of 30 /30
Budapest, 2010. május 19. 1 Irányított és koordinált iparfejlesztési koncepció, és megvalósítása A Daimler-Benz gazdasági, társadalmi környezetének alakítása az alföldi térségben European Patent Office Magyar Szabadalmi Hivatal A technológiatranszfer és a szellemi tulajdon védelmének támogatása az egyetemeken - Workshop Prof. Dr. Palkovics László – Ügyvezető Dr. Lukács Pál Projekt portfólió menedzser

A Daimler-Benz gazdasági, társadalmi környezetének ... · T á rsadalmi-demográ fiai helyzetk é p felmé ré se, szociol ógiai strat égiai terv, inverz Å agyelszívá sµ

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of A Daimler-Benz gazdasági, társadalmi környezetének ... · T á rsadalmi-demográ fiai helyzetk...

 • Budapest, 2010. május 19.1

  Irányított és koordinált iparfejlesztési koncepció, és megvalósítása

  A Daimler-Benz gazdasági, társadalmi környezetének

  alakítása az alföldi térségben

  European Patent Office – Magyar Szabadalmi Hivatal

  A technológiatranszfer és a szellemi tulajdon védelmének támogatása az egyetemeken - Workshop

  Prof. Dr. Palkovics László – ÜgyvezetőDr. Lukács Pál Projekt portfólió menedzser

 • Tartalom

  2

  1. A program tartalma, stratégiai terv felépítése

  2. Az Alföldi Iparfejlesztési Non-Profit Közhasznú Kft. felépítése

  3. Követelményrendszer és projektportfólió

  4. Az AIPA aktuális tevékenysége

  5. Az Alföldi Iparfejlesztési Klaszter

 • Tartalom

  3

  1. A program tartalma, stratégiai terv felépítése

  2. Az Alföldi Iparfejlesztési Non-Profit Közhasznú Kft. felépítése

  3. Követelményrendszer és projektportfólió

  4. Az AIPA aktuális tevékenysége

  5. Az Alföldi Iparfejlesztési Klaszter

 • A program háttere és indokoltsága

  • A Daimler-Benz idetelepülési szándékával mind a régióban,mind az országban intenzív előkészítő tevékenység kezdődötta programben való direkt vagy indirekt részvétel érdekében.

  – Teljes mértékben érezhető az összefogásra vonatkozó

  szándék — régióktól, partikuláris érdekektől függetlenül az

  adott cél érdekében.

  • Pozitív társadalmi reakció (elégedettség, büszkeség stb.),ugyanakkor erőteljes elvárások tapasztalhatók.

  – A fenti — Magyarországon szokatlanul pozitív —

  hozzáállást maximális mértékben ki kell használni annak

  érdekében, hogy a program maximális gazdasági,

  társadalmi hasznosulását biztosítani tudjuk.

  • A program céljai, struktúrája, és várható eredményei teljesmértékben megfelelnek és illeszkednek a kormány általelfogadott Közúti Járműipari Akcióterv 2009-2013 c.dokumentumnak, megvalósítása azzal teljes összhangban van.

  4

 • „Lessons-learned” – erőteljes szakmai és társadalmi összefogás

  A program stratégiai célkitűzései

  1. A program a Suzuki, az Audi, a Bosh, a ZF, a Knorr-Bremsemagyarországi létrehozásának és működésének tapasztalataitfelhasználva kíván előre felkészülni azokra a problémákra, amelyekugyan a Daimler-Benz üzemszerű működésén kívül esnek, defontosak és segítik a gördülékeny ügymenetet.

  – A program választ kíván adni arra a kérdésre, hogyan lehet a régiónak,

  a kistérségnek, a városnak a lehető leghatékonyabban kihasználni a

  beruházás előnyeit, és ehhez milyen feltételek kellenek.

  2. A Mercedes felértékeli Kecskemétet, általában az Alföldet, mint befektetési célterületet.

  3. A program kidolgozása során megalkotásra kerül egy olyan minta,amely minden Magyarországon megvalósuló nagyberuházás eseténalkalmazható és leírja a beruházás általános menetét.

  5

 • A program várható eredményei

  • Már a Daimler-Benz idetelepülését megelőzően kialakulnak azok afeltételek, amelyek jelentős részével a vállalat csak a későbbiekbenszembesülne, és ezek kialakítása — amelyek egyébként számára nemrendelkeznek hozzáadott értékkel — időbeli és hatékonysági problémákatokozna.

  • A regionális „egyablakos ügyintézés”: az átgondolt hosszú távú stratégiaattraktívvá teszi a régiót az idetelepülni szándékozó további külföldivállalkozások számára.

  • A tudatos kormányzati és regionális politika eredményeképp a magyartulajdonú beszállítók, szolgáltatók korábban és fokozott mértékben jutnaküzleti lehetőséghez, amely kedvező hatással lesz a régió munkaerőpiacihelyzetére.

  6

 • A program várható eredményei

  • Az infrastruktúra fejlesztése nemcsak az autóipari vállalkozások számárajelent vonzerőt, hanem más ágazatokhoz tartozó iparágak is megjelennek atérségben.

  • A modern környezeti technológiák meghonosítása egy újfajta regionálismintához vezet, amely sikerrel lesz alkalmazható további, hasonlóhelyzetben lévő régiókban.

  • A Daimler-Benz köré szerveződő beszállítói háttér az országban egyedülállólehet, amennyiben ennek tudatos kialakítása már a program kezdetiszakaszában megkezdődik. Ennek vonzáskörzete lényegesen a régióhatárain túl terjedhet, lehetőséget adva új interregionális programokmegkezdésére.

  • A gazdasági kapcsolatok erősödése várható a Daimler-Benz németországitelephelyeinek környezetével (alapvetően Baden-Würtenbergtartománnyal), amelyek további beruházásokat eredményezhetnek.

  7

 • Hosszú távú hatások

  • A program hozzájárul az Alföld ágazati struktúrájánakmódosításához: az alapvetően mezőgazdasági, biotechnológiaiiparági jelleg mellett erősödik a gépipari meghatározottság, amelymind a régió, mind az ország nagyobb mértékű gazdaságikiegyensúlyozottságához vezet.

  • A Kecskemét környéki feltételrendszer kialakulása hatással lesz ateljes dél-alföldi régió gazdasági, munkaerőpiaci helyzetére, éserőteljes húzóerőt jelent a környező városok és kistérségekfejlődésére.

  • A régió fejlődése hatással lesz a Románia és Szerbia határ körüliterületeinek lakosságára is, mivel a program vonzástartománya ahatáron lényegesen átnyúlik

  8

 • Hosszú távú hatások

  • Általában, a régió a közép-kelet-európai térség logisztikaiközpontjának szerepét veheti át, amely a vasúti, közúticsomópontjaival, valamint a kikötői közelséggel egyedülálló.

  • A Daimler-Benz által képviselt és megkövetelt munkával kapcsolatosviselkedési normák (munka hatékonyság, munkaerkölcs,munkakultúra, stb.) következetes tudatformálással való kialakításaután a régió további beruházások fogadására válik alkalmassá.

  • A program lehetőséget teremt hátrányos helyzetű munkavállalókbizonyos csoportjainak felzárkóztatására (alacsony képzettség,tartós munkanélküliség, részleges munkaképtelenség stb.)

  9

 • Tartalom

  10

  1. A program tartalma, stratégiai terv felépítése

  2. Az Alföldi Iparfejlesztési Non-Profit Közhasznú Kft. felépítése

  3. Követelményrendszer és projektportfólió

  4. Az AIPA aktuális tevékenysége

  5. Az Alföldi Iparfejlesztési Klaszter

 • 11 Társadalmi és költségvetési szervezetek garantálják a transzparens működést

  Koordinátor – szakmai konszenzuson alapuló közhasznú projektcég, AIPA

 • .12

  Tevékenységi mátrix

  Fizikai környezet

  Társadalmi környezet Logisztika PR

  Infrastruktúra

  HR

  Beszállítói környezet

  K+F

  Gaál József(KIK)

  Dr. Danyi József (KeFo)

  Palotás József(RKK)

  Nagypál Sándor(Kecskemét)

  Dr. Sztahó-Pekáry István

  (KeFo)

  Dr. Csatári Bálint(MTA)

  Dr. Ruppert László (KTI)

  Felügyelő Bizottság

  Ügyvezetés

  Vállalati ko-ordinációs testület

  Felsőoktatási ko-ordinációs testület

  Fejlesztési ko-ordinációs testület

  Önkormányzati ko-ordinációs testület

  Dr. Zombor Gábor, Dr. Balogh László, Lepsényi István

  Versegi János(VOSZ)

  Dr. Kiss István(VFA)

  Dr. Brúszel László

  Szemereyné Pataki Klaudia

  Prof. Dr. Palkovics LászlóSzemereyné Pataki Klaudia

  (Ügyvezetés)

 • Karcsú szervezet, meghatározott időre és feladatra alapult közhasznú, non-profit projektcég

  Organizáció

  13

  Szemereyné

  Pataki Klaudia

  Ügyvezető

  Dr. Palkovics

  László

  Ügyvezető

  Dr. Lukács Pál

  Portfólió igazgató

  Kocsis Bence

  Referens

  Sárkány Tibor

  Referens

  Dr. Kardos Gyula

  Jogi támogatás

  Kolonics Krisztián

  IT koordinátor

  Kócsó Márta

  Pénzügyi támogatásKü

  lső

  mo

  gat

  ók

  Tis

  ztsé

  g-

  vise

  lők

  Üg

  yvez

  etés

  http://www.aipa.hu/?q=hu/felhasznalo/palkovics-laszlohttp://www.aipa.hu/?q=hu/felhasznalo/lukacs-palhttp://www.aipa.hu/?q=hu/felhasznalo/kocsis-bencehttp://www.aipa.hu/?q=hu/felhasznalo/szemereyne-pataki-klaudiahttp://www.aipa.hu/?q=hu/felhasznalo/sarkany-tiborhttp://www.aipa.hu/?q=hu/felhasznalo/kolonics-krisztian

 • Az AIPA Kapcsolatrendszere

  Kormányzat

  (NFGM, SZMM, OKM,

  AVCSM, KVVM)

  Önkormányzatok

  (Kecskemét, Szeged, Kiskunfélegyháza, Nagykőrös)

  Regionális szervezetek

  (DARFÜ, DARFT, RIÜ.)

  Szakmai szervezetek

  (ITDH, kamara, alapítványok, klaszterek)

  Szolgáltató vállalkozások

  (Bácsvíz, Kunság Volán, stb.)

  Szakmai szövetségek

  (Autós Nagykoalíció, MGSZ,

  MAJOSZ, GOE)

  Társadalmi kapcsolatok

  (DUIHK, egyesületek)

  Vállalatok

  (Mercedes Benz, Alcufer, Knorr

  Bremse, Bosal, KKV-k stb.)

  Egyetemek, kutatóhelyek

  (BME, KF, SZE, MTA RKK, MTA

  SZTAKI, stb.)

  Tanácsadók

  (PROVICE, ProjectMine)

 • Kommunikáció

  15

  • Folyamatosan aktualizált 3

  nyelvű honlap

  www.aipa.hu

  • Rendszeres hírlevelek

  • Kiadványok

  • Konferenciák és

  workshopok

  http://www.aipa.hu/

 • A gazdaságfejlesztési program felépítése

  Koordinációs

  testületek

  • Az érdekcsoport

  igényeinek,

  elvárásainak

  meghatározása

  • Minősítési rendszer

  kidolgozása

  • Minősített projektek

  jóváhagyása

  Szakmai

  munkacsoportok

  • Stratégiai terv

  részletezése az adott

  területen

  • A javasolt

  projektportfólió

  kialakítása (top-down)

  • A projektek szakmai

  megvalósulásának

  monitorozása

  AIPA

  • Befektetők

  azonosítása,

  kezdeményezés

  • Projekt portfólió

  menedzsment

  • Projekt támogatás

  • Marketing

  • Kommunikáció

  • Részleges

  megvalósítás

  Tervezési és koordinációs pillér

  16

  Fizikai környezet Társadalmi környezet Logisztika PR

  Infrastruktúra •Közművek (utak, víz,

  szennyvíz, hő, villamos

  energia), vasúti szárnyvonal

  •Beszállítói forgalom

  modellezése

  •Iparvágány fejlesztés

  •Parlagfű mentesítés

  •Több nyelvű és nemzetiségű

  oktatási létesítmények,

  • „egyablakos” ügyintéző központ

  •Német és egyéb nyelvű hitélet

  •Beszállítókat tömörítő

  ipari park,

  •Vasúti logisztikai központ,

  •Innovációs központ,

  inkubátorház

  •Kulturális

  létesítmények

  (bölcsőde, óvoda, ált.

  iskola, hitéleti

  létesítmények, német

  nemzetiségi közösségi

  házak)

  Humán

  erőforrás

  •KeFo Gépjármű Tanszék

  létrehozása

  •Egységes járműmérnöki

  szakirányokra irányuló

  tananyagfejlesztés

  (BME/KEFO/GYŐR)

  • KeFo GJT

  infrastruktúrájának kialakítása

  •FSZ, főiskolai (BSc) és egyetemi

  (MSc) szintű képzés,

  •Egészségügyi ellátás

  összehangolása, rehabilitációs és

  munkaegészségügyi szolgáltatások

  fejlesztése

  •Szakképzés és szakmunkásképzés

  összehangolása a felsőoktatással

  •Munkaerő mobilitásának

  biztosítása,

  • Közösségi közlekedés

  fejlesztése

  •Rugalmas munkaerő

  szállítás

  •MTMI képzések

  népszerűsítése,

  toborzás, munkaerő

  megtartása,

  természetbeni

  juttatások

  •Önkormányzati

  roadshow

  Kutatás-

  fejlesztés és

  innováció

  •Alternatív energiatermelési

  módok kutatása, anyag- és

  energiatakarékos,

  környezetbarát technológiák

  •Akkreditált Gépjármű laborok

  •Járműteszt pálya

  •Társadalmi-demográfiai helyzetkép

  felmérése,

  •szociológiai stratégiai terv,

  •inverz „agyelszívás”-i program

  •Tudás- és technológia-

  transzfer,

  • K+F kiszervezés,

  •Tesztlétesítmények,

  kompetencia-központok

  kialakítása

  •Tudományos

  eredmények

  disszeminációja

  Beszerzés,

  beszállítói

  rendszerek

  •Újrahasznosítás, hulladék-

  gazdálkodás

  •Beszállítói kompetencia-

  központ

  •Beszállítói kompetencia-központ

  •A potenciális beszállítók felmérése

  és helyzetbe hozása

  •Szolgáltatás-kiszervezés,

  szerviz-infrastruktúra

  •Adatbank létrehozása

  •Gazdaságfejlesztési

  mintaprojekt,

  • Tőkevonzás

  kommunikációja

  Fizikai környezet Társadalmi környezet Logisztika PR

  Infrastruktúra •Közművek (utak, víz,

  szennyvíz, hő, villamos

  energia), vasúti szárnyvonal

  •Beszállítói forgalom

  modellezése

  •Iparvágány fejlesztés

  •Parlagfű mentesítés

  •Több nyelvű és nemzetiségű

  oktatási létesítmények,

  • „egyablakos” ügyintéző központ

  •Német és egyéb nyelvű hitélet

  •Beszállítókat tömörítő

  ipari park,

  •Vasúti logisztikai központ,

  •Innovációs központ,

  inkubátorház

  •Kulturális

  létesítmények

  (bölcsőde, óvoda, ált.

  iskola, hitéleti

  létesítmények, német

  nemzetiségi közösségi

  házak)

  Humán

  erőforrás

  •KeFo Gépjármű Tanszék

  létrehozása

  •Egységes járműmérnöki

  szakirányokra irányuló

  tananyagfejlesztés

  (BME/KEFO/GYŐR)

  • KeFo GJT

  infrastruktúrájának kialakítása

  •FSZ, főiskolai (BSc) és egyetemi

  (MSc) szintű képzés,

  •Egészségügyi ellátás

  összehangolása, rehabilitációs és

  munkaegészségügyi szolgáltatások

  fejlesztése

  •Szakképzés és szakmunkásképzés

  összehangolása a felsőoktatással

  •Munkaerő mobilitásának

  biztosítása,

  • Közösségi közlekedés

  fejlesztése

  •Rugalmas munkaerő

  szállítás

  •MTMI képzések

  népszerűsítése,

  toborzás, munkaerő

  megtartása,

  természetbeni

  juttatások

  •Önkormányzati

  roadshow

  Kutatás-

  fejlesztés és

  innováció

  •Alternatív energiatermelési

  módok kutatása, anyag- és

  energiatakarékos,

  környezetbarát technológiák

  •Akkreditált Gépjármű laborok

  •Járműteszt pálya

  •Társadalmi-demográfiai helyzetkép

  felmérése,

  •szociológiai stratégiai terv,

  •inverz „agyelszívás”-i program

  •Tudás- és technológia-

  transzfer,

  • K+F kiszervezés,

  •Tesztlétesítmények,

  kompetencia-központok

  kialakítása

  •Tudományos

  eredmények

  disszeminációja

  Beszerzés,

  beszállítói

  rendszerek

  •Újrahasznosítás, hulladék-

  gazdálkodás

  •Beszállítói kompetencia-

  központ

  •Beszállítói kompetencia-központ

  •A potenciális beszállítók felmérése

  és helyzetbe hozása

  •Szolgáltatás-kiszervezés,

  szerviz-infrastruktúra

  •Adatbank létrehozása

  •Gazdaságfejlesztési

  mintaprojekt,

  • Tőkevonzás

  kommunikációja

  Nagyvállalatok

  Knorr-Bremse

  Alufer

  Trigon (K+F)

  - K+F-ben részvétel

  - Vizsgálati technológiák

  eszközeinek fejlesztése és

  gyártása

  - Egyedi (gyártó, szerelő,

  teszt) készülékek

  tervezése és gyártása

  Trimetrik Kft.

  Műanyag fröccsöntés

  Kókai Kft.

  Tömítés, egyéb gumi

  termékek

  Kreatív Living-Lab Kft.

  (K+F)

  - Gyártás

  - Termék és K+F

  fejlesztés

  - Nemzetközi megjelenés

  Alcufer Kft.

  - Közös energetikai

  eszközbeszerzés

  - Marketing

  - K+F (hulladékból

  energia) Kunplast Zrt.

  - Közös eszközbeszerzés

  - Gyártás

  Polar-Stúdió Kft. (áram)

  - Termék fejlesztés

  - Kutatás összehangolása

  - Nemzetközi megjelenés

  - Információ csere

  Roncs - Autó Kft.

  - Közös eszközbeszerzés

  - Marketing

  - Környezetvédelmi

  szolgáltatás

  - Hulladék kezelés

  Ramsys Kft.

  - Közös érétkesítés

  - Közös fejlesztés

  - Közös marketing

  Ver-Bau Kft.

  Taképszolg Bt.

  Szimikron Kft.

  - Közös érétkesítés

  - Közös K+F

  - Speciális mérő labor

  Metalconstruct Zrt.

  - Marketing

  - Pályázatmanagement

  - Projektfinanszírozás és

  management

  - Stratégia előrejelzés

  - Tanácsadás, konzultáció,

  audit

  Frigolux Zrt.

  - Lemez és fémmunka

  - Gépgyártás

  - Vákuumformázás

  - Klíma és hűtő gyártásDiana Szakképző Iskola

  - Közös szolgáltatás, oktatás

  - Közös megjelenés,

  marketing

  Panol - Plusz Kft

  - Piaci vezetés

  - Gyártás

  - Közös eszközbeszerzés

  - Kapcsolható irányítási

  rendszer hatékony

  működtetése

  - Klasztertagok erőforrás-

  kihasználása

  - Andragógi elemeinek

  hatákony alkalmazása

  Horváth Légtechnika Kft.

  AIPA Kft.

  MetalCom Zrt.

  Barizber Kft.

  - Piaci termékbevezetés

  - Közös értékesítés

  - Közös egységes célok és

  megvalósítása

  Print 2000 Kft.

  KIK-FOR Kft.

  Kecskeméti Regionális

  Hulladéklerakó

  Közszolgáltató Kft.

  - Marketing

  - Lobbi

  Saubermacher Kft.

  - Marketing

  - Lobbi

  Bácsvíz Zrt.

  Provice Kft.

  Hulladék

  hasznosítás

  Fém-

  megmunkálás,

  gépgyártás

  K + F

  Műanyag

  feldolgozás

  Építőipar

  Szolgáltató

  Informatika,

  híradás technikaHulladék kezelés Építőipar

  Műanyag

  feldolgozás

  Informatika

  K+FFémmegmunkálás

  Szolgáltatás

  Nagyvállalat

  Gazdasági és

  közösségi partnerek

  Megvalósítási pillér

  Projekt portfólió

  Iparfejlesztési Klaszter

 • Az AIPA kiemelt feladatai és tevékenysége

  • A régió autóipari stratégiai tervének elkészítése (levezetve az egyes ágazati stratégiákból)

  • Ennek megfelelően meghatározni azokat a területeket és projekteket, ahol a fejlesztés szükséges (top-down megközelítés)

  • A projektek minősítési rendszerének kidolgozása és egyeztetése

  • A fejlesztési tervbe illeszkedő kívülről érkező projektek vizsgálata, minősítése, ill. azokon a területeken, ahol a „top-down” megközelítésben definiáltaknak megfelelően nincs javaslat, a projektek generálása, befektetők azonosítása, motiválása

  • A jóváhagyott, és támogatást nyert projektek megvalósulásának ellenőrzése, a teljes projekt portfólió menedzsmentje

  • Kapcsolatépítés és tartás a résztvevők és a külső környezet között

  • A „regionális klaszter” működtetése

  • Kiemelt projektek kezdeményezése

  • A program folyamatos monitorozása, tájékoztatás

  17

 • Tartalom

  18

  1. A program tartalma, stratégiai terv felépítése

  2. Az Alföldi Iparfejlesztési Non-Profit Közhasznú Kft. felépítése

  3. Követelményrendszer és projektportfólió

  4. Az AIPA aktuális tevékenysége

  5. Az Alföldi Iparfejlesztési Klaszter

 • Követelmények:Társadalmi és gazdasági hatások

  Társadalmihatások

  A létrejött projektnek biztosítania kell a munkavállalási körülményeket (munkahely megtartása ésfejlesztése) , azaz igazolható társadalmi hasznossága kell, hogy legyen!

  Nyújtsunk további pluszt a lakosságnak - az iparfejlesztési elképzelés megvalósulása mentén.(lakható környezet, jobb életminőség, javuló közösségi közlekedés, minőségi közösségiszolgáltatások )

  Gazdasági hatások Gépjárműipari ágazat hosszú távon meghatározó legyen a gazdasági térségben

  A gazdasági térségben megvalósuló projektek hatására, vonzó befektetési célpont legyen avállalkozások számára

  A változó szerkezetű, iparosodó térség , gazdaságilag felértékelődik

  A kialakuló új ipar- és gazdaságfejlesztési szerkezetet és tőkevonzó képességet, fenntarthatóvá kelltenni hosszú távon!

  19

  Követelményrendszer definiálása

 • Követelmények:Érdekeltek elvárásai

  Daimler A Gazdaságfejlesztési Program mentén megvalósuló többlet teljesítményhez, további infrastruktúrafejlesztésre lesz szükség. (út, közút, vasút)

  Minőségi előírásokhoz való ragaszkodás, azok betart(at)ása, a jelenlegi állapot katasztrofális. (nem jóalkatrészt kell csinálni, hanem elégedett vevőt)

  Daimler-Benz egyéb igényei amelyek mentén bizonyos szegmenseket fejleszteni lehetne! (vagyonvédelem,takarítás, logisztika stb.)

  Klaszter tag Valósítsunk meg, növeljük és mérjük a magasabb hozzáadott hazai értéket egy adott projekten belül! Milyenfeltételeknek kell ehhez teljesülni a vállalatok részéről? (K+F tevékenység, magyar (tulajdonú) beszállítói kör)

  K+F háttér fejlesztése/szellemi műhelyek/infrastruktúra/kompetencia/módszertanok

  Ösztönözni a nagyvállalatokat, hogy integrálják a kisebb (a régióban működő) cégeket. (segíteni aköltséghatékony megoldást)

  Intézmények Önkormányzatok összefogásának elősegítése és támogatása

  Közbiztonság és a vállalkozások vagyonbiztonságának biztosítása.

  Az elvárások között jelenjenek meg egészségügyi, szociális, kulturális szempontok, és ehhez kapcsolódóvállalkozási folyamatokat indukáló projektek!

  20

  Követelményrendszer definiálása

 • Projekportfólió (áttekintés)

  21

  Fizikai környezet Társadalmi környezet Logisztika PR

  Infrastruktúra •Közművek (utak, víz,

  szennyvíz, hő, villamos

  energia), vasúti szárnyvonal

  •Beszállítói forgalom

  modellezése

  •Iparvágány fejlesztés

  •Parlagfű mentesítés

  •Több nyelvű és nemzetiségű

  oktatási létesítmények,

  • „egyablakos” ügyintéző központ

  •Német és egyéb nyelvű hitélet

  •Beszállítókat tömörítő

  ipari park,

  •Vasúti logisztikai központ,

  •Innovációs központ,

  inkubátorház

  •Kulturális

  létesítmények

  (bölcsőde, óvoda, ált.

  iskola, hitéleti

  létesítmények, német

  nemzetiségi közösségi

  házak)

  Humán

  erőforrás

  •KeFo Gépjármű Tanszék

  létrehozása

  •Egységes járműmérnöki

  szakirányokra irányuló

  tananyagfejlesztés

  (BME/KEFO/GYŐR)

  • KeFo GJT

  infrastruktúrájának kialakítása

  •FSZ, főiskolai (BSc) és egyetemi

  (MSc) szintű képzés,

  •Egészségügyi ellátás

  összehangolása, rehabilitációs és

  munkaegészségügyi szolgáltatások

  fejlesztése

  •Szakképzés és szakmunkásképzés

  összehangolása a felsőoktatással

  •Munkaerő mobilitásának

  biztosítása,

  • Közösségi közlekedés

  fejlesztése

  •Rugalmas munkaerő

  szállítás

  •MTMI képzések

  népszerűsítése,

  toborzás, munkaerő

  megtartása,

  természetbeni

  juttatások

  •Önkormányzati

  roadshow

  Kutatás-

  fejlesztés és

  innováció

  •Alternatív energiatermelési

  módok kutatása, anyag- és

  energiatakarékos,

  környezetbarát technológiák

  •Akkreditált Gépjármű

  laborok

  •Járműteszt pálya

  •Társadalmi-demográfiai helyzetkép

  felmérése,

  •szociológiai stratégiai terv,

  •inverz „agyelszívás”-i program

  •Tudás- és technológia-

  transzfer,

  • K+F kiszervezés,

  •Tesztlétesítmények,

  kompetencia-központok

  kialakítása

  •Tudományos

  eredmények

  disszeminációja

  Beszerzés,

  beszállítói

  rendszerek

  •Újrahasznosítás, hulladék-

  gazdálkodás

  •Beszállítói kompetencia-

  központ

  •Beszállítói kompetencia-központ

  •A potenciális beszállítók felmérése

  és helyzetbe hozása

  •Szolgáltatás-kiszervezés,

  szerviz-infrastruktúra

  •Adatbank létrehozása

  •Gazdaságfejlesztési

  mintaprojekt,

  • Tőkevonzás

  kommunikációja

 • Tartalom

  22

  1. A program tartalma, stratégiai terv felépítése

  2. Az Alföldi Iparfejlesztési Non-Profit Közhasznú Kft. felépítése

  3. Követelményrendszer és projektportfólió

  4. Az AIPA aktuális tevékenysége

  5. Az Alföldi Iparfejlesztési Klaszter

 • Aktuális súlyponti tevékenységek

  • Szervezetépítés (finanszírozás, kommunikációs rendszer, kapcsolatrendszer, újabb munkacsoportok, stratégiai partneri megállapodások)

  • A követelményrendszer véglegesítése a koordinációs testületekkel, kiegészítve a Daimler igényeivel

  • A projekt portfólió alapváltozatának felépítése, a projektek értékelése, intézkedési terv meghatározása

  • Projektek iniciálása (a portfólió prioritási rendszere alapján)

  • A Daimler munkaerővel kapcsolatos problémáiban segítségnyújtás a HR munkacsoport és az ITDH részvételével

  • Tananyagfejlesztés a KF-val (TÁMOP pályázatok)

  • Interregionális tudástranszfer (Budapest, Győr, Miskolc)

  • A Daimler logisztikai problémáiban segítségnyújtás (vasút, út, szinkronizálás)

  • Interregionális kapcsolatok kialakítása (Románia, Szerbia, Németország)

  • Az Alföldi Iparfejlesztési Klaszter felépítése, a klaszter pályázat beadása

  • A KIIK koncepció folytatása

  23

 • Tartalom

  24

  1. A program tartalma, stratégiai terv felépítése

  2. Az Alföldi Iparfejlesztési Non-Profit Közhasznú Kft. felépítése

  3. Követelményrendszer és projektportfólió

  4. Az AIPA aktuális tevékenysége

  5. Az Alföldi Iparfejlesztési Klaszter

  6. Az elmúlt hónap eseményei

 • A klaszter fő fókuszai

  • Daimler elvárások alapján gyárnyitásra felkészülés

  • Ipar-, és gazdaságfejlesztésre történő felkészülés

  I fázis

  •Ipar és gazdaságfejlesztési program megvalósítása

  •Térségi feltételek képessé válása

  II fázis

  • Ipar-, és gazdaság fejlesztés megerősítése

  •Megújuló program előkészítése

  III fázis

  25

  2010 -2012-ig 2012 -2017-ig 2017 -2020-ig

  Követelmények,

  Stratégiák,

  TervezésDaimlerhez igazodóan

  Ipar és gazdaság

  Fejlesztés,

  KKV fókuszú

  megvalósítás

  Új program

  előkészítés,

  eredmények újra

  hasznosítása

 • Klaszter Nagyvállalatok

  Knorr-

  Bremse

  Alcufer

  ÁNY Zrt.

  Oktatás

  KETISZK

  KeFo

  Diána

  IT

  SDA stúdió

  Ramsys Zrt.

  Metalcom

  Építőipar

  Ver-bau

  Vidra

  Polar-Stúdió

  Hulladék

  feldolgozás

  Hírös Héh

  Alcufer

  Roncsautó Kft.Kecskeméti

  Hulladéklerakó

  Saubermacher

  K+F

  TrigonKreatív

  Living-Lab

  Gyártás

  SzimikronHorváth

  Légtechnika

  Metalconstruct

  Nyomda

  ÁNY Zrt.

  Print 2000

  Szolgáltató

  Projectmine

  Brandhouse

  Szervezetek

  Bácsvíz

  Asallus

  Provice

  BKMKIK

  BKMVFA

  MAF

  AIPA

  KIKFOR

  Résztvevők és a „fürtösödés” alapelemei

  26

  Hulladék

  kezelés

  Építőipar

  Oktatás

  Informatika

  K+F, KKV

  Gyártás

  Szolgáltatás

  NagyvállalatNyomda,

  azonosítás

  Szervezetek

 • A Klaszter kapcsolati, erőforrás és hatásmátrixa

  Programcsoportok ProjektekKnorr-Bremse

  Fékrendszerek

  Kft.

  TRIGON Electronica

  Fejlesztő és

  Szolgáltató Kft

  Kreatív Living-

  Lab Kft

  ALCUFER Ipari

  Kereskedelmi és

  Szolgáltató Kft.

  Polar-Stúdió

  Kft.

  RONCS AUTÓ

  KFT. RAMSYS Zrt.

  KIIK létrehozása

  Ipari műanyagok alkalmazása

  járműrendszerekben

  Termékazonosítási rendszer

  fejlesztése

  Másodlagos gépjármű- és

  alkatrészazonosítási rendszer 1

  Integrált közlekedésirányítási

  rendszer

  Középfokú szakképzés a Daimler

  igényeinek megfelelően

  Felsőfokú képzés

  Szeminárium sorozat

  Regionális együttműködés

  Szervezetfejlesztési tanácsadás

  Innovációs képesség felmérése

  Innovációs képesség fejlesztése

  Beszállítói képesség felmérése

  Beszállítói képesség fejlesztése

  Pályázatírás

  Beruházásfigyelés

  Hírlevél indítása

  Más klaszterekkel való

  kapcsolattartás

  Tőkebefektetés, beruházás

  Egyablakos ügyintézés, kormányzati

  kapcsolattartás

  Munkaerő mobilitás fejlesztése

  JárműpróbapályaProjektek közös monitoringja

  1 0 0 0 0 0 0Klasztertag projektjeinek száma

  K+F

  Oktatás

  Közös vállalkozási kultúra fejlesztés

  Közös szolgáltatások fejlesztése

  27

  Klaszter tagok

  Pro

  gra

  mcso

  po

  rto

  k é

  s p

  roje

  kte

  k

  • A klaszter tagok együttműködése

  a projektekben

  • Az egyes projektek erőforrásai

  tagonként

  • A klaszter tevékenység okozta

  hatás mátrix

 • Klaszter felépítése és működése

  Klaszter Tanács-

  Központi szervezet

  AIPA, koordinációs testületek és munkacsoportok -koordinációs szervezet

  Klaszter tagok , illetve projektjeik

  Oldalszám: 28

  Szervezeti szintek

  • Klaszterre vonatkozó jóváhagyási döntési kompetencia,

  • SZMSZ mentén meghatározott jogkörök

  • Klaszter Tanács: félévente két ülés

  • Klaszter célok alapján prioritások és szabályrendszerek meghatározása, átalakítása,

  • Beszámoltatás, eredményesség értékelése

  Felelősségek, hatáskörök

  • A Klaszterek Tanácsa megbízásából koordinál, és kooperációt szervez,

  • Projekt portfóliót kezel, célok, források összehangolása

  • Alternatívák közüli választás és döntés előterjesztések az AIPA ügyvezetése felé

  • Együttműködési szabályok mentén a közös munka támogatása, szervezése,

  •A régióban lévő klaszter tagok összehangoltan közös projekteket valósítanak meg,

  • Döntési jogkör: egyes projektek szintjén önálló hatáskörben, de a koordinációs központtal egyeztetett formában,

  • Közvetlen kapcsolat a Projektcég irányítóival28

 • Partnerünk - Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség

  2010. május 17-én (a Magyar Műszaki Értelmiség Napja alkalmából) alakult

  • 17 alapító taggal, 6 tiszteletbeli taggal jött létre, 20 mió Ft-os alaptőkével

  • Elnöke: Prof. Dr. Palkovics László akadémikus, tszv. egyetemi tanár (Knorr)

  • Alelnökök: Dr. Ficzere Ferenc (Bosch), Varjasi Gábor (MOL), Zemlényi Tamás (Bosch), Wahl István (Thyssen-Krupp)

  • Titkár: Dr. Finna Henrietta (BME)

  • Fővédnök: Sólyom László Köztársasági elnök

  Céljai:

  • Végezzenek naprakész tudással rendelkező és munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képességű mérnökök,

  • Legyen magasabb a mérnöki pálya társadalmi presztízse,

  • Váljanak népszerűbbé a természettudományok.

  • Alapítók: ABB Kft., Audi, BAZ megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Bosch, Continental Teves, Ericsson, IVSZ, Jabil Circuit, Lego, Magyar Autóműszaki Felsőoktatásért Alapítvány, Magyar Innovációs Szövetség, MOL, NI Hungary, Nokia, Pro Progressio Alapítvány, Siemens, Thyssen-Krupp Presta

  29

 • Köszönjük a figyelmet!

  Szemereyné Pataki Klaudia

  Prof. Dr. Palkovics László

  Dr. Lukács Pál

  30