of 12 /12
BT-MMR041DD_AUG-SEP19 (เช้า /กลางวัน/เย็น)

(เช้า /กลางวัน/เย็น)€¦ · BT-MMR041DD_AUG-SEP19 จากน้ัน นาท่านชม เจดีย์เบเบพญา (Bebepuya)

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of (เช้า /กลางวัน/เย็น)€¦ · BT-MMR041DD_AUG-SEP19...

Page 1: (เช้า /กลางวัน/เย็น)€¦ · BT-MMR041DD_AUG-SEP19 จากน้ัน นาท่านชม เจดีย์เบเบพญา (Bebepuya)

BT-MMR041DD_AUG-SEP19

(เชา /กลางวน/เยน)

Page 2: (เช้า /กลางวัน/เย็น)€¦ · BT-MMR041DD_AUG-SEP19 จากน้ัน นาท่านชม เจดีย์เบเบพญา (Bebepuya)

BT-MMR041DD_AUG-SEP19

วนแรก กรงเทพฯ – ยางกง – เมองแปร – พพธภณฑอาณาจกรศรเกษตร – เจดยเบเบพญา – เจดยบอวบอวจพญา – เลเมยตหนา – พญาจ - เจดยชเวซนดอร (-/กลางวน/เยน)

03.30น. พรอมกนท สนามบนดอนเมอง อาคาร 1 ขาออก ชน 2 เคาทเตอรสายการบนนกแอร ประต 6 Nok Air (DD)โดยมเจาหนาทอ านวยความสะดวกแกทกทาน

06.30 น. ออกเดนทางสกรงยางกงโดยเทยวบน DD 4230 07.15 น. เดนทางถง สนามบนมงกาลาดง กรงยางกง ผานพธการตรวจคนเขาเมองเปนทเรยบรอยแลว

Nok Air (DD)โดยมเจาหนาทอ านวยความสะดวกแกทกทาน(เวลาทองถนทเมยนมาร ชากวาประเทศไทยครงชวโมง) จากนน น าทานเดนทางส เมองแปร (PYAY) หางจากกรงยางกงขนไปทางเหนอราวๆ 300 กโลเมตร ตวเมองตงอยบนฝงแมน าอระวด (ใชเวลาในการเดนทางประมาณ 6 ชม.)

เทยง บรการอาหารกลางวน ณ ภตตาคาร 14.30 น. เดนทางถง เมองแปร น าทานเปลยนรถเปนรถสองแถว

ทองถน น าทานเชาชม พพธภณฑ อ าณา จกรศ ร เกษตร (Sri Ksetra หรอ

Thayekhittaya) อาณาจกรเกาแกของชาวพย อายราว 1200 ป “ศรเกษตร”เปนชอเรยกของชาวพย มความหมายวา ดนแดน แหงความโชคด และไดขนทะเบยนเปนมรดกโลกแหงแรกของพมา เมอ ป ค.ศ. 2014

Page 3: (เช้า /กลางวัน/เย็น)€¦ · BT-MMR041DD_AUG-SEP19 จากน้ัน นาท่านชม เจดีย์เบเบพญา (Bebepuya)

BT-MMR041DD_AUG-SEP19

จากนน น าทานชม เจดยเบเบพญา (Bebepuya) องคนขนาดเลกแตส าคญเพราะจากลกษณะพระพทธรปภายในทเปนแบบพยกบทรงอาคารแบบพกามแสดงใหเหนวาเมองศรเกษตรนมความตอเนองทางวฒนธรรมมาหลายสมย

จากนน น าทานชม บอวบอวจ (Bawbawgyi) ซงเปนเจดยทรงลอมฟางทคลายทรงกระบอก ระหวางทาง น าทานชม หลมทถกขดคนพบ ทฝงโกศของ

ชาวพย จากนนน าทานชมใกลๆ กนมโบราณสถานอกแหงชอ เลเมยตหนา (Laymyathna) แปลวา สดานครบองค นแสดงให เ หนถงลกษณะของพฒนาการขนสดของวฒนธรรมพยทสรางเจดยแบบคหาเชอมกนโดยรอบซงแนนอนวาจะสงผลตอการสรางเจดยแบบพกามในอกหลายรอยปตอมา

จากนน น าทานชม พญาจ (Payagyi) นนเปนสถปขนาดใหญ ลกษณะคลายกองขาว (ซงเปนลกษณะเดยวกบชเวซนดอว ในยคแรกเรม) โดยมความเกาแกกวาพนป เพราะสรางในพทธศตวรรษท13 – 14 สมยอาณาจกรศรเกษตร แตสรางอยนอกก าแพงเมอง โดยเปน 1 ใน 9 สถปทสรางโดยพระเจาดตตาบอง ซงดเหมอนในสมยพระองค นาจะเปนชวงเวลาทอาณาจกรศรเกษตรนนเจรญรงเรองมากทสด บรรดาสถปขนาดใหญในอาณาจกร กถกบรณะหรอสรางในสมยพระองค โดยนกโบราณคดสนนษฐานวา พยาจเปนสถปทเกาแกทสดในประเทศพมา อกทงยงเปนรากฐานในการสรางเจดยศลปะพมาในยคตอมา

Page 4: (เช้า /กลางวัน/เย็น)€¦ · BT-MMR041DD_AUG-SEP19 จากน้ัน นาท่านชม เจดีย์เบเบพญา (Bebepuya)

BT-MMR041DD_AUG-SEP19

จากนน น าทานชม เจดยชเวซนดอว (Shwesandaw)

( แปลวาเกศทองค า ) : เปนเจดยสทองขนาดใหญ ตงอยกลางเมองแปร ภายในประดษฐานพระเกศาธาต สรางในปพ.ศ.589 โดยไดรบการบรณะครงส าคญในสมยพระเจาดตตาบอง แหงอาณาจกรศรเกษตร หางออกไปบรเวณเชงเขามพระฑทธรปนง ทเรยกวา พระแสทตจ (Sethatgyi) คอ พระองคใหญขนาดสบชน หนหนาเขาชเวซนดอว

19.00น. บรการอาหารค า ณ ภตตาคาร จากนน เขาทพก Mingalagarden Resort เมองแปรหรอเทยบเทาระดบเดยวกนมาตรฐานทองถน

วนทสอง ตลาดเชาเมองแปร - เมองถนโบ – เขาอะเกากเตาง - แปร – หลวงพอชเวเมยะมน(พระสามแวน) - ยางกง (เชา/กลางวน/เยน)

เชา บรการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากนน น าทานไปชม ตลาดเชาเมองแปร ขายสนคาหลายชนด ทงของ อปโภค

บรโภค ของพนเมอง ใหทานไดเลอกชมและซอของฝาก พรอมทงดวถชวต ชองชาวเมองแปร

จากนน น าทานเดนทางไปยง เมองถนโบ (Htonbo) เพอไปชมพระสลกพนองครมแมน าเอยาวดทภเขาอะเกากเตาง (Akauk Taung) หางจากตวเมองแปร ประมาณ 60 กม. เดนทางถงทาเรอน าทานลองเรอ ประมาณ 20 นาท น าทานขนชม อะเกากเตาง (Akauk Taung) หรอ ภเขาภาษ ชอนเพงเกดขนสมยอาณานคมองกฤษ เหตเพราะพวกเจาอาณานคมมาตงจดสงเกตการณ เรอในแมน าเอยาวดบนเขาลกน เพราะ 1. อยสงมองเหนงาย 2. เปนคงน ายากทเรอจะหนเลดลอด 3. อยใกลชายแดนพมาเหนอ สมยกอนเรอ

Page 5: (เช้า /กลางวัน/เย็น)€¦ · BT-MMR041DD_AUG-SEP19 จากน้ัน นาท่านชม เจดีย์เบเบพญา (Bebepuya)

BT-MMR041DD_AUG-SEP19

ตองมาจอดทนเพอตดตอในเรองภาษแถมไมพอบรเวณนยงเปนคงน าวน ท าใหพอคาตางๆเกดความหวาดกลวทงกลวภาษ ทงกลวเรอลม เลยบนบานสานกลาวสรางพระรมหนาผาเพอใหท ามาคาคลองนนเองครบดวยเหตนอะเกากเตางจงกลายเปนภผาพระพนองคดวยแรงศรทธาปนความหวงในการคาขายของผคนเมอรอยกวาปกอน

เทยง น าทานเดนทางกลบเขาเมองแปร เพอรบประทาน

อาหารกลางวน ณ รานอาหาร จากนน น าทานกลบเขาส กรงยางกง ใชเวลาประมาณ 6 ชม. ระหวางทาง แวะนมสการ หลวงพอช เว เม ย ะม น ( Shwe

Myethman) หรอพระใสแวน ประดษฐานอย ทเมองชเวดง (Shwedaung) หางจากตวเมองแปร 15 กม. คนพมาเชอกนวา ไหวพระชเวเมยะมน ความคดอานจะด ทองจ าจะเกง

19.00 น เดนทาง ถงยางกง รบประทานอาหารเยน ณ ภตตาคาร

Page 6: (เช้า /กลางวัน/เย็น)€¦ · BT-MMR041DD_AUG-SEP19 จากน้ัน นาท่านชม เจดีย์เบเบพญา (Bebepuya)

BT-MMR041DD_AUG-SEP19

จากนน ใหทกทานเขาทพก โรงแรมระดบ 4 ดาว SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4 STAR หรอ เทยบเทาระดบเดยวกน

วนทสาม ยางกง – พระมหาเจดยชเวดากอง – เจดยโบตาทาวน – เทพทนใจ – เทพกระซบ – พระนอนตาหวาน – วดหงาทตยตลาดสกอต - กรงเทพฯ (เชา /กลางวน/-)

เชา บรการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากนน น าทานชมและนมสการพระมหาเจดยชเวดากอง

( Shwedagon Pagoda) พ ร ะ เ จ ด ย ท อ ง ค าคบานคเมองประเทศพมาอายกวาสองพนหารอยกวาปเจดยทองแหงเมองดากองหรอ ตะเกง ชอเดมของเมองยางกง มหาเจดยทใหญทสดในพมาสถานทแหงนม ลานอธฐาน จดทบเรงนองมาขอพรกอนออกรบทานสามารถน าดอกไมธปเทยน ไปไหว เพอขอพรจากองคเจดยชเวดากอง ณ ลานอธษฐานเพอเสรมสรางบารมและสรมงคลนอกจากนรอบองคเจดยยงมพระประจ าวนเกดประดษฐานทงแปดทศรวม 8 องคหากใครเกดวนไหนกใหไปสรงน าพระประจ าวนเกดตน จะเปนสรมงคลแกชวต พระเจดยนไดรบการบรณะและตอเตมโดยกษตรยหลายรชกาลองคเจดยหอหมดวยแผนทองค าทงหมดน าหนกยสบสามตนภายในประดษฐานเสนพระเกศาธาตของพระพทธเจาจ านวนแปดเสนและเครองอฐะบรขารของพระพทธเจาองคกอนทงสามพระองคบนยอดประดบดวยเพชรพลอยและอญมณตางๆจ านวนมากและยงมเพชรขนาดใหญประดบอยบนยอดบรเวณเจดยจะไดชมความงามของวหารสทศซงท าเปนศาลาโถงครอบดวยหลงคาทรงปราสาทซอนเปนชนๆงานศลปะและสถาปตยกรรมทกชนทรวมกนขนเปนสวนหนงของพทธเจดยลวนมต านานและภมหลงความเปนมาทงสนชมระฆงใบใหญทองกฤษพยายามจะเอาไปแตเกดพลดตกแมน ายางกงเสยกอนองกฤษกเทาไหรกไมขนภายหลงชาวพมา ชวยกนกขนมาแขวนไวทเดมไดจงถอเปนสญลกษณแหงความสามคคซงชาวพมาถอวาเปนระฆงศกดสทธใหตระฆง 3ครงแลวอธษฐานขออะไรกจะไดดงตองการชมแสงของอญมณทประดบบนยอดฉตรโดยจดชมแตละจดทานจะไดเหนแสงสตางกนออกไปเชน สเหลอง, สน าเงน , สสม , สแดงเปนตน

Page 7: (เช้า /กลางวัน/เย็น)€¦ · BT-MMR041DD_AUG-SEP19 จากน้ัน นาท่านชม เจดีย์เบเบพญา (Bebepuya)

BT-MMR041DD_AUG-SEP19

ค าไหวพระมหาเจดยชเวดากอง

วนทาม อตตมะชมพวระฐาเนสง กตตะเรมะโนลมเม สตตงสะรตนะ ปฐมงกกสนธง สวรรณะตนตงธาตโยธสสะ ตทตยงโกนาคะมะนง ธมมะการะนงธาตโย ธสสะตตตยงกสสปง พทธจวะรงธาตโยธสสะ ตจตกงโคตะมงอตถะ เกศาธาตโยธสสะต

อหงวนทามตระโต อหงวนทามธาตโย อหงวนทามสพพะทา อหงวนทามสระสา *** อธษฐานพรอมดวยใบไมทแปลวาชยชนะและความสาเรจ ***

จากนน ขอพร นตโบโบยหรอพระเทพทนใจ เทพเจาศกดสทธของชาวพมาและชาวไทย วธการสกการะรปปนเทพทนใจ (นตโบโบย) เมอขอสงใดแลวสมตามความปราถนาก ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวยหรอผลไมอนๆมาสกการะ นตโบโบย จะชอบมาก จากนน กใหเอาเงนจะเปนดอลลา บาท หรอจาด กได (แตแนะน าใหเอาเงนบาทดกวาเพราะเราเปนคนไทย)แลวเอาไปใสมอของนตโบโบยสก 2 ใบ ไหวขอพรแลวดกกลบมา 1ใบ เอามาเกบรกษาไวจากนนกเอาหนาผากไปแตะกบนวชของนตโบโบยแคนทานกจะสมตามความปรารถนาทขอไว จากนน น าทานขามฝงไปอกฟากหนงของถนน เพอสกการะ เทพกระซบซงมนามวา“อะมาดอวเมยะ”ตามต านานกลาววา นางเปนธดาของพญานาค ทเกดศรทธาในพทธศาสนาอยางแรงกลารกษาศล ไมยอมกนเนอสตวจนเมอสนชวตไปกลายเปนนตซงชาวพมาเคารพกราบไหวกนมานานแลวซงการขอพรเทพกระซบตองไปกระซบเบาๆ หามคนอนไดยน ชาวพมานยมขอพรจากเทพองคนกนมากเชนกนการบชาเทพกระซบ บชาดวยน านม ขาวตอก ดอกไม และผลไม

เทยง บรการอาหารกลางวน ณ ภตตาคารชาบชบฟเฟต เตมอมกบชาชช สกหมอไฟและ ซช ขาวปนสารพดหนาในเครอโออช

จากนน สกการะพระพทธไสยาสนเจาทตย หรอ พระนอนตาหวานนมสการพระพทธรปนอนทมความยาว 55ฟต สง 16ฟตซงเปนพระทมความพระทมความสวยทสดมขนตาทงดงามพระบาทมภาพมงคล 108 ประการ

วนเกด อาทตย จนทร องคาร พธ พธกลางคน พฤหสบด ศกร เสาร สตวสญลกษณ ครฑ เสอ สงห ชางมงา ชางไมมงา หนหางยาว หนหางสน พญานาค

Page 8: (เช้า /กลางวัน/เย็น)€¦ · BT-MMR041DD_AUG-SEP19 จากน้ัน นาท่านชม เจดีย์เบเบพญา (Bebepuya)

BT-MMR041DD_AUG-SEP19

จากนน น าทานสกการะ พระพทธรปองคใหญ หลวงพอหงาทตจ หลวงพอทสงเทาตก 5 ชน เปนพระพทธรปปางมารวชยทแกะสลกจากหนออน ทรงเครองแบบกษตรย เครองทรงเปนโลหะ สวนเครองประกอบดานหลงจะเปนไมสกแกะสลกทงหมด และสลกเปนลวดลายตางๆจ าลองแบบมาจากพระพทธรปทรงเครองสมยยะตะนะโบง

จากนน น าทานเทยวชม ตลาดโบโจก อองซาน (BogyokeAung San)หรอ ตลาดสกอต

(Scot Market)เปนตลาดเกาแกของชาวพมา สรางขนโดยชาวสกอตในสมยทยงเปนอาณานคมขององกฤษ เปนลกษณะอาคารเรยงตอกนหลายหลง สนคาทจ าหนายในตลาดแหงนมหลากหลายชนด เชน เครองเงน ทมศลปะผสมระหวางมอญกบพมาภาพวาด งานแกะสลกจากไม อญมณ หยก ผาทอ เสอผาส าเรจรป แปงทานาคา เปนตน (หากซอสนคาหรออญมณทมราคาสงควรขอใบเสรจรบเงนดวย ทกครง เนองจากจะตองแสดงใหศลกากรตรวจ)

สมควรเวลาเดนส สนามบนนานาชาตมงกาลาดง 21.00 น. ออกเดนทางกลบกรงเทพฯ โดยสายการบนนกแอร เทยวบนท DD 4239 22.45 น. เดนทางถงกรงเทพฯ โดยสวสดภาพพรอมความประทบใจมรลม

.........................................................................................................

อตราคาบรการและเงอนไขรายการทองเทยว ตาราง วนเดนทาง ราคา มหศจรรยเมองแปร มรดกโลกพมา ยางกง 3 วน บน DD

SUMMIT PARK VIEW YANGON HOTEL 4*

เรมเดนทาง กลบจากเดนทาง จ านวน ผใหญ เดกมเตยง เดกไมมเตยง พกเดยว

02 ส.ค.62 04 ส.ค.62 34+1 9,999 9,999 9,999 2,500

03 ส.ค.62 05 ส.ค.62 34+1 9,999 9,999 9,999 2,500

09 ส.ค.62 11 ส.ค.62 34+1 10,900 10,500 9,999 2,500

10 ส.ค.62 12 ส.ค.62 34+1 13,900 13,500 12,900 2,500

Page 9: (เช้า /กลางวัน/เย็น)€¦ · BT-MMR041DD_AUG-SEP19 จากน้ัน นาท่านชม เจดีย์เบเบพญา (Bebepuya)

BT-MMR041DD_AUG-SEP19

16 ส.ค.62 18 ส.ค.62 34+1 10,900 10,500 9,900 2,500

23 ส.ค.62 25 ส.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 2,500

30 ส.ค.62 01 ก.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 2,500

06 ก.ย.62 08 ก.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 2,500

13 ก.ย.62 15 ก.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 2,500

20 ก.ย.62 22 ก.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 2,500

27 ก.ย.62 29 ก.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 2,500

อตราคาบรการรวม ✓ ตวเครองบนชนทศนาจรไป -กลบพรอมกรป อยตอตองเสยคาเปลยนแปลงตว ✓ ทพกโรงแรมตามรายการ 2 คน พกหองละ 2-3 ทาน (กรณมาไมครบคและไมตองการเพมเงนพกหองเดยว) ✓ อาหารตามรายการระบ(สงวนสทธในการสลบมอหรอเปลยนแปลงเมนอาหารตามสถานการณ) ✓ คาเขาชมสถานทตามรายการระบ ✓ คาระวางน าหนกกระเปาไมเกน 20 กก.ตอ 1 ใบ ✓ คารถโคชรบ-สงสถานททองเทยวตามรายการระบ ✓ คาไกดทองถนและหวหนาทวรน าเทยวตามรายการ ✓ ประกนอบตเหตวงเงน1,000,000 บาท (เปนไปเงอนไขตามกรมธรรม)

เงอนไขประกนการเดนทาง คาประกนอบตเหตและคารกษาพยาบาล คมครองเฉพาะกรณทไดรบอบตเหตระหวางการเดนทาง ไมคมครองถงการสญเสยทรพยสนสวนตวและไมคมครองโรคประจ าตวของผเดนทาง

✓ ภาษน ามนและภาษตวทกชนด(สงวนสทธเกบเพมหากสายการบนปรบขนกอนวนเดนทาง)

อตราคาบรการไมรวม ภาษหก ณ ทจาย 3%และภาษมลคาเพม 7%

คาท าหนงสอเดนทางไทย และคาธรรมเนยมส าหรบผถอพาสปอรตตางชาต

คาใชจายสวนตว อาท อาหารและเครองดมทสงเพมพเศษ,โทรศพท-โทรสาร,อนเตอรเนต,มนบาร,ซกรดทไมไดระบไวในรายการ

คาใชจายอนเกดจากความลาชาของสายการบน,อบตภยทางธรรมชาต,การประทวง,การจลาจล,การนดหยดงาน,การถกปฏเสธไมใหออกและเขาเมองจากเจาหนาทตรวจคนเขาเมองและเจาหนาทกรมแรงงานทงทเมองไทยและตางประเทศซงอยนอกเหนอความควบคมของบรษทฯ

Page 10: (เช้า /กลางวัน/เย็น)€¦ · BT-MMR041DD_AUG-SEP19 จากน้ัน นาท่านชม เจดีย์เบเบพญา (Bebepuya)

BT-MMR041DD_AUG-SEP19

คาทปไกดทองถน,คนขบรถ,ผชวยคนขบรถ 600 บาท/ทรป/ลกทวร 1 ทาน(บงคบตามระเบยบธรรมเนยมของประเทศคะ)

คาทปหวหนาทวรตามสนน าใจของทกทานคะ(ไมรวมในทปไกดทองถนและคนขบรถนะคะแตไมบงคบทปคะ)

** ขณะนรฐบาลไทยและเมยนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผถอหนงสอเดนทางธรรมดา ผานทาอากาศยานนานาชาต และจะมสทธพ านกในดนแดนของอกฝายหนง เปนระยะเวลาไมเกน 14 วน ซงจะมผลบงคบใชตงแตวนท 11 สงหาคม 2558 ทงน หากมการเปลยนแปลงจะตองกลบมายนวซาปกตอก ทางทวรจะตองเรยกเกบคาวซาเพมอก ทานละ 1,000 บาท **

เงอนไขการส ารองทนงและการยกเลกทวร การจองทวร :

• กรณาจองทวรลวงหนา กอนการเดนทาง พรอมช าระมดจ า 5,000 บาท สวนทเหลอช าระทนทกอนการเดนทางไมนอยกวา 15 วน มฉะนนถอวาทานยกเลกการเดนทางโดยอตโนมต (ชวงเทศกาลกรณาช าระกอนเดนทาง 21 วน)

กรณยกเลก : • ยกเลกการเดนทางกอนการเดนทาง 30 วน บรษทฯ จะคนเงนคามดจ าใหทงหมด ยกเวนในกรณวนหยดเทศกาล, วนหยด

นกขตฤกษ ทางบรษทฯ ขอสงวนสทธการคนเงนมดจ าโดยไมมเงอนไขใด ๆ ทงสน

• ยกเลกการเดนทาง 15 - 30 วน กอนการเดนทาง หกคาทวร 50% และรบเงนมดจ าทงหมด

• ยกเลกภายใน 14 วน กอนการเดนทาง บรษทฯ ขอสงวนสทธการคนเงนคาทวรทงหมดไมวากรณใด ๆ ทงสน

กรณเจบปวย : • กรณเจบปวย จนไมสามารถเดนทางได ซงจะตองมใบรบรองแพทยจากโรงพยาบาลรบรอง บรษทฯ จะท าการเลอน

การเดนทางของทานไปยงคณะตอไป แตทงนทานจะตองเสยคาใชจายทไมสามารถยกเลกหรอเลอนการเดนทางไดตามความเปนจรง

• ในกรณเจบปวยกะทนหนกอนลวงหนาเพยง 7 วนท าการ ทางบรษทฯ ขอสงวนสทธในการคนเงนทกกรณ

เงอนไขอน ๆ : • บรษทฯ ขอสงวนสทธในการเกบคาใชจายทงหมด กรณทานยกเลกการเดนทางและมผลท าใหคณะเดนทางไมครบตาม

จ านวนทบรษทฯ ก าหนดไว (15 ทานขนไป) เนองจากเกดความเสยหายตอทางบรษทฯ และผเดนทางอนทเดนทางในคณะเดยวกน บรษทตองน าไปช าระคาเสยหายตาง ๆ ทเกดจากการยกเลกของทาน

• คณะผเดนทางจ านวน 10 ทานขนไป จงออกเดนทาง ในกรณทมผเดนทางไมถง 10 ทาน ไมมหวหนาทวรไทยรวมเดนทางไปดวยโดยทางบรษทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วนกอนการเดนทาง

• กรณททานตองออกตวภายใน เชน (ตวเครองบน, ตวรถทวร, ตวรถไฟ) กรณาสอบถามทเจาหนาททกครงกอนท าการออกตว เนองจากสายการบนอาจมการปรบเปลยนไฟลทบน หรอเวลาบน โดยไมไดแจงใหทราบ ลวงหนา ทางบรษทฯ จะไมรบผดชอบใด ๆ ในกรณ ถาทานออกตวภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบนมการปรบเปลยนเวลาบนเพราะถอวาทานยอมรบในเงอนไขดงกลาว

Page 11: (เช้า /กลางวัน/เย็น)€¦ · BT-MMR041DD_AUG-SEP19 จากน้ัน นาท่านชม เจดีย์เบเบพญา (Bebepuya)

BT-MMR041DD_AUG-SEP19

• กรณใชหนงสอเดนทางราชการ (เลมน าเงน) เดนทางเพอการทองเทยวกบคณะทวร หากทานถกปฏเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ กตาม ทางบรษทฯ ขอสงวนสทธไมคนคาทวรและรบผดชอบใด ๆ ทงสน

รายละเอยดเพมเตม ➢ บรษทฯมสทธในการเปลยนแปลงโปรแกรมทวรในกรณทเกดเหตสดวสยจนไมอาจแกไขได ➢ เทยวบน , ราคาและรายการทองเทยว สามารถเปลยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยค านงถงผลประโยชนของผเดนทางเปน

ส าคญ ➢ หนงสอเดนทางตองมอายการใชงานเหลอไมนอยกวา 6 เดอน และบรษทฯรบเฉพาะผมจดประสงคเดนทางเพอทองเทยว

เทานน (หนงสอเดนทางตองมอายเหลอใชงานไมนอยกวา 6 เดอน บรษทฯไมรบผดชอบหากอายเหลอไมถงและไมสามารถเดนทางได )

➢ ทางบรษทฯจะไมรบผดชอบใดๆทงสน หากเกดความลาชาของสายการบน,สายการบนยกเลกบน , การประทวง,การนดหยดงาน,การกอจลาจล หรอกรณทานถกปฎเสธการเขาหรอออกเมองจากเจาหนาทตรวจคนเขาเมอง หรอ เจาหนาทกรมแรงงานทงจากไทยและตางประเทศซงอยนอกเหนอความรบผดชอบของบรษทฯหรอเหตภยพบตทางธรรมชาต(ซงลกคาจะตองยอมรบในเงอนไขนในกรณทเกดเหตสดวสย ซงอาจจะปรบเปลยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

➢ ทางบรษทฯจะไมรบผดชอบใดๆทงสน หากผเดนทางประสบเหตสภาวะฉกเฉนจากโรคประจ าตว ซงไมไดเกดจากอบตเหตในรายการทองเทยว(ซงลกคาจะตองยอมรบในเงอนไขนในกรณทเกดเหตสดวสย ซงอยนอกเหนอความรบผดชอบของบรษททวร)

➢ ทางบรษทฯจะไมรบผดชอบใดๆทงสน หากทานใชบรการของทางบรษทฯไมครบ อาท ไมเทยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมอ,เพราะคาใชจายทกอยางทางบรษทฯไดช าระคาใชจายใหตวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดนทางเรยบรอยแลวเปนการช าระเหมาขาด

➢ ทางบรษทฯจะไมรบผดชอบใดๆทงสน หากเกดสงของสญหายจากการโจรกรรมและหรอเกดอบตเหตทเกดจากความประมาทของนกทองเทยวเองหรอในกรณทกระเปาเกดสญหายหรอช ารดจากสายการบน

➢ กรณทการตรวจคนเขาเมองทงทกรงเทพฯและในตางประเทศปฎเสธมใหเดนทางออกหรอเขาประเทศทระบไวในรายการเดนทาง บรษทฯขอสงวนสทธทจะไมคนคาบรการไมวากรณใดๆทงสน

➢ ตวเครองบนเปนตวราคาพเศษ กรณททานไมเดนทางพรอมคณะไมสามารถน ามาเลอนวนหรอคนเงนและไมสามารถเปลยนชอได

➢ เมอทานตกลงช าระเงนไมวาทงหมดหรอบางสวนผานตวแทนของบรษทฯหรอช าระโดยตรงกบทางบรษทฯ ทางบรษทฯจะถอวาทานไดยอมรบในเงอนไขขอตกลงตางๆทไดระบไวขางตนนแลวทงหมด

➢ กรปทเดนทางชวงวนหยดหรอเทศกาลทตองการนตมดจ ากบสายการบนหรอผานตวแทนในประเทศหรอตางประเทศ รวมถงเทยวบนพเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไมมการคนเงนมดจ าหรอคาทวรทงหมด

Page 12: (เช้า /กลางวัน/เย็น)€¦ · BT-MMR041DD_AUG-SEP19 จากน้ัน นาท่านชม เจดีย์เบเบพญา (Bebepuya)

BT-MMR041DD_AUG-SEP19

➢ ทางบรษทฯจะไมรบผดชอบใดๆทงสน หากพาสปอรตไมตรงกบใบหนาปจจบน ถงจะยงไมหมดอายกตาม อาจท าใหทานโดนปฎเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศลยกรรม ผาตดขากรรไกรทท าใหใบหนาเปลยนไป ดงนน ทานตองท าพาสปอรตเลมใหมกอนท าการจองทวร

➢ กรณม “คดความ” ทไมอนญาตใหทานเดนทางออกนอกประเทศได โปรดท าการตรวจสอบกอนการจองทวรวาทานสามารถเดนทางออกนอกประเทศไดหรอไม ถาไมสามารถเดนทางได ซงเปนสงทอยเหนอการควบคมของบรษทฯ ทางบรษทฯจะไมรบผดชอบใดๆทงสน

➢ กรณ “หญงตงครรภ” ทานจะตองมใบรบรองแพทย ระบชดเจนวาสามารถเดนทางออกนอกประเทศได รวมถงรายละเอยดอายครรภทชดเจน สงนอยเหนอการควบคมของบรษทฯ ทางบรษทฯจะไมรบผดชอบใดๆทงสน

➢ กรณใชหนงสอเดนทางราชการ(เลมน าเงน)เดนทางเพอการทองเทยวกบคณะทวร หากทานถกปฏเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆกตาม ทางบรษทฯ ขอสงวนสทธไมคนคาทวรและรบผดชอบใดๆทงสน

** กอนตดสนใจจองทวรควรอานเงอนไขการเดนทางอยางถองแทแลวจงมดจ าเพอประโยชนของทานเอง**