of 11 /11
BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.etravelway.com LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire [email protected] VS141119 www.facebook.com/eTravelWay www.etravelway.com/+ Page 1 of 11 เซนได อาโอโมริ พรีเมี่ยม 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) ล่องเรือเกบิเค - ทะเลสาบโทวาดะ - นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมสโนว์มอนสเตอร์ ทะเลสาบทาซาวะ - กินซัง ออนเซ็น - หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ - แช่ออนเซ็น ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการ ทั้งหมดหลังจากท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว สรุปการเดินทางโดยย่อ วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) วันที่2 สนามบินเซนได - เมืองมัตสึชิม่า - วัดโกไดโดะ - เมืองฮิราซูมิ - ล่องเรือช่องแคบเกบิเค วันที่3 เมืองฮาจิมันไต - ทะเลสาบโทวาดะ - เทือกเขาฮักโกดะ (นั่งกระเช้าลอยฟ้า) วันที่4 ทะเลสาบทาซาวะ - หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ - เมืองยามากะตะ วันที่5 เมืองเซนได - ช้อปปิ้งอิออน นาโทริ - เซนได อิซุมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ วันที่6 สนามบินเซนได - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) วันที1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เซนได (สนามบินเซนได) (TG626 23.50-07.30+1) 20.00 . คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรรภูมิ อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน ไทย (TG) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ พร้อมอานวยความสะดวกในการเช็คอิน 23.50 น. ออกเดินทางสูประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินทีTG626 (บริการอาหารเช้าและนาดื่มบนเครื่อง) วันที2 เซนได (สนามบินเซนได) - เมืองมัตสึชิม่า - วัดโกไดโดะ - เมืองฮิราซูมิ - ล่องเรือเกบิเค - เมืองฮานะมากิ 07.30 น. เดินทางถึง สนามบินเซนได ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [สาคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นา อาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] เมืองมัตสึชิม่า (Matsushima) เป็นเมืองทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเซนได อ่าวมัตสึชิม่าได้รับการยก ย่องว่าเป็น 1 ใน 3 ดินแดนที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น ที่มีเกาะน้อยใหญ่อยู่มากมาย วัดโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นวัดขนาดเล็ก ติดกับท่าเรือมัตสึชิม่า ตั้งอยู่ในตาแหน่งที่โดดเด่น ทาให้วัด แห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมัตสึชิม่า สร้างขึ้นในปี 807 เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป 5 องค์ ซึ่ง ก่อตั้งโดยพระสงฆ์ที่ก่อตั้งวัดซูอิกันจิ (Zuiganji Temple) โดยรูปปั้นจะถูกนามาให้ประชาชนได้ชมกันทุกๆ 33 ปี (ครั้งสุดท้ายที่นาออกมาจัดแสดงคือปี 2006)

เซนได อาโอโมริ พรีเมี่ยม 6 4กลางวัน BKK Tel Emergency call only : 0853642449: 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 LINE ID :

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of เซนได อาโอโมริ พรีเมี่ยม 6 4กลางวัน BKK...

Page 1: เซนได อาโอโมริ พรีเมี่ยม 6 4กลางวัน BKK Tel Emergency call only : 0853642449: 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 LINE ID :

BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.etravelway.com

LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire [email protected] VS141119

www.facebook.com/eTravelWay www.etravelway.com/+ Page 1 of 11

เซนได อาโอโมร พรเมยม 6 วน 4 คน โดยสายการบนไทย (TG)

ลองเรอเกบเค - ทะเลสาบโทวาดะ - นงกระเชาลอยฟา ชมสโนวมอนสเตอร ทะเลสาบทาซาวะ - กนซง ออนเซน - หมบานซามไร คะคโนะดาเตะ - แชออนเซน

ราคาทวรขางตนยงไมรวมคาทปมคคเทศนทองถนและคนขบรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทรป หวหนาทวรทดแลคณะจากเมองไทยตามแตทานจะเหนสมควร

เพอประโยชนของผเดนทาง โปรดศกษาเงอนไขการจองทวร และการยกเลกทวร ทระบในรายการ ทงหมดหลงจากทานท าการจองทวรแลว ทางบรษทฯจะถอวาทานเขาใจ และพรอมปฏบตตามเงอนไขดงกลาว

สรปการเดนทางโดยยอ

วนท1 กรงเทพฯ(สนามบนสวรรณภม)

วนท2 สนามบนเซนได - เมองมตสชมา - วดโกไดโดะ - เมองฮราซม - ลองเรอชองแคบเกบเค

วนท3 เมองฮาจมนไต - ทะเลสาบโทวาดะ - เทอกเขาฮกโกดะ (นงกระเชาลอยฟา)

วนท4 ทะเลสาบทาซาวะ - หมบานซามไร คะคโนะดาเตะ - เมองยามากะตะ

วนท5 เมองเซนได - ชอปปงอออน นาโทร - เซนได อซม พรเมยม เอาทเลท - ชอปปงยานอจบนโจ

วนท6 สนามบนเซนได - กรงเทพฯ(สนามบนสวรรณภม)

วนท 1 กรงเทพฯ (สวรรณภม) - เซนได (สนามบนเซนได) (TG626 23.50-07.30+1) 20.00 น. คณะพรอมกน ณ อาคารผโดยสารระหวางประเทศ สนามบนสวรรรภม อาคาร 1 ชน 3 เคานเตอรสายการบน

ไทย (TG) พบเจาหนาทคอยใหการตอนรบ พรอมอ านวยความสะดวกในการเชคอน 23.50 น. ออกเดนทางสประเทศญปน โดยสายการบนไทย เทยวบนท TG626 (บรการอาหารเชาและน าดมบนเครอง)

วนท 2 เซนได (สนามบนเซนได) - เมองมตสชมา - วดโกไดโดะ - เมองฮราซม - ลองเรอเกบเค - เมองฮานะมาก

07.30 น. เดนทางถง สนามบนเซนได ประเทศญปน (เวลาทองถนเรวกวาเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผานขนตอนการตรวจคนเขาเมอง ดานศลกากร และรบกระเปาเรยบรอยแลว [ส าคญมาก!!ไมอนญาตใหน า

อาหารสด จ าพวก เนอสตว พช ผก ผลไม เขาประเทศญปนหากฝาฝนมโทษจบปรบได] เมองมตสชมา (Matsushima) เปนเมองทางชายฝงตะวนออกเฉยงเหนอของเซนได อาวมตสชมาไดรบการยก

ยองวาเปน 1 ใน 3 ดนแดนทงดงามทสดในญปน ทมเกาะนอยใหญอยมากมาย วดโกไดโดะ (Godaido Temple) เปนวดขนาดเลก ตดกบทาเรอมตสชมา ตงอยในต าแหนงทโดดเดน ท าใหวด

แหงนกลายเปนสญลกษณของเมองมตสชมา สรางขนในป 807 เปนทประดษฐานของพระพทธรป 5 องค ซงกอตงโดยพระสงฆทกอตงวดซอกนจ (Zuiganji Temple) โดยรปปนจะถกน ามาใหประชาชนไดชมกนทกๆ 33 ป (ครงสดทายทน าออกมาจดแสดงคอป 2006)

Page 2: เซนได อาโอโมริ พรีเมี่ยม 6 4กลางวัน BKK Tel Emergency call only : 0853642449: 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 LINE ID :

BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.etravelway.com

LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire [email protected] VS141119

www.facebook.com/eTravelWay www.etravelway.com/+ Page 2 of 11

กลางวน รบประทานอาหารกลางวน ณ รานอาหาร เมองฮราซม มรดกโลกแหงภมภาคโทโฮก ตงอยในพนทตะวนออกเฉยงใตของจงหวดอวาเตะ มประวตศาสตรอน

ยาวนาน ลองเรอชองแคบเกบเค ชมหนงในรอยทศนยภาพสวยงามและทรงคณคาของญปนในญปน ถอไดวาเปนทเดยว

เทานนทใชเรอถอดวยไมพายเพยงอนเดยวทง ขาไปและกลบโดยไมมการใชเครองยนต ทานจะไดชม ตนไมกบโขดหนผาและน าใส สะอาดมองเหนปลาแมน าก าลงแหวกวาย

ค า รบประทานอาหารค า ณ รานอาหาร

ทพก น าทานเดนทางเขาสทพกโรงแรม HANAMAKI ONSEN หรอเทยบเทา ผอนคลายกบการแชน าจากแรธรรมชาตสไตลญปน

วนท 3 เมองฮาจมนไต - ทะเลสาบโทวาดะ - เทอกเขาฮกโกดะ (นงกระเชาลอยฟา) เชา รบประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

เมองฮาจมนไต ตงอยทราบสงในแนวภเขาไฟของฮาจมนไตและทะเลสาบโทวาดะในอาโอโมร ทนมถนนซงมทศนยภาพงดงามทอดยาวไปทวบรเวณ ฮาจมนไตมความงดงามตลอดทงปโดยเฉพาะอยางยงตงแตปลายเดอน ก.ย. ไปจนถงกลางเดอน ต.ค. ใบไมจะเปลยนเปนสเหลอง สม สวยงาม ชวงเดอนธนวาคม หมะจะเรมตก สวยงามเปนอยางมาก

ทะเลสาบโทวะดะ (Lake Towada) ก าเนดขนจากการปะทของภเขาไฟราว 2,000 ปกอน ท าใหเกดเปนแองทะเลสาบกวางใหญบนระดบความสงกวา 400 เมตรจากระดบน าทะเล เปนทะเลสาบปลองภเขาไฟทมขนาดใหญทสดในเกาะฮอนช (Honshu) ของญปน

กลางวน รบประทานอาหารกลางวน ณ รานอาหาร

น าทานนงกระเชาลอยฟา ขนส ยอดเขาฮกโกดะ (Hakkoda) แหลงทองเทยวทางธรรมชาต มความสง 1,585 เมตร ไดรบการคดเลอกใหเปน 1 ใน 100 ภเขาทสวยงามของญปน ทนยงเปนสถานทชมใบไมเปลยนสในฤดใบไม

Page 3: เซนได อาโอโมริ พรีเมี่ยม 6 4กลางวัน BKK Tel Emergency call only : 0853642449: 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 LINE ID :

BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.etravelway.com

LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire [email protected] VS141119

www.facebook.com/eTravelWay www.etravelway.com/+ Page 3 of 11

รวงทสวยงามมากๆทหนงอกดวย มใบไมหลากสทงแดง เขยว เหลอง สม พรอมใจกนสลบสเพมความความสวยงามใหกบภเขาทงลก ชวงเวลาใบไมเปลยนสของทนคอปลายเดอนตลาคมถงพฤศจกายน ทานมองเหนตวเมองอาโอโมร พรอมชมความงดงามของใบไมเปลยนส ในชวงฤดหนาวหมะจะตกในบรเวณภเขา ท าใหตนไมถกแชแขงดวยหมะจนกลายเปนรปรางแปลกๆแตกตางกนไปทเรยกกนวา ปศาจหมะ หรอสโนวมอนสเตอร ทานจะไดเพลดเพลนกบการถายรปแบบเตมอมกบหมะทเยนฉ า (ความหนาของหมะขนอยกบสภาพอากาศในแตละป)

ทพก น าทานเดนทางเขาสทพก KOMAGATAKE HOTEL หรอเทยบเทา ค า รบประทานอาหารค า ณ หองอาหารของโรงแรม

วนท 4 ทะเลสาบทาซาวะ - หมบานซามไร คะคโนะดาเตะ - เมองยามากะตะ - กนซง ออนเซน เชา รบประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

ทะเลสาบทาซาวะ (Lake Tazawa) เปนทรจกกนวาเปนทะเลสาบทไมแขงตวในฤดหนาว ทะเลสาบทลกทสดในญปน (ลกถง 423.4 เมตร) และไดรบเลอกใหตดอยใน 100 อนดบสถานทววสวยของญปน ทาซาวะเปนทะเลสาบมหศจรรยทสของผนน าจะเปลยนไปตามมมทชมวว เสนหของทะเลสาบทาซาวะกคอพนผวน าของทะเลสาบ สทเปนลกษณะเฉพาะของผนน าเรยกวา “ทะเลสาบทาซาวะสน าเงน” ทมสน าเงนเหมอนน าหมกทก าลงไหล แตกลบมความใสเปนลกษณะพเศษ ทะเลสาบแหงนมสญลกษณเปนรปปนทตสโกะ (Tatsuko) รปปนสทองซงต านานเลาวาเปนรปปนของเจาหญงทตสโกะ ทขอพรใหคงความงามอนเปนนรนดร แตกลบถกสาปใหเปนมงกรและจมอยใตทองทะเลสาบแหงน

หมบานซามไร คะคโนะดาเตะ (Kakunodate Samurai District) สมผสกบบรรยากาศแบบญปนทงดงามเมอ

ครงอดต ทนกยงมเสนหอกมากมายใหทานไดสมผสถงประวตศาสตร ไมวาจะเปนผลตภณฑหตถศลปโบราณ หรออาหารพนบานชนดตางๆ เปนตน ตามแนวถนนหมบานซามไรแหงน มตนไมปลกอยเปนจ านวนมาก ไมวาจะเดนทางมาในฤดกาลใด นกทองเทยวกจะไดรนรมยกบทศนยภาพอนงดงามไดอยเสมอ

Page 4: เซนได อาโอโมริ พรีเมี่ยม 6 4กลางวัน BKK Tel Emergency call only : 0853642449: 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 LINE ID :

BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.etravelway.com

LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire [email protected] VS141119

www.facebook.com/eTravelWay www.etravelway.com/+ Page 4 of 11

กลางวน รบประทานอาหารกลางวน ณ รานอาหาร

กนซงออนเซน (Ginzan Onsen) หมบานออนเซนทยงคงหลงเหลออาคารบานเรอนดงเดมชวนใหคดถงใหเหนกนอยในปจจบน โดยอบอวลไปดวยบรรยากาศสไตลญปนชวงตนศตวรรษท 20 บรรยากาศของหมบานทเรยงรายไปดวย เรยวกงไมเลยบแมน ายงคงมใหเหนกนอยจนถงทกวนน เพลดเพลนกบการชมอาคารบานเรอนเกาแก กนซงออนเซนมคณสมบตเปนออนเซนก ามะถนใสไมมสและมรสเคมเลกนอย โดยวากนวามสรรพคณชวยรกษาบาดแผลโดนบาด, บาดแผลไฟไหม, โรคผวหนงเรอรง, โรคเรอรงยอดฮตของผหญง และโรคหลอดเลอดแขง (ไมรวมคาแชออนเซน 500-3,000 เยน)

ทพก น าทานเดนทางเขาสทพก YAMAGATA HOTEL หรอเทยบเทา ค า รบประทานอาหารค า ณ หองอาหารของโรงแรม

วนท 5 เมองเซนได - ชอปปงอออน นาโทร - เซนได อซม พรเมยม เอาทเลท - ชอปปงยานอจบนโจ เชา รบประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

เดนทางสเมองเซนได ชอปปง อออน นาโทร หางสรรพสนคาทมสาขาอยทวประเทศญปน มรานคาทหลากหลายมากกวา 150 ราน เชน MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , รานขายเครองกฬา และซปเปอรมารเกตขนาดใหญ ใหทานไดเกบจดการลสตของฝากมาจากคนทบานไดอยางครบครนเตมท

เซนได อซม พรเมยม เอาทเลท (Sendai-Izumi Premium Outlets) ใหทานไดชอปปงสนคาแบรนดดงอยางจใจ กบศนยรวมรานแบรนดชอดงตางๆ เชน Coach, Jill Stuart, Pleats Please Issey Miyake, Polo Ralph Lauren, Ray-Ban, Regal, Adidas และอนๆ

Page 5: เซนได อาโอโมริ พรีเมี่ยม 6 4กลางวัน BKK Tel Emergency call only : 0853642449: 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 LINE ID :

BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.etravelway.com

LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire [email protected] VS141119

www.facebook.com/eTravelWay www.etravelway.com/+ Page 5 of 11

กลางวน อสระรบประทานอาหารกลางวนตามอธยาศย

ยานอจบนโจ เปนแหลงชอปปงในใจกลางเมองเซนได ทประกอบดวยถนนชอปปงหลายสาย จงไดชอวาเปนถนนชอปปงทใหญทสดในภมภาคโทโฮค ตลอดสองขางทางของถนนนนเตมไปดวยรานคามากมาย เชน ของแบรนดเนมตางๆ รานขายสนคาแฟชนพวกเสอผา รองเทาเครอง ประดบ รานขายยา รานขายสนคา 100 เยน ตลอดจนรานอาหาร ในชวงเทศกาลตางๆ โดยเฉพาอยางยงชวงเทศกาลครสตมาสทจะมการจดแสดงไฟไวตลอดเสนทาง รวมทงมการตงตนครสตมาสและประดบไฟเอาไวตามจดตางๆ พรอมดวยเสยงเพลงทเขากบบรรยากาศ

ค า อสระรบประทานอาหารค าตามอธยาศย

ทพก น าทานเดนทางเขาสทพก METROPOLITAN SENDAI HOTEL หรอเทยบเทา วนท 6 เซนได (สนามบนเซนได) - กรงเทพฯ (สนามบนสวรรณภม) (TG627 11.15-16.05) เชา รบประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

น าทานเชคเอาท และ ตรวจสอบสมภาระกอนเดนทางไปยง สนามบนเซนได ถง สนามบนเซนได ท าการเชคอน และโหลดกระเปาสมภาระ

11.15 น. น าทานกลบส กรงเทพฯ โดย สายการบนไทย เทยวบนท TG627 (บรการอาหารและน าดมบนเครอง) 16.05 น. เดนทางถง สนามบนสวรรณภม กรงเทพฯ โดยสวสดภาพ พรอมความประทบใจ

** หากทานทตองออกตวภายใน (เครองบน,รถทวร,รถไฟ) กรณาสอบถามทเจาหนาททกครงกอนท าการ

ออกตวเนองจากสายการบนอาจ มการปรบเปลยนไฟลท หรอ เวลาบน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **

Page 6: เซนได อาโอโมริ พรีเมี่ยม 6 4กลางวัน BKK Tel Emergency call only : 0853642449: 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 LINE ID :

BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.etravelway.com

LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire [email protected] VS141119

www.facebook.com/eTravelWay www.etravelway.com/+ Page 6 of 11

ราคาทวรขางตนยงไมรวมคาทปมคคเทศนทองถนและคนขบรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทรป หวหนาทวรทดแลคณะจากเมองไทยตามแตทานจะเหนสมควร

โปรแกรมอาจจะมการปรบเปลยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกาล

ค าแนะน า ส าหรบผเดนทางทไมไดอยจงหวดเดยวกบสนามบนททรปเดนทาง และ/หรอ จ าเปนตองซอตว

เครองบน หรอการเดนทางรปแบบอนๆ มายงสนามบนททรปเดนทาง กอนออกตวเครองบน ภายในประเทศ /

ระหวางประเทศ หรอซอตวรถไฟ หรอซอตวรถโดยสาร ฯลฯ หรอมการจองหองพก ลวงหนากอนวนเดนทางจรง

ควรสอบถามยอดจองทวร และตารางเวลาการเดนทางของทวรททานจอง ทแนนอนจากเจาหนาทเปนลาย

ลกษณอกษร เพอเปนการปองกน มใหเกดขอผดพลาดขนกบทานในภายหลง

ทงน ทางบรษทขอสงวนสทธไมรบผดชอบคาใชจายทอาจเกดขน หากทานไดมการจองการเดนทาง

ดงกลาวมายงสนามบนททรปเดนทาง โดยยงไมไดรบการยนยนเปนลายลกษณอกษรจากทางบรษทฯ

เงอนไขการใหบรการ 1. การเดนทางในแตละครงจะตองมผโดยสารจ านวน 10 ทานขนไป ถาผโดยสารไมครบจ านวนดงกลาว ทาง

บรษทฯ ขอสงวนสทธในการเปลยนแปลงราคาหรอยกเลกการเดนทาง 2. ในกรณทลกคาตองออกตวโดยสารภายในประเทศ กรณาตดตอเจาหนาทของบรษทฯเพอเชควากรปมการ

คอนเฟรมเดนทางกอนทกครง มฉะนนทางบรษทจะไมรบผดชอบใดๆ ทงสน

อตราคาบรการ ตอทาน (งดแถมกระเปา)

ผใหญพก 2-3 ทาน ทานละ

เดกอายไมเกน 12 ป (เสรมเตยง)

ทานละ

เดกอายไมเกน 7 ป (ไมเสรมเตยง)

ทานละ

พกเดยว ทานละ

ไมรวมตว ทานละ

7-12 ม.ค.63 49,900.- 49,900.- 47,900.- 9,900.- 39,900.-

24-29 ม.ค.63 51,900.- 51,900.- 49,900.- 9,900.- 41,900.-

ราคาเดกทารก [อายไมถง 2 ปบรบรณ ณ วนเดนทางกลบ] ทานละ 10,500 บาท ราคานรวมรายการทวร ตวเครองบน ไมมราคาเดก เนองจากเปนราคาพเศษ

Page 7: เซนได อาโอโมริ พรีเมี่ยม 6 4กลางวัน BKK Tel Emergency call only : 0853642449: 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 LINE ID :

BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.etravelway.com

LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire [email protected] VS141119

www.facebook.com/eTravelWay www.etravelway.com/+ Page 7 of 11

เพอประโยชนของผเดนทาง โปรดศกษาเงอนไขการจองทวร และการยกเลกทวร ทระบในรายการ ทงหมดหลงจากทานท าการจองทวรแลว ทางบรษทฯจะถอวาทานเขาใจ และพรอมปฏบตตามเงอนไขดงกลาว

3. การช าระคาบรการ 1. กรณาช าระคามดจ าทวร 15,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วนท าการนบจากวนจองทวร พรอมสงส าเนาหนาหนงสอเดนทาง (ทไมหมดอายภายใน 6 เดอน นบจากวนเรมเดนทาง/หนงสอเดนทางเลมใหมสามารถเดนทางไดเลย) และหลกฐานโอนเงนมาไดท Fax 0 2116 6423 2. คาทวรสวนทเหลอช าระกอนการเดนทางไมนอยกวา 21 วนท าการ (ในชวงปกต) หรอช าระกอนการเดนทางไมนอยกวา 25 วนท าการ (ในชวงเทศกาล หรอเมอสายการบนเรงออกบตรโดยสาร) หรอตามวนเรยกเกบเงนทระบ (การไมช าระเงนคามดจ า หรอช าระไมครบ หรอเชคธนาคารถกระงบการจายไมวาดวยสาเหตใดใด ผจดมสทธยกเลกการจดหรอยกเลกการเดนทาง)

* กรณจองทวรลวงหนานอยกวา 20 วนท าการ โปรดช าระคาทวรยอดเตมจ านวนภายใน 3 ชวโมงนบจากการจองทวร

4. การยกเลการเดนทาง 4.1 แจงยกเลก กอนการเดนทาง 45 วนท าการ ไมนบวนเดนทาง คนคาใชจายทงหมด 4.2 แจงยกเลก กอนเดนทาง 15 วนท าการ ไมนบวนเดนทาง เกบคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท 4.3 แจงยกเลก นอยกวา 15 วนท าการการเดนทาง ทางบรษทฯขอสงวนสทธ เกบคาใชจายทงหมด 4.4 ยกเวนกรปทออกเดนทางชวงเทศกาลวนหยด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบนมการการนตมดจ าทนงกบสายการบนและคามดจ าทพก รวมถงเทยวบนพเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมการคนเงนมดจ า หรอ คาทวรทงหมด ไมวายกเลกดวยกรณใดๆ 4.5 กรณทกองตรวจคนเขาเมองทงกรงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏเสธมใหเดนทางออก หรอ เขาประเทศทระบ ไวในรายการเดนทาง บรษทฯ ขอสงวนสทธทจะไมคนคาทวรไมวากรณใดๆ ทงสน

**ส าคญ!! บรษทท าธรกจเพอการทองเทยวเทานน ไมสนบสนนใหลกคาเดนทางเขาประเทศญปนโดยผดกฎหมายและในขนตอนการผานการตรวจคนเขาเมอง ทงไทยและญปน ขนอยกบการพจารณาของเจาหนาทเทานน ลกคาทกทานตองผานการตรวจคนเขาเมองดวยตวของทานเอง ทางมคคเทศกไมสามารถใหความชวยเหลอใดๆไดทงสน** 4.6 เมอทานออกเดนทางไปกบคณะแลว ถาทานงดการใชบรการรายการใดรายการหนง หรอไมเดนทางพรอมคณะถอวาทานสละสทธ ไมอาจเรยกรองคาบรการและเงนมดจ าคน ไมวากรณใดๆ ทงสน

ทงนการเปลยนแปลง แกไขผเดนทาง ขนอยกบเงอนไข และ ระยะเวลาการท างาน ของแตละสายการบน, โรงแรม, รถไฟ ฯ รวมถงขนอยกบชวงเทศกาล ททานจะเดนทาง โปรดสอบถาม และขอรบค าแนะน าเพมเตมจากเจาหนาท ทดแลการจองทวร

อตราคาบรการนรวม 1. คาตวโดยสารเครองบนไป-กลบ ชนประหยดพรอมคาภาษสนามบนทกแหงตามรายการทวรขางตน กรณทานมความประสงคจะตองการปรบเปลยนระดบชนทนงจากชนประหยดเปนชนธรกจ โดยใชคะแนน

จากบตรสะสมไมล จะตองด าเนนกอนเดนทาง 7 วนลวงหนา และถาโดยการช าระเงนเพออพเกรดตองกระท าทเคานเตอรสนามบน ณ วนเดนทาง เทานน

Page 8: เซนได อาโอโมริ พรีเมี่ยม 6 4กลางวัน BKK Tel Emergency call only : 0853642449: 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 LINE ID :

BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.etravelway.com

LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire [email protected] VS141119

www.facebook.com/eTravelWay www.etravelway.com/+ Page 8 of 11

2. คาทพกหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมทระบไวในรายการ หรอ ระดบเทยบเทา ** ในกรณททานจองหองพกแบบ TRIPLE [2 เตยง+1 ทนอนเสรม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจดหาหองพกแบบ TRIPLE ได ทางบรษทขอสงวนสทธในการจดหองใหเปนแบบ แยก 2หองคอ 1 TWN + 1SGL และอาจมการจดหองพกใหตามความเหมาะสมตอไป **

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทกชนด ตามทระบไวในรายการทวรขางตน 4. เจาหนาทบรษท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกทานตลอดการเดนทาง 5. คาน าหนกสมภาระรวมในตวเครองบนการบนไทย 20 กโล คาประกนวนาศภยเครองบนตามเงอนไขของ

แตละสายการบนทมการเรยกเกบ 6. คาประกนอบตเหตคมครองในระหวางการเดนทาง คมครองในวงเงนทานละ 1,000,000 บาท คารกษาพยาบาลกรณเกดอบตเหตวงเงนทานละ 200,000 บาท ตามเงอนไขของกรมธรรม

** ลกคาทานใดสนใจ...ซอประกนการเดนทางส าหรบครอบคลมเรองสขภาพสามารถสอบถามขอมล เพมเตมกบทางบรษทได ** -เบยประกนเรมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วน]

-เบยประกนเรมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วน] **ความครอบคลมผเอาประกนทมอายมากกวา 16 หรอนอยกวา 75 ป ** [รกษาพยาบาล 2 ลาน, รกษาตอเนอง 2 แสน, เสยชวตหรอเสยอวยวะจากอบตเหต 3 ลานบาท] **ความครอบคลมผเอาประกนทมอายนอยกวา 16 หรอมากกวา 75 ป ** [รกษาพยาบาล 2 ลาน, รกษาตอเนอง 2 แสน, เสยชวตหรอเสยอวยวะจากอบตเหต 1.5 ลานบาท]

7. ภาษมลคาเพม 7% และหก ณ ทจาย 3% อตราคาบรการนไมรวม 1. คาท าหนงสอเดนทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรฐบาลญปนประกาศยกเลกวซาใหกบคนไทย

ผทประสงคจะพ านกระยะสนในประเทศญปนไมเกน 15 **ถากรณทางรฐบาลญปนประกาศใหกลบมาใชวซา ผเดนทางจะตองเสยคาใชจายเพมในการขอวซาตามทสถานทตก าหนด)

2. คาใชจายอนๆ ทนอกเหนอทระบ อาทเชน คาอาหาร - เครองดม นอกเหนอจากรายการ คาซกรด คาโทรศพท

3. คาภาษน ามน ทสายการบนเรยกเกบเพมภายหลงจากทางบรษทฯไดออกตวเครองบน 4. คาทปมคคเทศกและคนขบรถ รวม 1,500 บาท /ทรป/ทาน หมายเหต 1. บรษทฯ ขอสงวนสทธทจะเลอนการเดนทางในกรณทมผรวมคณะไมถง 10 ทาน 2. ขอสงวนสทธการเกบคาน ามนและภาษสนามบนทกแหงเพม หากสายการบนมการปรบขนกอนวน

เดนทาง 3. บรษทฯ ขอสงวนสทธในการเปลยนเทยวบน โดยมตองแจงใหทราบลวงหนาอนเนองจากสาเหตตางๆ

Page 9: เซนได อาโอโมริ พรีเมี่ยม 6 4กลางวัน BKK Tel Emergency call only : 0853642449: 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 LINE ID :

BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.etravelway.com

LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire [email protected] VS141119

www.facebook.com/eTravelWay www.etravelway.com/+ Page 9 of 11

4. บรษทฯ จะไมรบผดชอบใดๆ ทงสน หากเกดกรณความลาชาจากสายการบน, การประทวง, การนดหยดงาน, การกอการจลาจล, ภยธรรมชาต, การน าสงของผดกฎหมาย ซงอยนอกเหนอความรบผดชอบของบรษทฯ

5. บรษทฯ จะไมรบผดชอบใดๆ ทงสน หากเกดสงของสญหาย อนเนองเกดจากความประมาทของทานเกดจากการโจรกรรม และ อบตเหตจากความประมาทของนกทองเทยวเอง

6. เมอทานตกลงช าระเงนมดจ าหรอคาทวรทงหมดกบทางบรษทฯ แลว ทางบรษทฯ จะถอวาทานไดยอมรบเงอนไขขอตกลงตางๆ ทงหมด

บรษทฯ ขอสงวนสทธในการเปลยนแปลงรายการโดยมตองแจงลวงหนา ทงนขนอยกบสภาวะอากาศ การเมอง สายการบน และราคาอาจเปลยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทงนขนอยกบอตราแลกเปลยนของเงนสกลเยน

รายละเอยดเกยวกบมาตรการยกเวนวซาเขาประเทศญปนใหกบคนไทย จากมาตรการยกเวนวซาเขาประเทศญปนใหกบคนไทย ผทประสงคจะพ านกระยะสนในประเทศญปนไมเกน 15 วน ไมวาจะดวยวตถประสงคเพอการทองเทยว เยยมญาต หรอธรกจ อาจจะมการ ถกตรวจสอบเอกสารในขนตอนการตรวจคนเขาเมอง เพอเปนการยนยนวามคณสมบตในการเขา ประเทศญปน **เอกสารทอาจจะตองใชในการพจารณาการอนญาตใหเขาประเทศ – ตวเครองบนและเอกสารเรองทพกทางบรษทจะจดเตรยมใหกบลกทวร แตทงนขนอยกบการพจารณาของกองตรวจคนเขาเมองของญปน** 1. ตวเครองบนขาออกจากประเทศญปน 2. สงทยนยนวาทานสามารถรบผดชอบคาใชจายทอาจเกดขนระหวางทพ านกในประเทศญปน (เชน เงนสด บตรเครดต เปนตน) 3. ชอ ทอย และหมายเลขโทรศพททตดตอไดระหวางทพ านกในประเทศญปน (เชน คน รจก โรงแรม และ

อนๆ) ก าหนดการเดนทางระหวางทพ านกในประเทศญปน คณสมบตการเขาประเทศญปน (ส าหรบกรณการเขาประเทศญปนตามมาตรการยกเวนวซา) 1. หนงสอเดนทางอเลกทรอนกสทยงมอายการใชงานเหลออย 2. กจกรรมใดๆ ทจะกระท าในประเทศญปนจะตองไมเปนสงทขดตอกฎหมาย และเขาขายคณสมบตเพอการ

พ านกระยะสน 3. ในขนตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบระยะเวลาการพ านกไมเกน 15 วน เปนผทไมมประวตการถกสงตวกลบจากประเทศญปน หรอมไดอยในระยะเวลาของการถกปฏเสธไมให

เขาประเทศ และไมเขาขายคณสมบตทอาจจะถกปฏเสธไมใหเขาประเทศ

Page 10: เซนได อาโอโมริ พรีเมี่ยม 6 4กลางวัน BKK Tel Emergency call only : 0853642449: 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 LINE ID :

BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.etravelway.com

LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire [email protected] VS141119

www.facebook.com/eTravelWay www.etravelway.com/+ Page 10 of 11

เพอการเดนทางอยางอนใจ หรอ เพอคนทเรารก.. ดวยประกนการเดนทางเสรมทเพมความคมครองไดมากขน...

หมายเหต * อ.บ. 1 หมายถง การเสยชวต การสญเสยอวยวะ สายตา หรอทพพลภาพถาวร สนเชงจากอบตเหต / Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. ** ขอ 2.1 *** ขอ 2.2 บรษทจะจายคาใชจาย ส าหรบการรกษาพยาบาลทไดเกดขนในระยะเวลา 7 วนแรก จากการเดนทางกลบประเทศไทย / 2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand.

Page 11: เซนได อาโอโมริ พรีเมี่ยม 6 4กลางวัน BKK Tel Emergency call only : 0853642449: 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 LINE ID :

BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.etravelway.com

LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire [email protected] VS141119

www.facebook.com/eTravelWay www.etravelway.com/+ Page 11 of 11

ประกนภยการเดนทางตางประเทศพลส (เดนทางทวโลก / เดนทางเอเชย)

สนใจ “ประกนภยการเดนทางทวโลก” โปรดแจงเจาหนาท ผดแลการจองทวร ลวงหนากอนเดนทาง ไมนอยกวา 1 สปดาห และกรณาช าระคาประกนภยการเดนทาง ยอดเตมจ านวน หลงจากสงรายชอผเอาประกนภยแลว

ซอประกนภย โทร 0 2116 6395 (auto)