A Rare Clinic Entity: Jejunal Diverticular Perforation and Ileus .Jejunal Divertik¼l Perforasyonu
A Rare Clinic Entity: Jejunal Diverticular Perforation and Ileus .Jejunal Divertik¼l Perforasyonu
A Rare Clinic Entity: Jejunal Diverticular Perforation and Ileus .Jejunal Divertik¼l Perforasyonu

A Rare Clinic Entity: Jejunal Diverticular Perforation and Ileus .Jejunal Divertik¼l Perforasyonu

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of A Rare Clinic Entity: Jejunal Diverticular Perforation and Ileus .Jejunal Divertik¼l...

| Journal of Clinical and Analytical Medicine1

Jejunal Divertikl Perforasyonu ve leusu / Jejunal Diverticular Perforation and Ileus

A Rare Clinic Entity:Jejunal Diverticular Perforation and Ileus

Nadir Bir Klinik Antite:Jejunal Divertikl Perforasyonu ve leusu

DOI: 10.4328/JCAM.826 Received: 25.11.2011 Accepted: 02.01.2012 Printed: 01.01.2015 J Clin Anal Med 2015;6(1): 109-11Corresponding Author: Erhan Dedeoglu, Department of Emergency Medicine, Canakkale Public Hospital, Canakkale Devlet Hastanesi, Acil Servis, Canakkale, Trkiye.GSM: +905054423119 E-Mail: drerhandedeoglu@yahoo.com

zetJejunal divertiklleri ok nadirdir ve genellikle asemptomatiktir. Bu asemptomatik

divertikllere laparatomi esnasnda veya eitli radyolojik grntleme alma-

lar esnasnda tesadfen rastlanr. Akut komplikasyonlarn tansndaki gecikmenin

mortalite ve morbiditede belirgin arta neden olmas ve nadir grlmesi nedeni

ile acil servise akut karn tablosu gelen ve laparotomiye alnan jejunal divertiklo-

zis tans konulan iki olgunun sunulmas amaland.

Anahtar KelimelerJejunal Divertikl; leus; Perforasyon

AbstractJejunal diverticulum are very rare and they are usually asemptomatic. These asemptomatic diverticles are incidentaly encountered during the laparatomy or various radiologic imaging studies. Because of the fact that the delay in the di-agnosis of acute complications causes an apparent increase and is rarely seen in mortality and morbidity, the two cases who admitted to the emergency room with acute abdominal syndrome and were admitted to the laparatomy and established jejunal diverticulasis diagnosis were aimed to be reported.

KeywordsJejunal Divertikulum; Ileus; Perforation

Erhan Dedeoglu1,Temel Bulut2, Baak Bayram3, Berrin Dedeolu41Acil Servis, 2anakkale Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi, 3Dokuz Eyll niversitesi, Acil Tp AD, zmir,

4anakkale Barbaros ASM, Aile Hekimi Uzman, anakkale, Trkiye

Journal of Clinical and Analytical Medicine | 109

| Journal of Clinical and Analytical Medicine

Jejunal Divertikl Perforasyonu ve leusu / Jejunal Diverticular Perforation and Ileus

2

Girince barsak divertiklozisi nadir grlen edinsel bir hastalktr ve grlme skl yala birlikte artar. Hastalar genellikle asemp-tomatiktir. Bulant- kusma, karn ars gibi nonspesifik semp-tomlar da oluturabilen bu divertikller nadiren barsak tkanma-s, gastrointestinal kanama, perforasyon, divertiklit gibi ciddi komplikasyonlara da neden olabilmektedirler. Bu olgu serisinde akut karna neden olan jejunal divertikl perforasyonu ile tekrar-layan ileusa neden olan jejunal divetikl olgular sunulmaktadr.

Olgu Sunumu 146 yandaki erkek hasta, bir gn nce balayan karn ars, kusma ikayeti ile anakkale Devlet Hastanesi acil servisine bavurdu. Fizik muayenede batnda yaygn hassasiyet olup re-baund ve defans pozitifdi. zgemiinde bir zellik yoktu. eki-len akcier grafisinde diyafram alt serbest hava grld (Re-sim I). WBC: 19 x 109 /L olup, dier hemogram ve biyokimyasal deerleri normal saptand. i bo organ perforasyonu dn-lerek acil operasyona alnd. Treitz den 20-25 cm. distalde 4x7 cm. apnda perfore olmu divertikl vard (Resim II). Divertikl ierecek ekilde segmenter jejenum rezeksiyonu + u uca anas-tomoz yapld. Operasyon sonras komplikasyon gelimeyen has-ta 10. gn ifa ile taburcu edildi.

Olgu Sunumu 260 yandaki bayan hasta, drt gndr gaz- gaita karamama, kusma ikayeti ile anakkale Devlet Hastanesi acil servisine bavurdu. Fizik muayenede batn distand grnmdeydi. zel-likle alt batnda istemli defans ve rebaund vard. Rektal tuede rektum botu. Ayakta direkt batn grafisinde hava sv seviyele-ri vard (ResimIII).

WBC: 14,5 x 10 9/L, hemoglobin 11,2 g/dL olarak saptand. Akut batn bulgular nedeni ile operasyona alnan hastada Treitzden 20 cm distalde 4x5 cm apnda bir divertikl vard (resim IV).

Divertikl hiperemik, demli olup ince barsak mezosuna yapa-rak halka oluturmutu. Bir barsak ans olumu olan bu yapnn arkasndan geerek strangle olmutu. Yapklk disseke edile-rek barsak ans serbestletirildikten sonra divertiklektomi ya-pld. Operasyon sonras komplikasyon gelimeyen hasta 12. gn ifa ile taburcu edildi.

TartmaDivertikler hastalk ve komplikasyonlar kolonda daha sk g-rlen bir patoloji olmakla beraber nadiren ince barsakta da g-rlr. Duodenum divertiklleri, jejunoileal divertikllere oranla 5 kat daha fazla grlmektedir. Jejunal divertikllerin insidan-s %0.5den daha az olarak grlmektedir [1]. Bu divertikller primer olabilecekleri gibi operasyona, tberkloza veya Crohn hastalna bal sekonder de geliebilirler. Ayrca peristalsizm anormallikleri, intestinal diskinezi ve yksek segmental intralu-minal basnca bal olarak gelitii dnlmektedir [2].

Resim 1. Sa diyafram alt serbest hava

Resim 3. Ayakta direkt batn grafisinde grlen hava sv seviyeleri

Resim 4. Divertikll barsak segmenti

Resim 2. karlan Divertikll barsak sementi

| Journal of Clinical and Analytical Medicine110

Jejunal Divertikl Perforasyonu ve leusu / Jejunal Diverticular Perforation and Ileus

| Journal of Clinical and Analytical Medicine

Jejunal Divertikl Perforasyonu ve leusu / Jejunal Diverticular Perforation and Ileus

3

nce barsak divertikllerinin ou genellikle konjenital Meckel di-vertiklleri gibi gerek divertikllerden veya akkiz olan multipl psdodivertikllerden oluur. Jejunum divertikllerinin ou me-zenterik yerleimli psdodivertikllerdir ve mukoza ve submu-koza tabakalarn ierir. Gerek divertikller barsan tm kat-manlarn ierdiklerinden daha salamdrlar. Gerek divertikller eer Meckel divertiklleri gibi ektopik doku iermiyorsa kanama ve perforasyon ihtimalleri daha azdr [3].Divertikller, sklkla asemptomatik olup, nonspesifik kronik semptomlar oluturabilirler. Hastada kronik abdominal semp-tomlar olduunda karn ars, hazmszlk, anemi, ince barsak divertiklozu da dnlmelidir. Anemi, karn ars ve karn gra-fisinde dilate ince barsak anslarnn grlmesi ls ayrc ta-nda divertikloza tan koydurabilir [4]. Ayrca gastrointestinal kanama, divertiklit, perforasyon, barsak tkanmas gibi akut ve ciddi komplikasyonlara neden olabilirler. Mortalite yaa, komp-likasyonlara ve mdahale zamanna bal olarak deimektedir.Genelde bu asemptomatik divertikller ekilen baryumlu pasaj grafilerinde, enteroklizis veya laparotomi esnasnda tesadfen tespit edilirler. Divertikl perforasyonlu hastalarn %90na pre-operatif doru tan konamadndan laparatomi esnasnda tan konur. Bizim iki vakamzda da laparotomi srasnda jejunal di-vertikller saptand. Jejunal divertikl perforasyonunun radyolo-jik tans olduka zordur. Divertiklit ve peridivertikler apse var-lnda abdominal bilgisayarl tomografi faydal bilgiler verir [5].Asemptomatik jejunum divertiklleri iin konservatif tedavi ne-rilmektedir. Obstrksiyon, kanama, perforasyon gibi komplikas-yonlar iin nerilen tedavi; divertikl ieren barsak segmentinin rezeksiyonu ve u-uca anastamozdur [6].Sonu olarak jejunal divertikl ileusu ve perforasyonu nadir g-rlen ve zor tan konulan bir durum olmasna ramen akut ka-rn ile gelen yal hastalarda mutlaka ayrc tanda dnlmeli-dir. nk akut komplikasyonlarn tan ve tedavisindeki gecikme mortalitede belirgin arta neden olmaktadr.

kar akmas ve Finansman BeyanBu almada kar akmas ve finansman destek alnd be-yan edilmemitir.

Kaynaklar1. Zager JS, Garbus JE, Shaw JP, Cohen MG, Garber SM. Jejunal diverticulosis: a rare entity with multiple presentations, a series of cases. Dig Surg 2000;17(6):643-5.2. De Bree ED, Tsiftsis D. The clinical significance of acquired jejunal diverticula. Am J Gastrol 1998;93(12):2523-8.3. Evers BM. Small Intestine. In: Townsend CM, Beauchamp RD, Evers BM, Mat-tox KL, editors. Sabiston Textbook of Surgery. 18th ed. Philadelphia: Saunders El-sevier; 2008.p.1278-332.4. Gross SA, Katz S. Small bowel diverticulosis: an overlooked entity. Curr Treat Op-tions Gastroenterol 2003;6(1):3-11.5. Wilcox RD, Shatney CH. Surgical implications of jejunal diverticula. South Med J 1988;81(11):1386-91.6. Kouraklis G, Mantas D, Glivanou A, Kouskos E, Raftopoulos J, Karatzas G. Diver-ticular disease of the small bowel: report of 27 cases. Int Surg 2001;86(4):235-9.

Journal of Clinical and Analytical Medicine | 111

Jejunal Divertikl Perforasyonu ve leusu / Jejunal Diverticular Perforation and Ileus