29
Παποςζίαζη Παιδαγωγικών Δπαζηηπιοηήηων ζηο πλαίζιο Ενδοζσολικήρ Επιμόπθωζηρ, καηά ηο Σσολικό Έηορ 2009-2010. Θέμα: «Εθαπμοζμένερ Διαπολιηιζμικέρ Δπαζηηπιόηηηερ» Ειζηγηηέρ: Κοκκίνος Σηαςπούλα νηπιαγωγόρ ζηο 96 ο Ν Αθηνών. Κοςηζούκη Ελένη νηπιαγωγόρ ζηο 96 ο Ν. Αθηνών. Παζπάλη Μαπία νηπιαγωγόρ ζηο 96 ο Ν. Αθηνών. Σσολική ζύμβοςλορ 1 ηρ Σσολικήρ Π.Α Τπιανηαθςλλιά Νικολούδη

96ο Αθηνών ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ

Embed Size (px)

DESCRIPTION

• Πποζδοκώμενα αποηελέζμαηα: • 1.Να κάζνπλ λα δηαβάδνπλ έλα ράξηε-απνηύπσζε δηαδξνκήο ζην ράξηε. • 2.Να αλαγλσξίδνπλ ηα νλόκαηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ρσξώλ. • 3.Να αλαθαιύςνπλ νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ρσξώλ από ηα αληηπξνζσπεπηηθά αληηθείκελα πνπ ζα ζπιιέμνπλ. Αξιολόγηζη ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ Ο πίλαθαο πεξηέρεη αληηθείκελα θαη ηε ρώξα πξνέιεπζεο ηνπο πνπ ηα παηδηά έρνπλ ζπιιέμεη από ηε δηαπνιηηηζκηθή γσληά. Μνιδαβία – Εζληθή ελδπκαζία.

Citation preview

Page 1: 96ο Αθηνών ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ

Παποςζίαζη Παιδαγωγικών Δπαζηηπιοηήηων ζηο πλαίζιο Ενδοζσολικήρ

Επιμόπθωζηρ, καηά ηο Σσολικό Έηορ 2009-2010.

Θέμα: «Εθαπμοζμένερ Διαπολιηιζμικέρ Δπαζηηπιόηηηερ»

Ειζηγηηέρ: Κοκκίνος Σηαςπούλα νηπιαγωγόρ ζηο 96ο Ν Αθηνών.

Κοςηζούκη Ελένη νηπιαγωγόρ ζηο 96ο Ν. Αθηνών.

Παζπάλη Μαπία νηπιαγωγόρ ζηο 96ο Ν. Αθηνών.

Σσολική ζύμβοςλορ 1ηρ Σσολικήρ Π.Α

Τπιανηαθςλλιά Νικολούδη

Page 2: 96ο Αθηνών ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ

Νηπιαγωγείο: 96ο Αθηνών

Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηων παιδιών: 43

Τίηλορ δπαζηηπιόηηηαρ: Φαληαζηηθό ηαμίδη ζηνλ θόζκν.

Σηόσορ δπαζηηπιόηηηαρ: 1. Γλσξηκία κε ην πξόγξακκα ηεο δξαζηεξηόηεηαο.

2. Γλσξηκία, επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε κε ην δηαθνξεηηθό.

Πεπιγπαθή δπαζηηπιόηηηαρ:

Σν ηαμίδη καο μεθηλάεη ζεκαηνδνηώληαο ηε πνξεία πάλσ ζην ράξηε κε θαξθίηζεο,

(απνθαζίδνπκε πνηεο ρώξεο ζα επηζθεθηνύκε θαη ηηο θαξθηηζώλνπκε, νη ρώξεο

είλαη απηέο πνπ αληηπξνζσπεύνληαη από καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ

(Αιβαλία, Μνιδαβία, πξία, Πνισλία).

.Επηζθεπηόκαζηε ηηο ρώξεο κία κία κε ηε ζεηξά θαη ηα παηδηά κε ηε βνήζεηα

ηεο λεπηαγσγνύ, ζπιιέγνπλ (από ηε δηαπνιηηηζκηθή γσληά πνπ έρνπκε θηηάμεη)

αληηθείκελα θαη θσηνγξαθίεο από ηηο ρώξεο πνπ επηζθέθηεθαλ γηα λα ζπκνύληαη.

ηε ζπλέρεηα θαηαγξάθνπκε ζε πίλαθα ηα αληηθείκελα θαη ηε ρώξα πξνέιεπζεο,

θαη ηα λήπηα ζπγθξίλνπλ, παξαηεξνύλ νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο, γλσξίδνπλ

ηε ρώξα από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζπιιέμεη.

Δηαβάδνπκε ηνλ πίλαθα όινη καδί θαη ρσξηζηά.

43

Page 3: 96ο Αθηνών ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ

• Πποζδοκώμενα αποηελέζμαηα:

• 1.Να κάζνπλ λα δηαβάδνπλ έλα ράξηε-απνηύπσζε δηαδξνκήο ζην ράξηε.

• 2.Να αλαγλσξίδνπλ ηα νλόκαηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ρσξώλ.

• 3.Να αλαθαιύςνπλ νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ρσξώλ από ηα αληηπξνζσπεπηηθά αληηθείκελα πνπ ζα ζπιιέμνπλ.

Page 4: 96ο Αθηνών ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ

Τεσνικέρ Υλοποίηζηρ ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ

1.Σνπνζέηεζε παγθόζκηνπ ράξηε θαη πδξόγεηνπ ζθαίξαο ζηελ αίζνπζα

γηα λα ειθύζνπκε ην ελδηαθέξνλ.

2.Δεκηνπξγία γσληάο κε είδε από ηελ παξάδνζε θάζε πεξηνρήο πνπ

αληηπξνζσπεύεηαη

από ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ

(είδε ιατθή ηέρλεο θαη πνιηηηζκνύ, θσηνγξαθίεο).

Τελικό πποϊόν :

πκκεηνρή όισλ ησλ λεπίσλ. Δηάζεζε λα γλσξίζνπλ άιιεο ρώξεο, λα

κάζνπλ

γηα άιινπο ιανύο θαη ηνπο πνιηηηζκνύο ηνπο.

Τπόποι καηαγπαθήρ:

1.εκαηνδνηνύκε ηελ πνξεία ζην ράξηε.

2.Ζσγξαθηθή ηα παηδηά δσγξαθίζνπλ ηε ρώξα ηνπο ζε κνξθή ράξηε

όπσο ηελ έρνπλ παξαηήξεζε ζηελ πδξόγεην.

3.Καηαγξαθή ζε θαηάινγν ησλ ρώξσλ πνπ ζα επηζθεθηνύκε.

4.Καηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ ρσξώλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ αλακλεζηηθώλ

πνπ ζπιιέμακε από θάζε ρώξα.

Page 5: 96ο Αθηνών ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ

Αξιολόγηζη ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ

(Ποια η ζσέζη ηος ζηόσος με ηο ηελικό πποϊόν,

αν ςπήπξε διαμόπθωζη ηος απσικού ζσεδιαζμού,

ποια ήηαν ηα δςναηά και ποια ηα αδύναηα ζημεία ζηον ππογπαμμαηιζμό

και ζηην ςλοποίηζη ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ, δςζκολίερ πος ζςνανηήζαηε)

Η δξαζηεξηόηεηα πήγε πάξα πνιύ θαιά θαη θξάηεζε

δσληαλό ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ.

Δπζθνιίεο ζπλαληήζακε ζηελ δηακόξθσζε ηεο πνιηηηζηηθήο γσληάο γηαηί

δελ θαηαθέξακε λα ηελ εμνπιίζνπκε πιήξσο κε αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα

(souvenir) όισλ ησλ ρσξώλ πνπ παξαηεξνύζακε.

Page 6: 96ο Αθηνών ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ

Ο πίλαθαο πεξηέρεη αληηθείκελα θαη ηε ρώξα

πξνέιεπζεο ηνπο πνπ ηα παηδηά έρνπλ ζπιιέμεη

από ηε δηαπνιηηηζκηθή γσληά.

Page 7: 96ο Αθηνών ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ
Page 8: 96ο Αθηνών ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ
Page 9: 96ο Αθηνών ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ

Μνιδαβία – Εζληθή ελδπκαζία.

Page 10: 96ο Αθηνών ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ

Σα παηδηά δσγξαθίδνπλ ηε ρώξα ηνπο ζε κνξθή

ράξηε όπσο ηελ έρνπλ παξαηεξήζεη ζηελ

πδξόγεην.

Page 11: 96ο Αθηνών ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ
Page 12: 96ο Αθηνών ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ

Νηπιαγωγείο: 96ν Αζελώλ

Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηων παιδιών: 43

Τίηλορ δπαζηηπιόηηηαρ: Αθήγεζε Παξακπζηνύ «Σν ραξνύκελν ιηβάδη»

ηεο Σξηαληαθπιιηάο Νηθνινύδε. Εθδόζεηο: Ειιεληθά γξάκκαηα.

Σηόσορ δπαζηηπιόηηηαρ: Μέζα από ηελ θαηαλόεζε ηνπ παξακπζηνύ, λα

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ θαη λα απνδερηνύλ ηα λήπηα ηε δηαθνξεηηθόηεηα ηνπ

άιινπ θαη λα απνθηήζνπλ ζεηηθή ζηάζε θαη ζεβαζκό.

Πεπιγπαθή δπαζηηπιόηηηαρ: ηε γσληά ηεο ζπδήηεζεο εθζέηνπκε έλα

ζθεληθό (κηα καθέηα κε έλα πξάζηλν ιηβάδη). Παξνπζηάδνπκε ζηα παηδηά

ην βηβιίν θαη αξρίδνπκε ηελ αθήγεζε. ηε δηάξθεηα ηεο αθήγεζεο

ζηακαηνύκε γηα λα ηνπνζεηνύλ ζην ιηβάδη ηα ινπινύδηα πνπ έρνπλ θηηάμεη

ηα ίδηα αλάινγα κε ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο. Μεηά ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο

θάλνπκε ζηα παηδηά εξσηήζεηο αλνηρηνύ ηύπνπ:

Page 13: 96ο Αθηνών ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ

-αο άξεζε ην παξακύζη ;

-Ση ζαο άξεζε πην πνιύ θαη γηαηί;

Αληηγόλε, Ηιέθηξα, Θσάλλα: Πνπ γέλλεζαλ ξνδ παηδάθηα.

Ηιέθηξα, Γηώξγνο, Σαμηάξρεο: Πνπ θπηξώζαλε πνιιέο παπαξνύλεο.

Εηξήλε, Δήκεηξα, Μηράιεο: Μνπ άξεζε πνπ ηα βξήθαλε, πνπ ηα μαλαβξήθαλε.

Κσλζηαληίλνο: Πνπ δελ ήζειαλ ηε παπαξνύλα.

Δήκεηξα, Παλαγηώηεο, Λνπηζηάλν, Νηέληο,ηέιια: Πνπ παίδαλε όινη καδί θαη

γεινύζαλε.

Νηαληέια: Πνπ παληξεπηήθαλε.

Αζελά, Ηιίαο, πύξνο, Καηεξίλα, Παλαγηώηα: Όηαλ ζπκπαζήζαλε ηελ

παπαξνύλα.

Θενθαλία, Νάλζπ, Λέληη: Με όια ηα ινπινύδηα πνπ έγηλε όκνξθν ην ιηβάδη.

-Πσο αηζζάλζεθε ε παπαξνύλα;

Αζελά: ηελνρσξήζεθε.

Νηέληο, Γηώξγνο, Μηράιεο:Λππήζεθε πνπ δελ ήμεξε ηε γιώζζα γηαηί δελ ήζειε λα

ηε δηώμνπλ.

Εηξήλε, Δήκεηξα, Μαξηακ, Μαξίζα:Άβνια θαη μέλε αλάκεζα ηνπο.

Page 14: 96ο Αθηνών ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ

-πκθσλείηε κε απηά πνπ είπε ε γηαγηά;

Όια ηα παηδηά απάληεζαλ όηη ζπκθσλνύλ γηαηί θαη ε παπαξνύλα ήηαλ θαη απηή ινπινύδη

ζαλ θαη απηά θαη δελ έπξεπε λα ηε θνβνύληαη.

-Αλ είζαζηε εζείο ζαλ ηε παπαξνύλα, δηαθνξεηηθνί ζε έλα άιιν ζρνιείν θαη ζαο

θέξνληαλ έηζη άζρεκα, ζα ζηελαρσξηόζαζηε; Θα αηζζαλόζαζηε ζαλ ηε παπαξνύλα;

Όια ηα παηδηά είπαλ όηη ζα αηζζαλόηαλ όπσο θαη ε παπαξνύλα αλ ήηαλ ζηε ζέζε ηεο

δειαδή άβνια,άζρεκα,ιππεκέλα ζηελάρσξα.

-Έρεηε βξεζεί εζείο πνηέ ζηε ζέζε ηεο παπαξνύλαο; Δειαδή ζε θάπνην κέξνο πνπ λα

κελ ζαο ζέινπλ. Πσο ληώζαηε;

Ηιέθηξα: Ναη. ε έλα πάξηη πνπ όινη ήηαλ θίινη θαη ήκνπλ άγλσζηε, έλνησζα άζρεκα

αιιά κεηά βξήθα άιιν θνξηηζάθη θαη έπαημα.

Αζελά: ηελαρσξέζεθα κεηά βξήθα άιινπο θίινπο.

Μεηά ην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο ηα παηδηά δσγξάθηζαλ ηηο αγαπεκέλεο ζθελέο

θαη δξακαηνπνίεζαλ ηελ ηζηνξία.

Page 15: 96ο Αθηνών ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ

Πποζδοκώμενα αποηελέζμαηα: Να απνθηήζνπλ ηα παηδηά ηελ ηθαλόηεηα λα

θαηαλννύλ έλα θείκελν, λα επηρεηξεκαηνινγνύλ, λα αηηηνινγνύλ ηε γλώκε ηνπο, λα

εθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, λα βξίζθνπλ νκνηόηεηεο θαη

δηαθνξέο θαη λ’ απνθηνύλ ζηάζεηο δσήο.

Τεσνικέρ Υλοποίηζηρ ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ:

Δεκηνπξγία ελόο θαηάιιεινπ ζθεληθνύ,

γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ

λεπίσλ θαζώο θαη ε ελεξγή ηνπο ζπκκεηνρή

ζηε δηαδηθαζία ηεο αθήγεζεο θαη ηεο ζπδήηεζεο.

Page 16: 96ο Αθηνών ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ

Τελικό πποϊόν:

1.πκκεηνρή όισλ ησλ λεπίσλ.

2.Έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ θαη απόςεσλ.

3.Δηάζεζε γηα δεκηνπξγία.

4.Δείγκαηα ζεηηθήο ζηάζεο θαη απνδνρήο.

Τπόποι καηαγπαθήρ:

1.Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζην πίλαθα.

2.Ζσγξαθηθή ηνπ παξακπζηνύ.

3.Φσηνγξάθεζε.

4.Δξακαηνπνίεζε.

Page 17: 96ο Αθηνών ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ

Αξιολόγηζη ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ

(Ποια η ζσέζη ηος ζηόσος με ηο ηελικό πποϊόν,

αν ςπήπξε διαμόπθωζη ηος απσικού ζσεδιαζμού,

ποια ήηαν ηα δςναηά και ποια

ηα αδύναηα ζημεία ζηον ππογπαμμαηιζμό και ζηην

ςλοποίηζη ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ, δςζκολίερ πος ζςνανηήζαηε):

Πηζηεύνπκε όηη ε δξαζηεξηόηεηα πέηπρε σο πξνο ηνπο

πξνζδνθώκελνπο ζηόρνπο.

Δελ ζπλαληήζακε θακία δπζθνιία σο πξνο ηελ πινπνίεζε

ηεο δξαζηεξηόηεηαο .

Τπήξμε αιιειεπίδξαζε ζηόρσλ θαη ηειηθνύ πξντόληνο.

Όπσο θάλεθε από ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηώλ ε επηινγή ηεο

ηζηνξίαο ήηαλ θαηάιιειε.

Σα παηδηά αλέπηπμαλ γισζζηθή ηνπο ηθαλόηεηα θαη θαηαλόεζαλ ην λόεκα

Σεο ηζηνξίαο.

Page 18: 96ο Αθηνών ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ

Σα λήπηα ηνπνζεηνύλ ηα ινπινύδηα

πνπ έρνπλ θηηάμεη ηα ίδηα.

Page 19: 96ο Αθηνών ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ
Page 20: 96ο Αθηνών ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ

.

Page 21: 96ο Αθηνών ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ
Page 22: 96ο Αθηνών ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ

Σα παηδηά δξακαηνπνηνύλ ην παξακύζη.

Page 23: 96ο Αθηνών ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ
Page 24: 96ο Αθηνών ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ

Σα λήπηα δσγξαθίδνπλ ην παξακύζη «Σν

ραξνύκελν ιηβάδη».

Page 25: 96ο Αθηνών ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ

• Νεπηαγσγείν: 96o Αζελώλ

Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηων παιδιών: 43

Τίηλορ δπαζηηπιόηηηαρ: Να δεκηνπξγήζνπλ κηα δηθή ηνπο ηζηνξία.

• Σηόσορ δπαζηηπιόηηηαρ: Να γίλνπλ ηθαλά ηα παηδηά λα δεκηνπξγνύλ κόλα ηνπο κηα δηθή ηνπο ηζηνξία, ρξεζηκνπνηώληαο ζηνηρεία από δηάθνξνπο ιανύο.

• Πεπιγπαθή δπαζηηπιόηηηαρ:

• Με αθνξκή ηελ ώξα ηεο πξσηλήο θαιεκέξαο κάζακε ζηα παηδηά ηε ιέμε «θαιεκέξα» από άιιεο γιώζζεο, ρσξώλ πνπ αληηπξνζσπεύνληαη ζηελ Επξσπατθή Έλσζε θαη είλαη πην νηθείεο ζην άθνπζκα γηα ηα παηδηά, (π.ρ. Αγγιηθά, Γαιιηθά) .Μαζαίλνπκε επίζεο ιέμεηο πνπ αθνξνύλ : επρέο (ρξόληα πνιιά), ιέμεηο ηηο θαζεκεξηλήο δσήο (κακά). ηε ζπλέρεηα ηα παξνηξύλακε λα καο πνπλ ηελ θαιεκέξα ηνπο ζηε κεηξηθή ηνπο γιώζζα. Έηζη είπαλε θαιεκέξα ζηα Ειιεληθά, Αιβαληθά, Μνιδαβηθά, πξηαθά, Ρνπκάληθα. Επεμεξγαδόκαζηε ηηο ιέμεηο όρη κόλν πξνθνξηθά, αιιά παξαηεξνύκε θαη ηε γξαθή ηνπο, ηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ηε κνλαδηθόηεηα ηνπ θάζε γξάκκαηνο. Με αθνξκή ηα παξαπάλσ θηλεηνπνηήζακε ηα παηδηά λα θηηάμνπκε όινη καδί κηα ηζηνξία πνπ ζα πεξηείρε ηηο θαηλνύξγηεο ιέμεηο. Εθκεηαιιεπηήθακε ηα γελέζιηα ηεο Αζελάο πνπ ήηαλ ηελ ίδηα κέξα θαη πεξηιάβακε θαη απηό ην γεγνλόο ζηελ ηζηνξία. Σξαγνπδήζακε ην ηξαγνύδη ησλ γελεζιίσλ ζηα Ειιεληθά, Αγγιηθά, θαη Αιβαληθά. Σα λήπηα δεκηνύξγεζαλ κηα κηθξή ηζηνξία ηελ νπνία θαηαγξάςακε ζηνλ πίλαθα θαη ηε δηαβάζακε όινη καδί.

Page 26: 96ο Αθηνών ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ

Πποζδοκώμενα αποηελέζμαηα:

Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα παηδηά όηη νη ιανί κηινύλ δηαθνξεηηθέο γιώζζεο

αιιά παξά απηό κπνξνύλ λα δνπλ όινη καδί, λα ηηο θαηαλννύλ θαη λα ηηο

καζαίλνπλ.

Τεσνικέρ Υλοποίηζηρ ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ:

Δεκηνπξγία θαη πξνηξνπή ησλ παηδηώλ λα αλαθέξνπλ ιέμεηο από ηε ρώξα

ηνπο θαη λα ηηο παξνπζηάζνπλ.

Τελικό Πποϊόν:

πκκεηνρή όισλ ησλ λεπίσλ.

Δηάζεζε γηα δεκηνπξγηθόηεηα θαη έθθξαζε.

Τπόποι καηαγπαθήρ:

1.Πίλαθαο κε ιέμεηο από γιώζζεο ρσξώλ πνπ αληηπξνζσπεύνληαη ζηελ

Ε.Ε. θαη ιέμεηο γισζζώλ πνπ αληηπξνζσπεύνληαη ζηελ ηάμε καο.

2.Καηαγξαθή ηεο ηζηνξίαο κε ιέμεηο από δηαθνξεηηθνύο ιανύο.

Page 27: 96ο Αθηνών ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ

Αξιολόγηζη ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ (Ποια η ζσέζη ηος ζηόσος με ηο ηελικό πποϊόν,

αν ςπήπξε διαμόπθωζη ηος απσικού ζσεδιαζμού, ποια ήηαν ηα δςναηά και ποια

ηα αδύναηα ζημεία ζηον ππογπαμμαηιζμό και ζηην ςλοποίηζη ηηρ

δπαζηηπιόηηηαρ, δςζκολίερ πος ζςνανηήζαηε):

Σα παηδηά απνδέρηεθαλ ηηο ιέμεηο από δηαθνξεηηθνύο ιανύο θαη κάιηζηα άξρηζαλ λα

ραηξεηηνύληαη κε απηέο ηηο ιέμεηο θαη λα ηξαγνπδνύλ ηα ηξαγνύδηα ησλ γελεζιίσλ.

Πηζηεύνπκε όηη ε δξαζηεξηόηεηα πέηπρε σο πξνο ηνπο πξνζδνθώκελνπο ζηόρνπο. Δελ

ζπλαληήζακε θακία δπζθνιία σο πξνο ηελ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο.

Page 28: 96ο Αθηνών ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ

Πίλαθαο κε ιέμεηο από γιώζζεο ρσξώλ πνπ

αληηπξνζσπεύνληαη ζηελ Ε.Ε θαη ιέμεηο γισζζώλ

πνπ αληηπξνζσπεύνληαη ζηελ ηάμε καο.

Page 29: 96ο Αθηνών ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ

Σα λήπηα δεκηνπξγνύλ κηα κηθξή ηζηνξία.