of 16 /16
คูมือการใชโปรแกรม Windows Movie Maker Windows Movie Maker v 2.1 เปนโปรแกรมสรางหนังระดับมืออาชีพ เชนเดียวกับ Adobe Premiere เปนโปรแกรมแถมมากับ Windows XP service pack 2 ความสามารถของ รองรับไฟลประเภท Photo, audio, video ตางๆ ได แบงเฟรมงานเปนสวนยอยๆ เพิ่มภาพหรือ Effects ได สามารถนําภาพนิ่งเขาไปเปนสวน หนึ่งของหนังได ความสามารถของ Windows Movie Maker รองรับไฟลประเภท photo, audio, video ตางๆ มากมาย สามารถแบงไฟลหนังเปนสวนยอยๆ พรอมกับนําภาพ หรือเพิ่ม effects ได นําภาพนิ่งเขาไปเปนสวนหนึ่งของหนังได เครื่องมือใหมเสริมเขามา เชน title or credit, effects, transitions เปลี่ยนเสียงจากตนฉบับมาเปนเสียงของคุณเองไดตามตองการ บันทึกเปนไฟลลงคอมฯ CD, E-mail, Web หรือ DV Camera ได รองรับการแปลงไฟลสําหรับ iPhone, iPod รองรับการขยาย หมุนภาพ รองรับ DVD Ripper รองรับภาษาไดถึง 48 ภาษา

คู มือการใช โปรแกรม Windows Movie Maker · คู มือการใช โปรแกรม Windows Movie Maker Windows Movie Maker v 2.1 เป

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of คู มือการใช โปรแกรม Windows Movie Maker · คู...

 • คูมือการใชโปรแกรม Windows Movie Maker Windows Movie Maker v 2.1 เปนโปรแกรมสรางหนังระดับมืออาชีพ เชนเดยีวกับ Adobe

  Premiere เปนโปรแกรมแถมมากับ Windows XP service pack 2 ความสามารถของ รองรับไฟลประเภท Photo, audio, video ตางๆ ได แบงเฟรมงานเปนสวนยอยๆ เพ่ิมภาพหรือ Effects ได สามารถนําภาพนิ่งเขาไปเปนสวนหน่ึงของหนังได

  ความสามารถของ Windows Movie Maker

  รองรับไฟลประเภท photo, audio, video ตางๆ มากมาย สามารถแบงไฟลหนังเปนสวนยอยๆ พรอมกับนําภาพ หรือเพ่ิม effects ได นําภาพน่ิงเขาไปเปนสวนหนึ่งของหนังได เครื่องมือใหมเสริมเขามา เชน title or credit, effects, transitions เปลี่ยนเสียงจากตนฉบับมาเปนเสียงของคุณเองไดตามตองการ บันทึกเปนไฟลลงคอมฯ CD, E-mail, Web หรือ DV Camera ได รองรับการแปลงไฟลสําหรบั iPhone, iPod รองรับการขยาย หมุนภาพ รองรับ DVD Ripper รองรับภาษาไดถึง 48 ภาษา

 • การใชโปรแกรม Windows Movie Maker

  การที่เราจะสรางหนัง ส่ิงสําคัญกอนที่จะลงมือ คือ เราจะตองวางแผน หรือวางเคาโครงเรื่องเสียกอนวา หนังของเราจะตองประกอบไปดวยอะไรบาง เชน มีฉากเริ่มตนวาเปนเรื่องอะไร ในแตละฉากมีตอนใดบาง มีเสียงดนตรีแบบไหน และตอนจบจะเปนอยางไร (แนะนําใหลองดู Video ท่ีเราดูกันเปนตัวอยางกอน) ถาพูดเปนภาษาของการสรางหนังก็คือ การสราง Storyboard กอน.. หลังจากไดแลว ก็เตรียมการโดยสรางฉากตางๆ ที่เราตองการ 

   

  1. เขาไปท่ี Manu Start 2. เลือกไปท่ี Program File 3. เลือกไปท่ีโปรแกรม Windows Movie Maker

 • เมื่อเขาสูโปรแกรม Windows Movie Maker จะปรากฏหนาจอดังนี ้

   

  ไฟลตัดตอวดีโีอ และการสรางไฟลคลิปวดีโีอ จะเปนนามสกุล .wmv ประกอบดวย 1. หนาจอท่ัวไปของ Windows ประกอบดวย Title bar, Menu Bar และ Toolbar (เครื่องมือที่เรียกใชบอยๆ) จะมี

  ที่เก็บ Collections งานตางๆ เราสามารถเลอืกได หรือสรางใหมได 2. เปนที่แสดงข้ันตอนในการใชงานประกอบดวย

  a. Capture Video คือการอัดวีดโีอ หรือการนาไฟล Video, Pictures, Audio/Music เขามา b. Edit Video เปนท่ีแกไข หรือใสเอฟเฟกซในวีดโีอทีน่าเขามา c. Finish Movie เปนที่จัดเกบ็ และนาไฟลออก d. Movie Making Tips เปนที่แสดงเครื่องมือชวย สาหรับผูใชงาน

  3. เปนคลิปใน Collection ท่ีเลือก เปนหนาตางที่ใชสําหรบัการแสดงของ Collections ตางๆ เชน เม่ือคลิกเลือก Collections ภาพน่ิง หนาตางนี้จะแสดงภาพน่ิงตางๆ import เขามา เปนตน สามารถปรับแตงมุมมองในการ view ไดโดยคลิกเลือกเมนู View เลือก Thumbnails, List หรือ Details

  1

  3 4

  5

  2

 • 4. Monitor เปนที่แสดง Preview เปนการดคูลิปงาน ซ่ึงจะมีปุม Play/Pause/Stop/Restart/Back/Forward/End 5. Story Board และ Timeline เปนที่กําหนดเวลา และเรียงลําดับเนื้อหา เปนสวนทีใ่ชสําหรับแสดง movie ภาพ

  หรือเสียงที่เลอืกมาปรับแตง โดยมีระยะเวลาเปนตัวกําหนดใหวา แตละอยางจะแสดงดวยความยาวเทาใด

  ที่ Movie Tasks 1. Capture Video คลิกเลือก Import video จากท่ีเก็บไฟล Video คลิกเลือก Import pictures จากท่ีเก็บไฟลรปูภาพ คลิกเลือก Import audio or music จากท่ีเก็บไฟลเพลง

  ไฟลรูปภาพจะปรากฏบนหนาการสรางงาน

  4. เลือกภาพท่ีตองการจะตัดตอ โดยเลือกท่ี Manu Import Pictures 5. เลือกไปยัง File ที่จัดเก็บรูปภาพไว ตัวอยางเชนเก็บรูปภาพที่ตองการจะตัดตอไวที่ ไดร D ใหเลือก ไดร D ตรง Look in 6. จะปรากฏ File ตางๆ ท่ีจัดเก็บไวไดร D 7. เลือก File รูปภาพท่ีตองการตัดตอ 8. เลือก Import

 • หลังจากท่ีเลือก Import จากขอ 8 จะปรากฏรูปภาพท่ีเลือกบนหนาจอดังน้ี

 • 9. จากน้ันใหเลือกภาพที่ตองการตัดตอมาวางท่ี Show storyboard โดยรูปภาพท่ีตองการตัด ตอนั้นใหวางตรงชอง Video โดยการใชเมาลคลิกแชไวตรงรูปภาพท่ีตองการแลวลากมาตรง ชอง Video ตัวอยางดังภาพตอไปน้ี

  คลกิที่เมน ูClip > Set start trim point สําหรบัการตัดวีดีโอดานซายทั้งหมด คลกิที่เมนู Clip > Set End trim point สําหรบัการตัดวีดีโอดานขวาท้ังหมด หรือ Clip > Clear trim point ถาตองการยกเลกิ  หรือ กดปุม Split 

 • ที่ Movie Tasks 2. Edit movie Video effects ใส Effect ใหภาพหรือวีดโีอเพ่ิมความนาสนใจของการนําเสนอ Video transitions ใส Effect รอยตอ Video clip หรือ Photo Make titles or credits สรางช่ือเรื่อง, จบการนําเสนอ

  10. วิธีการเพิ่ม Video Effects ในภาพท่ีตองการตัดตอ โดยการคลิกเมาดานซายมือตรงภาพ ท่ีเลือกท่ีจะตัดตอ จะม ีManu ปรากฏข้ึนใหเลือก จากน้ันใหเลือก Video Effects ดังภาพ ตอไปน้ัน

 • 11. หลังจากท่ีเลือก Video Effects บนหนาจอจะโชว Effects ใหเลือก คลิกเลือก Effects ท่ีตองการ แลวกด Add ตอบ OK ดังภาพตอไปน้ี

  ภาพทีจ่ะใส Effects เลือก Video Effects 1 เลือก Effect ท่ีตองการ 2 เลือก Add 3 เลือก OK

 • การใช Video Transitions Transitions เปน effects ใชในการสรางงานใหมีความนาตื่นเตนมากขึน้ ใชแทรกในชวงการเปลี่ยน pictures หรือชวงการเปลี่ยน pictures กับ video หรือชวงการเปลี่ยน video ดวยกันเอง คลิกแบบ Transitions ที่ชอบ ลากมาวางระหวางไฟล picture หรือ video ที่ตองการ จะมีรูปสี่เหลี่ยมปรากฏขึ้นที่ Transition ทดสอบเลน Video โดยการคลกิปุม Play

  12. วิธีการใส Video Transitions ระหวางภาพที่ตองการตัดตอ โดยการเลือกท่ี Video Transitions บนหนาจอ ดังน้ี

 • 13. จากนั้นหนาจอจะปรากฎ Transitions ใหเลือก เลือก Transitions ที่ตองการ ใหเมาล คลิกแชตรง Transitions ท่ีตองการแลวลากไปวางระหวางภาพท่ีจะตัดตอ ดังภาพตอไปน้ี เลือก Video Transitions 1 คลิก Video Transitions 2 วาง Transitions ระหวางภาพ

  14. การ Import audio or music (การลงเพลง) โดยการการเลือกไปที่ Manu Import audio or music จากนั้น เลือก ไดรท่ีจัดเก็บ File เพลง ตรง Lock In เลือก File เพลงท่ีตองการ แลวเลือก Import ดังภาพตอไปนี้

 • หลังจาก Import audio or music แลวจะปรากฏหนาจอดังน้ี 1 เลือก Import audio or music 2 เลือกไดรทีจ่ัดเก็บภาพ 3 เลือก File ที่จัดเก็บภาพ 4 เลือก Import

  15. ใชเมาสคลิกลากเพลงที่ตองการมาวางตรงชอง Audio Music ดังภาพตอไปน้ี 1 เลือกเพลง 2 ใชเมาลลากเพลงที่ตองวางชอง Audio Music

 • สรางชื่อเรือ่งดวย Make titles or credits Title หมายถึงการต้ังช่ือเรื่องของงานที่สรางข้ึน Credits เปนสวนทายสุดของงานเพ่ือแสดงรายช่ือผูสราง ผูกํากับ และอ่ืนๆ

  Add title at the beginning of the movie - ตั้งชื่อเรื่องที่ตําแหนงเริ่มตนของงาน Add title before the selection clip on the storyboard - ใสขอความกอน clip ที่เลอืก Add title on the selection clip on the storyboard - ใสขอความบน clip ที่เลือก Add title after the selection clip on the storyboard - ใสขอความหลัง clip ที่เลือก Add credit at the end of the movie - ใสขอความหลังจบงาน (ตอนจบของงาน)

  16. วิธีการแทรกขอความบนภาพท่ีตองการตัดตอโดยการ เลือกที่ Manu titles or cardits ดังน้ี

 • - จากนั้นหนาจอจะปรากฏรูปแบบใหเลือก ใหเลือกรูปแบบตามที่ตองการ เชน เลือก รูปแบบ Title on the selected clip ดังน้ี

  - จากนั้นพิมพขอความที่ตองการแทรกลงบนภาพท่ีตองการตัดตอ แลวไปที่ Manu edit title text เลือกรูปแบบการโชวขอความ ดังน้ี เลือก Title on the selected clip เลือกรูปแบบการโชวขอความ Manu edit title text เพื่อเลอืกรูปแบบการโชวขอความ

 • -จากน้ันใหเลือกไปท่ี Manu Change the text font and color เพือ่กําหนด แบบขอความ / แบบตัวอักษร / ขนาดตัวอักษร / สีตัวอักษร ท่ีตองการแทรกลงในภาพที่ตัดตอ

  เปนการเสร็จส้ินการเพิ่มแบบอักษร

 • การบันทึกในแบบตางๆ ท่ี 3. Finish movie

  Save to my computer - บันทึกลงในเครื่องคอมพวิเตอร Save to CD - บันทึกลงแผน CD-R, CD-RW Send in e-mail - บันทึกและสงผาน e-mail Send to the Web - บันทึกและสงเขา Web Send to DV camera - บันทึกลง Tape เพื่อดูใน DV Camera

  คลกิ Save to my computer โปรแกรมจะเลือกให ดังรปู

  คลกิปุม Next โปรแกรมจะใหตั้งชื่อไฟลที่ตองการ จากน้ันคลกิ Next จนกระทั่งโปรแกรมเริ่มบันทกึ

  ถาตองการบันทึกในแบบอื่นๆ คลิกเลือก Show more choices หรือเลือก Best fit to file size (MB)

  คลกิปุม Next โปรแกรมจะเริ่มตนการบันทกึ

  หรือเลือก Other settings

 • คลกิปุม Next โปรแกรมจะเริ่มตนการบันทกึ

  จบ นายยุทธพล พิชัยณรงค นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ โทร. 1228