of 134 /134
สรุปผลการดาเนนงาน การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหตสูง โรงพยาบาลส่งเสรมสุขภาพตาบลเครอข่าย โรงพยาบาลนครพงค์ ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๔

ก สรุปผลการด าเนินงาน การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ... · ความดันโลหิตสูงและการส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่องกับโรงพยาบาลศูนย์ล

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ก สรุปผลการด าเนินงาน...

 • สรุปผลการด าเนินงาน

  การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

  และความดันโลหิตสูง

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเครือข่าย

  โรงพยาบาลนครพิงค์

  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔

 • ค าน า

  โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็นโรคเรือ้รังที่เป็นปัญหาส าคัญทางสาธารณสุขที่มีความชุก

  และอุบัติการณ์ของโรคเพิ่มสูงขึ้น จากการด าเนินงานในพื้นที่เครือขา่ยโรงพยาบาลนครพิงค์ที่ผา่นมาพบ

  ปัญหาเรื่องระบบข้อมูลที่หน่วยบริการหลักไม่มีขอ้มูลการดูแลผู้ป่วยในภาพรวม ยังผลใหไ้ม่สามารถ

  วิเคราะหผ์ลการดูแลผู้ป่วย อีกทั้งระบบการดูแลผู้ป่วยตามแนวเวชปฏิบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วน

  สรุปงานพัฒนาโรคไม่ติดตอ่เรือ้รัง เล่มนี้ จะประกอบด้วย สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาระบบการ

  ดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลเครอืข่ายโรงพยาบาลนครพิงค์

  ประจ าปีงบประมาณ 2554 ซึ่งจะมีขอ้มูลจ านวนผูป้่วยเบาหวานและความดันโ ลหิตสูง และขอ้มูลตัวชี้วัด

  คุณภาพการให้บริการคลินกิเบาหวาน (TCEN) ข้อมูลตัวช้ีวัดคุณภาพการใหบ้ริการคลินกิความดันโลหติสูง

  ซึ่งข้อมูลที่ได้คณะผู้จัดท า ท าด้วยการนับ ตดิตาม สืบค้น จากผู้ป่วยที่มารับบริการจรงิ และต่อเนื่อง

  ตลอดทั้งปีใน โรงพยาบาลส่งเสรมิสุข ภาพต าบลในเครือขา่ย โดยแบ่งจ านวนโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ

  ต าบล รับผดิชอบท าด้วยความวิรยิะอุตสาหะ ไม่ได้เอาขอ้มูลจากโปรแกรมที่มีอยู่อย่างเดียว จงึท าให้ขอ้มูล

  ที่ได้มาสามารถเชื่อถอืได้ค่อนข้างมาก และขอขอบคุณเจ้าหนา้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

  เครือขา่ยโรงพยาบาลนครพิงค์ ที่ให้ความรว่มมอืในการให้ขอ้มูล

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลตา่ง ๆ ในสรุปงานพัฒนาโรคไม่ติดตอ่เรือ้รังเล่มนีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่

  ผูอ้่าน ผู้ตอ้งการใช้ขอ้มูลไม่มากก็น้อย ซึ่งสรุปงานพัฒนาโรคไม่ติดตอ่เรือ้รัง เล่มนี้ถือได้ว่าเป็นข้อมูล

  พืน้ฐานงานพัฒนาระบบกา รดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง เล่มแรกที่มขีองกลุ่มงานเวชกรรม

  สังคม โรงพยาบาลนครพิงค์ แมว้่าข้อมูลบางข้อ บางแหง่ จะได้ไม่ครบถ้วน ทางคณะผูจ้ัดท าคาดหวัง

  ไว้วา่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาในเรื่องการเก็บข้อมูลตอ่ไป และหวังว่าข้อมูลที่ได้มาดังกล่าวนีจ้ะ

  สามารถใช้ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการวางแผนงานด าเนนิการพัฒนางานโรคไม่ติดตอ่เรือ้รัง ในการ

  ดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้ไม่มากก็น้อย

  หากข้อมูลมีขอ้ใดที่ท าให้ท่านผู้อา่นสงสัยสามารถสอบถามได้จากคณะผูจ้ัดท าทุกท่านได้โดยตรง

  คณะผู้จัดท า

  งานพัฒนาโรคไม่ติดตอ่เรือ้รัง

  งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลนครพิงค์

 • สารบัญ

  หน้า

  ค าน า ข

  คณะผู้จัดท า ง

  สรุปผลการด าเนินงาน 1

  ผลการประเมิน TCEN ผูป้่วยเบาหวานปีงบประมาณ 2554 14

  ผลการประเมิน TCEN ผูป้่วยความดันโลหิตสูงปีงบประมาณ 2554 36

  ผลการประเมิน TCEN ผูป้่วยความดันโลหิตสูงที่เป็นเบาหวานรว่มปีงบประมาณ 2554 46

  ผลการวิเคราะหผ์ลการตรวจสุขภาพประจ าปีผูป้่วยเบาหวานปีงบประมาณ 2554 55

  ผลการวิเคราะหผ์ลการตรวจสุขภาพประจ าปผีูป้่วยความดันโลหิตสูง 79

  ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบผลการตรวจสุขภาพประจ าปีผูป้่วยเบาหวานและ 100

  ความดันโลหิตสูงระหว่างปีงบประมาณ 2553 และ 2554

  ผลการด าเนนิงานพัฒนาความรูแ้ละพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้่วยเบาหวานที ่ 107

  รับการรักษาโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลเครอืข่ายโรงพยาบาลนครพิงค์

  ภาคผนวก 117

  แนวทางการป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางไตในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานใน 118

  โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลเครอืข่ายโรงพยาบาลนครพิงค์

  การเทียบค่า Macroalbumine / Microalbumie 120

  แนวทางการเจาะเลือดเพื่อสง่ตรวจทางห้องปฏิบัติการ รพ.นครพิงค์ 121

  ยาความดันโลหติสูง 122

  ผลเลอืดที่ควรรูไ้ว้ ใส่ใจสุขภาพ 124

  แนวทางการเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจทางหอ้งปฏิบัติการ รพ.นครพิงค์ 125

  แบบประเมินสุขภาพเท้าผูป้่วยเบาหวานรพสต.เครือขา่ยโรงพยาบาลนครพิงค์ 126

  แบบบันทึกการตรวจสุขภาพร่างกายประจ าปีผู้เป็นเบาหวาน -ความดันโลหิตสูง 127

  แบบสอบถามการพัฒนาความรูแ้ละพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้่วยเบาหวาน 128

  โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลเครือขา่ย รพ.นครพิงค์

  แบบฟอร์มการส่งเลือดตรวจของ รพสต.เครือขา่ย รพ.นครพิงค ์ 130

  ทะเบียนผูป้่วยเบาหวาน 131

  ทะเบียนผู้ป่วย ความดันโลหิตสูง 132

  ทะเบียนการตรวจ EKG 133

  แบบฟอร์มตอบกลับรายชื่อผูป้่วย DM/HT ที่สง่ตอ่จากรพ.นครพิงค ์ 134

  แบบแจ้งผลเลอืดผูป้่วย 135

 • คณะผู้จัดท า

  1. นางพึงพิศ โลหิตชาติ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

  2. นางศรพีิงค์ นิธิวิทยา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

  3. นางมลิวัลย์ กาญจนวงศ์ชัย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

  4. นางสุรภี คุณยศยิ่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

  5. นางนวลสกุล แก้วลาย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

  6. นางสุพรพรรณ ถ้ าแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

  7. นางเกศสุดาภรณ์ เกียรติอนันต์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

  8. นางธมนวรรณ วงษ์ห้าวศกึ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

  9. นางกันยา ค าภีระ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

 • 5

  สรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

  โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลเครือข่ายโรงพยาบาลนครพิงค์ประจ าปี ๒๕๕๔

  ปัจจุบันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็นโรคเรือ้รังที่เกิดจากพฤติกรรมการดูแลตนเองและ

  เป็นปัญหาส าคัญทางสาธารณสุขที่มีความชุกและอุบัติการณข์องโรคเพิ่มสูงขึน้ ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้ว

  และประเทศที่ก าลังพัฒนา จากรายงานขององค์การอนามัยโลก ใน ปี พ .ศ. ๒๕๔๓ พบผูป้่วยเบาหวาน

  ๑๗๗ ล้านคน และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น ๓๖๖ ล้านคนในปีพ.ศ. ๒๕๗๓ (WHO, ๒๐๐๖) โดยมี

  ผูเ้สียชีวติจากเบาหวานทั่วโลก ๓.๒ ล้านคน และพบว่าประเทศไทย ความชุกของโรคเบาหวานใน

  ประชากรอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี เพิ่มจากร้อยละ ๔.๔ (๒๕๔๐) เป็นรอ้ยละ ๖.๖ (๒๕๔๗) และยังพบว่า อัตรา

  ตายด้วยโรคเบาหวานของคนไทยร้อยละ ๑๒.๒๑ (ปี ๒๕๕๑) และอัตราตายด้วยโรคความดันโลหิตสูงร้อย

  ละ ๓.๖๔ และ ๓.๙๐ ในปี ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๑ ตามล าดับ จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่า โรคเบาหวานและ

  ความดันโลหิตสูง ไม่เพียงแตเ่ป็นภาวะเรื้อรังสองชนิดที่มคีวามส าคัญในประเทศไทยเท่านั้นยังเป็นปัญหา

  สาธารณสุขที่ส าคัญทั่วโลกอีกปัญหาหนึ่ง

  จากการด าเนินงานในพื้นที่เครือขา่ยโรงพยาบาลนครพิงค์ที่ผา่นมาพบปัญหาทั้งเรื่องระบบข้อมูลที่

  หนว่ยบริการหลักไม่มีขอ้มูลการดูแลผู้ป่วยในภาพรวม ยังผลใหไ้ม่สามารถวิเคราะหผ์ลการดูแลผู้ป่วย เรื่อง

  ระบบการดูแลผู้ป่วยตามแนวเวชปฏิบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนส่งผลใหร้ะบบการดูแลผู้ป่วยไม่ได้มาตรฐาน ไม่

  ครอบคลุม ไม่สามารถวิเคราะหป์ระสิทธิผลการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้

  ดังนัน้กลุ่มงานเวชกรรมสังคมจึงได้พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง

  โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลเครอืข่ายโรงพยาบาลนครพิงค์ เพื่อให้ตอบสนองต่อนโยบายกระทรวง

  สาธารณสุขและส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และพิจารณาด าเนนิงานตามเกณฑท์ี่ก าหนด ที่

  ส าคัญได้แก่ การจัดบริการรองรับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแ ละความดันโลหิตสูงที่ถูกส่งกลับมาอย่าง

  ต่อเนื่องตามแผนการรักษา การรวบรวมวิเคราะหผ์ลการรักษาผูป้่วยจากผลตรวจสุขภาพประจ าปี เพื่อ

  จัดเก็บเป็นฐานขอ้มูล รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนก่อใหเ้กิดการรวมตัวกันจัดตัง้ชมรมผู้ป่วย

  เบาหวาน และความดันโลหิตสูง ซึ่งจะท า ให้คุณภาพบริการในโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลเครือขา่ย

  โรงพยาบาลนครพิงค์มีประสทิธิภาพ ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างตอ่เนื่อง สง่ผลใหล้ดอัตราป่วย อัตราตาย

  และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

  วัตถุประสงค์

  ๑.เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ

  ต าบล เครือขา่ย

  ๒.เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการตามมาตรฐานเพื่อป้องกันหรอืชะลอภาวะแทรกซ้อน

  ๓.เพื่อให้ผู้ป่วยที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการสามารถเข้าถึงบริการ

  ๔.เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนให้มคีุณภาพชวีิตที่ดีและผูป้่วยเบาหวานควาดัน

  โลหติสูงได้รับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในชุมชน

 • 6

  ผลการด าเนินงาน (Output)

  ๑. มีการด าเนินการพัฒนาคลินิกเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลสง่เสริม

  สุขภาพต าบลเครอืข่าย

  ๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และระบบบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

  ความดันโลหิตสูงและการส่งต่อเพื่อการดูแลตอ่เนื่องกับโรงพยาบาลศูนย์ล าปางและ

  โรงพยาบาลศูนย์เชยีงรายประชานุเคราะห์

  ๓. มีการจัดกระบวนการ Self help group กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่รับ

  การรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเครอืข่าย ๑๒ แห่งซึ่งกระบวนการ

  ดังกล่าวมีกลุ่มผู้ป่วย เข้าร่วมเฉลี่ยครั้งละ ๒๐ คน ใชเ้วลาในการพูดคุย ประมาณ

  ๑.๓๐-๒ ช่ัวโมง โดยมีประเด็นที่ใชใ้นการพูดคุย ดังนี้

  - การทบทวนอาการเจ็บป่วย ความรู้สกึ อาการ ผลกระทบ

  - การปรับตัวเพื่ออยู่กับโรคเบาหวาน ทั้งในส่วนที่ช่วยใหก้ารควบคุมโรคดีขึ้น และท าให้

  อาการแย่ลง

  - รูปแบบการดูแลสุขภาพของตนเอง

  - แนวทางการดูแลสุขภาพของกลุ่ม

  เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถชว่ยเหลอืซึ่งกันและกันในการดูแลตนเอง และเสริมพลังกลุ่มหรือ

  ชุมชนให้เข้มแข็งเกิดกลุ่มหรอืชมรมผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงให้สามารถ

  ดูแลตนเองได้ ในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคหรอืภาวะแทรกซ้อน

  ๔.มีการส่งเสริมสนับสนุนใหโ้รงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลเครอืข่าย คัดกรองกลุ่ม

  เสี่ยงเบาหวานความดันโลหิตสูงในประชาชน อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป

  ๕. มีสง่เสริมสนับสนุนการให้บริการดูแลรักษาตามแนวเวชปฏิบัติส าหรับผูป้่วยเบาหวาน

  และความดันโลหิตสูงและบริการ Secondary prevention(การวินจิฉัยผูป้่วยรายใหม่แต่

  เนิ่น และมีกิจกรรมที่ส าคัญคือ การรักษาด้วยยา การตรวจเลือดประจ าปี การตรวจ

  คลื่นหัวใจ การตรวจคัดกรองความเสี่ยงทางตา ทางไต ทางอวัยวะส่วนปลาย และ

  สนับสนุนการจัดการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วย) ในโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล

  เครือขา่ย

  ๖. มีการส่งต่อผู้ป่วยรับการตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานขึน้จอประสาทตาในผู้ป่วย

  เบาหวาน ที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลเครอืข่าย

  ๗. มีการจัดกิจกรรมให้สุขศึกษาและส่งเสริมการดูแลเท้า ตรวจเท้าแก่ผู้ป่วยเบาหวานที่รับ

  การรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเครอืข่าย

  ๘. มีการประสานเชื่อมโยงการด าเนินงานและข้อมูลการดูแลรักษาผูป้่วยระหว่าง

  โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลเครอืข่าย

 • 7

  ๙. มีการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลนครพิงค์กลับไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาล

  ส่งเสริมสุขภาพต าบลเครอืข่ายใกล้บ้าน

  ๑๐.มีการตดิตามเยี่ยมบ้านผูป้่วยโดยทีมสหวิชาชีพเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติสามารถดูแล

  ตนเองได้อย่างถูกต้อง

  ๑๑.มีการจัดท าทะเบียนผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่รับการรักษาที่โรงพยาบาล

  ส่งเสริมสุขภาพต าบลเครอืข่าย พร้อมทั้งจัดท าฐานขอ้มูลเครือขา่ยและวิเคราะหผ์ล

  การด าเนินงาน

  ๑๒.มีการพัฒนาศักยภาพเครอืข่ายปฐมภูมเิพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยอย่างตอ่เนื่องที่ชุมชน

  ๑๓.มีประชุมแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานรว่มกันของเจ้าหนา้ที่เวชกรรมสังคม

  เดือนละ ๒ ครั้ง

  ๑๔.มีการประเมินผลการจัดบริการตามแนวทางคุณภาพบริการของส านักงานหลักประกัน

  สุขภาพแหง่ชาติ

  ผลลัพธ์ (Outcome)

  ๑. เจ้าหนา้ที่พยาบาลเวชกรรมสังคมร่วมด าเนินงานพัฒนางานคลินกิเบาหวานและความ

  ดันโลหติสูงในโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลเครอืข่าย จ านวน ๑๓ แหง่ ได้แก่

  -รพสต.แมส่า -รพสต.หว้ยทราย - รพสต.ดอนแก้ว

  -รพสต.สันคะยอม -รพสต.ขีเ้หล็กหลวง

  -รพสต.ร่ าเปิง -รพสต.บวกหมื้อ

  -รพสต.หนองจอ๊ม -รพสต.ป่าข่อยเหนอื

  -รพสต.สันปูเลย -รพสต.ต้นเปา

  -รพสต.สันกลาง -รพสต.สันโป่ง

  ๒.การศกึษาดูงาน

  โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง

  มีระบบการดูแลผู้ป่วยครบวงจรโดยสหวิชาชีพในคลินกิเบาหวานและความดันโลหิตสูง

  ในโรงพยาบาล และมีระบบ lab online ให้เครือขา่ยสามารถเชื่อมต่อขอ้มูล

  โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์

  มีการจัดสรา้งโปรแกรมรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งในโรงพยาบาลและโรงพยาบาล

  ส่งเสริมสุขภาพต าบล ซึ่งสามารถเชื่อมโยงขอ้มูลให้เกิดความตอ่เนื่องพร้อมทั้งวเิคราะห์

  ผลได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และมีการจัดท าคู่มือมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยอย่างละเอียด

  แยกเป็นเรื่องๆ เพื่อใช้ในการด าเนินงาน พร้อมกันนีไ้ด้มกีารจัดตัง้ ศูนย์ประสานงาน

  บริการสุขภาพชุมชน (PCU center) บริหารจัดการดา้นการดูแลผู้ป่วยในเครือขา่ย

  ทั้งหมด

 • 8

  ๓. มีการจัดกระบวนการ Self help group

  ในผู้ป่วยเบาหวาน ของ PCU ๑๒ แห่ง

  สามารถกระตุ้นใหเ้กิดการรวมกลุ่มของผูป้่วยโรคเบาหวานขึน้ ๓ แหง่ ได้แก่

  โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลสะลวง

  โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลหว้ยทราย

  โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลขอนตาล

  โดยทั้ง ๓ แหง่นัน้สามารถตั้งเป็นชมรมเบาหวาน ซึ่งมีรูปแบบดังนี้

  - มีประธานชมรม

  - มีกิจกรรมต่อเนื่อง เดือนละ ๑ ครั้ง โดยมีการจัดกิจกรรมในคลินิกบ้าง ใน

  หมูบ่้านบ้าง ซึ่งลักษณะกิจกรรมที่ท า ได้แก่ การรวมกลุ่มออกก าลังกาย การ

  รวมกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกันและกัน

  โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล ๙ แหง่ที่เหลือ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล

  บวกหมื้อ/ร่ าเปิง/แมส่า/ริมเหนอื/สันโป่ง/สันกลาง/ต้นเปา/สันปูเลย และหนองจ๊อม ยังไม่

  สามารถจัดตั้งเป็นชมรมเบาหวานได้

  ๔. ผลการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปในพืน้ที่เครอืข่าย ๒๒ แห่ง

  พบกลุ่มเสี่ยง DM ร้อยละ ๔.๖๔

  พบกลุ่มเสี่ยง HT ร้อยละ ๑๖.๒๔

  พบกลุ่มเสี่ยง STROKE ร้อยละ ๔๑.๕๑

  พบกลุ่มอว้น รอ้ยละ ๑๘.๓๒

  ๕. ให้บริการดูแลรักษาตามแนวเวชปฏิบัติส าหรับเบาหวานและความดันโลหิตสูงและ

  บริการ Secondary prevention ในโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลเครอืข่าย ๒๖ แห่ง

  ผูป้่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงทั้งหมด

  - ได้รับการตรวจเลอืดประจ าปี ร้อยละ ๙๘.๐๐ ( ๖,๐๓๑ คน )

  ผูป้่วยเบาหวาน ร้อยละ ๒๓.๘๓ ( ๑,๔๓๗ คน )

  ผูป้่วยความดันโลหิตสูง รอ้ยละ ๗๖.๑๗ ( ๔,๕๙๔ คน)

  - ให้บริการตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด

  ผูป้่วยเบาหวานที่มารับบริการก่อน ตรวจวินจิฉัยและให้ยา รอ้ยละ ๑๐๐

  - ผูป้่วยความดันโลหิตสูงที่รับบริการที่โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลเครอืข่ายที่

  เข้าเกณฑก์ารตรวจคลื่นหัวใจกลุ่มแรก ๑๖๐๐ คน ได้รับการตรวจ ๑,๕๐๖ คน

  คิดเป็น ร้อยละ ๙๔.๑๓

 • 9

  เกณฑก์ารตรวจวัดคลื่นหัวใจผูป้่วยความดันโลหิตสูง ที่รับการรักษาที่

  โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลเครอืข่ายโรงพยาบาลนครพิงค์

  ๑. ผูป้่วยSevere HT BP> ๑๘๐/๑๑๐ มม.ปรอท ขณะเริ่มรักษาหรอืวินจิฉัย

  (กรณีผูป้่วยความดันโลหิตสูง BP> ๑๘๐/๑๑๐ มม.ปรอท อย่างน้อย

  ๑ ครั้งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ )

  ๒. รักษา HT > ๑๐ ป ี

  ๓. มีประวัติเป็นโรคหัวใจ เชน่ โรคหัวใจโต กล้ามเนือ้หัวใจขาดเลือด หรอืเคย

  ได้รับการรักษาด้วยโรคหัวใจล้มเหลว

  ๔. เคยมีประวัติ CVA

  ผลการตรวจ

  ส่งให้อายุรแพทย์อ่านผล ๑,๔๘๑ คน

  ผลปกต ิ ร้อยละ ๖๖.๒๔ (๙๘๑ คน)

  ผิดปกต ิ ร้อยละ ๓๓.๗๖ (๕๐๐ คน)

  ผลผิดปกติได้แก่

  -Infarction wall Ischemia

  -Possible old Infarction

  -LVH , PVD

  - ร้อยละ ๖๘.๒๔ ผูป้่วยเบาหวานรับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล

  เครือขา่ยได้รับการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต ผลตรวจ

  Microalbumineurria-neg ร้อยละ ๖๗.๖๘

  ค่าที่ ๒๐ ร้อยละ ๑๒.๑๕

  ค่าที่ ๕๐ ร้อยละ ๖.๓๕

  ค่าที่ ๑๐๐ ร้อยละ ๗.๐๔

  ผล Macroalbumineuria trace ร้อยละ ๑.๕๒

  ๑+ ร้อยละ ๒.๖๒

  ๒+ ร้อยละ ๑.๘๐

  ๓+ ร้อยละ ๐.๔๑

  ๔+ ร้อยละ ๐.๔๑

  ๖. มีการส่งต่อผู้ป่วยเบาหวานที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเครอืข่าย

  รับการตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานขึน้จอประสาทตาที่ รพ.นครพิงค ์

  - ร้อยละ ๕๐.๑๙ ของผู้ป่วยเบาหวานที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

  ต าบลเครอืข่ายได้รับการตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานขึน้จอประสาทตา

  - ร้อยละ ๔๙.๘๑ ไม่มารับบริการตรวจ

 • 10

  ผลการตรวจ

  รายการ

  ผลการตรวจ

  No DR

  DR

  อื่นๆ รวม Mild

  NPDR

  Mod.

  NPDR

  Severe

  NPDR

  PDR

  ร้อยละ ๘๒.๓๗ ๘.๓๐ ๐.๔๔ ๐.๓๐ ๓.๘๕ ๔.๗๔ ๑๐๐

  ๗. จัดกิจกรรมให้สุขศึกษาและส่งเสริมการดูแลเท้า ตรวจเท้าแก่ผู้ป่วยเบาหวานที่รับการ

  รักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเครอืข่าย

  - ร้อยละ ๖๗.๙๙ ของผู้ป่วยเบาหวานที่รับบริการที่โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล

  เครือข่ายได้รับการสอนสุขศกึษาในเรื่อง โรคและภาวะแทรกซ้อน อาหาร การดูเท้า

  การออก ก าลังกาย และ การคลายเครียด

  - ผลการประเมินความรู้ ก่อนให้ความรู้ พบว่า มคีวามรู ้ ร้อยละ ๘๙.๕๓

  ผลการประเมินความรู้ หลังใหค้วามรู ้พบว่า มีความรู ้ ร้อยละ ๙๘.๗๔

  - ผลการประเมินพฤติกรรม ก่อนให้ความรู้ พบว่ามีการปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ ๘๕.๕๒

  ผลการประเมินพฤติกรรม หลังให้ความรู ้พบว่ามีการปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ ๙๔.๗๑

  - ผูป้่วยเบาหวานที่มารับการอบรมมีความพึงพอใจตอ่การให้ความรูใ้นการดูแลตนเอง

  ร้อยละ ๙๔.๗๑

  - ผูป้่วยเบาหวานที่รับบริการที่โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลเครอืข่ายได้รับการ

  ตรวจเท้าและให้สุขศกึษาการดูแลเท้าอย่างละเอียด ร้อยละ ๗๒.๒๕

  ผลการตรวจคอื

  ผลปกต(ิlow risk) ร้อยละ ๘๓.๘๓

  ผิดปกต(ิModerate risk) ร้อยละ ๑๓.๕๐

  ผิดปกต(ิHigh risk) ร้อยละ ๑.๕๕

  ผิดปกต(ิVery High risk) ร้อยละ ๑.๑๓

  ๘. มีการเชื่อมโยงขอ้มูลระหว่างโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลผา่น

  ระบบอินเตอรเ์นต(โปรแกรมLab online และ VDO conference) โดยประสานขอ

  โปรแกรมจากโรงพยาบาลศูนย์ล าปางติดตัง้ในระบบเพื่อเชื่อมโยงผลตรวจสุขภาพ

  ประจ าปีผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่รับบริการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล

  เครือขา่ยที่สง่ตรวจที่โรงพยาบาลผ่านระบบอินเตอรเ์นต โดยก าหนดขอบข่ายการเข้าถึง

  ข้อมูลเพื่อป้องกันความลับของผู้ป่วย ซึ่งได้มกีารจัดอบรมให้เครือขา่ยและด าเนินการ

  ติดตัง้ทุกโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลเครอืข่ายและยังอยู่ในชว่งทดลองใชง้าน

  พร้อมกันนีไ้ด้มกีารพัฒนาระบบฐานขอ้มูลพร้อมทั้งวิเคราะหข์้อมูลผู้ป่วยเบาหวานและ

 • 11

  ความดันโลหิตสูงและจัดสร้างโปรแกรมเพื่อใชร้วบรวมข้อมูลและวิเคราะห ์ตามเกณฑท์ี่

  ก าหนด

  ๘.มีการประชุมพัฒนางานเบาหวานและความดันโลหิตสูงกลุ่มงานเวชกรรมสังคมและ

  โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลทุกแห่ง ๓ ครั้ง และมีการประชุมวางแผนพัฒนา

  งานโรคเรื้อรังเจ้าหนา้ที่พยาบาลกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ๑๑ ครั้ง

  ๙.ผลการประเมินผลการจัดบริการตามแนวทางคุณภาพบริการ ของ สปสช .

  ผา่นเกณฑร์้อยละ ๓๐.๗๗ ไม่ผ่านเกณฑร์้อยละ ๖๙.๒๓ แยกได้เป็น

  อ าเภอ ผา่นเกณฑ์(แห่ง) ไม่ผ่านเกณฑ์(แห่ง) รวม(แห่ง)

  แมร่ิม ๒ ๑๒ ๑๔

  แมแ่ตง ๒ ๑ ๓

  สันก าแพง ๑ ๑ ๒

  สันทราย ๒ ๑ ๓

  เมือง ๐ ๒ ๒

  ดอยสะเก็ด ๑ ๑ ๒

  รวม ๘ ๑๘ ๒๖

  ๑๐.ผลการประเมินตัวช้ีวัดคุณภาพการดูแลผูป้่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง (TCEN)

  ๑๐.๑ ตัวชี้วัดการบริการผู้ป่วยโรคเบาหวาน(TCEN) ๒๐ ข้อ

  ๑.อัตราระดับ FBS ในผู้ป่วย DM

  อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ (> ๗๐ mg/dl และ < ๑๓๐ mg/dl) ร้อยละ ๕๒.๖๑

  ๒. อัตราผูป้่วย DM ที่ได้รับการตรวจ HbA1C ประจ าปี ร้อยละ ๙๑.๖๙

  ๓. อัตราผูป้่วย DM ที่ได้รับการตรวจ HbA1C น้อยกว่า ๗ % ร้อยละ ๔๕.๖๙

  ๔. อัตราการรักษาใน รพ.เนื่องจากภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน

  จากโรคเบาหวานภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ Hyperglycemia,Ketosis,Hypoglycemia ร้อยละ ๘.๐๓

  ๕. อัตราผูป้่วย DM ที่ได้รับการตรวจ Lipid profile ประจ าปี ร้อยละ ๙๒.๘๖

  ๖. อัตราผูป้่วย DM ที่มรีะดับ LDL< ๑๐๐ mg/dl ร้อยละ ๒๕.๙๖

  ๗. อัตราของระดับ BP ในผู้ป่วย DM ที่มรีะดับBP

  ต่ ากว่าหรอืเท่ากับ ๑๓๐/๘๐ mmHg ร้อยละ ๔๖.๖๓

  ๘. อัตราผูป้่วย DM อายุ ๔๐ ปีขึ้นไปที่ได้รับยา Aspirin ร้อยละ ๓๓.๗๒

  ๙. อัตราผูป้่วย DM ได้รับการตรวจ Microalbumin ประจ าปี ร้อยละ ๗๕.๒๗

  ๑๐.อัตราผูป้่วย DM มี Microalbuminuriaที่ได้รับการรักษาด้วยยา

  ACE inhibitor หรอืARB ร้อยละ ๖๕.๗๑

  ๑๑.อัตราผูป้่วย DM ที่ได้รับการตรวจจอประสาทตาประจ าปี ร้อยละ ๔๕.๔๗

  ๑๒.อัตราผูป้่วย DM ที่ได้รับการตรวจสุขภาพชอ่งปากประจ าปี ไม่มขี้อมูล

 • 12

  ๑๓.อัตราผูป้่วย DM ที่ได้รับการตรวจเท้าอย่างละเอียดประจ าปี ร้อยละ ๗๒.๒๕

  ๑๔.อัตราผูป้่วย DM ที่มแีผลที่เท้า ร้อยละ ๐.๔๘

  ๑๕.อัตราผูป้่วย DM ที่ได้รับการตัดนิว้เท้า,เท้าหรอืขา ร้อยละ ๐.๓๘

  ๑๖.อัตราผูป้่วย DM ที่ได้รับการสอนให้ตรวจและดูแลเท้าด้วยตนเอง

  หรอืสอนผูดู้แลอย่างนอ้ย ๑ ครั้งต่อ ร้อยละ ๖๗.๙๙

  ๑๗.อัตราผูป้่วย DM ที่สูบบุหรี่ ได้รับค าแนะน าปรึกษาให้เลิกสูบบุหรี่ ร้อยละ ๑๗.๓๘

  ๑๘.อัตราผูป้่วย DM ที่ม ีDiabetic retinopathy ร้อยละ ๖.๑๑

  ๑๙.อัตราผูป้่วย DM ที่ม ีDiabetic nephropathy ร้อยละ ๓๒.๖๙

  ๒๐.อัตราผูป้่วย DM รายใหมจ่ากกลุ่มเสี่ยง Impaired fasting glucose (IFG) ร้อยละ ๐.๙๖

  ๑๐.๒ ตัวชี้วัดคุณภาพบริการผู้ป่วยความดันโลหติสูง ๗ ข้อ(กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตสูงร่วม)

  ๑.อัตราผูป้่วยHTที่ควบคุมระดับBPอยู่ในเกณฑ์

 • 13

  ๑๑.๒. โครงการความรูพ้ฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้่วยเบาหวาน ศูนย์สุขภาพชุมชนเครือขา่ย

  โรงพยาบาลนครพิงค์(โครงการวิจัย R2R) โดยใช้งบประมาณจากกองทุนโรคเรือ้รัง ส านักงานหลักประกัน

  สุขภาพแหง่ชาติด าเนินการ ๒๙,๐๐๐ บาท

  ๑๒.จัดกิจกรรม empowerment แก่ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่รับการรักษาที่

  รพสต.เครือขา่ยที่มผีลการตรวจสุขภาพประจ าปีที่ผดิปกติ

  รพสต.หนองจอ๊ม ผูป้่วยเบาหวาน ๕๖ ราย

  รพสต.บ้านซาง ผูป้่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ๕ ราย

  รพสต.สันคะยอม ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ๓๐ ราย

  รพสต.ตลาดขวัญ ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ๑๕ ราย

  รพสต.สันปูเลย ผูป้่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ๒๕ ราย

  รพสต.ร่ าเปิง ผูป้่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ๓๐ ราย

  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนิน

  ๑. อัตราก าลังต่อภาระงานไม่เพียงพอในการด าเนินงาน

  ๒. เกณฑก์ารด าเนินงานตามมาตรฐานค่อนขา้งละเอียดท าให้การด าเนินงานล่าช้าประกอบกับปริมาณ

  ผูป้่วยในโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลค่อนข้างมาก

  ๓. ผูป้่วยยังไม่มีความเชื่อมั่นในเรื่องการดูแลตนเอง ยังติดกับการพึ่งพาการรักษาจากการแพทย์

  ๔. ผูป้่วยไม่คุน้ชินกับลักษณะของการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านความรู้ ประสบการณข์อง

  ผูอ้ื่นขาดผูน้ า(แกนน า)ในการด าเนินกระบวนการ Self help group รวมทั้งการจัดตั้งเป็นชมรม เบาหวาน

  บางคนยังไม่มคีวามมั่นใจในการที่จะเป็นคนขับเคลื่อนกลุ่มหรอืจัดตัง้เป็นชมรม ประกอบกับเจ้าหนา้ที่

  โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลยังขาดความพร้อมในเรื่องการจัด กระบวนการเรียนรู้ หรอืการสรา้ง

  การมสี่วนรว่มในการดูแลตนเองของผูป้่วยในลักษณะนี้ และ ความสัมพันธ์ที่ไม่คุน้เคยกันระหว่างผู้น า

  กระบวนการ (ซึ่งมาจากกลุ่มงานเวชกรรมสังคม กับ ผูป้่วยที่เข้ากลุ่ม Self help group )

  ๕. ขาดความตอ่เนื่องในการดูแลรักษาผูป้่วยที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเนื่องจาก เจ้าหนา้ที่ตอ้ง

  ประชุมรับนโยบายบ่อย มีงานมาก และบางแหง่ขาดการรวบรวมข้อมูลเพื่อ เปรียบเทียบ

  ประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วย

  ข้อเสนอแนะและแนวคดิในการพัฒนา

  ๑. จัดเวทีรว่มกันพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อย่างเป็นระบบ

  ๒. ผูบ้ริหารเป็นแกนหลักในการมอบนโยบายและสนใจร่วมเป็นผูน้ าสนับสนุนในการด าเนินการพัฒนางาน

  ให้มปีระสิทธิภาพ ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ

  ๓. ให้ความส าคัญ จัดกิจกรรม empowerment แก่ผู้ป่วยที่มผีลการตรวจสุขภาพประจ าปีที่ผดิปกติ เป็น

  รายบุคคล และ รายกลุ่ม ซึ่งเริ่มท าไปบางสว่นแล้ว

  ๔. เน้นการสง่เสริมให้ผู้ป่วยการดูแลสุขภาพตนเองให้มากขึ้นและตอ่เนื่องให้มคีวามยั่งยืน

 • 14

  ผลการประเมนิ TCEN ผู้ป่วยเบาหวานที่รับการรักษา

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเครอืข่าย โรงพยาบาลนครพิงค์

  แยกรายข้อและรายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

  ปีงบประมาณ 2554

 • 15

  ตัวชี้วัดคุณภาพบริการคลินิกเบาหวาน

  1. อัตราของระดับ Fasting blood sugar ในผู้ป่วยเบาหวานอยู่ในเกณฑ์

  ที่ ควบคุมได้ (≥ 70 mg/dl และ ≤ 130 mg/dl)

  2. อัตราผูป้่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ HbA1C ประจ าปี

  3. อัตราผูป้่วยเบาหวานที่มีระดับ HbA1C น้อยกว่า 7 %

  4. อัตราการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันจาก

  โรคเบาหวาน

  5. อัตราผูป้่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ Lipid profile ประจ าปี

  6. อัตราผูป้่วยเบาหวานที่มีระดับ LDL < 100 mg/dl

  7. อัตราของระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับความดันโลหิตต่ า

  กว่าหรอืเท่ากับ 130/80 mmHg.

  8. อัตราผูป้่วยเบาหวานอายุ 40 ปีขึ้นไปที่ได้รับยา Aspirin

  9. อัตราผูป้่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ Micro albumin ประจ าปี

  10. อัตราผูป้่วยเบาหวานม ีMicroalbuminuria ที่ได้รับการรักษาด้วยยา

  ACE inhibitor หรอื ARB

  11. อัตราผูป้่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจจอประสาทตาประจ าปี

  12. อัตราผูป้่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจสุขภาพชอ่งปากประจ าปี

  13. อัตราผูป้่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจเท้าอย่างละเอียดประจ าปี

  14. อัตราผูป้่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า

  15. อัตราผูป้่วยเบาหวานที่ได้รับการตัดนิว้เท้า,เท้าหรอืขา

  16. อัตราผูป้่วยเบาหวานที่ได้รับการสอนให้ตรวจและดูแลเท้าด้วยตนเองหรอื

  สอนผูดู้แลอย่างนอ้ย 1 ครั้งตอ่ปี

  17. อัตราผูป้่วยเบาหวานที่สูบบุหรี่ซึ่งได้รับค าแนะน าปรึกษาให้เลิกสูบบุหรี่

  18. อัตราผูป้่วยเบาหวานที่เป็น Diabetic retinopathy

  19. อัตราผูป้่วยเบาหวานที่เป็น Diabetic nephropathy

  20.อัตราผูป้่วยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุ่มเสี่ยง Impaired fasting glucose (IFG)

  TCEN : Toward Clinical Excellence Network

 • 16

  1. อัตราของระดับ Fasting blood sugar ในผู้ป่วยเบาหวานอยู่ในเกณฑ์ท่ี ควบคุมได้

  (≥ 70 mg/dl และ ≤ 130 mg/dl) แยกราย รพสต.เครือข่าย รพ.นครพิงค์

  ล าดับ รพสต. จ านวนผู้ป่วย ผลตรวจ FBS

  70 – 130 mg/dl

  ร้อยละ

  DM DM+HT รวม

  1 ดอนแก้ว 26 55 81 42 51.85

  2 แมส่า 14 19 33 16 48.48

  3 ดอนตัน 23 22 45 7 15.56

  4 วังป้อง 5 14 19 10 52.63

  5 ขอนตาล 4 9 13 5 38.46

  6 ริมเหนอื 23 33 56 28 50.00

  7 หว้ยทราย 4 6 10 4 40.00

  8 สันโป่ง 40 63 103 44 42.71

  9 โป่งแยง 23 19 42 21 50.00

  10 แมแ่รม 21 26 47 25 53.19

  11 สะลวง 10 11 21 13 61.90

  12 ขีเ้หล็กหลวง 12 7 19 11 57.89

  13 บ้านซาง 2 14 16 3 18.75

  14 สันคะยอม 12 12 24 11 45.83

  15 ป่าข่อย 13 19 32 14 43.75

  16 ท่าหลุก 4 11 15 9 60.00

  17 ต้นเปา 46 138 184 120 65.22

  18 สันกลาง 32 43 75 38 50.00

  19 สันปูเลย 50 55 105 50 47.62

  20 ตลาดขวัญ 14 14 28 11 39.29

  21 หนองจอ๊ม 16 144 160 113 70.63

  22 สันนาเม็ง 48 67 115 58 50.43

  23 สันพระเนตร 16 49 65 37 56.92

  24 ร่ าเปิง 23 38 61 16 26.23

  25 บวกหมื้อ 16 32 48 34 70.83

  26 สันป่ายาง 24 15 39 26 66.67

  รวม 521 935 1456 766 52.61

 • 17

  2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ HbA1C ประจ าปี แยกราย รพสต.เครือข่าย รพ.นครพิงค์

  ล าดับ รพสต. จ านวนผู้ป่วย ได้รับการตรวจ

  HbA1C

  ร้อยละ

  DM DM+HT รวม

  1 ดอนแก้ว 26 55 81 61 75.31

  2 แมส่า 14 19 33 29 87.88

  3 ดอนตัน 23 22 45 36 80.00

  4 วังป้อง 5 14 19 19 100.00

  5 ขอนตาล 4 9 13 10 76.92

  6 ริมเหนอื 23 33 56 41 73.21

  7 หว้ยทราย 4 6 10 9 90.00

  8 สันโป่ง 40 63 103 93 90.29

  9 โป่งแยง 23 19 42 40 95.24

  10 แมแ่รม 21 26 47 46 97.87

  11 สะลวง 10 11 21 21 100.00

  12 ขีเ้หล็กหลวง 12 7 19 19 100.00

  13 บ้านซาง 2 14 16 14 87.50

  14 สันคะยอม 12 12 24 24 100.00

  15 ป่าข่อย 13 19 32 32 100.00

  16 ท่าหลุก 4 11 15 15 100.00

  17 ต้นเปา 46 138 184 168 91.30

  18 สันกลาง 32 43 75 71 94.67

  19 สันปูเลย 50 55 105 93 88.57

  20 ตลาดขวัญ 14 14 28 26 92.86

  21 หนองจอ๊ม 16 144 160 151 94.38

  22 สันนาเม็ง 48 67 115 113 98.26

  23 สันพระเนตร 16 49 65 59 90.77

  24 ร่ าเปิง 23 38 61 59 96.72

  25 บวกหมื้อ 16 32 48 48 100.00

  26 สันป่ายาง 24 15 39 38 97.44

  รวม 521 935 1456 1335 91.69

 • 18

  3. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับ HbA1C น้อยกว่า 7 % แยกราย รพสต.เครือข่าย รพ.นครพิงค์

  ล าดับ รพสต. จ านวนผู้ป่วย ผลตรวจ

  HbA1C < 7 %

  ร้อยละ

  DM DM+HT รวม

  1 ดอนแก้ว 26 55 81 40 65.57

  2 แมส่า 14 19 33 7 21.14

  3 ดอนตัน 23 22 45 19 52.78

  4 วังป้อง 5 14 19 11 57.89

  5 ขอนตาล 4 9 13 3 30.00

  6 ริมเหนอื 23 33 56 20 48.78

  7 หว้ยทราย 4 6 10 6 66.67

  8 สันโป่ง 40 63 103 46 44.66

  9 โป่งแยง 23 19 42 6 15.00

  10 แมแ่รม 21 26 47 11 23.40

  11 สะลวง 10 11 21 6 28.57

  12 ขีเ้หล็กหลวง 12 7 19 11 57.89

  13 บ้านซาง 2 14 16 4 28.57

  14 สันคะยอม 12 12 24 6 25.00

  15 ป่าข่อย 13 19 32 13 40.63

  16 ท่าหลุก 4 11 15 5 33.33

  17 ต้นเปา 46 138 184 66 39.29

  18 สันกลาง 32 43 75 50 70.42

  19 สันปูเลย 50 55 105 49 52.69

  20 ตลาดขวัญ 14 14 28 4 15.38

  21 หนองจอ๊ม 16 144 160 70 46.36

  22 สันนาเม็ง 48 67 115 78 69.03

  23 สันพระเนตร 16 49 65 27 45.76

  24 ร่ าเปิง 23 38 61 29 49.15

  25 บวกหมื้อ 16 32 48 11 22.92

  26 สันป่ายาง 24 15 39 12 31.58

  รวม 521 935 1456 610 45.69

 • 19

  4. อัตราการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันจากโรคเบาหวาน

  แยกราย รพสต.เครือข่าย รพ.นครพิงค์

  ล าดับ รพสต. จ านวนผู้ป่วย Admit ร.พ

  จากภาวะฉุกเฉิน

  ร้อยละ

  DM DM+HT รวม

  1 ดอนแก้ว 26 55 81 ไม่มขี้อมูล -

  2 แมส่า 14 19 33 ไม่มขี้อมูล -

  3 ดอนตัน 23 22 45 ไม่มขี้อมูล -

  4 วังป้อง 5 14 19 ไม่มขี้อมูล -

  5 ขอนตาล 4 9 13 ไม่มขี้อมูล -

  6 ริมเหนอื 23 33 56 ไม่มขี้อมูล -

  7 หว้ยทราย 4 6 10 ไม่มขี้อมูล -

  8 สันโป่ง 40 63 103 ไม่มขี้อมูล -

  9 โป่งแยง 23 19 42 ไม่มขี้อมูล -

  10 แมแ่รม 21 26 47 ไม่มขี้อมูล -

  11 สะลวง 10 11 21 ไม่มขี้อมลู -

  12 ขีเ้หล็กหลวง 12 7 19 ไม่มขี้อมูล -

  13 บ้านซาง 2 14 16 ไม่มขี้อมูล -

  14 สันคะยอม 12 12 24 ไม่มขี้อมูล -

  15 ป่าข่อย 13 19 32 ไม่มขี้อมูล -

  16 ท่าหลุก 4 11 15 ไม่มขี้อมูล -

  17 ต้นเปา 46 138 184 4 2.17

  18 สันกลาง 32 43 75 1 1.33

  19 สันปูเลย 50 55 105 1 0.95

  20 ตลาดขวัญ 14 14 28 1 3.57

  21 หนองจอ๊ม 16 144 160 ไม่มขี้อมูล -

  22 สันนาเม็ง 48 67 115 ไม่มขี้อมูล -

  23 สันพระเนตร 16 49 65 ไม่มขี้อมูล -

  24 ร่ าเปิง 23 38 61 ไม่มขี้อมูล -

  25 บวกหมื้อ 16 32 48 ไม่มขี้อมูล -

  26 สันป่ายาง 24 15 39 ไม่มีข้อมูล -

  รวม 521 935 1456 7 0.48

 • 20

  5. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ Lipid profile ประจ าปี แยกราย รพสต.เครือข่าย

  รพ.นครพิงค์

  ล าดับ รพสต. จ านวนผู้ป่วย ได้รับการตรวจ

  Lipid profile

  ร้อยละ

  DM DM+HT รวม

  1 ดอนแก้ว 26 55 81 62 76.54

  2 แมส่า 14 19 33 31 93.94

  3 ดอนตัน 23 22 45 36 80.00

  4 วังป้อง 5 14 19 19 100.00

  5 ขอนตาล 4 9 13 11 84.61

  6 ริมเหนอื 23 33 56 43 76.78

  7 หว้ยทราย 4 6 10 10 100.00

  8 สันโป่ง 40 63 103 93 90.29

  9 โป่งแยง 23 19 42 41 97.62

  10 แมแ่รม 21 26 47 43 91.49

  11 สะลวง 10 11 21 21 100.00

  12 ขีเ้หล็กหลวง 12 7 19 18 94.74

  13 บ้านซาง 2 14 16 16 100.00

  14 สันคะยอม 12 12 24 24 100.00

  15 ป่าข่อย 13 19 32 32 100.00

  16 ท่าหลุก 4 11 15 15 100.00

  17 ต้นเปา 46 138 184 168 91.30

  18 สันกลาง 32 43 75 73 97.33

  19 สันปูเลย 50 55 105 97 92.38

  20 ตลาดขวัญ 14 14 28 26 92.85

  21 หนองจอ๊ม 16 144 160 153 95.62

  22 สันนาเม็ง 48 67 115 113 98.26

  23 สันพระเนตร 16 49 65 60 92.30

  24 ร่ าเปิง 23 38 61 61 100.00

  25 บวกหมื้อ 16 32 48 48 100.00

  26 สันป่ายาง 24 15 39 38 97.44

  รวม 521 935 1456 1352 92.86

 • 21

  6. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับ LDL น้อยกว่า 100 mg/dl แยกราย รพสต.เครือข่าย

  รพ.นครพิงค์

  ล าดับ รพสต. จ านวนผู้ป่วย Lipid profile

  < 100 mg/dl

  ร้อยละ

  DM DM+HT รวม

  1 ดอนแก้ว 26 55 81 17 27.42

  2 แมส่า 14 19 33 8 25.81

  3 ดอนตัน 23 22 45 11 30.56

  4 วังป้อง 5 14 19 4 21.05

  5 ขอนตาล 4 9 13 2 18.18

  6 ริมเหนอื 23 33 56 9 20.93

  7 หว้ยทราย 4 6 10 3 30.00

  8 สันโป่ง 40 63 103 26 27.96

  9 โป่งแยง 23 19 42 7 17.07

  10 แมแ่รม 21 26 47 8 18.61

  11 สะลวง 10 11 21 9 42.86

  12 ขีเ้หล็กหลวง 12 7 19 1 5.56

  13 บ้านซาง 2 14 16 4 25.00

  14 สันคะยอม 12 12 24 3 12.50

  15 ป่าข่อย 13 19 32 9 28.13

  16 ท่าหลุก 4 11 15 5 33.33

  17 ต้นเปา 46 138 184 61 36.30

  18 สันกลาง 32 43 75 6 8.20

  19 สันปูเลย 50 55 105 15 15.46

  20 ตลาดขวัญ 14 14 28 5 19.23

  21 หนองจอ๊ม 16 144 160 41 26.8

  22 สันนาเม็ง 48 67 115 39 34.51

  23 สันพระเนตร 16 49 65 25 38.46

  24 ร่ าเปิง 23 38 61 21 34.42

  25 บวกหมื้อ 16 32 48 6 12.50

  26 สันป่ายาง 24 15 39 6 15.36

  รวม 521 935 1456 351 24.11

 • 22

  7. อัตราของระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับความดันโลหิตต่ ากว่าหรือเท่ากับ

  130/80 mmHg. แยกราย รพสต.เครือข่าย รพ.นครพิงค์

  ล าดับ รพสต. จ านวนผู้ป่วย ระดับ BP

  < 130/80 mmHg

  ร้อยละ

  DM DM+HT รวม

  1 ดอนแก้ว 26 55 81 48 59.26

  2 แมส่า 14 19 33 10 30.30

  3 ดอนตัน 23 22 45 0 0

  4 วังป้อง 5 14 19 8 42.11

  5 ขอนตาล 4 9 13 4 30.76

  6 ริมเหนอื 23 33 56 14 25.00

  7 หว้ยทราย 4 6 10 3 30.00

  8 สันโป่ง 40 63 103 46 44.66

  9 โป่งแยง 23 19 42 20 47.62

  10 แมแ่รม 21 26 47 32 68.09

  11 สะลวง 10 11 21 11 52.38

  12 ขีเ้หล็กหลวง 12 7 19 6 31.50

  13 บ้านซาง 2 14 16 7 43.75

  14 สันคะยอม 12 12 24 13 54.17

  15 ป่าข่อย 13 19 32 14 43.75

  16 ท่าหลุก 4 11 15 6 40.00

  17 ต้นเปา 46 138 184 103 55.98

  18 สันกลาง 32 43 75 27 36.00

  19 สันปูเลย 50 55 105 46 43.81

  20 ตลาดขวัญ 14 14 28 16 57.14

  21 หนองจอ๊ม 16 144 160 76 47.50

  22 สันนาเม็ง 48 67 115 71 61.74

  23 สันพระเนตร 16 49 65 28 43.08

  24 ร่ าเปิง 23 38 61 25 40.98

  25 บวกหมื้อ 16 32 48 18 37.50

  26 สันป่ายาง 24 15 39 27 69.23

  รวม 521 935 1456 679 46.63

 • 23

  8. อัตราผู้ป่วยเบาหวานอายุ 40 ปีขึ้นไปที่ได้รับยา Aspirin แยกราย รพสต.เครือข่าย รพ.นครพิงค์

  ล าดับ รพสต. จ านวนผู้ป่วย อายุ 40 ปี และ

  ได้รับยา ASA

  ร้อยละ

  DM DM+HT รวม

  1 ดอนแก้ว 26 55 81 ไม่มขี้อมูล -

  2 แมส่า 14 19 33 17 54.52

  3 ดอนตัน 23 22 45 0 0.00

  4 วังป้อง 5 14 19 11 57.89

  5 ขอนตาล 4 9 13 ไม่มขี้อมูล -

  6 ริมเหนอื 23 33 56 15 26.79

  7 หว้ยทราย 4 6 10 4 40.00

  8 สันโป่ง 40 63 103 17 16.50

  9 โป่งแยง 23 19 42 11 26.19

  10 แมแ่รม 21 26 47 ไม่มขี้อมูล -

  11 สะลวง 10 11 21 10 47.62

  12 ขีเ้หล็กหลวง 12 7 19 ไม่มขี้อมูล -

  13 บ้านซาง 2 14 16 8 50.00

  14 สันคะยอม 12 12 24 15 62.50

  15 ป่าข่อย 13 19 32 15 46.88

  16 ท่าหลุก 4 11 15 10 66.67

  17 ต้นเปา 46 138 184 112 60.87

  18 สันกลาง 32 43 75 17 22.70

  19 สันปูเลย 50 55 105 40 38.10

  20 ตลาดขวัญ 14 14 28 20 71.43

  21 หนองจอ๊ม 16 144 160 127 79.38

  22 สันนาเม็ง 48 67 115 ไม่มขี้อมูล -

  23 สันพระเนตร 16 49 65 ไม่มขี้อมูล -

  24 ร่ าเปิง 23 38 61 33 54.10

  25 บวกหมื้อ 16 32 48 5 10.42

  26 สันป่ายาง 24 15 39 4 10.26

  รวม 521 935 1456 491 33.72

 • 24

  9.อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ Microalbumin ประจ าปี

  แยกราย รพสต.เครือข่าย รพ.นครพิงค์

  ล าดั

  รพสต. จ านวนผู้ป่วย ไดร้ับการตรวจ

  Microalbumin ร้อยละ

  DM DM+HT รวม

  1 ดอนแก้ว 26 55 81 ไม่มขี้อมูล -

  2 แมส่า 14 19 33 18 54.55

  3 ดอนตัน 23 22 45 0 0

  4 วังป้อง 5 14 19 17 89.47

  5 ขอนตาล 4 9 13 6 46.15

  6 ริมเหนอื 23 33 56 23 41.07

  7 หว้ยทราย 4 6 10 4 40

  8 สันโป่ง 40 63 103 82 79.61

  9 โป่งแยง 23 19 42 18 42.86

  10 แมแ่รม 21 26 47 43 91.49

  11 สะลวง 10 11 21 21 100

  12 ขีเ้หล็กหลวง 12 7 19 18 94.74

  13 บ้านซาง 2 14 16 16 100

  14 สันคะยอม 12 12 24 24 100

  15 ป่าข่อย 13 19 32 15 46.88

  16 ท่าหลุก 4 11 15 15 100

  17 ต้นเปา 46 138 184 169 91.85

  18 สันกลาง 32 43 75 74 98.67

  19 สันปูเลย 50 55 105 95 90.48

  20 ตลาดขวัญ 14 14 28 28 100

  21 หนองจอ๊ม 16 144 160 150 93.75

  22 สันนาเม็ง 48 67 115 114 99.13

  23 สันพระเนตร 16 49 65 ไม่มขีอ้มูล -

  24 ร่ าเปิง 23 38 61 59 96.72

  25 บวกหมื้อ 16 32 48 48 100

  26 สันป่ายาง 24 15 39 39 100

  รวม 521 935 1456 1096 75.27

 • 25

  10. อัตราผู้ป่วยเบาหวานมี Microalbuminuria ที่ได้รับการรักษาด้วยยาACE inhibitor หรอื ARB

  แยกราย รพสต.เครือข่าย รพ.นครพิงค์

  ล าดับ รพสต. จ านวนผู้ป่วย ตรวจแล้วกินยา ACEI

  และ ARB

  จน.Pt

  ที่มภีาวะทางไต ร้อยละ

  DM DM+HT รวม

  1 ดอนแก้ว 26 55 81 ไม่มขี้อมูล ไม่มขี้อมูล -

  2 แมส่า 14 19 33 3 5 60.00

  3 ดอนตัน 23 22 45 0 0 0.00

  4 วังป้อง 5 14 19 1 3 33.33

  5 ขอนตาล 4 9 13 ไม่มขี้อมูล 2 -

  6 ริมเหนอื 23 33 56 3 8 37.50

  7 หว้ยทราย 4 6 10 1 3 33.33

  8 สันโป่ง 40 63 103 23 34 67.65

  9 โป่งแยง 23 19 42 4 14 28.57

  10 แมแ่รม 21 26 47 4 5 80.00

  11 สะลวง 10 11 21 1 5 20.00

  12 ขีเ้หล็กหลวง 12 7 19 3 3 100.00

  13 บ้านซาง 2 14 16 3 3 100.00

  14 สันคะยอม 12 12 24 8 13 61.54

  15 ป่าข่อย 13 19 32 5 11 45.45

  16 ท่าหลุก 4 11 15 3 3 100.00

  17 ต้นเปา 46 138 184 67 88 76.14

  18 สันกลาง 32 43 75 11 30 36.67

  19 สันปูเลย 50 55 105 22 79 27.85

  20 ตลาดขวัญ 14 14 28 7 11 63.64

  21 หนองจอ๊ม 16 144 160 28 39 71.79

  22 สันนาเม็ง 48 67 115 ไม่มขี้อมูล 10 -

  23 สันพระเนตร 16 49 65 ไม่มขี้อมูล ไม่มขี้อมูล -

  24 ร่ าเปิง 23 38 61 40 21 190.48

  25 บวกหมื้อ 16 32 48 17 7 242.86

  26 สันป่ายาง 24 15 39 20 20 100.00

  รวม 521 935 1456 274 417 65.71

 • 26

  11. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจจอประสาทตาประจ าปี

  แยกราย รพสต.เครือข่าย รพ.นครพิงค์

  ล า

  ดับ รพสต.

  จ านวนผู้ป่วย ได้ตรวจจอประสาทตา

  / คน ร้อยละ

  DM DM+HT รวม

  1 ดอนแก้ว 26 55 81 33 40.70

  2 แมส่า 14 19 33 15 45.45

  3 ดอนตัน 23 22 45 21 46.60

  4 วังป้อง 5 14 19 11 57.89

  5 ขอนตาล 4 9 13 4 30.76

  6 ริมเหนอื 23 33 56 2 3.57

  7 หว้ยทราย 4 6 10 7 70.00

  8 สันโป่ง 40 63 103 38 36.89

  9 โป่งแยง 23 19 42 17 40.48

  10 แมแ่รม 21 26 47 28 59.57

  11 สะลวง 10 11 21 7 33.33

  12 ขีเ้หล็กหลวง 12 7 19 5 26.32

  13 บ้านซาง 2 14 16 4 25.00

  14 สันคะยอม 12 12 24 19 79.17

  15 ป่าข่อย 13 19 32 19 59.38

  16 ท่าหลุก 4 11 15 6 40.00

  17 ต้นเปา 46 138 184 98 53.26

  18 สันกลาง 32 43 75 6 8.00

  19 สันปูเลย 50 55 105 77 73.33

  20 ตลาดขวัญ 14 14 28 5 17.86

  21 หนองจอ๊ม 16 144 160 112 70.00

  22 สันนาเม็ง 48 67 115 11 9.56

  23 สันพระเนตร 16 49 65 17 26.15

  24 ร่ าเปิง 23 38 61 55 90.16

  25 บวกหมื้อ 16 32 48 33 68.75

  26 สันป่ายาง 24 15 39 12 30.77

  รวม 521 935 1456 662 45.47

 • 27

  12. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากประจ าปี

  แยกราย รพสต.เครือข่าย รพ.นครพิงค์

  ล า

  ดับ รพสต.

  จ านวนผู้ป่วย ได้ตรวจฟัน ร้อยละ

  DM DM+HT รวม

  1 ดอนแก้ว 26 55 81 ไม่มขี้อมูล -

  2 แมส่า 14 19 33 ไม่มขี้อมูล -

  3 ดอนตัน 23 22 45 ไม่มขี้อมูล -

  4 วังป้อง 5 14 19 ไม่มขี้อมูล -

  5 ขอนตาล 4 9 13 ไม่มขี้อมูล -

  6 ริมเหนอื 23 33 56 ไม่มขี้อมูล -

  7 หว้ยทราย 4 6 10 ไม่มขี้อมูล -

  8 สันโป่ง 40 63 103 ไม่มขี้อมูล -

  9 โป่งแยง 23 19 42 ไม่มขี้อมูล -

  10 แมแ่รม 21 26 47 ไม่มขี้อมูล -

  11 สะลวง 10 11 21 ไม่มขี้อมูล -

  12 ขีเ้หล็กหลวง 12 7 19 ไม่มขี้อมูล -

  13 บ้านซาง 2 14 16 ไม่มขี้อมูล -

  14 สันคะยอม 12 12 24 ไม่มขี้อมูล -

  15 ป่าข่อย 13 19 32 ไม่มขี้อมูล -

  16 ท่าหลุก 4 11 15 ไม่มขี้อมูล -

  17 ต้นเปา 46 138 184 ไม่มขี้อมูล -

  18 สันกลาง 32 43 75 ไม่มขี้อมูล -

  19 สันปูเลย 50 55 105 ไม่มขี้อมูล -

  20 ตลาดขวัญ 14 14 28 ไม่มขี้อมูล -

  21 หนองจอ๊ม 16 144 160 ไม่มขี้อมูล -

  22 สันนาเม็ง 48 67 115 ไม่มขี้อมูล -

  23 สันพระเนตร 16 49 65 ไม่มขี้อมูล -

  24 ร่ าเปิง 23 38 61 ไม่มขี้อมูล -

  25 บวกหมื้อ 16 32 48 ไม่มขี้อมูล -

  26 สันป่ายาง 24 15 39 ไม่มขี้อมูล -

  รวม 521 935 1456 ไม่มีข้อมูล -

 • 28

  13. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจเท้าอย่างละเอียดประจ าปี

  แยกราย รพสต.เครือข่าย รพ.นครพิงค์

  ล าดับ รพสต. จ านวนผู้ป่วย

  ได้ตรวจเท้า ร้อยละ DM DM+HT รวม

  1 ดอนแก้ว 26 55 81 68 83.95

  2 แมส่า 14 19 33 17 51.52

  3 ดอนตัน 23 22 45 ไม่มีขอ้มูล -

  4 วังป้อง 5 14 19 12 63.16

  5 ขอนตาล 4 9 13 9 69.23

  6 ริมเหนอื 23 33 56 17 30.36

  7 หว้ยทราย 4 6 10 2 20.00

  8 สันโป่ง 40 63 103 86 83.50

  9 โป่งแยง 23 19 42 22 52.38

  10 แมแ่รม 21 26 47 44 93.62

  11 สะลวง 10 11 21 18 85.71

  12 ขีเ้หล็กหลวง 12 7 19 14 73.68

  13 บ้านซาง 2 14 16 12 75.00

  14 สันคะยอม 12 12 24 13 54.17

  15 ป่าข่อย 13 19 32 31 96.88

  16 ท่าหลุก 4 11 15 14 93.33

  17 ต้นเปา 46 138 184 131 71.20

  18 สันกลาง 32 43 75 40 53.33

  19 สันปูเลย 50 55 105 96 91.43

  20 ตลาดขวัญ 14 14 28 14 50.00

  21 หนองจอ๊ม 16 144 160 115 71.88

  22 สันนาเม็ง 48 67 115 114 99.13

  23 สันพระเนตร 16 49 65 30 46.15

  24 ร่ าเปิง 23 38 61 49 80.33

  25 บวกหมื้อ 16 32 48 45 93.75

  26 สันป่ายาง 24 15 39 39 100.00

  รวม 521 935 1456 1052 72.25

 • 29

  14. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า แยกราย รพสต.เครือข่าย รพ.นครพิงค์

  ล าดับ รพสต. จ านวนผู้ป่วย

  มีแผลที่เท้า ร้อยละ DM DM+HT รวม

  1 ดอนแก้ว 26 55 81 ไม่มขี้อมูล 0

  2 แมส่า 14 19 33 0 0

  3 ดอนตัน 23 22 45 0 0

  4 วังป้อง 5 14 19 0 0

  5 ขอนตาล 4 9 13 0 0

  6 ริมเหนอื 23 33 56 0 0

  7 หว้ยทราย 4 6 10 0 0

  8 สันโป่ง 40 63 103 2 2.33

  9 โป่งแยง 23 19 42 0 0

  10 แมแ่รม 21 26 47 0 0

  11 สะลวง 10 11 21 0 0

  12 ขีเ้หล็กหลวง 12 7 19 1 7.14

  13 บ้านซาง 2 14 16 0 0

  14 สันคะยอม 12 12 24 0 0

  15 ป่าข่อย 13 19 32 0 0

  16 ท่าหลุก 4 11 15 0 0

  17 ต้นเปา 46 138 184 1 0.76

  18 สันกลาง 32 43 75 0 0

  19 สันปูเลย 50 55 105 1 1.04

  20 ตลาดขวัญ 14 14 28 0 0

  21 หนองจอ๊ม 16 144 160 2 1.74

  22 สันนาเม็ง 48 67 115 0 0

  23 สันพระเนตร 16 49 65 0 0

  24 ร่ าเปิง 23 38 61 0 0

  25 บวกหมื้อ 16 32 48 0 0

  26 สันป่ายาง 24 15 39 0 0

  รวม 521 935 1456 7 0.48

 • 30

  15. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่โดนตัดนิ้ว/เท้า/ขา แยกราย รพสต.เครือข่าย รพ.นครพิงค์

  ล าดับ รพสต. จ านวนผู้ป่วย

  โดนตัดนิ้ว/เท้า/ขา ร้อยละ DM DM+HT รวม

  1 ดอนแก้ว 26 55 81 ไม่มขี้อมูล 0

  2 แมส่า 14 19 33 0 0

  3 ดอนตัน 23 22 45 0 0

  4 วังป้อง 5 14 19 0 0

  5 ขอนตาล 4 9 13 0 0

  6 ริมเหนอื 23 33 56 0 0

  7 หว้ยทราย 4 6 10 0 0

  8 สันโ�