบบอเลรนนง 18. ขอใดเปนเทคโนโลยในการประยกตใชความร ก. ระบบสนบสนนการปฏบตงาน ข. ระบบการเรยนอเลกทรอนกส ค. เครองมอผงการทางาน ง. โปรแกรมคนหา 19. ขอใดไมใชองคประกอบสาคญของงานประชาสมพนธ ก. โรงเรยน ข. ขาวสาร ค. เวบไซต ง. งบประมาณ 20. ขอใดไมใชการเปลยนแปลงการประชาสมพนธในยค PR 2.0 ก. การประชาสมพนธมอายและเวลาในการเผยแพร

ข. การประชาสมพนธดวยเครองมอสอสารออนไลนทหลากหลาย ค. การประชาสมพนธเนนการมสวนรวมของกลมเปาหมาย ง. ขาวสารมการเผยแพรซาจากการสบคนของบคคล 21. ขอใดคอการประชาสมพนธผานระบบสารสนเทศ ก. ฟาสงจดหมายถงผปกครอง ข. ขาวใชจดหมายขาวสอสารกบบคลากรในโรงเรยน ค. เขยวโพสตกจกรรมของโรงเรยนผานเฟซบคโรงเรยน ง. ดาแจกโบรชวรรบสมครนกเรยนเขารวมกจกรรม

Page 90: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

90 | หนา

22. ขอใดกลาวไมถกตองเกยวกบการประชาสมพนธผานอนเทอรเนต ก. อนเทอรเนตเขาถงไดสะดวกทกเวลาทกสถานท

ข. ขาวสารทเผยแพรบนอนเทอรเนตเขาถงกลมเปาหมายไดทกกลม ค. การประชาสมพนธทางอนเทอรเนตมราคาถกกวาการสอสารแบบเดม

ง. การเผยแพรขาวสารบนอนเทอรเนตนกประชาสมพนธตองมทกษะทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนต

Page 91: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

91 | หนา

แบบทดสอบหลงเรยนหลกสตร เทคโนโลยสารสนเทศ

1. ขอใดตอไปนคอขอมล ก. นาหนกของนกเรยน ข. นาหนกเฉลยของนกเรยนทงชน ค. คาเฉลยคะแนนสอบวชาสงคมศกษา ง. รอยละของนกเรยนทสอบไมผาน 2. ขอใดตอไปนคอสารสนเทศ ก. นาหนกของนกเรยน ข. จานวนบคลากรในโรงเรยน ค. อตราสวนของครตอนกเรยน ง. จานวนคอมพวเตอรในโรงเรยน 3. “แนวโนมการใชไอซทในการสอนของประเทศไทย” จดเปนสารสนเทศประเภทใด ก. สารสนเทศภายในองคกร ข. สารสนเทศเกยวกบงานวชาการ ค. สารสนเทศเกยวกบการประชาสมพนธ ง. สารสนเทศจากการประมวลผลแบบแบช 4. “รายชอนกเรยนแยกตามระดบชน” จดเปนองคประกอบใดของระบบสารสนเทศ ก. การปอนกลบ ข. สวนนาเขา ค. สวนประมวลผล ง. สวนผลลพธ 5. ขอใดไมใชปจจยทเกยวของในการพฒนาระบบสารสนเทศใหประสบความสาเรจ ก. งบประมาณ ข. การวางแผน ค. อาคารสถานท ง. บคลากร 6. จากวงจรการพฒนาระบบสารสนเทศ (SDLC) ประเดนใดทควรพจารณาในขนตอนท 1 การวางแผน ก. หนาตาของระบบตนแบบ ข. วธการซอมบารง ค. ความเพยงพอของบคลากร ง. ผงการทางานของระบบ 7. ขอใดเปนกจกรรมทอยในขนตอนการวเคราะหของวงจรการพฒนาระบบสารสนเทศ (SDLC) ก. การเขยนผงการทางานของระบบ ข. การเขยนหนาจอของระบบ ค. การเลอกภาษาเพอพฒนาระบบ ง. การระบถงเทคโนโลยทจาเปน 8. กจกรรมใดควรกระทาในขนตอนการพฒนา (Develop) ของวงจรการพฒนาระบบสารสนเทศ (SDLC) ก. สรางผงความสมพนธของขอมล ข. สรางคมอการใชงาน ค. สรางแผนการดาเนนงาน ง. สรางระบบตนแบบ 9. การถายโอนโดยตรง (Direct Conversion) เปนวธการถายโอนแบบใด ก. นาระบบไปใชงานคไปกบระบบเดม ข. นาระบบไปใชงานแทนทระบบเดม ค. นาระบบไปใชงานเพยงบางสวน ง. นาระบบไปใชงานทละสวน 10. ขอใดเปนขอเสยของการพฒนาระบบสารสนเทศแบบขนนาตก ก. มขนตอนพฒนาทยาวและซบซอน ข. ระบบทพฒนาอาจไมรองรบคนจานวนมาก ค. แกไขการทางานกอนหนาไมได ง. ตองสรางและปรบปรงตนแบบหลายขน 11. ตาแหนงงานใดในโรงเรยนทเปนผจดการระดบปฏบตการ ก. คร อาจารย ข. หวหนากลมสาระ ค. เจาหนาทธรการ ง. ผอานวยการโรงเรยน

Page 92: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

92 | หนา

12. การสรางตวแบบทางเลอกเปนคณสมบตเฉพาะของระบบสารสนเทศเพอการบรหารจดการชนดใด ก. ระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการ ข. ระบบสารสนเทศสาหรบผบรหารระดบสง ค. ระบบสารสนเทศเพอการจดการ ง. ระบบสนบสนนการตดสนใจ 13. รายงานชนดใดเปนรายงานประเภทรายงานตามความตองการ ก. รายงานผลการศกษาของผเรยน ข. รายงานผลการจดการสอนประจาปการศกษา ค. รายงานนกเรยนดเดนทมเกรดเฉลยสง ง. รายงานรายวชาทมผเรยนตกมากเปนพเศษ 14. ระบบสารสนเทศสาหรบผบรหารถกออกแบบมาเพองานลกษณะใด ก. งานวางแผนกลยทธ ข. งานททาเปนประจา ค. งานทตองใชการตดสนใจ ง. งานทตองรายงานผล 15. ระบบสารสนเทศเพอการจดการความรมจดมงหมายสาคญตรงตามขอใด ก. เพอการบรหารงานทด ข. เพอพฒนาบคลากร ค. เพอการสอสารทมประสทธภาพ ง. เพอเกบบนทกการทางาน 16. ความรในขอใดคอความรทเปนนย (Tacit Knowledge) ก. บนทกประจาวน ข. คมอการทางาน ค. ทกษะการทางาน ง. ทฤษฎทคนพบ 17. ขอใดเปนเทคโนโลยในการจดการความรทเปนนย ก. โปรแกรมคนหา ข. ระบบจดการเอกสาร ค. จดหมายอเลกทรอนกส ง. เครองมอการทางานเสมอน 18. ระบบบรหารจดการเนอหาเปนเทคโนโลยชนดใด ก. เทคโนโลยในการเขาถงความร ข. เทคโนโลยในการประยกตใชความร ค. เทคโนโลยในแลกเปลยนความร ง. เทคโนโลยในการจดการความรทเปนนย 19. ขอใดไมใชองคประกอบสาคญของงานประชาสมพนธ ก. สานกงานเขตพนทการศกษา ข. เฟซบค ค. ประชาชนในชมชน ง. อาคารสถานท 20. ขอใดไมใชการเปลยนแปลงการประชาสมพนธในยค PR 2.0 ก. การประชาสมพนธดวยสงพมพ

ข. การประชาสมพนธดวยเครองมอสอสารออนไลน ค. การประชาสมพนธเนนการมสวนรวมของกลมเปาหมาย ง. ขาวสารมการเผยแพรซาจากการสบคนของบคคล 21. ขอใดไมใชการประชาสมพนธผานระบบสารสนเทศ ก. ดาเผยแพรงานวจยของตนเองผานบลอก ข. ฟาใชจดหมายขาวสอสารกบบคลากรในโรงเรยน ค. เขยวโพสตกจกรรมของโรงเรยนผานเฟซบคโรงเรยน ง. ขาวเผยแพรวดทศนงานกฬาสผาน Youtube

Page 93: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

93 | หนา

22. ขอใดกลาวไดถกตองเกยวกบการประชาสมพนธผานอนเทอรเนต ก. อนเทอรเนตเขาถงไดไมสะดวก

ข. การประชาสมพนธทางอนเทอรเนตมราคาถกกวาการสอสารแบบเดม ค. ขาวสารทเผยแพรบนอนเทอรเนตเขาถงกลมเปาหมายไดทกกลม

ง. การเผยแพรขาวสารบนอนเทอรเนตนกประชาสมพนธไมตองมทกษะอะไรมากมาย

Page 94: คํานํา · เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (2553). เครือข่ายสังคม

U T Q - 5 5 2 1 1 ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

94 | หนา

เฉลยคาตอบแบบทดสอบหลกสตรการพฒนาระบบสารสนเทศ

Pre test Post test 1. ก 1. ก 2. ง 2. ค 3. ก 3. ข 4. ข 4. ค 5. ค 5. ค 6. ข 6. ค 7. ข 7. ก 8. ก 8. ข 9. ข 9. ข 10. ก 10. ค 11. ค 11. ง 12. ก 12. ง 13. ง 13. ค 14. ข 14. ก 15. ข 15. ข 16. ค 16. ค 17. ง 17. ค 18. ก 18. ข 19. ง 19. ง 20. ก 20. ก 21 ค 21 ข 22 ข 22 ข