of 36 /36
อีคิว ไทย Name : EQ™ TH Release Date : December 2012 Designer : Anuthin Wongsunkakon, Stawix Ruecha Technician : Suppakit Chalermlarp

อีคิว ไทย · 2018-08-06 · อะตอมอนุภาคย่อยจนไปถึงจักรวาล ฟิสิกส์ขอบเขตกว้างขวางได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอล.เอช.ซี

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of อีคิว ไทย · 2018-08-06 ·...

Page 1: อีคิว ไทย · 2018-08-06 · อะตอมอนุภาคย่อยจนไปถึงจักรวาล ฟิสิกส์ขอบเขตกว้างขวางได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอล.เอช.ซี

อคว ไทยName : EQ™ TH Release Date : December 2012Designer : Anuthin Wongsunkakon, Stawix RuechaTechnician : Suppakit Chalermlarp

Page 2: อีคิว ไทย · 2018-08-06 · อะตอมอนุภาคย่อยจนไปถึงจักรวาล ฟิสิกส์ขอบเขตกว้างขวางได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอล.เอช.ซี

EQ TH อคว ไทย

วชาการมงคนควาเกยวกบโครงสรางนามธรรม

ประดษฐตวเลขแทนการนบ

คณตศาสตรบวก ลบ คณ และ หาร ตรรกศาสตรสญลกษณ และ สญกรณคณต

ปฐมบททฤษฎตนกำ�เนดจ�กวทย�สงคมธรรมช�ต

ฟสกสถงเศรษฐกจนกปรชญาประยกตองคความรกบจนตนาการขบเคลอนวฒนาอารยะของมวลมนษยชาต

Page 3: อีคิว ไทย · 2018-08-06 · อะตอมอนุภาคย่อยจนไปถึงจักรวาล ฟิสิกส์ขอบเขตกว้างขวางได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอล.เอช.ซี

EQ TH อคว ไทย

ศกษาการเปลยนแปลงทางกายภาพ

อณหพลศาสตรพฒนาเครองจกรกลและยานพาหนะยงยวดกลองจลทรรศนอเลกตรอน

ชววทยาอะตอมอนภาคยอยจนไปถงจกรวาลฟสกสขอบเขตกวางขวางไดรบการพฒนาอยางตอเนอง

แอล.เอช.ซ.ตรวจสอบทฤษฎสมพทธภาพทวไป

อนภาคฮกสปรากฏการณทฟสกสทฤษฎทำาทายไวลวงหนา

Page 4: อีคิว ไทย · 2018-08-06 · อะตอมอนุภาคย่อยจนไปถึงจักรวาล ฟิสิกส์ขอบเขตกว้างขวางได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอล.เอช.ซี

EQ TH อคว ไทย

แคลคลสเกยวกบการหาอนพนธหาความชนของเสนโคงบนจดทกำาหนด

วธการแจงกรณแรงบนด�ลใจจ�กก�รคำ�นวณห�พนทหรอปรม�ตร

บทมลฐ�น กญแจสการขยายผลลพธเชงวเคราะห

ปรพนธจำากดเขตอาจนยามจากลมตของผลรวมของพจน บทนยงอนญาตใหเราแกสมการ

Page 5: อีคิว ไทย · 2018-08-06 · อะตอมอนุภาคย่อยจนไปถึงจักรวาล ฟิสิกส์ขอบเขตกว้างขวางได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอล.เอช.ซี

EQ TH อคว ไทย

Thin : 36 pt

Medium : 36 pt

Light : 36 pt

Bold : 36 pt

Regular : 36 pt

Black : 36 pt

ทำาใหผคนเรมคดทจะประดษฐตวเลขขนมาแทนการนบทใชสงของนบแทนจาก

ของสจพจนซงมการใหเหตผลทแนน โดยใชตรรกศาสตรสญลกษณ และส

นนกมการบวก ลบคณ และหาร จากนนกกอใหเกดคณตศาสตร คณตศาสตร

กรณคณตศาสตร เรามกนยาโดยท วาคณตศาสตรเปนสาขาวชาทศกษา

ในอดตผคนจะใชสงของแทนจำานวนทจะนบยงนานเขาจำานวนประชากรยงมมาก

ศาสตรทมงคนควาเกยวกบ โครงสรางนามธรรมทถกกำาหนดขนผานทางกลม

Page 6: อีคิว ไทย · 2018-08-06 · อะตอมอนุภาคย่อยจนไปถึงจักรวาล ฟิสิกส์ขอบเขตกว้างขวางได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอล.เอช.ซี

EQ TH อคว ไทย

Thin Italic : 36 pt

Medium Italic : 36 pt

Light Italic : 36 pt

Bold Italic : 36 pt

Italic : 36 pt

Black Italic : 36 pt

ทำ�ใหผคนเรมคดทจะประดษฐตวเลขขนม�แทนก�รนบทใชสงของนบแทนจ�ก

ของสจพจนซงมการใหเหตผลทแนน โดยใชตรรกศาสตรสญลกษณ และสญ

กมการบวก ลบคณ และหาร จากนนกกอใหเกดคณตศาสตร คณตศาสตร เปน

กรณคณตศาสตร เรามกนยาโดยท วาคณตศาสตรเปนสาขาวชาทศกษา

ในอดตผคนจะใชสงของแทนจำ�นวนทจะนบยงน�นเข�จำ�นวนประช�กรยงมม�ก

ศาสตรทมงคนควาเกยวกบ โครงสรางนามธรรมทถกกำาหนดขนผานทางกลม

Page 7: อีคิว ไทย · 2018-08-06 · อะตอมอนุภาคย่อยจนไปถึงจักรวาล ฟิสิกส์ขอบเขตกว้างขวางได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอล.เอช.ซี

EQ TH อคว ไทย

Rounded Thin : 36 pt

Rounded Medium : 36 pt

Rounded Light : 36 pt

Rounded Bold : 36 pt

Rounded Regular : 36 pt

Rounded Black : 36 pt

ทำ�ใหผคนเรมคดทจะประดษฐตวเลขขนม�แทนก�รนบทใชสงของนบแทนจ�ก

ของสจพจนซงมการใหเหตผลทแนน โดยใชตรรกศาสตรสญลกษณ และส

นนกมการบวก ลบคณ และหาร จากนนกกอใหเกดคณตศาสตร คณตศาสตร

กรณคณตศาสตร เรามกนยาโดยท วาคณตศาสตรเปนสาขาวชาทศกษา

ในอดตผคนจะใชสงของแทนจำานวนทจะนบยงนานเขาจำานวนประชากรยงมมาก

ศาสตรทมงคนควาเกยวกบ โครงสรางนามธรรมทถกกำาหนดขนผานทางกลม

Page 8: อีคิว ไทย · 2018-08-06 · อะตอมอนุภาคย่อยจนไปถึงจักรวาล ฟิสิกส์ขอบเขตกว้างขวางได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอล.เอช.ซี

EQ TH อคว ไทย - Family Weight

EQ TH Thin กขคงจฉ ๐๑๒๓๔๕ abcde 01234EQ TH Light กขคงจฉ ๐๑๒๓๔๕ abcde 0123EQ TH Regular กขคงจฉ ๐๑๒๓๔๕ abcde 01EQ TH Medium กขคงจฉ ๐๑๒๓๔๕ abcde 0EQ TH Bold กขคงจฉ ๐๑๒๓๔๕ abcde 012EQ TH Black กขคงจฉ ๐๑๒๓๔๕ abcde 0EQ TH Thin กขคงจฉ ๐๑๒๓๔๕ abcde 012345EQ TH Light กขคงจฉ ๐๑๒๓๔๕ abcde 01234EQ TH Regular กขคงจฉ ๐๑๒๓๔๕ abcde 01EQ TH Medium กขคงจฉ ๐๑๒๓๔๕ abcde 01EQ TH Bold กขคงจฉ ๐๑๒๓๔๕ abcde 0123EQ TH Black กขคงจฉ ๐๑๒๓๔๕ abcde 0

EQ TH Thin กขคงจฉ ๐๑๒๓๔๕ abcde 012345EQ TH Light กขคงจฉ ๐๑๒๓๔๕ abcde 01234EQ TH Regular กขคงจฉ ๐๑๒๓๔๕ abcde 01EQ TH Medium กขคงจฉ ๐๑๒๓๔๕ abcde 0EQ TH Bold กขคงจฉ ๐๑๒๓๔๕ abcde 012EQ TH Black กขคงจฉ ๐๑๒๓๔๕ abcde 0

EQ THpresent with standard Glyphs include Thai & Latin 1

EQ TH Roundedpresent with standard Glyphs include Thai & Latin 1

Page 9: อีคิว ไทย · 2018-08-06 · อะตอมอนุภาคย่อยจนไปถึงจักรวาล ฟิสิกส์ขอบเขตกว้างขวางได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอล.เอช.ซี

EQ TH อคว ไทย - Family Weight

Regular Rounded True-Italic

Page 10: อีคิว ไทย · 2018-08-06 · อะตอมอนุภาคย่อยจนไปถึงจักรวาล ฟิสิกส์ขอบเขตกว้างขวางได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอล.เอช.ซี

EQ TH อคว ไทย : Size Comparison

Abg กฐป Abg กฐปThonburi System Font

8 pt

10 pt

12 pt

14 pt

8 pt

10 pt

12 pt

14 pt

Dindan

ในอดตผคนจะใชสงของแทนจำานวนทจะนบยงนานเขาจำานวนประชากรยงมมากขน ทำาใหผคนเรมคดทจะประดษฐตวเลขขนมาแทนการนบทใชสงของนบแทนจากนนกมการบวก ลบคณ และหาร จากนนกกอใหเกดคณตศาสตร คณตศาสตร เปนศาสตรทมงคนควาเกยวกบ โครงสรางนามธรรมทถกกำาหนดขนผานทางกลมของสจพจนซงมการใหเหตผลทแนนอนโดยใชตรรกศาสตรสญลกษณ และสญกรณคณตศาสตร เรามกนยามโดยทวไปวาคณตศาสตรเปนสาขาวชาทศกษาเกยวกบรปแบบและโครงสราง,

ในอดตผคนจะใชสงของแทนจำานวนทจะนบยงนานเขาจำานวนประชากรยงมมากขน ทำาใหผคนเรมคดทจะประดษฐตวเลขขนมาแทนการนบทใชสงของนบแทนจากนนกมการบวก ลบคณ และหาร จากนนกกอใหเกดคณตศาสตร คณตศาสตร เปนศาสตรทมงคนควาเกยวกบ โครงสรางนามธรรมทถกกำาหนดขนผานทางกลมของสจพจนซงมการใหเหตผลทแนนอนโดยใชตรรกศาสตรสญลกษณ และสญกรณคณตศาสตร เรามกนยามโดยทวไปวาคณตศาสตรเปน

ในอดตผคนจะใชสงของแทนจำานวนทจะนบยงนานเขาจำานวนประชากรยงมมากขน ทำาใหผคนเรมคดทจะประดษฐตวเลขขนมาแทนการนบทใชสงของนบแทนจากนนกมการบวก ลบคณ และหาร จากนนกกอใหเกดคณตศาสตร คณตศาสตร เปนศาสตรทมงคนควาเกยวกบ โครงสรางนามธรรมทถกกำาหนดขนผานทางกลมของสจพจนซงมการใหเหตผลทแนนอนโดยใชตรรกศาสตรสญลกษณ และสญกรณคณตศาสตร เรามกนยามโดย

ในอดตผคนจะใชสงของแทนจำานวนทจะนบยงนานเขาจำานวนประชากรยงมมากขน ทำาใหผคนเรมคดทจะประดษฐตวเลขขนมาแทนการนบทใชสงของนบแทนจากนนกมการบวก ลบคณ และหาร จากนนกกอใหเกดคณตศาสตร คณตศาสตร เปนศาสตรทมงคนควาเกยวกบ โครงสรางนามธรรมทถกกำาหนดขนผานทางกลมของสจพจนซงมการใหเหตผลทแนนอนโดยใชตรรกศาสตรสญลกษณ และสญ

ในอดตผคนจะใชสงของแทนจำ�นวนทจะนบยงน�นเข�จำ�นวนประช�กรยงมม�กขน ทำ�ใหผคนเรมคดทจะประดษฐตวเลขขนม�แทนก�รนบทใชสงของนบแทนจ�กนนกมก�รบวก ลบคณ และห�ร จ�กนนกกอใหเกดคณตศ�สตร คณตศ�สตร เปนศ�สตรทมงคนคว�เกยวกบ โครงสร�งน�มธรรมทถกกำ�หนดขนผ�นท�งกลมของสจพจนซงมก�รใหเหตผลทแนนอนโดยใชตรรกศ�สตร

ในอดตผคนจะใชสงของแทนจำ�นวนทจะนบยงน�นเข�จำ�นวนประช�กรยงมม�กขน ทำ�ใหผคนเรมคดทจะประดษฐตวเลขขนม�แทนก�รนบทใชสงของนบแทนจ�กนนกมก�รบวก ลบคณ และห�ร จ�กนนกกอใหเกดคณตศ�สตร คณตศ�สตร เปนศ�สตรทมงคนคว�เกยวกบ โครงสร�งน�มธรรมทถกกำ�หนดขนผ�นท�งกลมของสจพจนซงมก�รใหเหตผลทแนนอนโดยใชตรรกศ�สตรสญลกษณ และสญกรณคณตศ�สตร เร�มกนย�ม

ในอดตผคนจะใชสงของแทนจำ�นวนทจะนบยงน�นเข�จำ�นวนประช�กรยงมม�กขน ทำ�ใหผคนเรมคดทจะประดษฐตวเลขขนม�แทนก�รนบทใชสงของนบแทนจ�กนนกมก�รบวก ลบคณ และห�ร จ�กนนกกอใหเกดคณตศ�สตร คณตศ�สตร เปนศ�สตรทมงคนคว�เกยวกบ โครงสร�งน�มธรรมทถกกำ�หนดขนผ�นท�งกลมของสจพจนซงมก�รใหเหตผลทแนนอนโดยใชตรรกศ�สตรสญลกษณ และสญกรณ

ในอดตผคนจะใชสงของแทนจำ�นวนทจะนบยงน�นเข�จำ�นวนประช�กรยงมม�กขน ทำ�ใหผคนเรมคดทจะประดษฐตวเลขขนม�แทนก�รนบทใชสงของนบแทนจ�กนนกมก�รบวก ลบคณ และห�ร จ�กนนกกอใหเกดคณตศ�สตร คณตศ�สตร เปนศ�สตรทมงคนคว�เกยวกบ โครงสร�งน�มธรรมทถกกำ�หนดขนผ�นท�งกลมของสจพจนซงมก�รใหเหตผลทแนนอนโดยใชตรรกศ�สตรสญลกษณ และ

Page 11: อีคิว ไทย · 2018-08-06 · อะตอมอนุภาคย่อยจนไปถึงจักรวาล ฟิสิกส์ขอบเขตกว้างขวางได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอล.เอช.ซี

EQ TH อคว ไทย : Size Comparison

บทความนถกเขยนขนพเศษเพอใชประกอบในสจบตสำาหรบนทรรศการของ สนต ลอรชว “ไม อาจจะ ใช” จดขนระหวางวนท ๕ ถง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ หอศลป มหาวทยาลยกรงเทพ วทยาเขตกลวยนำาไท เรยบเรยงโดย เจมศร เหลองศภภรณ และจดทำาเปนภาษาองกฤษโดย ภม รตตวศษฐ

๑ กรกฎ�คม ๒๕๕๑ อนทน วงศสรรคกร

นคอ “ขอมล”

การสงตอของขอมลเปนเรองทเราคนเคย และสามารถพบเหนไดโดยทวไป โดยปรกตแลว ขอมลมกจะถกแทนความหมายวาเปนสงมคา ซงมนจะไมมคาเลยถาปราศจากผรบ เพราะขอมลทไมเกดการสงตอ กจะทำาใหคาของมนเปนเพยงความลบ (ซงในบางทกลบถกมองวาเปนขอมลทมคามากพเศษ) หรอเปนเพยงการบนทกของผสรางขอมล

ในทางกลบกนการสรางขอมลตองนำาขอมลอนจากหลากแหลงมาประกอบหรอเปรยบเทยบเพอนำามาสขอมลใหม ดงนนเราจะเหนไดวาสงทเรยกวาขอมลนน ตามธรรมชาตของมนคอการเปลยนถายและการแพรกระจายตนเองอยแลว ถงแมจะถกเกบในรปแบบความลบกตาม ในทสดกไมอาจจะหนพนขอเทจจรงน

การออกแบบไมวาจะเปนสาขาไหนกลวนเปนการกระจายขอมลเชนกน อาจจะเปนในรปแบบทมากกวาการพดหรอการเขยนเพอสอสาร นกออกแบบทดจงนาทจะพดและเขยนไดดดวย เพราะตองนำามาประกอบกบการสอสารทางภาพ และการสอสารทางอารมณผานผวชนนอกของงานออกแบบซงอยบนพนฐานของศลปะ อาจจะกลาวไดวาเปนการสอสารความรสกทางดานนามธรรมผาน ส รปทรง และองคประกอบอนๆ

นกออกแบบทกวนนยงมปญหาพนฐานทเกยวกบการพดและเขยน ซงเปนรากทแทจรงของปญหาการออกแบบทพบเจอในชวตประจำาวน เรามกลมไปวางานออกแบบกคอการสอสารชนดหนง เหตททำาใหเราลมๆ กนกเพราะ การเกดขนเปนนจของรปประโยคทไมดแตสดทายมนกยงพอทจะสอสารได จงทำาใหเสนกนระหวางความเปนปญหาและความไมเปนปญหาดไมชดเจนไปอยางถนดใจ ผนวกกบการทเรามกใชแนวคดแบบรอมชอมเหมารวมเอาวา “การออกแบบไมมถกและไมมผด” คำากลาวอางความไมถกแลวกไมผดนเอง ทเปนตวลงโทษนกออกแบบอยางเงยบๆ เสมอมา การเปนเหมอนคำาสาปใหทำาอะไรกไดเพราะความไมชดเจนของเสนแบง ซงเราใชประโยคนจนเคยชน และเกดการเพยน ทางความหมายและลกษณะการใช

Thin : 10 pt

Light Italic : 10 pt

Black Rounded : 18 pt

Bold Italic : 10 pt

Medium : 10 pt

Regular : 10 pt

Black Italic : 14 pt

หากจะเปรยบเทยบขอมลเปนเนอหา ขอมลกคอแกนสำาคญ เปนใจความ

ทจำาเปนตองมสงทมาบรรจเพอการขนสง เปลอกนอกทนำามาหอ

และจดเตรยมเพอการขนสงขอมล กคอการออกแบบนนเอง

หากจะเปรยบเทยบขอมลเปนเนอหา ขอมลกคอแกนสำาคญ เปนใจความทจำ า เปนตองมสงทมาบรรจ เพอการขนสง เปลอกนอกทนำามาหอ และจดเตรยมเพอการขนสงขอมล ก ค อการออกแบบน น เ อง ไม ว าจ ะ เปนแคปกรายงาน การเรยงหนากระดาษของเลขานการ หรอการจดบอรดในของนกเรยนมธยม ไปจนถง

นกออกแบบอาชพในบรษทออกแบบชนนำา กลวนแลวแตอยบนหลกการเดยวกนน หากจะตางกนกนาจะเปนททกษะการนำาเสนอ ซงมชนเชงตางกน เพราะผทผานการศกษาการออกแบบยอมไดเปรยบในเรองของการสรางเปลอกทสวยงาม

ขณะเดยวกนเราไมควรเขาใจวาหนาทของนกออกแบบคอการสรางเปลอก เพราะการทจะสรางสงทใชบรรจอะไรสกอยาง มนคงเปนไปไมไดทจะไมทำาความรจกกบสงของทจะนำามาบรรจภายใน การทำาความเขาใจกบสงทจะนำามาบรรจนเอง เปนสงทถกนำามาใชเปนเครองมอในการตดสนทางการออกแบบ เพราะมนเปนการนำามาซงขอแมและเหตผลของการออกแบบเปลอกนอกทจะนำาพาขอมลไปสจดหมาย ฉะนนนกออกแบบกควรทจะมความสามารถสงในการจดการกบขอมล แตในสภาพการเรยนการสอนออกแบบจรงๆ ในระดบอดมศกษา เรายงใหความสำาคญกบสวนนนอยมาก

Page 12: อีคิว ไทย · 2018-08-06 · อะตอมอนุภาคย่อยจนไปถึงจักรวาล ฟิสิกส์ขอบเขตกว้างขวางได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอล.เอช.ซี

EQ TH อคว ไทย : Size Comparison

เมอการจดการขอมลไมไดประสทธภาพอยางทควรจะเปน จงเกดสงทเรยกวาการสญหายทางขอมล แตเราอยาสบสนกบการละขอมลบางสวนทคดวาไมจำาเปนออก เพราะอาจจะทำาใหเยนเยอ หรอเปนสงทไมมความจำาเปนทตองสอสารดวยเหตผลทางการตลาด การสญหายของขอมลกวาเกาสบเปอรเซนมาจากการทนกออกแบบไมมความเชยวชาญเพยงพอในการยอย หรอยอขอมล ในบางกรณอาจจะควบรวมกบนกการตลาดทมวสยทศนแคบ เราจงมกพบปญหานไดบอยๆ กบการบรฟงานจากลกคา หรอตวแทนลกคาสนกออกแบบหรอตวแทนนกออกแบบ บางครงยงเกดการพดคยบอยครงหรอผานหลายบคคลกจะทำาใหเกดการผดเพยนของขอมล การยอยและยนยอในขนการออกแบบกจะมปญหา ยงเจอนกออกแบบทมทกษะจดการกบขอมลตำา กจะนำามาสโศกนาฏกรรมการสอสาร

ห�กจะเปรยบเทยบก�รสญห�ยของขอมลใหเปนภ�พชดเจน กคงไมต�งอะไรกบก�รเลนเกมบอกตอ เมอบอกตอๆ กน เร�ตองพงพ�ขอมลจ�กแหลงขอมลทอ�จจะเปนขอมลมอสอง ส�ม หรอส ยงไมนบคว�มน�เชอถอของผสงส�รเอง เมอจบเกมจงมกพบว�ก�รโอนถ�ยของขอมลจ�กตนท�งสปล�ยท�ง เกดคว�มไมชดเจนในผเลนเกมคนใดคนหนง นำ�ไปสขอคว�มหรอใจคว�มทผดผล�ด เชนเดยวกนกบชวตจรง ก�รประชมทด ครงเดยวกอ�จจะเพยงพอกบก�รทำ�ง�น และยอมดกว�ก�รประชมหล�ยครงโดยเกนคว�มจำ�เปน

เมอขอมลมาถงมอ นกออกแบบทดควรมคณสมบตในการชง ตวง วด เพอพจารณาวาสมเหตผลหรอไม ฉะนนนกออกแบบจงจำาเปนตองมทกษะความรดานอนๆ ดวย เชน ความรรอบตว การตลาด การประชาสมพนธ และแนนอน ทกษะทางการสอสาร(โดยอยบนพนฐานของสนทรย) มเชนนนเราจะมองไมเหนความสมเหตสมผล หรอการตกหลนของขอมล หากนกออกแบบไมสามารถพนจวเคราะห กคงไมตางอะไรกบการรบงานมาแลวกทำาตามโจทย เสมอนวาไมไดใชสมอง งานใดทดเหมอนไมไดใชสมองกจะถกสงคมมองวาเปนงานทไมคอยมความสำาคญ อาจจะเปนเหตผลหนงทการออกแบบ (โดยเฉพาะการออกแบบสงพมพ) ในบานเรา จงถกมองวาเปนเรองหรออาชพทไมสำาคญเทาไรนก ดเหมอนวาใครจะทำากได

เมอพจารณาขนตอนการเดนทางของขอมลดงทกลาวมา เราจะพบวาจดออนของการถายเทขอมลอยทตวมนษยนนเอง ความผดพลาด คลาดเคลอน ทเกดขนจากทกษะการฟง พด อาน เขยน ทไมเทากน ยงไมรวมถงการเปลยนแปลงขอมลดงเดมโดยเจตนา อยางเชน การเสนอขาวทตงอยบนความคดเหนสวนตว มความคดแบบปจเจกหรออคตเขามาผสม (bias) กจะทำาใหขอมลทนาจะเปนขอเทจจรงไมสามารถขามผานมาได ผรบสารจงตองใชวจารณญาณในการรบขอมลสง และตองมการเปรยบเทยบแหลงขอมล บวกกบขอดอยของภาษาทผรบสารตองมทกษะ ความเขาใจ และการตความ จงเปนชองวางใหเกดการเลนขาว (spin) นกออกแบบหรอนกโฆษณาทตองเลอกพดเฉพาะขอดของลกคาและผลตภณฑ โดยการละขอดอยเพอใหไดผลทตองการทางการตลาด กนบวาเปนการเลนกบขอมลเชนเดยวกน

มนษยเราจงตองใชประโยชนจากการทำาสำาเนาขอมลใหไดบนทกทางภาษาเหมอนกนทกครง เพอลดปญหาและขอบกพรองของมนษยในการสอสารใหมากทสด เครองถายเอกสารหรอแมแตยเอสบไดรฟกถกสรางขนบนคอนเซปทน (ตางกนกเพยงพนฐานของสอทอนหนงเปนแอนนาลอคและอกอนเปนดจตอล) จะเหนไดวานตยสารหรอหนงสอพมพกใชพนฐานนเชนกนในการนำาเสนอขอมล แตเนองดวยขนตอนกอนการทำาเปนสำาเนาอาจจะเกดความบกพรองจากก ารเลนขาวหรอจากอคตไดอยเสมอ ทงทเกดจากความตงใจและไม

ธรรมช�ตของก�รถ�ยทอดขอมลอธบ�ยไดดงน ก�รปอนขอมลดวยก�รสอส�รท�งว�จ�ผ�นก�รรบฟง ก�รรบฟงถกบนทกเปนก�รเขยน ก�รเขยนตองอ�ศยทกษะท�งด�นภ�ษ�เพอใ หขอมลคงสภ�พเดมไดม�กทสด ผรบขอมลผ�นท�งก�รบนทกดวยภ�ษ�กตองมทกษะท�งก�รอ�นและก�รทำ�คว�มเข�ใจ เพอใหไดขอมลทตรงกน จะเหนไดว�ห�กทกษะก�รใชภ�ษ�ทงในด�นของทกษะก�รเขยนหรออ�น ลวนมคว�มสำ�คญอย�งยงตอก�รคงอยของขอมลเดม

Regular : 10 pt

Thin Italic : 14 pt

Italic : 10 pt

Light : 10 pt

Light Rounded : 10 pt

Page 13: อีคิว ไทย · 2018-08-06 · อะตอมอนุภาคย่อยจนไปถึงจักรวาล ฟิสิกส์ขอบเขตกว้างขวางได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอล.เอช.ซี

EQ TH อคว ไทย : Size Comparison

การเกบขอมลแบบดจตอลดจะไดเปรยบเพราะมขอดของการทำาซำาไดเหมอนตนฉบบทกครง จงเปนทแพรหลายอยางมากในปจจบน จนมการกงวลกนวาหากมนษยพงพาการจดเกบขอมลและการบนทกขอมลดวยวธนมากยงขน แลววนใดเราเกดสญเสยความสามารถในการเรยกใชขอมลทเปนระบบดจตอล ขอมลกอาจจะสญหายไดอยางงายดาย เราหาไดฉกคดไมวา ระบบการบนทกแบบดจตอลนสามารถถกดดแปลงหรอแกไขไดงายมาก และมนกไมไดคงทนถาวรเลย ทจรงแลวอายของมเดยอยางซดรอมทใชกนอยางกวางขวางในปจจบนนนสนกวาการสลกหนแบบโบราณเสยอก

Rounded : 12 pt

Light Italic : 8 pt

Bold Rounded : 12 pt

Bold : 10 pt

ในยคของเทคโนโลยก�รสอส�ร ทก�วหน�ก�รเคลอนย�ยขอมลหรอก�รสอส�รเปนไปไดอย�งง�ยด�ย รวดเรวและมอสระม�กขน บคคลทวไปส�ม�รถตพมพหรอเผยแพรขอมลไดอย�งอสระ ดงจะเหนไดจ�กปร�กฏก�รณของเวบลอคทไดสร�งเนอห�ใหกบอนเทอรเนตอย�งม�กม�ย แมกระทงนตยส�รไทมยงยกยองใหผอ�นทกคน ทเปนผรวมสร�งเนอห�ใหกบอนเทอรเนตเปนบคคลแหงป แถมท�ยดวยปจจยในเรองของจำ�นวนผทใชอเมลลทมแนวโนมสงขนม�โดยตลอดในชวงสบปทผ�นม�

จากความงายในการกระจายขอมลดงกลาว จงทำาใหผรบสารในยคปจจบนตองใชการกลนกรองขอมลมากเปนพเศษ เพราะกระบวนการของการตระเตรยมขอมลมนอยลง เวลาตรวจทานเพอใหไดขอมลเพอการสอทมประสทธภาพ ถกตดทอนมาสการกดเพอตพมพในหนาเวบลอคดวยเวลาเพยงแคอดใจของคนคนเดยว สรปไดวาผรบสารจงตองใชเหตและผลสงขนในการรบสาร แตดเหมอนวาทกษะการรบสารของมนษยเราไมไดพฒนาไปตามพฒนาการของการสอสาร วจารณญาณในการเสพขอมลยงคงอยในระดบเดม จงนำามาสปญหาความไมเขาใจในสงคมหลากหลายประการ

มนษยเปนผสรางขอมล ภาษา และตวอกษรเพอเปนตวกลางในการการสอสาร จงทำาใหเกดเปนสงคม ซงตงแตมมนษยสงคมกถกขบเคลอนดวยขอมลตางๆ เปนวธททำาใหเกดการถายทอดความร เทคโนโลย การคา ศลปะ ดนตร การออกแบบ และอกมากมาย หากมองเรองนอยางเขาใจ เราจะพบวาความรเหลานกเปนอกรปแบบของภาษาทถกสรางขนเพอการสอสารและการถายเทขอมล

อาจกลาวไดวาการเคลอนทของขอมล กคอการสอสารนนเอง ผททำาใหขอมลเคลอนท กคอมนษย การเคลอนทของขอมลกคอธรรมชาตของการเปนสงคม และในเมอเราทราบแลววาจดออนของการเคลอนทของขอมลคอทตวมนษยเอง ไมวาเราจะสรางวทยาการใหม สรางเครองมอใหมททำาใหการถายเทขอมลมประสทธภาพเพยงใด กคงไมเกดประโยชน หากเราไมสามารถแกไขปญหาทตวมนษยเองได

ความสามารถในการรบสาร ทเปนตวกำาหนดวาการสอสารดวยความฉลาดระดบไหนจงจะเหมาะสมกบกลมเปาหมาย การใชภาษาไมวาจะเปน ภาษาทางภาษาศาสตร หรอภาษาทางการออกแบบ ลวนมความจำาเปนตอง สอดคลองกบผรบสารฉะนนอาจกลาวไดวา สงคมใดทสมาชกมความสามารถในการรบ และถายเทขอมลตำา เปนสงคมทตองพฒนาดานการศกษาทกแขนง สงเกตไดจากการออกแบบ ซงเปนตวสะทอนระดบของความสามารถในการรบขอมลอยางหนง เปนมาตรวดทคอนขางเทยงตรงททำาใหเหนภาพโดยรวม วดไดจากทกษะและลกษณะการใชภาษาทางการออกแบบทมความจำาเปนตองเหมาะสมกบสงคมนนๆ

หากคลมเครอเอาใจนกออกแบบกนเอง กอาจจะอนมานวานกออกแบบไมสามารถเพมทกษะในการออกแบบสอสารสงกวาทเปน เพราะถกกำาหนดจากสภาพแวดลอมของสงคมโดยรวม ในกรณนคอการไมเทาเทยมกนทางการสอสาร เกดความลมเหลวในเชงการออกแบบการสอสารนนเอง

Thin Rounded : 18 pt

Medium Rounded : 10 pt

Black : 12 pt

Regular : 10 pt

Page 14: อีคิว ไทย · 2018-08-06 · อะตอมอนุภาคย่อยจนไปถึงจักรวาล ฟิสิกส์ขอบเขตกว้างขวางได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอล.เอช.ซี

EQ TH อคว ไทย : Pro Technicality

• Thai• Latin 1 • Baltic• Turkish• Mac Charater Set

Yes ; Work at monitor screen, web browser.

• Kerning• Liga• Fraction• Small caps• Old style number

• OpenType PS (.OTF) • Windows TrueType (.TTF)

• Adobe CS2 or later ; Illustrator, Photoshop, Indesign, Dreamweaver, Flash, etc.• iWork • iLife • Mac OSX • Microsoft office 2000 or Later • Quark Express 7 • Windows XP or Later • etc.

Encording & Unicode

Hinting

Opentype Feature

File Format

Support: All Unicode Format

Page 15: อีคิว ไทย · 2018-08-06 · อะตอมอนุภาคย่อยจนไปถึงจักรวาล ฟิสิกส์ขอบเขตกว้างขวางได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอล.เอช.ซี

EQ TH อคว ไทย : Latin Character

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Lowercase

UppercaseEQ Thin

Numbers

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Lowercase

UppercaseEQ Light

Numbers

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Lowercase

UppercaseEQ Regular

Numbers

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Lowercase

UppercaseEQ Medium

Numbers

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Lowercase

UppercaseEQ Bold

Numbers

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Lowercase

UppercaseEQ Black

Numbers

Page 16: อีคิว ไทย · 2018-08-06 · อะตอมอนุภาคย่อยจนไปถึงจักรวาล ฟิสิกส์ขอบเขตกว้างขวางได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอล.เอช.ซี

EQ TH อคว ไทย : Latin Character

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Lowercase

UppercaseEQ Thin Italic

Numbers

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Lowercase

UppercaseEQ Light Italic

Numbers

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Lowercase

UppercaseEQ Italic

Numbers

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Lowercase

UppercaseEQ Medium Italic

Numbers

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Lowercase

UppercaseEQ Bold Italic

Numbers

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Lowercase

UppercaseEQ Black Italic

Numbers

Page 17: อีคิว ไทย · 2018-08-06 · อะตอมอนุภาคย่อยจนไปถึงจักรวาล ฟิสิกส์ขอบเขตกว้างขวางได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอล.เอช.ซี

EQ TH อคว ไทย : Latin Character

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Lowercase

UppercaseEQ Thin Rounded

Numbers

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Lowercase

UppercaseEQ Light Rounded

Numbers

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Lowercase

UppercaseEQ Rounded

Numbers

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Lowercase

UppercaseEQ Medium Rounded

Numbers

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Lowercase

UppercaseEQ Bold Rounded

Numbers

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Lowercase

UppercaseEQ Black Rounded

Numbers

Page 18: อีคิว ไทย · 2018-08-06 · อะตอมอนุภาคย่อยจนไปถึงจักรวาล ฟิสิกส์ขอบเขตกว้างขวางได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอล.เอช.ซี

EQ TH อคว ไทย : Thai Character - Thin

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ล ฦ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ

Thai Consonants

Thai Marks, Nunbers, Symbols, Alternates อ อ อ อ ป ป ป ป อ อ อ

ฏ ฏ ฏ เอ แอ โอ ไอ ใออ อ อ อ อ ป ป ป ป ป อ อ อ อ อ ป ป ป ป ป อำา ปำา อำ ปำ อ ป อ ป อะ อา ฤๅ ๆ ๏ ฯ ๚ ฏ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

Page 19: อีคิว ไทย · 2018-08-06 · อะตอมอนุภาคย่อยจนไปถึงจักรวาล ฟิสิกส์ขอบเขตกว้างขวางได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอล.เอช.ซี

EQ TH อคว ไทย : Thai Character - Thin Italic

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ล ฦ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ

Thai Consonants

Thai Marks, Nunbers, Symbols, Alternates อ อ อ อ ป ป ป ป อ อ อ

ฏ ฏ ฏ เอ แอ โอ ไอ ใออ อ อ อ อ ป ป ป ป ป อ อ อ อ อ ป ป ป ป ป อำ� ปำ� อำ ปำ อ ป อ ป อะ อ� ฤๅ ๆ ๏ ฯ ๚ ฏ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

Page 20: อีคิว ไทย · 2018-08-06 · อะตอมอนุภาคย่อยจนไปถึงจักรวาล ฟิสิกส์ขอบเขตกว้างขวางได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอล.เอช.ซี

EQ TH อคว ไทย : Thai Character - Thin Rounded

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ล ฦ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ

Thai Consonants

Thai Marks, Nunbers, Symbols, Alternates อ อ อ อ ป ป ป ป อ อ อ

ฏ ฏ ฏ เอ แอ โอ ไอ ใออ อ อ อ อ ป ป ป ป ป อ อ อ อ อ ป ป ป ป ป อำา ปำา อำ ปำ อ ป อ ป อะ อา ฤๅ ๆ ๏ ฯ ๚ ฏ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

Page 21: อีคิว ไทย · 2018-08-06 · อะตอมอนุภาคย่อยจนไปถึงจักรวาล ฟิสิกส์ขอบเขตกว้างขวางได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอล.เอช.ซี

EQ TH อคว ไทย : Thai Character - Light

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ล ฦ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ

Thai Consonants

Thai Marks, Nunbers, Symbols, Alternates อ อ อ อ ป ป ป ป อ อ อ

ฏ ฏ ฏ เอ แอ โอ ไอ ใออ อ อ อ อ ป ป ป ป ป อ อ อ อ อ ป ป ป ป ป อำา ปำา อำ ปำ อ ป อ ป อะ อา ฤๅ ๆ ๏ ฯ ๚ ฏ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

Page 22: อีคิว ไทย · 2018-08-06 · อะตอมอนุภาคย่อยจนไปถึงจักรวาล ฟิสิกส์ขอบเขตกว้างขวางได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอล.เอช.ซี

EQ TH อคว ไทย : Thai Character - Light Italic

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ล ฦ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ

Thai Consonants

Thai Marks, Nunbers, Symbols, Alternates อ อ อ อ ป ป ป ป อ อ อ

ฏ ฏ ฏ เอ แอ โอ ไอ ใออ อ อ อ อ ป ป ป ป ป อ อ อ อ อ ป ป ป ป ป อำ� ปำ� อำ ปำ อ ป อ ป อะ อ� ฤๅ ๆ ๏ ฯ ๚ ฏ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

Page 23: อีคิว ไทย · 2018-08-06 · อะตอมอนุภาคย่อยจนไปถึงจักรวาล ฟิสิกส์ขอบเขตกว้างขวางได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอล.เอช.ซี

EQ TH อคว ไทย : Thai Character - Light Rounded

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ล ฦ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ

Thai Consonants

Thai Marks, Nunbers, Symbols, Alternates อ อ อ อ ป ป ป ป อ อ อ

ฏ ฏ ฏ เอ แอ โอ ไอ ใออ อ อ อ อ ป ป ป ป ป อ อ อ อ อ ป ป ป ป ป อำ� ปำ� อำ ปำ อ ป อ ป อะ อ� ฤๅ ๆ ๏ ฯ ๚ ฏ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

Page 24: อีคิว ไทย · 2018-08-06 · อะตอมอนุภาคย่อยจนไปถึงจักรวาล ฟิสิกส์ขอบเขตกว้างขวางได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอล.เอช.ซี

EQ TH อคว ไทย : Thai Character - Regular

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ล ฦ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ

Thai Consonants

Thai Marks, Nunbers, Symbols, Alternates อ อ อ อ ป ป ป ป อ อ อ

ฏ ฏ ฏ เอ แอ โอ ไอ ใออ อ อ อ อ ป ป ป ป ป อ อ อ อ อ ป ป ป ป ป อำา ปำา อำ ปำ อ ป อ ป อะ อา ฤๅ ๆ ๏ ฯ ๚ ฏ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

Page 25: อีคิว ไทย · 2018-08-06 · อะตอมอนุภาคย่อยจนไปถึงจักรวาล ฟิสิกส์ขอบเขตกว้างขวางได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอล.เอช.ซี

EQ TH อคว ไทย : Thai Character - Italic

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ล ฦ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ

Thai Consonants

Thai Marks, Nunbers, Symbols, Alternates อ อ อ อ ป ป ป ป อ อ อ

ฏ ฏ ฏ เอ แอ โอ ไอ ใออ อ อ อ อ ป ป ป ป ป อ อ อ อ อ ป ป ป ป ป อำา ปำา อำ ปำ อ ป อ ป อะ อา ฤๅ ๆ ๏ ฯ ๚ ฏ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

Page 26: อีคิว ไทย · 2018-08-06 · อะตอมอนุภาคย่อยจนไปถึงจักรวาล ฟิสิกส์ขอบเขตกว้างขวางได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอล.เอช.ซี

EQ TH อคว ไทย : Thai Character - Rounded

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ล ฦ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ

Thai Consonants

Thai Marks, Nunbers, Symbols, Alternates อ อ อ อ ป ป ป ป อ อ อ

ฏ ฏ ฏ เอ แอ โอ ไอ ใออ อ อ อ อ ป ป ป ป ป อ อ อ อ อ ป ป ป ป ป อำา ปำา อำ ปำ อ ป อ ป อะ อา ฤๅ ๆ ๏ ฯ ๚ ฏ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

Page 27: อีคิว ไทย · 2018-08-06 · อะตอมอนุภาคย่อยจนไปถึงจักรวาล ฟิสิกส์ขอบเขตกว้างขวางได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอล.เอช.ซี

EQ TH อคว ไทย : Thai Character - Medium

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ล ฦ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ

Thai Consonants

Thai Marks, Nunbers, Symbols, Alternates อ อ อ อ ป ป ป ป อ อ อ

ฏ ฏ ฏ เอ แอ โอ ไอ ใออ อ อ อ อ ป ป ป ป ป อ อ อ อ อ ป ป ป ป ป อำา ปำา อำ ปำ อ ป อ ป อะ อา ฤๅ ๆ ๏ ฯ ๚ ฏ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

Page 28: อีคิว ไทย · 2018-08-06 · อะตอมอนุภาคย่อยจนไปถึงจักรวาล ฟิสิกส์ขอบเขตกว้างขวางได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอล.เอช.ซี

EQ TH อคว ไทย : Thai Character - Medium Italic

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ล ฦ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ

Thai Consonants

Thai Marks, Nunbers, Symbols, Alternates อ อ อ อ ป ป ป ป อ อ อ

ฏ ฏ ฏ เอ แอ โอ ไอ ใออ อ อ อ อ ป ป ป ป ป อ อ อ อ อ ป ป ป ป ป อำา ปำา อำ ปำ อ ป อ ป อะ อา ฤๅ ๆ ๏ ฯ ๚ ฏ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

Page 29: อีคิว ไทย · 2018-08-06 · อะตอมอนุภาคย่อยจนไปถึงจักรวาล ฟิสิกส์ขอบเขตกว้างขวางได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอล.เอช.ซี

EQ TH อคว ไทย : Thai Character - Medium Rounded

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ล ฦ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ

Thai Consonants

Thai Marks, Nunbers, Symbols, Alternates อ อ อ อ ป ป ป ป อ อ อ

ฏ ฏ ฏ เอ แอ โอ ไอ ใออ อ อ อ อ ป ป ป ป ป อ อ อ อ อ ป ป ป ป ป อำา ปำา อำ ปำ อ ป อ ป อะ อา ฤๅ ๆ ๏ ฯ ๚ ฏ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

Page 30: อีคิว ไทย · 2018-08-06 · อะตอมอนุภาคย่อยจนไปถึงจักรวาล ฟิสิกส์ขอบเขตกว้างขวางได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอล.เอช.ซี

EQ TH อคว ไทย : Thai Character - Bold

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ล ฦ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ

Thai Consonants

Thai Marks, Nunbers, Symbols, Alternates อ อ อ อ ป ป ป ป อ อ อ

ฏ ฏ ฏ เอ แอ โอ ไอ ใออ อ อ อ อ ป ป ป ป ป อ อ อ อ อ ป ป ป ป ป อำา ปำา อำ ปำ อ ป อ ป อะ อา ฤๅ ๆ ๏ ฯ ๚ ฏ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

Page 31: อีคิว ไทย · 2018-08-06 · อะตอมอนุภาคย่อยจนไปถึงจักรวาล ฟิสิกส์ขอบเขตกว้างขวางได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอล.เอช.ซี

EQ TH อคว ไทย : Thai Character - Bold Italic

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ล ฦ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ

Thai Consonants

Thai Marks, Nunbers, Symbols, Alternates อ อ อ อ ป ป ป ป อ อ อ

ฏ ฏ ฏ เอ แอ โอ ไอ ใออ อ อ อ อ ป ป ป ป ป อ อ อ อ อ ป ป ป ป ป อำา ปำา อำ ปำ อ ป อ ป อะ อา ฤๅ ๆ ๏ ฯ ๚ ฏ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

Page 32: อีคิว ไทย · 2018-08-06 · อะตอมอนุภาคย่อยจนไปถึงจักรวาล ฟิสิกส์ขอบเขตกว้างขวางได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอล.เอช.ซี

EQ TH อคว ไทย : Thai Character - Bold Rounded

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ล ฦ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ

Thai Consonants

Thai Marks, Nunbers, Symbols, Alternates อ อ อ อ ป ป ป ป อ อ อ

ฏ ฏ ฏ เอ แอ โอ ไอ ใออ อ อ อ อ ป ป ป ป ป อ อ อ อ อ ป ป ป ป ป อำา ปำา อำ ปำ อ ป อ ป อะ อา ฤๅ ๆ ๏ ฯ ๚ ฏ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

Page 33: อีคิว ไทย · 2018-08-06 · อะตอมอนุภาคย่อยจนไปถึงจักรวาล ฟิสิกส์ขอบเขตกว้างขวางได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอล.เอช.ซี

EQ TH อคว ไทย : Thai Character - Black

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ล ฦ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ

Thai Consonants

Thai Marks, Nunbers, Symbols, Alternates อ อ อ อ ป ป ป ป อ อ อ

ฏ ฏ ฏ เอ แอ โอ ไอ ใออ อ อ อ อ ป ป ป ป ป อ อ อ อ อ ป ป ป ป ป อำา ปำา อำ ปำ อ ป อ ป อะ อา ฤๅ ๆ ๏ ฯ ๚ ฏ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

Page 34: อีคิว ไทย · 2018-08-06 · อะตอมอนุภาคย่อยจนไปถึงจักรวาล ฟิสิกส์ขอบเขตกว้างขวางได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอล.เอช.ซี

EQ TH อคว ไทย : Thai Character - Black Italic

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ล ฦ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ

Thai Consonants

Thai Marks, Nunbers, Symbols, Alternates อ อ อ อ ป ป ป ป อ อ อ

ฏ ฏ ฏ เอ แอ โอ ไอ ใออ อ อ อ อ ป ป ป ป ป อ อ อ อ อ ป ป ป ป ป อำา ปำา อำ ปำ อ ป อ ป อะ อา ฤๅ ๆ ๏ ฯ ๚ ฏ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

Page 35: อีคิว ไทย · 2018-08-06 · อะตอมอนุภาคย่อยจนไปถึงจักรวาล ฟิสิกส์ขอบเขตกว้างขวางได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอล.เอช.ซี

EQ TH อคว ไทย : Thai Character - Black Rounded

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ล ฦ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ

Thai Consonants

Thai Marks, Nunbers, Symbols, Alternates อ อ อ อ ป ป ป ป อ อ อ

ฏ ฏ ฏ เอ แอ โอ ไอ ใออ อ อ อ อ ป ป ป ป ป อ อ อ อ อ ป ป ป ป ป อำา ปำา อำ ปำ อ ป อ ป อะ อา ฤๅ ๆ ๏ ฯ ๚ ฏ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

Page 36: อีคิว ไทย · 2018-08-06 · อะตอมอนุภาคย่อยจนไปถึงจักรวาล ฟิสิกส์ขอบเขตกว้างขวางได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอล.เอช.ซี

140 Thonglor Soi 4 Kaulin Bld. #302Sukhumvit 55 Rd., Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand

T + 662 - 392 - 5285F + 662 - 714 - 8591

[email protected] www.cadsondemak.com

Cadson Demak Co.,Ltd.Linotype Partnership Operation