of 11 /11
Update 15/06/17 เทือกเขาฟานซีปัน...หลังคาแห่งอินโดจีน Code : HAN18_A 9-12 ก.พ. 61 เยือนหลังคาแห่งอินโดจีน...ยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและใน ภูมิภาคอินโดจีน “เทือกเขาฟานซีปัน” ชมนาขั้นบันไดมากมายลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์.. “ซา ปา” “น้าตกสีเงิน” ้าตกที่สวยที่สุดในซาปา วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ และความเรียบง่ายของชาวบ ้าน ที“หมู่ บ้านก ั ๊ตก ั ๊ต” “กรุงฮานอย” เมืองหลวงเก่าแก่ของเวียดนาม เพียงท่านละ 15,900.-

ก.พ. 15,900. - cms.dmpcdn.com...Update 15/06/17 กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ัน

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ก.พ. 15,900. - cms.dmpcdn.com...Update 15/06/17 กลางวัน...

 • Update 15/06/17

  เทอืกเขาฟานซีปัน...หลงัคาแห่งอนิโดจีน

  Code : HAN18_A

  9-12 ก.พ. 61

  เยอืนหลงัคาแหง่อนิโดจนี...ยอดเขาสงูสดุแหง่เวยีดนามและในภมูภิาคอนิโดจนี “เทอืกเขาฟานซปีนั”

  ชมนาขัน้บนัไดมากมายลาดไหลเ่ขาทีท่อดตวัอยา่งมเีสน่ห.์. “ซาปา”

  “น า้ตกสเีงนิ” น ้าตกทีส่วยทีส่ดุในซาปา วถิชีวีติทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ และความเรยีบงา่ยของชาวบา้น ที ่ “หมู่

  บา้นก ัต๊ก ัต๊” “กรงุฮานอย” เมอืงหลวงเกา่แกข่องเวยีดนาม

  “ทะเลสาบโฮไต” (West Lake) ทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญท่ีส่ดุของ

  เพยีงทา่นละ 15,900.-

 • Update 15/06/17

  วนัแรก กรุงเทพฯ - กรุงฮานอย - เมืองซาปา - น า้ตกสีเงิน

  04.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก 1 ช้ัน 3 เคาน์เตอร์ 1-2 เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเซีย โดยเจา้หน้าท่ีบริษทั หนุ่มสาวทวัร์ จาํกดั คอยให้การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง

  06.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เทีย่วบินที ่FD 542 (มีอาหารบริการบนเคร่ือง)

  **ข้อแนะน า ถ้าต้องการน าของเหลวขึ้นเคร่ืองใส่กระเป๋าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้น าถุงขึ้นไปเพยีงใบเดยีวเท่านั้น การน าผลติภัณฑ์ของสดที่ท าจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้น าเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ เพราะหากศุลกากร

  ตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ

  08.30 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ (Noi Bai) กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศซ่ึงตั้งอยู่ภาคเหนือ มีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 2,000 ปี อดีตเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย เรียกกนัวา่ Little Paris มีการวางผงัเมืองไวอ้ยา่งดีจากสมยัท่ีเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส มีทะเลสาบมากกว่า 12 แห่งและแม่นํ้ าลอ้มรอบเมือง หลงัจากพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง

  นําท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา (Sapa) ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างเส้นทาง เมืองซาปาตั้ งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศเวยีดนามในเขตจงัหวดัลาวไกใกลก้บัชายแดนจีน ภูมิประเทศตั้งอยูบ่นระดบัความสูงจากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง 1,650 เมตรจึงมีอากาศหนาวเยน็ตลอดปีทาํให้เพาะปลูกผกัผลไมไ้ดดี้ มี ตลาดบัก๊ห่า ท่ีข้ึนช่ือของเวยีดนามเหนือซ่ึงเป็นศูนยร์วมของกินของใชข้องชาวเมืองภูมิภาค นอกจากน้ีพ้ืนท่ี ซาปา ยงัเต็มไปดว้ยนาขั้นบนัไดท่ีมากมายลาดไหล่เขาท่ีทอดตวัอยา่งมีเสน่ห์ หรือถา้ชอบกิจกรรมทา้ทายสามารถเดินป่าพิชิตยอดเขา ฟานสีปัน ท่ีมีความสูง 3,143 เมตร จากระดบันํ้ าทะเลซ่ึงสูงสุดในละแวกอินโดจีนอีกดว้ย

  กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

  เดนิทาง : 09 - 12 กุมภาพนัธ์ 2561

 • Update 15/06/17

  จากนั้นนาํท่านชม น ้าตกสีเงิน (Silver Waterfall) ตั้งอยูริ่มถนนทางไปไลโจว (Lai Chau) ห่างจากซาปาราว 8 กิโลเมตร มีขนาดใหญ่ ลอ้มรอบดว้ยภูเขา มีธารนํ้ าท่ีไหลมาตามหนา้ผาสูงราว 200-300 เมตร เป็นนํ้ าตกสีเงินท่ีสวยท่ีสุดในซาปา ซ่ึงชาวเวียดนามเรียกนํ้ าตกน้ีวา่ Thac Bac เพราะเป็นนํ้ าตกท่ีมีหลายชั้นไหลลดัเลาะ ลดหลัน่ลงมาจากหนา้ผาหิน นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ถึงโดยไม่ลาํบากนกั เป็นทิวทศัน์ท่ีงดงาม และความมหศัจรรยท์างธรรมชาติท่ีไม่ควรพลาดในการเยีย่มชม

  คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั Delta Sapa Hotel หรือเทียบเท่า

  วนัทีส่อง ซาปา - หมู่บ้านกัต๊ กัต๊ – โบสถ์คาทอริค - ยอดเขาฟานซีปัน - ตลาดเมืองซาปา - ลาวไก

  เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

  นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกัต๊กั๊ต (Cat Cat Village) อยู่ห่างออกมาจากตวัเมือง 3 กิโลเมตร เดิมทีหมู่บา้นกัต๊กัต๊แห่งน้ีเคยเป็นสถานท่ีตากอากาศของชาวฝร่ังเศส ในสมยัท่ีเวยีดนามยงัคงเป็นเมืองข้ึนของฝร่ังเศสก่อนท่ีชาวมง้ดาํท่ีอพยพมาจากลุ่มแม่นํ้ าแยงซีเกียงเขา้มาสร้างถ่ินฐานและรวมตวักนัเป็นหมู่บา้นดว้ยวถีิชีวติท่ีเป็นเอกลกัษณ์ และความเรียบง่ายของชาวบา้นทาํให้หมู่บา้นน้ีกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวอีกแห่งของเวียดนามในเวลาต่อมา ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวมง้ดาํจะสร้างบา้นรวมกันเป็นกลุ่ม และประกอบอาชีพ เกษตรกรรม แต่ก็มีหลาย คนเปิดร้านคา้ขายอาหารและเเคร่ืองด่ืม สินคา้หัตถกรรมต่าง ๆ ชาวมง้ดาํมีเอกลกัษณ์ในการแต่งกายโดยการสวมเส้ือผา้ทอมือ ผูห้ญิงจะใส่เส้ือแขนยาวเขา้รูป สวมหมวกทรงกระบอก นุ่งกางเกงขากวา้งคลุมเข่า ทบัดว้ยผา้กนัเป้ือนสีเขม้ ๆ ส่วนผูช้ายจะไม่โพกหัว สวมเส้ือชั้นนอกแขนยาวสีดาํ สวมกางเกงขายาวถึงตาตุ่ม บางคร้ังก็มกัแต่งกายแบบร่วมสมยัเพ่ือความสะดวก

  นาํท่านชม โบสถ์คาทอลิค (Sapa Church) ให้ท่านไดส้ัมผสัวิถีชีวิตและวฒันธรรมท่ีกลมกลืนของชาวซาปาและศาสนาคริสต์ ซ่ึงตั้ งอยู่ใจกลางเมืองซาปา สร้างข้ึนโดยชาวฝร่ังเศส ในปี 1895 เพื่อให้คนฝร่ังเศสไดใ้ชเ้พ่ือเขา้ร่วมพิธีมิสซาวนัหยดุสุดสัปดาห์ แมว้า่คนฝร่ังเศสจะยา้ยกลบับา้นเมืองไปแลว้ แต่ทางเมืองก็ไดอ้นุรักษเ์อาไว ้ เพราะนอกจากจะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวสาํคญัของเมืองแลว้ ชาวคาทอลิกท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองก็ยงัใชท้าํพิธีมิสซาเช่นเดิมโบสถแ์ห่งน้ีจึงกลายเป็นอีกสญัลกัษณ์สาํคญัของท่ีน่ี

 • Update 15/06/17

  กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

  จากนั้น นาํท่าน นั่งกระเช้า (Cable Car) ข้ึนสู่ เทือกเขาฟานซีปัน (Fansipan Mountain) ซ่ึงเป็นยอดเขาสูงสุดแห่งเวยีดนามและในภูมิภาคอินโดจีน ไดรั้บสมญานามวา่ “หลงัคาแห่งอนิโดจนี” บนจุดสูงสุด ท่ีความสูง 3,143 เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเล และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอยา่งยิง่ สภาพป่าท่ียงัคงมีความสมบูรณ์และสวยสดงดงาม ซ่ึงส่วนใหญ่ฟ้าจะเปิดให้เราเห็นยอดฟานซีปันในช่วงเชา้ตรู่ จากนั้นเมฆหมอกก็จะลอยเขา้มาปกคลุม บนยอดเขามีอุณหภูมิตํ่ากว่าศูนยอ์งศาเซสเซียสอยู่เกือบตลอดทั้งปี ฟานซีปันเป็นหน่ึงในยอดเขาของเหล่าผูก้ลา้ท่ีช่ืนชอบปีนเขาหรือชอบการท่องเท่ียวแบบทา้ทายสามารถเดินป่าข้ึนไปพิชิตยอดเขาแห่งน้ีได ้

  (หมายเหตุ : อาจมีหิมะตกในบางปี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ)

  จากนั้น นาํท่านเท่ียวชม ตลาดเมืองซาปา (Sapa Market) ซ่ึงมากมายไปดว้ยชาวบา้นชนเผ่าต่างๆท่ีออกมาจบัจ่ายซ้ือขายกนัอยา่งมีสีสนัดว้ยเคร่ืองแต่งกายประจาํเผ่าต่างๆ เรียกวา่ตลาดแห่งน้ีเป็นศูนยร์วมของกินของใชส้าํหรับชาวดอยทุกหมู่บา้นบนเทือกเขาแห่งน้ี ให้ท่านไดเ้ลือกชมสินคา้ตามอธัยาศยั และอิสระกบับรรยากาศยามคํ่าคืนของเมืองซาปา

  คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร

  นาํท่านเดินทางสู่ จงัหวดัลาวไก ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศเวยีดนาม

  นาํท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม Grand Muong Thanh Lao Cai Hotel (4*) หรือเทียบเท่า

  วนัทีส่าม ตลาดก๊อกเหลยีว - ทะเลสาบโฮไต - เจดีย์เตร่ินกวอ็ก -วหิารวรรณกรรม - กรุงฮานอย

  เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

 • Update 15/06/17

  นาํท่านสู่ ตลาดก๊อกเหลียว (Coc Leu Market) เป็นตลาดท่ีอยูติ่ดชายแดน ระหวา่งเวียดนามและจีน จงัหวดัลาวไก ท่ีน่ีจะมีสินคา้ทั้งของเวยีดนามและของจีนใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ลือกซ้ือ อาทิเช่น เส้ือผา้ กระเป๋า ของเล่นเด็ก และสินคา้อีกมากมายหลายอยา่ง ส่วนดา้นหนา้จะมีผลไม ้อาหารสดใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ลือกชม และเลือกซ้ือเป็นของฝากไดอี้กดว้ย

  นําท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงเก่าแก่ของเวียดนามตั้ งแต่ปี พ.ศ. 1553 ซ่ึงเป็นปีท่ีจกัรพรรดิลีไทโด ทรงสถาปนาพระราชวงัทงัลองข้ึน ณ ดินแดนแห่งน้ี ตลอดช่วงเวลาหลายร้อยปีท่ีผ่านมามีการเปล่ียนแปลงช่ือเมืองอีกหลายคร้ัง ฮานอย แปลว่า เมืองบนฝ่ังโคง้ของแม่นํ้ า นับเป็นเมืองหลวงท่ีมีขนาดเลก็ท่ีมีความสวยงามมากตลอดสองฟากถนนเราสามารถเห็นตึกสไตลโ์คโลเนียลอยูเ่รียงรายสองขา้งทาง

  กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

  นาํท่านชม ทะเลสาบโฮไต (West Lake) ทะเลสาบนํ้ าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดของกรุงฮานอย ทะเลสาบฝ่ังตะวนัตก มีความยาวของชายฝ่ัง 17 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองหลวงและเป็นสถานท่ีๆ นิยมสาํหรับการพกัผอ่นหยอ่นใจ โดยสวนรอบๆ ทะเลสาบท่ีดึงดูดชาวบา้นและนกัท่องเท่ียวท่ีกาํลงัมองหาการพักผ่อนจากเมืองท่ีวุ่นวาย นอกจากน้ีทะเลสาบยงัล้อมรอบด้วยสถานท่ีสําคัญมากมายในประวติัศาสตร์ของกรุงฮานอย เช่น ก๊วกเจดีย ์วดักวา่นแถ่งห์ เป็นตน้

  นาํท่านชม เจดย์ีเตร่ินกวอ็ก (Tran Quoc Pagoda) เป็นเจดียท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดในเวียดนาม มีลกัษณะเป็นเจดียสี์ชมพ ูไล่ระดบัข้ึนไปเป็นชั้นๆ คลา้ยกบัเจดียข์องญ่ีปุ่น แต่ละชั้นมีพระพทุธรูปสีขาวประดิษฐานอยู่ในช่องรอบเจดีย ์และเป็นท่ีบรรจุอฐิัของอดีตเจา้อาวาสของวดัแห่งน้ี ซ่ึงตามประเพณีของเวียดนาม จะตอ้งเก็บอฐิัให้ครบ 3 ปีแลว้จึงจะนาํอฐิัของท่านไปไวบ้นเจดียอ์ย่างท่ีเคยปฏิบติัตามจารีตประเพณี ตั้งอยูภ่ายใน "วดัจัว๋เตร่ินกวอ็ก" เป็นวดัในพุทธศาสนาสไตลเ์วียดนาม ตั้งอยูริ่มทะเลสาบโฮไตซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในฮานอย ดา้นตรงขา้มกบัวหิาร เป็นท่ีตั้งของตน้ศรีมหาโพธ์ิท่ีนาํก่ิงมาปลูกจากประเทศอินเดีย

 • Update 15/06/17

  จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ วิหารวรรณกรรม (Literature Temple) หรือ ช่ือเวียดนามว่า ‘วันเหมียว’ เป็นวดัโบราณแห่งหน่ึงของเวียดนาม ซ่ึงมีประวติัความเป็นมายาวนานเกือบพนัปี และถือเป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรกของเวยีดนาม เช่นเดียวกบัท่ีวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม หรือ ‘วดัโพธ์ิ’ ในบา้นเรา ไดช่ื้อวา่ เป็นมหาวทิยาลยัแห่ง แรกของประเทศไทย ‘วนัเหมียว’ หรือท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปวา่ ‘วิหารวรรณกรรม’ สร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ.1070 ซ่ึงเป็นยคุของ ราชวงศ์ไล โดยพระเจา้ไล ไท ตอง โปรดฯให้สร้างข้ึนเพ่ือเชิดชูคุณธรรม โดยอุทิศใหแ้ก่ขงจ๊ือ ปราชญช์าวจีน ผูย้ึดมัน่ในคุณธรรมความถูกตอ้ง ต่อมาในปี 1076 ไดมี้การสร้างโรงเรียนสาํหรับขุนนางข้ึนในบริเวณเดียวกนักบัวดั เพ่ือให้เหล่าขุนนางไดเ้ขา้ศึกษาเล่าเรียนและสอบเป็นจองหงวน เม่ือถึงยคุสมยัของราชวงศ์ตรัน จึงไดเ้ปิดให้บุคคลทัว่ไปไดเ้ขา้เรียน วิชาท่ีสอนนั้ นเป็นวิชาปรัชญาของขงจ๊ือ ประกอบไปด้วยเร่ืองการประพฤติปฏิบัติตน วิชาประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เป็นตน้

  จากนั้น นาํท่านแวะเลือกซ้ือสินคา้นานาชนิดท่ีย่าน ถนน 36 สาย หรือ ย่านเฝอเฟือง ซ่ึงเป็นถนนสายเลก็ๆ 36 สาย ตดัไขวก้นัไปมา เป็นแหล่งขายของท่ีระลึกและสินคา้พ้ืนเมืองท่ีใหญ่สุดใจกลางเมืองของกรุงฮานอย เป็นยา่นหัตถกรรมท่ีมีประวติัยาวนานร่วม 600 กวา่ปี คืนวนัศุกร์-อาทิตย ์ย่านน้ีจะมี Night Market ค่อนขา้งคึกคกัไปดว้ยผูค้น ทั้งชาวเวียตนามและนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจบัจ่ายใชส้อย มีของขายมากมายทั้งแบรด์แนมและของก๊อปป๊ี ของเด่นๆ น่าจะเป็นพวกตุ๊กตาเวียดนามน่ารักๆ กระเป๋า และของจุกจิกสไตลเ์วยีดนาม สามารถต่อรองราคาได ้ประมาณ 30-50% แม่คา้บางคนพูดภาษาไทยได ้ชอบคนไทย และรับเงินไทยดว้ย

  นาํท่านชมการแสดง หุ่นกระบอกน ้า (Water Puppet Show) การแสดงระบาํตุ๊กตาหุ่นกระบอกนํ้ า อนัเป็นศิลปกรรมประจาํชาติและเอกลกัษณ์ของประเทศเวียดนาม ซ่ึงมีแห่งเดียวในโลก ผูท่ี้เชิดจะตอ้งมีความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอกเป็นเร่ืองเป็นราวได ้ส่วนใหญ่เป็นการแสดงเก่ียวกบัชีวิตประจาํวนั

 • Update 15/06/17

  ของชาวเวียดนามซ่ึงมีวิถีชีวิตของกสิกร ชาวไร่-ชาวนา และแสดงตาํนานสถานท่ีสําคญัต่าง ๆ ในกรุงฮานอย โดยนกัแสดงเชิดหุ่นกระบอกนํ้ า ตอ้งยืนอยูใ่นนํ้ าตลอดเวลา ให้ท่านต่ืนตากบัการแสดงตุ๊กตาไม้หุ่นเชิดเหมือนหุ่นมีชีวติ ในนํ้ า ทั้งชุด แสง สี เสียง แอฟเฟค มีมงักรพ่นไฟ ท่ีทาํให้ท่านไม่อาจละสายตาได ้

  คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นาํท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม Chalcedony Hotel (4*) หรือเทียบเท่า

  วนัทีส่ี่ สุสานโฮจิมินห์ - ท าเนียบประธานาธิบดี – เจดีย์เสาเดียว – ทะเลสาบคืนดาบ – วดัหง๊อกเซิน - ตลาดดงซวน

  เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

  นาํท่านชมตวั เมืองฮานอย ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองฮานอย ท่ียงัคงใช้จกัรยานและจกัรยานยนตเ์ป็นหลกัในการเดินทางสญัจร

  นาํท่านเดินทางสู่ สุสานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Mausoleum) ตั้งอยูท่ี่จตัุรัสบาดิงห์ อยูห่่างจากทะเลสาบโฮฮวา่นเก๋ียมไปทางทิศตะวนัตก 2 กิโลเมตร จตัุรัสกลางเมืองน้ีเป็นท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินห์อ่านคาํประกาศอิสรภาพเวียดนามจากฝร่ังเศสต่อหนา้ชาวเวียดนามท่ีมาชุ มนุมกนัอยูใ่นจตัุรัสมากกว่า 500,000 คน เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน ค.ศ.1945 สุสานโฮจิมินห์ เป็นอาคารสุสานสร้างด้วยหินอ่อน หินแกรนิต และไมมี้ค่าจากทัว่ประเทศ ตั้งอยู่ทางฝ่ังตะวนัตกของ Old Quarter สุสานน้ีสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1973 หลงัจากโฮจิมินห์เสียชีวิตเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน ค.ศ. 1969 ภายในสุสานโฮจิมินห์มีทหารกองเกียรติยศในชุดเคร่ืองแบบเตม็ยศสีขาวยนืถือดาบปลายปืนยืนรักษาการณ์อยูต่ลอดเวลา มีทางเดินแคบๆ ไปยงัห้องโถงใหญ่ ท่ีกลางห้องมีแท่นหินตั้งโลงแก้วบรรจุร่างของโฮจิมินห์หรือลุงโฮ ท่ีนอนสงบเหมือนคนนอนหลบัอยู่ภายใน ผูท่ี้จะเข้าไปในสุสานจะตอ้งฝากกระเป๋าถือและส่ิงของมีค่าไวก้ับเจา้หนา้ท่ี หา้มถ่ายรูปใดๆ ทั้งส้ิน ผูเ้ขา้ไปเคารพจะตอ้งแต่งกายเรียบร้อยและสาํรวมกิริยาเดินตามกนัไปเป็นแถวเรียงหน่ึงตามเสน้ทางเดินท่ีจดัไว ้

  จากนั้นนาํชม ท าเนียบประธานาธิบดี (President House on Stilt) สถานท่ีซ่ึงเคยเป็นท่ีทาํการของรัฐบาลอินโดจีนของฝร่ังเศส สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1901 เป็นอาคารทรงโคโลเนียลสีเหลือง เปรียบเสมือนสาํนกังานใหญ่ของฝร่ังเศสในการปกครองประเทศในแถบอินโดจีนในสมยัอาณานิคม และต่อมาไดส่้งมอบให้รัฐบาลเวียดนามใชส้อย ปัจจุบนัน้ีอาคารแห่งน้ียงัใชเ้ป็นสถานท่ีทาํงานของรัฐบาล และเป็นท่ี

 • Update 15/06/17

  รับแขกเมืองของเวยีดนาม โดยรอบๆ ทาํเนียบมีสวนดอกไมแ้ละสระนํ้ า (สาํหรับนกัท่องเท่ียวจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ดินเขา้ไปใกล้ๆ อาคาร แต่สามารถถ่ายรูปจากดา้นขา้งของทาํเนียบ)

  นาํชม เจดีย์เสาเดียว (One Pillar Pagoda) ตั้งอยูใ่กลบ้า้นลุงโฮ ชาวเวียดนามเรียกว่า จัว่โมดโกด เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 10 วดัเจดียเ์สาเดียวสร้างเป็นศาลาเก๋งจีนหลงัเดียวขนาดเล็กตั้งอยูบ่นเสาตน้เดียว ศาลาน้ีอยูก่ลางสระบวัรูปส่ีเหล่ียม ภายในศาลาประดิษฐานรูปเจา้แม่กวนอิม ปางสิบกร ซึง่วดัแห่งน้ี ถูกสร้างข้ึนเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจา้แม่กวนอิมเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึงในฮานอย

  กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

  นาํท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ (Hoan Kiem Lake) ทะเลสาบท่ีมีทศันียภาพท่ีสวยงามท่ีสุดใจกลางกรุงฮานอย เป็นทะเลสาบนํ้ าจืดและสวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงใจกลางกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม นํ้ าในทะเลสาบโดยปกติจะเป็นสีเขียว จึงได้อีกช่ือหน่ึงว่า "ทะเลสาบหลุกถวี" หรือ "ทะเลสาบนํ้ าเขียว"ทะเลสาบคืนดาบ ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีเป็นเขตเมืองเก่า มีตาํนานเล่าขานกนัถึงสถานท่ีแห่งน้ีเป็นตาํนานการสร้างชาติเวียดนามวา่ ในศตวรรษท่ี 15 จกัรพรรดิเล เหล่ย แห่งราชวงศ์เล ไดใ้ช้ดาบศกัด์ิสิทธ์ิในการขบัไล่ชาวจีนแห่งราชวงศห์มิงท่ีรุกราน ให้ออกไปจากเวียดนาม ในขณะท่ีพระองค์ประทบับนเรือ ณ ทะเลสาบแห่งน้ี ก็มีตะพาบยกัษ์ตวัหน่ึงโผล่ข้ึนมาจากผิวนํ้ าและบอกให้พระองคส่์งดาบนั้นกลบัคืนแด่เจา้มงักร ดาบนั้นก็ไดพุ้ง่ออกจากฝักดาบเขา้ไปในปากของตะพาบก่อนท่ีจะหายกลบัลงไปสู่ใตผ้ิวนํ้ า อนัเป็นท่ีมาของช่ือทะเลสาบคืนดาบ

  นาํท่านชม วัดหง๊อกเซิน (Ngoc Son Temple) หรือวดัเนินหยก สร้างโดยผูก้ลา้ชาวเวียดนามท่ีสามารถปลดแอกชาวเวยีดนามจากกองทพัมองโกลไดใ้นสมยัศตวรรษท่ี 13 ถือเป็นวดัโบราณเก่าแก่ท่ีมี

 • Update 15/06/17

  ตาํนานน่าสนใจและเป็นสัญญลกัษณ์ของความเช่ือในเร่ืองของอาํนาจและยศฐาบรรดาศักด์ิ ภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และเต่าสตา๊ฟขนาดใหญ่ ซ่ึงเช่ือกนัวา่เต่าตวัน้ีคือ เต่าศกัด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็นเวลาชา้นาน เพลิดเพลินใจไปกบัการชมภาพลายปูนป้ันระบายสีท่ีวจิิตรงดงาม อนัแสดงให้เห็นฝีมือของชาวเวียดนามอย่างแท้จริง ถือเป็นวดัท่ีมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิให้ผูม้าเยือนได้เคารพสกัการะ

  นาํท่านชอ้ปป้ิง ตลาดดงซวน (Dong Xuan) เป็นตลาดเก่าแก่ท่ีสุด และใหญ่ท่ีสุดในเขตฮวา่นเขียนของเมืองฮานอย เร่ิมแรกนั้นจดัตั้งโดยการบริหารงานของฝร่ังเศสในปี 1889 และไดมี้การปรับปรุงซ่อมแซมมาหลายคร้ัง, คร้ังสุดทา้ยคือในปี 1994 ท่ีเกิดไฟไหมค้ร้ังใหญ่จนเกือบจะเผาตลาดทั้งหมด ปัจจุบนัตลาดดงซวนเป็นตลาดคา้ส่งสินคา้ประเภทเส้ือผา้, เคร่ืองใชใ้นบา้นไปจนถึงสินคา้อาหารต่างๆ ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจเป็นของฝากคนทางบา้น

  อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอธัยาศยั เพ่ือใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของฝากและท่ีระลึกอยา่งเตม็ท่ี

  20.00 น. เดินทางกลบัสู่ เมอืงฮานอย เพื่อเดินทาง สู่สนามบินนอยไบ (Noi Bai)

  20.50 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เทีย่วบินที ่FD 545 (มีอาหารบริการบนเคร่ือง)

  22.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ

  อตัราค่าบริการ 09 - 12 ก.พ. 61

  ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 15,900 บาท

  เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 15,900 บาท

  เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 15,900 บาท

  เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 12,900 บาท

  พกัหอ้งเด่ียว เพ่ิมท่านละ 2,500 บาท

 • Update 15/06/17

  อตัราค่าบริการนีร้วม ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศก ์และเจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง ค่านํ้ าหนกัสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการ บินท่ีมีการเรียกเก็บ

  ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายเุกิน 70 ปีข้ึนไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์

  อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีดค่า โทรศพัท ์เป็นตน้ ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) ค่าภาษีนํ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%

  เงื่อนไขการช าระเงิน : 1. หลงัการจอง 3 วนั กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000.- บาท พร้อมสาํเนาหนงัสือเดินทาง 2. กรุณาชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง

  การยกเลกิและคืนค่าทวัร์: 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจาํท่านละ 5,000 บาท 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจาํทั้งหมด 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 5. ยกเว้นกรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจาํท่ีนัง่

  กบัสายการบินและค่ามดัจาํท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณีใดๆ

  6. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน

  7. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน

  หมายเหตุ :

 • Update 15/06/17

  1.การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 24 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางหรือไม่มีเจา้หนา้ท่ี(หวัหนา้ทวัร์)ของบริษทัฯเดินทางไปดว้ย

  2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน

  3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่านํ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 5. รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัรา

  แลกเปล่ียนโดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสุด 6. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศ / การนําส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการ

  เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, ภยัธรรมชาติ, การยกเลิกเท่ียวบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ

  7. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง

  8. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋กรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลบัพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัเดินทาง หรือคืนเงินได ้

  9. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด