of 8 /8
GO1CNXHAN-FD002 หน้า 1 จาก 99 บินตรงเช ยงใหม่ First flight to Hanoi !! ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเช ราคาเพียง 16,900.- รายการท ัวร์ + ต ั ๋วเครื่องบ ิน กาหนดการเดินทาง ว ันที่ 28 - 31 ต.ค. 61 16,900.- ชมเมืองส ัมผ ัสประว ัติศาสตร์ ฮานอย ชมสุสานอดีตประธานธิบดีโฮจิมินห์ ล่องเรือฮาลองบก ชมถ้าตาก๊อก ล่องเรือน ั ่งจิบไวน์สไตล์ฝร ั ่งเศส ชมมรดกโลกอ่าว ฮาลองเบย์ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้า ว ัฒนธรรม 1 เดียวในโลก ที่ฮาลอง ชมเมืองโบราณเมืองเก่าฮวาลือ ช้อปปิ้ งสินค ้าพื้นถนน 36 สาย FREE WIFI ON BUS พ ักโรงแรมดี , อาหารดี รวมอาหารบนเครื่อง ไป-กลับ รวมน้าหนักกระเป๋ า ท่านละ 20 ก.ก. ทั้งไปและกล ับ

วัน 6 900. - unithaitravel.com filego1cnxhan-fd002 หน้า 2 จาก 99 โปรแกรมการเดินทาง วันที่ 1 เชยีงใหม่-ฮานอย

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of วัน 6 900. - unithaitravel.com filego1cnxhan-fd002 หน้า 2 จาก 99...

Page 1: วัน 6 900. - unithaitravel.com filego1cnxhan-fd002 หน้า 2 จาก 99 โปรแกรมการเดินทาง วันที่ 1 เชยีงใหม่-ฮานอย

GO1CNXHAN-FD002 หนา 1 จาก 99

บนตรงเชยงใหม First flight to Hanoi !! ฮานอย ฮาลอง นงหบงห

4 วน 3 คน โดยสายการบนแอรเอเชย

ราคาเพยง 16,900.-

รายการทวร + ต วเครองบน

ก าหนดการเดนทาง

วนท 28 - 31 ต.ค. 61 16,900.-

ชมเมองสมผสประวตศาสตร ฮานอย

ชมสสานอดตประธานธบดโฮจมนห

ลองเรอฮาลองบก ชมถ าต ากอก

ลองเรอน งจบไวนสไตลฝร งเศส ชมมรดกโลกอาว ฮาลองเบย

ชมโชวหนกระบอกน า วฒนธรรม 1 เดยวในโลก ทฮาลอง

ชมเมองโบราณเมองเกาฮวาลอ

ชอปปงสนคาพนถนน 36 สาย

FREE WIFI ON BUS

พกโรงแรมด , อาหารด

รวมอาหารบนเครอง ไป-กลบ

รวมน าหนกกระเปา ทานละ 20 ก.ก. ท งไปและกลบ

Page 2: วัน 6 900. - unithaitravel.com filego1cnxhan-fd002 หน้า 2 จาก 99 โปรแกรมการเดินทาง วันที่ 1 เชยีงใหม่-ฮานอย

GO1CNXHAN-FD002 หนา 2 จาก 99

โปรแกรมการเดนทาง

วนท 1 เชยงใหม - ฮานอย - นงหบงห - วดไบดงห 11.00 น. พรอมกน ณ ทาอากาศยานนานาชาตเชยงใหม อาคารผโดยสารขาออก ช น1 เคานเตอรสาย

การบนแอรเอเชย โดยมเจาหนาทคอยใหการตอนรบอ านวยความสะดวกจดเตรยมเอกสารการเดนทางใหกบทกทาน

13.20 น. ออกเดนทางส กรงฮานอย โดยสายการบนแอรเอเชย เทยวบนท FD

(มบรการอาหาร พรอมเครองดมบนเครอง)

14.50 น. เดนทางถง ทาอากาศยานนอยไบ กรงฮานอย ผานพธการตรวจคนเขาเมองเปนทเรยบรอยแลว

น าทานรบประทานอาหารกลางวน (เวลาทองถนทเวยดนามเปนเวลาเดยวกนกบประเทศไทย)

บาย น าทานเดนทางส เมองนงหบงห (โดยใชเวลาประมาณ 3 ชม.)

เมองนงหบงห อยทางตอนใตของเมองฮานอย เปนจงหวดท

มความพเศษทางธรรมชาต ซงเปนลกษณะเดนอยอยางหนง

คอ มพนททเปนทชมน า ในอาณาเขตอนกวางใหญไพศาล

จนพนทนนถกเรยกวา อาวฮาลองบนแผนดน หรอ ฮาลองบก

ชม วดไบดงห เปนวดในพระพทธศานาทใหญทสดในประเทศ

เวยดนาม แ ละอาจกลาวไดวาใหญทสดในเอเชย บนพนท

ราวๆ 3,300 ไร สรางมากวาพนปแลวและมการพฒนาใหมอย

เ รอยๆ ความ นาสนใจภายในวดแห งน คอ มรปหลอ

พระพทธเจาทใหญทสด หนกราว 100 ตน ประดษฐานอย

บรเวณระเบยงวหาร มรปพระอรหนตจ านวน 500 องค เรยงราย

เปนระยะทางรวมกนถง 3 ก.ม. รอบๆพนทมอาคาร ลานพธ และสวนสงบทงดงามตามธรรมชาต เรยกได

วาเปนอกสถานทส าคญทนกทองเทยวสวนใหญตองแวะมาเทยวชมใหได

ค า รบประทานอาหารค า ณ ภตตาคาร

ทพก โรงแรม : GOLDEN DRAGON HOTEL หรอระดบเทยบเทา

เสนทางการเดนทาง

โปรแกรมเดนทาง เชา เทยง ค า โรงแรมทพก

1 เชยงใหม - ฮานอย - นงหบงห - วดไบดงห

(FD870 : 13.20-14.50)

GOLDEN DRAGON

HOTEL

หรอเทยบเทา

2 นงหบงห - ลองเรอฮาลองบก - ถ าต ากอก - เมองเกาฮวาลอ - ฮา

ลอง - ตลาดกลางคน

NEW STAR HALONG

หรอเทยบเทา

3 ฮาลอง - ลองเรออาวฮาลอง - ถ าสวรรค - ชอบปงถนน 36 สาย -

ชมโชวหนกระบอกน า

MOONVIEW HOTEL

หรอเทยบเทา

4

ฮานอง - สสานลงโฮ - เจดยเสาเดยว - ท าเนยบเหลอง - วหาร

วรรณกรรม - เชยงใหม

(FD871 : 15.20-16.55)

**หมายเหต :

- รายการนไมรวมคาทปมคคเทศกทองถนและคนขบรถ (รวม 800 บาท/ทาน/ทรป)

- หวหนาทวรจากเมองไทย (ตามความพงพอใจในการบรการ)

Page 3: วัน 6 900. - unithaitravel.com filego1cnxhan-fd002 หน้า 2 จาก 99 โปรแกรมการเดินทาง วันที่ 1 เชยีงใหม่-ฮานอย

GO1CNXHAN-FD002 หนา 3 จาก 99

วนท 2 นงหบงห - ลองเรอฮาลองบก - ถ าต ากอก - เมองเกาฮวาลอ - ฮาลอง - ตลาดกลางคน

เชา รบประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรมทพก

จากนนน าทาน ลองเรอพาย ลองไปตามคลอง ซงสองขาง

ทางโอบลอมดวยภเขาหนปน ชมทวทศนอนงดงามเขยวขจ

และบรรยากาศอนแสนสดชน ระหวางทางไปชมถ าตางๆจะ

ผานนาขาว ซงมอยทงสองขางทาง

จากนนน าทานชม ถ าต ากอก เปนถ าทมหนงอกหนยอยอนนา

มหศจรรย ซงซอนตวอยในความลกของเทอกเขา ภเขาและ

ทะเลเปนอนหนงอนเดยวกน ท าใหทนมภมประเทศทราวกบ

ภาพวาด

น าทานเดนทางส เมองเกาฮวาลอ เปนเมองหลวงแหงแรก

ของเวยดนามกอนจะยายไปทฮานอย ภายในพนทของเมอง

หลวงเกาฮวาลอ จะไดพบกบสงปลกสรางและสถาปตยกรรม

เกาแก ซงไดรบอทธพลมาจากจนเปนสวนใหญ เชน อาคาร

ไม ทต งโบสถและศาลของกษตรยราชวงศดงห วดดงห

เตยนฮวาง หรอ วดดงหคง เปนวดทสรางขนเพอเปนวดประจ า

พระองคของกษตรยดง แหงเวยดนามในยคนน มบรเวณกวางขวาง และมการแบงพนทอยางเปนสดสวน

ทงสวนทสงบรมรนกบโบสถซ งมรปจ าลองของกษตรยราชวงศดงใหเขาไปสกการะไดดวย

กลางวน รบประทานอาหารกลางวน ณ ภตตาคาร

บาย น าทานเดนทางส เมองฮาลอง (โดยใชเวลาประมาณ 4 ชม.)

เมองฮาลองดนแดนแหงมงกรหลบใหลตงอยใน จงหวดกวาง

นงหซ งจงหวดนจะมพรมแดนรวมกบจนทางทศเหนอใหทาน

สมผสบรรยากาศขางทาง ชมวถชว ตความเปนอยการ

เกษตรกรรมและนาขาวเขยวขจ

ค า รบประทานอาหารค า ณ ภตตาคาร

หลงจากรบประทานอาหาร อสระใหทกทานเดนชอปปงของฝากจากเมองฮาลอง ทตลาดกลางคน

ทพก โรงแรม : NEW STAR HALONG หรอระดบเทยบเทา

วนท 3 ฮาลอง - ลองเรออาวฮาลอง - ถ าสวรรค - ชอบปงถนน 36 สาย - ชมโชว

หนกระบอกน า

เชา รบประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

เดนทางสทาเรอ น าทกทานลองเรอ ชมความงดงามของ

อาวฮาลองเบย มบรการไวนดาลด ไวนสไตลฝรงเศสบนเรอ

ใหทานไดลองชม อาวฮาลอง หรอ ฮาลองเบย นนตามนทาน

ปรมปราของชาวเวยดนามไดกลาวถงมงกรโบราณซงเคยรอน

มาลงในอาวนเมอครงดกด าบรรพและชอของฮาลอง กแปลได

วา มงกรรอนลง เชญทานสมผสจากความงดงามและสมบรณ

ของอาวฮาลอง จนท าใหไดรบการขนทะเบยนเปนมรดกโลกทางธรรมชาต จากองคการยเนสโกเมอป

พ.ศ. 2537 สมผสความมหศจรรยของธรรมชาตทไดแตงแตมดวยเกาะหนปนรปรางแปลกตานบพนเกาะ

สลบซบซอนเรยงตวกนอยางสวยงาม ผานเกาะตางๆ ทมรปรางแปลกตา ลกษณะทวไปของอาวฮาลอง

นนประกอบไปดวยเกาะเลก เกาะนอยจ านวนกวา 1,000 เกาะ และมเนอทกวา 4,000 ตารางกโลเมตรซง

Page 4: วัน 6 900. - unithaitravel.com filego1cnxhan-fd002 หน้า 2 จาก 99 โปรแกรมการเดินทาง วันที่ 1 เชยีงใหม่-ฮานอย

GO1CNXHAN-FD002 หนา 4 จาก 99

เปนสวนหนงของอาวตงเกยของทะเลจนใต

น าทานเขาชม ถ าสวรรค ชมหนงอกหนยอยตางๆภายในถ า

ทประดบตกแตงดวยแสงสสวยงาม หนแตละกอนจะมลกษณะ

คลายกบสตวตามแตทานจนตนาการ

กลางวน รบประทานอาหารกลางวน ณ ภตตาคาร

น าทกทานเดนทางกลบส เมองฮานอย (โดยใชเวลาประมาณ 4 ชม.)

ค า รบประทานอาหารค า ณ ภตตาคาร

ถนน 36 สายเกา หรอทเรยกวา 36 เฝอเฟอง เปน ยาน

หตถกรรมทมประวตยาวนานรวม 600 กวาป ในอดตถนนแต

ละสายกจะขายของหตถกรรมสอดคลองตามชอเรยกถนน แต

ปจจบนสนคาทวางขายไมไดสอดคลองกบชอถนนเทาไร คน

วนศกร-อาทตยทยานนจะม Night market ยานนจะคกคก

ไปดวยผคน ทงชาวเวยตนามและนกทองเทยวทเดนทางมา

จบจายใชสอย ถนน36สายเกา แหลงขายของทระลกและสนคาพนเมองทใหญทสดของกรงฮานอย

ตงอยใจกลางเมอง โดยถนนแตละสายจะขายของแตกตางกนออกไป อยางเชนขายรองเทาถนนสายนน

กจะขายรองเทาตลอดสาย ขายของทระลกกขายของทระลกตลอดสาย เปนตน แตปจจบนไมไดแยก

ประเภทกนชดเจนเหมอนในอดต ถนนแตละสายจะขายสนคาคละกนไป สามารถเดนซอกนไดอยางจใจ

มสนคาใหเลอกกนมากมาย เชน รองเทา เสอผา งานฝมอทท าจากไม เครองเขน เรอส าเภาไมจ าลอง

ของทระลกจากเวยดนาม เปนตน จากนน ชมการแสดงหนกระบอกน า ศลปกรรมประจ าชาต

เอกลกษณของประเทศเวยดนามและมแหงเดยวในโลก ชม

ความสามารถในการเช ดหนกระบอก (เช ดจากในน า

ผสมผสานกบเสยงบรรเลงของเครองดนตรเวยดนามและ

พากยสดๆของคณะละคร) น าเสนอเรองราวในชวตประจ าวน

ประเพณ วฒนธรรมของชาวเวยดนาม

ทพก โรงแรม : HANOI DELIGH HOTEL หรอระดบเทยบเทา

วนท 4 ฮานอง - สสานลงโฮ - เจดยเสาเดยว - ท าเนยบเหลอง - วหารวรรณกรรม

- เชยงใหม

เชา รบประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

ชมสสานลงโ ฮ น าทกทานเคารพศพอดตประธานธบดโฮจ

มนห สรางขนเมอปค.ศ.1973 ชมรางของรฐบรษอาวโสอดต

ประธานาธบดโฮจมนห ซงไดรบการอาบน ายาเปนอยางดอย

ในโลงแกวภายในหองทควบคมอณหภมคงท ชมบานพกทอย

อาศยของทานอดตประธานธบดโฮจมนหซ งครงหนงใชเปน

ศนยบญชาการในสงครามเวยดนาม

ฟร!! พวงหรดส าหรบเคารพศพอดตประธานธบดโฮจมนห (หมายเหต สสานโฮจมนหจะปดทกวนจนทร, วนศกร และตลอดทงเดอนกนยายนถงเดอนพฤศจกายนของทกป

แตสามารถชมบรเวณภายนอกได กรณทสสานปดจะไมมพวงมาลาในการเคารพศพ และไมมการคนเงนเนองจาก

เปนอภนนทนาการจากทางบรษทฯ)

จากนนชม วดเจดยเสาเดยว ทมอายกวา 400 ป เปนเจดย

ไมทมความงดงามมาก ตงอยบนเสาตนเดยวกลางสระบวเปน

ทเคารพสกการะของชาวเวยดนามมาแตโบราณ

Page 5: วัน 6 900. - unithaitravel.com filego1cnxhan-fd002 หน้า 2 จาก 99 โปรแกรมการเดินทาง วันที่ 1 เชยีงใหม่-ฮานอย

GO1CNXHAN-FD002 หนา 5 จาก 99

น าทานแวะถายรปกบ ท าเนยบเหลอง ซงเคยเปนทท างานของคนมอ านาจสงสดอนโดจน ท าเนยบประธานาธบดเปนอาคารทรงโคโลเนยลสเหลอง ทฝรงเศสสรางขนในป ค.ศ. 1901 ปจจบนเปนทรบแขกเมองของเวยดนาม รอบๆ ท าเนยบมสวนดอกไมและสระน า

จากนนน าทานส วหารวรรณกรรม เปนวดโบราณของ

เวยดนาม และเปนมหาวทยาลยแหงแรกของเวยดนาม สราง

ขนป ค.ศ.1070 ซงเปนยคของ ราชวงศไล โดยพระเจาไล

ไท ตอง โปรดฯใหสรางขน เพอเชดชคณธรรม โดยอทศ

ใหแกขงจอ ปราชญชาวจน ผยดมนในคณธรรมความถกตอง

และในป 1076 ไดสรางโรงเรยนส าหรบขนนาง เพอใหเหลา

ขนนางไดศกษาเลาเรยนและสอบเปนจอหงวน ครงเมอถงยคสมยของราชวงศตรน จงเปดใหบคคล

ทวไปไดเขาเรยน มหาวทยาลยแหงแรกของเวยดนาม ไดเปดสอนจนถงปลายศตวรรษท 18 และถกทง

ใหรกราง ปจจบนวหารวรรณกรรมแหงนกลายเปนสถานทรวบรวมเรองราวประวตศาสตร และมการบรณะ

ซอมแซมใหคงความเปนตวอยางวฒนธรรมอนเกาแกของชาว เวยดนามไดเปนอยางด

กลางวน รบประทานอาหารกลางวน ณ ภตตาคาร

สมควรแกเวลาน าทานเดนทางส ทาอากาศยานนอยไบ

15.20 น. ออกเดนทางกลบ เชยงใหม โดยสายการบนแอรเอเชย เทยวบนท FD871

(มบรการอาหารและเครองดมบนเครอง)

16.55 น. คณะเดนทางถง ทาอากาศยานนานาชาตเชยงใหม โดยสวสดภาพ พรอมดวยความประทบใจ

โปรแกรม : First flight to Hanoi !! ฮานอย ฮาลอง นงหบงห 4 วน 3 คน โดยสายการบนแอรเอเชย

อตราคาบรการ

ก าหนดการเดนทาง ผใหญพก

หองละ 2-3 ทาน ทานละ

เดก 8-12 ป(เสรมเตยง) ทานละ

เดก 8-12 ป (ไมเสรมเตยง)

ทานละ

พกเดยวเพม ทานละ

ราคา ไมรวมต ว ทานละ

28 - 31 ต.ค. 61 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,500.- 10,300.-

**ราคาส าหรบเดกทารก (อายไมเกน 2 ขวบ) รบกวนสอบถามเจาหนาท**

(เดกทารกตองเอาสตบตรตวจรงพรอมพาสปอรตตวจรงไปแสดงตวเทาน น ณ วนเดนทาง)

***โปรแกรมทวรน ไมมราคาเดก ***

หมายเหต : ส าหรบผเดนทางทอายไมถง 18 ป และไมไดเดนทางกบบดา มารดา ตองมจดหมายยนยอมใหบตรเดนทางไปตางประเทศจากบดาหรอมารดาแนบมาดวย

**โปรแกรมและรายละเอยดของการเดนทางอาจมการเปลยนแปลงโดยมตองแจงลวงหนาท งนข นอยกบภาวะอากาศ และเหตสดวสยตาง ๆ ทไมสามารถคาดการณลวงหนา และราคาอาจเปลยนแปลงไดตามความเหมาะสม ท งนข นอยกบอตราแลกเปลยน โดยทางบรษทฯ จะค านงถงผลประโยชนและความปลอดภยของผรวมเดนทางเปนส าคญ**

Page 6: วัน 6 900. - unithaitravel.com filego1cnxhan-fd002 หน้า 2 จาก 99 โปรแกรมการเดินทาง วันที่ 1 เชยีงใหม่-ฮานอย

GO1CNXHAN-FD002 หนา 6 จาก 99

เง อนไขการใหบรการ :

บรษทฯสงวนสทธทจะไมรบผดชอบตอคาชดเชยความเสยหายไมวากรณทกองตรวจคนเขาเมองของไทยไมอนญาตใหเดนทางออก

หรอกองตรวจคนเขาเมองของแตละประเทศไมอนญาตใหเขาเมอง

บรษทฯ สงวนสทธในการทจะไมรบผดชอบตอคาชดเชยความเสยหาย อนเกดจากเหตสดวสยททาง บรษทฯไมสามารถควบคมได

เชนการนดหยดงาน,จลาจล,การลาชาหรอยกเลกของเทยวบน

บรษทฯสงวนสทธในการเปลยนแปลงโปรแกรมรายการทองเทยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา (โปรแกรมและรายละเอยดของ

การเดนทางอาจมการเปลยนแปลงได ทงนข นอยกบภาวะอากาศ และเหตสดวสยตาง ๆ ทไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทาง

บรษทฯ จะค านงถงผลประโยชนและความปลอดภยของผรวมเดนทางเปนส าคญ)

บรษทฯสงวนสทธในการเปลยนแปลงอตราคาบรการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

กรณทคณะไมครบจ านวน10ทานทางบรษทฯสงวนสทธในการงดออกเดนทางโดยทางบรษทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาอยาง

นอย7 วนกอนการเดนทาง

เมอทานท าการซอโปรแกรมทวร ทางบรษทฯ จะถอวาทานรบทราบและยอมรบเงอนไขของหมายเหตทกขอแลว

ในกรณทลกคาตองออกตวโดยสารภายในประเทศ กรณาตดตอเจาหนาทของบรษทฯ กอนทกครง มฉะนนทางบรษทฯ จะไมขอ

รบผดชอบคาใชจายใดๆ ทงส น

บรษทขอสงวนสทธไมรบพระสงฆเดนทางทองเทยวเพยงล าพงโดยไมมฆราวาสตดตามไปดวย

อตราคาบรการนรวม :

คาตวเครองบนชนนกทองเทยว ( Economy Class) ทระบวนเดนทางไป-กลบพรอมคณะ (ในกรณมความประสงคอยตอจะตองไม

เกนจ านวนวน, จ านวนคนและมคาใชจายตามททางสายการบนก าหนด)

คาภาษสนามบนทกแหงตามรายการ

คาน าหนกกระเปาเดนทางทานละไมเกน 20 กก.

คารถโคชปรบอากาศน าเทยวตามรายการ พรอมคนขบรถทช านาญเสนทาง

คาหองพกในโรงแรมตามทระบในรายการหรอเทยบเทา

คาอาหารตามทระบในรายการ

คาเขาชมสถานททองเทยวตามรายการ

คามคคเทศกของบรษทดแลตลอดการเดนทาง (ไมรวมคาทป)

คาประกนอบตเหตคมครองในระหวางการเดนทาง คมครองในวงเงนทานละ 1,000,000 บาท คา รกษาพยาบาลกรณเกดอบตเหต

วงเงนทานละ 200,000 บาท ตามเงอนไขของกรมธรรม

** กรณทตองการซอประกนการเดนทางส าหรบครอบคลมเรองสขภาพสามารถสอบถามขอมลเพมเตมกบทางบรษทได **

เบยประกนเรมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วน]

เบยประกนเรมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วน]

ความครอบคลมผเอาประกนทมอายมากกวา 16 หรอนอยกวา 75 ป

[รกษาพยาบาล 2 ลาน, รกษาตอเนอง 2 แสน, เสยชวตหรอเสยอวยวะจากอบตเหต 3 ลานบาท]

ความครอบคลมผเอาประกนทมอายนอยกวา 16 หรอมากกวา 75 ป

[รกษาพยาบาล 2 ลาน, รกษาตอเนอง 2 แสน, เสยชวตหรอเสยอวยวะจากอบตเหต 1.5 ลานบาท]

อตราคาบรการนไมรวม :

คาธรรมเนยมการจดท าหนงสอเดนทาง (PASSPORT)

คาใชจายสวนตวอาทเชนคาอาหาร, คาเครองดมทสงพเศษ(มนบาร, น าดม, บหร, เหลา, เบยร ฯลฯ), คาโทรศพท , คาซกรด,

คาธรรมเนยมหนงสอเดนทาง, คาน าหนกเกนจากทางสายการบนก าหนดเกนกวาก าหนด, คารกษาพยาบาลกรณเกดการเจบปวยจาก

โรคประจ าตว, คากระเปาเดนทางหรอของมคาทสญหายในระหวางการเดนทางเปนตน

คาธรรมเนยมวซาเขาประเทศพมาส าหรบหนงสอเดนทางตางชาตและผถอเอกสารตางดาวตองยนวซาเขาประเทศพมาม

คาธรรมเนยม 1,600 บาทตอทาน และคาบรการยนวซา 500 บาทตอทาน ใชระยะเวลาในการยนวซา 5-7 วนท าการ ยกเวน หนงสอ

เดนทางไทย กมพชา ลาว เวยดนาม และฟลปปนส ไมตองยนวซา

คาหองพกเดยวตามอตราทระบไวขางตน

คาบรการยกกระเปาในโรงแรม ซงทานจะตองดแลกระเปาและทรพยสนดวยตวทานเอง

คาธรรมเนยมน ามนและภาษสนามบน ในกรณทสายการบนมการปรบขนราคา

คาทปมคคเทศกทองถนและทปพนกงานขบรถ (800 บาท/ทาน/ทรป)

คาทปหวหนาทวร (ตามความพงพอใจในการบรการ)

คาภาษมลคาเพม 7% และหก ณ ทจาย 3%

Page 7: วัน 6 900. - unithaitravel.com filego1cnxhan-fd002 หน้า 2 จาก 99 โปรแกรมการเดินทาง วันที่ 1 เชยีงใหม่-ฮานอย

GO1CNXHAN-FD002 หนา 7 จาก 99

เง อนไขการจอง :

1. ช าระเงนมดจ าทานละ 10,000 บาท ภายใน 24 ชวโมงหลงการจอง โดยโอนเขาบญชและสงหลกฐานการโอนเงนใหเจาหนาทท

ดแลเสนทาง ทนงจะยนยนเมอไดรบ เงนมดจ าแลวเทานน

2. สงส าเนาหนาพาสปอรตของผทเดนทาง ทมอายการใชงานไมนอยกวา 6 เดอน

3. หากทานทตองการออกตวโดยสารภายในประเทศ (กรณลกคาอยตางจงหวด) ใหทานตดตอเจาหนาท กอนออกบตรโดยสารทกครง

4. หากออกบตรโดยสารโดยมแจงเจาหนาท ทางบรษทขอสงวนสทธไมรบผดชอบ คาใชจายทเกดขน

5. หากในคณะของทานมผตองการดแลพเศษ นงรถเขน (Wheelchair), เดก, ผสงอาย, มโรคประจ าตว หรอไมสะดวกในการเดนทาง

ทองเทยวในระยะเวลาเกนกวา 4-5 ชวโมงตดตอกน ทานและครอบครวตองใหการดแลสมาชกภายในครอบครวของทานเอง

เนองจากการเดนทางเปนหมคณะ หวหนาทวรมความจ าเปนตองดแลคณะทวรทงหมด

การช าระคาทวรสวนทเหลอทางบรษทฯจะเรยกเกบกอนเดนทางไมนอยกวา 15 วนทานควรจดเตรยมคาทวรใหเรยบรอยกอนก าหนด

เนองจากทางบรษทตองส ารองคาใชจายในสวนของคาทพกและต วเครองบนมฉะน นจะถอวาทานยกเลกการเดนทางโดยอตโนมต

กรณยกเลกการเดนทาง :

1. แจงยกเลกกอนเดนทาง 30 วน คนคาใชจายทงหมด

2. แจงยกเลกกอนเดนทาง 15-29 วน เกบคาใชจายทานละ 10,000 บาท

3. แจงยกเลกนอยกวา 15 วนกอนเดนทาง ทางบรษทฯขอสงวนสทธเกบคาใชจายทงหมด

4. ส าหรบผโดยสารทไมไดถอหนงสอเดนทางไทย และทางบรษทฯเปนผยนวซาให เมอผลวซาผานแลวมการยกเลกการเดนทางบรษท

ฯ ขอสงวนสทธในการคนคามดจ าทงหมด

5. บรษทขอสงวนสทธในการเกบคาใชจายท งหมดกรณทานยกเลกการเดนทางและมผลท าใหคณะเดนทางไมครบตาม

จ านวนทบรษทฯก าหนดไว (10ทานขนไป) เนองจากเกดความเสยหายตอทางบรษทและผเดนทางอนทเดนทางในคณะเดยวกน

บรษทตองน าไปช าระคาเสยหายตางๆทเกดจากการยกเลกของทาน

6. กรณเจบปวยจนไมสามารถเดนทางไดซงจะตองมใบรบรองแพทยจากโรงพยาบาลรบรองบรษทฯจะพจารณาเลอนการเดนทางของ

ทานไปยงคณะตอไป แตทงนทานจะตองเสยคาใชจายทไมสามารถเรยกคนได เชน คาตวเครองบน คาหอง คาธรรมเนยมวซาตามท

สถานทตฯ เรยกเกบ และคาใชจายอนๆทเกดขนตามจรง ในกรณทไมสามารถเดนทางได

7. กรณททานไดช าระคาทวรหรอมดจ ามาแลว และทางบรษทฯ มความจ าเปนตองคนคาทวรหรอมดจ าใหกบลกคา (ตามเงอนไข

ขอ1-ขอ3) ทงนทางบรษทขอสงวนสทธในการเกบคาใชจายจรงทเกดขนแลว กบทานเปนกรณไป (อาท กรณออกตวเครองบนไป

แลว หรอไดช าระคาบรการในสวนของทางตางประเทศ เชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) โดยใชเวลาด าเนนการในการคนเงน 7-14 วน ท า

การ นบจากวนทไดรบเรอง

8. กรณวซาผานแลว แจงยกเลกกอนหรอหลงออกต วโดยสาร บรษทฯ ขอสงวนสทธในการ ไมคนคาทวรท งหมด

9. กรณวซาผานแลว แตกรปออกเดนทางไมได เนองจากผเดนทางทานอนในกลมโดนปฏเสธวซา หรอไมวาดวยสาเหตใดๆกตาม

ทางบรษทขอสงวนสทธในการหกเกบคาใชจายจรงทเกดขนแลวกบทานเปนกรณไป

10. กรณผเดนทางไมสามารถเขา-ออกเมองได เนองจากเอกสารปลอมหรอการหามของเจาหนาทไมวาเหตผลใดๆ กตามทางบรษท

ของสงวนสทธในการ ไมคนคาทวรท งหมด

Page 8: วัน 6 900. - unithaitravel.com filego1cnxhan-fd002 หน้า 2 จาก 99 โปรแกรมการเดินทาง วันที่ 1 เชยีงใหม่-ฮานอย

GO1CNXHAN-FD002 หนา 8 จาก 99

ขอมลเพมเตม

เร องต วเครองบนและทน งบนเครองบน : 1. ในการเดนทางเปนหมคณะ ผโดยสารจะตองเดนทางไป-กลบพรอมกน หากตองการเคลอนวนเดนทางกลบ ทานจะตองช าระ

คาใชจายสวนตางทสายการบน และบรษททวรเรยกเกบและการจดทนงของกรป เปนไปโดยสายการบนเปนผก าหนด ซงทางบรษทฯ

ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณยกเลกการเดนทาง และไดด าเนนการ ออกตวเครองบนไปแลว (กรณตว REFUNDได)

ผเดนทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบนเทานน

2. ทางบรษทไดส ารองทนงพรอมช าระเงนมดจ าคาตวเครองบนแลว หากทานยกเลกทวร ไมวาจะดวยสาเหตใด ทางบรษทขอสงวน

สทธการเรยกเกบคามดจ าตวเครองบน ซงมคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบนและชวงเวลาเดนทาง

3. หากตวเครองบนท าการออกแลว แตทานไมสารถออกเดนทางได ทางบรษทขอสงวนสทธเรยกเกบคาใชจายตามทเกดขนจรง และ

รอ Refund จากทางสายการบน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดอนเปนอยางนอย

4. นงท Long Leg โดยปกตอยบรเวณทางออกประตฉกเฉน และผทจะนงตองมคณสมบตตรงตามทสายการบน ก าหนด เชน ตองเปน

ผทมรางกายแขงแรง และชวยเหลอผอ นไดอยางรวดเรวในกรณทเครองบนมปญหา เชน สามารถเปดประตฉกเฉนได (น าหนก

ประมาณ 20 กโลกรม) ไมใชผท มปญหาทางดานสขภาพและรางกาย และอ านาจในการใหทนง Long leg ขนอยกบทางเจาหนาท

เชคอนสายการบน ตอนเวลาทเชคอนเทานน

ขอความซงถอเปนสาระส าหรบทานผมเกยรตซงรวมเดนทาง

ทางบรษทฯ เปนตวแทนในการจดน าสมมนา และการเดนทางทมความช านาญ โดยจดหาโรงแรมทพก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานททองเทยวพรอมทงการสมมนา ดงาน เพอความสะดวกสบาย และเกดประโยชนสงสดในการเดนทาง ทงนทางบรษทฯ ไมสามารถ

รบผดชอบในอบตเหตหรอความเสยหายทเกดจากโรงแรมทพก ยานพาหนะ, อนเนองจากอบตเหตรวมถงภยธรรมชาต, โจรกรรม,

วนาศกรรม, อคคภย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอง, การผนผวนของอตราแลกเปลยนเงนตราระหวางประเทศ, การนดหยด

งาน, ความลาชาของเทยวบน, สายการเดนเรอ, รถไฟ, พาหนะทองถน, ตลอดจนการถกปฏเสธออกวซาจากกงสล และ / หรอ สวนงาน

ทเกยวของกบสถานเอกอครราชทต รวมถงผมอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ าตองแสดงเหตผล เนองจากเปนสทธ

พเศษทางการทต) ซงอยเหนอการควบคมของบรษทฯ หมายรวมถงในระหวางการเดนทางทองเทยวทงใน หรอ ตางประเทศ แตทาง

บรษทฯ มความคมครอง และประกนอบตเหต ตามเงอนไขทบรษทฯ ทรบประกนในกรณทผรวมเดนทางถกปฏเสธโดยเจาหนาทตรวจคน

เขาเมองของประเทศไทย และ/หรอ ตางประเทศ มใหเดนทางออก หรอ เขาประเทศ เนองมาจากความประพฤต พฤตกรรมของผเดนทาง

ไมปฏบตตามกฎระเบยบดานการความคมโรคตดตอเฉพาะพนทมการปลอมแปลงเอกสารเพอการเดนทาง รวมถงมส งผดกฎหมาย บรษท

ฯ จะไมคนคาใชจายใดๆ รายละเอยดดานการเดนทาง อาจมการเปลยนแปลงไดตามความจ าเปน หรอเพอความเหมาะสมทงปวง โดยม

ตองแจงใหทราบลวงหนา ทงนการขอสงวนสทธดงกลาว บรษท จะยดถอและค านงถงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภยของทานผม

เกยรต ซงรวมเดนทางเปนส าคญ