of 15 /15
ปกหน้า

ปกหน้า 30.2 cm - TOYOTA LEASING (THAILAND)...ปกหน า บร ษ ท โตโยต า ล สซ ง (ประเทศไทย) จำก ด Ta eas haa a

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ปกหน้า 30.2 cm - TOYOTA LEASING (THAILAND)...ปกหน า บร ษ ท...

Page 1: ปกหน้า 30.2 cm - TOYOTA LEASING (THAILAND)...ปกหน า บร ษ ท โตโยต า ล สซ ง (ประเทศไทย) จำก ด Ta eas haa a

ปกหนา

บร�ษท โตโยต�า ลสซ�ง (ประเทศไทย) จำกดToyota Leasing (Thailand) Company Limited 990 อาคารอบดลราฮม ชน 18-19 ถนนพระราม 4แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพฯ 10500

Call Center 0-2660-5555www.tlt.co.th ToyotaLeasingThailand @toyotaleasing

AW_Profile TOYOTA 2019_Cover_TH_FolderSize: 44.4x42.2 cm (กางออก) / 21.5x30.2cm (พบเเล�ว)ด�านนอก (ปก)

21.5 cm21.5 cm

12 cm

30.2 cm

กาว

Page 2: ปกหน้า 30.2 cm - TOYOTA LEASING (THAILAND)...ปกหน า บร ษ ท โตโยต า ล สซ ง (ประเทศไทย) จำก ด Ta eas haa a

รองปกหนา

อากระ สโบอกรรมการผจดการใหญ

สารประธาน บรษท โตโยตา ลสซง (ประเทศไทย) จำากด ฉลองครบรอบ 25 ป

เมอป 2561 โดยการเดนทางของเรามเปาหมายเพอคดสรรผลตภณฑ

และบรการทดขนใหแกลกคาผมอปการคณ

หากปราศจากการสนบสนนของทกทาน เราคงไมสามารถมาไกล

จนถงจดนได ผมจงขอใชโอกาสนแสดงความชนชมอยางจรงใจแกทกทาน

ขอบคณมากครบ

บรษท โตโยตา ลสซง (ประเทศไทย) จำากด มงมนพฒนาผลตภณฑ

และบรการทงหมด รวมถงนวตกรรมตางๆ เพอนำาเสนอการใหบรการ

ทางการเงนและประกนภยทดใหแกทกฝายทเกยวของ

เรากำาลงพยายามหานวตกรรมใหมๆ จากความคดสรางสรรค

ทหลากหลาย โดยพยายามปรบปรงความคดดงกลาวใหกลายเปน

รปธรรม ซงสงนจะชวยขยายธรกจของเราใหเตบโตตอไป และเสรมสราง

ความแขงแกรงใหกบบรษท

นอกจากน เรายงรวมมอกบบรษท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำากด

เพอดำาเนนกจกรรมเพอสงคม และทผานมาบรษทยงไดสงเสรมและแบงปน

ความรใหแกพนธมตรทางธรกจ ตลอดจนหนวยงานทงภาครฐและเอกชน

รวมถงสถาบนการศกษาทอยในประเทศไทยอกดวย

สงสำาคญทสด คอ เราจะรกษาปรชญาวถโตโยตา ซงกคอการเคารพ

และยอมรบนบถอซงกนและกน และการพฒนาปรบปรงทกภาคสวน

อยางตอเนอง และนคอ DNA ของเราทจะทำาใหธรกจของเราเตบโตและ

กาวหนายงขนทกวน

PART 1 : Introduction to TLT

Page 3: ปกหน้า 30.2 cm - TOYOTA LEASING (THAILAND)...ปกหน า บร ษ ท โตโยต า ล สซ ง (ประเทศไทย) จำก ด Ta eas haa a

จดเรมตน...“โตโยตา ลสซง” โตโยตาขยายธรกจเขาสแผนดนสยามเมอป 2499 ซงนบเปน

การลงทนนอกประเทศญปนเปนครงแรก ดวยการตอนรบทอบอน

โตโยตาขยายกจการอยางตอเนอง จนมเครอขายครอบคลม

ทงดานการผลต การใหบรการ และการใหการสนบสนนตางๆ

บรษท โตโยตา ลสซง (ประเทศไทย) จำากด “โตโยตา ลสซง”

เปนสวนหนงของเครอขายดงกลาว โดยเปนบรษทยอยทาง

การเงนนอกประเทศญปนแหงแรกในเครอโตโยตาทจดตงขน

ในภาคพนเอเชยตะวนออกเฉยงใต เพอใหบรการสนเชอรถยนต

แบบครบวงจรแกลกคาและตวแทนจำาหนายรถยนตโตโยตา

เลกซส และฮโนในประเทศไทย

วสยทศน : เรามงมนทจะเปนบรษททใหบรการผลตภณฑทางการเงนและประกนภยซงเปนอกทางเลอกหนงใหกบลกคา ผแทนจำาหนาย และพนธมตรทางธรกจของโตโยตา ลสซง และโตโยตา อนชวรนซ โบรกเกอร

พนธกจ : สรางความประทบใจใหกบลกคาโตโยตา ลสซง ดวยผลตภณฑทางการเงนทหลากหลาย พรอมใหบรการทเปนเลศสำาหรบทกคน

ขอมลทวไป

5 ตลาคม 2536

51,400 ลานบาท

1,225 คนHire

Purchase

ชำาระแลว 15,100 ลานบาท

กอตงเมอ ทนจดทะเบยน พนกงานประจำา ประเภทธรกจ

ณ เมษายน 2562

PART 1 : Introduction to TLT

Page 4: ปกหน้า 30.2 cm - TOYOTA LEASING (THAILAND)...ปกหน า บร ษ ท โตโยต า ล สซ ง (ประเทศไทย) จำก ด Ta eas haa a

จากจดเรมตนทตองการจะพฒนาขนตอนการผลตรถยนตในโรงงาน (Toyota Production System: TPS) ไดกอเกด “วถ” อนเปนเอกลกษณ ทตอมาไดกลายเปนหวใจสำาคญของการทำางาน ในทกประเภทธรกจของบรษทในเครอโตโยตา โดยมแนวคดทเปนรากฐาน 2 ประการ คอ

1. ContinuousImprovement:พฒนาอยางตอเนอง ตามหลก3ประการไดแกChallengeมองการณไกลมวสยทศน,Kaizen

เปลยนเพอสงทดยงขนแลวผลกดนสสงใหมทดยงกวา, Genchi Genbutsu

ตองเหนปญหาดวยตาและแกไขพฒนาใหตรงจด

2. RespectforPeople:เคารพซงกนและกน

เราเชอวา ‘ทกคนเทาเทยมกน’ เราจงทำางานเปนทมดวยความไววางใจ

ทมเทพฒนาความสามารถตามหนาททรบผดชอบ และมนำาหนงใจเดยว

เพอใหการทำางานภาพรวมเกดประสทธภาพสงสด

Toyota Wayวถเรา วถแหงโตโยตา

PART 1 : Introduction to TLT

Page 5: ปกหน้า 30.2 cm - TOYOTA LEASING (THAILAND)...ปกหน า บร ษ ท โตโยต า ล สซ ง (ประเทศไทย) จำก ด Ta eas haa a

คณะผบรหารระดบสงของโตโยตา ลสซง มากดวยประสบการณ ความร ความชำานาญ ทเปนประโยชนตอการสนบสนนธรกจทงดานการบรหารจดการและดานเทคนค (เมษายน 2562)

คณะผบรหาร

5. นายสชาตพนมสมบรณสน ประธานเจาหนาทบรหาร

การปฏรปยทธศาสตรธรกจ

6. นายปรชาศภชยเจรญ ผชวยกรรมการผจดการใหญ

(ประธานเจาหนาทบรหารความเสยง)

7. นายสทธพงษสวรรณสข ผชวยกรรมการผจดการใหญ

(ประธานเจาหนาทบรหารบคคล)

1.นายปกรณวงศวทยาภรมณ ทปรกษาบรหาร

2.นายเกรยงศกดประพงศเสนา ทปรกษาบรหาร

3.นายวฒนาหลมโภไคยกล ทปรกษาบรหาร

นายอากระสโบอกรรมการผจดการใหญ

4.นายโชโกะฮายาช ผชวยกรรมการผจดการใหญ

นายศภกรธำารงชลพสฐประธานเจาหนาทบรหารการตลาด

นางชนกมลบปผาคำาประธานเจาหนาทบรหารการเงน

8. นายสทธรกษธรรมนญรกษ ผชวยกรรมการผจดการใหญ

9. นายไมตรประสารอธคม ผชวยกรรมการผจดการใหญ

10.นางสาวสภรณแซเอง ผชวยกรรมการผจดการใหญ

11.นายนพรตนพลโกษฐ ผชวยกรรมการผจดการใหญ

12.นายสนตอนรตนธาดา ผชวยกรรมการผจดการใหญ

13.นายชชวาลยโศภษฐสกลวงศ ผชวยกรรมการผจดการใหญ

10

1

11

2

12 13

3 4

5 6 7 8 9

PART 1 : Introduction to TLT

Page 6: ปกหน้า 30.2 cm - TOYOTA LEASING (THAILAND)...ปกหน า บร ษ ท โตโยต า ล สซ ง (ประเทศไทย) จำก ด Ta eas haa a

เครอขายทครอบคลมทวไทย โตโยตา ลสซง มสำานกงานภาคจำานวน 10 แหง กระจายอยทวประเทศตามเขตเศรษฐกจสำาคญ มพนกงานปฏบตงานประจำา 1,225 คน ซงไมนบรวมพนกงานชวคราวและเครอขายตวแทนจำาหนายรบอนญาตของรถยนตโตโยตาและเลกซสอกจำานวน 157 ราย และฮโนจำานวน 46 รายทวประเทศ ทพรอมใหบรการอยางทวถง

สำานกงานภาคหาดใหญ สงขลาตรงพทลงปตตานนราธวาสยะลาสตล 26ถนนโชตวทยะกล5ตำาบลหาดใหญ อำาเภอหาดใหญจงหวดสงขลา90110 โทรศพท:0-7480-3900แฟกซ:0-7480-3999

สำานกงานภาคสราษฎรธาน สราษฎรธานชมพรระนองพงงาภเกต กระบนครศรธรรมราช 91/1อาคารพ.ซ.ทาวเวอรชน7หม1ถนนกาญจนวถ ตำาบลบางกงอำาเภอเมองจ.สราษฎรธาน84000 โทรศพท:0-7795-6900แฟกซ:0-7795-6999

สำานกงานภาคราชบร ราชบรกาญจนบรเพชรบรประจวบครขนธ สมทรสงครามนครปฐม 168หม2ตำาบลเจดยหกอำาเภอเมองราชบร จ.ราชบร70000 โทรศพท:0-3291-3900แฟกซ:0-3291-3999

สำานกงานภาคสระบร สระบรลพบรชยนาทอางทองสงหบร พระนครศรอยธยาอทยธานสพรรณบร นครนายกนครสวรรค 789/606ถนนพหลโยธนตำาบลปากเพรยว อำาเภอเมองสระบรจ.สระบร18000 โทรศพท:0-3667-4900 แฟกซ:0-3667-4999

สำานกงานใหญ กรงเทพฯนนทบรปทมธานสมทรปราการ สมทรสาคร 990อาคารอบดลราฮมชน18-19 ถนนพระราม4แขวงสลมเขตบางรก กรงเทพฯ10500 โทรศพท:0-2660-5555

สำานกงานภาคเชยงใหม เชยงใหมเชยงรายแมฮองสอนพะเยาลำาปางลำาพน 92/1อาคารแอรพอรตบซเนสพารกอาคารBชน4 ถนนมหดลตำาบลหายยาอำาเภอเมองเชยงใหม จ.เชยงใหม50100 โทรศพท:0-5207-9900

สำานกงานภาคชลบร ชลบรสระแกวฉะเชงเทราปราจนบรระยอง จนทบรตราด 97/233หม1อาคารตกคอมชลบรชน4ถนนสขมวท ตำาบลเสมดอำาเภอเมองชลบรจ.ชลบร20000 โทรศพท:0-3314-1900แฟกซ:0-3314-1999

สำานกงานภาคนครราชสมา นครราชสมาชยภมบรรมย 1195/20ถนนมตรภาพตำาบลในเมอง อำาเภอเมองนครราชสมาจ.นครราชสมา30000 โทรศพท:0-4404-9900แฟกซ:0-4404-9999

สำานกงานภาคขอนแกน ขอนแกนหนองคายบงกาฬหนองบวลำาภ อดรธานเลยกาฬสนธมหาสารคาม 356/1อาคารซ.พ.ทาวเวอรชน10หม12ถนนมตรภาพ ตำาบลเมองเกาอำาเภอเมองจ.ขอนแกน40000 โทรศพท:0-4300-2900แฟกซ:0-4300-2999

สำานกงานภาคพษณโลก พษณโลกนานแพรอตรดตถสโขทย เพชรบรณพจตรตากกำาแพงเพชร 351/22หม7ถนนมตรภาพตำาบลสมอแข อำาเภอเมองพษณโลกจ.พษณโลก65000 โทรศพท:0-5500-2900แฟกซ:0-5500-2999

สำานกงานภาคอบลราชธาน อบลราชธานนครพนมสกลนครมกดาหาร ยโสธรอำานาจเจรญสรนทรศรสะเกษรอยเอด 941/3โครงการอบลสแควรชน2 หองSH201,202ถนนชยางกรตำาบลในเมอง อำาเภอเมองอบลราชธานจ.อบลราชธาน34000 โทรศพท:0-4595-1900แฟกซ:0-4595-1997, 0-4595-1998,0-4595-1999

ขอมล ณ เมษายน 2562

PART 1 : Introduction to TLT

Page 7: ปกหน้า 30.2 cm - TOYOTA LEASING (THAILAND)...ปกหน า บร ษ ท โตโยต า ล สซ ง (ประเทศไทย) จำก ด Ta eas haa a

• สนเชอเชาซอสำาหรบรถใหม เปนเจาของรถยนต โตโยตาไดดงฝนโดย

ชำาระเงนดาวน และเลอกผอนชำาระเปนงวดๆ

ตามระยะเวลาทตกลงกน หรอแบงคางวดออก

เปน2 ชวง ใหผอนสบายๆ กบโปรแกรมสบายด

(SABUY : D Program) พรอมทางเลอกดๆ

ทมอบใหอกเมอผอนชำาระครบกำาหนดในชวงแรก

ผลตภณฑทางการเงนและการบรการตอบโจทยดานการเงนอยางรใจ

• สนเชอเพอเกษตรกร สมปองสมใจ...สนเชอเพอเกษตรกรทใหผอน

ชำาระคางวดตามฤดกาลเกบเกยว โดยเลอกผอน

ทก3เดอนหรอทก6เดอนหรอจายคางวดแค

ปละครง

• สนเชอรถใชแลว ไมวาจะเปนยานยนตโตโยตาหรอรถยนตยหอ

ใดๆสามารถเขารบบรการซอขายแลกเปลยนรถ

ใชแลวอยางมมาตรฐานทศนยบรการโตโยตาชวร

ทวประเทศ

PART 1 : Introduction to TLT

Page 8: ปกหน้า 30.2 cm - TOYOTA LEASING (THAILAND)...ปกหน า บร ษ ท โตโยต า ล สซ ง (ประเทศไทย) จำก ด Ta eas haa a

• สนเชอเพอธรกจ ใหผประกอบการรายใหญทตองการยานยนตสำาหรบใชในกจการ(Fleet)

วางแผนการออกรถในอนาคตไดดงใจ กบสนเชอทสามารถใชวงเงนทไดรบ

ตามความตองการตลอดระยะเวลาทกำาหนด ขณะทสนเชอรถยนตแบบลสซง

(FinancialLease)มาพรอมกบอตราดอกเบยลดตนลดดอกทจะชวยใหธรกจ

มสภาพคลองทางการเงนพรอมรบสทธประโยชนดานภาษสงสด

• รไฟแนนซ -สบายใจสทธพเศษสำาหรบลกคาทยงผอนชำาระงวดอยกบเราไมคางชำาระ

และผอนมาแลวอยางนอย50%สมครใชบรการสนเชอเงนสดสบายใจไดทนท

-สบายแคชเจาของรถยนตยหออนๆทไมตดภาระการผอนชำาระคางวด

เพยงนำาเลมทะเบยนเขามาทศนยบรการโตโยตา ชวร ทวประเทศ เรายนด

ประเมนราคาและทำาสญญารไฟแนนซพรอมใหวงเงนสงสดถง90%

ตอบโจทยดานการเงนอยางรใจ

PART 1 : Introduction to TLT

Page 9: ปกหน้า 30.2 cm - TOYOTA LEASING (THAILAND)...ปกหน า บร ษ ท โตโยต า ล สซ ง (ประเทศไทย) จำก ด Ta eas haa a

• งานทะเบยนเรองงาย บรการงานทะเบยนรถยนตอยางมออาชพทงงานบรการ

ตอภาษ งานบรการโอนกรรมสทธรถยนต และงานบรการ

อนๆ ทเกยวของ อาท การคดปายภาษ ปายเหลก และ

เปลยนสรถยนต

บรษท โตโยตา อนชวรนซ โบรกเกอร จำากด ใหบรการดานประกนภย

ครบวงจรอาท“ประกนชน1ToyotaCare”เอกสทธเฉพาะสำาหรบลกคาโตโยตา

บรการตออายประกนภยพรอมประสานงานดานสนไหมทดแทน

และสะดวกยงขนกบบรการSystemSupport แจงทำาประกนภยผาน

ระบบTFIS และBrokerService บรการตออายประกนภย และบรการให

คำาปรกษาดานสนไหมทเรามอบใหกบกลมลกคาของผแทนจำาหนายโตโยตา

ทงสน61แหงทวางใจใหเราไดดแล

บรการงาย เรว ครบ จบทเดยว

ประกนภยครบวงจรกบ TIB

ใบอนญาตนายหนาประกนวนาศภยเลขท ว00040/2550

ทนจดทะเบยนจำานวน 2,000,000 บาท

• ชวยเหลอฉกเฉนฉบไว อนใจกบToyota24HoursRoadsideServicePlus

บรการชวยเหลอฉกเฉนบนทองถนนตลอด24 ชวโมง

ทวไทยฟร1ปเตมเมอสมครใชบรการตามเงอนไขทกำาหนด

PART 1 : Introduction to TLT

Page 10: ปกหน้า 30.2 cm - TOYOTA LEASING (THAILAND)...ปกหน า บร ษ ท โตโยต า ล สซ ง (ประเทศไทย) จำก ด Ta eas haa a

SMBC Group

0.71%SumitomoMitsui

BankingCorporation

0.02%SBCSCompanyLimited

Toyota Financial Services Corporation เปนบรษทในเครอโตโยตาทใหบรการทางการเงนแกบรษทตางๆ ในกลมโตโยตาทวโลก โดยถอหนรอยละ 86.71 ในโตโยตา ลสซง ทมทนจดทะเบยน 51,400 ลานบาท มทนเรยกชำาระแลวจำานวน 15,100 ลานบาท ปจจบน โตโยตา ลสซง มบรษท โตโยตา อนชวรนซ โบรกเกอร จำากด และบรษท ทไอบเอช จำากด เปนบรษทยอย

โตโยตา ลสซง ใหบรการสนเชอรถยนตแบบครบวงจรแกลกคาและตวแทนจำาหนายรถยนตโตโยตา เลกซส และฮโนในเมองไทย โดยมงขยายตลาดการใหสนเชอสำาหรบรถยนตในกลมโตโยตา เพอสนบสนนดานการขายรถยนตของกลมบรษทโตโยตาในประเทศไทย แมจะใหบรการทงดานเชาซอและดานลสซง แตธรกจหลกของเราคอบรการสนเชอเชาซอ (Hire-Purchase) ซงคดเปนรอยละ 85.23 ของมลคาสนเชอหลกของบรษท ณ สนสดรอบงวดบญชวนท 31 มนาคม 2561

โครงสรางผถอหนและทนจดทะเบยน

ลกษณะการประกอบธรกจ

31 ม.ค. 2557 31 ม.ค. 2558 31 ม.ค. 2559 31 ม.ค. 2560 31 ม.ค. 2561

ToyotaLeasing’sShareholdersStructureasofApril2019

สญญาเชาซอ

265,309ลานบาท

293,447ลานบาท

283,178ลานบาท

265,328ลานบาท

265,323ลานบาท

666,286ฉบบ

779,141ฉบบ

811,964ฉบบ

799,415ฉบบ

788,323ฉบบ

0.24%0.08%

0.05%

ToyotaAutoBodyThailandCompanyLimited

ToyotaMotorThailandCompanyLimited

ToyotaMotorFinance(Netherlands)B.V.

86.71%ToyotaFinancial

ServicesCorporation

10.00%BangkokBank

PublicCompanyLimited

0.26%

0.06%

1.87%

MUFGGroup

MUFGBankLimited

MUFGHolding(Thailand)CompanyLimited

BangkokMUFGLimited

PART 2 : Investor Relationship

Page 11: ปกหน้า 30.2 cm - TOYOTA LEASING (THAILAND)...ปกหน า บร ษ ท โตโยต า ล สซ ง (ประเทศไทย) จำก ด Ta eas haa a

ทรสเรทตงไดจดอนดบเครดตหนกมการคำาประกนของบรษทในวงเงนไมเกน130,000 ลานบาท ภายใตโครงการThaiBahtDebenturesProgrammeทระดบ“AAA”และ“T1+”ซงหนกทงหมดของบรษทไดรบการคำาประกนโดยToyotaMotorFinance(Netherlands)B.V.,(TMFหรอผคำาประกน)โดยTMFเปนบรษทลกของToyotaFinancialServiceCorporation(TFS)ทถอหน100%โดยToyotaMotorCorporation(TMC)ซงเปน บรษทแมของกลมโตโยตา บรษททง3 แหง คอTMF,TFS, และTMC ไดรบการจดอนดบทระดบ “AA-” จากS&PGlobalRatings และทระดบ “Aa3” จากMoody’sInvestorsService(Moody’s) รวมทงไดรบ การจดอนดบเครดตตราสารหนระยะสนทระดบ“A-1+”จากS&PGlobalRatingและ“P-1”จากMoody’sอกดวย

เครดตเรทตง

เหตการณสำาคญของโตโยตา ลสซง ตลาคม 2536 จดตงบรษท 200 ลานบาท ดวยเงนทนจดทะเบยน

สงหาคม 2538 เพมทนจดทะเบยนเปน 400 ลานบาท

มนาคม 2543 เพมทนจดทะเบยนเปน 3,000 ลานบาท

มถนายน 2547 เพมทนจดทะเบยนเปน 8,000 ลานบาท

ธนวาคม 2548 เพมทนจดทะเบยนเปน 15,000 ลานบาท

กมภาพนธ 2554 เพมทนจดทะเบยนเปน 23,000 ลานบาท

ธนวาคม 2555 เพมทนจดทะเบยนเปน 45,000 ลานบาท

พฤศจกายน 2557-ปจจบน เพมทนจดทะเบยนเปน 51,400 ลานบาท

ประเดนสำาคญทกำาหนดอนดบเครดตเปนการคำาประกนแบบไมมเงอนไขและไมสามารถเพกถอนได อนดบเครดตหนกระยะสนและระยะปานกลางของTLT สะทอนถง การคำาประกนแบบไมมเงอนไขและไมสามารถเพกถอนไดโดยTMFซงอนดบเครดตของTMF อยบนพนฐานของสถานะอนดบเครดตของTMC ภายใตโครงสรางการคำาประกนดงกลาวTMC ไดทำาสญญาใหการสนบสนนสนเชอ(CreditSupportAgreement-CSA)กบTSFในขณะเดยวกนTFSกได ทำาสญญาCSAกบTMFดวยเชนกนภายใตเงอนไขของสญญาCSAดงกลาวTMCจะทำาหนาทรกษาสภาพคลองทางการเงนใหอยในระดบทเพยงพอสำาหรบรองรบภาระหนหนกหรอพนธบตร และตราสารทางการเงน(Commercial Paper)อนๆของบรษทลกซงไดแกTFSและTMFนอกจากนTMCจะเปน ผจดหาสภาพคลองทางการเงนทเพยงพอสำาหรบเงอนไขการคำาประกนของTMFดวย

แนวโนมอนดบเครดต แนวโนมอนดบเครดต “Stable” หรอ “คงท” สะทอนสถานะเครดตของTMF หรอผคำาประกนหนกของTLT ซงสะทอนสถานะเครดตของบรษทแมลำาดบสดทายคอTMC โดยอนดบเครดตองคกรในปจจบนของTMC ในระบบInternationalScaleทระดบ“AA-/Stable”ซงจดโดยS&PGlobalRatingsและทระดบ“Aa3/Stable”ซงจดโดยMoody’sสะทอนสถานะเครดตทแขงแกรงของTMC เมอเทยบกบอนดบเครดตในระบบNationalScale ทระดบ“AAA”ซงจดโดยทรสเรทตง

อนดบเครดตตราสารหน:หนกมการคำาประกน AAAหนกระยะสนมการคำาประกน T1+

แนวโนมอนดบเครดต: Stable

PART 2 : Investor Relationship

Page 12: ปกหน้า 30.2 cm - TOYOTA LEASING (THAILAND)...ปกหน า บร ษ ท โตโยต า ล สซ ง (ประเทศไทย) จำก ด Ta eas haa a

“Create value by enabling freedom of movement” which includes 3 elements. Firstly, we must always create value for all our Customers and stakeholders through innovation, business transformation and new technology. Secondly, we need to redefine our role within Toyota to one that leads the way to making it possible for our Customers to access products and services in whatever channels that best meet their needs. In other words, TFS must be a key enabler. Finally, we need to understand the needs of our Customers. We will continue to have diverse Customers ranging from owners, sharers, elderly and disabled. Each will have diverse movement needs, both physically and emotionally. In other words, our Customers want freedom of movement.

Global VisionToyota Financial Service (TFS)

PART 3 : TFS

Page 13: ปกหน้า 30.2 cm - TOYOTA LEASING (THAILAND)...ปกหน า บร ษ ท โตโยต า ล สซ ง (ประเทศไทย) จำก ด Ta eas haa a

GlobalSales FinanceCompanies

Country/Location Company Established Shareholder

Americas/Oceania USA

Puerto Rico

Canada

Brazil

Venezuela

Mexico

Argentina

Australia

New Zealand

Toyota Motor Credit Corporation (TMCC)

Toyota Credit de Puerto Rico Corporation (TCPR)

Toyota Credit Canada Inc. (TCCI)

Banco Toyota do Brasil S.A. (BTB)

Toyota Services de Venezuela, C.A.(TSV)

Toyota Financial Services Mexico, S.A. de C.V. (TFSMX)

Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. (TCFA)

Toyota Finance Australia Ltd. (TFA)

Toyota Finance New Zealand Ltd. (TFNZ)

October 1982

January 1996

February 1990

January 1999

October 2001

October 2001

November 2004

June 1982

July 1989

TFSIC 100%

TMCC 100%

TFSC 100%

TFSIC, TMIS (one share)

TFSIC 100%

TFSIC, TMIS (one share)

TFSIC 96.7%, TMCC 3.3%

TFSC 100%

TFSC 54.5%, TFA 45.5%

Europe/AfricaGermany

UK

Finland

Italy

Norway

France

Sweden

Poland

South Africa

Czech

Denmark

Hungary

Spain

Slovakia

Russia

Kazakhstan

Portugal

Ireland

Netherlands

Toyota Kreditbank GmbH (TKG)

Toyota Financial Services (UK) PLC (TFSUK)

Toyota Finance Finland Oy (TFF)

Toyota Financial Services Italy (TFSI)

Toyota Financial Services Norway (TFSN)

Toyota Financial Services France (TFSF)

Toyota Financial Services Sweden (TFSSW)

Toyota Bank Polska S.A. (TBP)

Toyota Financial Services South Africa Ltd. (TFSSA)

Toyota Financial Services Czech s.r.o.(TFSCZ)

Toyota Financial Services Danmark A/S (TFSDK)

Toyota Financial Services Hungary Zrt. (TFSH)

Toyota Financial Services España (TFSES)

Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. (TFSSK)

AO Toyota Bank (TBR)

Toyota Financial Services Kazakhstan MFO LLP (TFSKZ)

Toyota Financial Services Portugal (TFSPT)

Toyota Financial Services Ireland DAC (TFSIR)

Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. (TMFNL)

April 1988

November 1988

August 1995

May 1997

July 1997

June 1997

February 2000

March 2000

April 2000

May 2000

March 2002

March 2002

March 2003

January 2005

April 2007

April 2013

June 2016

June 2017

August 1987

TFSC 100%

TFSC 100%

TFSUK 100%

Branch of TFSUK

Branch of TKG

Branch of TKG

Branch of TKG

TKG 100%

TFSUK 33.3%, TSA 33.3%,

WesInvestment Holdings Ltd. 33.3%

TFSUK 100%

TFSUK 80.1%, Jyske Finans 19.9%

TFSUK 100%

Branch of TKG

TFSUK 100%

TKG 99.9%, TLG 0.1%

TFSUK 100%

Branch of TKG

TFSUK 51%, Killeen Group Holdings 49%

TFSU 100%

Asia/PacificThailand

Malaysia

Philippines

Taiwan

Korea

Indonesia

Vietnam

India

Toyota Leasing (Thailand) Co., Ltd. (TLT)

Toyota Capital Malaysia Sdn. Bhd. (TCAPM)

Toyota Financial Services Philippines Corporation (TFSPH)

Hotai Finance Corporation (HFC)

Toyota Financial Services Korea Co., Ltd. (TFSKR)

PT Toyota Astra Financial Services (TAFS)

Toyota Financial Services Vietnam Co., Ltd. (TFSVN)

Toyota Financial Services India Ltd. (TFSIN)

October 1993

December 2001*

August 2002

December 2002*

February 2005

February 2006

October 2008

May 2011

TFSC & TMC Group 87.1%, Others 12.9%

TFSC 70%, UMW30%

TFSC 60%, GT Capital Holdings, Inc. 40%

TFSC 33.4%, Hozan Investment 66.0%, Others 0.6%

TFSC 100%

TFSC 50%, PT Astra International Tbk 50%

TFC 100%

TFSC 100%

JapanJapan Toyota Finance Corporation (TFC) November 1988 TFSC 100%

ChinaChina Toyota Motor Finance (China) Co., Ltd. (TMFCN)

Toyota Motor Leasing (China) Co., Ltd. (TMLCN)

January 2005

January 2013

TFSC 100%

TFSC 100%

PART 3 : TFS

Page 14: ปกหน้า 30.2 cm - TOYOTA LEASING (THAILAND)...ปกหน า บร ษ ท โตโยต า ล สซ ง (ประเทศไทย) จำก ด Ta eas haa a

เคยงขางกน ผกพนตลอดไป

Kaizen เปนปรชญาในการทำางานทโตโยตาตกผลกไดจากระบบการผลต

รถยนตในโรงงาน ปจจบนถกนำามาใชเปน “วฒนธรรม” ในการพฒนาความคด

และการทำางานรวมกนในระดบสากล สามารถประยกตใชไดทกพนท ทกสงคม

เปนแนวคดทอยเหนอความแตกตางของเชอชาตและภาษา เพอการพฒนาอยาง

ไมหยดยงและผลกดนเราไปสสงใหมๆทดกวา

มตรภาพทงดงามของไทย-ญปน ขยายผลสการใหทไมรจบ บนพนฐาน

ความจำาเปนทแทจรงของผรบ การลงมอทำา และมอบใหดวยความจรงใจ

เราจะจบมอเคยงขางและกาวเดนสความยงยนไปดวยกน

ยกระดบสงคมดวยปรชญา Kaizen

โตโยตา ลสซง เพอสงคมไทย•ดานเศรษฐกจ• เราแบงปนแนวคดไคเซน (KAIZEN) ใหกบ

พนธมตรทางธรกจผแทนจำาหนายตลอดจนหนวยงาน

ทางภาครฐสำาหรบนำาไปประยกตใชใหเกดประโยชนใน

องคกรเพอยกระดบประสทธภาพการทำางานรวมกน

•ดานสงคม• โครงการ“ถนนสขาว”รเรมจากความตงใจอนดทจะสรางความ

ปลอดภยบนทองถนนโตโยตาลสซงจงไดรวมมอกบบรษทโตโยตา

มอเตอร ประเทศไทย จำากด จดอบรมความรปลกฝงจตสำานก

การเปนผขบขทด เคารพกฎจราจร มนำาใจตอกน ทำาใหอบตเหต

บนทองถนนลดนอยลง รวมไปถงเรายงไดสงเสรมการศกษาดวย

การบรจาคอปกรณการเรยนและกฬาสงของจำาเปนพรอมปรบปรง

ภมทศนแกสถานศกษาสถานสงเคราะหตางๆครอบคลมพนททก

สำานกงานภาคทวประเทศเพอสรางเสรมคณภาพชวตทดขน

•ดานสงแวดลอม• พนกงานของเราเปนกำาลงสำาคญในการดแล

รกษาสงแวดลอมรอบตว ทงปลกปา สรางฝาย

เกบขยะชายหาดและแนวนำาตก ฯลฯ รวมทง

ชวยเหลอผประสบภยอยางเตมทในยามทเผชญ

กบภยพบตทางธรรมชาต

PART 4 : CSR

Page 15: ปกหน้า 30.2 cm - TOYOTA LEASING (THAILAND)...ปกหน า บร ษ ท โตโยต า ล สซ ง (ประเทศไทย) จำก ด Ta eas haa a

ปกหลง

บร�ษท โตโยต�า ลสซ�ง (ประเทศไทย) จำกดToyota Leasing (Thailand) Company Limited 990 อาคารอบดลราฮม ชน 18-19 ถนนพระราม 4แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพฯ 10500

Call Center 0-2660-5555www.tlt.co.th ToyotaLeasingThailand @toyotaleasing

AW_Profile TOYOTA 2019_Cover_TH_FolderSize: 44.4x42.2 cm (กางออก) / 21.5x30.2cm (พบเเล�ว)ด�านนอก (ปก)

21.5 cm21.5 cm

12 cm

30.2 cm

กาว