Click here to load reader

A. MẪU BIỂU, HƯỚNG DẪN LẬP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (SƠ BỘ dinh chung/PDF - CPDTXD/BM 01... · PDF filevụ theo phương án thiết kế sơ bộ của dự án thì

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of A. MẪU BIỂU, HƯỚNG DẪN LẬP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (SƠ BỘ dinh chung/PDF - CPDTXD/BM...

 • BM01- Q830-06/ VAWR

  A. MU BIU, HNG DN LP TNG MC

  U T (S B TNG MC U T)

 • BM01- Q830-06/ VAWR

  BA S B TNG MC U T

  TN CH U T

  ------------------ ------------------

  TN D N CNG TRNH

  (GIAI ON: BCNCTKT)

  TP : ..........

  S B TNG MC U T

  Ngi lp :..................................................................

  Ngi kim tra :.........................................................

  Ch nhim d n :......................................................

  H ni ngy .... thng .... nm 20......

  TH TRNG N V

  (K tn v ng du)

  VIN KHOA HC THU LI VIT NAM

  C: S 171 Ty sn - ng a - H Ni. T: 04.38522086. Fax: 04.35632827

  H NI THNG...../NM 20......

 • BM01- Q830-06/ VAWR

  BA TNG MC U T

  TN CH U T

  ------------------ ------------------

  TN D N CNG TRNH

  (GIAI ON: BCNCKT)

  TP : ..........

  TNG MC U T

  Ngi lp :..................................................................

  Ngi kim tra :.........................................................

  Ch nhim d n :......................................................

  H ni ngy .... thng .... nm 20......

  TH TRNG N V

  (K tn v ng du)

  VIN KHOA HC THU LI VIT NAM

  C: S 171 Ty sn - ng a - H Ni. T: 04.38522086. Fax: 04.35632827

  H NI THNG...../NM 20......

 • BM01- Q830-06/ VAWR

  S B TNG MC U T XY DNG

  I. GII THIU CHUNG:

  Tng mc u t l ton b chi ph u t xy dng(bao gm c li vay), l gii

  hn ti a ca d n c xc nh trong quyt nh u t.

  C cu chia thnh 4 chng

  Chng 1: Thuyt minh tnh ton

  Chng II Tng hp s b tng mc u t

  Chng III Tnh khi ton cc hng mc

  Chng IV: Ph lc tnh ton

  II. PHNG PHP XC NH S BTNG MC U T XY DNG

  Cn c c s d liu t phng n thit k s b ca d n v quy m, cng

  sut hoc hoc nng lc phc v, s b tng mc u t c c tnh nh sau:

  Cng thc tng qut c tnh s b tng mc u t xy dng:

  VSb = GSbBT, TC + GSbXD + GSbTB + GSbQLDA + GSbTV + GSbK + GSbDP (1.11)

  Trong :

  - VSb: s b tng mc u t ca d n u t xy dng;

  - GSbBT, TC: chi ph bi thng, h tr v ti nh c;

  - GSbXD: chi ph xy dng;

  - GSbTB: chi ph thit b;

  - GSbQLDA: chi ph qun l d n;

  - GSbTV: chi ph t vn u t xy dng;

  - GSbK: chi ph khc;

  - GSbDP: chi ph d phng.

  1. Chi ph bi thng, h tr v ti nh c

  Cn c d kin v a im, din tch mt t cn s dng cho d n u t

  xy dng, vic c tnh chi ph bi thng, h tr ti nh c theo din tch t cn s

  dng v cc ch chnh sch v thu hi t, bi thng v t, h tr khi Nh nc

  thu hi t ti a im d kin c d n v cc ch chnh sch ca Nh nc c

  lin quan.

  Khi c th xc nh c khi lng phi bi thng, h tr, ti nh c, vic

  c tnh chi ph bi thng, h tr v ti nh c theo hng dn ti Thng t s

  06/2016/TT-BXD ngy 10/3/2016 ca B Xy dng.

  2. Chi ph xy dng

  2.1. Cn c phng n thit k s b ca d n th hin c quy m, cng sut hoc

  nng lc phc v ca cng trnh thuc d n th chi ph xy dng ca d n c c

  tnh nh sau:

 • BM01- Q830-06/ VAWR

  Chi ph xy dng ca d n (GSbXD) bng tng chi ph xy dng ca cc cng trnh

  thuc d n.

  Chi ph xy dng ca cng trnh (GSbXDCT) c c tnh theo cng thc sau:

  GSbXDCT = P x SXD x kCXD + CCT-SXD (1-12)

  Trong :

  - P: quy m, cng sut hoc nng lc phc v ca cng trnh thuc d n;

  - SXD: sut chi ph xy dng tnh cho mt n v cng sut hoc nng lc phc v do

  B Xy dng cng b hoc c thng nht cng b hoc tham kho t d liu

  sut chi ph xy dng ca cc d n tng t v loi, quy m, tnh cht d n.

  - kCXD: h s iu chnh sut chi ph xy dng v c xc nh bng kinh nghim

  chuyn gia;

  - CCT-SXD: cc Khon Mc chi ph thuc d n cha c tnh trong sut chi ph xy

  dng cng trnh.

  2.2. i vi phng n thit k s b ca d n ch th hin tng ban u v thit

  k xy dng cng trnh, thng tin s b v quy m, cng sut hoc hoc nng lc phc

  v theo phng n thit k s b ca d n th chi ph xy dng ca d n c c

  tnh t d liu chi ph xy dng ca cc d n tng t v loi, quy m, tnh cht d

  n hoc ang thc hin theo hng dn ti Mc 3 phn I ca Ph lc ny.

  3. Chi ph thit b

  3.1. Cn c phng n thit k s b th hin c quy m, cng sut hoc nng lc

  phc v ca cng trnh thuc d n th chi ph thit b ca d n c c tnh nh

  sau:

  Chi ph thit b ca d n (GSbTB) bng tng chi ph thit b ca cc cng trnh thuc

  d n. Chi ph thit b ca cng trnh (GSbTBCT) c c tnh theo cng thc sau:

  GSbTBCT = P x STB x kCTB + CCT-STB (1.13)

  Trong :

  - STB: sut chi ph thit b cng trnh, thit b cng ngh tnh cho mt n v cng sut,

  nng lc phc v ca cng trnh do B Xy dng cng b hoc c thng nht

  cng b hoc tham kho t d liu sut chi ph thit b ca cc d n tng t v loi,

  quy m, tnh cht d n;

  - kCTB: h s iu chnh sut chi ph thit b ca cng trnh, kCTB c xc nh,

  bng kinh nghim chuyn gia;

  - CCT-STB: cc Khon Mc chi ph thuc cng trnh cha c tnh trong sut chi ph

  thit b cng trnh.

  3.2. i vi phng n thit k s b ch c s lc v dy chuyn cng ngh, thit b

  th chi ph thit b ca d n c c tnh t cc d liu chi ph thit b ca cc d n

  tng t v loi, quy m, tnh cht d n hoc ang thc hin theo hng dn ti

  Mc 3 phn I ca Ph lc ny.

 • BM01- Q830-06/ VAWR

  4. Chi ph qun l d n, chi ph t vn u t xy dng, chi ph khc

  Chi ph qun l d n (GSbQLDA), chi ph t vn u t xy dng (GSbTV) v chi ph

  khc (GSbK) c c tnh khng vt qu 15% ca tng chi ph xy dng v chi ph

  thit b ca d n.

  T l c tnh cha bao gm phn chi ph li vay v vn lu ng (nu c) thuc chi

  ph khc trong thi gian thc hin ca d n.

  5. Chi ph d phng

  Xc nh nh quy nh ti im 1.5 Mc II v b sung c tnh chi ph phn khi

  lng khng lng trc c ca d n

  Bng 1.1. TNG HP S B TNG MC U T XY DNG

  D n: .

  n v tnh:......

  STT NI DUNG CHI PH

  GI TR

  TRC

  THU

  THU

  GTGT

  GI TR

  SAU THU

  [1] [2] [3] [4] [5]

  1 Chi ph bi thng, h tr v ti nh

  c GSbBT, TC

  2 Chi ph xy dng GSbXD

  3 Chi ph thit b GSbTB

  4 Chi ph qun l d n GSbQLDA

  5 Chi ph t vn u t xy dng GSbTV

  6 Chi ph khc GSbK

  7 Chi ph d phng GSbDP

  TNG CNG (1+2+3+4+5+6+7) VSb

  NGI LP

  (k, h tn)

  NGI CH TR

  (k, h tn)

  Chng ch hnh ngh nh gi XD hng

  , s...

 • BM01- Q830-06/ VAWR

  TNG MC U T XY DNG

  I. GII THIU CHUNG:

  Tng mc u t l ton b chi ph u t xy dng(bao gm c li vay), l gii

  hn ti a ca d n c xc nh trong quyt nh u t.

  C cu chia thnh 4 chng

  Chng 1: Thuyt minh tnh ton

  Chng II Tng hp tng mc u t

  Chng III Tnh khi ton cc hng mc

  Chng IV: Ph lc tnh ton

  II. PHONG PHP XC NH TNG MC U T

  1. Phng php lp theo khi lng tnh theo thit k c s v cc yu cu cn

  thit khc ca d n

  Tng mc u t ca d n u t xy dng c tnh theo cng thc sau:

  VTM = GBT,TC + GXD + GTB + GQLDA + GTV + GK + GDP (1.1)

  Trong :

  - VTM: tng mc u t xy dng ca d n;

  - GBT, TC: chi ph bi thng, h tr v ti nh c;

  - GXD: chi ph xy dng;

  - GTB: chi ph thit b;

  - GQLDA: chi ph qun l d n;

  - GTV: chi ph t vn u t xy dng;

  - GK: chi ph khc;

  - GDP: chi ph d phng.

  1.1. Xc nh chi ph bi thng, h tr v ti nh c

  Chi ph bi thng, h tr v ti nh c (GBT, TC) c xc nh theo khi lng phi

  bi thng, h tr v ti nh c ca d n v cc quy nh hin hnh ca nh nc v

  gi bi thng, ti nh c ti a phng ni xy dng cng trnh, c cp c thm

  quyn ph duyt hoc ban hnh.

  1.2. Xc nh chi ph xy dng

  Chi ph xy dng (GXD) bng tng chi ph xy dng ca cc cng trnh, hng Mc

  cng trnh thuc d n c xc nh theo cng thc sau:

  n

  1i

  XDCTiXD GG (1.2)

  Trong :

 • BM01- Q830-06/ VAWR

  - GXDCTi: chi ph xy dng ca cng trnh hoc hng Mc cng trnh th i thuc d n

  (i = 1 n);

  - n: s cng trnh, hng Mc cng trnh thuc d n (tr cng trnh lm ln tri v

  iu hnh thi cng).

  Chi ph xy dng ca cng trnh, hng Mc cng trnh c xc nh theo cng thc

  sau:

  T1ZQG jm

  1j

  XDjXDCT

  (1.3)

  Trong :

  - QXDj: khi lng nhm, loi cng tc xy dng, n v kt cu hoc b phn cng

  trnh th j ca cng trnh, hng Mc cng trnh thuc d n (j=1m);

  - Zj: gi xy dng tng hp tng ng vi nhm, loi cng tc xy dng, n v kt

  cu hoc b phn cng trnh th j. Gi xy dng tng hp c th l gi xy dng tng

  hp khng y hoc gi xy dng tng hp y theo hng dn ti Ph lc s 3

  ca Thng t s 06/2016/TT-BXD ngy 10/3/2016 ca B Xy dng;

  - T: mc thu sut thu gi tr gia tng theo quy nh hin hnh.

  1.3. Xc nh chi ph thit b

  Cn c vo iu kin c th v ngun thng tin, s liu c c ca d n, chi ph

  thit b ca d n c xc nh nh sau:

  1.3.1. Trng hp d n c cc ngun thng tin, s liu chi Tit v thit b cng trnh

  v thit b cng ngh, s lng, chng loi, gi tr tng thit b hoc gi tr ton b dy

  chuyn cng ngh v gi mt tn, mt ci hoc ton b dy chuyn thit b tng ng

  th chi ph thit b ca d n (GTB) bng tng chi ph thit b ca cc cng trnh thuc

  d n.

  D n c thng tin v gi cho hng ng b i vi thit b cng trnh, thit b cng

  ngh ca nh sn xut hoc n v cung ng thit b th chi ph thit b (GTB) ca d n

  c th c ly trc tip t cc bo gi hoc gi cho hng thit b ng b trn c s

  la chn mc gi thp nht gia cc bo gi ca nh sn xut, nh cung ng thit b

  (tr nhng loi thit b l