94145281 Datoria Publica

Embed Size (px)

Text of 94145281 Datoria Publica

 • 8/18/2019 94145281 Datoria Publica

  1/17

  Ministerul Educatiei al Republicii Moldova

  Universitatea de Stat Aleco Russo din Balti

  Facultatea de Economie, Catedra de Economie si Menagiment

    ,,Datoria publica in RepublicaMoldova’’

    La disciplina: Macroeconomia  A elaborate: Gr. FB11Z Marciuc Mihaela

    Rotaru Doina  Eremciuc Irina  urcuman !icoleta  "rancea Ale#andru

    itularul cursului: dr. con$.

  rusei%ici Ala

  Balti &'1&

  Cuprins

 • 8/18/2019 94145281 Datoria Publica

  2/17

  Introducere

  I Datoria publica a Moldovei a a!uns la "#"$de lei pe cap de locuitor

  II Datoria publica, garan%iile de stat &i

  recredit'rile de stat in anul ($$)III Datoria publica, garan%ile de stat &i

  recredit'rile de stat *n anul ($+$I Datoria publica, garan%ile de stat &i

  recredit'rile de stat *n anul ($++Conclu-ie

  Bibliogra.e

  http://eco.md/index.php?option=com_content&view=article&id=3313:datoria-public-a-moldovei-a-ajuns-la-6760-de-lei-pe-cap-de-locuitor&catid=112:banii-ti&Itemid=498http://eco.md/index.php?option=com_content&view=article&id=3313:datoria-public-a-moldovei-a-ajuns-la-6760-de-lei-pe-cap-de-locuitor&catid=112:banii-ti&Itemid=498http://eco.md/index.php?option=com_content&view=article&id=3313:datoria-public-a-moldovei-a-ajuns-la-6760-de-lei-pe-cap-de-locuitor&catid=112:banii-ti&Itemid=498http://eco.md/index.php?option=com_content&view=article&id=3313:datoria-public-a-moldovei-a-ajuns-la-6760-de-lei-pe-cap-de-locuitor&catid=112:banii-ti&Itemid=498

 • 8/18/2019 94145281 Datoria Publica

  3/17

  IntroducereDatoria public( repre)int( ansamblul resurselor $inanciare mobili)ate cu titlu de *mprumutdec(tre autorit(+ile publice centrale ,i locale ,i al+i subiec+i de drept public de la di%er,i

  creditori- persoane $i)ice sau uridice- de pe pia+a intern( ,i/sau e#tern( ,i r(mase de rambursat laun moment dat. Datoria public( cuprinde totali tatea obli0a+ii lor de natura datoriei publice0u%ernamentale ,i locale. Datoria public( 0u%ernamental( se re$er( la totalitateaobli0a+iilor statului la un momentdat- pro%enind din $inan+(rile rambursabile an0aate pe ba)econtractuale sau 0arantate de Gu%ern prin Ministerul Economiei ,i Finan+elor. Datoria public(local( cuprinde totalitatea obli0a+iilor unit(+ilor administrati%teritoriale-la un moment dat-

   pro%enind din $inan+(rile rambursabile an0aate pe ba)e contractuale sau0arantate dec(tre autorit(+ile administra+iei publice locale.2n $unc+ie de calitatea creditorilor- *n unele +(ri se

  $ace deosebire *ntre datoria public( brut(,i datoria publ ic( net( . Datoria public( brut(cuprinde %aloarea total( a e$ectelor publice-indi$erent de de+in(torii acestora- iar datoria public(net( repre)int( numai %aloarea e$ectelor publice de+inute de persoane $i)ice ,i uridice- alteledec3t cele de drept public. Di$eren+a *ntredatoria brut( ,i cea net( repre)int( %aloarea e$ectelor

   publice *n care au $ost plasate di$erite$onduri apar+in3nd statului.2n $unc+ie de pia+a pe care secontractea)( *mprumuturile- datoria public( cunoa,te dou(%ariante:

  1. datoria public( intern(4

  &. datoria public( e#tern(.Raportul dintre cele dou( componente ale datoriei publice di$er( de la o +ar( la alta

  *n$unc+ie de 0radul de de)%oltare economic(. Ast$el- +(rile de)%oltate ale lumii apelea)( *ntro propor+ie co%3r,itoare la surse interne pentru asi0urarea echilibrului $inanciar ,i *ntromic(m(sur( sau chiar deloc la sursele e#terne.2n schimb- +(rile *n curs de de)%oltare-nedispun3nd de o economie competiti%( pe planinterna+ional ,i de o pia+( $inanciar( intern(consolidat(- cu o di%ersi$icat( o$ert( de capital- suntobli0ate s( apele)e cu prec(dere la resursee#terne.Dup( termenul de restituire al sumelor- *n cadrul datoriei publice- sumele e#i0ibile

  latermen scurt 5procurate pe ba)( de bonuri de cas(- bonuri de te)aur- certi$icate detre)orerie6 poart( denumirea de datorie $lotant(- iar cele e#i0ibile la termen milociu ,i lun05procurate pe ba)( de obli0a+iuni- rente etc.6 poart( denumirea de datorie consolidat(.E%ident cuc3t datoria public( a unei +(ri este scadent( pe termen scurt cu at3t e$ortul$inanciar reclamat

   pentru rambursarea acesteia ,i plata dob3n)ilor a$erent( este mai mare- iar posibilit(+ile de procurare a resurselor $inanciare necesare mai reduse.De aceea ponderea pe care datoria public( $lotant(- trebuie s( o de+in( *n totalul datoriei publice se impune a $i c3t mai redus( posibil.Indi$erent *ns( de ni%elul s(u ,i de 0radul de e#i0ibilitate- datoria public( a oric(rei +(ri

   poate $ianali)at( printro serie de indicatori- ce se pot structura *n trei cate0orii:

  a6 indicatori pri%ind 0radul de *ndatorare a +(rii la un moment dat4

   b6 indicatori pri%ind e$ortul $inanciar public anual reclamat de datoria public(4

 • 8/18/2019 94145281 Datoria Publica

  4/17

  c6 indicatori de structur( ai datoriei publice.

  a6 Indicatorii pri%ind 0radul de *ndatorare a +(rii la un moment dat sunt:

    7 absolu+i ni%elul nominal al datoriei publice 5D864

    7 relati%i se determin( ca raport *ntre ni%elul datoriei publice ,i %olumul produsuluiintern brut

    7 medii e#prim( datoria public( pe locuitor 

   b6 Indicatorii pri%ind e$ortul $inanciar public anual reclamat de datoria public(E$ortul $inanciar public anual se concreti)ea)( *n ser%iciul datoriei publice. Acestacuprinde ansamblul cheltuielilor %i)3nd rambursarea datoriei propriu)ise- precum ,i platadob3n)ilor ,icomisioanelor a$erente. Indicatorii speci$ici e$ortului $inanciar public anual sunt:

    7 m(rimea absolut( a ser%iciului datoriei publice:

  ser%iciul datoriei publice4 datoria public( $lotant(4 cuantumul dob3n)ilor.

    7 m(rimea medie pe locuitor a ser%iciului datoriei publice:  7 ponderea ser%iciului datoriei publice *n produsul intern brut:  7 ponderea ser%iciului datoriei publice *n totalul cheltuielilor publice:  7 ponderea ser%iciului datoriei publice *n totalul cheltuielilor bu0etare:

    7 ponderea dob3n)ilor *n produsul intern brut:  7 ponderea dob3n)ilor *n totalul cheltuielilor publice:

  c6 Indicatorii de structur( ai datoriei publice sunt:  7 ponderea datoriei interne *n totalul datoriei publice4  7 ponderea datoriei e#terne *n totalul datoriei publice4  7 ponderea datoriei $lotante *n totalul datoriei publice4  7 ponderea datoriei consolidate *n totalul datoriei publice4  7 ponderea ser%iciului datoriei publice e#terne *n ser%iciul datoriei publice4  7 ponderea ser%iciului datoriei publice interne *n ser%iciul datoriei publice.

  Datoria publica a Moldovei a a!uns la

  "#"$ de lei pe cap de locuitor

  Timp de nouă luni ale anului 2011 datoria publică a Republicii Moldova s-a majorat cu mai bine 1 mld. de lei.

  Raportată la populaţia tării, datoria publică pe cap de locuitor este cât două salarii medii.

  http://eco.md/index.php?option=com_content&view=article&id=3313:datoria-public-a-moldovei-a-ajuns-la-6760-de-lei-pe-cap-de-locuitor&catid=112:banii-ti&Itemid=498http://eco.md/index.php?option=com_content&view=article&id=3313:datoria-public-a-moldovei-a-ajuns-la-6760-de-lei-pe-cap-de-locuitor&catid=112:banii-ti&Itemid=498http://eco.md/index.php?option=com_content&view=article&id=3313:datoria-public-a-moldovei-a-ajuns-la-6760-de-lei-pe-cap-de-locuitor&catid=112:banii-ti&Itemid=498http://eco.md/index.php?option=com_content&view=article&id=3313:datoria-public-a-moldovei-a-ajuns-la-6760-de-lei-pe-cap-de-locuitor&catid=112:banii-ti&Itemid=498

 • 8/18/2019 94145281 Datoria Publica

  5/17

  La sfârşitul lunii septembrie, datoria publică a constituit 24,066 mld. lei, înregistrând o creştere cu 4,9%, comparati cu

  situa!ia de la începutul anului. "n 20#0 datoria publică era de 22,94$ mld. lei, adică 6.44$ de lei pe cap de locuitor. alariul

  mediu pe economie în 20#0 a fost de pu!in peste 29 lei.

  'acă !inem cont de faptul că popula!ia !ării numără (,$6 mil., potriit datelor )iroului *a!ional de tatistică, un calcul

  elementar ne arată că fiecărui moldoean îi rein câte 6.&60 de lei din datoria publică.

  +ei mai mul!i bani îi datorăm creditorilor străini, mai eact #&,4& mld. lei. -l!i 6,$ mld lei îi datorăm creditorilor interni.

   -ceastă sumă include datoria de stat / #9 #&$,#& mil. lei datoria unită!ilor administrati1teritoriale / #$,90 mil. lei datoria întreprinderilor din sectorul public / #,$6 mld. lei datoria )* / (,#& mld. lei.

  La sfârşitul lunii septembrie, datoria de stat era cu #,6% mai mare comparati cu aloarea înregistrată la sfârşitul anului

  20#0. 'atoria de stat eternă este de #(,&& mld lei, iar cea internă de $,4 mld lei.

   "n ce prieşte, deserirea datoriei de stat, în primele nouă luni ale anului 20##, au fost utili3ate miloace băneşti în sumă de

  #,09 mld. lei.

  oldul garan!iilor de stat acordate agen!ilor economici pentru împrumuturile eterne şi interne, la data de (0 septembrie

  20##, s1a micşorat cu ## mil. lei în compara!ie cu începutul anului 20##. oldurile constituie 66,44 mil. lei şi sunt formate

  integral din garan!ii acordate agen!ilor economici pentru împrumuturile eterne.

  Republica Moldo%a are o datorie public( e#tern( pe cap de locuitor de 9'' de euro- *n condi+iile *n care salariulmediu pe economie *n &'11 este de 1' euro. ;e se *nt3mpl( *ns( la %ecini< Rom3nia are o datorie public( de1.='' de euro per capita- iar salariu mediu este de >?' euro.

  Republica Moldova a *nre0istrat un produs intern brut per capita de apro#imati% 1.100 euro 5 1.@'' 6 *n anul&'1'- ,i o datorie public( e#tern( per capita de 900 euro 51'' 6.

  Datoria publica, garan%iile de stat &irecredit'rile de stat in anul ($$)

    Datoria publică  La situaţia din 31 martie 2009 soldul datoriei publice s-a majorat comparativcu începutul anului cu 0,5 mlrd. lei şi a constituit +// mlrdlei, inclusiv:

  • atoria de stat ! 12.0" mlrd. lei#• atoria $%& ! 1.'9 mlrd. lei#• atoria întreprinderilor din sectorul pu(lic ! 0.)" mlrd. lei#• atoria *+ ! 0.13 mlrd.lei.

  Grafcul 1. Evoluţia datoriei publice, 2008-2009

 • 8/18/2019 94145281 Datoria Publica

  6/17

  trim 5, 200 200 trim 5, 2009

  0.0

  $000.0

  #0000.0

  #$000.0

  14!0.41!"#".# 14!.#

  120#". 11$04.4 1202.!

  1"%.0 1!$.% 1$#.$$!%.$ 421.1 44.11!#.1 1!$.# 1!!.#

  datoria publica datoria de stat )* 5ntreprinderi din sectorul public -7

  reşterea soldului datoriei pu(lice în valori reale la situaţia din 31 martie 2009este condiţionat în mare parte de majorarea datoriei de stat cu ) /.

  n structur total a datoriei pu(lice partea major revine datoriei de stat cu)/, urmat de datoria $%& -12/, datoria întreprinderilor din sectorul pu(lic ! 3/şi datoria *+ ! 1/.

  Grafcul 2. Structura datoriei publice la 31 artie 2009

  datoria de stat& "4'

  ()M& 12'

  *ntreprinderi din sectorul public& !'+T& 1'

 • 8/18/2019 94145281 Datoria Publica

  7/17

    Datoria de stat

  La data de 31 martie 2009 soldul datoriei de stat a constituit +($#(,("mil lei , majorndu-se cu )'",9 mil.lei de la începutul anului din caua creşteriidatoriei de stat interne cu 22,) mil lei şi deprecierii cursului ocial al monedeinaţionale 4aţ de dolari *+ ceea ce a in6uenţat la majorarea datoriei de state7terne în lei cu 15,5 mil lei.

  8rivit în structura dup tipul datoriei, datoria de stat la situaţia din 31 martie2009 a 4ost urmtoarea: "0,1 2 3 datoria de stat e4tern' &i 5+,/ 2 3 datoriade stat intern'.

  ste necesar de menţionat c ponderea datoriei de stat interne în comparaţiecu perioada respectiv a anului 200 se menţine la acelaşi nivel, dar este încreştere cu 1.2 p.p. comparativ cu s4rşitul anului 200.

  La situaţia din 31 martie 2009 pentru deservirea datoriei de stat, din(u;etul de stat au 4ost utiliate mijloace în sum de /(/,/+ mil lei, dintre care:

  • 8entru deservirea datoriei de stat e4terne ! (+1,/5 mil lei#• 8entru deservirea datoriei de stat interne ! ($),$ mil lei.

  6onderea deservirii datoriei de stat în veniturile de (a al (u;etului destat

 • 8/18/2019 94145281 Datoria Publica

  8/17

  Datoria publica, garan%ile de stat &irecredit'rile de stat *n anul ($+$

    Datoria publică  La situa+ia din 1 martie &'1' soldul datoriei publice sa maorat comparati% cu *nceputul anului cu&-=> mlrd. lei ,i a constituit 20,09 mlrd.lei, inclusi%:

  atoria de stat ! 1",)' mlrd. lei# atoria $%& ! 1,2 mlrd. lei# atoria întreprinderilor din sectorul pu(lic ! 0,") mlrd. lei# atoria *+ ! 0,09 mlrd.lei.

  &ajorarea soldului datoriei pu(lice la situaţia din 31 martie 2010 estecondiţionat în special de creşterea soldului datoriei de stat, cu apro7imativ 2,3mlrd. lei

 • 8/18/2019 94145281 Datoria Publica

  9/17

    La data de 31 martie 2010 soldul datoriei de stat a constituit +#/1",$#mil lei, majorîndu-se cu 2833,67 mil. lei  de la începutul anului, 4apt ce sedatorea creşterii datoriei de stat e7terne cu 2762,77 mil lei 

 • 8/18/2019 94145281 Datoria Publica

  10/17

  Datoria publica, garan%ile de stat&i recredit'rile de stat *n anul($++

   

   Datoria publică

  La situaţia din 30 iunie 2011 soldul datoriei publice s-a majorat comparativcu începutul anului cu 33",'1 mil. lei sau cu 1,5/ şi a constituit (5,(0 mlrd lei,inclusiv:

  atoria de stat ! 1,99 mlrd. lei# atoria $%& ! 2,'1 mlrd. lei# atoria întreprinderilor din sectorul pu(lic ! 1,'1 mlrd. lei# atoria *+ ! 0,0" mlrd.lei.

  Evolu%ia datoriei publice, pe componente, ($+$3($++

  +

   8mil lei7

  1 oldul datoriei pu(lice la situaţia din 31 decem(rie 2010 şi 30 iunie 2011, a 4ost modicat ladata de 0'.03.2012, în reultatul preentrii suplimentare a datelor de ctre a;enţii economiciprivind soldul datoriei pu(lice drept urmare a e4ecturii controalelor tematice de ctre erviciulontrol >inanciar şi ?eviie.

  aloarea

  nominala,

  mil lei

  Sem I,

  ($+$ ($+$

  Sem I,

  ($++

  atoria destat

  1005,0)

  1"0,"

  1991,'"

  atoria $%&2

  15,'52

  )2,302

  '09,'

  at. întrepr.din sect.

  pu(lic

  1

  235,95

  1

  522,13

  1

  '11,"5

  atoria *+ 0,33 '9,0 ',')

  9otal

  (+

  1$",)#

  ((

  )//,5$

  (5

  (0+,)+

  6onderea *n

  total  

  atoria destat 3,"2/ 2,25/ 1,5"/

  atoria $%& 10,1'/ 10,2/ 11,21/

  at. întrepr.din sect.pu(lic 5,"5/ ','3/ ',92/

  atoria *+ 0,3"/ 0,30/ 0,29/

 • 8/18/2019 94145281 Datoria Publica

  11/17

  &ajorarea soldului datoriei pu(lice ctre nele primului semestru al anului2011 în comparaţie cu începutul anului este condiţionat de majorarea solduluidatoriei de stat

 • 8/18/2019 94145281 Datoria Publica

  12/17

  n ce priveşte, arieratele la împrumuturile întreprinderilor din sectorul public,acestea au înre;istrat la 30 iunie 2011, valoarea de )33,50 mil. lei, ind 4ormate întotalitate din arieratele la împrumuturile interne ale întreprinderilor din sectorulpu(lic. omparativ cu situaţia de la s4îrşitul anului 2010, valoarea arieratelor la

   împrumuturile interne s-a majorat cu 12',10 mil. lei. Arierate la împrumuturileexterne ale întreprinderilor din sectorul pu(lic nu au 4ost înre;istrate.

    !atoria de Stat 

  La data de 30 iunie 2011, soldul datoriei de stat a constituit +0 ))+,"# millei, majorîndu-se cu 120,9 mil. lei de la începutul anului, ca reultat al spoririidatoriei de stat e7terne cu 5',3 mil. lei şi creşterii datoriei de stat interne cu'),0' mil. lei.

  n ce priveşte structura după tipul datoriei, datoria de stat la situaţia din 30iunie 2011 a 4ost 4ormat din #+,#2 3 datorie de stat e4tern' şi (0,5 2 3datorie de stat intern'. n dinamic se o(serv c ponderea datoriei de state7terne s-a diminuat 4aţ de s4îrşitul anului 2010 cu apro7imativ 0,2 p.p., iar 4aţde semestrul A al anului 2010 cu 1,1 p.p.

  Evolu%ia datoriei de stat, pe componente, ($+$3($++ 8mil lei7

   

  La situaţia din 30 iunie 2011 pentrudeservirea datoriei de stat , din (u;etul destat au 4ost utiliate mijloace în sum de#5#,$+ mil lei, care se compune din:

  eservirea datoriei de stat e4terne în valoare de 1(#,++ mil lei#

  eservirea datoriei de stat interne în valoare de ($),)$ mil lei.omparativ cu situaţia similar a anului precedent, sumele destinate deservirii

  datoriei de stat s-au majorat  cu circa 3 la sut la nele semestrului A al anului2011, în special din contul majorrii deservirii datoriei de stat e7terne. 

  aloarea

  nominala, mil lei

  semI

  ($+$ ($+$

  sem I

  ($++

  atoria de statintern

  52",3 5 30),9 5 3',9

  atoria de state7tern

  12"1","

  135'5,9 13 '22,"

  9otal1

  005,01

  "0,1

  991,"

  6onderea *ntotal  

  atoria de statintern

  29,)/ 2,1/ 2,3/

  atoria de state7tern

  "0,'/ "1,9/ "1,"/

 • 8/18/2019 94145281 Datoria Publica

  13/17

  6onderea deservirii datoriei de stat  în veniturile (u;etului de stat ! pecomponeta de (a, la situaţia din 30 iunie 2011, a constituit +$,(2,  ceea ceindic o majorare cu 2,3 p.p. 4aţ de perioada similar a anului precedent.

  Evolu%ia deservirii datoriei de stat, *n valori nominale &i *n eniturile bugetului de

  stat : pe componenta de ba-', ($+$3($++ 8mil lei7

  tructura datoriei de stat  poate analiat prin prisma a trei aspecte, cumsunt: maturitatea, valuta şi rata dobîn!ii:

  aloarea

  nominala, mil lei

  sem I ($+$ ($+$ sem I ($++

  eservirea dat. de state7terne 3'',0 ")5, 52",1

  eservirea dat. de statinterne 1'9,0 3'",) 209,9

  9otal 535,0 1 113,2 "3",0

  BBS ' "35," 15 125,) " 19',5

  6onderea *n BBS  

  eservirea dat. de state7terne 5,)/ ),9/ ",3/

  eservirea dat. de statinterne 2,5/ 2,)/ 2,9/

  eservirea dat. de stattotal ",9/ ",)/ 10,2/

 • 8/18/2019 94145281 Datoria Publica

  14/17

  a= tructura datoriei după maturitatea rămasă  repreint intervalul în careplţile ajun; la scadenţ. "atoria pe termen scurt #$ă%ă de &'() este datoria 4aţde $anca %aţional a &oldovei, care este reper4ectat anual în (aa  Acordului cu privire la soldul datoriei statului contractată anterior de la &anca 'a%ională a

  (oldovei  înc@eiat între &inisterul >inanţelor şi $%&. +ceast datorie estereper4ectat la o rat 7 a do(înii şi nu preint un risc sporit. "atoria de stat externă *i internă pe termen scurt , cu e7cepţia celei ctre $%&, se situea la

  nivelul de circa 19 la sut, iar datoria pe termen lun; ocup mai mult de jumtatedin porto4oliul datoriei de stat, datorit împrumuturilor de stat e7terne cu operioad lun; a maturitţii.

  (= 8otrivit structurii pe valute a datoriei de stat, ponderea major îi revinedatoriei repreentate de împrumuturile de stat e7terne în coşul valutar DS9!)9,3/, urmat de datoria de stat intern în lei moldovene&ti  ! 2,3/.*rmtoarele poiţii sunt ocupate de USD ! 12,/, Euro ! 5,5/, ;6U ! 2,'/, ;D ! 0,1/.

  n structura datoriei de stat pe valute, cu descompunerea coşului valutar ,poiţia dominant este ocupat de dolarul +A  ! 33,1/, urmat de leulmoldovenesc ! 2,3/ şi uro ! 2),2/. 8onderea celorlalte valute nu depşeşte 10la sut din total.

  Structura datoriei de stat, pe valute, cu co&ul valutar DS9 &i cu descompunerea

  acestuia pe valute componente, la 5$ iunie ($++

   

  Structura datoriei

  de stat,

  dup' maturitatear'mas',

  la 5$ iunie ($++

 • 8/18/2019 94145281 Datoria Publica

  15/17

  c= n ce priveşte structura pe tipuri de rată a dobîn!ii, datoria cu rata do(înii6otant a constituit circa 2) la sut din porto4oliul datoriei de stat, ceea cerepreint o diminuare în comparaţie cu s4îrşitul anului 2010 cu 1,9 p.p., iar încomparaţie cu semestrul A al anului 2010 cu 5," p.p.

  Structura datoriei de stat, pe tipuri de rat' a dob*n-ii, la 5$ iunie ($++

   

  Anstrumentele de datorie cu rată -xă ado(înii sunt:

  = împrumuturi de stat e7terne contractate de la or;aniaţiile nanciareinternaţionale A+, +A, >&A=, precum şi de la creditori (ilateraliondul CuDeitean, urE 7im(anE=#

  = F& cu termen de circulaţie de pîn la 3') de ile.Anstrumentele cu rată otantă a do(înii sunt:

  = împrumuturile de stat e7terne cu rata 6otant a do(înii, contractate de laor;aniaţiile nanciare internaţionale &A=#= F& pe termen mediu &A proporţional cotelor de participare a ţrilor-mem(re pentru a asi;ura lic@iditatea acestor#

  aloareanominala, mil

  lei

  sem I

  ($+$ ($+$

  sem I

  ($++

  ?ata do(. 712

  ")',313

  990,91)

  )2),9

  ?ata do(.6otant 5 25," ) "9,9 ) 5'',

  9otal1

  005,01

  "0,1

  991,"

  6onderea *ntotal  

  ?ata do(. 7 "0,/ "),1/ "',0/

  ?ata do(.6otant 29,2/ 25,9/ 2),0/

 • 8/18/2019 94145281 Datoria Publica

  16/17

  (onuri de treorerie, cu maturitatea de pîn la 3') de ile şi rata do(înii 7#o(li;aţiuni de stat, cu maturitatea de 2 ani şi o(li;aţiuni de stat plasate prinsu(sciere, cu termen de circulaţie de 1 an, cu rata do(înii 6otant.valori mo(iliare de stat convertite - repreint datoria 4aţ de $anca %aţional a&oldovei, care este reper4ectat anual în (aa +cordului cu privire la soldul datorieistatului contractat anterior de la $anca %aţional între &inisterul >inanţelor şi$%& cu privire la soldul datoriei statului contractate anterior de la $anca %aţional.

  Concluzii:

 • 8/18/2019 94145281 Datoria Publica

  17/17

  Conform celor studiate, comparativ cu situaia de la !nceputul perioadei , soldul datoriei

  publice la "1.0#.2011 s$a ma%orat cu "&'#,( mil.lei, fapt condiionat preponderent de

  ma%orarea datoriei de stat cu 2#,0) *i a datoriei !ntreprinderilor din sectorul public cu

  ((,#). +otodată, datoria publică a fost raportată cu o ma%orare de ",0 mil.lei. ar datoria

  de stat a !nre-istrat o tendină de cre*tere, pe c!nd / s$a diminuat, ceea ce a cauzat

  ma%orarea -radului de !ndatorare ponderii datoriei de stat !n /.

  /iblio-rafie