28
ගෘහ කාඩෙ පෙයෝජනයට இதனதி பாவைன மாதிர Exclusively for the household වන ගෘහ කාඩය සමග හෙ வ² தன¢ட சத பாவைன Sharing with another household ගෘහ කාඩෙ පෙයෝජනයට இதனதி பாவைன மாதிர Exclusively for the household වන ගෘහ කාඩය සමග හෙ வ² தன¢ட சத பாவைன Sharing with another household ඒකකයට වැය නැ වන ගෘහ කාඩය සමග හෙ லசலட இைலெயனி§ வ² தன¢ட சத பாவைன No toilet but sharing with another household පො / පධ වැය பா¢ மலசலட Common/Public toilet වැය භාත නොකර மலசலட பயப¢வதிைல Not using a toilet A12 : වැ පහක අව ස්ක සහ පාෙය කොඨාසවල පං වාස ඒකකවල ගෘහ කාඩ, 2012 ඒකකය tPl;Lf;$wpDs; Within the unit ස්කය සහ පාෙය කොඨාසය மாவட« பிரேதச சயலக பிrº District and Divisional Secretary's Division ඒකකෙය ටත $wpw;F ntspNa Outside the unit අෙන Vidait Other ගෘහ කාණඩ සංඛාව தனகளி எணிைக Number of households වැ පහක kyry$l trjpfs; Toilet facilities A12 : Households in occupid housing units in districts and Divisional Secretary's Divisions by toilet facilities , 2012 A12 : மலசலட வசதிக ம² மாவட rதியி பிரேதச சயலாள பிrºகளி யி¯ வ ீ ²களி தன ²க – 2012 5,188,047 1,698,474 113,362 2,786,284 338,641 128,839 35,199 87,248 කොළඹ கா¸© Colombo 66,174 46,137 2,290 4,156 1,421 695 11,359 116 කොෙළොනාව காலனாவ Kolonnawa 44,721 31,736 1,213 7,680 2,042 512 1,485 53 කෙවල கெவல Kaduwela 64,514 44,993 1,295 14,910 2,783 496 11 26 හෝමාගම ஹாமாகம Homagama 60,928 35,353 1,209 20,990 2,779 510 42 45 හංවැල ஹெவல Hanwella 28,372 9,266 405 16,069 1,848 663 37 84 පාක பா¢க Padukka 17,031 6,477 405 9,304 626 181 7 31 මහරගම மஹரகம Maharagama 49,380 37,730 1,426 7,775 2,158 266 12 13 ජයවධනර කෝෙ ¼ ஜயவதன©ர காைட Sri Jayawardanapura Kotte 26,287 22,831 426 1,692 707 110 512 9 ගස්යාය திபிrகயாய Thimbirigasyaya 52,523 43,075 1,433 2,666 871 266 4,072 140 22,715 110,189 14,529 387,843 558,755 ලංකාව இலைக Sri Lanka කොළඹ ස්කය கா¸© மாவட Colombo District 574 18,244 4,661

A12 2012 A12 districts and Divisional Secretary's ...€¦ · වගුව A12 : සම්බන්ධයි அட்டவைண A12 :ெதாடர்ச்சி Table A12 :

 • Upload
  others

 • View
  13

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • ගෘහ

  කාණ්

  ඩෙය්

  තනි

  පෙයෝජනයට

  இக்குடித்தனத்தின்

  பாவ

  ைனக்கு ம

  ாத்திரம்

  Exclusively for the ho

  useh

  old

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  Sharing with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩෙය්

  තනි

  පෙයෝජනයට

  இக்குடித்தனத்தின்

  பாவ

  ைனக்கு ம

  ாத்திரம்

  Exclusively for the ho

  useh

  old

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  Sharing with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ඒකකයට

  වැසිකිළියක්

  නැති

  නමුත්

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  மலசலகூடம் இ

  ல்ைலெயனி

  ம் ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  No toilet b

  ut sharing

   with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ෙපොදු/ පසිද්ධ

  වැසිකිළිය

  ெபா

  மலசலகூடம்

  Common

  /Pub

  lic to

  ilet

  වැසිකිළියක්

  භාවිත

  ෙනොකරයි

  மலசலகூடம் பயன்ப

  த்வதில்ைல

  Not using

   a to

  ilet

  A12 : වැසිකිළි පහසුකම් අනුව දිස්තික්ක සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල පදිංචි නිවාස ඒකකවල ගෘහ කාණ්ඩ, 2012

  ඒකකය තුළtPl;Lf;$wpDs;Within the unit

  දිස්තික්කය සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයமாவட்ட ம் பிரேதச ெசயலக பிr ம்

  District and Divisional Secretary's Division

  ඒකකෙයන් පිටත$wpw;F ntspNaOutside the unit

  අෙනකුත් VidaitOther

  ගෘහ

  කාණ

  ඩ සංඛ්යාව

  குடித்தனங்களின்

  எண்

  ணிக்ைக

  Num

  ber of hou

  seho

  lds

  වැසිකිළි පහසුකම් kyry$l trjpfs;Toilet facilities

  A12 : Households in occupid housing units in districts and Divisional Secretary's Divisions by toilet facilities , 2012

  A12 : மலசலகூட வசதிகள் மற் ம் மாவட்ட rதியில் பிரேதச ெசயலாளர் பிr களில் குடியி க்கும் வடீ் க் கூ களின் குடித்தனக் கூ கள் – 2012

  5,188,047 1,698,474 113,362 2,786,284 338,641 128,839 35,199 87,248

  ෙකොළඹ ெகா ம் Colombo

  66,174 46,137 2,290 4,156 1,421 695 11,359 116

  ෙකොෙළොන්නාව ெகாலன்னாவ Kolonnawa

  44,721 31,736 1,213 7,680 2,042 512 1,485 53

  කඩුෙවල க ெவல Kaduwela

  64,514 44,993 1,295 14,910 2,783 496 11 26

  ෙහෝමාගම ேஹாமாகம Homagama

  60,928 35,353 1,209 20,990 2,779 510 42 45

  හංවැල්ල ஹங்ெவல்ல Hanwella

  28,372 9,266 405 16,069 1,848 663 37 84

  පාදුක්ක பா க்க Padukka

  17,031 6,477 405 9,304 626 181 7 31

  මහරගම மஹரகம Maharagama

  49,380 37,730 1,426 7,775 2,158 266 12 13

  ශී ජයවර්ධනපුර ෙකෝට්ෙට් ஜயவர்தன ர ேகாட்ைட

  Sri Jayawardanapura Kotte26,287 22,831 426 1,692 707 110 512 9

  තිඹිරිගස්යාය திம்பிrகஸ்யாய Thimbirigasyaya

  52,523 43,075 1,433 2,666 871 266 4,072 140

  22,715110,18914,529387,843558,755

  ශී ලංකාව இலங்ைக Sri Lanka

  ෙකොළඹ දිස්තික්කය ெகா ம் மாவட்டம் Colombo District

  57418,2444,661

 • වගුව A12 :  සම්බන්ධයිஅட்டவைண A12 :ெதாடர்ச்சி Table A12 : Contd.

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩෙය්

  තනි

  පෙයෝජනයට

  இக்குடித்தனத்தின்

  பாவ

  ைனக்கு ம

  ாத்திரம்

  Exclusively for the ho

  useh

  old

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  Sharing with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩෙය්

  තනි

  පෙයෝජනයට

  இக்குடித்தனத்தின்

  பாவ

  ைனக்கு ம

  ாத்திரம்

  Exclusively for the ho

  useh

  old

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  Sharing with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ඒකකයට

  වැසිකිළියක්

  නැති

  නමුත්

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  மலசலகூடம் இ

  ல்ைலெயனி

  ம் ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  No toilet b

  ut sharing

   with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ෙපොදු/ පසිද්ධ

  වැසිකිළිය

  ெபா

  மலசலகூடம்

  Common

  /Pub

  lic to

  ilet

  වැසිකිළියක්

  භාවිත

  ෙනොකරයි

  மலசலகூடம் பயன்ப

  த்வதில்ைல

  Not using

   a to

  ilet

  ඒකකය තුළtPl;Lf;$wpDs;Within the unit

  දිස්තික්කය සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයமாவட்ட ம் பிரேதச ெசயலக பிr ம்

  District and Divisional Secretary's Division

  ඒකකෙයන් පිටත$wpw;F ntspNaOutside the unit

  අෙනකුත් VidaitOther

  ගෘහ

  කාණ

  ඩ සංඛ්යාව

  குடித்தனங்களின்

  எண்

  ணிக்ைக

  Num

  ber of hou

  seho

  lds

  වැසිකිළි පහසුකම් kyry$l trjpfs;Toilet facilities

  ෙදහිවල ெதகிவைள Dehiwala

  22,118 19,758 461 1,239 532 61 62 5

  රත්මලාන ரத்மலான 24 155 19 596 754 2 305 1 058 136 295 11ரத்மலான Ratmalana

  24,155 19,596 754 2,305 1,058 136 295 11

  ෙමොරටුව ெமாரட் வ Moratuwa

  40,152 27,422 1,480 7,677 2,841 377 323 32

  කැස්බෑව ெகஸ்ேபவ Kesbewa

  62,400 43,469 1,732 13,726 3,049 388 27 9

  මීගමුව மீக வ Negombo

  34,103 20,166 886 11,342 1,147 444 38 80

  කටාන கந்தாைன Katana

  69,422 25,242 3,495 22,239 16,053 2,044 254 95

  දිවුලපිටිය தி லபிடிய Divulapitiya

  38,605 10,556 648 24,261 2,387 652 38 63

  මීරිගම மீrகம Mirigama

  42,509 16,338 1,154 22,179 1,903 782 44 109

  මිනුවන්ෙගොඩ மி வாங்ெகாட Minuwangoda

  46,527 21,916 1,145 21,025 1,826 544 32 39

  වත්තල வத்தைள Wattala

  42,467 28,126 1,345 10,122 2,216 534 58 66

  ජා ඇල ஜ‐எல Ja‐Ela

  51,785 31,865 1,717 14,448 3,096 460 129 70

  ගම්පහ கம்பஹா Gampaha

  50,812 30,047 1,527 16,798 1,868 481 61 30

  593,317 288,017 18,012 231,090 45,227ගම්පහ දිස්තික්කය கம்பஹா மாவட்டம் Gampaha District

  8,790 1,406 775

 • වගුව A12 :  සම්බන්ධයිஅட்டவைண A12 :ெதாடர்ச்சி Table A12 : Contd.

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩෙය්

  තනි

  පෙයෝජනයට

  இக்குடித்தனத்தின்

  பாவ

  ைனக்கு ம

  ாத்திரம்

  Exclusively for the ho

  useh

  old

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  Sharing with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩෙය්

  තනි

  පෙයෝජනයට

  இக்குடித்தனத்தின்

  பாவ

  ைனக்கு ம

  ாத்திரம்

  Exclusively for the ho

  useh

  old

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  Sharing with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ඒකකයට

  වැසිකිළියක්

  නැති

  නමුත්

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  மலசலகூடம் இ

  ல்ைலெயனி

  ம் ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  No toilet b

  ut sharing

   with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ෙපොදු/ පසිද්ධ

  වැසිකිළිය

  ெபா

  மலசலகூடம்

  Common

  /Pub

  lic to

  ilet

  වැසිකිළියක්

  භාවිත

  ෙනොකරයි

  மலசலகூடம் பயன்ப

  த்வதில்ைல

  Not using

   a to

  ilet

  ඒකකය තුළtPl;Lf;$wpDs;Within the unit

  දිස්තික්කය සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයமாவட்ட ம் பிரேதச ெசயலக பிr ம்

  District and Divisional Secretary's Division

  ඒකකෙයන් පිටත$wpw;F ntspNaOutside the unit

  අෙනකුත් VidaitOther

  ගෘහ

  කාණ

  ඩ සංඛ්යාව

  குடித்தனங்களின்

  எண்

  ணிக்ைக

  Num

  ber of hou

  seho

  lds

  වැසිකිළි පහසුකම් kyry$l trjpfs;Toilet facilities

  අත්තනගල්ල அத்தனகல்ல Attanagalla

  44,899 20,915 771 20,702 1,790 604 72 45

  ෙදොම්ෙප් ெதாம்ேப 39 233 10 262 784 25 459 1 983 678 17 50ெதாம்ேப Dompe

  39,233 10,262 784 25,459 1,983 678 17 50

  මහර மஹர Mahara

  52,335 28,694 1,772 18,859 2,408 526 38 38

  කැළණිය களனி Kelaniya

  32,686 21,661 1,438 5,997 2,607 348 563 72

  බියගම பியகம Biyagama

  47,934 22,229 1,330 17,659 5,943 693 62 18

  පානදුර பானந் ைற Panadura

  43,923 28,028 783 12,616 2,057 397 34 8

  බණ්ඩාරගම பண்டாரகம Bandaragama

  26,827 12,878 595 11,797 1,246 288 7 16

  ෙහොරණ ெகாரண Horana

  29,479 13,179 873 13,905 1,182 314 6 20

  ඉංගිරිය இங்கிrய Ingiriya

  13,721 4,361 367 7,691 988 261 24 29

  බුලත්සිංහල லத்சிங்கள

  Bulathsinhala17,019 3,394 463 11,461 1,014 514 56 117

  මදුරාවල ம ராெவல Madurawala

  8,996 3,154 117 5,122 426 123 14 40

  මිල්ලනිය மில்லனிய Millaniya

  13,406 2,682 438 9,080 772 336 56 42

  කළුතර දිස්තික්කය க த் ைற மாவட்டம் Kalutara District

  300,402 127,743 6,535 145,422 14,681 4,741 534 746

 • වගුව A12 :  සම්බන්ධයිஅட்டவைண A12 :ெதாடர்ச்சி Table A12 : Contd.

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩෙය්

  තනි

  පෙයෝජනයට

  இக்குடித்தனத்தின்

  பாவ

  ைனக்கு ம

  ாத்திரம்

  Exclusively for the ho

  useh

  old

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  Sharing with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩෙය්

  තනි

  පෙයෝජනයට

  இக்குடித்தனத்தின்

  பாவ

  ைனக்கு ம

  ாத்திரம்

  Exclusively for the ho

  useh

  old

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  Sharing with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ඒකකයට

  වැසිකිළියක්

  නැති

  නමුත්

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  மலசலகூடம் இ

  ல்ைலெயனி

  ம் ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  No toilet b

  ut sharing

   with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ෙපොදු/ පසිද්ධ

  වැසිකිළිය

  ெபா

  மலசலகூடம்

  Common

  /Pub

  lic to

  ilet

  වැසිකිළියක්

  භාවිත

  ෙනොකරයි

  மலசலகூடம் பயன்ப

  த்வதில்ைல

  Not using

   a to

  ilet

  ඒකකය තුළtPl;Lf;$wpDs;Within the unit

  දිස්තික්කය සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයமாவட்ட ம் பிரேதச ெசயலக பிr ம்

  District and Divisional Secretary's Division

  ඒකකෙයන් පිටත$wpw;F ntspNaOutside the unit

  අෙනකුත් VidaitOther

  ගෘහ

  කාණ

  ඩ සංඛ්යාව

  குடித்தனங்களின்

  எண்

  ணிக்ைக

  Num

  ber of hou

  seho

  lds

  වැසිකිළි පහසුකම් kyry$l trjpfs;Toilet facilities

  කළුතර க த் ைற Kalutara

  38,313 22,176 996 13,271 1,309 432 93 36

  ෙබ්රුවල ேப வைல 35 597 18 001 692 14 602 1 707 510 38 47ேப வைல Beruwala

  35,597 18,001 692 14,602 1,707 510 38 47

  ෙදොඩන්ෙගොඩ ெதாடங்ெகாட Dodangoda

  16,269 5,163 273 9,375 930 376 92 60

  මතුගම ம கம Mathugama

  20,419 7,578 600 10,696 997 369 85 94

  අ ගලවත්ත அகலவத்த Agalawatta

  9,573 2,550 111 6,141 575 144 17 35

  පාලින්දනුවර பாலிந்த வர Palindanuwara

  12,365 2,133 126 9,072 576 340 8 110

  වලල්ලාවිට வலல்லாவிற்ற Walallavita

  14,495 2,466 101 10,593 902 337 4 92

  තුම්පෙන් ம்பேன

  Thumpane9,855 1,805 188 7,105 572 169 2 14

  පූජාපිටිය ஜாபிட்டிய

  Poojapitiya14,082 5,873 266 7,187 563 157 22 14

  අකුරණ அக்குறைண Akurana

  13,279 6,120 769 5,001 1,022 305 40 22

  පාතදුම්බර பாத ம்பர Pathadumbara

  21,893 9,265 369 10,834 999 390 15 21

  පන්විල பன்வில Panvila

  7,027 1,023 32 4,843 549 374 48 158

  මහනුවර දිස්තික්කය கண்டி மாவட்டம் Kandy District

  6,809 1,588 1,591344,681 127,803 7,880 179,972 19,038

 • වගුව A12 :  සම්බන්ධයිஅட்டவைண A12 :ெதாடர்ச்சி Table A12 : Contd.

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩෙය්

  තනි

  පෙයෝජනයට

  இக்குடித்தனத்தின்

  பாவ

  ைனக்கு ம

  ாத்திரம்

  Exclusively for the ho

  useh

  old

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  Sharing with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩෙය්

  තනි

  පෙයෝජනයට

  இக்குடித்தனத்தின்

  பாவ

  ைனக்கு ம

  ாத்திரம்

  Exclusively for the ho

  useh

  old

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  Sharing with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ඒකකයට

  වැසිකිළියක්

  නැති

  නමුත්

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  மலசலகூடம் இ

  ல்ைலெயனி

  ம் ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  No toilet b

  ut sharing

   with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ෙපොදු/ පසිද්ධ

  වැසිකිළිය

  ெபா

  மலசலகூடம்

  Common

  /Pub

  lic to

  ilet

  වැසිකිළියක්

  භාවිත

  ෙනොකරයි

  மலசலகூடம் பயன்ப

  த்வதில்ைல

  Not using

   a to

  ilet

  ඒකකය තුළtPl;Lf;$wpDs;Within the unit

  දිස්තික්කය සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයமாவட்ட ம் பிரேதச ெசயலக பிr ம்

  District and Divisional Secretary's Division

  ඒකකෙයන් පිටත$wpw;F ntspNaOutside the unit

  අෙනකුත් VidaitOther

  ගෘහ

  කාණ

  ඩ සංඛ්යාව

  குடித்தனங்களின்

  எண்

  ணிக்ைக

  Num

  ber of hou

  seho

  lds

  වැසිකිළි පහසුකම් kyry$l trjpfs;Toilet facilities

  උඩදුම්බර உட ம்பர Udadumbara

  6,288 722 42 4,870 452 115 15 72

  මිණිෙප් மினிப்ேப 14 080 1 877 262 10 122 1 341 439 13 26மினிப்ேப Minipe

  14,080 1,877 262 10,122 1,341 439 13 26

  මැදදුම්බර ெமத ம்பற Medadumbara

  16,192 2,908 678 10,673 1,225 428 54 226

  කුණඩසාෙල් குண்டசாைல Kundasale

  32,106 12,248 844 16,346 2,007 617 15 29

  මහනුවර කඩවත් සතර සහ ගගවට ෙකෝරෙළේ கண்டிச் சூழ ம் கங்கவத்தேகாறைள ம் Kandy Four Gravets & Gangawata Korale

  36,706 24,316 895 9,308 1,059 315 795 18

  හාරිස්පත්තුව ஹறிஸ்பத் வ Harispattuwa

  22,352 7,437 432 12,767 1,203 445 37 31

  හතරලියද්ද கதரலியந்த Hatharaliyadda

  8,123 2,123 168 5,212 403 195 8 14

  යටිනුවර யடி வர Yatinuwara

  27,183 11,754 586 13,004 1,354 401 67 17

  උඩුනුවර உ வர Udunuwara

  27,282 12,184 584 12,833 1,187 432 16 46

  ෙදොළුව ெதா வ Doluwa

  13,060 2,685 144 8,800 905 303 67 156

  පාතෙහේවාහැට பாதேகவாெகட்ட Pathahewaheta

  15,055 4,061 270 9,577 740 360 5 42

  ෙදල්ෙතොට ெதல்ெதாட்ட Delthota

  7,644 1,703 225 4,832 513 257 19 95

  උඩපලාත உடபலாத்த Udapalatha

  22,935 9,952 491 10,764 1,227 368 68 65

  ගඟ ඉහළ ෙකෝරෙළේ கங்ஹ இகல ேகாரைள Ganga Ihala Korale

  14,278 3,858 352 8,823 692 290 123 140

 • වගුව A12 :  සම්බන්ධයිஅட்டவைண A12 :ெதாடர்ச்சி Table A12 : Contd.

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩෙය්

  තනි

  පෙයෝජනයට

  இக்குடித்தனத்தின்

  பாவ

  ைனக்கு ம

  ாத்திரம்

  Exclusively for the ho

  useh

  old

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  Sharing with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩෙය්

  තනි

  පෙයෝජනයට

  இக்குடித்தனத்தின்

  பாவ

  ைனக்கு ம

  ாத்திரம்

  Exclusively for the ho

  useh

  old

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  Sharing with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ඒකකයට

  වැසිකිළියක්

  නැති

  නමුත්

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  மலசலகூடம் இ

  ல்ைலெயனி

  ம் ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  No toilet b

  ut sharing

   with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ෙපොදු/ පසිද්ධ

  වැසිකිළිය

  ெபா

  மலசலகூடம்

  Common

  /Pub

  lic to

  ilet

  වැසිකිළියක්

  භාවිත

  ෙනොකරයි

  மலசலகூடம் பயன்ப

  த்வதில்ைல

  Not using

   a to

  ilet

  ඒකකය තුළtPl;Lf;$wpDs;Within the unit

  දිස්තික්කය සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයமாவட்ட ம் பிரேதச ெசயலக பிr ம்

  District and Divisional Secretary's Division

  ඒකකෙයන් පිටත$wpw;F ntspNaOutside the unit

  අෙනකුත් VidaitOther

  ගෘහ

  කාණ

  ඩ සංඛ්යාව

  குடித்தனங்களின்

  எண்

  ணிக்ைக

  Num

  ber of hou

  seho

  lds

  වැසිකිළි පහසුකම් kyry$l trjpfs;Toilet facilities

  පස්බාෙග් ෙකෝරෙළේ பஸ்பாேக ேகாரைள Pasbage Korale

  15,261 5,889 283 7,071 1,025 449 159 385

  ගෙල්ෙවල கேலவல Galewela

  19,014 3,374 440 13,015 1,505 548 19 113

  දඹුල්ල தம் ள்ள Dambulla

  18,934 2,478 400 13,331 1,933 599 10 183

  නාඋල நாஉல Naula

  8,436 943 19 6,419 786 220 3 46

  පල්ෙල්ෙපොල பல்ேலெபால Pallepola

  8,086 1,122 35 5,972 679 231 26 21

  යටවත්ත யட்டவத்ைத Yatawatta

  7,958 1,292 109 5,623 665 236 6 27

  මාතෙල් மாத்தைள Matale

  18,038 7,791 437 8,399 1,058 296 12 45

  අඹන්ගඟ ෙකෝරෙළේ அம்பண்கங்ைக ேகாறைள Ambanganga Korale

  4,494 286 63 3,460 466 173 8 38

  ලග්ගල‐පල්ෙල්ගම லக்கல்ல ‐ பள்ேளகம Laggala‐Pallegama

  3,479 113 3 2,750 476 91 1 45

  විල්ගමුව வில்க வ Wilgamuwa

  8,158 237 19 6,701 942 236 8 15

  රත්ෙතොට இரத்ேதாட்ைட Rattota

  14,225 2,225 181 10,060 1,143 403 111 102

  උකුෙවල உக்குெவல Ukuwela

  17,062 5,255 167 9,841 1,366 377 25 31

  මාතෙල් දිස්තික්කය மாத்தைள மாவட்டம் Matale District

  127,884 25,116 1,873 85,571 11,019 3,410 229 666

 • වගුව A12 :  සම්බන්ධයිஅட்டவைண A12 :ெதாடர்ச்சி Table A12 : Contd.

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩෙය්

  තනි

  පෙයෝජනයට

  இக்குடித்தனத்தின்

  பாவ

  ைனக்கு ம

  ாத்திரம்

  Exclusively for the ho

  useh

  old

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  Sharing with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩෙය්

  තනි

  පෙයෝජනයට

  இக்குடித்தனத்தின்

  பாவ

  ைனக்கு ம

  ாத்திரம்

  Exclusively for the ho

  useh

  old

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  Sharing with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ඒකකයට

  වැසිකිළියක්

  නැති

  නමුත්

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  மலசலகூடம் இ

  ல்ைலெயனி

  ம் ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  No toilet b

  ut sharing

   with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ෙපොදු/ පසිද්ධ

  වැසිකිළිය

  ெபா

  மலசலகூடம்

  Common

  /Pub

  lic to

  ilet

  වැසිකිළියක්

  භාවිත

  ෙනොකරයි

  மலசலகூடம் பயன்ப

  த்வதில்ைல

  Not using

   a to

  ilet

  ඒකකය තුළtPl;Lf;$wpDs;Within the unit

  දිස්තික්කය සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයமாவட்ட ம் பிரேதச ெசயலக பிr ம்

  District and Divisional Secretary's Division

  ඒකකෙයන් පිටත$wpw;F ntspNaOutside the unit

  අෙනකුත් VidaitOther

  ගෘහ

  කාණ

  ඩ සංඛ්යාව

  குடித்தனங்களின்

  எண்

  ணிக்ைக

  Num

  ber of hou

  seho

  lds

  වැසිකිළි පහසුකම් kyry$l trjpfs;Toilet facilities

  නුවරඑළිය දිස්තික්කය வெரலியா மாவட்டம் 6 447 1 873 6 500177 420 40 947 3 917 101 740 15 996

  ෙකොත්මෙල් ெகாத்மைல Kothmale

  25,541 5,846 518 14,575 2,360 784 133 1,325

  හඟුරන්ෙකත ஹங்குரன்ெகத்த Hanguranketha

  23,950 2,735 380 17,360 2,317 884 43 231

  වලපෙන් வலப்பைன Walapane

  27,588 2,805 256 19,549 2,988 1,104 126 760

  නුවරඑළිය வெரலியா

  Nuwara Eliya50,765 15,664 1,598 23,807 4,709 1,907 1,138 1,942

  අඹගමුව அம்பக வ Ambagamuwa

  49,576 13,897 1,165 26,449 3,622 1,768 433 2,242

  ෙබන්ෙතොට ெபந்ெதாட்ைட Benthota

  12,488 3,332 205 7,735 760 384 8 64

  බලපිටිය பலப்பிட்டி Balapitiya

  16,969 4,632 437 9,918 1,267 556 3 156

  කරන්ෙදණිය கரந்ெதனிய Karandeniya

  17,324 3,765 292 11,663 1,017 374 15 198

  ඇල්පිටිය எல்பிட்டிய Elpitiya

  17,045 5,241 348 10,107 948 327 8 66

  නියාගම நியாகம Niyagama

  9,121 1,507 343 6,876 281 81 1 32

  வெரலியா மாவட்டம் Nuwara Eliya District

  ගාල්ල දිස්තික්කය காலி மாவட்டம் Galle District

  6,447 1,873 6,500

  269,740 82,914 5,645 158,460 15,061 6,084 568 1,008

  177,420 40,947 3,917 101,740 15,996

 • වගුව A12 :  සම්බන්ධයිஅட்டவைண A12 :ெதாடர்ச்சி Table A12 : Contd.

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩෙය්

  තනි

  පෙයෝජනයට

  இக்குடித்தனத்தின்

  பாவ

  ைனக்கு ம

  ாத்திரம்

  Exclusively for the ho

  useh

  old

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  Sharing with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩෙය්

  තනි

  පෙයෝජනයට

  இக்குடித்தனத்தின்

  பாவ

  ைனக்கு ம

  ாத்திரம்

  Exclusively for the ho

  useh

  old

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  Sharing with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ඒකකයට

  වැසිකිළියක්

  නැති

  නමුත්

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  மலசலகூடம் இ

  ல்ைலெயனி

  ம் ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  No toilet b

  ut sharing

   with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ෙපොදු/ පසිද්ධ

  වැසිකිළිය

  ெபா

  மலசலகூடம்

  Common

  /Pub

  lic to

  ilet

  වැසිකිළියක්

  භාවිත

  ෙනොකරයි

  மலசலகூடம் பயன்ப

  த்வதில்ைல

  Not using

   a to

  ilet

  ඒකකය තුළtPl;Lf;$wpDs;Within the unit

  දිස්තික්කය සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයமாவட்ட ம் பிரேதச ெசயலக பிr ம்

  District and Divisional Secretary's Division

  ඒකකෙයන් පිටත$wpw;F ntspNaOutside the unit

  අෙනකුත් VidaitOther

  ගෘහ

  කාණ

  ඩ සංඛ්යාව

  குடித்தனங்களின்

  எண்

  ணிக்ைக

  Num

  ber of hou

  seho

  lds

  වැසිකිළි පහසුකම් kyry$l trjpfs;Toilet facilities

  තවලම தவலம Thawalama

  8,839 484 186 7,169 667 276 45 12

  ෙනළුව ெந வ 7 729 1 183 138 5 616 461 280 39 12ெந வ Neluwa

  7,729 1,183 138 5,616 461 280 39 12

  නාෙගොඩ நாெகாட Nagoda

  14,365 1,814 82 11,238 830 308 55 38

  බද්ෙද්ගම பத்ேதகம Baddegama

  19,530 5,110 418 12,493 916 406 141 46

  වැලිවිටිය ‐ දිවිතුර ெவலிவிட்டிய ‐ திவி ர Welivitiya‐Divithura

  7,767 1,718 113 5,382 371 154 6 23

  අම්බලන්ෙගොඩ அம்பலாங்ெகாைட Ambalangoda

  14,855 5,098 151 8,405 811 329 10 51

  ෙගෝනාපීනුවල ேகானபின் வல Gonapeenuwala

  5,699 1,159 27 3,871 421 205 ‐ 16

  හික්කඩුව ஹிக்க ைவ Hikkaduwa

  25,084 10,341 754 11,690 1,514 642 30 113

  ගාල්ල කඩවත් සතර காலிச் சூழல் Galle Four Gravets

  22,217 14,008 555 6,603 753 204 73 21

  ෙබෝෙප් ‐ ෙපෝද්දල ேபாப்ேப ‐ ெபாட்டல Bope‐Poddala

  12,309 6,618 251 4,884 425 107 13 11

  අක්මීමන அக்மீமைன Akmeemana

  19,496 7,495 727 9,939 874 383 33 45

  යක්කලමුල්ල யக்கல ல்ல Yakkalamulla

  12,103 1,779 203 8,833 845 333 71 39

  ඉමදුව இம வ Imaduwa

  11,310 2,580 204 7,486 694 314 8 24

  හබරාදුව கபரா வ Habaraduwa

  15,490 5,050 211 8,552 1,206 421 9 41

 • වගුව A12 :  සම්බන්ධයිஅட்டவைண A12 :ெதாடர்ச்சி Table A12 : Contd.

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩෙය්

  තනි

  පෙයෝජනයට

  இக்குடித்தனத்தின்

  பாவ

  ைனக்கு ம

  ாத்திரம்

  Exclusively for the ho

  useh

  old

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  Sharing with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩෙය්

  තනි

  පෙයෝජනයට

  இக்குடித்தனத்தின்

  பாவ

  ைனக்கு ம

  ாத்திரம்

  Exclusively for the ho

  useh

  old

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  Sharing with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ඒකකයට

  වැසිකිළියක්

  නැති

  නමුත්

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  மலசலகூடம் இ

  ல்ைலெயனி

  ம் ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  No toilet b

  ut sharing

   with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ෙපොදු/ පසිද්ධ

  වැසිකිළිය

  ெபா

  மலசலகூடம்

  Common

  /Pub

  lic to

  ilet

  වැසිකිළියක්

  භාවිත

  ෙනොකරයි

  மலசலகூடம் பயன்ப

  த்வதில்ைல

  Not using

   a to

  ilet

  ඒකකය තුළtPl;Lf;$wpDs;Within the unit

  දිස්තික්කය සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයமாவட்ட ம் பிரேதச ெசயலக பிr ம்

  District and Divisional Secretary's Division

  ඒකකෙයන් පිටත$wpw;F ntspNaOutside the unit

  අෙනකුත් VidaitOther

  ගෘහ

  කාණ

  ඩ සංඛ්යාව

  குடித்தனங்களின்

  எண்

  ணிக்ைக

  Num

  ber of hou

  seho

  lds

  වැසිකිළි පහසුකම් kyry$l trjpfs;Toilet facilities

  මාතර දිස්තික්කය மாத்தைற மாவட்டம் 4 838 534 402204 194 48 101 3 681 135 934 10 704

  පිටබැද්දර பிற்றப்பத்தற Pitabeddara

  13,449 943 185 10,784 874 446 190 27

  ෙකොටෙපොල ெகாட்டப்ெபால Kotapola

  16,854 2,260 236 11,805 1,570 751 133 99

  පස්ෙගොඩ பஸ்ெகாட Pasgoda

  16,062 1,070 250 13,424 809 427 50 32

  මුලටියන லட்டியான

  Mulatiyana12,897 1,349 190 10,487 563 297 2 9

  අතුරලිය அ ரலிய Athuraliya

  8,117 895 26 6,440 488 184 60 24

  අකුරැස්ස அக்குெரஸ்ஸ Akuressa

  13,466 1,964 333 10,141 636 339 23 30

  වැලිපිටිය ெவலிப்பிட்டிய Welipitiya

  12,778 3,608 437 7,768 664 266 4 31

  මාලිම්බඩ மாலிம்பட Malimbada

  8,899 2,068 90 6,270 304 162 1 4

  කඹුරුපිටිය கம் பிட்டிய Kamburupitiya

  10,406 3,180 499 6,246 323 142 4 12

  හක්මණ ஹக்மன Hakmana

  7,970 1,153 93 6,018 465 222 5 14

  කිරින්ද ‐ පුහුල්වැල්ල கிrந்த ‐  குல்ெவல்ல Kirinda Puhulwella

  5,196 1,720 139 3,053 198 79 3 4

  තිහෙගොඩ திகெகாட Thihagoda

  8,434 1,764 31 6,171 345 121 2 0

  மாத்தைற மாவட்டம் Matara District

  4,838 534 402204,194 48,101 3,681 135,934 10,704

 • වගුව A12 :  සම්බන්ධයිஅட்டவைண A12 :ெதாடர்ச்சி Table A12 : Contd.

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩෙය්

  තනි

  පෙයෝජනයට

  இக்குடித்தனத்தின்

  பாவ

  ைனக்கு ம

  ாத்திரம்

  Exclusively for the ho

  useh

  old

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  Sharing with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩෙය්

  තනි

  පෙයෝජනයට

  இக்குடித்தனத்தின்

  பாவ

  ைனக்கு ம

  ாத்திரம்

  Exclusively for the ho

  useh

  old

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  Sharing with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ඒකකයට

  වැසිකිළියක්

  නැති

  නමුත්

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  மலசலகூடம் இ

  ல்ைலெயனி

  ம் ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  No toilet b

  ut sharing

   with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ෙපොදු/ පසිද්ධ

  වැසිකිළිය

  ெபா

  மலசலகூடம்

  Common

  /Pub

  lic to

  ilet

  වැසිකිළියක්

  භාවිත

  ෙනොකරයි

  மலசலகூடம் பயன்ப

  த்வதில்ைல

  Not using

   a to

  ilet

  ඒකකය තුළtPl;Lf;$wpDs;Within the unit

  දිස්තික්කය සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයமாவட்ட ம் பிரேதச ெசயலக பிr ம்

  District and Divisional Secretary's Division

  ඒකකෙයන් පිටත$wpw;F ntspNaOutside the unit

  අෙනකුත් VidaitOther

  ගෘහ

  කාණ

  ඩ සංඛ්යාව

  குடித்தனங்களின்

  எண்

  ணிக்ைக

  Num

  ber of hou

  seho

  lds

  වැසිකිළි පහසුකම් kyry$l trjpfs;Toilet facilities

  වැලිගම ெவலிகம Weligama

  17,360 6,010 296 9,650 971 362 27 44

  මාතර කඩවත් සතර மாத்தைறச் சூழல் 27 325 13 224 398 12 082 1 193 395 14 19மாத்தைறச் சூழல் Matara Four Gravets

  27,325 13,224 398 12,082 1,193 395 14 19

  ෙදවිනුවර ெதவி வர Devinuwara

  11,656 2,897 147 7,636 637 313 8 18

  දික්වැල්ල திக்ெவல்ல Dickwella

  13,325 3,996 331 7,959 664 332 8 35

  සූරියවැව சூrயெவவ Sooriyawewa

  11,474 1,293 209 8,794 771 357 8 42

  ලුණුගම්ෙවෙහර கம்ெவகர

  Lunugamvehera8,528 828 261 6,413 633 305 17 71

  තිස්සමහාරාමය திஸ்ஸமஹாராம Thissamaharama

  17,836 2,676 454 12,281 1,556 733 24 112

  හම්බන්ෙතොට அம்பாந்ேதாட்ைட Hambantota

  14,531 4,038 236 8,605 1,071 436 11 134

  අම්බලන්ෙතොට அம்பலாந்ேதாட்ைட Ambalantota

  18,586 2,641 107 13,930 1,251 585 11 61

  අඟුණෙකොළපැලැස්ස அங்குனெகாலெபலஸ்ஸ Angunakolapelessa

  12,721 1,013 27 10,226 940 485 8 22

  වීරකැටිය வரீெகட்டிய Weeraketiya

  10,939 1,479 62 8,346 730 297 4 21

  කටුවන கட் வன Katuwana

  12,268 1,360 56 9,434 884 495 2 37

  හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டம்

  Hambantota District155,299 23,057 2,182 113,754 10,618 4,981 107 600

 • වගුව A12 :  සම්බන්ධයිஅட்டவைண A12 :ெதாடர்ச்சி Table A12 : Contd.

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩෙය්

  තනි

  පෙයෝජනයට

  இக்குடித்தனத்தின்

  பாவ

  ைனக்கு ம

  ாத்திரம்

  Exclusively for the ho

  useh

  old

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  Sharing with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩෙය්

  තනි

  පෙයෝජනයට

  இக்குடித்தனத்தின்

  பாவ

  ைனக்கு ம

  ாத்திரம்

  Exclusively for the ho

  useh

  old

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  Sharing with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ඒකකයට

  වැසිකිළියක්

  නැති

  නමුත්

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  மலசலகூடம் இ

  ல்ைலெயனி

  ம் ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  No toilet b

  ut sharing

   with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ෙපොදු/ පසිද්ධ

  වැසිකිළිය

  ெபா

  மலசலகூடம்

  Common

  /Pub

  lic to

  ilet

  වැසිකිළියක්

  භාවිත

  ෙනොකරයි

  மலசலகூடம் பயன்ப

  த்வதில்ைல

  Not using

   a to

  ilet

  ඒකකය තුළtPl;Lf;$wpDs;Within the unit

  දිස්තික්කය සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයமாவட்ட ம் பிரேதச ெசயலக பிr ம்

  District and Divisional Secretary's Division

  ඒකකෙයන් පිටත$wpw;F ntspNaOutside the unit

  අෙනකුත් VidaitOther

  ගෘහ

  කාණ

  ඩ සංඛ්යාව

  குடித்தனங்களின்

  எண்

  ணிக்ைக

  Num

  ber of hou

  seho

  lds

  වැසිකිළි පහසුකම් kyry$l trjpfs;Toilet facilities

  වලස්මුල්ල வலஸ் ல்ல Walasmulla

  11,030 1,328 402 8,229 740 300 14 17

  ඕෙකෙවල ஒக்ெவல 4 756 372 25 4 017 232 109 1ஒக்ெவல Okewela

  4,756 372 25 4,017 232 109 ‐ 1

  ෙබලිඅත්ත ெபலியத்த Beliatta

  14,323 2,429 209 10,405 855 395 3 27

  තංගල්ල தங்காைல Tangalle

  18,307 3,600 134 13,074 955 484 5 55

  දිවයින් උතුර (කයිට්ස්) தீவகம் வடக்கு

  Island North (Kayts)2,289 43 7 1,873 146 109 2 109

  කෙරයිනගර් காைரநகர் Karainagar

  2,508 32 36 1,954 140 80 ‐ 266

  වලිකාමම් බටහිර (චන්කානයි)  வலிகாமம் ேமற்கு (சங்காைன) Valikamam West (Chankanai)

  10,695 2,054 116 6,852 837 609 116 111

  වලිකාමම් නිරිත (සන්දිලිපායි)  வலிகாமம் ெதன்ேமற்கு (சண்டிலிப்பாய்)  Valikamam South ‐West (Sandilipay)

  12,204 3,655 210 6,616 642 592 146 343

  වලිකාමම් උතුර வலிகாமம் வடக்கு Valikamam North

  6,738 1,863 88 3,546 401 423 252 165

  වලිකාමම් දකුණ (උඩුවිල්) வலிகாமம் ெதற்கு (உ வில்)  Valikamam South (Uduvil)

  12,524 2,355 342 7,947 969 491 239 181

  වලිකාමම් නැෙගනහිර (ෙකෝපායි)  வலிகாமம் கிழக்கு (ேகாப்பாய்) Valikamam East (Kopay)

  16,697 3,077 172 10,319 1,063 878 302 886

  වඩමාරඩ්චි නිරිත (කරෙවඩ්ඩි)  வடமராட்சி ெதன்ேமற்கு (கரெவட்டி) Vadamaradchi South‐west (Karaveddy)

  10,911 1,073 184 7,715 588 476 52 823

  යාපනය දිස්තික්කය யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் Jaffna District

  5,603 1,862 7,235137,503 31,438 2,473 80,324 8,568

 • වගුව A12 :  සම්බන්ධයිஅட்டவைண A12 :ெதாடர்ச்சி Table A12 : Contd.

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩෙය්

  තනි

  පෙයෝජනයට

  இக்குடித்தனத்தின்

  பாவ

  ைனக்கு ம

  ாத்திரம்

  Exclusively for the ho

  useh

  old

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  Sharing with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩෙය්

  තනි

  පෙයෝජනයට

  இக்குடித்தனத்தின்

  பாவ

  ைனக்கு ம

  ாத்திரம்

  Exclusively for the ho

  useh

  old

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  Sharing with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ඒකකයට

  වැසිකිළියක්

  නැති

  නමුත්

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  மலசலகூடம் இ

  ல்ைலெயனி

  ம் ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  No toilet b

  ut sharing

   with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ෙපොදු/ පසිද්ධ

  වැසිකිළිය

  ெபா

  மலசலகூடம்

  Common

  /Pub

  lic to

  ilet

  වැසිකිළියක්

  භාවිත

  ෙනොකරයි

  மலசலகூடம் பயன்ப

  த்வதில்ைல

  Not using

   a to

  ilet

  ඒකකය තුළtPl;Lf;$wpDs;Within the unit

  දිස්තික්කය සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයமாவட்ட ம் பிரேதச ெசயலக பிr ம்

  District and Divisional Secretary's Division

  ඒකකෙයන් පිටත$wpw;F ntspNaOutside the unit

  අෙනකුත් VidaitOther

  ගෘහ

  කාණ

  ඩ සංඛ්යාව

  குடித்தனங்களின்

  எண்

  ணிக்ைக

  Num

  ber of hou

  seho

  lds

  වැසිකිළි පහසුකම් kyry$l trjpfs;Toilet facilities

  වඩමාරඩ්චි නැෙගනහිර வடமராட்சி கிழக்கு Vadamaradchi East

  3,424 10 3 1,766 43 45 20 1,537

  වඩමාරඩ්චි උතුර (ෙප්දුරු තුඩුව) வடமராட்சி வடக்கு 11 775 4 175 449 5 403 724 463 229 332வடமராட்சி வடக்கு Vadamaradchi North (Point Pedro)

  11,775 4,175 449 5,403 724 463 229 332

  ෙතන්මරඩ්චි (චාවාකච්ෙච්රි) ெதன்மராட்சி (சாவகச்ேசr) Thenmaradchi (Chavakachcheri)

  15,946 2,637 122 9,581 1,026 624 183 1,773

  නල්ලූර් நல் ர் Nallur

  16,076 6,877 416 7,837 566 213 27 140

  යාපනය யாழ்ப்பாணம் Jaffna

  10,953 2,778 207 6,159 1,068 452 214 75

  දිවයින් දකුණ (ෙව්ලනයි)  தீவகம் ெதற்கு (ேவலைன) Island South (Velanai)

  3,837 792 121 2,011 332 124 80 377

  ෙඩල්ෆ්ට් ெந ந்தீ Delft

  926 17 ‐ 745 23 24 ‐ 117

  මන්නාරම නගරය மன்னார் நகரம்

  Mannar Town11,809 4,506 478 4,624 1,011 512 109 569

  මාන්තයි බටහිර மன்னார் ேமற்கு Manthai West

  3,672 208 57 2,256 286 146 9 710

  මඩු ம Madhu

  2,015 462 56 808 23 47 66 553

  නානාට්ටාන් நானாட்டான் Nanaddan

  4,277 850 64 2,509 320 212 77 245

  මුසලි சலி

  Musalai2,010 25 ‐ 1,216 235 117 97 320

  මන්නාරම දිස්තික්කය மன்னார் மாவட்டம் Mannar District

  23,783 6,051 655 11,413 1,875 1,034 358 2,397

 • වගුව A12 :  සම්බන්ධයිஅட்டவைண A12 :ெதாடர்ச்சி Table A12 : Contd.

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩෙය්

  තනි

  පෙයෝජනයට

  இக்குடித்தனத்தின்

  பாவ

  ைனக்கு ம

  ாத்திரம்

  Exclusively for the ho

  useh

  old

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  Sharing with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩෙය්

  තනි

  පෙයෝජනයට

  இக்குடித்தனத்தின்

  பாவ

  ைனக்கு ம

  ாத்திரம்

  Exclusively for the ho

  useh

  old

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  Sharing with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ඒකකයට

  වැසිකිළියක්

  නැති

  නමුත්

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  மலசலகூடம் இ

  ல்ைலெயனி

  ம் ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  No toilet b

  ut sharing

   with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ෙපොදු/ පසිද්ධ

  වැසිකිළිය

  ெபா

  மலசலகூடம்

  Common

  /Pub

  lic to

  ilet

  වැසිකිළියක්

  භාවිත

  ෙනොකරයි

  மலசலகூடம் பயன்ப

  த்வதில்ைல

  Not using

   a to

  ilet

  ඒකකය තුළtPl;Lf;$wpDs;Within the unit

  දිස්තික්කය සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයமாவட்ட ம் பிரேதச ெசயலக பிr ம்

  District and Divisional Secretary's Division

  ඒකකෙයන් පිටත$wpw;F ntspNaOutside the unit

  අෙනකුත් VidaitOther

  ගෘහ

  කාණ

  ඩ සංඛ්යාව

  குடித்தனங்களின்

  எண்

  ணிக்ைக

  Num

  ber of hou

  seho

  lds

  වැසිකිළි පහසුකම් kyry$l trjpfs;Toilet facilities

  වවුනියාව දිස්තික්කය வ னியா மாவட்டம் 1 262 836 4 01841 214 8 260 1 094 22 795 2 949

  වවුනියාව උතුර வ னியா வடக்கு Vavuniya North

  2,871 12 ‐ 2,124 180 77 478

  වවුනියාව දකුණ வ னியா ெதற்கு Vavuniya South

  3,698 1,434 125 1,424 210 123 6 376

  වවුනියාව வ னியா Vavuniya

  27,528 6,444 897 15,297 2,162 809 136 1,783

  ෙවන්ගලෙචඩ්ඩිකුලම් ெவங்கலச் ெசட்டிக்குளம் Vengalacheddikulam

  7,117 370 72 3,950 397 253 694 1,381

  තුනුක්කායි க்காய்

  Thunukkai2,478 17 26 1,501 191 33 11 699

  මාන්තයි නැෙගනහිර மன்னார் கிழக்கு Manthai East

  1,745 50 4 912 64 17 3 695

  පුතුකුඩියිරුප්පු க்குடியி ப்

  Puthukudiyiruppu6,451 72 46 3,657 935 326 55 1,360

  ඔඩ්ඩුසුඩ්ඩාන් ஒட் ச்சுட்டான் Oddusuddan

  4,026 59 167 2,481 319 152 143 705

  මුහුදුබඩපත්තු கைர ைறப்பற் Maritimepattu

  7,376 884 236 3,518 804 366 78 1,490

  වැලිඔය ெவலிஓயா Welioya

  2,258 61 ‐ 2,028 46 104 1 18

  வ னியா மாவட்டம் Vavuniya District

  මුලතිව් දිස්තික්කය ல்ைலத்தீ மாவட்டம்

  Mullaitivu District

  1,262 836 4,018

  24,334 1,143 479 14,097 2,359 998 291 4,967

  41,214 8,260 1,094 22,795 2,949

 • වගුව A12 :  සම්බන්ධයිஅட்டவைண A12 :ெதாடர்ச்சி Table A12 : Contd.

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩෙය්

  තනි

  පෙයෝජනයට

  இக்குடித்தனத்தின்

  பாவ

  ைனக்கு ம

  ாத்திரம்

  Exclusively for the ho

  useh

  old

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  Sharing with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩෙය්

  තනි

  පෙයෝජනයට

  இக்குடித்தனத்தின்

  பாவ

  ைனக்கு ம

  ாத்திரம்

  Exclusively for the ho

  useh

  old

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  Sharing with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ඒකකයට

  වැසිකිළියක්

  නැති

  නමුත්

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  மலசலகூடம் இ

  ல்ைலெயனி

  ம் ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  No toilet b

  ut sharing

   with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ෙපොදු/ පසිද්ධ

  වැසිකිළිය

  ெபா

  மலசலகூடம்

  Common

  /Pub

  lic to

  ilet

  වැසිකිළියක්

  භාවිත

  ෙනොකරයි

  மலசலகூடம் பயன்ப

  த்வதில்ைல

  Not using

   a to

  ilet

  ඒකකය තුළtPl;Lf;$wpDs;Within the unit

  දිස්තික්කය සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයமாவட்ட ம் பிரேதச ெசயலக பிr ம்

  District and Divisional Secretary's Division

  ඒකකෙයන් පිටත$wpw;F ntspNaOutside the unit

  අෙනකුත් VidaitOther

  ගෘහ

  කාණ

  ඩ සංඛ්යාව

  குடித்தனங்களின்

  எண்

  ணிக்ைக

  Num

  ber of hou

  seho

  lds

  වැසිකිළි පහසුකම් kyry$l trjpfs;Toilet facilities

  කිළිෙනොච්චි දිස්තික්කය கிளிெநாச்சி மாவட்டம் 1 440 30 6 30028 304 1 919 349 15 647 2 619

  පච්චිෙලයිපල්ලි பச்சிைலப்பள்ளி Pachchilaipalli

  2,200 9 ‐ 1,144 115 149 6 777

  කන්ඩාවලයි கண்டாவைள Kandavalai

  5,949 1,267 173 2,511 330 194 24 1,450

  කරච්චි கைரச்சி Karachchi

  15,340 636 175 9,151 1,802 1,009 ‐ 2,567

  පූනාකරි நகr

  Poonakary4,815 7 1 2,841 372 88 ‐ 1,506

  ෙකෝරෙළේ පත්තු උතුර (වාහෙරයි) ேகாறைளப்பற் வடக்கு (வாகைர) Koralai Pattu North (Vaharai)

  5,981 55 ‐ 4,074 544 292 6 1,010

  ෙකෝරෙළේ පත්තු මධ්යම ேகாறைளப்பற் மத்தி Koralai Pattu Central

  6,810 5,237 364 558 214 150 19 268

  ෙකෝරෙළේ පත්තු බටහිර (ඔඩ්ඩමාවඩි)  ேகாறைளப்பற் ேமற்கு (ஓட்டமாவடி) Koralai Pattu West (Oddamavadi)

  6,005 4,101 256 1,215 225 127 11 70

  ෙකෝරෙළේ පත්තු (වාලච්ෙච්න)  ேகாறைளப்பற் Koralai Pattu (Valachchenai)

  6,157 491 26 3,948 569 593 35 495

  ෙකෝරෙළේ පත්තු දකුණ (කිරාන්)  ேகாறைளப்பற் ெதற்கு (கிரான்)  Koralai Pattu South (Kiran)

  6,679 467 ‐ 2,456 663 343 95 2,655

  එරාවුර් පත්තු ஏறா ர்பற் Eravur Pattu

  18,746 3,624 330 8,325 1,318 1,571 41 3,537

  கிளிெநாச்சி மாவட்டம் Kilinochchi District

  මඩකලපුව දිස්තික්කය மட்டக்களப் மாவட்டம் Batticaloa District

  1,440 30 6,300

  133,795 40,525 2,159 58,279 8,623 6,952 389 16,868

  28,304 1,919 349 15,647 2,619

 • වගුව A12 :  සම්බන්ධයිஅட்டவைண A12 :ெதாடர்ச்சி Table A12 : Contd.

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩෙය්

  තනි

  පෙයෝජනයට

  இக்குடித்தனத்தின்

  பாவ

  ைனக்கு ம

  ாத்திரம்

  Exclusively for the ho

  useh

  old

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  Sharing with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩෙය්

  තනි

  පෙයෝජනයට

  இக்குடித்தனத்தின்

  பாவ

  ைனக்கு ம

  ாத்திரம்

  Exclusively for the ho

  useh

  old

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  Sharing with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ඒකකයට

  වැසිකිළියක්

  නැති

  නමුත්

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  மலசலகூடம் இ

  ல்ைலெயனி

  ம் ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  No toilet b

  ut sharing

   with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ෙපොදු/ පසිද්ධ

  වැසිකිළිය

  ெபா

  மலசலகூடம்

  Common

  /Pub

  lic to

  ilet

  වැසිකිළියක්

  භාවිත

  ෙනොකරයි

  மலசலகூடம் பயன்ப

  த்வதில்ைல

  Not using

   a to

  ilet

  ඒකකය තුළtPl;Lf;$wpDs;Within the unit

  දිස්තික්කය සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයமாவட்ட ம் பிரேதச ெசயலக பிr ம்

  District and Divisional Secretary's Division

  ඒකකෙයන් පිටත$wpw;F ntspNaOutside the unit

  අෙනකුත් VidaitOther

  ගෘහ

  කාණ

  ඩ සංඛ්යාව

  குடித்தனங்களின்

  எண்

  ணிக்ைக

  Num

  ber of hou

  seho

  lds

  වැසිකිළි පහසුකම් kyry$l trjpfs;Toilet facilities

  එරාවුර් නගරය ஏறா ர் நகரம் Eravur Town

  5,936 4,630 191 694 223 174 10 14

  මන්මුෙනයි උතුර மண் ைன வடக்கு 21 369 8 460 447 10 507 1 141 658 34 122மண் ைன வடக்கு Manmunai North

  21,369 8,460 447 10,507 1,141 658 34 122

  මන්මුෙනයි බටහිර மண் ைன ேமற்கு Manmunai West

  7,309 4 ‐ 2,661 184 204 72 4,184

  කාත්තාන්කුඩි காத்தான்குடி Kattankudy

  10,876 9,812 297 517 136 97 1 16

  මන්මුෙනයි පත්තු (ආෙරයිපත්ෙතයි)  மண் ைனபற் Manmunai Pattu (Araipattai)

  8,011 1,728 95 4,689 517 506 18 458

  මන්මුෙනයි නිරිත மண் ைன ெதன்ேமற்கு Manmunai South‐West

  6,160 78 87 3,103 725 768 22 1,377

  ෙපෝරතීවු පත්තු ேபாரதீ ப்பற் Porativu Pattu

  9,422 392 24 5,214 1,117 582 14 2,079

  මන්මුෙනයි දකුණ සහ එරුවිල් පත්තු மண் ைன ெதற்கும் எ வில்பற் ம் Manmunai South & Eruvil Pattu

  14,334 1,446 42 10,318 1,047 887 11 583

  ෙදහිඅත්තකණ්ඩිය ெதஹியத்தக்கண்டிய Dehiattakandiya

  15,686 1,636 146 12,441 1,072 295 10 86

  පදියතලාව பதியத்தலாவ Padiyathalawa

  4,807 133 19 3,763 312 185 2 393

  මහඔය மகாஓயா Mahaoya

  5,369 1,175 83 2,772 545 219 9 566

  උහන உகண Uhana

  15,087 2,606 297 10,128 1,091 443 24 498

  අම්පාර දිස්තික්කය அம்பாைற மாவட்டம் Ampara District

  5,824 275 4,233163,388 70,524 4,122 70,355 8,055

 • වගුව A12 :  සම්බන්ධයිஅட்டவைண A12 :ெதாடர்ச்சி Table A12 : Contd.

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩෙය්

  තනි

  පෙයෝජනයට

  இக்குடித்தனத்தின்

  பாவ

  ைனக்கு ம

  ாத்திரம்

  Exclusively for the ho

  useh

  old

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  Sharing with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩෙය්

  තනි

  පෙයෝජනයට

  இக்குடித்தனத்தின்

  பாவ

  ைனக்கு ம

  ாத்திரம்

  Exclusively for the ho

  useh

  old

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  Sharing with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ඒකකයට

  වැසිකිළියක්

  නැති

  නමුත්

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  மலசலகூடம் இ

  ல்ைலெயனி

  ம் ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  No toilet b

  ut sharing

   with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ෙපොදු/ පසිද්ධ

  වැසිකිළිය

  ெபா

  மலசலகூடம்

  Common

  /Pub

  lic to

  ilet

  වැසිකිළියක්

  භාවිත

  ෙනොකරයි

  மலசலகூடம் பயன்ப

  த்வதில்ைல

  Not using

   a to

  ilet

  ඒකකය තුළtPl;Lf;$wpDs;Within the unit

  දිස්තික්කය සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයமாவட்ட ம் பிரேதச ெசயலக பிr ம்

  District and Divisional Secretary's Division

  ඒකකෙයන් පිටත$wpw;F ntspNaOutside the unit

  අෙනකුත් VidaitOther

  ගෘහ

  කාණ

  ඩ සංඛ්යාව

  குடித்தனங்களின்

  எண்

  ணிக்ைக

  Num

  ber of hou

  seho

  lds

  වැසිකිළි පහසුකම් kyry$l trjpfs;Toilet facilities

  අම්පාර அம்பாைற Ampara

  10,926 2,095 90 7,247 725 553 10 206

  නවිදන්වැලි நாவிதன்ெவளி 4 762 1 046 105 2 747 175 540 22 127நாவிதன்ெவளி Navithanveli

  4,762 1,046 105 2,747 175 540 22 127

  සම්මාන්තුෙර් சம்மாந் ைற Sammanthurai

  14,793 10,599 448 2,357 446 531 40 372

  කල්මුෙණ් ෙදමළ ෙකොට්ඨාසය கல் ைன தமிழ்ப் பிr Kalmunai Tamil Division

  7,555 4,567 87 2,555 251 77 6 12

  කල්මුෙණ් கல் ைன Kalmunai

  10,471 8,289 358 1,347 207 213 5 52

  සයින්දමරුතු சாய்ந்தம Sainthamaruthu

  6,078 5,375 178 381 66 34 38 6

  කෙරයිතීවු காைரத்தீ Karaitheevu

  4,308 2,011 86 1,966 106 131 1 7

  නින්දවුර් நிந்த ர் Ninthavur

  7,226 5,102 290 1,432 196 126 5 75

  අඩ්ඩාලච්ෙච්න அட்டாைளச்ேசைன Addalachchenai

  9,780 6,019 309 2,164 477 429 57 325

  ඉරක්කාමම් இறக்காமம் Irakkamam

  3,303 2,137 232 425 140 147 3 219

  අක්කරපත්තුව அக்கைரப்பற் Akkaraipattu

  9,458 7,515 181 1,269 223 207 3 60

  අලයාඩිෙවම්බු ஆைலயடிேவம் Alayadiwembu

  5,933 928 58 3,757 516 543 4 127

  දමන தமண Damana

  9,977 2,723 413 5,463 573 305 11 489

  තිරුක්ෙකෝවිල් தி க்ேகாவில் Thirukkovil

  6,797 4,075 441 1,582 314 214 17 154

 • වගුව A12 :  සම්බන්ධයිஅட்டவைண A12 :ெதாடர்ச்சி Table A12 : Contd.

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩෙය්

  තනි

  පෙයෝජනයට

  இக்குடித்தனத்தின்

  பாவ

  ைனக்கு ம

  ாத்திரம்

  Exclusively for the ho

  useh

  old

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  Sharing with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩෙය්

  තනි

  පෙයෝජනයට

  இக்குடித்தனத்தின்

  பாவ

  ைனக்கு ம

  ாத்திரம்

  Exclusively for the ho

  useh

  old

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  Sharing with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ඒකකයට

  වැසිකිළියක්

  නැති

  නමුත්

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  மலசலகூடம் இ

  ல்ைலெயனி

  ம் ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  No toilet b

  ut sharing

   with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ෙපොදු/ පසිද්ධ

  වැසිකිළිය

  ெபா

  மலசலகூடம்

  Common

  /Pub

  lic to

  ilet

  වැසිකිළියක්

  භාවිත

  ෙනොකරයි

  மலசலகூடம் பயன்ப

  த்வதில்ைல

  Not using

   a to

  ilet

  ඒකකය තුළtPl;Lf;$wpDs;Within the unit

  දිස්තික්කය සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයமாவட்ட ம் பிரேதச ெசயலக பிr ம்

  District and Divisional Secretary's Division

  ඒකකෙයන් පිටත$wpw;F ntspNaOutside the unit

  අෙනකුත් VidaitOther

  ගෘහ

  කාණ

  ඩ සංඛ්යාව

  குடித்தனங்களின்

  எண்

  ணிக்ைக

  Num

  ber of hou

  seho

  lds

  වැසිකිළි පහසුකම් kyry$l trjpfs;Toilet facilities

  ෙපොතුවිල් ெபாத் வில் Pothuvil

  8,749 2,281 145 4,879 488 520 6 430

  ලාහුගල லகுகல 2 323 212 156 1 680 132 112 2 29லகுகல Lahugala

  2,323 212 156 1,680 132 112 2 29

  පදවි ශී පුර பதவிசிறி ர Padavi Sri Pura

  3,166 60 6 2,725 253 77 14 31

  කුච්චෙව්ලි குச்செவளி Kuchchaveli

  8,290 1,563 150 4,423 1,074 559 55 466

  ෙගෝමරන්කඩවල ேகாமரன்கடவல Gomarankadawala

  2,142 52 2 1,455 238 184 16 195

  ෙමොරවැව ெமாறெவவ Morawewa

  2,328 89 3 1,704 206 119 9 198

  තිකුණාමලය නගරය හා කඩවත්සතර தி ேகாணமைல நகர ம் சூழ ம் Trincomalee Town and Gravets

  24,099 7,625 1,058 11,951 2,324 655 191 295

  තඹලගමුව தம்பலகாமம் Thambalagamuwa

  7,205 1,378 176 4,323 793 387 6 142

  කන්තෙල් கந்தளாய் Kantalai

  11,831 1,634 327 8,111 1,218 385 37 119

  කින්නියා கிண்ணியா Kinniya

  14,884 5,558 725 5,623 1,177 802 36 963

  මුතූර් ர்

  Muttur15,112 2,104 417 8,368 1,361 1,133 1,139 590

  ෙසේරුවිල ேச வில Seruvila

  3,902 209 29 2,654 303 244 44 419

  තිකුණාමලය දිස්තික්කය தி ேகாணமைல மாவட்டம் Trincomalee District

  95,871 20,401 2,900 53,788 9,169 4,566 1,556 3,491

 • වගුව A12 :  සම්බන්ධයිஅட்டவைண A12 :ெதாடர்ச்சி Table A12 : Contd.

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩෙය්

  තනි

  පෙයෝජනයට

  இக்குடித்தனத்தின்

  பாவ

  ைனக்கு ம

  ாத்திரம்

  Exclusively for the ho

  useh

  old

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  Sharing with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩෙය්

  තනි

  පෙයෝජනයට

  இக்குடித்தனத்தின்

  பாவ

  ைனக்கு ம

  ாத்திரம்

  Exclusively for the ho

  useh

  old

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  Sharing with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ඒකකයට

  වැසිකිළියක්

  නැති

  නමුත්

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  மலசலகூடம் இ

  ல்ைலெயனி

  ம் ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  No toilet b

  ut sharing

   with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ෙපොදු/ පසිද්ධ

  වැසිකිළිය

  ெபா

  மலசலகூடம்

  Common

  /Pub

  lic to

  ilet

  වැසිකිළියක්

  භාවිත

  ෙනොකරයි

  மலசலகூடம் பயன்ப

  த்வதில்ைல

  Not using

   a to

  ilet

  ඒකකය තුළtPl;Lf;$wpDs;Within the unit

  දිස්තික්කය සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයமாவட்ட ம் பிரேதச ெசயலக பிr ம்

  District and Divisional Secretary's Division

  ඒකකෙයන් පිටත$wpw;F ntspNaOutside the unit

  අෙනකුත් VidaitOther

  ගෘහ

  කාණ

  ඩ සංඛ්යාව

  குடித்தனங்களின்

  எண்

  ணிக்ைக

  Num

  ber of hou

  seho

  lds

  වැසිකිළි පහසුකම් kyry$l trjpfs;Toilet facilities

  ෙව්රුගල් (ඊච්චලම්පත්තුව)  ெவ கல் Verugal (Echchilampattu)

  2,912 129 7 2,451 222 21 9 73

  ගිරිබාව கிrபாவ Giribawa

  8,954 841 361 6,465 748 297 5 237

  ගල්ගමුව கல்க வ Galgamuwa

  15,136 969 405 11,452 1,254 606 14 436

  ඇහැටුවැව எஹ ெவவ Ehetuwewa

  7,270 1,151 85 4,877 619 348 3 187

  අඹන්ෙපොල அம்பன்ெபால Ambanpola

  6,471 842 183 4,461 512 218 1 254

  ෙකොටෙවෙහර ெகாட்டெவஹர Kotavehera

  6,028 296 10 4,777 542 119 33 251

  රස්නායකපුර இரஸ்நாயக்க ர Rasnayakapura

  6,089 1,482 202 3,458 468 174 4 301

  නිකවැරටිය நிக்கெவரட்டிய Nikaweratiya

  11,033 2,251 167 7,272 848 266 4 225

  මහව மாேகா Maho

  15,837 3,729 258 10,129 1,043 337 8 333

  ෙපොල්පිතිගම ெபால்பித்திகம Polpithigama

  21,520 1,608 453 17,010 1,665 512 23 249

  ඉබ්බාගමුව இப்பாக வ Ibbagamuwa

  22,756 7,336 417 13,211 1,274 400 11 107

  ගෙන්වත්ත கேனவத்த Ganewatta

  11,216 1,142 77 8,846 754 286 2 109

  කුරුණෑගල දිස්තික්කය கு நாகல் மாவட்டம் Kurunegala District

  9,705 1,024 4,331439,065 98,179 8,225 289,257 28,344

 • වගුව A12 :  සම්බන්ධයිஅட்டவைண A12 :ெதாடர்ச்சி Table A12 : Contd.

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩෙය්

  තනි

  පෙයෝජනයට

  இக்குடித்தனத்தின்

  பாவ

  ைனக்கு ம

  ாத்திரம்

  Exclusively for the ho

  useh

  old

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  Sharing with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩෙය්

  තනි

  පෙයෝජනයට

  இக்குடித்தனத்தின்

  பாவ

  ைனக்கு ம

  ாத்திரம்

  Exclusively for the ho

  useh

  old

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  Sharing with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ඒකකයට

  වැසිකිළියක්

  නැති

  නමුත්

  ෙවනත්

  ගෘහ

  කාණ්

  ඩයක්

  සමග

  හවුෙල්

  மலசலகூடம் இ

  ல்ைலெயனி

  ம் ேவ

  குடித்தனத்

  டன்

  ேசர்ந்த பாவ

  ைன

  No toilet b

  ut sharing

   with

   ano

  ther hou

  seho

  ld

  ෙපොදු/ පසිද්ධ

  වැසිකිළිය

  ெபா

  மலசலகூடம்

  Common

  /Pub

  lic to

  ilet

  වැසිකිළියක්

  භාවිත

  ෙනොකරයි

  மலசலகூடம் பயன்ப

  த்வதில்ைல

  Not using

   a to

  ilet

  ඒකකය තුළtPl;Lf;$wpDs;Within the unit

  දිස්තික්කය සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයமாவட்ட ம் பிரேதச ெசயலக பிr ம்

  District and Divisional Secretary's Division

  ඒකකෙයන් පිටත$wpw;F ntspNaOutside the unit

  අෙනකුත් VidaitOther

  ගෘහ

  කාණ

  ඩ සංඛ්යාව

  குடித்தனங்களின்

  எண்

  ணிக்ைக

  Num

  ber of hou

  seho

  lds

  වැසිකිළි පහසුකම් kyry$l trjpfs;Toilet facilities

  වාරියෙපොල வாrயப்ெபால Wariyapola

  16,895 1,730 44 13,462 1,034 448 34 143

  ෙකොෙබයිගෙන් ெகாேபய்கேன 10 057 1 075 96 7 772 703 314 10 87ெகாேபய்கேன Kobeigane

  10,057 1,075 96 7,772 703 314 10 87

  බිංගිරිය பிங்கிறிய Bingiriya

  17,276 1,294 169 13,594 1,555 464 15 185

  පඬුවස්නුවර பண்டவஸ் வர Panduwasnuwara

  17,247 2,371 144 12,897 1,190 432 77 136

  පඬවස්නුවර නැෙගනහිර பண்டவஸ் வர கிழக்கு Panduwasnuwara East

  9,240 520 60 7,655 563 276 41 125

  බමුණාෙකොටුව ப ெகா வ Bamunakotuwa

  10,166 2,327 469 6,423 643 213 3 88

  මාස්ෙපොත மஸ்ெபாத்த Maspotha

  9,413 3,882 339 4,699 397 76 5 15

  කුරුණෑගල கு நாகல் Kurunegala

  20,232 9,668 484 8,765 818 195 246 56

  මල්ලවපිටිය மல்லவபிட்டிய Mallawapitiya

  13,846 5,644 400 6,963 608 180 15 36

  මාවතගම மாவத்தகம Mawathagama

  17,113 7,154 449 8,146 1,095 217 7 45

  රිදීගම rதிகம Rideegama

  23,813 6,305 489 15,035 1,289 491 69