30
แบบ ผด.02 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 1.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รายละเอียดของ สถานทีหน่วยงาน กิจกรรมทีดาเนินการ รับผิดชอบ เกิดขึ้นจากโครงการ หลัก โครงการส่งเสริมการทาปุ๋ยหมักอินทรีย์แบบ อบรมให้ความรู้เรื่องการ ๓๐,๐๐๐ ที่ทาการ อบต.วัดดาว สานักปลัด ไม่พลิกกอง ทาปุ๋ยหมักอินทรีย์แบบไม่ พลิกกอง โครงการส่งเสริมการปรับปรุงการผลิตและ อบรมให้ความรู้ในเรื่อง ๓๐,๐๐๐ ที่ทาการ อบต.วัดดาว สานักปลัด ลดต้นทุนการผลิตข้าว การผลิตข้าวโดยการลด ต้นทุน ๑๐ .. .. .. .. .. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.. ๒๕๖1 องค์การบริหารส่วนตาบลวัดดาว อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ลาดับทีโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ .. มี .. เม.. .. ..๒๕60 .. ๒๕๖1 มิ .. .. ..

แบบ ผด.02 บัญชีโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 1 1. · แบบ ผด.02 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: แบบ ผด.02 บัญชีโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 1 1. · แบบ ผด.02 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน

แบบ ผด.02

1. ยทธศาสตรการพฒนาเศรษฐกจสการเตบโตอยางมคณภาพและยงยน 1.๑ แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

รายละเอยดของ สถานท หนวยงานกจกรรมท ด าเนนการ รบผดชอบ

เกดขนจากโครงการ หลก๑ โครงการสงเสรมการท าปยหมกอนทรยแบบ อบรมใหความรเรองการ ๓๐,๐๐๐ ทท าการ อบต.วดดาว ส านกปลด

ไมพลกกอง ท าปยหมกอนทรยแบบไมพลกกอง

๒ โครงการสงเสรมการปรบปรงการผลตและ อบรมใหความรในเรอง ๓๐,๐๐๐ ทท าการ อบต.วดดาว ส านกปลดลดตนทนการผลตขาว การผลตขาวโดยการลด

ตนทน

๑๐

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ส.ค.

บญชโครงการ/กจกรรม/งบประมาณแผนการด าเนนงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

องคการบรหารสวนต าบลวดดาว อ าเภอบางปลามา จงหวดสพรรณบร

ล าดบท โครงการ/กจกรรม งบประมาณ

ก.พ. ม.ค.

เม.ย

.พ.

ค.

พ.ศ.๒๕60 พ.ศ. ๒๕๖1

ม.ย.

ก.ค.

ก.ย.

Page 2: แบบ ผด.02 บัญชีโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 1 1. · แบบ ผด.02 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน

แบบ ผด.02

๒. ยทธศาสตรการพฒนาโครงสรางพนฐานและระบบสาธารณปโภค สาธารณปการ ๒.๑ แผนงานเคหะและชมชน

รายละเอยดของ สถานท หนวยงานกจกรรมท ด าเนนการ รบผดชอบ

เกดขนจากโครงการ หลก๑ โครงการกอสรางถนน คสล. หมท 3 จาก กวาง 3.00 เมตร ๔๔๔,๐๐๐ จากบรเวณถนน คสล.เดม ถงเขต กองชาง

บรเวณถนน คสล.เดม ถงเขตตดตอหมท 2 ยาว 240.00 เมตร ตดตอหมท 2หนาเฉลย ๐.๑5 เมตร

๒ โครงการกอสรางถนน คสล. จากบรเวณถนน กวาง ๓.๐0 เมตร ๑,๓๐๘,๐๐๐ จากบรเวณถนน คสล.เดม ถงบรเวณ กองชางคสล.เดท ถงบรเวณหนาวดสนดอน หมท 1 ยาว 710 เมตร หนาวดสนดอน หมท 1

หนาเฉลย ๐.๑5 เมตร

๓ โครงการกอสรางถนน คสล. หมท 5 จาก กวาง 4.00 เมตร ๕๐๙,๐๐๐ จากถนน คสล. เดม ถงเขตตดตอ กองชางถนน คสล.เดม ถงเขตตดตอต าบลบางใหญ ยาว 2๐๐ เมตร ต าบลบางใหญ

หนาเฉลย ๐.๑5 เมตร

4 โครงการกอสรางผนงกนดนบรเวณสะพานไมประตเปด-ปดน าขนาด 255,200 บรเวณสะพานไม หมท 6 กองชางพรอมประตเปด-ปดน า หมท 6 เสนผาศนยกลาง 0.60ม.

11

ส.ค.

ก.ย.

พ.ศ. ๒๕๖1

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ม.ค.

เม.ย

.พ.

ค.ม.

ย.ก.

ค.ล าดบท โครงการ/กจกรรม งบประมาณพ.ศ.๒๕60

องคการบรหารสวนต าบลวดดาว อ าเภอบางปลามา จงหวดสพรรณบร

บญชโครงการ/กจกรรม/งบประมาณแผนการด าเนนงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

ก.พ.

Page 3: แบบ ผด.02 บัญชีโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 1 1. · แบบ ผด.02 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน

แบบ ผด.02

๒. ยทธศาสตรการพฒนาโครงสรางพนฐานและระบบสาธารณปโภค สาธารณปการ ๒.๑ แผนงานเคหะและชมชน

รายละเอยดของ สถานท หนวยงานกจกรรมท ด าเนนการ รบผดชอบ

เกดขนจากโครงการ หลก๕ โครงการตดตงสญญาณไฟจราจร หมท 8 จ านวน 3 แหง ๖๐,๐๐๐ จดท 1 บรเวณสามแยกบาน กองชาง

เสาสง 3.00 เมตร นางนช ขนธเขตจดท 2 บรเวณหนา รร.วดดอนตาจนจดท 3 บรเวณทางแยกเขาวดดอนตาจน

6 โครงการฝงทอระบายน าพรอมประตเปด- ประตเปด-ปดนาขนาด 282,900 บรเวณทนานายสาราญ ฉมวย กองชางปดน า บรเวณทนานายส าราญ ฉมวย เสนผาศนยกลาง 1.00ม.

7 โครงการปรบปรงถนน หมท 9 โดยการลง กวาง 3.00 ม. 48,000 บรเวณบานนางวเชยร พลายจน กองชางลกรงจากบรเวณบานนางวเชยร พลายจน ยาว 450 ม. ถงบรเวณเขตตดตอต าบลบางใหญถงบรเวณเขตตดตอต าบลบางใหญ หนา 0.10 ม.

8 โครงการปรบปรงถนนโดยการลงลกรง จาก กวาง 2.50 ม. 49,000 จากบรเวณทนานายบญยง กองชางบรเวณทนานายบญยง หอมสวรรณ ถงบรเวณยาว 550 ม. หอมสวรรณ ถงบรเวณหนองเสอเกอกหนองเสอเกอก หมท 9 หนา 0.10 ม. หมท 9

12

ต.ค.

พ.ย.

ม.ย.

ก.ค.

องคการบรหารสวนต าบลวดดาว อ าเภอบางปลามา จงหวดสพรรณบร

งบประมาณพ.ศ.๒๕60 พ.ศ. ๒๕๖1

เม.ย

.พ.

ค.

ส.ค.

ก.ย.

บญชโครงการ/กจกรรม/งบประมาณแผนการด าเนนงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

ก.พ. ม.ค.

ธ.ค.

ม.ค.ล าดบท โครงการ/กจกรรม

Page 4: แบบ ผด.02 บัญชีโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 1 1. · แบบ ผด.02 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน

แบบ ผด.02

๒. ยทธศาสตรการพฒนาโครงสรางพนฐานและระบบสาธารณปโภค สาธารณปการ ๒.๑ แผนงานเคหะและชมชน

รายละเอยดของ สถานท หนวยงานกจกรรมท ด าเนนการ รบผดชอบ

เกดขนจากโครงการ หลก๙ โครงการปรบปรงถนนโดยการลงลกรง กวาง 2.50 ม. ๙๘,๐๐๐ บรเวณบานนายกรน นยมทอง ถง กองชาง

บรเวณบานนายกรน นยมทอง ถง บรเวณ ยาว 1,100 ม. บรเวณคนคลองชลประทาน หมท 10คนคลองชลประทาน หมท 10 หนา 0.10 ม.

๑๐ โครงการปรบปรงถนนโดยการเสรมดนพรอม กวาง 3.00 ม. ๑๒๖,๐๐๐ จากบรเวณเขตตดตอหมท 10 ถง กองชางลงลกรง จากบรเวณเขตตดตอหมท 10 ถง ฐานกวาง 7.00 ม. บรเวณบานนางสาวภษดา กาละวงษ บรเวณบานนางสาวภษดา กาละวงษ หมท6ยาว 120 ม. หมท 6

สงเฉลย 1.50 ม.

13

ม.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

เม.ย

.พ.

ค.

ธ.ค.

ม.ค.โครงการ/กจกรรม งบประมาณ

พ.ศ.๒๕60 พ.ศ. ๒๕๖1

ต.ค.

พ.ย.

ก.พ. ม.ค.

องคการบรหารสวนต าบลวดดาว อ าเภอบางปลามา จงหวดสพรรณบรแผนการด าเนนงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

ล าดบท

บญชโครงการ/กจกรรม/งบประมาณ

Page 5: แบบ ผด.02 บัญชีโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 1 1. · แบบ ผด.02 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน

แบบ ผด.02

๓. ยทธศาสตรการพฒนายกระดบคณภาพชวต และความปลอดภยในชวตและทรพยสน ๓.๑ แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

รายละเอยดของ สถานท หนวยงานกจกรรมท ด าเนนการ รบผดชอบ

เกดขนจากโครงการ หลก๑ โครงการ"โรงเรยนครอบครว" สานสมพนธส - อบรมใหความรและ ๒๐,๐๐๐ อบต.วดดาว ส านกปลด

ครอบครวเขมแขง สงเสรมความสมพนธอนดในครอบครวใหมความเขาใจตอกนมากขน

2 โครงการปกปองสถาบนสาคญของชาต - อบรมใหความร และ 20,000 อบต.วดดาว ส านกปลดเผยแพรพระราชกรณยกจและเทดพระเกยรตสถาบนพระมหากษตรย

3 โครงการพอเพยงนาหนาชราสขใจ ผสงวย - อบรมใหความรเรอง 100,000 อบต.วดดาวและดงานโรงเรยน ส านกปลดแขงแรง สขภาพและนอมนาหลก ผสงอายตนแบบ

เศรษฐกจพอเพยงมาใช4 โครงการพฒนาทกษะชวตใหแกเดกและ -อบรมใหความรและ 20,000 อบต.วดดาว ส านกปลด

เยาวชนสการเปนพลเมองจตอาสา สงเสรมการเรยนรดานการใชทกษะชวตทจ าเปนของเดกและเยาวชน

14

องคการบรหารสวนต าบลวดดาว อ าเภอบางปลามา จงหวดสพรรณบร

ต.ค.

พ.ย.

เม.ย

.พ.

ค.

บญชโครงการ/กจกรรม/งบประมาณแผนการด าเนนงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

ล าดบท โครงการ/กจกรรม งบประมาณพ.ศ.๒๕60 พ.ศ. ๒๕๖1

ม.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. ม.ค.

Page 6: แบบ ผด.02 บัญชีโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 1 1. · แบบ ผด.02 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน

แบบ ผด.02

๓. ยทธศาสตรการพฒนายกระดบคณภาพชวต และความปลอดภยในชวตและทรพยสน ๓.๑ แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

รายละเอยดของ สถานท หนวยงานกจกรรมท ด าเนนการ รบผดชอบ

เกดขนจากโครงการ หลก๕ อดหนนศนยอานวยการปองกนและปราบ เพอจายเปนเงนอดหนน ๕๐,๐๐๐ จงหวดสพรรณบร ส านกปลด

ปรามยาเสพตดจงหวดสพรรณบรตาม ใหกบศนยอานวยการโครงการราษฎร-รฐ รวมใจรณรงคปองกนและปองกนและปราบปรามแกไขปญหายาเสพตดจงหวดสพรรณบร ยาเสพตดจงหวดสพรรณ

บร

15

ส.ค.

ก.ย.

ก.พ. ม.ค.

เม.ย

.พ.

ค.ม.

ย.ก.

ค.

องคการบรหารสวนต าบลวดดาว อ าเภอบางปลามา จงหวดสพรรณบร

ล าดบท โครงการ/กจกรรม งบประมาณพ.ศ.๒๕60 พ.ศ. ๒๕๖1

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

บญชโครงการ/กจกรรม/งบประมาณแผนการด าเนนงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

Page 7: แบบ ผด.02 บัญชีโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 1 1. · แบบ ผด.02 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน

แบบ ผด.02

๓. ยทธศาสตรการพฒนายกระดบคณภาพชวต และความปลอดภยในชวตและทรพยสน ๓.2 แผนงานงบกลาง

รายละเอยดของ สถานท หนวยงานกจกรรมท ด าเนนการ รบผดชอบ

เกดขนจากโครงการ หลก๑ โครงการสรางหลกประกนดานรายไดแก เพอจายเบยยงชพใหแก ๙,๕๐๐,๐๐๐ หมท 1 - 10 ต าบลวดดาว ส านกปลด

ผสงอาย ผสงอาย

2 โครงการสนบสนนการสงเคราะหเบยยงชพ เพอจายเบยยงชพใหแก 40,000 หมท 1 - 10 ต าบลวดดาว ส านปลดผปวยเอดส ผปวยเอดส

3 โครงการสนบสนนสวสดการของสงคมใหแก เพอจายเบยยงชพใหแก 1,680,000 หมท 1 - 10 ต าบลวดดาว ส านกปลดผพการหรอทพพลภาพ ผพการหรอทพพลภาพ

4 สมทบกองทนสวสดการชมชน เพอจายเปนเงนสมทบ 50,000 อบต.วดดาว ส านกปลดกองทนสวสดการชมชน

16

เม.ย

.พ.

ค.ม.

ย.ก.

ค.ส.

ค.ก.

ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. ม.ค.

บญชโครงการ/กจกรรม/งบประมาณแผนการด าเนนงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

องคการบรหารสวนต าบลวดดาว อ าเภอบางปลามา จงหวดสพรรณบร

ล าดบท โครงการ/กจกรรม งบประมาณพ.ศ.๒๕60 พ.ศ. ๒๕๖1

Page 8: แบบ ผด.02 บัญชีโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 1 1. · แบบ ผด.02 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน

แบบ ผด.02

๓. ยทธศาสตรการพฒนายกระดบคณภาพชวต และความปลอดภยในชวตและทรพยสน ๓.3 แผนงานการรกษาความสงบภายใน

รายละเอยดของ สถานท หนวยงานกจกรรมท ด าเนนการ รบผดชอบ

เกดขนจากโครงการ หลก๑ โครงการฝกอบรมทบทวนใหความรอาสา - อบรมใหความรอาสา ๕๐,๐๐๐ อบต.วดดาว ส านกปลด

สมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) สมครปองกนภยฝายตาบลวดดาว พลเรอน (อปพร.)เกยวกบ

การชวยเหลอในการบรรเทาสาธารณภยตางๆ

17

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. ม.ค.

ต.ค.

พ.ย.

องคการบรหารสวนต าบลวดดาว อ าเภอบางปลามา จงหวดสพรรณบร

ล าดบท โครงการ/กจกรรม งบประมาณพ.ศ.๒๕60 พ.ศ. ๒๕๖1

ม.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

เม.ย

.พ.

ค.

บญชโครงการ/กจกรรม/งบประมาณแผนการด าเนนงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

Page 9: แบบ ผด.02 บัญชีโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 1 1. · แบบ ผด.02 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน

แบบ ผด.02

4. ยทธศาสตรการพฒนาดานการศกษา ศาสนา วฒนธรรม นนทนาการและภมปญญาทองถน 4.1 แผนงานการศกษา

รายละเอยดของ สถานท หนวยงานกจกรรมท ด าเนนการ รบผดชอบ

เกดขนจากโครงการ หลก๑ โครงการวนเดกแหงชาต เพอดาเนนกจกรรมวนเดก ๓,๐๐๐ อบต.วดดาว กองศกษาฯ

ของศนยพฒนาเดกเลกในสงกด อบต.วดดาว

๒ โครงการวนพอแหงชาต เพอด าเนนกจกรรมวนพอ ๓,๐๐๐ ศนยพฒนาเดกเลกวดดาวและ กองศกษาฯแหงชาต ศนยพฒนาเดกเลกวดโพธตะควน

3 โครงการวนแมแหงชาต เพอด าเนนกจกรรมวน 3,000 ศนยพฒนาเดกเลกวดดาวและ กองศกษาฯแมแหงชาต ศนยพฒนาเดกเลกวดโพธตะควน

4 โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหาร เพอสนบสนนคาจดการ 310,200 ศนยพฒนาเดกเลกวดดาวและ กองศกษาฯสถานศกษา เรยนการสอนและ ศนยพฒนาเดกเลกวดโพธตะควน

สนบสนนอาหารกลางวนของศนยพฒนาเดกเลกสงกดอบต.วดดาว

18

ส.ค.

ก.ย.

ก.พ. ม.ค.

เม.ย

.พ.

ค.ม.

ย.ก.

ค.

องคการบรหารสวนต าบลวดดาว อ าเภอบางปลามา จงหวดสพรรณบร

ล าดบท โครงการ/กจกรรม งบประมาณพ.ศ.๒๕60 พ.ศ. ๒๕๖1

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

บญชโครงการ/กจกรรม/งบประมาณแผนการด าเนนงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

Page 10: แบบ ผด.02 บัญชีโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 1 1. · แบบ ผด.02 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน

แบบ ผด.02

4. ยทธศาสตรการพฒนาดานการศกษา ศาสนา วฒนธรรม นนทนาการและภมปญญาทองถน 4.1 แผนงานการศกษา

รายละเอยดของ สถานท หนวยงานกจกรรมท ด าเนนการ รบผดชอบ

เกดขนจากโครงการ หลก๕ โครงการอาหารเสรม (นม) เพอจายเปนคาจดซอ ๘๕๐,๐๐๐ ศนยพฒนาเดกเลกวดดาวและ กองศกษาฯ

อาหารเสรม (นม) ของ ศนยพฒนาเดกเลกวดโพธตะควนศนยพฒนาเดกเลกและนกเรยนในสงกด อบต.วดดาว

6 โครงการปรบปรงภมทศนศนยพฒนาเดกเลก เพอปรบปรงภมทศนศนย 10,000 ศนยพฒนาเดกเลกสงกด อบต.วดดาว กองศกษาฯสงกด อบต.วดดาว พฒนาเดกเลกใหสวยงาม

และเหมาะสมกบการจดการเรยนการสอน

7 โครงการปรบปรงศนยพฒนาเดกเลกสงกด เพอปรบปรงศนยพฒนา 30,000 ศนยพฒนาเดกเลกสงกด อบต.วดดาว กองศกษาฯ อบต.วดดาว เดกเลกใหเกดความเหมาะ

สมกบการเรยนการสอน

8 โครงการสนบสนนอาหารกลางวน เพออดหนนโครงการ 1,512,000 โรงเรยนสงกด สพฐ. เขตต าบลวดดาวกองศกษาฯอาหารกลางวนใหกบโรงเรยน สพฐ.

19

ต.ค.

พ.ย.

เม.ย

.พ.

ค.

บญชโครงการ/กจกรรม/งบประมาณแผนการด าเนนงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

องคการบรหารสวนต าบลวดดาว อ าเภอบางปลามา จงหวดสพรรณบร

ล าดบท โครงการ/กจกรรม งบประมาณพ.ศ.๒๕60 พ.ศ. ๒๕๖1

ม.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. ม.ค.

Page 11: แบบ ผด.02 บัญชีโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 1 1. · แบบ ผด.02 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน

แบบ ผด.02

4. ยทธศาสตรการพฒนาดานการศกษา ศาสนา วฒนธรรม นนทนาการและภมปญญาทองถน 4.2 แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

รายละเอยดของ สถานท หนวยงานกจกรรมท ด าเนนการ รบผดชอบ

เกดขนจากโครงการ หลก๑ โครงการอดหนนตามโครงการจดงานประเพณเพอจายเปนเงนอดหนน ๒๐,๐๐๐ จงหวดสพรรณบร กองศกษาฯ

แหเทยนพรรษาจงหวดสพรรณบร จงหวดสพรรณบร

2 โครงการอดหนนตามโครงการจดงาน เพอจายเปนเงนอดหนน 15,000 จงหวดสพรรณบร กองศกษาฯ"เยนทวหลามหาสงกรานตสพรรณบร" จงหวดสพรรณบร

20

บญชโครงการ/กจกรรม/งบประมาณแผนการด าเนนงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

องคการบรหารสวนต าบลวดดาว อ าเภอบางปลามา จงหวดสพรรณบร

ล าดบท โครงการ/กจกรรม งบประมาณพ.ศ.๒๕60 พ.ศ. ๒๕๖1

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ก.พ. ม.ค.

เม.ย

.พ.

ค.ม.

ย.ก.

ค.

Page 12: แบบ ผด.02 บัญชีโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 1 1. · แบบ ผด.02 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน

แบบ ผด.02

5. ยทธศาสตรการพฒนาดานการสาธารณสข และการจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 5.1 แผนงานสาธารณสข

รายละเอยดของ สถานท หนวยงานกจกรรมท ด าเนนการ รบผดชอบ

เกดขนจากโครงการ หลก๑ โครงการกาจดวชพชสองขางทางและคคลอง เพอกาจดวชพชสองขาง ๘๐,๐๐๐ หมท1- 10 ต าบลวดดาว กองสาธารณสขฯ

สงนาสาธารณะ ทางและคคลองสงนาสาธารณะภายในต าบลวดดาว

2 โครงการประชาสมพนธการจดการสงแวด เพอเผยแพรประชา 5,500 หมท 1 - 10 ต าบลวดดาว กองสาธารณสขฯ

ลอมสชมชนตาบลวดดาว สมพนธความรเกยวกบสงแวดลอมใหประชาชนเหนถงความสาคญ

3 โครงการปองกนและควบคมโรคไขเลอดออก สนบสนนการจดกจกรรม 40,000 หมท 1 - 10 ต าบลวดดาว กองสาธารณสขฯ

รณรงคปองกนและควบคมโรคไขเลอดออก

4 โครงการปองกนและควบคมโรคตดตอ เพอด าเนนการ 10,000 หมท 1 - 10 ต าบลวดดาว กองสาธารณสขฯปองกนและควบคมโรคตดตอภายในต าบล

21

ม.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. ม.ค.

เม.ย

.พ.

ค.

บญชโครงการ/กจกรรม/งบประมาณแผนการด าเนนงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

องคการบรหารสวนต าบลวดดาว อ าเภอบางปลามา จงหวดสพรรณบร

ล าดบท โครงการ/กจกรรม งบประมาณพ.ศ.๒๕60 พ.ศ. ๒๕๖1

ต.ค.

พ.ย.

Page 13: แบบ ผด.02 บัญชีโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 1 1. · แบบ ผด.02 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน

แบบ ผด.02

5. ยทธศาสตรการพฒนาดานการสาธารณสข และการจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 5.1 แผนงานสาธารณสข

รายละเอยดของ สถานท หนวยงานกจกรรมท ด าเนนการ รบผดชอบ

เกดขนจากโครงการ หลก๕ โครงการปองกนและควบคมโรคพษสนขบา เพอดาเนนการ ๓๐,๐๐๐ หมท1- 10 ต าบลวดดาว กองสาธารณสขฯ

ปองกนและควบคมโรคพษสนขบาภายในต าบล

6 โครงการเฝาระวงคณภาพนาประปาบาดาล เพอดาเนนการ 5,000 หมท 1 - 10 ต าบลวดดาว กองสาธารณสขฯ

เฝาระวงคณภาพน าประปาบาดาล

7 โครงการรณรงครานอาหารปลอดภยตาบล เพอดาเนนการ 5,000 หมท 1 - 10 ต าบลวดดาว กองสาธารณสขฯ

วดดาว รณรงครานอาหารปลอดภยต าบลวดดาว

8 อดหนนตามโครงการสนบสนนการพฒนา เพอด าเนนการอดหนน 75,000 หมท 1 - 10 ต าบลวดดาว กองสาธารณสขฯงานสาธารณสขมลฐาน ของอาสาสมคร ตามโครงการสนบสนนสาธารณสขในพนทเขตหมบานต าบลวดดาว การพฒนางานสาธารณหมท 1 - หมท 10 สขฯ หมบานละ 7,500

บาท22

ส.ค.

ก.ย.

ก.พ. ม.ค.

เม.ย

.พ.

ค.ม.

ย.ก.

ค.

องคการบรหารสวนต าบลวดดาว อ าเภอบางปลามา จงหวดสพรรณบร

ล าดบท โครงการ/กจกรรม งบประมาณพ.ศ.๒๕60 พ.ศ. ๒๕๖1

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

บญชโครงการ/กจกรรม/งบประมาณแผนการด าเนนงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

Page 14: แบบ ผด.02 บัญชีโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 1 1. · แบบ ผด.02 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน

แบบ ผด.02

5. ยทธศาสตรการพฒนาดานการสาธารณสข และการจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 5.2 แผนงานงบกลาง

รายละเอยดของ สถานท หนวยงานกจกรรมท ด าเนนการ รบผดชอบ

เกดขนจากโครงการ หลก๑ โครงการเงนสมทบกองทน สปสช. องคการ เพอจายเปนเงนสมทบ ๙๕,๐๐๐ อบต.วดดาว กองสาธารณสขฯ

บรหารสวนตาบลวดดาว กองทนหลกประกนสขภาพในระดบทองถนหรอพนท (กองทน สปสช.อบต.วดดาว)

23

ต.ค.

พ.ย.

เม.ย

.พ.

ค.

บญชโครงการ/กจกรรม/งบประมาณแผนการด าเนนงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

องคการบรหารสวนต าบลวดดาว อ าเภอบางปลามา จงหวดสพรรณบร

ล าดบท โครงการ/กจกรรม งบประมาณพ.ศ.๒๕60 พ.ศ. ๒๕๖1

ม.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. ม.ค.

Page 15: แบบ ผด.02 บัญชีโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 1 1. · แบบ ผด.02 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน

แบบ ผด.02

6. ยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การปกครองและการบรหารจดการทด 6.2 แผนงานบรหารงานทวไป

รายละเอยดของ สถานท หนวยงานกจกรรมท ด าเนนการ รบผดชอบ

เกดขนจากโครงการ หลก๑ โครงการสนบสนนการเลอกตง เพอดาเนนการสนบสนน ๑,๒๗๗,๖๔๐ อบต.วดดาว ส านกปลด

สงเสรมการเลอกตง

๒ โครงการจดทาขอมลแผนทภาษและทะเบยน เพอด าเนนการจดท า ๕๐,๐๐๐ ภายในเขตพนทต าบลวดดาว กองคลง

ทรพยสน ขอมลแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน

3 โครงการอดหนนตามโครงการพฒนาสนบสนนเพอจายเปนเงนอดหนน 15,000 อ าเภอบางปลามา ส านกปลด

ศนยรวมขอมลขาวสารการซอการจางของ อบต.วดโบสถตามโครงการองคกรปกครองสวนทองถนดาเภอบางปลามาพฒนาสนบสนนศนยรวม

ขอมลขาวสารฯ

24

บญชโครงการ/กจกรรม/งบประมาณแผนการด าเนนงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

องคการบรหารสวนต าบลวดดาว อ าเภอบางปลามา จงหวดสพรรณบร

ล าดบท โครงการ/กจกรรม งบประมาณพ.ศ.๒๕60 พ.ศ. ๒๕๖1

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ก.พ. ม.ค.

เม.ย

.พ.

ค.ม.

ย.ก.

ค.

Page 16: แบบ ผด.02 บัญชีโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 1 1. · แบบ ผด.02 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน
Page 17: แบบ ผด.02 บัญชีโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 1 1. · แบบ ผด.02 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน
Page 18: แบบ ผด.02 บัญชีโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 1 1. · แบบ ผด.02 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน
Page 19: แบบ ผด.02 บัญชีโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 1 1. · แบบ ผด.02 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน
Page 20: แบบ ผด.02 บัญชีโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 1 1. · แบบ ผด.02 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน
Page 21: แบบ ผด.02 บัญชีโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 1 1. · แบบ ผด.02 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน
Page 22: แบบ ผด.02 บัญชีโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 1 1. · แบบ ผด.02 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน
Page 23: แบบ ผด.02 บัญชีโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 1 1. · แบบ ผด.02 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน
Page 24: แบบ ผด.02 บัญชีโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 1 1. · แบบ ผด.02 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน
Page 25: แบบ ผด.02 บัญชีโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 1 1. · แบบ ผด.02 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน
Page 26: แบบ ผด.02 บัญชีโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 1 1. · แบบ ผด.02 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน
Page 27: แบบ ผด.02 บัญชีโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 1 1. · แบบ ผด.02 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน
Page 28: แบบ ผด.02 บัญชีโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 1 1. · แบบ ผด.02 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน
Page 29: แบบ ผด.02 บัญชีโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 1 1. · แบบ ผด.02 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน
Page 30: แบบ ผด.02 บัญชีโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 1 1. · แบบ ผด.02 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน