of 32/32
ราง ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่อยูอาศัยแหงชาติ ครั้งที1/2560 ....................ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 . ณ หองประชุม..............................ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล ระเบียบวาระที1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 1.1 คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที95/2552 ลงวันที7 เมษายน 2552 แตงตั้งคณะกรรมการนโยบาย ที่อยูอาศัย พ.. 2552 1.2 คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที127/2560 ลงวันที11 กรกฎาคม 2560 แตงตั้งรองประธาน กรรมการคนที2 และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ นโยบายที่อยูอาศัยแหงชาติ ระเบียบวาระที2 เรื่องเพื่อทราบ 2.1 แผนแมบทการพัฒนาที่อยูอาศัย ระยะ 20 (.. 2560-2579) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที12 กันยายน 2560 2.2 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย ภายใตคณะกรรมการนโยบายที่ดิน แหงชาติ ระเบียบวาระที3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 การแตงตั้งคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการนโยบายที่อยูอาศัยแหงชาติ 1) คณะอนุกรรมการดานนโยบายและแผนงานการพัฒนาที่อยูอาศัย 2) คณะอนุกรรมการดานการเงินเพื่อที่อยูอาศัย 3) คณะอนุกรรมการดานกฎหมายและที่ดินเพื่อที่อยูอาศัย 3.2 แผนการดําเนินงานการขับเคลื่อนแผนแมบทการพัฒนาที่อยูอาศัย ระยะ 20 (... 2560-2579)

ร าง ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่อยู อาศัยแห ง ... · 3.9 ผู

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ร าง...

 • ราง ระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายท่ีอยูอาศัยแหงชาติ

  ครั้งท่ี 1/2560

  ....................ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม..............................ตึกบญัชาการ ทําเนียบรฐับาล

  ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ

  1.1 คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 95/2552 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2552 แตงต้ังคณะกรรมการนโยบาย

  ท่ีอยูอาศัย พ.ศ. 2552

  1.2 คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 127/2560 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2560 แตงต้ังรองประธาน

  กรรมการคนท่ี 2 และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ นโยบายท่ีอยูอาศัยแหงชาติ

  ระเบียบวาระที่ 2 เรือ่งเพื่อทราบ

  2.1 แผนแมบทการพัฒนาท่ีอยูอาศัย ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ตามมติคณะรัฐมนตรี

  เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2560

  2.2 คณะอนุกรรมการขบัเคลื่อนท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย ภายใตคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน

  แหงชาติ

  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา3.1 การแตงต้ังคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการนโยบายท่ีอยูอาศัยแหงชาติ

  1) คณะอนุกรรมการดานนโยบายและแผนงานการพัฒนาท่ีอยูอาศัย

  2) คณะอนุกรรมการดานการเงินเพื่อท่ีอยูอาศัย

  3) คณะอนุกรรมการดานกฎหมายและท่ีดินเพื่อท่ีอยูอาศัย

  3.2 แผนการดําเนินงานการขับเคลื่อนแผนแมบทการพัฒนาท่ีอยูอาศัย ระยะ 20 ป (พ..ศ. 2560-2579)

 • แตงตั้งคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการนโยบายที่อยูอาศัย

  คณะอนุกรรมการดานนโยบายและแผนงานการพัฒนาที่อยูอาศัย

  องคประกอบ 25 คน ไดแก1. ประธานอนุกรรมการ รมว.พม.2. รองประธาน คนที่ 1 นายปรีดิ ์ บุรณศิริ คนที่ 2 ปพม.3. อนุกรรมการ 19 คน ไดแก 3.1 ปลัด กทม. 3.2 อธิบดีกรมทีด่นิ 3.3 อธิบดีกรมธนารักษ 3.4 อธิบดี ผส. 3.5 อธิบดีกรมโยธาฯ 3.6 อธิบดีกรม สถ. 3.7 เลขาธิการ สศช. 3.8 ผูอํานวยการ สงป. 3.9. ผูวาการ กคช. 3.10 ผูอํานวยการ พอช. 3.11 กรรมการผูจัดการ ธอส. 3.12 ผูแทนสหพันธพฒันาองคกรชุมชนคนจนเมืองฯ 3.13 ผูแทนสมาคมธุรกจิบานจัดสรร 3.14 ผูแทนสมาคมอสังหาริมทรัพยไทย 3.15 ผูแทนสมาคมอาคารชดุไทย 3.16 ผูแทนเครือขายสลัม ๔ ภาค 3.17 นางทิพยรตัน นพลดารมย 3.18 นางจําเนียร ดรุิยประณีต 3.19 นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา 4. อนุกรรมการและเลขานุการ ผอ.กยผ.สป.5. อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 2 คน 5.1 ผูอํานวยการฝายนโยบายและแผน กคช. 5.2 หัวหนาสํานักนโยบายและแผน พอช.

  อํานาจและหนาท่ี 1) พิจารณาสถานการณท่ีอยูอาศัยของประเทศ นโยบายดานท่ีอยูอาศัยและการพัฒนาเมือง ปญหา อุปสรรค และประเมินสถานการณ เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการนโยบายท่ีอยูอาศัย แหงชาติ2) พิจารณา กลัน่กรองเร่ืองท่ีเปนประเด็นสําคัญ หรือเรงดวนท่ีเกี่ยวของกับนโยบายและแผนงาน พัฒนาท่ีอยูอาศัยและการพัฒนาเมือง เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการนโยบายท่ีอยูอาศัยแหงชาติ3) เสนอแนะแนวทาง ทางเลือก หรือมาตรการในการแกไขปญหาทางดานนโยบายและแผนงาน พัฒนาท่ีอยูอาศัย ใหเอื้อตอการพัฒนาท่ีอยูอาศัยและการพัฒนาเมือง รวมท้ังการมีท่ีอยูอาศัย เปนของตนเอง การเชา การปรับปรุงซอมแซมท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอมการอยูอาศัยของ ประชาชนทุกกลุมปญหา ทุกกลุมรายไดและทุกพ้ืนท่ี4) เชิญผูแทนสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐและบุคคลท่ีเกี่ยวของ เขารวมประชุมชี้แจง ขอเท็จจริงและใหขอมูล รวมท้ังสนับสนนุเอกสารท่ีจําเปนเพ่ือใชประกอบการพิจารณา5) แตงต้ังคณะทํางานเพ่ือพิจารณาหรือดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามท่ีคณะอนกุรรมการ ดานนโยบายและแผนงานการพัฒนาท่ีอยูอาศัยมอบหมาย6) กํากับ ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนนิงานตลอดจนปญหา อุปสรรคใหคณะกรรมการนโยบาย ท่ีอยูอาศัยแหงชาติทราบ7) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายท่ีอยูอาศัยแหงชาติมอบหมาย

  คณะอนุกรรมการดานการเงินเพ่ือที่อยูอาศัย

  องคประกอบ 18 คน ไดแก1. ประธานอนุกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง

  2. รองประธาน คนที่ 1 ศาสตราภชิาน กติต ิ พัฒนพงศพิบูล

  คนที่ 2 รอง ปพม.

  3. อนุกรรมการ 12 คน ไดแก

  3.1 ผูแทน สงป. 3.2 ผูแทนการเคหะแหงชาติ

  3.3 ผูแทน พอช. 3.4 ผูแทนธนาคารกรุงไทย

  3.5 ผูแทน สนง.บริหารหนี้สาธารณะ 3.6 ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย

  3.7 ผูแทนธนาคารออมสิน 3.8 ผูแทนธนาคารอาคารสงเคราะห

  3.9 ผูแทนสมาคมธนาคารไทย 3.10 นางจําเนียร ดรุิยประณีต

  3.11 นายอิสระ บุญยัง 3.12 นางทพิยรตัน นพลดารมย

  4. อนุกรรมการและเลขานุการ ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

  5. อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 2 คน ไดแก

  5.1 หัวหนาสํานักบริหารกองทุนและสินเชื่อ พอช.

  5.2 ผูอํานวยการฝายบริหารการเงินและการลงทุน กคช.

  อํานาจและหนาที่ 1) พิจารณาแนวทางและกําหนดมาตรการการเงินและการคลังเพื่อการพัฒนา ที่อยูอาศัยของประเทศ โดยเฉพาะที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอย รวมทั้งประเมิน

  สถานการณ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการนโยบายที่อยูอาศัยแหงชาติ

  2) พิจารณา กลั่นกรองเรื่องที่เปนประเด็นสําคัญและหรือเรงดวนที่เกี่ยวของ

  ทางดานการเงินเพื่อที่อยูอาศัย

  3) เชิญผูแทนสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐและบุคคลที่เกี่ยวของ เขารวม

  ประชุมชี้แจงขอเท็จจริงและใหขอมูล รวมทั้งสนับสนุนเอกสารที่จําเปนเพื่อ

  ใชประกอบการพจิารณา

  4) แตงตั้งคณะทาํงานเพื่อพิจารณาหรือดาํเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามที่

  คณะอนุกรรมการดานนโยบายและแผนงานการพัฒนาที่อยูอาศัยมอบหมาย

  5) กํากับ ตดิตามประเมินผลการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินงาน

  ตลอดจนปญหาอุปสรรคใหคณะกรรมการนโยบายที่อยูอาศัยแหงชาติทราบ

  6) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการนโยบายที่อยูอาศัยแหงชาติมอบหมาย

  คณะอนุกรรมการดานกฎหมายและที่ดินเพ่ือที่อยูอาศัย องคประกอบ 18 คน ไดแก1. ประธานอนุกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

  2. รองประธาน คนที่ 1 นายประทักษ สิมะพิชัยเชษฐ

  คนที่ 2 รองศาสตราจารยเอกรินทร อนุกูลยทุธธน

  3. อนุกรรมการ 16 คน ไดแก

  3.1 อธิบดี พส. 3.2 อธิบดีกรมธนารักษ

  3.3 อธิบดีกรมที่ดิน 3.4 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

  3.5 อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

  3.6 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

  3.7 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฏีกา

  3.8 เลขาธิการ สผ.

  3.9 ผูอํานวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน)

  3.10 ผูวาการ กคช. 3.11 ผูอํานวยการ พอช.

  3.12 นายกสมาคมสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย

  3.13 นายกสมาคมสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ

  3.14 ศาสตราภชิาน บรรณโศภิษฐ เมฆวิชัย

  3.15 นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา

  3.16 นางสาวนพพรรณ พรหมศรี

  4. อนุกรรมการและเลขานุการ ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย มท.

  5. อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 2 คน ไดแก

  5.1 ผูอํานวยการฝายกฎหมาย กคช.

  5.2 ผูจัดการสํานักบานม่ันคง พอช.

  อํานาจและหนาท่ี1) พิจารณา ทบทวน และกําหนดแนวทางการพัฒนากฎหมาย และ

  ระเบียบท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนนุ และสงเสริมการพัฒนาท่ีอยูอาศัย

  และเมืองของประเทศ รวมท้ังประเมินสถานการณ เพ่ือนําเสนอตอ

  คณะกรรมการนโยบายท่ีอยูอาศัยแหงชาติ

  2) เชิญผูแทนสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐและบุคคลท่ีเกี่ยวของ

  เขารวมประชุมชี้แจงขอเท็จจริงและใหขอมูล รวมท้ังสนับสนนุเอกสาร

  ท่ีจําเปนเพ่ือใชประกอบการพิจารณา

  3) แตงต้ังคณะทํางานเพ่ือพิจารณาหรือดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด

  ตามท่ีคณะอนกุรรมการดานนโยบายและแผนงานการพัฒนาท่ีอยูอาศัย

  มอบหมาย

  4) กํากับ ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนนิงาน

  ตลอดจนปญหาอุปสรรคใหคณะกรรมการนโยบายท่ีอยูอาศัยแหงชาติทราบ

  5) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายท่ีอยูอาศัยแหงชาติ

  มอบหมาย

 • ปี 60 = 100 ชมุชนด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ ณ 31 ส.ค.60

  จ ำนวน 100 ชุมชน

  ผลงำน ณ 30 ก.ย. 60

  8,251 หนว่ย (114.0%)

  ผลงำน ณ 30 ก.ย.60

  6,242 หนว่ย (83.40%)

  บอ่นไก ่(บำ้นพระรำม 4)

  ผลกำรขบัเคลือ่นทีอ่ยูอ่ำศยั 2560รำยงำน ณ วนัที ่ 10 ต.ค. 2560

  1 2

  แปลง G 334 หนว่ย

  อำคำรคงเหลอื ชุมชนเขม้แข็ง4

  ดนิแดง(20,292 หนว่ย) (19,423 หนว่ย)

  กอ่สรำ้งแลว้เสร็จ 334 หนว่ย

  ภำยใน ม.ิย. 2561

  (680 ชุมชน)

  ระยะ 1 (ผูอ้ยูอ่ำศยัเดมิ)

  ขำยปี 6010,470 หนว่ย

  ไมพ่รอ้มขำย2,797 หนว่ย

  พฒันำคณุภำพชวีติ

  พรอ้มขำย16,626 หนว่ย

  ผลกำรขำย ณ 28 ก.ย. 60

  16,495 หนว่ย (158%)

  - น ำเสนอ ครม. ก.พ.61- เริม่กอ่สรำ้ง ระยะที ่2ก.ย.61

  6,212หนว่ย

  ระยะ 2-4 (ผูอ้ยูอ่ำศยัเดมิ)

  13,746หนว่ย

  ระยะ 3-4 (ผูอ้ยูอ่ำศยัใหม)่

  ผลกำรด ำเนนิงำน

  เพิม่ข ึน้จำกเดอืน ส.ค. 60 = 26 %

  ทีอ่ยูอ่ำศยัใหม่( 50,113 หนว่ย)3

  ดำ้นกำยภำพ: ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ

  3.1 เป้ำหมำยทีข่ออนุมตั ิครม. ปี 6037,928 หนว่ย

  1. ทีอ่ยูอ่ำศยั ชุดที ่1 ปี 59- ครม.อนุมตั ิ16 พ.ค.602. อำคำรเชำ่ ปี 59 ระยะ1- ครม.อนุมตั ิ6 ม.ิย.603. ทีอ่ยูอ่ำศยัตำมแนวรถไฟฟ้ำ ระยะ 1 - ประชำนเิวศน์3 : น ำ เขำ้วำระพจิำรณำของ ครม. วนัที ่29ส.ค.60

  : อยูร่ะหวำ่งน ำเสนอ EIA ตอ่ สผ.: เปิดขำยทีเ่ซลทรลัแจง้วฒันะ,ศนูยร์ำชกำร และส ำนกังำนใหญก่ำรเคหะแหง่ชำติ

  - ล ำลกูกำ: อยูร่ะหวำ่งน ำเสนอ EIA ตอ่ สผ. 4. อำคำรเชำ่ ปี 59 ระยะ2- อยูร่ะหวำ่งน ำเสนอ ครม. ภำยใน ก.ย.605. บำ้นสวสัดกิำรขำ้รำชกำร (เชำ่ซือ้)- สงขลำ/ปัตตำน ีอยูร่ะหวำ่งน ำเสนอ ครม. - นคิมสรำ้งตนเอง (เชยีงพณิ): พส.และ กคช.ยกรำ่ง

  MOU/กคช.จดัท ำหนงัสอืขอใชท้ีด่นิตอ่ พส./ศกึษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรจดัท ำโครงกำร-วดักู:้ศกึษำควำมเป็นไปไดท้ำงกำรเงนิเสนอ คกก. พจิำรณำโครงกำรใน ก.ย.60

  -บำงพล,ี ล ำลกูกำ:อยูร่ะหวำ่งปรบัปรงุ TOR และประมำณรำคำกลำงตำมมตทิีป่ระชุม คกก.พจิำรณำรว่มลงทนุของ กคช.

  6. บำ้นพกัขำ้รำชกำร (บำ้นหลวง)

  - อยูร่ะหวำ่งน ำเสนอขอควำมเห็นจำกหนว่ยงำนทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ประกอบกำรพจิำรณำอนมุตัขิอง ครม.

  3.3 เป้ำหมำยโครงกำรตอ่เนือ่ง (ครม.อนุมตัแิลว้) 12,185 หนว่ย

  เริม่สรำ้ง4,699 หนว่ย

  แลว้เสร็จ 7,486 หนว่ย

  ดำ้นสงัคม:

  ไดร้ำยงำนผลกำรศกึษำและวเิครำะหโ์ครงกำรรว่มลงทนุ PPP ม.ีค.61

  5 โครงกำรรว่มลงทนุกบัภำคเอกชน (PPP)1. โครงกำรพฒันำทีอ่ยูอ่ำศยัและพำณิชยกรรมฯ รม่เกลำ้ เขตลำดกระบงั กทม.

  2. โครงกำรฟ้ืนฟูเมอืงชุมชนดนิแดง ระยะที ่3 และระยะที ่4 (ผูอ้ยูอ่ำศยัใหม)่

  3. โครงกำรเชงิพำณิชย ์ในโครงกำรเคหะชุมชนเชยีงใหม ่(หนองหอย)

  4. โครงกำรพฒันำทีอ่ยูอ่ำศยัสวสัดกิำรขำ้รำชกำร อ.ล ำลกูกำ จ.ปทมุธำนี

  5. โครงกำรพฒันำทีอ่ยูอ่ำศยัสวสัดกิำรขำ้รำชกำร อ.บำงเสำธง จ.สมทุรปรำกำร

  เป้ำหมำย ปี 2561

  แตง่ต ัง้ คกก.คดัเลอืกเอกชน

  ไดผ้ลกำรศกึษำรว่มลงทนุฯ

  ไดห้ลกัเกณฑก์ำรคดัเลอืกผูร้ว่มลงทนุ

  ผลกำรด ำเนนิงำน

  ผลกำรกอ่สรำ้งแปลง G ณ 2 ตค.60- ท ำได ้25.59% (ตำมแผน 25.38%) เร็วกวำ่แผน 0.21%

  ระยะ 2 –4 จดัทำรำยละเอยีดโครงกำร

  และเสนอครม. ภำยใน ก.พ. 2561ระยะที ่3 –4 อยูร่ะหวำ่งจดัหำผูร้บัจำ้ง ณ 31 ส.ค. 2560

  ปี 60 = 100 ชมุชนด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ ณ 31 ส.ค.60

  จ ำนวน 100 ชุมชน

  บอ่นไก ่(บำ้นพระรำม 4)

  ไดผ้ลกำรศกึษำรว่มลงทนุฯ

  ไดผ้ลกำรศกึษำรว่มลงทนุฯ

  - โครงกำรฯดนิแดง ระยะที ่3และ 4และโครงกำรฯ เชยีงใหม(่หนองหอย) ลงนำมสญัญำจำ้งแลว้ 29 ก.ย. 60- โครงกำรฯ รม่เกลำ้ รอลงนำมสญัญำ

  อยูร่ะหวำ่งปรบัแกไ้ข TOR และงบประมำณ เพือ่เสนอขออนุมตั ิ

  วนัที ่27 ก.ย. 60 ชมรมผูป้ลกูผกัไฮโดโปรนกิสเ์คหะชุมชนบอ่นไก ่ด ำเนนิกำรเพำะปลกูผกัคะนำ้ไฮโดโปรนกิส์

  เป็นรอบที ่3ณ ศำลำประชำคม โครงกำรเคหะชุมชนบอ่นไก่เพือ่ตอ่ยอดและเพิม่ผลผลติตอ่ไป

  วนัที ่26 ก.ย. 60 กลุม่ผูส้งูอำยุและผูอ้ยูอ่ำศยัในโครงกำรเคหะชุมชนบอ่นไก่ออกก ำลงักำยแบบแอโรบคิ บรเิวณภำยในศำลำประชำคม เวลำ 18.00 น. เป็นตน้ไปเพือ่สขุภำพแข็งแรงสมบูรณ์ยิง่ข ึน้

  3.2 อยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำรเสนอ ครม. อนุมตั ิ26,855 หนว่ย

  เปิดขำยโครงกำรประชำนเิวศน ์3

  - เซ็ลทรลัแจง้วฒันะ วนัที ่30 – 9 ตค. 60

  - ศนูยร์ำชกำร วนัที ่2 – 9 ตค. 60

  - ส ำนกังำนใหญ ่กคช. ทกุวนั

 • วนัที ่10 ต.ค. 2560

  หนว่ยขำย ปี 2560 จ ำนวน 10,470 หนว่ย ขำยได ้16,495 หนว่ย (158%)

 • เสนอ ครม. อนุมตั ิ

  โครงกำร หนว่ย

  1.อำคำรเชำ่ 7,442

  2.เคหะชุมชน 6,701

  3.TOD ระยะ 1 และ 2 3,820

  4.อำคำรเชำ่ในเขตเศรษฐกจิพเิศษ

  2,000

  5.บำ้นขำ้รำชกำร (อุดรธำนีนครพนม สงขลำ ปตัตำน)ี

  2,363

  6.ดนิแดง (ผูอ้ยูอ่ำศยัเดมิ) 1,247

  7.บำ้นผูส้งูอำยุ 1,000

  รวม 24,573

  ด ำเนนิงำนตอ่เนือ่ง

  โครงกำร หนว่ยเร ิม่กอ่สรำ้ง

  หนว่ยแลว้เสร็จ

  1.อำคำรเชำ่ 3,789 -

  2.เคหะชุมชน 7,361 12,826

  3.TOD ระยะ 1 566(ประชำนเิวศน์286 หนว่ย/ล ำลกูกำ 280 หนว่ย)

  -

  รวม 11,716 12,826

  รวมท ัง้ส ิน้ 24,542

  โครงกำร หนว่ย

  1.ดนิแดง (ผูอ้ยูอ่ำศยัใหม)่

  2.รม่เกลำ้

  3.เชยีงใหม ่(หนองหอย)

  4.ล ำลกูกำ

  5.บำงพลี

  6.อืน่ๆ

  โครงกำร หนว่ย

  1.ปรบัปรุงสภำพแวดลอ้ม/พฒันำคณุภำพชวีติผูอ้ยูอ่ำศยัในชุมชน (แผน 100 ชุมชน)

  30,000

  2.ตลำดเคหะประชำรฐั 4 มุมเมอืง

  3.จดัต ัง้สถำบนัพฒันำผูน้ ำชุมชนมอือำชพี

  โครงกำร หนว่ย

  1.บำ้นประชำรฐั 13,301

  2.จดัต ัง้ศนูยน์วตักรรมทีอ่ยูอ่ำศยั

  30,000

  พฒันำชุมชนเขม้แข็ง 30,000 หนว่ย หนว่ยขำย 13,301 หนว่ย

  โครงกำร PPP

  พฒันำทีอ่ยูอ่ำศยั 47,187 หนว่ย *1.สรำ้ง

  2.ซอ่ม 3.Sale

  ขบัเคลือ่นทีอ่ยูอ่ำศยัปีงบประมำณ 2561รำยงำน ณ วนัที ่ 10 ต.ค. 2560

  * หมำยเหต ุ: ไมน่บัซ ำ้หนว่ยเร ิม่กอ่สรำ้งที ่ครม.จะอนมุตัใินปี 61 จ ำนวน 1,928 หนว่ย และ PPP

  3

  ยอดขำยโครงกำรแนวเสน้ทำงรถไฟฟ้ำThe NHA Condo ประชำนเิวศน ์3จ ำนวน 147 หนว่ย (ณ วนัที ่9 ต.ค. 60 )

  25.5 ตร.ม. = 31

  30.0 ตร.ม. = 116

 • วนัที ่10 ต.ค. 2560

  พฒันำทีอ่ยูอ่ำศยั 47,187 หนว่ย1.สรำ้ง

  เสนอ ครม. อนมุตั ิ

  โครงกำรทีอ่ยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำรเสนอ ครม. อนมุตั ิ24,573 หนว่ย

  ด ำเนนิงำนตอ่เนือ่ง

  โครงกำรตอ่เนือ่ง จ ำนวน 24,542 หนว่ย

  เป้ำหมำยเร ิม่กอ่สรำ้ง

  11,716 หนว่ย

  เป้ำหมำยกอ่สรำ้งแลว้เสร็จ 12,826 หนว่ย

  โครงกำร PPP

  โครงกำรรว่มลงทนุ (PPP) ผลกำรด ำเนนิงำน

  1. โครงกำรพฒันำทีอ่ยูอ่ำศยัและพำณิชยกรรมฯ รม่เกลำ้ เขตลำดกระบงั กทม.

  2. โครงกำรฟ้ืนฟูเมอืงชุมชนดนิแดงระยะที ่3 และระยะที ่4(รองรบัผูอ้ยู่อำศยัใหม)่

  3. โครงกำรเชงิพำณิชย ์ในโครงกำรเคหะชุมชนเชยีงใหม ่ (หนองหอย)

  4. โครงกำรพฒันำทีอ่ยูอ่ำศยัสวสัดกิำรขำ้รำชกำร อ.ล ำลกูกำ จ.ปทมุธำนี

  5. โครงกำรพฒันำทีอ่ยูอ่ำศยัสวสัดกิำรขำ้รำชกำร อ.บำงเสำธง จ.สมทุรปรำกำร

  อยูร่ะหวำ่งรอลงนำมสญัญำจำ้ง

  ลงนำมสญัญำจำ้งแลว้ 29 ก.ย. 60

  อยูร่ะหวำ่งปรบัแกไ้ข TOR และงบประมำณ เพือ่เสนอขอ

  อนุมตั ิ

  โครงกำร หนว่ย ผลงำน

  1. อำคำรเชำ่ผูม้ ี รำยไดน้อ้ย

  ปี 59 ระยะที ่2 740 อยูร่ะหวำ่งน ำเสนอ ครม. ภำยใน ก.ย.60 (3 โครงกำร) อยูร่ะหวำ่งน ำเสนอ EIA ตอ่ สผ. 1 โครงกำร (เพชรบรุ ี(โพธิไ์รห่วำน))

  รวม 7,442 หนว่ย ปี 60 2,702 อยูร่ะหวำ่งน ำเสนอขอควำมเห็นหนว่ยงำนทีเ่ก ีย่วขอ้งเพือ่ประกอบกำรพจิำรณำอนมุตัขิอง ครม.

  ปี 61 4,000 - เสนอ ครม. ส.ค. 61

  2.เคหะชุมชน P 2 5,597 - เสนอ ครม. ม.ค. 61

  รวม 6,701 หนว่ย P 1 (ชลบรุ ี หว้ยกะปิ)

  1,104 - อยูร่ะหวำ่งน ำเสนอ ครม.

  3.TODรวม 3,820 หนว่ย

  ระยะ 1 (ล ำลกูกำ)

  820 - ประชำนเิวศน ์: อยูร่ะหวำ่งเปิดขำย- ล ำลกูกำ : อยูร่ะหวำ่งน ำเสนอ EIA ตอ่ สผ.

  ระยะ 2 3,000 - ทีด่นิ รฟม. น ำเสนอผลกำรศกึษำควำมเป็นไปได ้กย.61

  - รม่เกลำ้ : แตง่ต ัง้คกก.คดัเลอืกเอกชน กย.61

  4.อำคำรเชำ่ในเขตเศรษฐกจิพเิศษ 2,000 - นครพนม:อยูร่ะหวำ่งจดัท ำรำยละเอยีดโครงกำรเสนอ คกก. พจิำรณำโครงกำร ในวนัที ่5 ก.ย.60

  - ตำก:อยูร่ะหวำ่งส ำรวจพืน้ที ่และขอใชพ้ืน้ท ีจ่ำกรมธนำรกัษ์

  5.บำ้นขำ้รำชกำร ปตัตำนี 115 อยูร่ะหวำ่งน ำเสนอ ครม.

  รวม 2,363 หนว่ย สงขลำ 491 อยูร่ะหวำ่งน ำเสนอ ครม.

  นครพนม 1,164 -

  อดุรธำน ี(เชยีงพณิ) 593 พส.และ กคช.ยกรำ่ง MOU/ กคช.จดัท ำหนงัสอืขอใชท้ ีด่นิตอ่ พส./ศกึษำควำมเป็นไดใ้นกำรจดัท ำโครงกำร

  ครม.อนุมตัแิลว้

  9,788 หนว่ย

  รอ ครม.อนุมตั ิในปี 61

  1,928 หนว่ย

  * หมำยเหต ุ: ไมน่บัซ ำ้หนว่ยเร ิม่กอ่สรำ้งที ่ครม.จะอนุมตัใินปี 61 จ ำนวน 1,928 หนว่ย และ PPP

 • ควำมคบืหนำ้วนัที ่27 ธ.ค.59 – 2 ต.ค.60ตำมแผนงำน 25.38 % ท ำได ้ 25.59 %

  ควำมคบืหนำ้กำรด ำเนนิงำนโครงกำรฟ้ืนฟเูมอืงชุมชนดนิแดง ศปก. ทีอ่ยูอ่ำศยั วนัที ่10 ตลุำคม 2560

  1. กำรด ำเนนิกำรกอ่สรำ้งอำคำรพกัอำศยัแปลงG(บ. อติำเลยีนไทย ดเิวลอ๊ปเมนต ์จ ำกดั มหำชน)

  เร็วกวำ่แผน 0.21 %

  ด ำเนนิกำรไปแลว้ 280 วนั จำก 540 วนั (51.85 %ของระยะเวลำกอ่สรำ้ง)

  ผลกำรด ำเนนิงำน- เทคอนกรตีพืน้ ชัน้ 10- เทคอนกรตีเสารับพืน้ ชัน้ 11 แลว้เสร็จ- เทคอนกรตีผนังลฟิต ์ชัน้ 11 – 12 (แลว้เสร็จ) ชัน้ 12 – 13 (50%)- เทคอนกรตีคาน ชัน้ 1 GL(1-2)

 • 2. ประชุมคณะกรรมกำรขบัเคลือ่นและปฏริปู กำรบรหิำรรำชกำรแผน่ดนิ คณะที ่5

  วนัที ่4 ต.ค. 60 ประชุมคณะกรรมกำรขบัเคลือ่นและปฏริปูกำร

  บรหิำรรำชกำรแผน่ดนิ คณะที ่5 ณ ตกึสนัตไิมตรหีลงัใน ท ำเนยีบรฐับำล โดย รองนำยกรฐัมนตร ี(พล.อ.ประวติร วงษส์วุรรณ) เป็นประธำน กคช. ไดร้ำยงำนควำมคบืหนำ้โครงกำรฟ้ืนฟเูมอืงชุมชนดนิแดง และด ำเนนิงำนคณะอนกุรรมกำรเพือ่บรูนำกำรโครงกำรฟ้ืนฟูเมอืงชุมชนดนิแดง

  ควำมคบืหนำ้กำรด ำเนนิงำนโครงกำรฟ้ืนฟเูมอืงชุมชนดนิแดง ศปก. ทีอ่ยูอ่ำศยั วนัที ่10 ตลุำคม 2560

 • ควำมคบืหนำ้กำรด ำเนนิงำนโครงกำรฟ้ืนฟเูมอืงชุมชนดนิแดง ศปก. ทีอ่ยูอ่ำศยั วนัที ่10 ตลุำคม 2560

  สรปุประเด็นทีไ่ดร้บัจำกกำรประชุมฯ

  วนัที ่29 ก.ย. 60 นำยวญิญำ สงิหอ์นิทร ์ผูช้ว่ยผูว้ำ่กำรกำรเคหะแหง่ชำต ิประธำนในกำรประชุมตำมงำนของส ำนกับรหิำรชุมชนดนิแดง ( PMU) คร ัง้ที ่9/2560 พรอ้มดว้ยนำงลำวณัย ์อำ่งแกว้ ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกับรหิำรชุมชนดนิแดง เจำ้หนำ้ทีส่ ำนกับรหิำรชุมชนดนิแดง คณะกรรมกำรกำรมสีว่นโครงกำรฟ้ืนฟเูมอืงชุมชนดนิแดง ผูน้ ำตำมธรรมชำต ิตวัแทนชุมชนดนิแดง 1,2 เจำ้หนำ้ที่บรษิทัอติำเลีย่นไทย ดเีวลอ๊ปเมน้ต ์จ ำกดั และเจำ้หนำ้ทีบ่รษิทัแปลน รโีนเวช ัน่ จ ำกดั เขำ้รว่มประชุม

  นำงสำวอบุลวรรณ สบืยบุล รองผูว้ำ่กำร กำรเคหะแหง่ชำติพรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิำรฯ ไดล้งพืน้ทีต่รวจเยีย่มและดคูวำมคบืหนำ้กำรกอ่สรำ้งอำคำรแปลงG ทีก่อ่สรำ้งไดเ้ร็วแผนกำรกอ่สรำ้ง ณ ปจัจบุนั คดิเป็นรอ้ยละ 0.18%

  1. การด าเนนิงานของบรษัิททีป่รกึษาและควบคมุการกอ่สรา้งโครงการพักอาศยั แปลง G ผูแ้ทนจาก บ.แปลน รโีนเวชัน่ จ ากดั ,ผูแ้ทนจาก บ.อติาเลีย่นไทย ดเีวล๊อปเมน้ท ์จ ากดั(มหาชน),ผูจ้ัดการโครงการของการเคหะแหง่ชาต ิ

  2.การด าเนนิงานดา้นสงัคมและมวลชน เดอืนกนัยายน 2560

  3.การปรับปรงุทีท่ าการชัว่คราวของส านักบรหิารชมุชนดนิแดง ณ กองอ านวยการรว่มปฏบิตักิารในพืน้ทีช่มุชนดนิแดง (กอร.ดด) แฟลต 5 เคหะชมุชนดนิแดง 1

  3. กำรด ำเนนิงำนของส ำนกับรหิำรชุมชนดนิแดง (PMU)คร ัง้ที9่/2560

 • 4. ลงพืน้ทีด่ำ้นมวลชนสมัพนัธฯ์ และ เรยีนเชญิพรหมณ์ ดฤูกษแ์ละสถำนทีใ่นกำรยำ้ยศำลพระภมู ิและศำลตำยำย(ช ัว่ครำว)

  ควำมคบืหนำ้กำรด ำเนนิงำนโครงกำรฟ้ืนฟเูมอืงชุมชนดนิแดง ศปก. ทีอ่ยูอ่ำศยั วนัที ่10 ตลุำคม 2560

  วันที่ 28 ก.ย. 60 นายดารนัย อนิสว่าง หัวหนา้ชุดปฏบิัตกิารดา้นมวลชนสัมพันธฯ์ พรอ้มดว้ยเจา้หนา้ที่ส านักบรกิารชุมชนดนิแดง นางกัญญ์วัณย์ จติตม์ั่นการ ประธานผูน้ าตามธรรมชาต ิลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคบืหนา้การด าเนนิการกอ่สรา้งอาคารพักอาศัยแปลง G ณ ที่ตัง้โครงการฯ โดยบรษัิท อติาเลี่ยนไทย ดีเวลอ้ปเมน้ท์ จ ากัด ไดใ้หก้ารตอ้นรับและบรรยายความกา้วหนา้การด าเนนิโครงการฯ

  เยีย่มเยอืนนายสมหวัง สวา่งนวล ประธานมัสยดิมูฮายรีนี เพือ่สรา้งความสัมพันธท์ีด่กีบัการเคหะแหง่ชาติ

  เรียนเชญิพรหมณ์ ในการดูฤกษ์และสถานที่ในการยา้ยศาลพระภูมิ และศาลตายาย(ชั่วคราว) เพื่อที่จะท าถนนรอบๆโครงการ ในอาคารแปลงG ซึง่พราหมณ์ได ้ตรวจดสูถานทีแ่ลว้เห็นควรใหย้า้ยศาลพระภูม ิและศาลตายาย มาตัง้อยู่บรเิวณแฟลต 21 เป็นการชั่วคราว หลังจากการก่อสรา้งบรเิวณแปลงG แลว้เสร็จคอ่ยยา้ยศาลทั ้ง2 กลับไปตั ้งที่แปลงG ตอ่ไป

 • ควำมคบืหนำ้กำรกอ่สรำ้งศำลำอเนกประสงค ์หนำ้วดัพระอนิทรแ์ปลง จ.นครพนม

  สญัญำฉบบัเลขที ่ปบ.151/2560สง่มอบสถำนทีก่อ่สรำ้งใหผู้ร้บัจำ้งเมือ่วนัที ่6 ตลุำคม 2560 และผูร้บัจำ้งไดเ้ขำ้ตอกเสำเข็มแลว้

  เสร็จในวนัที ่8 ตลุำคม 2560เร ิม่สญัญำวนัที ่7 ตลุำคม 2560 สิน้สดุสญัญำวนัที ่5 มนีำคม 2561

  รวมระยะเวลำกอ่สรำ้ง 150 วนัผูร้บัจำ้ง : บรษิทั เพิม่พลูทรพัยก์ำรชำ่ง 2014 จ ำกดั

 • แผนกำรกอ่สรำ้งศำลำฯ ตำมโครงกำรพฒันำสภำพแวดลอ้มชุมชนเพือ่พฒันำคณุภำพชวีติชุมชน (งบ พ.ร.บ.ปี 2560) ในจงัหวดันครพนม

  รำยละเอยีดงำน1 2 3 4 5 6

  เดอืนที่

  1. งำนวำงผงั ตอกเสำเข็ม และปรบัพืน้ทีพ่รอ้มบดอดัแนน่

  2. งำนขดุดนิกอ่สรำ้งฐำนรำก และตอมอ่

  3. งำนคำนคอดนิ เสำรบัคำนรบัพืน้ คำนรบัพืน้ เสำรบัคำนหลงัคำ คำนหลงัคำ

  4. วำงแผน่พืน้ส ำเร็จรปู เหล็กเสรมิ และเท Topping พืน้

  5. งำนประกอบตดิต ัง้โครงหลงัคำ เชงิชำย ทบัเชงิชำย

  6. งำนมงุกระเบือ้งหลงัคำพรอ้มสว่นประกอบหลงัคำ

  7. งำนผวิพืน้ทรำยลำ้ง

  8. งำนหวัเสำ คสล. มำ้น ัง่ คสล.

  9. งำนฝ้ำเพดำน

  10. งำนตดิต ัง้รำวกนัตก แผงกนัแดด

  11. งำนตดิต ัง้ระบบไฟฟ้ำพรอ้มสว่นประกอบ

  12. งำนทำสตีำ่งๆ

  13. งำนจดัภมูทิศัน ์ปรบัแตง่สถำนทีโ่ดยรอบพืน้ทีก่อ่สรำ้ง งำนสว่นทีเ่หลอืพรอ้มเก็บท ำควำมสะอำดพืน้ทีก่อ่สรำ้ง

  30 วนั

  15 วนั

  21 วนั

  7 วนั

  15 วนั

  15 วนั

  15 วนั

  15 วนั

  15 วนั

  15 วนั

  15 วนั

  30 วนั

  30 วนั

 • ภำพถำ่ยสถำนทีก่อ่สรำ้งศำลำอเนกประสงค ์ค.ส.ล. ณ 9 ต.ค.60

 • ภำพถำ่ยสถำนทีก่อ่สรำ้งศำลำอเนกประสงค ์ค.ส.ล. ณ 9 ต.ค.60

 • 15

  มอบบำ้นเอือ้อำทร นครชยัศร ี(ทำ่ต ำหนกั) อ ำเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม

  เมือ่วันที ่9 ตลุาคม 2560 พลต ารวจเอก อดลุย ์แสงสงิแกว้ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ เป็นประธานในพธิ ี"มอบบา้นเอือ้อาทรบา้นมัน่คง สรา้งสขุ ยั่งยนื" โดยม ีนายชาญนะ เอีย่มแสง ผูว้า่ราชการจังหวัดนครปฐม นายพฒุพิัฒน ์เลศิเชาวสทิธิ ์ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์นายไมตร ีอนิทสุตุ ประธานกรรมการการเคหะแหง่ชาต ิดร.ธชัพล กาญจนกลู ผูว้า่การการเคหะแหง่ชาต ินายสมชาต ิภาระสวุรรณ รองผูอ้ านวยการ รักษาการแทนผูอ้ านวยการสถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน) พรอ้มดว้ยผูบ้รหิารการเคหะแหง่ชาต ิใหก้ารตอ้นรับ เพือ่มอบทะเบยีนบา้นและกรรมสทิธิห์อ้งชดุใหแ้กป่ระชาชนทีไ่ดรั้บผลกระทบจากโครงการพัฒนารมิฝ่ังเจา้พระยา เฟสแรก จ านวน 17 ครัวเรอืน ซึง่มีประชาชนจากเครอืขา่ยพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัในกรงุเทพฯ เขา้รว่มพธิดีงักลา่ว ประมาณ 100 คน ณ โครงการบา้นเอือ้อาทรนครชยัศร ี(ทา่ต าหนัก) อ าเภอนครชยัศร ีจังหวัดนครปฐม

 • 16

  นวตักรรมกำรเงนิ

  จดัต ัง้กองทนุเพือ่ทีอ่ยูอ่ำศยัส ำหรบัผูม้รีำยไดน้อ้ย Leasing Agency

  วนัที ่10 ต.ค. 2560

 • Road Map กำรจดัต ัง้กองทนุพฒันำทีอ่ยูอ่ำศยัส ำหรบัผูม้รีำยไดน้อ้ย

  วนัที ่10 ต.ค. 2560

  หมำยเหต ุ *คณะท างานดา้นการเงนิและการลงทนุ (ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานฯ) อยูภ่ายใตค้ณะอนุกรรมการขบัเคลือ่นทีอ่ยูอ่าศัยส าหรับผูม้รีายไดน้อ้ย ( รองนายกฯ (พล.อ. ประวติร วงษ์สวุรรณ) เป็นประธานฯ )

 • แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ครม.เห็นชอบเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2560

  วิสัยทัศน์ (Vision) “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 (Smart Housing)”

  จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 21.32 ล้านครัวเรือน

  กลุ่มผู้มีรายได้น้อย 3,595,581 ครัวเรือน

  กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง 1,411,226 ครัวเรือน

  กลุ่มผู้มีรายได้สูง 866,938 ครัวเรือน

  28%

  72%

  คนไร้บ้าน

  3 ศูนย์ 698 ครัวเรือน

  แผนพัฒนาที่อยู่อาศัย ผู้มีรายได้น้อยชนบท

  76 จังหวัด 5,362 ต าบล

  352,000 ครัวเรือน

  บ้านมั่นคง

  6,450 ชุมชน 690,000 ครัวเรือน แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนแออัด

  และผู้มีรายได้น้อยในเมือง

  77 จังหวัด 6,450 ชุมชน

  701,702 ครัวเรือน

  ชุมชนริมคลอง

  74 ชุมชน 11,004 ครัวเรือน

  บ้านพอเพียงชนบท

  5,362 ต าบล 352,000 ครัวเรือน

  พอช. 1,053,702 ครัวเรือน

  29%

 • เป้าหมายปี 2560 33 ชุมชน 3,672 ครัวเรือน ผลการด าเนินงาน ปี 2560

  • ด ำเนินกำรก่อสร้ำงศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนำศักยภำพคนไร้บ้ำน จ.เชียงใหม่ พื้นที่ 33 ต ำ ร ำ ง ว ำ ร อ ง รั บ 166 ค น กำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 75% ของงำน ตัวอำคำร

  • พัฒนำและปรับปรุงศูนย์แรกรับบ้ำน สุวิทย์ วัดหนู เขตตล่ิงชั่น กทม. พื้นที่ 800 ตรม. รองรับ 120 คน

  • อนุมัติงบประมำณจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้ำงศูนย์คนไร้บ้ำน จ.ขอนแก่น

  คลองลาดพร้าว 52 ชุมชน 7,081 ครัวเรือน

  บ้านมั่นคง 42 ชุมชน 5,000 ครัวเรือน

  บ้านพอเพียงชนบท 100 ต าบล 9,000 ครัวเรือน

  คนไร้บ้าน 2 จังหวัด 547 ครัวเรือน

  ตั้งกลุ่มออมทรัพย์ 52 ชุมชน 21 สหกรณ์

  อนุมัติงบประมำณสนับสนุน 62 ชุมชน 6,616 ครัวเรือน

  ก่อสร้ำงเสร็จ 13 ชุมชน 887 ครัวเรือน

  ระหว่ำงก่อสร้ำง 17 ชุมชน 1,126 ครัวเรือน

  การพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

  ผลการด าเนินงานปี 2560

  ก่อสร้ำงบ้ำนม่ันคงทั่วไปแล้วเสร็จ 29 ชุมชน 4,441 ครัวเรือน

  “ปทุมธำนีโมเดล” - ก่อสร้ำงบ้ำนแล้วเสร็จ 98 ครัวเรือน - ออกแบบที่อยู่อำศัยอำคำรสูงในที่ดิน รำชพัสดุ รองรับ 1,000 ครัวเรือน

  อนุมัติงบประมำณสนับสนุน 211 ชุมชน 6,733 ครัวเรือน

  “ชุมชนริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ” - ย้ำยเข้ำอำศัยอำคำรชุดกรมกำรขนส่ง ทหำรบกและบ้ำนอ้ืออำทรนครชัยศรี 87 ครัวเรือน - ซื้อที่ดินสร้ำงชุมชนใหม่ 63 ครัวเรือน - อยู่ระหว่ำงพิจำรณำซื้อที่ดิน 53 ครัวเรือน

  อนุมัติงบประมำณสนับสนุน 10,369 ครัวเรือน

  - ปรับปรุงที่อยู่อำศัยแล้วเสร็จ 7,922 ครัวเรือน - เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงชุมชน หน่วยงำนท้องถิ่น ภำครัฐ ภำคประชำสังคมสนับสนุนงบประมำณและทรัพยำกร

 • สรุปผลการสัมมนาสรุปบทเรียน และออกแบบการท างานการพัฒนาที่อยู่อาศัย ประจ าปี 2561

  วันที่ 5-7 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร

  เป้าหมายรว่ม :

  สงัคมอยูด่มีสีขุถว้นหนา้

  1.ใชพ้ืน้ทีเ่ป็นตวัต ัง้ ท าท ัง้ต าบล ท ัง้เมอืง ท ัง้จงัหวดั พฒันาเพือ่

  ความย ัง่ยนื

  2.มขีอ้มูลผูเ้ดอืดรอ้น และทีด่นิ ท ัง้ต าบล ท ัง้เมอืง ท ัง้จงัหวดั

  3.สรา้งเครอืขา่ยการเรยีนรู ้และพฒันาศกัยภาพคณะท างานฯ ในการแกไ้ขปญัหา ต าบล/อ าเภอ/

  จงัหวดั

  4.การบรหิารงานแบบบูรณาการระดบัต าบลจดัท าแผน ขอ้มูล

  กลไก งบประมาณ โดยบูรณาการทอ้งที ่ทอ้งถิน่ ภาค ี

  5.การบูรณาการแผน พฒันาพืน้ที่ดา้นทีอ่ยูอ่าศยั คณุภาพชวีติ และดา้นอืน่ๆทกุมติใิหม้แีผนบรรจใุนทอ้งถิน่/แผนยทุธศาสตรจ์งัหวดั/

  กลุม่จงัหวดั

  6.ใหเ้กดิกองทนุระดบัต าบล/จงัหวดั ตามบรบิทของพืน้ที ่

  7.ใหค้ณะกรรมการ “ผูม้รีายได้นอ้ย” เขา้ไปมบีทบาท ในการขบัเคลือ่นงานผลกัดนัใหต้วัแทนพืน้ที/่ขบวนฯเขา้ไปมบีทบาท

  ผูเ้ขา้รว่มการสมัมนา 350 ทา่น ประกอบดว้ย : คณะกรรมการสถาบัน สายชมุชน • คณะอนุกรรมการบา้นมั่นคงฯ • ผูแ้ทนขบวนองคก์รชมุชน จาก 5 ภาค • ผูแ้ทนสถาบันการศกึษา

  กระบวนการท างาน

  แนวทางการขบัเคลือ่น การพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั ปี 2561

  การแกไ้ขปญัหาทีอ่ยู่อาศยัท ัง้ต าบล/เมอืง/

  จงัหวดั

  สรา้งกองทนุของตนเอง เพือ่แกไ้ขปญัหาแกช่มุชน

  ใชก้ลไกสภาองคก์รชุมชน/องคก์รผู ้เดอืดรอ้นในการ

  ขบัเคลือ่นงานในพืน้ที ่

  ใชก้ระบวนการส ารวจขอ้มลูในการเชือ่มโยง

  คนท างาน

  บรูณาการขอ้มลู สรา้งความรว่มมอืกบัภาค ีหนว่ยงานใน

  ทอ้งถิน่

  พฒันาความรูพ้ฒันาศกัยภาพขบวนองคก์ร

  ชมุชน

  พฒันาแผนชมุชน ทกุมติ ิบรูณาการ แผนชมุชน/ต าบลกบัทอ้งถิน่

  บรูณาการแผนทีอ่ยูอ่าศยั รว่มกบั

  แผนพฒันายทุธศาสตรจ์งัหวดั

  บา้นม ัน่คง

  6,710 ครวัเรอืน

  บา้นพอเพยีง

  15,000 ครวัเรอืน

 • 10,369 ครวัเรอืน

  รายงานผลกลุ่มผู้รับผลประโยชน์และผลการบูรณาการทุน

  =1,981 ครวัเรอืน

  =1,174 ครวัเรอืน

  = 657 ครวัเรอืน

  = 1,364 ครวัเรอืน

  = 2,434 ครวัเรอืน

  4,223 ครวัเรอืน

  จ ำนวนกลุ่มผู้รับผลประโยชน์จำกกำรบันทึกข้อมูล จ ำนวนครัวเรือนผู้รับผลประโยชน์

  100% ของ 4,223

  2,232 ครวัเรอืน

  1,155 ครวัเรอืน

  2,180 ครวัเรอืน

  2,043 ครวัเรอืน

  รอ้ยละ

  52.85 รอ้ยละ

  27.35 รอ้ยละ

  51.62 รอ้ยละ

  48.38

  ผลการบรูณาการทนุรว่มในการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั จ าแนกตามกลุม่องคก์ร

  747 ต าบล

 • บานนอยในนิคม บานมิตรไมตรีบานชายแดนใต บานสวสัดกิาร

  1,988 หลงั 4 แหง (พื้นทีน่ิคม)

  ผลการดําเนนิงาน ป 2560 กอสรางบานนอยในนิคม 285 หลัง 24 นิคม 18 จังหวัด สมาชิกท่ีเขาโครงการ 246 ราย สงคืนกลับครอบครัวชุมชน 6 ราย เขาสูระบบการทาํงานในสถานประกอบการและรับจางทั่วไป 17 ราย

  แผนการดาํเนนิงาน ป 2561

  ผลการดาํเนนิงาน ป 2560 มอบวัสดุซอมแซมบาน 1,988 หลัง

  หนวยงาน ลงพ้ืนทีต่ดิตามความเปนอยู เพ่ือใหความชวยเหลือดานตาง ๆ เพ่ิมเติม

  ขอมูล ณ 10 ต.ค. 2560 โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

  ปตตานี 649 หลงั

  สงขลา 360 หลัง

  ยะลา 390 หลัง

  นราธวิาส 589 หลัง

  ซอมแซมบานฯ 1,988 หลงั 39.760 ลบ. ตั้งเปาหมายสงมอบวัสดุซอมบาน แลวเสร็จในไตรมาส 2

  ผลการดาํเนนิงาน ป 2560 บานมิตรไมตรี 10 แหง - ผูใชบริการ ป 2560 = 2,698 ราย ป 2561 = 71 ราย

  แผนการดําเนนิงาน ป 2561เปดบานมิตรไมตรี (ส่ีมมุเมือง) - หวยขวาง เปดวันท่ี 11 ต.ค. 60 - ธนบุรี (อยูระหวางปรับปรุง) พัฒนาศูนยคุมครองคนไรที่พ่ึงใหดําเนินการตามรูปแบบบานมิตรไมตรี 5 แหง จ.สมุทรปราการ อางทอง เลย มหาสารคาม และนครพนมถอดบทเรียนการใหบริการสวัสดิการ สังคมในรูปแบบบานมติรไมตรี สนับสนุนและพัฒนาความรวมมอืกับพอช. และศูนยคนไรบาน

  ผลการดาํเนนิงาน ป 2560 ต้ัง ศปก.เมืองขาราชการ (พส.+กคช.)

  นิคมสรางตนเองเชียงพิณ ( 350 ไร) o ปกหลักแบงเขต o สํารวจความตองการหนวยงาน พม.o กคช. ลงพ้ืนที่นิคมฯ o กคช. สํารวจตลาดลูกคาเพ่ือประมาณการลงทุน

  ฝาย

  อํานวยการฝาย

  ปฏิบัติการฝาย

  สนับสนุน

  แผนการดาํเนนิงาน ป 2561 รวมกับ กคช. ขับเคลื่อน ดําเนินการพ้ืนที่นิคมเชียงพิณเพ่ือเปนตนแบบบานสวัสดิการขาราชการ พม.***อยูระหวางกระบวนการทาํงานของ กคช. สํารวจความตองการของตลาดเพ่ือวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ

  ปญหาอุปสรรค จนท. นิคมฯ สวนใหญขาดทักษะดานสังคมสงเคราะห

  และ การดูแลกลุมเปาหมายโดยเฉพาะกลุมจิตทุเลา

  แนวทางแกไข จัดหลักสูตรอบรมเพ่ือเสริมทักษะแกเจาหนาทีข่อง นิคมสรางตนเอง

  แผนการดําเนินงาน ป 2561 สรางบาน 20 หลัง เรือนเพาะชํา 20 หลัง ใน

  พ้ืนที่นิคมฯ กระเสียว จ.สุพรรณบุรี 2.9541 ลบ. สถานคุมครองฯ เตรียมความพรอมและ

  สงผูใชบริการเขาสูบานนอยในนิคมฯ ฟนฟูและฝกทักษะในการดํารงชีวิต(กิจวัตร

  ประจําวนั ฝกวินัย) พัฒนาทักษะอาชีพ (เกษตรกรรม) และสงเสริมการ

  มีงานทาํ (รับจางในสถานประกอบการ/รับจางทั่วไป)

  เตรียมความพรอมและพัฒนาทักษะการรวมกลุมเพ่ือเขาสูโครงการ SE (กรณีไมมีครอบครัว/ที่อยูอาศัยรองรับ)

  สงคืนครอบครัวชุมชน/ สถานประกอบการ

  ปญหาอุปสรรค สํานักงบประมาณแบงโอนเงนิเปน 2 งวดทําใหตอง

  ชะลอการดําเนนิงานในชวงไตรมาส 2 ทําใหงาน ไมตอเนื่อง ไมไดรับจัดสรรงบประมาณคาใชจายในการบริหารงาน

  และประสานงานแนวทางการแกไข บริหารจัดการในเร่ืองงบประมาณ การโอนเงิน การมีสวนรวมกับทองถิน่เพ่ิมขึน้

  ปญหาอุปสรรคการประสานสงตอผูใชบริการท่ีจาํเปน ตอง

  เขารับการคุมครองตามกฎหมายเฉพาะ หนวยงานท่ีเกี่ยวของยังไมมีความชัดเจนในกระบวนการรับตัว

  แนวทางแกไขวางแผนกาํหนดรูปแบบและแนวทางการ

  ประสานสงตอผูใชบริการโดยคณะ อนุกรรมการ สหวิชาชีพเพ่ือการคุมครอง

  คนไรท่ีพ่ึง ใชเปนแนวทางในการทํางาน

  CEO : ผอ.กองพัฒนาสังคมกลุมเปาหมายพิเศษCEO : ชช.เฉพาะดานการพัฒนาสังคม CEO : รองอธิบดี(นางสาวยุพเรศ วงศบุญมี)CEO : รองอธิบดี(นายธีรพงษ ศรีสุคนธ)

 • การขับเคล่ือนภารกิจการแกไขปญหาที่อยูอาศัย

  สงตอ สงตอ

  ศูนยสงเสรมิฯ 3 แหงบานนอยในนคิม 24 แหง

  กระบวนการแรกรับ

  ตรวจรางกาย/ตรวจเอกสารประวัติ/ทําแฟมประวัติ/

  ทําบัญชทีรัพยสิน/จัดเขาที่พักอยูรวมกัน

  กระบวนการประเมินวางแผน

  วางแผนพัฒนาทักษะชีวิต/ทักษะอาชีพกระบวนการแรกรับ

  ตรวจรางกาย/ตรวจเอกสาร/ทําแฟมประวัติ/

  ทําบัญชีทรัพยสิน/จัดเขาท่ีพักหลังละ 1 คน

  กระบวนการติดตามประเมินผล

  ประเมินรายเดือน/ รายไตรมาส/ รายป

  คนไรที่พ่ึง ประเภทชวยเหลือตนเองได

  มคีวามพรอมกลับคืนสูสังคม

  A- B+ A A+

  กระบวนการพัฒนา

  พัฒนาทักษะชีวิต: เนนการฝกวินัยในการอยูรวมกัน

  พัฒนาทักษะอาชีพ: วิชาชีพเฉพาะมุงสูความ

  ชํานาญเฉพาะทางเพ่ือเขาสูสถานประกอบการ

  กระบวนการพัฒนา

  พัฒนาทักษะชีวิต: เนนการใชชีวิตอิสระ

  ฝกทักษะการออกไปอยูดวยตนเอง

  พัฒนาทักษะอาชีพ: เนนอาชีพพ้ืนฐานท่ีสามารถ

  ออกไปทําเองไดในครอบครัว

  กระบวนการบานนอยในนิคมฯบานนอยนิคม 23 แหง 347 หลัง (ป 59 : 62 หลัง ป 60 : 285 หลัง)

  จํานวนสมาชกิบานนอยในนิคม 246 คน งบประมาณ 2.9541 ลบ.

  สถานประกอบการ กระบวนการประสานสงคืนครอบครัวและสังคม

  ขอมูล ณ 2 ต.ค. 2560 โดย พส.

  1. มีการแตงตั้งคณะทํางานในลักษณะวิชาชีพ

  2. ประเมินและทําแผนการพัฒนาศักยภาพเปนรายบุคคล

  3. ดําเนินการพัฒนาศักยภาพตามแผน

  - พัฒนาศักยภาพดานอาชีพ (เกษตร : 2 ฐานการเรียนรู - ผักสวนครัว - เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

  ปศุสัตว : 7 ฐานการเรียนรู - ปลาดุก ปลานิล กบ ไกพ้ืนบาน ไกพันธุไข หมู แพะ)

  - พัฒนาศักยภาพดานสังคม (การอยูรวมกับผูอ่ืน /กฎ กติกา มารยาทในสังคม)

  - พัฒนาฟนฟูทางการแพทย (การรับประทานยา/การเรียนรูในการดูแลอาการเจ็บปวย)

  - พัฒนาศักยภาพดานการเรียนรู (กิจกรรมนนัทนาการ กิจกรรมฝกทักษะการเรียนรูวิชาภาษาไทย

  และคณิตศาสตร ที่จําเปนตองใชในชวีติประจําวัน ฝกการทําบัญชีรายรับรายจาย เรียนรูการเกษตร

  ทฤษฎีใหม ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง)

  การดําเนินงานตามขั้นตอน /กระบวนงาน

  สถานคุมครองคนไรที่พึ่ง

  คัดกรอง/ประเมิน

 • สงกลับคนืสูครอบครัว 6 ราย

  จํานวนสมาชิกบานนอยในนิคม (ปจจุบัน) 246 คน• 1.นิคมสรางตนเองทุงสาน พิษณุโลก 19 คน• 2.นิคมสรางตนเองหวยหลวง อุดรธานี 21 คน• 3.นิคมสรางตนเองลําตะคอง นครราชสีมา 20 คน•4.นิคมสรางตนเองปราสาท สุรินทร 7 คน• 5.นิคมสรางตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ 15 คน• 6.นิคมสรางตนเองกระเสียว สุพรรณบุรี 10 คน• 7.นิคมสรางตนเองรัตภูมิ สงขลา 10 คน• 8.นิคมสรางตนเองลําปาว กาฬสนิธุ 10 คน• 9.นิคมสรางตนเองกุฉินารายณ กาฬสนิธุ 5 คน•10.นิคมสรางตนเองโนนสัง หนองบัวลําภู 10 คน•11.นิคมสรางตนเองคําสรอย มุกดาหาร 9 คน•12.นิคมสรางตนเองบานกรวด บุรีรัมย 5 คน•13.นิคมสรางตนเองลําโดมใหญ อุบลราชธานี 6 คน•14.นิคมสรางตนเองเลี้ยงไหม สุรินทร 7 คน •15.นิคมสรางตนเองเชียงพิณ อุดรธานี 11 คน •16.นิคมสรางตนเองลําโดมนอย อุบลราชธานี 6 คน•17.นิคมสรางตนเองตากฟา นครสวรรค 10 คน•18.นิคมสรางตนเองบางระกํา พิษณุโลก 10 คน•19.นิคมสรางตนเองเข่ือนอุบลรัตน ขอนแกน 20 คน•20.นิคมสรางตนเองพัฒนาภาคใต สตูล 10 คน•21.นิคมสรางตนเองพิมาย นครราชสีมา 5 คน•22.นิคมสรางตนเองก่ิวลม ลําปาง 10 คน•23.นิคมสรางตนเองลําน้ํานาน อุตรดติถ 10 คน

  1. มีการแตงตั้งคณะทํางานในลักษณะวิชาชีพ

  2. ประเมินและทําแผนการพัฒนาศักยภาพเปนรายบุคคล

  3. ดําเนินการพัฒนาศักยภาพตามแผน

  - พัฒนาศักยภาพดานอาชีพ (เกษตร : 2 ฐานการเรียนรู - ผักสวนครัว - เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ปศุสัตว :

  7 ฐานการเรียนรู - ปลาดุก ปลานิล กบ ไกพื้นบาน ไกพันธุไข หมู แพะ)

  - พัฒนาศักยภาพดานสังคม (การอยูรวมกับผูอื่น /กฎ กติกา มารยาทในสังคม)

  - พัฒนาฟนฟูทางการแพทย (การรับประทานยา/การเรียนรูในการดูแลอาการเจ็บปวย)

  - พัฒนาศักยภาพดานการเรียนรู (กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมฝกทักษะการเรียนรูวิชาภาษาไทยและ

  คณิตศาสตร ท่ีจําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทําบัญชีรายรับรายจาย เรียนรูการเกษตรทฤษฎีใหม

  ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง)

  ขอมูลการจําหนาย

  ขอมูลพ้ืนฐาน การดําเนนิงานตามขัน้ตอน /กระบวนงาน

  นิคมสรางตนเอง 23 แหง

  ป 2559 มีผูใชบริการเขารวมโครงการ จํานวน 70 คน

  ป 2560 มีผูใชบริการเขารวมโครงการ จํานวน 246 คน

  ขอมูลปจจุบัน

  ***สงผูใชบริการที่เขารวมการเขาทํางานใน

  สถานประกอบการ/รานคาจํานวน 17 คน

  นิคมสรางตนเอง /

  จังหวัด

  รองรับได /

  หลัง

  เขาอยูแลว

  / หลังนิคมฯทุงสาน

  จ.พิษณุโลก

  27/27 19/27

  นิคมฯหวยหลวง

  จ.อุดรธานี

  21/18(บานพัก จนท.

  1 หลัง : 3 คน )

  21/18

  นิคมฯลําตะคอง

  จ.นครราชสีมา

  23/23 20/23

  นิคมฯปราสาท

  จ.สุรินทร

  10/10 7/10

  นิคมฯประจวบคีรีขนัธ 17/11(บานพัก จนท.

  1 หลัง : 7 คน )

  15/11

  นิคมฯกระเสียว

  จ.สุพรรณบุรี

  10/10 10/10

  นิคมฯรัตภูมิ

  จ.สงขลา

  10/10 10/10

  นิคมฯลําปาว

  จ.กาฬสินธุ

  10/10 10/10

  นิคมสรางตนเอง 24 แหง

  ป 2559 : 62 หลัง

  ป 2560 : 285 หลัง

  ป 2561 : บาน 20 หลัง เรือนเพาะชํา 20 หลัง

  รวม บาน 367 หลัง เรือนเพาะชํา 20 หลัง

  นิคมสรางตนเอง /

  จังหวัด

  รองรับได /

  หลัง

  เขาอยูแลว

  / หลังนิคมฯกุฉินารายณ

  จ.กาฬสินธุ

  10/10 5/10

  นิคมฯโนนสัง

  จ.หนองบัวลําภู

  10/10 10/10

  นิคมฯคําสรอย

  จ.มุกดาหาร

  10/10 9/10

  นิคมฯบานกรวด

  จ.บุรีรัมย

  15/15 5/15

  นิคมฯลําโดมใหญ

  จ.อุบลราชธานี

  10/10 6/10

  นิคมฯเล้ียงไหม

  จ.สุรินทร

  20/20 7/20

  นิคมฯเชียงพิณ

  จ.อุดรธานี

  20/20 11/20

  นิคมฯลําโดมนอย

  จ. อุบลราชธานี

  10/10 6/10

  นิคมสรางตนเอง /

  จังหวัด

  รองรับได /

  หลัง

  เขาอยูแลว

  / หลังนิคมฯตากฟา

  จ.นครสวรรค

  10/10 10/10

  นิคมฯบางระกํา

  จ.พิษณุโลก

  20/20 10/20

  นิคมฯเขื่อนอุบลรัตน

  จ.ขอนแกน

  20/20 20 /20

  นิคมฯพัฒนาภาคใต

  จ.สตูล

  15/15 10 / 15

  นิคมฯพิมาย

  จ.นครราชสีมา

  15/15 5 / 15

  นิคมฯก่ิวลม

  จ.ลําปาง

  10/10 10/10

  นิคมฯลําน้ํานาน

  จ.อุตรดิตถ

  10/10 10/ 10

  นิคมฯลพบุรี

  จ.ลพบุรี

  10/10 -/ 10

  * ขาดน้ํา/ไฟ

  การขับเคล่ือนภารกิจการแกไขปญหาที่อยูอาศัยประชาชนขอมูล ณ 2 ต.ค. 2560 โดย พส.

 • ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61

  ประสารขอมูล/ศึกษาขอมูลประสานหนวยงานที่เก่ียวของ

  พื้นที่ดําเนินการใน 4 จังหวัด

  นราธวิาส ปตตานี ยะลา สงขลา

  ประชุมชี้แจงทําความเขาใจ และเตรียมขอมูลในระดับพ้ืนที่

  จัดต้ังคณะทํางานคนหาและคัดเลือกเปาหมายและคณะ

  ดําเนินการซอมแซมบานเรือน

  ราษฎรที่ยากจน

  ขอความรวมมือผูมีวิชาชีพดานกอสรางหรือผูที่มีประสบการณดานชางหรือกอสราง จัดทํา

  ประมาณการ รายการวัสดุซอมแซมและราคาวัสดุ

  ในการซอมแซม/ปรับปรุงบานพักอาศัย

  • จ.นราธวิาส - นิคมฯ สุคีริน 281 หลัง 5.62 ลบ.

  - นิคมฯ ศรีสาคร 308 หลัง 6.16 ลบ.

  • จ.ปตตานี นิคมฯ โคกโพธิ์ 649 หลัง 12.98 ลบ.• จ.ยะลา - นิคมฯ ธารโต 105 หลัง 2.10 ลบ.

  - นิคมฯ พัฒนาภาคใต 156 หลัง 3.12 ลบ.

  - นิคมฯ เบตง 129 หลัง 2.58 ลบ.

  • จ.สงขลา นิคมฯ เทพา 360 หลัง 7.20 ลบ.

  จัดซื้อวัสดุ สงมอบวัสดุซอมแซมบาน เบิกจายเงนิ

  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

  มอบวัสดุซอมแซมบาน 1,988 หลัง

  ปตตานี 649 หลัง(12 อําเภอ)

  สงขลา360 หลัง(4 อําเภอ)

  นราธิวาส589 หลัง(13 อําเภอ)

  ยะลา 390 หลัง(8 อําเภอ)

  ผลการดาํเนนิงานโครงการซอมแซมบานเรือนราษฎรยากจนและดอยโอกาส ปงบประมาณ 2560

  บานชายแดนใตบานชายแดนใต เปาหมาย 1,988 หลัง

  39.7600 ลบ. (หลังละ 20,000 บาท)

  ขอมูล ณ 2 ต.ค. 2560 โดย พส.

  การขับเคล่ือนภารกิจการแกไขปญหาที่อยูอาศัย

 • กระบวนการบานมิตรไมตรีบานมิตรไมตร ี10 แหง งบประมาณ 10.6 ลบ.

  กระบวนการแรกรับ

  ตรวจเอกสาร ตรวจรางกาย

  ทําบัญชีทรัพยสิน ถายภาพ

  สอบขอเท็จจริง ทําทะเบียนประวัติ

  ประเมินศักยภาพ/ทําแผน IRPตรวจรางกาย - จิต/ดําเนินการทางทะเบียนราษฎร/

  สิทธิสวัสดิการ

  กระบวนการคุมครอง (ระยะเวลา 15-45 วัน)

  1. ชวยเหลือเบื้องตน 2. ประเมินวางแผนรายกรณี

  3. พัฒนาศักยภาพ 4. ติดตาม/เตรียมความพรอม

  เยี่ยมบาน/ประสานเครือขายติดตามกิจกรรมพัฒนาศกัยภาพกาย/จิต/สังคม

  สงเสริมอาชีพ

  กระบวนการประสานสงตอ/สงคืนครอบครัวและสังคม

  สถานคุมครองคนไรที่พ่ึง

  กระบวนการประสานสงตอ กระบวนการประสานสงคืนครอบครัวและสังคม

  เปนคนที่มีทักษะในการใชชีวิตดวยตนเองได

  และครอบครัวยอมรับเปนผูมีทักษะทางอาชีพที่สถานประกอบการยอมรับ

  และเปนผูมีสุขภาพจิตไมเปนอันตราย

  แกตนเองและผูอื่น

  - ไมมีที่อยูอาศั