9.Tokoh-Tokoh Pendidik Barat Dan Timur-teda

 • View
  242

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of 9.Tokoh-Tokoh Pendidik Barat Dan Timur-teda

 • 8/17/2019 9.Tokoh-Tokoh Pendidik Barat Dan Timur-teda

  1/26

  Tokoh-Tokoh PendidikBarat dan Timur

  Nor Bashirah NordeenNurlyana Amdan

  Ashima Farliana

 • 8/17/2019 9.Tokoh-Tokoh Pendidik Barat Dan Timur-teda

  2/26

   Tokoh-Tokoh Pendidik Barat

  *John Dewey*Maria Montessori*Jean Piaget*Carl Rogers*Albert Bandura

 • 8/17/2019 9.Tokoh-Tokoh Pendidik Barat Dan Timur-teda

  3/26

   JOHN DEWEY 

    Dilahirkan Burlington, Veront !adatahun "#$%

    Pernah di&e!ut ke negara Je!un, Cina, Turki, Me'i(o, Aerika )elatan danRusia

   

  Men&alankan banyak ka&ian atauenghasilkan la!oran-la!oran!endidikan

 • 8/17/2019 9.Tokoh-Tokoh Pendidik Barat Dan Timur-teda

  4/26

  )ubangan+

    Menghasilkan buku Democracyand Education:

  i Pendidikan sebagai satu !roses

  yang ewu&udkan keadaankondusi agar eudahkanindiidu enyesuaikan diri

  ii Pendidikan bukan lagi diangga!sebagi sesuatu yang teta! danuktaad

 • 8/17/2019 9.Tokoh-Tokoh Pendidik Barat Dan Timur-teda

  5/26

  i )etia! indiidu e!unyai !otensi

  yang unik, &usteru ebantuindiidu en(a!ai !otensi ereka

  ii .aedah enga&ar tidak boleh

  diasingkan dari!ada kandunganata !ela&aran

  iii Pendidikan tidak seharusnya taat

  a!abila indiidu eninggalkanbangku sekolah

 • 8/17/2019 9.Tokoh-Tokoh Pendidik Barat Dan Timur-teda

  6/26

  Maria Montessori

    Dilahirkan di Chiaraalle, /tali !adatahun "#01

    Digelar Dr !ere!uan yang !ertaa di/tali

 • 8/17/2019 9.Tokoh-Tokoh Pendidik Barat Dan Timur-teda

  7/26

  )ubangan

    .aedah Montesori uladi!erkenalkan di Casa dei Bambiniatau Ruah Kanak-Kanak 2

  i .anak-kanak lebih udah bela&ar &ika ereka diberi !eluang untukberinteraksi dengan !ersekitaran

  ii .anak-kanak beru!aya untukenga&ar diri ereka sendiri

 • 8/17/2019 9.Tokoh-Tokoh Pendidik Barat Dan Timur-teda

  8/26

    Paeran bilik dar&ah 3 glasshouse 4

    Pusat 5atihan Montessori  )iri .ursus 5atihan Perguruan

    Pusat Montessori di 5ondon

 • 8/17/2019 9.Tokoh-Tokoh Pendidik Barat Dan Timur-teda

  9/26

   Jean Piaget

    Dilahirkan !ada tahun"#%6,dibesarkandi 5ake 7eu(hatel, )wit8erland

 • 8/17/2019 9.Tokoh-Tokoh Pendidik Barat Dan Timur-teda

  10/26

  )ubangan

    Peikiran Piaget en&adi suber ins!irasibagi reorasi !endidikan negara 9ro!ahdan Aerika

   

  Beliau ber!enda!at2i  “pendidikan bermakna menghasilkan

   pencipta dan pereka bentuk” 

  ii. “kanak-kanak adalah pembina ilmu yangaktif serta ahli sains muda yang seringmencipta dan mengui teori-teori dalamdunia mereka” 

 • 8/17/2019 9.Tokoh-Tokoh Pendidik Barat Dan Timur-teda

  11/26

  Carl Rogers

    Dilahirkan !ada tahun "%1: di ;akPark, /llinois, Chi(ago

 • 8/17/2019 9.Tokoh-Tokoh Pendidik Barat Dan Timur-teda

  12/26

  )ubangan

    Menghasilkan buku !ertaa ber&udul “!heClinical !reatment of !he "roblem Child”"%

 • 8/17/2019 9.Tokoh-Tokoh Pendidik Barat Dan Timur-teda

  13/26

  Albert Bandura

    Dilahirkan !ada tahun "%$: diMundare, .anada

 • 8/17/2019 9.Tokoh-Tokoh Pendidik Barat Dan Timur-teda

  14/26

  )ubangan

    Menghasilkan bebera!a buahbuku,antaranya 2

  i Adoles(ent Aggresson Deelo!ent 3"%6

 • 8/17/2019 9.Tokoh-Tokoh Pendidik Barat Dan Timur-teda

  15/26

  Tokoh-Tokoh Pendidik Timur

  *HA!A*"ao T#e

 • 8/17/2019 9.Tokoh-Tokoh Pendidik Barat Dan Timur-teda

  16/26

  AM.A

    a&i Abdul Malik .ari Arullah

    5ahir !ada tahun "%1# di .g Molek, Manin&au,)uatera Barat

    elaran Buya 3seorang yang dihorati4

    Pendidikan awal di )ekolah Dasar Manin&ausehingga .elas Dua

    "1 tahun eneruskan !ela&aran dala bidangagaa dan bahasa Arab di )uatera Thawalib,Padang Ran&ang

    "%:0 uru agaa di Perkebunan Tebing Tinggi, Medan

 • 8/17/2019 9.Tokoh-Tokoh Pendidik Barat Dan Timur-teda

  17/26

    "%:% - uru agaa di Padang Pan&ang

    "%$0 "%$# Dosen di =niersitas /sla, Jakarta dan =niersitas Muhaadiyah,Padang Pan&ang

    Pernah en&adi Rektor Perguruan Tinggi

  /sla dan Proesor =niersitas Musto!o di Jakarta

    Pernah dilantik sebagai Pegawai Tinggi

  Agaa oleh Menteri Agaa /ndonesia  Meninggal dunia !ada "%#" di Jakarta

 • 8/17/2019 9.Tokoh-Tokoh Pendidik Barat Dan Timur-teda

  18/26

  )ubangan  Mengka&i karya ulaak dan tokoh-

  tokoh utaa Tiur Tengah,

  (ontohnya2  Eaki Mubarak

   Jur&i Eaidan

  Abbas al-AFFad

 • 8/17/2019 9.Tokoh-Tokoh Pendidik Barat Dan Timur-teda

  19/26

   

  .arya sar&ana tokoh-tokoh /nggeris,Peran(is Jeran2

   Gillia Jaes

  )igund Hreud Jean Paul )atre

   .arl Mar'

  Pieere 5oti  Ahli !idato yang disegani raai

 • 8/17/2019 9.Tokoh-Tokoh Pendidik Barat Dan Timur-teda

  20/26

    Gartawan, !enulis, !enyunting dan

  !enerbit  )e&ak "%:1-an en&adi wartawan

  akhbar, (ontohnya2

   Pelita Andalas  )eruan /sla

   Bintang /sla

   )eruan Muhaadiyah

 • 8/17/2019 9.Tokoh-Tokoh Pendidik Barat Dan Timur-teda

  21/26

    Penyunting a&alah2

   .ea&uan Masyarakat

   Al-Mahdi

  Pedoan Masyarakat

  Pan&i Masyarakat

  ea /sla

 • 8/17/2019 9.Tokoh-Tokoh Pendidik Barat Dan Timur-teda

  22/26

    .arya2

   .arya iliah /sla se!erti !afsir al-%'harsebanyak $ &ilid

   .arya kreati se!erti noel dan (er!en2

   Tenggelanya .a!al Van Der Gi&(k Di Bawah 5indungan .aabah

  Merantau ke Deli

   Buku teks sastera di Malaysia dan)inga!ura

 • 8/17/2019 9.Tokoh-Tokoh Pendidik Barat Dan Timur-teda

  23/26

  5ao T8e 3Mahaguru ()ld*aster 45atar Belakang

    Ahli alsaah negara China dan !engasas Taois

    Dikatakan lahir !ada tahun $01 )M di5uoyang, ibu negeri laa China

    Dilantik sebagai Penyi!an Arkib /!erial

  oleh Ra&a Ehou di 5uoyang  Meba(a buku-buku klasik yang

  tersi!an di dala arkib

 • 8/17/2019 9.Tokoh-Tokoh Pendidik Barat Dan Timur-teda

  24/26

    Meninggalkan 5uoyang kerana keadaantidak aan dan enaiki seekor lebu

  enghala ke barat  Ditahan oleh !engawal di &an +u "ass

    Menyedari bahawa 5ao T8e tidakber(adang kebali ke China, !engawaleinta agar 5ao T8e berkongsikebi&aksanaan beliau

    Menulis esei !an&angnya lebih $111 !atah

  !erkataan  Gu&ud hasil karya yang terkenal, iaitu !ao

  !e Ching

    Meninggal dunia !ada >%1 )M

 • 8/17/2019 9.Tokoh-Tokoh Pendidik Barat Dan Timur-teda

  25/26

  )ubangan

    Conu(ius !ernah einta !andangan beliau

  berkaitan dengan bebera!a adat resa China  Mebuat kesi!ulan bahawa dunia ini terdiri

  dari!ada langit, bui, anusia dan !rinsi!-!rinsi! yang di!anggil dao

    )egalanya di dunia ini dikawal oleh!eraturan-!eraturan seula &adi

    .esan wu&ud konse! kaya dan iskinI hidu!

  dan atiI (antik dan hodoh  )euanya bersiat songsang naun saling

  bergantung

   

 • 8/17/2019 9.Tokoh-Tokoh Pendidik Barat Dan Timur-teda

  26/26

   

  !ao !e Ching2  Merangkui bidang yang aat luas, iaitu

  dari!ada as!ek kerohanian indiidu sertadinaika inter!ersonal sehingga teknik-

  teknik !olitik  Menegaskan !erubahan atas (ara

  anusia elakukan sesuatu dan

  bukannya a!a yang ereka lakukan