94145281 Datoria Publica

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 94145281 Datoria Publica

 • 8/18/2019 94145281 Datoria Publica

  1/17

  Ministerul Educatiei al Republicii Moldova

  Universitatea de Stat Aleco Russo din Balti

  Facultatea de Economie, Catedra de Economie si Menagiment

    ,,Datoria publica in Republica Moldova’’

    La disciplina: Macroeconomia  A elaborate: Gr. FB11Z  Marciuc Mihaela

    Rotaru Doina   Eremciuc Irina   urcuman !icoleta   "rancea Ale#andru

    itularul cursului: dr. con$.

  rusei%ici Ala

  Balti &'1&

  Cuprins

 • 8/18/2019 94145281 Datoria Publica

  2/17

  Introducere

  I Datoria publica a Moldovei a a!uns la "#"$ de lei pe cap de locuitor

  II Datoria publica, garan%iile de stat &i

  recredit'rile de stat in anul ($$) III Datoria publica, garan%ile de stat &i

  recredit'rile de stat *n anul ($+$ I Datoria publica, garan%ile de stat &i

  recredit'rile de stat *n anul ($++ Conclu-ie

  Bibliogra.e

  http://eco.md/index.php?option=com_content&view=article&id=3313:datoria-public-a-moldovei-a-ajuns-la-6760-de-lei-pe-cap-de-locuitor&catid=112:banii-ti&Itemid=498 http://eco.md/index.php?option=com_content&view=article&id=3313:datoria-public-a-moldovei-a-ajuns-la-6760-de-lei-pe-cap-de-locuitor&catid=112:banii-ti&Itemid=498 http://eco.md/index.php?option=com_content&view=article&id=3313:datoria-public-a-moldovei-a-ajuns-la-6760-de-lei-pe-cap-de-locuitor&catid=112:banii-ti&Itemid=498 http://eco.md/index.php?option=com_content&view=article&id=3313:datoria-public-a-moldovei-a-ajuns-la-6760-de-lei-pe-cap-de-locuitor&catid=112:banii-ti&Itemid=498

 • 8/18/2019 94145281 Datoria Publica

  3/17

  Introducere Datoria public( repre)int( ansamblul resurselor $inanciare mobili)ate cu titlu de *mprumutde c(tre autorit(+ile publice centrale ,i locale ,i al+i subiec+i de drept public de la di%er,i

  creditori- persoane $i)ice sau uridice- de pe pia+a intern( ,i/sau e#tern( ,i r(mase de rambursat laun moment dat. Datoria public( cuprinde totali tatea obli0a+ii lor de natura datoriei  publice0u%ernamentale ,i locale. Datoria public( 0u%ernamental( se re$er( la totalitatea obli0a+iilor statului la un momentdat- pro%enind din $inan+(rile rambursabile an0aate pe ba)e contractuale sau 0arantate de Gu%ern prin Ministerul Economiei ,i Finan+elor. Datoria public( local( cuprinde totalitatea obli0a+iilor unit(+ilor administrati%teritoriale-la un moment dat-

   pro%enind din $inan+(rile rambursabile an0aate pe ba)e contractuale sau0arantate de c(tre autorit(+ile administra+iei publice locale.2n $unc+ie de calitatea creditorilor- *n unele +(ri se

  $ace deosebire *ntre datoria public( brut(,i datoria publ ic( net( . Datoria public( brut(cuprinde %aloarea total( a e$ectelor publice-indi$erent de de+in(torii acestora- iar datoria public( net( repre)int( numai %aloarea e$ectelor publice de+inute de persoane $i)ice ,i uridice- altele dec3t cele de drept public. Di$eren+a *ntredatoria brut( ,i cea net( repre)int( %aloarea e$ectelor

   publice *n care au $ost plasate di$erite$onduri apar+in3nd statului.2n $unc+ie de pia+a pe care se contractea)( *mprumuturile- datoria public( cunoa,te dou(%ariante:

  1. datoria public( intern(4

  &. datoria public( e#tern(. Raportul dintre cele dou( componente ale datoriei publice di$er( de la o +ar( la alta

  *n$unc+ie de 0radul de de)%oltare economic(. Ast$el- +(rile de)%oltate ale lumii apelea)( *ntr o propor+ie co%3r,itoare la surse interne pentru asi0urarea echilibrului $inanciar ,i *ntro mic(m(sur( sau chiar deloc la sursele e#terne.2n schimb- +(rile *n curs de de)%oltare- nedispun3nd de o economie competiti%( pe planinterna+ional ,i de o pia+( $inanciar( intern( consolidat(- cu o di%ersi$icat( o$ert( de capital- suntobli0ate s( apele)e cu prec(dere la resurse e#terne.Dup( termenul de restituire al sumelor- *n cadrul datoriei publice- sumele e#i0ibile

  latermen scurt 5procurate pe ba)( de bonuri de cas(- bonuri de te)aur- certi$icate de tre)orerie6 poart( denumirea de datorie $lotant(- iar cele e#i0ibile la termen milociu ,i lun0 5procurate pe ba)( de obli0a+iuni- rente etc.6 poart( denumirea de datorie consolidat(.E%ident cu c3t datoria public( a unei +(ri este scadent( pe termen scurt cu at3t e$ortul$inanciar reclamat

   pentru rambursarea acesteia ,i plata dob3n)ilor a$erent( este mai mare- iar posibilit(+ile de  procurare a resurselor $inanciare necesare mai reduse.De aceea ponderea pe care datoria  public( $lotant(- trebuie s( o de+in( *n totalul datoriei publice se impune a $i c3t mai redus(  posibil.Indi$erent *ns( de ni%elul s(u ,i de 0radul de e#i0ibilitate- datoria public( a oric(rei +(ri

   poate $ianali)at( printro serie de indicatori- ce se pot structura *n trei cate0orii:

  a6 indicatori pri%ind 0radul de *ndatorare a +(rii la un moment dat4

   b6 indicatori pri%ind e$ortul $inanciar public anual reclamat de datoria public(4

 • 8/18/2019 94145281 Datoria Publica

  4/17

  c6 indicatori de structur( ai datoriei publice.

  a6 Indicatorii pri%ind 0radul de *ndatorare a +(rii la un moment dat sunt:

    7 absolu+i  ni%elul nominal al datoriei publice 5D864

    7 relati%i  se determin( ca raport *ntre ni%elul datoriei publice ,i %olumul produsului intern brut

    7 medii  e#prim( datoria public( pe locuitor 

   b6 Indicatorii pri%ind e$ortul $inanciar public anual reclamat de datoria  public(E$ortul $inanciar public anual se concreti)ea)( *n ser%iciul datoriei publice. Acestacuprind e ansamblul cheltuielilor %i)3nd rambursarea datoriei propriu)ise- precum ,i platadob3n)ilor ,i comisioanelor a$erente. Indicatorii speci$ici e$ortului $inanciar public anual sunt:

    7 m(rimea absolut( a ser%iciului datoriei publice: 

  ser%iciul datoriei publice4  datoria public( $lotant(4  cuantumul dob3n)ilor.

    7 m(rimea medie pe locuitor a ser%iciului datoriei publice:   7 ponderea ser%iciului datoriei publice *n produsul intern brut:   7 ponderea ser%iciului datoriei publice *n totalul cheltuielilor publice:   7 ponderea ser%iciului datoriei publice *n totalul cheltuielilor bu0etare:

    7 ponderea dob3n)ilor *n produsul intern brut:   7 ponderea dob3n)ilor *n totalul cheltuielilor publice:

  c6 Indicatorii de structur( ai datoriei publice sunt:  7 ponderea datoriei interne *n totalul datoriei publice4   7 ponderea datoriei e#terne *n totalul datoriei publice4   7 ponderea datoriei $lotante *n totalul datoriei publice4   7 ponderea datoriei consolidate *n totalul datoriei publice4   7 ponderea ser%iciului datoriei publice e#terne *n ser%iciul datoriei publice4   7 ponderea ser%iciului datoriei publice interne *n ser%iciul datoriei publice.

  Datoria publica a Moldovei a a!uns la

  "#"$ de lei pe cap de locuitor

  Timp de nouă luni ale anului 2011 datoria publică a Republicii Moldova s-a majorat cu mai bine 1 mld. de lei.

  Raportată la populaţia tării, datoria publică pe cap de locuitor este cât două salarii medii.

  http://eco.md/index.php?option=com_content&view=article&id=3313:datoria-public-a-moldovei-a-ajuns-la-6760-de-lei-pe-cap-de-locuitor&catid=112:banii-ti&Itemid=498 http://eco.md/index.php?option=com_content&view=article&id=3313:datoria-public-a-moldovei-a-ajuns-la-6760-de-lei-pe-cap-de-locuitor&catid=112:banii-ti&Itemid=498 http://eco.md/index.php?option=com_content&view=article&id=3313:datoria-public-a-moldovei-a-ajuns-la-6760-de-lei-pe-cap-de-locuitor&catid=112:banii-ti&Itemid=498 http://eco.md/index.php?option=com_content&view=article&id=3313:datoria-public-a-moldovei-a-ajuns-la-6760-de-lei-pe-cap-de-locuitor&catid=112:banii-ti&Itemid=498

 • 8/18/2019 94145281 Datoria Publica

  5/17

  La sfârşitul lunii septembrie, datoria publică a constituit 24,066 mld. lei, înregistrând o creştere cu 4,9%, comparati cu

  situa!ia de la începutul anului. "n 20#0 datoria publică era de 22,94$ mld. lei, adică 6.44$ de lei pe cap de locuitor. alariul

  mediu pe economie în 20#0 a fost de pu!in peste 29 lei.

  'acă !inem cont de faptul că popula!ia !ării numără (,$6 mil., potriit datelor )iroului *a!ional de tatistică, un calcul

  elementar ne arată că fiecărui moldoean îi rein câte 6.&60 de lei din datoria publică.

  +ei mai mul!i bani îi datorăm creditorilor străini, mai eact #&,4& mld. lei. -l!i 6,$ mld lei îi datorăm creditorilor interni.

   -ceastă sumă include datoria de stat / #9 #&$,#& mil. lei datoria unită!ilor administrati1teritoriale / #$,90 mil. lei datoria întreprinderilor din sectorul public / #,$6 mld. lei datoria )* / (,#& mld. lei.

  La sfârşitul lunii septembrie, datoria de stat era cu #,6% mai mare comparati cu aloarea înregistrată la sfârşitul anului

  20#0. 'atoria de stat eternă este de #(,&& mld lei, iar cea internă de $,4 mld lei.

   "n ce prieşte, deserirea datoriei de stat, în primele nouă luni ale anului 20##, au fost utili3ate miloace băneşti în sumă de

  #,09 mld. lei.

  oldul garan!iilor de stat acordate agen!ilor economici pentru împrumuturile eterne şi interne, la data de (0 septembrie

  20##, s1a micşorat cu ## mil. lei în compara!ie cu începutul anului 20##. oldurile constituie 66,44 mil. lei şi sunt formate

  integral din garan!ii acordate agen!ilor economici pentru împrumuturile eterne.

  Republica Moldo%a are o dator