15
Ministerul Educatiei din Republiva Moldova Universitatea de stat Facultatea de Drept REFERAT CONTRACTUL DE TRANSPORT Profesor !anarescu "ulia Student #erin$a %&eor$&e

9806 Contractul de Transport

Embed Size (px)

Citation preview

8/13/2019 9806 Contractul de Transport

http://slidepdf.com/reader/full/9806-contractul-de-transport 1/15

Ministerul Educatiei din Republiva MoldovaUniversitatea de stat Facultatea de Drept

REFERAT

CONTRACTUL DE TRANSPORT

Profesor !anarescu "ulia

Student #erin$a %&eor$&e

8/13/2019 9806 Contractul de Transport

http://slidepdf.com/reader/full/9806-contractul-de-transport 2/15

'()'

CONTRACTUL DE TRANSPORT

Defini*ie - convenţia prin care o parte, cărăuşul profesionist se obligă în schimbulunei remuneraţii să efectueze o deplasare de persoane sau de bunuri pe o anumită distanţă,cu un vehicul corespunzător.

P+R,"LE CONTRACTULU" DE TRANSPORT

C-r-u.ul  – persoana care îşi ia însărcinarea ca într-un mod oarecare să transportesau să facă să se transporte un obiect oarecare.

Codul comercial are în vedere două accepţiuni a noţiunii de cărăuş:/  prima se referă la întreprinderea de transport care îşi asumă obligaţia de a eecutadeplasarea de bunuri sau persoane în nume propriu./ cea de a doua accepţiune se referă la întreprinderile care transportă mărfuri sau persoaneîn mod succesiv şi la aşa-zişii comisionari.

 Întreprinderile de transport   sunt cele care desfăşoară organizat şi sistematic,deplasarea persoanelor şi bunurilor, în scopul obţinerii unui profit în beneficiul

întreprinzătorului, care are sarcina de a organiza şi efectua activitatea de cărăuşie.Criterii de calificare ale întreprinderilor de transport:/  întreprinderea de transport are o eistenţă obiectivă, determinată de modalitatea dederulare atransporturilor şi de scopul comercial al acestora, potrivit legii./ are ca obiect principal de activitate un ansamblu omogen de transporturi comerciale,rezultat al derulării lor în mod organizat./ scopul specific sau finalitatea activităţii desfăşurate de aceasta şi se concretizează prin planificarea şi obţinerea profitului comercial.

Comisionarul-expeditor , în temeiul contractului de epediţie, se obligă, înschimbul unui comision să încheie în nume propriu, pe seama comitentului !proprietar sau

 posesor al mărfurilor" unul sau mai multe contracte de transport, precum şi anumiteoperaţiuni materiale specifice transportului de mărfuri.

C-l-torul – sau pasagerul intervine ca parte în contractul de transport de persoane.Calitatea sa de profesionist sau neprofesionist nu interesează sub nici o formă, deoareceaceasta nu influenţează natura raporturilor #uridice în contractul de transport de persoane.$n literatura #uridică se admite că poate avea această calitate şi persoana fizică lipsită de

%

8/13/2019 9806 Contractul de Transport

http://slidepdf.com/reader/full/9806-contractul-de-transport 3/15

capacitate de eerciţiu sau cu capacitate restr&nsă, mai ales în cazul transporturilor încomun.

E0peditorul – este considerat de regulă, a fi orice persoană fizică sau #uridică alecărei interese se referă la încheierea unui contract de transport de mărfuri şi baga#e.

'peditorul poate avea şi calitatea de destinatar al mărfii transportate, plas&ndu-se încategoria contractelor bilaterale de transport unde are două calităţi: cea de epeditor şi ceade beneficiar al transportului.

(ot avea calitatea de epeditor, persoanele #uridice de drept public şi privat,indiferent de forma de organizare, companii naţionale, instituţii, societăţi comerciale,agricole, indiferent de forma capitalului !autohton, străin, mit", precum şi persoanelefizice cu capacitate de eerciţiu.

Destinatarul – este acea persoană fizică sau #uridică căreia transportatorul îi vaelibera marfa la locul stipulat în contract !domiciliu, sediu, staţie C)*, aeroport, etc.". 'steindicat de regulă, de epeditor în momentul încheierii contractului. +repturile sale se nasc

în momentul încheierii contractului între epeditorul-stipulent şi cărăuşul-promitent,indiferent dacă destinatarul acceptă sau nu dreptul stipulat în favoarea sa.

O!L"%A,""LE P+R,"LOR 1N CONTRACTULDE TRANSPORT

Obli$a*iile c-r-u.ului la locul de pornire  – constau în acceptarea cererii detransport, procurarea unui mi#loc corespunzător naturii bunurilor, preluarea şi încărcareamărfii de la epeditor, eliberarea documentului de transport.

)2  Acceptarea cererii de transport  – presupune manifestarea voinţei #uridice a

cărăuşului de a efectua transportul de mărfuri sau persoane în condiţiile stabilite în cerereace i-a fost adresată de către epeditor. $n transporturile prin comandă, cărăuşul nu are posibilitatea de a refuza încheierea contractului de transport datorită ofertei permanente încare se află.

'2 Obligaţia de procurare a unui mijloc de transport corespunzător – punerea ladispoziţia epeditorului a autovehicolului adecvat, la data, ora şi locul de încărcare precizate de către beneficiar, constituie premisa garantării securităţii transportului bunurilorşi persoanelor. ocul şi momentul c&nd mi#locul de transport sunt puse la dispoziţiaepeditorului sunt stabilite prin contract.

32  Luarea în primire a mărfii  – are loc la data şi la locul stabilit în contract.(rimirea mărfurilor de către transportator se realizează în urma operaţiunilor de încărcare-

descărcare, ce pot fi eecutate de către cărăuş, epeditor sau destinatar, conform convenţieidintre aceştia.42 Cântărirea obligatorie sau facultatiă  – este legată de luarea în primire a

mărfii. (resupune şi precizarea corectă a greutăţii încărcăturii, operaţiune care se realizează printr-o c&ntărire obligatorie sau facultativă. C&ntărirea se impune tuturor categoriilor demărfuri destinate eportului-importului, c&t şi a celor care circulă în condiţii de epediţiede coletărie sau mesagerie.

8/13/2019 9806 Contractul de Transport

http://slidepdf.com/reader/full/9806-contractul-de-transport 4/15

52 !liberarea documentului de transport – transportatorul este obligat să emită undocument care să conţină toate menţiunile referitoare la mărfurile supuse transportului,locul, data, destinaţia, tariful de transport, etc.

Obli$a*iile c-r-u.ului 6n cursul deplas-rii 7-rfii – constau în respectarea ordinii

epediţiilor, parcurgerea rutei stabilite prin contract, eecutarea transportului în termenulstipulat de părţi, conservarea mărfii pe tot parcursul deplasării p&nă la momentul predării ladestinaţie. $n cazul transportului de persoane, cărăuşul are obligaţia transbordării călătorilorşi a baga#elor în caz de întrerupere ori suspendare a călătoriei mi#locului de transport, precum şi îndatorirea de a-l despăgubi pe pasager în cazul unui accident survenit pe parcurs, în măsura în care este anga#ată răspunderea căii ferate.

)2 Obligaţia de a respecta ordinea expediţiilor – este impusă cărăuşului de fluenţaepeditorilor care solicită, concomitent sau succesiv deplasarea mărfurilor, ivindu-se astfelo anumită competiţie între epeditori, fiecare în parte solicit&nd eecutarea transportului încel mai scurt timp. ransportatorul este dator să facă epediţia mărfurilor după ordinea încare le-a primit.

'2  "arcurgerea rutei stabilite  – în cuprinsul contractului de transport caremenţionează itinerariul de străbătut, această clauză este epresă şi obligatorie, ecluz&ndu-se modificarea ei prin voinţa unilaterală a cărăuşului. $n cazul în care părţile nu au stipulatepres în contract ruta şi dacă eistă mai multe trasee de acelaşi fel, cărăuşul este obligat sătransporte marfa pe drumul cel mai scurt, care implică cele mai mici costuri.

32 Obligaţia de a respecta durata transportului – se referă la îndatorirea de a-şieecuta la termen obligaţia principală de a transporta marfa la destinaţie. ermenul deeecutare a contractului de transport este intervalul de timp în cadrul căruia transportatoruleste obligat să eecute deplasarea mărfurilor sau persoanelor, şi se socoteşte din momentul predării mărfurilor, baga#elor, îmbarcării pasagerilor şi p&nă în momentul sosirii lor ladestinaţie.

42 Obligaţia de conserare a mărfii – Codul civil îl asimilează pe cărăuş cu undepozitar, iar contractul de transport se înfăţişează ca un depozit necesar. +epozitul necesar presupune eistenţa unor împre#urări ecepţionale care constr&ng deponentul să facădepozitul fără a avea posibilitatea de a alege după voinţa sa pe depozitar. Ca urmare, încontractul de transport, cărăuşul este şi depozitarul mărfii şi orice altă alegere din parteaepeditorului este eclusă.

Obli$a*iile c-r-u.ului la destina*ie  – identificarea şi avizarea destinatarului,eliberarea încărcăturii la locul şi data stipulată în contract, la care se adaugă operaţiunisecundare !descărcarea mărfurilor din mi#locul de transport".

)2  #dentificarea $i aizarea destinatarului – c&nd transportul s-a efectuat în bazaunui document nominal, acesta indică nominal persoana destinatarului, nominalizareînsoţită de adresa sau sediul acestuia. /lăturat obligaţiei de identificare a destinatarului,cărăuşului îi revine îndatorirea de a aviza destinatarul de sosirea transportului.

'2  !liberarea transportului la destinaţie – locul şi data transportului la destinaţie presupune locul de destinaţie şi timpul în care trebuie făcut transportul. 0rice obligaţiecomercială trebuie eecutată în locul arătat în contract sau în locul care ar rezulta din

1

8/13/2019 9806 Contractul de Transport

http://slidepdf.com/reader/full/9806-contractul-de-transport 5/15

natura operaţiunii ori din intenţia părţilor contractante. a stabilirea locului în care seeliberează transportul se ţine seama de natura sa.

*eprezentanţii cărăuşului şi ai destinatarului au obligaţia de a verifica împreunămi#locul de transport, sigiliile şi marca#ele, iar la deschiderea vagoanelor verifică succintconţinutul acestora, urmărind modul de conservare al mărfii pe timpul transportului precum

şi starea ambala#elor.(unerea încărcăturii la dispoziţia destinatarului conduce la încetarea posesiuniieercitate de către cărăuş asupra mărfii transportate, posesie care se transmite astfel înfavoarea destinatarului. $n momentul mărfii ia sf&rşit şi obligaţia de pază asupra mărfii şiimplicit şi răspunderea contractuală a transportatorului în temeiul contractului de transport.

32  %ecântărirea mărfurilor - cărăuşul împreună cu destinatarul au obligaţia dec&ntărire a mărfurilor în următoarele situaţii:/ epediţiile de coletărie sau mesagerie./ epediţiile complete dacă poartă urme de violare, de sustragere, de scurgere, de pierderisau avariere./ mărfurile transportate în mi#loace de transport complete – vagoane, cisterne au fost

transbordate sau transvazate şi nu au fost c&ntărite la locul transbordării sau transvazării în prezenţa beneficiarului transportului sau a reprezentantului acestuia./  destinatarul sau reprezentantul epeditorului cer în scris rec&ntărirea, iar în staţia dedestinaţie eistă condiţiile tehnice necesare pentru efectuarea acestei operaţiuni./ mărfurile transportate cu mi#loace auto neînsoţite care au fost predate pentru transportdupă greutate.

42 Constatarea lipsurilor cantitatie $i calitatie ale mărfurilor  – dacă înmomentul preluării mărfurilor de la cărăuş se constată la mi#locul de transport, la cotele, lasigilii, la semne sau marca#e, ori la mărfuri urme de violare, pierderi, scurgeri, etc. mi#loculde transport nu se deschide sau nu se descarcă.

Cu ocazia verificării conţinutului şi a stabilirii lipsurilor cantitative şi calitative,

cărăuşul este obligat să adreseze invitaţii destinatarului sau epeditorului !în funcţie delocul în care se face verificarea", întocmindu-se un proces-verbal de constatare carecuprinde lipsurile cantitative, modul de determinare al acestora, locul şi momentul producerii pre#udiciului, iar dacă este posibil indicarea persoanelor !părţilor" care se facrăspunzători de aceste lipsuri.

52 &ermenul de executare al contractului de transport – este intervalul de timp încadrul căruia operatorul feroviar este obligat să eecute transportul mărfurilor şi sesocoteşte din momentul predării mărfurilor către epeditor şi p&nă în momentul sosirii înstaţia de destinaţie.

82  %efuzul eliberării mărfii  – cărăuşului îi revine în anumite condiţii, epres prevăzute de lege, dreptul de a refuza eliberarea mărfii la destinaţie, măsură care intervine

cu caracter ecepţional:/ Codul comercial instituie în art.1 alin.2 un caz de refuz #ustificat de eliberare a mărfii, pentru neplata taelor de transport./ un alt caz de refuz #ustificat al cărăuşului de a elibera marfa destinatarului este instituit deart.1 alin. Cod comercial 3dacă scrisoarea de cărat este la ordin sau la purtător, cărăuşulse poate opune să facă predarea p&nă la restituirea eemplarului subscris de d&nsul4./ eistă situaţii de ecepţie în care reglementările fitosanitare impun măsuri de carantină pentru mărfurile provenite din import, caz în care cărăuşul nu va putea elibera marfa

5

8/13/2019 9806 Contractul de Transport

http://slidepdf.com/reader/full/9806-contractul-de-transport 6/15

destinatarului p&nă la epirarea duratei de interdicţie. /cestor cauze se pot alătura şi cele privind mărfurile de contrabandă, nocive, etc., pentru care autorităţile poliţieneşti şi vamaleiau măsuri de oprire temporară sau chiar definitivă a deplasării./ instituirea unui sechestru asigurator dispus de către instanţa de #udecată./ în situaţia în care destinatarul se află în stare de faliment şi nu plăteşte epeditorului

 preţul mărfii cumpărate şi aflată în curs de transport.92 "lata tarifelor de transport – tarifele se stabilesc pe trei categorii:/ tarif pentru epediţii de vagoane complete./ tarif pentru epediţii de coletărie./ tarif pentru epediţii de mesagerie.

(lata tarifului reprezintă contraprestaţia datorată cărăuşului pentru serviciile sale şise achită, de regulă, de către epeditor în staţia de predare, fie de către destinatar, în funcţiede menţiunea făcută de epeditor în scrisoarea de trăsură.

Obli$a*iile e0peditorului la locul de pornire  – presupun în această fază,indiferent de tipul activităţii de transport: alegerea şi verificarea mi#locului de transport,

 predarea mărfurilor destinate transportului, încărcarea lor, colaborarea la întocmireadocumentului de transport şi plata preţului aferent transportului.

)2 Alegerea $i erificarea mijlocului de transport – sunt obligaţii care decurg dinfelul şi natura mărfii. 'peditorul trebuie să verifice înainte de încărcare dacă mi#locul detransport corespunde din punct de vedere a prevenirii degradării, denaturării, scurgerii sau pierderii mărfurilor.

'2 Obligaţia de predare a mărfii – se eecută la locul convenit, la termenul fiat şirespect&nd condiţiile cantitative, calitative precum şi cea de ambalare a mărfurilor. ocul predării mărfurilor diferă în funcţie de felul transportului. 0 deosebită importanţă oreprezintă şi c&ntărirea mărfii, deoarece în funcţie de aceasta se va alege mi#locul de

transport cu capacitate corespunzătoare, c&t şi în vederea calculării taelor aferentetransportului.

32 Obligaţia de încărcare a mărfii  – presupune eistenţa a trei îndatoririinterdependente:- încărcarea propriu-zisă, se realizează ţin&nd cont de capacitatea mi#locului de transportales, epeditorul av&nd obligaţia de a folosi integral spaţiul de încărcare a mi#locului detransport.- aşezarea mărfurilor în interiorul mi#locului de transport pe calea ferată se realizează prinoperaţiuni de stivuire, nivelare, învelire şi legare a ambala#ului cu s&rme sau alte materiale.- măsurile preventive care se iau pentru a preînt&mpina riscul sustragerii mărfurilor diferădupă cum mărfurile sunt deplasate cu mi#loace de transport închise sau deschise.

42  Colaborarea expeditorului la întocmirea documentului de transport  –reprezintă demersul #uridic al întocmirii şi eliberării scrisorii de trăsură, situaţiile în careepeditorul este dator să ofere cărăuşului toate datele şi informaţiile reale privitoare lamarfa ce urmează a fi transportată, itinerariul ce urmează a fi parcurs, precum şi date privind identificarea destinatarului.

52  "lata preţului transportului – este o obligaţie care incumbă epeditorului încădin momentul întocmirii documentului de transport. $n mod ecepţional, această îndatorire

6

8/13/2019 9806 Contractul de Transport

http://slidepdf.com/reader/full/9806-contractul-de-transport 7/15

îi poate reveni şi destinatarului. 7omentul în care se realizează obligaţia de plată atransportului este stabilit de părţi în contract şi coincide de cele mai multe ori cu predareamărfii cărăuşului.

Obli$a*iile e0peditorului 6n cursul deplas-rii 7-rfii – sunt minime şi eventuale,

el afl&ndu-se în epectativă, şi se referă la îngri#irea şi conservarea mărfii p&nă ladestinaţie, obligaţii realizate prin intermediul unui însoţitor, c&nd se transportă mărfuri cenecesită atenţie specială, ori supraveghetor c&nd transportul se efectuează în vagoanedescoperite. 'peditorului îi revine obligaţia de a pune la dispoziţia cărăuşului a unorînsoţitori pentru categoriile de mărfuri care reclamă o supraveghere atentă şi permanentăsau chiar o anumită îngri#ire pe parcursul transportului.

Obli$a*iile destinatarului la destina*ie – calitatea de terţ beneficiar îi antreneazăanumite obligaţii contractuale: luarea în primire a mărfii transportate, plata sumelorrestante datorate cărăuşului, conservarea acţiunilor arbitrale sau #udiciare împotrivacărăuşului pentru repararea eventualelor daune ivite pe parcursul transportului.

)2  "reluarea mărfii  – presupune pe l&ngă obligaţia de primire a mărfurilor de lacărăuşi şi anumite verificări anterioare care ar #ustifica refuzul destinatarului de a preluamarfa. +estinatarul avizat de eliberarea unei încărcături verifică documentul ce stă la bazatransportului respectiv.

0 altă operaţiune se referă la verificarea încărcăturii transportate. /rt.11 ali.2 Codcomercial prevede că 3destinatarul are dreptul să verifice pe cheltuiala sa în momentul predării, starea în care se află lucrurile transportate, deşi ele nu ar prezenta semne

exterioare de stricăciune”.  Controlul calitativ şi cantitativ al mărfurilor la destinaţie parcurge două etape:- o etapă în care are loc o verificare sumară în momentul primirii mărfurilor de la cărăuş.- o etapă în care ale loc o verificare minuţioasă, în depozitele proprii după ridicarea mărfii

de la cărăuş.Calea optimă de stabilire a stării mărfii este constatarea bilaterală, operaţiuneîndeplinită de către destinatar şi transportator, în urma căruia se încheie un proces-verbalconstatator, înscris care va face proba stării mărfii.

'2  'escărcarea mărfurilor  – eliberarea mi#locului de transport trebuie eecutatăde către destinatar în timp util, fiind, de regulă, stabilită în contractul de transport

32  "lata sumelor restante sau plata tarifelor $i taxelor datorate cărău$ului   –reprezintă principala obligaţie a destinatarului, av&nd ca temei contractul de transport./rt.11 alin.% Cod comercial prevede că 3destinatarul care primeşte lucrurile e obligat să

 plătească ceea ce datoreşte pentru transport după scrisoarea de cărat, precum şi toate

celelalte cheltuieli4.

+e regulă, obligaţia de plată a transportului aparţine epeditorului, însă părţile potstipula în contractul de transport ca plata tarifului să revină destinatarului în momentul predării bunurilor de către cărăuş.

arifele transporturilor publice se formează liber şi concurenţial pe baza cererii şiofertei.

R+SPUNDEREA P+R,"LOR 1N CONTRACTUL DE

8

8/13/2019 9806 Contractul de Transport

http://slidepdf.com/reader/full/9806-contractul-de-transport 8/15

 TRANSPORT

Cadrul le$al al r-spunderii – răspunderea civilă se înfăţişează sub două forme:delictuală şi contractuală.

*ăspunderea delictuală derivă fie din delicte, fie din cvasidelicte, care în ramura

transporturilor sunt accidentele ce pot surveni pe parcursul transportului.*ăspunderea contractuală se întemeiază pe ideea de culpă a părţilor în eecutareaobligaţiilor asumate. 'ste definită ca fiind obligaţia debitorului de a repara pre#udiciulcauzat creditorului său prin neeecutarea, eecutarea necorespunzătoare ori cu înt&rziere aobligaţiilor sale contractuale. (entru a putea fi în prezenţa răspunderii contractuale estenecesară încheierea între creditor şi debitor a unui contract de transport, moment în careaceştia dob&ndesc calitatea de epeditor şi cărăuş.

Condi*iile r-spunderii contractuale)2 Fapta ilicit-  – acea acţiune sau inacţiune care are ca rezultat încălcarea

drepturilor subiective sau a intereselor legitime ale cocontractantului. )apta păgubitoare a

cărăuşului este săv&rşită prin acte comisive !anumite manevre sau operaţiuni eecutateincorect, o depăşire neregulamentară pe şosea în timpul unui transport, etc.". 0misiuneacărăuşului poate conduce la anumite consecinţe păgubitoare în activitatea de transport şianume omisiunea verificării mi#loacelor de transport din punct de vedere tehnic înainte de a pleca în cursă ori omisiunea transportatorului, care în urma unui accident de circulaţie nuopreşte, caz în care alături de răspunderea contractuală, faţă de proprii pasageri, esteantrenată şi cea contravenţională sau chiar penală.

Ca urmare, fapta păgubitoare este calificată ca av&nd un caracter obiectiv const&ndîntr-o conduită sau o manifestare umană eteriorizată. $n cazul răspunderii civile şi implicital răspunderii în contractul de transport, o faptă este ilicită atunci c&nd contravine legii oriregulilor de convieţuire socială, av&nd ca efect încălcarea unui drept subiectiv sau a unui

interes legitim al altuia, respectiv al epeditorului, călătorului sau destinatarului.Cu aplicabilitate în sfera contractului de transport, răspunderea contractuală semărgineşte să sancţioneze vătămarea unui drept de creanţă a cocontractantului. 9ătămareaconstă în neeecutarea de către cărăuş a prestaţiei ce-i incumbă sau în săv&rşirea unor actece determină înt&rzierea îndeplinirii obligaţiei de rezultat asumată, la încheiereacontractului.

'2 Pre:udiciul – acele rezultate dăunătoare, negative, suferite de către creditor caurmare a încălcării drepturilor subiective şi intereselor legitime de către debitorul cărăuş.(re#udiciul este rezultatul faptei ilicite. (re#udiciile pot fi materiale şi morale sauetrapatrimoniale.

(re#udiciile morale sunt consecinţele dăunătoare care iau naştere din încălcările

drepturilor personale, care nu au conţinut economic. /stfel de consecinţe se referă lasuferinţele cauzate celor apropiaţi prin decesul călătorului sau la suferinţele acestuia încazul leziunilor produse de accidente, distrugerea unui obiect cu valoare sentimentalădeosebită pentru destinatar, etc.

(re#udiciul material constă în lezarea unui drept ori interes patrimonial acreditorului obligaţiei contractuale, lezare care poate fi evaluată pecuniar, cum ar fi:distrugerea sau degradarea încărcăturii ori avarierea ei în timpul deplasării, accidentarea

8/13/2019 9806 Contractul de Transport

http://slidepdf.com/reader/full/9806-contractul-de-transport 9/15

unui călător. (aguba materială este alcătuită din paguba efectivă !damnum emergens" şi beneficiul nerealizat ! pretium dolosis".

32 Raportul de cau;alitate – pentru antrenarea răspunderii cărăuşului este necesarca între fapta ilicită şi pre#udiciu să eiste un raport de cauzalitate, ca pre#udiciul cauzat săfie consecinţa faptei ilicite.

42  #inov-*ia  – atitudinea psihică a persoanei care a comis fapta ilicită şi pre#udiciabilă faţă de aceasta şi de urmările faptei. 9inovăţia cunoaşte mai multe trepte, înfuncţie de gravitatea faptei comise de către debitor !cărăuş".

+olul reprezintă intenţia directă sau indirectă. C&nd debitorul îşi dă seama decaracterul antisocial şi pre#udiciabil al faptei sale, prevede consecinţele acesteia şiurmăreşte producerea lor, acţionează cu intenţie directă. $n cazul cărăuşului nu poate fivorba despre o asemenea formă de vinovăţie.

;ntenţia indirectă constă în atitudinea debitorului care prevede consecinţele fapteisale şi cu toate că nu le urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii rezultatului.

Culpa prin imprudenţă este prezentă atunci c&nd debitorul prevede consecinţelefaptei sale, însă nu le acceptă, socotind, fără temei, că nu se vor produce, atunci c&nd

debitorul nu prevede consecinţele faptei ilicite deşi putea şi trebuia să le prevadă.

R-spunderea c-r-u.ului pentru fapta altuia  - debitorul unui corp certdeterminat răspunde de starea bunului ce i-a fost predat, dacă deteriorările sunt ocazionatenu numai prin fapta sau greşeala sa, ci şi prin aceea a persoanelor pentru care esteresponsabil. Cărăuşul răspunde pentru lucrurile primite dacă au suferit stricăciuni ori aufost furate, chiar dacă faptul a fost comis de către salariaţii întreprinderii, precum şi dacă afost săv&rşit de către 3străini4.

C&nd un vehicul se răstoarnă, av&nd ca rezultat uciderea unei persoane, c&t şidistrugerea mărfii transportate, întreprinderea de transport răspunde delictual pentru faptaconducătorului vehiculului aflat în serviciul ei, faţă de moştenitorii victimei, c&t şi

contractual faţă de destinatar, pentru deteriorarea sau pierderea mărfii.

E0onerarea de r-spundere a c-r-u.ului – transportatorul se poate degreva derăspundere contest&nd cele imputate sau invoc&nd anumite circumstanţe de natură a-lelibera de sancţiunile contractuale. Cărăuşul poate fi eonerat de răspundere dacă dispunede dovezi pertinente, care fie înlătură caracterul ilicit al faptei comise, fie eclud vinovăţiasa.

)2 Cau;e care 6nl-tur- caracterul ilicit al faptei – legitima apărare, starea denecesitate, eercitarea unui drept subiectiv, consimţăm&ntul victimei, îndeplinirea uneiactivităţi impuse ori permise de lege sau desfăşurate în virtutea ordinului superiorului.

'2 Cau;e care 6nl-tur- vinov-*ia c-r-u.ului  – evenimentele atmosferice,

cutremurul, inundaţia, înzăpezirea, etc., sunt cauze străine care pot fi de neînlăturat sauimprevizibile, deci asimilate forţei ma#ore şi duc la eonerarea de răspundere a cărăuşului.Clauzele menite să-l prote#eze pe cărăuş sunt permise doar într-o anumită măsură, în scopul preînt&mpinării eventualelor abuzuri din partea cărăuşului.

32 Probele 6n 7ateria r-spunderii c-r-u.ului – creditorul reclamant are obligaţiaîn faţa instanţei de #udecată să facă dovada susţinerilor sale pentru anga#area răspunderiicărăuşului. 'l trebuie să probeze eistenţa contractului de transport, eistenţa faptei păgubitoare. Cărăuşul va încerca să combată prin contra probe dovezile administrate de

<

8/13/2019 9806 Contractul de Transport

http://slidepdf.com/reader/full/9806-contractul-de-transport 10/15

către solicitantul despăgubirilor, fie va invoca temeiuri eoneratorii de răspundere, put&ndu-se folosi de orice mi#loace de probă în vedera infirmării susţinerilor reclamantului.

42 Ad7isibilitatea dob<n;ilor – prin dob&ndă se înţeleg sumele socotite în bani cuacest titlu, alte prestaţii sub orice alt titlu sau obligaţii la care debitorul se îndatorează dreptechivalent al folosinţei capitalului. (ărţile pot stabili prin convenţie în contractul de

transport rata dob&nzii pentru înt&rzierea unei obligaţii băneşti.

Efectele r-spunderii c-r-u.ului  – c&nd sunt îndeplinite condiţiile răsounderiicivile a cărăuşului se naşte în sarcina sa obligaţia de a despăgubi epeditorul saudestinatarul dăunat.

'valuarea #udiciară a pre#udiciului reprezintă acea operaţiune de determinare aîntinderii daunelor-interese de către instanţele de #udecată în baza principiului reparăriiintegrale a pagubei. Cuantumul despăgubirilor se stabilesc în funcţie de două elemente: paguba suferită !damnum emergens" şi beneficiul nerealizat !lucrum cessans".

'valuarea legală a pre#udiciului se încadrează în sfera obligaţiilor care au ca obiect prestaţia de a da o sumă de bani. $n domeniul dreptului transporturilor această problemă se

iveşte atunci c&nd cărăuşul trebuie să restituie cocontractantului o anumită sumă de bani,respectiv atunci c&nd a încasat o valoare mai mare dec&t cea tarifară pentru activitatea detransport.

'valuarea convenţională a pre#udiciului se realizează prin intermediul acordului devoinţă al creditorului şi debitorului, ce intervine înainte de producerea pre#udiciului !clauză penală".

R-spunderea e0peditorului .i a destinatarului )2 R-spunderea e0peditorului – intervine în toate cazurile în care obligaţiile ce-i

revin din contractul de transport sunt considerate neîndeplinite sau îndeplinitenecorespunzător:

/ răspunde de eactitatea şi identitatea mărfurilor raportat la datele înscrise în actele delivrare şi în documentul de transport./ dacă recurge la o declaraţie ineactă a felului mărfii în scrisoarea de trăsură, în scopulaplicării unor tarife reduse, va plăti ca o penalitate dublul diferenţei dintre tarifulcorespunzător felului real al mărfii şi cel stabilit după denumirea indicată de epeditor./ răspunde şi de consecinţele unei încărcări defectuase a mi#loacelor de transport./  răspunde faţă de destinatar pentru lipsurile cantitative şi avariile ivite pe parcursuldeplasării, atunci c&nd acestea sunt datorate fie unor ambala#e necorespunzătoare, fienerespectării normelor tehnice de încărcare şi fiare a mărfurilor în mi#locul de transport, precum şi pentru neasigurarea mi#loacelor de transport închise cu sigilii sau a mi#loacelorde transport deschise cu semne şi marca#e.

/ răspunde şi în cazul depăşirii termenului de încărcare a mi#locului de transport stabilit încontract, fiind astfel obligat la plata de locaţii.'peditorul este scutit de răspundere în toate aceste cazuri dacă face dovada că

neîndeplinirea obligaţiilor se datorează forţei ma#ore ori unei cauze posterioare momentuluitrecerii detenţiei mărfii de la cărăuş la destinatar.

'2 R-spunderea destinatarului – odată cu aderarea destinatarului la contractul detransport, chiar dacă are calitatea unui terţ beneficiar, îi revin anumite obligaţii a cărorîndeplinire necorespunzătoare sau neîndeplinire atrag răspunderea sa:

2=

8/13/2019 9806 Contractul de Transport

http://slidepdf.com/reader/full/9806-contractul-de-transport 11/15

/ refuzul primirii mărfurilor de către destinatar îndreptăţeşte transportatorul să perceapăanumite tae !locaţii"./ atunci c&nd destinatarului i se instituie obligaţia de a plăti taa de transport şi alte taeeventuale.

Particularit-*i ale r-spunderii c-r-u.ului 6n transportul terestru de 7-rfuri)2 Durata r-spunderii c-r-u.ului  – este determinată în primul r&nd dedispoziţiile Codului comercial, care dispune că transportatorul este 3răspunzător de

 pierderea sau stricăciunea lucrurilor ce le-au fost încredinţate spre transport dinmomentul în care le primeşte până la acela al predării lor destinatarului4. *egulamentulde transport pe C)* dispune: 3calea ferată care a primit la transport marfa cu scrisoarea

de trăsură este răspunzătoare de executarea transportului şi de integritatea mărfii pe

întreg parcursul până la eliberare4. >e observă eistenţa a două momente: cel iniţial alrăspunderii cărăuşului şi momentul final.

$n punctul iniţial se naşte răspunderea cărăuşului şi coincide cu momentul primiriimărfurilor spre a fi transportate.

(unctul final ce coincide cu stingerea răspunderii cărăuşului se suprapunemomentului eliberării mărfii la destinaţie.'2 R-spunderea anterioar- 6nc&eierii contractului de transport – întreprinderile

de transport afl&ndu-se în stare de permanentă ofertă faţă de clientelă, îşi asumă obligaţiade a accepta cererile epeditorilor fie profesionişti, fie ocazionali.

$n aceste cazuri, nefiind vorba despre un contract valabil încheiat sau de un acordde voinţă în acest sens, nu se poate anga#a răspunderea contractuală a cărăuşului în caz derefuz a efectuării transportului ci, eventual răspunderea delictuală.

?neori, refuzul cărăuşului de a contracta este #ustificat de ivirea unor împre#urăricare determină transportatorul să renunţe la încheierea unui anumit contract: 3calea feratănu este obligată să primească mărfurile pentru a căror încărcare, transbordare sau

descărcare sunt necesare miloace speciale, numai dacă staţiile dispun de asemeneamiloace4.

0dată încheiat acordul de voinţă dintre epeditor şi cărăuş, se naşte şi răspundereaacestuia faţă de destinatar pentru faptul neîndeplinirii obligaţiilor ce-i incumbă dincontractul de transport. *ăspunderea cărăuşului este antrenată în cazul pierderii mărfii,avarierii acesteia ori datorită nerespectării termenului de eecutare a transportului.

32 R-spunderea c-r-u.ului pentru pierderea 7-rfii – prin pierdere a mărfii seînţelege orice neeliberare a mărfii la destinaţie datorită distrugerii, deteriorării, rătăcirii,folosirii ei de către cărăuş, etc. (ierderea poate să fie totală sau parţială.

$n cazul în care marfa nu este eliberată destinatarului în = de zile de la împlinireatermenului de eecutare a contractului de transport, operează prezumţia de pierdere a

mărfii din culpa cărăuşului şi este antrenată răspunderea sa.*ăspunderea cărăuşului se concretizează în plata unei despăgubiri băneşti, calculatădupă preţul curent al mărfii sau după preţul mărfurilor de aceeaşi natură şi calitate, la dataîncheierii contractului. Cărăuşul mai este îndatorat la plata tarifului de transport, a taelorvamale, precum şi la toate aneele plătite de client necesare recuperării mărfii pierdute.

42 R-spunderea c-r-u.ului pentru avarierea 7-rfii – prin avarierea mărfii seînţelege orice degradare, depreciere a calităţii mărfii survenită pe timpul deplasăriiîncărcăturii, astfel înc&t în momentul a#ungerii la destinaţie, aceasta nu mai prezintă

22

8/13/2019 9806 Contractul de Transport

http://slidepdf.com/reader/full/9806-contractul-de-transport 12/15

aceleaşi caracteristici sau însuşiri tehnico-economice în comparaţie cu momentul predăriiei. /varierea poate consta în denaturare, alterare, spargere, diluare.

$n toate cazurile în care avarierea mărfurilor este imputabilă cărăuşului, acesta esteobligat la plata unei despăgubiri băneşti echivalentă cu valoarea mărfii depreciate.otodată, acesta trebuie să restituie partea din tariful încasat, care se stabileşte proporţional

cu procentul de avariere a mărfii.52 R-spunderea c-r-u.ului pentru nerespectarea ter7enului de e0ecutare acontractului – în caz de depăşire a termenului contractului de transport, calea ferată esteobligată să plătească un procent de %@ din tariful de transport pentru fiecare zi deînt&rziere, aşa ca suma totală să poată depăşi #umătate din tariful de transport. $n cazultransporturilor combinate, la care participă un număr mai mare de operatori de transport,răspunderea operează în ceea ce priveşte depăşirea termenului de eecutare a contractului.+espăgubirile vor fi suportate de acel operator care se face culpabil de producereaînt&rzierii şi de producerea pre#udiciului.

Particularit-*i ale r-spunderii c-r-u.ului 6n transportul 7ariti7 .i aerian de

7-rfuri $n temeiul contractului de transport maritim, cărăuşul preia încărcătura la data lacare bunurile trec balustrada navei, moment care coincide cu antrenarea răspunderiicărăuşului pentru mărfuri pe durata deplasării, p&nă în momentul predării lor destinatarului./stfel, transportatorul maritim răspunde pentru integritatea încărcăturii din momentul încare a preluat-o de la epeditor, chiar dacă îmbarcarea are loc ulterior. *ăspundereatransportatorului eistă pe toată durata călătoriei, p&nă la eliberarea bunurilor în posesiadestinatarului sau a unui terţ autorizat.

Codul aerian rom&n nu reglementează distinct răspunderea cărăuşului, însă,Convenţia de la 7ontreal privind transportul aerian internaţional stabileşte duratarăspunderii transportatorului aerian, limitele valorice ale despăgubirilor datorate c&t şi

cauzele eoneraratoare de răspundere a acestuia. Conform art.2 din Convenţia de la7ontreal, operatorul aerian este răspunzător pentru dauna survenită prin distrugere, pierdere sau deteriorare a mărfii, cu condiţia ca evenimentul care a provocat pre#udiciul săse fi produs în timpul transportului aerian.

Particularit-*i ale r-spunderii c-r-u.ului 6n transportul de persoane .i ba$a:e2. Transportul de persoane  – în contractul de transport de persoane, durata

răspunderii cărăuşului este limitată în timp, de momentul în care pasagerul urcă în mi#loculde transport şi de acela al părăsirii lui la destinaţie. Calea ferată răspunde de paguba carerezultă din moartea, rănirea sau orice altă vătămare a integrităţii fizice sau mintale a unui

călător provocate printr-un accident în legătură cu eploatarea feroviară, produs în timpulîn care călătorul se afla în vehicule, intră sau iese din acestea.$nainte sau după momentele amintite, în eventualitatea producerii unor accidente pe

 peron, în sala de aşteptare a gării, etc. nu se poate anga#a răspunderea cărăuşului dec&t înmăsura în care sunt întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale, deoarece raporturile părţilor nu sunt contractuale, depăşind sfera contractului de transport.

2%

8/13/2019 9806 Contractul de Transport

http://slidepdf.com/reader/full/9806-contractul-de-transport 13/15

$n cazul accidentelor care survin datorită faptei călătorului, răspunderea cărăuşuluieste eliminată. Cărăuşul este eonerat de răspundere şi c&nd accidentul se datorează fapteiunui terţ.

/tunci c&nd rănirea sau moartea sunt datorate culpei cărăuşului, acesta este obligatsă plătească daune-interese, astfel:

/  în caz de rănire sau vătămare a integrităţii fizice, daunele vor cuprinde cheltuilelilenecesare, at&t pentru tratament c&t şi pentru transport la care se cumulează sumele pentrurepararea pre#udiciului cauzat, fie prin incapacitatea de muncă parţială sau totală, fie 3prinsporirea trebuinţelor4.  / în caz de moarte, daunele-interese vor cuprinde cheltuielile necesare înmorm&ntării,transportului cadavrului ori incinerării, la care se pot adăuga şi daunele-interese enunţatemai sus, atunci c&nd decesul nu a survenit imediat după producerea accidentului.

*ăspunderea operatorului de transport aerian: pentru dauna cauzată ca urmare adecesului ori vătămării personale a pasagerilor, cu condiţia ca accidentul care a provocatconsecinţele să se fi produs la bordul aeronavei sau în timpul operaţiunilor de îmbarcaresau debarcare.

'2 Transportul de ba$a:e – situaţia #uridică a baga#elor este diferită de cea a bunurilor care constituie obiect al transportului de mărfuri, deoarece baga#ele nu suntconsiderate a fi mărfuri propriu-zise, ci bunuri personale sau de uz personal ale călătorului.

(rin baga#e se înţeleg acele bunuri destinate uzului călătorului sau acele obiectedestinate scopurilor călătoriei, conţinute în cufere, geamantane, panere, valize, saci devoia#, cutii sau alte ambala#e:/ fotolii portative sau pe roţi pentru bolnavi./ cărucioare pentru copii./ instrumente muzicale în cutii sau huse./ materiale pentru reprezentaţiile artiştilor, ambalate corespunzător./ săniuţe, schiuri, vele şi alte materiale sportive.

/ animale sau păsări închise în cuşti sau colivii.7area categorie a baga#elor cuprinde at&t baga#ele de m&nă ale pasagerului, c&t şi baga#ele care vor fi înregistrate.

Aaga#ele de m&nă sunt cele care se transportă alături de pasager, în acelaşi vehicul,necomport&nd un regim special. 'le răm&n tot timpul la dispoziţia şi în gri#a călătorului,cărăuşul nefiind răspunzător, deoarece nu le preia în paza sa.

Aaga#ele înregistrate sunt cele care circulă independent de detenţia şi paza pasagerului, afl&ndu-se în detenţia şi paza cărăuşului. +in momentul predării şi înregistrăriilor şi a eliberării recipisei de baga#e, se naşte răspunderea cărăuşului pentru integritatea lor,care se întinde pe tot parcursul călătoriei, p&nă la destinaţie.

*egimul despăgubirilor cărăuşului în cazul în care îi este antrenată răspunderea este

cel aplicabil şi transportului de mărfuri, cu precizarea că valoarea dezdăunării pentru baga#e este plafonată la un anumit maim, pe care epeditorul îl acceptă prin contractulîncheiat cu cărăuşul.

Particularit-*i ale r-spunderii 6n transporturile succesive  – transporturilesuccesive sunt acele deplasări de persoane sau marfă de către doi sau mai mulţi cărăuşi,care folosesc, pentru a parcurge distanţa de la punctul de pornire p&nă la destinaţie,mi#loace de transport de tip diferit pe o anumită porţiune din itinerariul convenit.

2

8/13/2019 9806 Contractul de Transport

http://slidepdf.com/reader/full/9806-contractul-de-transport 14/15

)2 R-spunderea 6n transporturile succesive efectuate de c-r-u.i independen*i – transporturile succesive efectuate de către mai mulţi cărăuşi independenţi unul de altul se particularizează de alte categorii de transporturi, prin faptul că deplasarea pe o anumitădistanţă este efectuată de către un cărăuş, iar în continuarea deplasării p&nă la destinaţie decătre unul sau mai mulţi cărăuşi diferiţi. )iecare dintre aceştia încheie cu clientul contracte

de transport distincte, fiecare transportator fiind răspunzător în nume propriu şiindependent faţă de clientul lor. $n cazul ivirii unor pre#udicii, cărăuşii vor fi răspunzătoridoar pentru ruta pe care şi-au desfăşurat activitatea de transport.

$n cazul în care pierderea sau degradarea mărfii nu poate fi localizată pe itinerariul parcurs, ultimul cărăuş răspunde pentru daunele constatate.

'2 R-spunderea 6n transporturile succesive efectuate prin inter7ediul unorco7isionari  – transporturile succesive realizate prin intermediul unui comisionar suntrealizate de cărăuşii independenţi în activitatea de transport, dar în baza mai multorcontracte de transport, încheiate de către fiecare cărăuş şi comisionar.

a acest tip de transport, epeditorul intră în raport doar cu comisionarul său. +acă pe parcursul eecutării contractului de transport se aduc pre#udicii, epeditorul solicită

repararea pagubei direct de la comisionarul său, care are obligaţia să-l despăgubească.Comisionarul este direct obligat către persoana cu care a contractat, ca şi cum afacerea ar fifost a sa proprie.

32 R-spunderea 6n transporturile succesive efectuate 6n te7eiul unui docu7entunic de transport – aceste transporturi se încheie între epeditor şi cărăuş în baza unuititlu unic de transport, respectiv scrisoarea de trăsură internaţională.

ransporturile omogene se eecută cu aceleaşi mi#loace de transport pe întregitinerariul, de mai mulţi cărăuşi. 0rice cerere de despăgubire trebuie îndreptată contra primului sau ultimului cărăuş.

ransporturile multimodale se realizează cu mi#loace de transport diferit: tren-camion, tren-navă maritimă, etc. egislaţia rom&nă nu conţine reglementări pentru

transportul multimodal, astfel că literatura de specialitate propune ca răspunderea să fiec&rmuită de principiul că fiecare cărăuş răspunde în temeiul propriului regim şi să eistesolidaritate pasiv între cărăuşi.

E0onerarea de r-spundere a c-r-u.ului 6n contractul de transport de 7-rfuripe calea ferat- – calea ferată este scutită de răspundere dacă pierderea sau avarierea mărfiitransportate ori depăşirea termenului de eecutare a contractului de transport au fostcauzate de culpa celui pre#udiciat, un viciu propriu al mărfii sau anumite împre#urări pecare calea ferată nu le putea înlătura şi evita.

$nlăturarea răspunderii cărăuşului pentru următoarele cauze:/ culpa epeditorului sau a destinatarului, la care se adaugă împuterniciţii acestora

!mandatarii, comisionarii, prepuşii" independent de culpa cărăuşului./ natura mărfii transportate, care cauzează deprecierea calităţii sau cantităţii ei./ împre#urări pe care calea ferată nu le poate evita ori ale căror urmări nu le poate înlătura.

 Ca;ul fortuit .i for*a 7a:or- – împre#urările pe care calea ferată nu le poate evitaşi ale căror urmări nu le poate înlătura sunt forţa ma#oră şi cazul fortuit. >unt considerate în practică asemenea împre#urări de neevitat: declanşarea unei ploi torenţiale care faceimposibilă manipularea mărfii, rechiziţionarea mărfii aflată în curs de deplasare pentrunecesităţile războiului, etc.

21

8/13/2019 9806 Contractul de Transport

http://slidepdf.com/reader/full/9806-contractul-de-transport 15/15

!iblio$rafie B. Aobica - +reptul ransporturilor. Bote de curs - 'd. fundaţiei Chemarea ;aşi %==1.

25