of 201 /201
Ⱦɢɩɥ. ɢɧɠ. ɬɟɯɧɨɥɨɝ ɌȺɌȳȺɇȺ ɆɂɌȿȼɋɄȺ Ⱦɢɩɥ. ɢɧɠ. ɬɟɯɧɨɥɨɝ ȻɂɅȳȺɇȺ ȳȺɇɄɍɅɈȼɋɄȺ ɉɊȿɏɊȺɇȻȿɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽɂȳȺ ɡɚ II ɝɨɞɢɧɚ ɩɪɟɯɪɚɧɛɟɧ ɬɟɯɧɢɱɚɪ ɯɟɦɢɫɤɨ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɚ ɫɬɪɭɤɚ СКОПЈЕ, 2013

94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

Embed Size (px)

Text of 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena...

Page 1: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

. . . .

II

СКОПЈЕ, 2013

Page 2: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ул. Мито Хаџивасилев Јасмин, бб Скопје

Рецензенти:Д-р Весна Рафајловска, Вонреден проф., Технолошко-металуршки Факултет - СкопјеДипл. инг. технолог Весела Муратовска, СУГС “Димитар Влахов“ - СкопјеДипл. инг. технолог Јасминка Гудоманова, СУГС “Димитар Влахов“ - Скопје

Лектура: Авторите

Компјутерска подготовка, корица и илустрации: Авторите

Печати: Графички центар дооел, Скопје

Со решение на Министерот за образование и наукана Република Македонија бр. 22-4279/1од 28.07.2010 година се одобрува употребата на овој учебник

CIP - Каталогизација во публикацијаНационална и универзитетска библиотека “Св.Климент Охридски“, Скопје

664(075.3)

МИТЕВСКА, ТатјанаПрехрамбена технологија за II година : прехрамбен техничар

:хемиско-технолошка струка / Татјана Митевска, БилјанаЈанкуловска. - Скопје : Министерство за образование и наука на Република Македонија, 2010. - 200 стр. : илустр. ; 30 смISBN 978-608-226-033-41. Јанкуловска, Билјана [автор]COBISS.MK-ID 84250378

Тираж: 105

Page 3: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

,

j ,

.

.

: ; , ;

; ; ; ;

. ,

, , ,

. I ( , , , ),

( , ).

, .

, .

, .

,

.

, ,

.

Page 4: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
Page 5: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

5

. 1

:

;

;

;

.

Page 6: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

6

1.1

. ,

. .

.

, .

.

. .

.

. . .

( ) .

.

. . ,

, .

. „ “

. ,

, .

. ,

, .

,

.

, , .

.

Page 7: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

7

, , .

. .

, .

, , ( , ,

). , .

.

, .

.

.

,

.

1. ? 2.

? 3. ! 4.

! 5.

?

1.

!

Page 8: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

8

1.2

( ).

. .

: ,

.

( ). : , .

.

: , , , .

.

1.2.1 „standardization“,

, , , .

.

.

. ISO . .

.

.

( , , ). ,

.

, .

Page 9: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

9

1.2.2 .

, . ,

( , , ). , .

( , )

. . .

: - ; - ; - ; - ; - ; - , .

, , .

.

.

.

-

: , .

.

-

.

,

.

Page 10: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

10

1. , ?

2. 3. ? 4. ? 5. ? 6. ? 7.

?

1. , !

2. ( , , ...). -

? 1.3

. .

.

( ) .

.

,

. ( , , )

.

, , .

, .

Page 11: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

11

. , . ( , , ).

.

.

.

,

. .

, .

,

. . .

. . .

,

. ,

.

. .

.

. .

.

Page 12: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

12

.

, ,

.

.

.

, - .

.

. .

.

1. 2. ? 3. ? 4. ? 5. ? 6. ?

1.

?

Page 13: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

13

. 2

,

, :

;

;

;

;

;

;

; ;

; ;

.

Page 14: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

14

2.1 ,

. , .

Gramineae. : - Triticum, - Secale,

- Hordeum, - Avena, - Zea mays, - Panicum - Oryza.

:

- . . ( ´ );

- , ( , , , ).

.

. : ´ , .

: . : , .

715 000 000ha 48,6 % .

227,4 31,8% .

, 564 , 100 . 527 471 .

.

, Gramineae, Triticum. , , .

,

. .

. .

Page 15: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

15

2.2 ( ),

( ) , 16 .

: - Triticum vulgare Triticum aestivum - Triticum durum.

- Triticum turgidum.

. . .

´ , . , .

, , .

. , .

, . ,

. ,

: , .

´ . .

. ,

( ) . .

, ,

, , .

, .

, .

Page 16: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

16

2.3 ( )

, . : - ( ) ; - , ; - ´ , .

1. 2. 3. 4. 5. 6. ´ 7. 8. 9. 10.

1. (5%) (2-3 %) (83 - 85 %) (7-9%) (76%)

2.

Page 17: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

17

. : , .

.

, . , .

. 7 - 9 %.

- . , .

, ´ .

. 83 - 85%.

. , . ’

. . ,

.

, .

, .

´ . 2 - 3 %. .

, , , ( ), . ,

.

Page 18: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

18

2.4

( , , ). 1 2 , .

1.

(%)*

16,06 63,07 2,24 2,76 4,32 2,18 8,1

+

28,74

0

7,78

16,20

4,18

10,56

35,66

53,20

0

8,20

6,40

6,82

13,0

15,44

12,91 78,82 0,68 0,15 3,54 0,35 2,72 ´ 37,67 0 15,04 2,45 25,12 6,32 9,70

*

2.

(%)*

4 7 1 5 4 12

15 61 32 37 82 61

72 20 3 32 12 6 ´ 9 12 64 26 2 21

* 1

, 3/4

. , , .

.

´ (37,67%),

, . ´ ,

(25,12%), . ´ 15 % .

, . ´

Page 19: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

19

, 6% , 10 .

30% , (8%),

(16%) (37% ). .

. . (10,5%).

.

´ ,

.

2.5

: , .

.

2.5.1

. ( , , )

. .

.

, .

. .

, 30mm ,

, .

, 250 g. , .

Page 20: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

20

2.5.2

, .

, . - ,

, .

, .

, . ,

. -

, . ,

.

. .

, .

- . , ,

. 2.5.3

, . 1hl ( ) .

: , , ,

. ,

, . .

13% .

. 1/4l, 1l, 20l. , .

, .

, .

, .

Page 21: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

21

65 88 kg. 1000 ,

1000 . , .

100 .

. ,

. , .

- ,

. .

, . , .

50g. ,

.

.

2.5.4

. .

. 14%.

,

. 14% . .

1h 130° 105° 2 h,

. .

. .

,

, .

.

Page 22: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

22

(%) wx

mxmm

wm

100100100)(

0

21

m0 - (g) m1 - (g) m2 - (g) w - (%) ,

1000.

2.6

. e, .

2.6.1 5 - 6

, ,

.

, . . . .

. ,

. ,

. ;

2C6H12O6 = C12H22O11 + H2O

,

.

.

. , , “ ” 1 5%

.

Page 23: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

23

2.6.2

, , .

C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + 2822 KJ

, , .

, .

. .

C6H12O6 = 2C2H5OH + 2CO2 + 118KJ

2.6.3

.

. . 30° ,

. , .

, . 38° ,

, . ,

. 38°

. .

.

. , . .

.

, , .

, .

:

Page 24: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

24

; ,

( , , );

( 14%);

;

, ;

.

: , ' , , , , , , .

: ,

( ) ' ( ).

:

, , .

.

1.

? 2. ? 3. ? 4. ? 5. ? 6. ? 7.

?

1. !

Page 25: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

25

2.7

. .

: ) - . ) ( ) -

, , . 1,5m,

.

. . . .

.

) ( ) - , . 3 - 4 .

, , , ,

, , .

3.

(1 – , 2 – , 3 – , 4 – , 5 – , 6 – )

:

1. ; 2. ; 3. ( ); 4. ;

Page 26: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

26

5. ; 6. .

4. - ) , ) , ) , )

( ). : 1. , 2. 3. .

Page 27: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

27

1.

. .

, .

. : ) ; ) ; ) .

2.

. ( ) .

.

- .

3.

,

, .

. :

; ;

. -

( , , , ) ( ).

. :

( , ); ; ( ).

Page 28: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

28

, ( 5) .

5. (1 - , 2 - , 3 - , 4 - ,

5 - , 6 - , 7 - , 8 - )

, .

.

. ,

. : (1)

. (2)

( , , ) (3) .

- (4) , ( , , , ),

. - (5), (

) , - (6). , , (7).

, . .

(8) 400 - 500 /min.

.

,

Page 29: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

29

. :

- ; - ; - (

, ); - ; - .

, .

. 4.

.

. .

5.

( ), .

.

6.

.

, . ,

.

. 2.8

. , , ´ ,

. :

1. ; 2. ; 3. .

Page 30: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

30

.

´ .

, .

2.8.1

. : .

, , .

: , , , , , , .

.

, .

, .

.

.

. ,

, , .

. 2.8.2

, ,

. ( ).

, .

.

Page 31: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

31

: , , .

1 - 2,5% , .

, , . .

.

.

: , .

75° 80° , , .

2-5 %.

,

. :

; ,

; ’ , ; ,

; ,

.

, .

.

2.9 ‘ ,

. :

; ; ´ ; ; - ; ; .

Page 32: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

32

: , .

,

. , . , , .

, ` .

.

, . .

, 6.

Page 33: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

33

6. -

Page 34: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

34

300-1000 m .

. ,

. .

.

.

. , .

.

,

. , . .

I - . ,

. . ,

. II -

, . , .

, . . .

. III -

, . . ,

. , .

IV - , .

. ,

. , . V –

, . ,

, .

Page 35: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

35

VI - , . ,

. .

, , .

. , .

, .

-

´ , .

-

, , .

-

.

. , ,

. -

.

2.9.1 :

, , , , . .

, .

. .

.

Page 36: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

36

7.

- , , , ,

. .

.

, .

. , , ,

. -

. , . .

: , .

-

.

. -

. .

, .

. , .

6-30 mm.

Page 37: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

37

- , ,

. .

8.

Page 38: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

38

2.10

, .

,

.

, .

, .

.

: .

: . „ “, „ “, „ “, „ “, :

„ “ „ “. : ,

- .

( , ), .

87 102 cm : - 0000, 000, 00, 0, 1 20; - 14 72 .

.

. .

, 5-10 min . .

.

. .

Page 39: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

39

2.11

, .

.

,

, , ,

. ,

.

.

.

, , .

, ( ) .

, .

.

. , . ,

. , . .

.

.

, . . . . .

, .

.

Page 40: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

40

10.

. 2 - 6 ,

. .

: . ,

.

. .

.

. ,

. .

.

.

Page 41: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

41

:

) - ) )

: , ,

( ), , , .

: , ,

´ , , - ,

, .

: ) :

; ) :

.

1. ? 2. ! 3. ? 4. ? 5. ? 6.

? 7. ?

Page 42: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

42

1.

! 2. ,

!

Page 43: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

43

. 3

:

, ,

;

; ;

.

Page 44: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

44

3.1

: , . .

.

3.1.1

.

. : , , , , , .

. 3.

(%)

64-74 9-15

2- 4 0,1- 2

( ) 1-2 ( ) 1-5

0,4-1,7 13-14

. 12,5-15 %. ,

, . .

(12,5 %) .

, .

(15%), .

, , , . ,

, .

Page 45: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

45

.

, , g, P, Fe . ,

. .

, , g.

. : Fe, Mn, Zn, Ni, Cd Cr,

.

, - .

, .

.

. :

. :

, , . 10 - 16 %,

9 - 15 %. 4:

4. ( %)

(%)

2,4

0,62 4,0 4,0

. . ,

Page 46: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

46

, .

,

. ,

. – , - .

.

: , .

, .

.

, .

. (68-84 %) (0,1-2 %) ,

(2-4 %), .

. , , ,

.

. , ,

.

.

. . .

. . .

, .

30%. 60 – 80 °

Page 47: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

47

.

. , ,

. ,

- ,

.

. .

, .

. ,

, .

. 40 ,

; , .

.

.

.

. .

.

,

. . .

. .

: .

. ) :

- ; - - ; - .

) : - , , , .

Page 48: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

48

) : - - ; - - .

. - - . a .

. . : - - , , D ; - - B C

. , .

. ` .

. . .

B .

, ` .

3.2

.

. ,

, . 5 :

5.

(%)

– 400 0,45 2,5 – 500 0,46 0,55 3,0 – 850 0,80 0,90 3,2 –1100 1,05 1,15 3,5

0,46 1,15 3 3,5

Page 49: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

49

, 2% , 5.

- 400 ,

.

400 500

850

11.

.

.

. .

.

. . : ,

, , .

: , , ,

.

, .

farina - , grafos - . .

, .

(1), (2), (3), (4),

(5), 1000 (6)

(7).

Page 50: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

50

, ( ) . 1s

1000 100 . 30° .

.

1. 2. 3. 4. 5.

6.

1000 7.

12 .

:

, ,

. .

:

- ( ) B - (min) C - (min) D - ( )

- ( ) R - (B+C) min K - (min)

13.

Page 51: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

51

. - ( ).

, .

, .

- .

. - .

.

, 10 . ,

. D - ( ). - ( ). R - ( + ) min. - min.

500 .

. .

extendere- grapho - .

, .

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

14.

Page 52: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

52

14. :

; ,

(5), (4), (6,7),

(8) , , .

(9). : , ,

(2), (1) (3) .

, ,

30° . :

300g , 6g 500

( ). 5min 150g.

, .

30° 45min.

, .

45min .

45min. :

()

(mm)

15.

Page 53: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

53

r - . ,

. 50mm

( ). R - .

, ,

. mm. -

. ,

r R. ( r/R) - .

, , , .

r/R = 1,5 – 2,5.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

p - r - R - V - I -

16.

.

, , .

,

.

. .

Page 54: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

54

, 16. (1)

80g 450ml .

. - (5)

. (2) (3) .

. ( ). ,

.

. I –

, .

( , ), .

.

II – .

. , .

, - , .

III – . ,

, . 3.3 ( ),

. ,

. 6 - 8 ,

15cm .

.

0,5m. 15° ,

Page 55: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

55

70 - 75%. , .

.

.

, ,

. .

,

, , .

, . ,

. -

. ,

.

. .

. .

.

: - . . ; -

; - .

. , , , ,

. 3.4

.

.

.

Page 56: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

56

,

, , .

: ) ,

; )

; ) ; ) .

)

.

.

. ,

, . ,

. ) -

.

)

, . .

. ) -

, . , ,

, . 4-8 . , ,

7-10 .

Page 57: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

57

, ,

, , , , .

12,5-15 %.

2 %,

0,45 % - 2 % .

: ,

.

.

15° , 70 - 75 %.

1. ! 2. ? 3.

? 4. ? 5. ? 6. ? 7.

? 8.

?

Page 58: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

58

1. ,

! 2. !

Page 59: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

59

. 4

:

;

; ;

.

Page 60: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

60

4.1

, . .

.

, . . : , ' , , ,

, , , . :

, ( ) ' ( ). 6

:

6.

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

68,67 12,03 1,85 1,77 2,13 13,37 ' 69,36 11,19 1,68 2,24 2,16 13,37

68,51 9,68 1,96 2,50 4,40 12,95 59,68 10,25 5,27 3,02 9,97 12,81

67,89 9,58 5,09 1,47 2,65 13.32 69,28 6,38 2,08 3,57 6,51 12,18 75,50 8,13 1,29 2,08 0,88 13,17 68,99 9,00 4,05 2,98 3,56 13,32 58,79 11,41 2,68 2,38 11,44 13,27

: ) -

- , ;

) - ;

) - : ,

, , , , , .

Page 61: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

61

4.1.1 ' (Secale cereale) - , '

. , .

' . , .

70 . ' . '

.

16. ' ( , , )

' , , . ,

' . 65 - 75 kg. 1000 ( ; )

20 - 30g. ' , 15% , .

' , .

. . ' ( ,

, .). (Hordeum) -

. . ( ),

. ( ) . , : ,

. , .

17. ( , )

Page 62: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

62

, . .

50 - 53kg 56 - 76kg . 39 - 48g.

.

' , . . ' . ' ,

, , , ( 12%), ( 13%), , .

, , , , ,

( ) . . (Avena sativa) -

. .

.

. . 38 - 50

kg, 27 - 33g.

18. ,

, , .

. .

, , , .

, . ,

. (Zea mays) - . 1526 . , 17

, . .

Page 63: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

63

, 600m .

: .

. ,

. 70 - 73kg, 74 - 88kg.

, , .

, .

, .

, .

, , (corn flakes).

-

19. ,

, . ,

, , , . ' .

20.

Page 64: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

64

(Panicum) - .

, .

21. ( , )

, :

, , . ( ) 2 - 3mm.

, , . ,

. 69 - 75kg, 1000 27 - 30g.

. .

. (Polygonum) -

, .

. , .

,

, 3 - 5mm . : , , .

, 22. ( , )

Page 65: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

65

( ) ,

. 50 - 75kg, 1000 19,6 - 24,4g.

, , , . . ,

' .

.

. (Oriza sativa) -

, . ,

. ,

. .

, , .

23. 1 - 1,20m

. .

. . . ,

.

. . , .

. 80% 7% .

, . ,

. ,

Page 66: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

66

. : .

) ) ) 24. ( - , - , - )

. 20 - 25 min .

. , , .

.

: , ' , , , , , , .

' , , , , , , .

: , ( ) ' ( ).

:

) ) )

1. ! 2. ? 3. ? 4. , ? 5.

? 6. ?

Page 67: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

67

7. ?

8. ?

1. !

4.2

, .

: ' , , , . 4.2.1 ' '

. , , .

' , , .

,

. .

.

. '

, . ' , .

' .

' .

' ' .

. ' . ,

, . ,

' .

Page 68: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

68

' , , -

.

' .

' .

1. ' ! 2. '

? 3. ' ?

4.2.2

.

.

'

. :

- ; - ' ,

; - .

. :

. ,

.

. , .

Page 69: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

69

, . .

( ) , ,

. 16%.

15min 6h, 50° .

, .

. ' . '

. , .

'

.

. ' ,

,

. : , ' .

, 14° .

.

' , ,

. , , 15 - 16% ,

. ,

' 15%. ,

. ,

' . ,

,. ' .

, ' . .

Page 70: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

70

' . ' ,

. '

.

, . : , , ,

' . 5 7mm.

. ,

(corn flakes), .

, . : , ,

, .

. .

( ), ( , ) .

, , .

. ,

, .

. ( )

.

.

, .

. . .

. ,

' , .

' . '

Page 71: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

71

. ' .

(CORN FLAKES) .

, .

. . ,

, .

: ;

' , ; .

:

.

'

.

, . : ,

, , ' .

1. ? 2.

? 3. ! 4.

' ? 5.

! 6. ! 7.

!

Page 72: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

72

4.2.3 .

:

. , ,

. 25 :

25.

, ,

. , .

.

Page 73: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

73

. .

, ,

.

. ,

, .

, , . 26:

26.

:

I - 4mm ;

II - 4mm 2,5mm;

III - 2,5mm 1mm.

Page 74: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

74

( ),

.

. , .

, .

. , .

2 - 3 , .

4 - 5 . ,

.

. ,

, .

. :

.

, .

.

1. ?

2. ? 3. ! 4. ,

? 5.

, ? 6. ?

Page 75: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

75

4.2.4

, . , .

: - ; - ; - .

:

- ; - .

27 .

. .

4 20mm. .

1,3 20mm. , .

, ,

. 2,4mm, .

.

.

.

. 6mm, 5,5mm.

.

Page 76: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

76

. . 2min 90°C,

, .

, . 18%, . 12,5 -

15% , . .

27.

I II

Page 77: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

77

28. .

. .

, , .

.

. .

, . ,

(

)

:* * **

( )

(

)

Page 78: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

78

, ' . ,

. .

, .

.

28.

. , . ,

. ,

. .

2mm, .

, .

. - 2h

35° . 30%. - ,

1,5 - 2 h. - 5 - 6%

. - .

, .

. - .

„ “.

. 1,2mm . 0,2 - 1,2mm

. 0,2mm , .

Page 79: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

79

,

.

- .

: , , .

.

.

1. ?

2. ? 3.

! 4. ! 5. ? 6. ! 7.

! 4.2.5

. . , , .

: - ; - .

, , .

Page 80: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

80

, . 3,5mm . .

( ) .

.

.

29 :

29. ( )

, ,

,

Page 81: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

81

.

. .

, . ,

, ' .

, .

. , .

, .

, . ,

, .

. , .

. .

: , , .

. 30

. ,

.

, .

.

.

. -

, .

- .

Page 82: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

82

.

- , , . ,

.

. 31

.

Page 83: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

83

30.

(

)

'

Page 84: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

84

31.

,

Page 85: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

85

. . ,

, .

: , .

: , ,

.

.

. .

1. ? 2. ? 3. ! 4. ! 5. ? 6.

, ?

7. ?

8. ! 9.

!

Page 86: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

86

1. !

Page 87: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

87

. 5

:

;

;

; , ,

;

;

,

;

;

.

Page 88: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

88

5

: , , , ,

, , , , ,

.

. 5.1 5.1.1

, . , ,

.

: , .

. .

.

. ,

.

. .

.

. ,

.

, . ,

.

Page 89: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

89

, .

, , .

.

. 5.1.2

. 30° .

45 ° ,

. , 16° ,

, .

55% .

, , .

, , , ,

. , 15 - 20 .

.

, , .

5.1.3

. . 2,5 –

3,0kg 100kg . ,

. ,

, .

Page 90: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

90

5.1.4 ,

.

1 – 2,2% ,

. ,

, . 5.1.5

. , .

0 - 20%, .

. , , . .

3% . .

.

. .

, ,

, , .

5.2

, , , , , .

, .

, .

, , , , .

. ,

, .

Page 91: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

91

5.2.1 : 1. ;

- -

2. ;

- - - -

3. ;

- - -

, . 26 - 32° .

3 – 20min. 15 – 90min,

. , . ,

. :

, , ,

.

. :

( ).

Page 92: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

92

32.

: ( ) . , 2/3

.

. . 28 - 32° , 3 - 4,5h.

, .

30 - 45min 28 - 30° . .

( ). :

, , .

.

, .

, ,

.

.

Page 93: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

93

5.3

, .

, ,

. . :

- ,

; -

;

- ,

.

. ,

.

7.

(%)

100 50- 60

0,5 3 1,5 2,5

.

8. :

(%)

100 100 100 55 55 58

0,8-1,2 1,5-2,0 2,0-3,0 1,5-2,0 1,5-2,0 1,5-2,0

- - 1

- - 0,004

Page 94: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

94

30° .

, ,

.

9 .

(%)

30 50

33 27,5 0,5 0,6

0,0 – 2,0 0,0-2,0

70 50 22 27,5

0,0 0,0 2,0-0,0 2,0-0,0

100 100

55 55 0,5 0,6

2,0 2,0

. ,

. 5.4

, . , .

.

.

. .

Page 95: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

95

5.4.1

.

. .

, 27 - 35° 80%.

5 - 10 min.

. 6 - 20min 28 - 30°

75%.

, .

, ,

.

: , , . ,

. :

, .

, , , ,

.

5.4.2

,

: - (

); - (

); -

. 25° .

26 -35° .

2 .

Page 96: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

96

35° .

, .

2% .

, .

, ,

, .

. .

, , .

90 – 150min, 30 – 60min.

, 45 – 60min, 30min.

. 2 , .

.

30 -90s .

, .

5.5

.

: - ; - ; - - ; - ; - .

Page 97: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

97

5.5.1 .

. , ,

. .

33.

,

. , .

. ,

.

34.

Page 98: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

98

, .

, .

.

5.5.2 -

. , .

.

, .

, , 2 - 3min. ,

5 - 8min. , , 10 - 12min.

35 : A - , - , - , -

, - , - , - , - .

Page 99: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

99

5.6

. , , . ,

.

, . .

36. (1 - , 2 - , 3 - , 4 - )

, . 35 - 30° .

. 80%.

,

, .

, .

Page 100: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

100

30 – 120min, , ,

.

, .

. .

.

. , .

,

. 5.7

.

, . ,

, , .

, , .

, .

` ,

.

.

, .

, .

.

,

. , .

. 180 - 200° , 220 - 250° , 230° .

Page 101: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

101

, ,

. . 55 - 60° ,

. 100° , ,

. ,

.

100° 98° .

: 35° -

. , .

40° - , 50° . , . 60° -

. , .

70° - , 80° ,

. 90° - , 100°

.

. : 80° - , 120°

- , 130° , .

150 - 200° - . 200°

.

. . 10 – 20min, 1kg 33 min, ` 40 - 60 min.

. , ,

, . :

, , , .

,

Page 102: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

102

. ( 100 - 600kg /h).

37 . (1)

(3) , . (4 2),

.

, . (5)

. (6).

, . ,

, .

1. 2. 3. 4. 5. 6.

37.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

A.

.

38.

. :

(1), .

.

Page 103: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

103

( ), (2) , (3)

. (4) .

( ) (5), (6),

( ).

(7). , .

. 5.8 ,

, .

. ,

, . 150-

180° , 95-98° . .

. ,

, .

, , .

, . , .

, , ,

. , ,

. 20 25° ,

10 12h , .

.

Page 104: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

104

, .

.

, , ,

. , . 5.9 ,

, , ,

, . ,

, , , .

, :

- 250g; - 250g.

:

- ; - ` ; - ; - ; - .

: 400.

. , , .

, , .

. 600.

, . 800. ,

, . - ,

Page 105: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

105

. , , .

1000 1150.

, . , - , ,

. ( ) 1800.

, .

. 500

. 250 400g, 60 - 65cm. - ,

, . , .

27 - 28 ° , 45 - 60min.

120min. .

´

39.

´ ´ ´ 950 ( ´ ), 1250 ( ´ ). ´

, ´ , - , . ,

. ´ , , .

´ .

Page 106: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

106

- ´

500 ‘ 950, 70:30. , ´ .

- 70% 30% .

. , ,

.

40. -´ -

20% . , ,

. ´

. :

- 15% .

50% .

5% .

1 kg 3 , 124 g 33 g .

.

, .

Page 107: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

107

,

: , , , .

: ; ; .

.

.

.

:

, , , , ,

, ´ , - ´ .

1. ?

2. ?

3. ?

4. ?

5. ?

Page 108: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

108

6. ?

7. ?

8. ? 9. ? 10. ! 11. ? 12. ? 13.

? 14. ? 15. !

1. !

Page 109: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

109

. 6

:

;

;

;

; .

Page 110: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

110

6.1

250g. , ´ e -

´ e . , , , , , , , .

: - ; - ; - .

, .

. 5% .

50% .

2 - 3% , 10% .

. , , , .

, : - ( ); - ; - .

, , , , .

.

41.

Page 111: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

111

, 1-10%. 2-3 , .

, .

, , 230 - 250°

10 - 20min. ,

(20-60%) ,

. , , , , .

, . 30% ,

. , , ,

. .

. ,

.

(3-10%), , .

, , .

30min. , .

15 - 30min. ,

. , ,

. 10 - 15mm, , .

, 6 - 10% , 2 - 4% , 3%

. 48% .

.

.

Page 112: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

112

6.2 6.2.1 ,

.

. : ( ) , , , .

, .

, .

1,5 . :

- , , ;

- ; - ; - .

42.

: , -

;

, ,

, , .

Page 113: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

113

: , ; ; .

: - 5 cm; - 0,8 m.; -

. :

- ; - , ,

, , , , , .

6.3

:

43 .

– -

Page 114: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

114

6.4

- , .

, . .

, .

,

, .

6.5 ,

. ,

. , , ,

. ,

. .

, . . , , ,

. , , .

:

- , 28 30%; - , 30 32%; - , 32 34%.

, , ,

. .

, , . ,

.

Page 115: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

115

, :

- , 80 ° ; - , 60 ° ; - , 30 ° .

, .

.

, , , .

.

6.6 - ,

, .

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

44.

,

(1, 2 3). - (5) (6) (7).

(9) , . (10)

.

Page 116: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

116

, . . ,

. . , ,

, . 15min -

.

, , , .

, , .

, ,

, . 8 10 15min.

, , , .

2 – 3cm, .

.

6.7 .

,

. , .

, .

( , , , ). ,

, . .

.

. , .

. , , .

, ,

Page 117: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

117

. , , .

, , , , .

6.8

. , .

,

. , 13,5%, .

. ,

. –

, .

, .

, - .

22 20 %, 16 % .

. ,

8 %. ,

: - (t = 50 – 55 ° C); - (t = 70 ° C); - (t = 80 ° C).

: .

( , ) ,

22%. , , ( ).

,

.

Page 118: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

118

.

, , . 14 %,

. , ,

. ,

0,5 kg.

250g.

: , .

: ( ), .

.

, , , ,

.

Page 119: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

119

1. ? 2.

! 3. ! 4. ? 5. ? 6.

? 7.

/ 8.

! 9. ? 10.

? 11. ? 12.

?

Page 120: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

120

1.

! 2. !

Page 121: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

121

. 7

:

;

, ;

:

.

Page 122: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

122

.

, .

. ,

: .

7.1 (Beta vulgaris saccharifera)

. , , , . 0,3–1kg, . . , .

, : , ,

.

45.

Page 123: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

123

.

.

. .

1cm. .

1,75cm.

. ,

. ,

, .

,

: , , . 75,0 76,5%

23,5 25% . 16 18% . . .

. 46

.

46.

100kg

75kg 25kg

7,5kg 17,5kg

2,5kg

' 5kg

1,1kg

0,9kg

0,5kg

Page 124: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

124

100 . ,

, .

.

, .

, .

. ,

.

, . , . ,

, .

. , , .

,

.

, ( ), . , .

, . ,

. ( ),

. 0° , 0° , .

,

.

Page 125: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

125

7.2

:

1. , , ;

2. ( ) ;

3. , ; 4. ; 5. , ; 6. .

47

( ). . 48

( ) .

.

Page 126: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

126

47.

Page 127: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

127

48.

( )

Page 128: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

128

7.2.1 , ,

, .

, . ,

. , .

, , .

49. 1 - , 2 - , 3 -

, 4 - , 5 - , 6 - , 7 - , 8 - , 9 - , 10 - , 11 -

, 12 - , 13 - , 14 -

Page 129: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

129

.

.

.

. .

. ,

.

. .

, .

. ,

. ( ),

.

, .

, , ,

. .

. ,

. .

, .

8m.

, 45° .

.

. ,

. .

. ,

, .

Page 130: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

130

. 1,3 3 .

,

. . , ( )

500 kg .

, , ,

. ,

. .

, ,

. . ,

. .

, : -

; -

.

50.

. 1-2m.

1-2m .

Page 131: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

131

, . 7m/s.

, 2m.

.

. ,

, . ,

. , .

, ,

. , .

1cm .

,

. 7.2.2 ( )

, .

. ,

.

,

.

, ,

. . ,

. , 60° .

. ,

, .

Page 132: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

132

.

80° , 80% .

80° , ,

.

. : 70° , 5,5 6,0 60 min.

, . 15%

, 86 88%. 100kg 110-120% .

. , .

- (Robert - ). - ( 51)

. . 30 120 hl ( ).

30-40N/cm². ,

, .

.

51. - 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - .

Page 133: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

133

8 - 16 , .

. E , .

.

.

. . ,

.

. . , 100kg 130kg 15%

88%. 90kg 6% .

( 52)

. (2) 16m 3-4m,

(3). (5) (4) , (6) .

(7) (1) . (8) (9) .

(10) . ,

, .

. .

.

.

Page 134: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

134

52.

1 - , 2 - , 3 - , 4 - , 5 - , 6 - ,

7- , 8 9 - , 10-

15%

88%. .

7.2.3

- .

.

Page 135: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

135

, :

- ;

- 5,5 - 6,5 ;

- , ;

- ;

- , ,

. ,

, , ,

.

. ,

.

. ,

.

, .

(CaO), (CO2). :

- 85 90° ; - - 2 - 2,5% CaO

. CaO Ca(OH)2.

CaO + H2O Ca(OH)2 ; - CO2

. . ,

, 0,06-0,08% ;

- ,

(CaCO3) ;

- CO2 . 0,01-0,02%

. . 9.5;

Page 136: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

136

- , ,

. ,

, , .

2%

(CaO) . CO2,

. 2 : 1. : CaO 0,3%

. , ;

2. : , 1-2%. .

.

Ca(OH)2 : , ,

, . ,

.

( 53). . .

(1) (2) .

(3) . ,

(4) . .

Page 137: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

137

53. 1 - , 2 - , 3 - , 4 - .

. CO2,

. ,

. 0,06-0,08% CaO. ,

. 85° .

.

.

. 95° .

, .

. , 85°

30% CO2 . 100kg 130-135kg

10-15% .

Page 138: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

138

,

. .

, . ,

( ), .

7.2.4

10 - 15% 91%.

13,7%. .

, .

( ) : - ,

65% . ,

(35%) . , ;

- 92 - 93% . , 7 - 8% , .

, 70 %.

, .

:

W= L (1- K1/K2) , W- (kg) L - 100kg (kg) K1- K2- K1 2 Brix- - °Bx (1%

/ = 1°Bx)

Page 139: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

139

:

G= L×K1/K2, G – (kg) L - 100kg (kg) K1 - K2 - .

: 100kg .

100kg 125kg , 15% 15°Bx.

65% , 65°Bx. :

W= L (1- K1/K2) W= 125 (1- 15/65) W= 125 (1- 0,23) W= 96kg 100kg 96kg

65% 65°Bx. : G= L×K1/K2 G= 125×15/65 G= 125×0.23 G= 29kg 100kg 29kg .

Page 140: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

140

65% .

, . , ,

, . ,

3-6 .

.

. .

. ,

, .

,

. ,

.

. - (Robert - ).

. .

. ,

.

. , .

. , .

. , .

. .

, . .

,

Page 141: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

141

, .

60-65% .

, .

7.2.5 ,

, 92% . ( )

. ( ) .

. ,

. .

, .

.

80° . 80%.

. ,

.

, . ,

, : , . 92°Bx (92% ), .

. ,

. .

. .

: -

; - .

Page 142: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

142

80° . , 48.

,

( ) . ( ) .

, . ,

. ( ).

, .

.

.

.

. .

.

. , .

.

. .

. ( )

99,8% . 0,5-1,5% .

.

. , .

, , .

.

, .

Page 143: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

143

.

.

1200 /min. , .

7.2.6 , .

, .

, 0,02%. ,

. .

. , .

, . , ,

. .

, .

, .

.

, .

30° .

( 2,5% ). 0,03-0,05%.

( ),

.

. 0,3 -

0,7mm. 1,5mm,

3mm. , ,

,

Page 144: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

144

. .

,

. . ,

50kg. 5, 3, 2, 1 0,5kg.

25g 5g. -

100 , . 70 - 80%

. ,

. .

10 - 15m.

65 - 70%. ( )

. .

.

: , , , , ,

. 99,5% . ,

, . 99,7% .

62% .

.

. ( ), . 0,03% .

Page 145: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

145

( )

15mm. 7.3

. , 50%

, 20% 30% .

. .

.

, .

: -

; - ( ,

, , ); - .

, .

( ) ( ). ,

, .

: , , , , , .

,

100kg 40kg . , ,

, . , ,

.

Page 146: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

146

, .

, 0,8-1m

. , .

, .

. ,

, . .

. ,

, . ,

10-12%.

. . .

, ,

. ,

. 10% . , .

, .

- ,

30-60% , .

.

Page 147: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

147

. -

, - :

.

75,0 76,5% 23,5 25% . 16 18% .

100 .

: , ,

; ( )

; , ;

; , ; .

: , , , ,

, .

.

1. ! 2. ! 3. ? 4. ?

Page 148: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

148

5. ?

6. ? 7.

? 8.

! 9.

? 10. ! 11.

! 12. ? 13. ? 14. ? 15. ! 16. ?

1. !

2. !

3. , !

4. 500 kg ,

500 kg 625kg 14% 14°Bx.

65% , 65°Bx.

Page 149: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

149

. 8

:

;

;

;

;

;

.

Page 150: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

150

8.1 8.1.1 ( , ) .

, , , . ,

.

146° , 180° .

. ,

, .

.

. ,

. , .

, .

. ,

. ( ) . 20% ,

20-30% , 20-22% , 40% .

. 12° .

( , ) .

, . ,

( ), ( ) ( ). .

, , .

. . ,

Page 151: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

151

. . .

, .

.

( )

. . ,

, . . 160° ,

200° . .

. 1

.

99,80%

. .

: , , , , .

. .

, , .

: , , .

, ,

. , .

. .

10 - 15° , 75-80% , .

,

, ( ). , ,

, .

Page 152: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

152

. ,

. ,

, , .

, ,

. : , , .

.

, , .

. 80% . 1:1 4 5,5. , ,

.

. . .

. : 18-22% , 70% (

), , , , ( , , , , ), ( , ),

, , . .

. , .

. .

. .

, , , .

.

, .

, (5%) .

: , ,

, .

Page 153: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

153

8.1.2

, .

, , .

: , , , , .

.

: 87,5%, 3,2%, 3,8%, ( ) 4,7%, 0,2%,

0,7%, . , .

, .

.

.

, .

, , ,

. .

. 40% , 8% 20% , . , .

. 1/3

1/4 . . ,

, .

4% .

Page 154: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

154

8.1.3

. . , .

12%, 58% 30%.

. .

. 83%.

.

: 73,3%, ( ) 13,4%, 11,4%, 0,9%,

1,1%. : A, D, B K.

, , , , .

, .

, : , , .

,

. ,

, , .

: , , , .

,

. .

45-50° 10% . , .

– 40° . ( ).

– 23° . – 15 – 18° .

( ), . ,

, , . . .

Page 155: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

155

8.1.4

, .

.

. : ) - , ; ) - ( ) ( ).

, . ,

. .

, , .

.

. . ,

. ,

.

. - . ,

. , , , , .

. , .

31- 41° . , , .

.

: - 41° .

;

- , , . .

, : ,

Page 156: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

156

, , , , .

( , , , , , , 0,03%,

, A D) , , .

: 82% 16% . 5 .

:

- ; - ; - ; - ; - ; - .

.

, .

.

.

.

. : 82 - 87%

, 10 - 15% , 0,5 - 0,8% , 0,2% 0,5 - 0,7% . : A, D, E, K B.

. . 30 - 32° .

, .

, , , .

8.1.5

. , , , , ,

. ( ) ( ) . , :

, , .

Page 157: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

157

, , .

, , , .

( ) , , , ,

. , , , , , ,

. : , , , .

8.1.6

.

.

, , . . .

.

, : , ,

.

. ( ).

. ,

.

.

0,5% 8% .

, , . , , .

, ,

.

.

, ( , ,

).

Page 158: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

158

. ( ,

...). ,

, . .

. : , , , , .

. , ,

, . 8.1.7

.

, . , ( ).

, .

: , , . 12

. .

. 8.1.8 ,

.

, , , .

, ,

.

Page 159: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

159

: , , , .

, . ,

Aspergilus niger. .

.

. ,

. . .

( ) . ,

.

, .

, , , . . .

. , .

.

.

. .

.

, .

, ,

. .

. ,

. .

. , .

Page 160: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

160

, .

, .

. .

.

. : , , , ,

, , .

, . . ,

. , .

, 10% 1%

. .

1cm. 20%. , ,

. . . ( ) . 16% .

. , , . . .

( ) .

. 2% . .

, , ... ( ) .

, . . ,

.

Page 161: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

161

8.1.9 .

.

.

. ,

. , .

.

. .

. .

, .

, , .

, .

.

.

% . ,

, , .

.

.

Page 162: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

162

: ( , , , , ); ; ; ( , , , ); ; ( , , ); ( ); ( );

( , , , );

; ( , , , , ); .

1. ?

2. ?

3. ? 4. , ? 5.

? 6.

? 7.

!

8. ? !

9.

?

Page 163: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

163

8.2 .

, .

( , , , ).

, : , , , , , , ,

.

: - ; - ; - ; - .

60:40 .

, DE 36 - 38. DE ( ).

, ,

. %

, .

, .

12% , 18-20% . %

.

. . (80% ).

110° ( ).

114° 84 - 86% .

, . .

143° , 0,5-2%

Page 164: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

164

. .

,

. .

, - .

. 2% 20% .

: - ; - 12%; - .

, .

.

80-90° . 3 -

4° . , ( ) .

, .

, . ,

75° , .

4 - 5 .

. , , .

70 - 75° . 35°

, .

. .

60% , ,

. 8.2.1 ( ) .

, ,

Page 165: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

165

. , .

54. ( )

( ).

, , . .

, , , .

. ,

. , .

. 8.2.2

. .

. .

, . , :

- ; - ; - ; - ; - 75% . . .

, , . : , , , , ,

, , , .

Page 166: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

166

8.2.3

. ( , ) , , , , ,

, , ( ) .

: - ( ); - ; - .

55.

. ,

, .

, , . , .

, -

. .

. 8.2.4 ,

( , - , ) , ,

.

Page 167: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

167

56.

90° , .

, . .

55° , .

. 72%

60% . , .

8.2.5 ( )

. ,

. : , .

( ) ( ).

.

, : , , , .

, , ( )

112° . 120° , .

. , . ,

.

70° , .

( ) . , . ,

( ) .

Page 168: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

168

.

,

.

( , , , ).

, : , , , , , , ,

.

: ; ;

; .

1. ?

2. ? 3.

? 4.

? 5.

! 6.

? 7. ! 8.

? 9.

?

Page 169: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

169

1. ( , , ).

, !

8. 3

, .

: , , , (

)... : 70% ,

18% . , 3% .

57. .

, .

, .

(

) . .

:

Page 170: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

170

58.

. . ,

( ) .

. 125° .

130° . ,

20 - 22% .

3 - 3,5 h.

.

. 8 - 16 h.

.

78% . ( ) .

, . ,

Page 171: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

171

. .

.

20 - 25min. . .

. ,

, .

.

,

.

: , , , (

)...

: 70% ,

18% . , 3% .

: , ,

, , .

1. ? 2. ! 3. ? 4.

? 5.

?

Page 172: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

172

6. ! 7. ,

130° ? 8. ! 9. ?

1. !

2. !

8.4 - , ,

.

- - , .

: , , .

, :

- ; - ; - ; - .

-

.

Page 173: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

173

59. -

.

.

. : 45 - 50% , 40% 4%

. : ,

. - .

, .

: - ; - ; - - ; - - ; - ; - , .

.

, . , .

1% 5 - 10 h.

. 1 - 2 ,

, .

. , .

.

Page 174: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

174

.

, . ,

2% . .

,

. . 25% 50% .

1:6.

1/3 . ( )

. .

- 30% .

1,5 - 2 .

- . -

1-2% , .

- .

.

45° .

, , , .

. . ,

. 8 10° .

Page 175: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

175

- , ,

.

,

: , , , .

: ; ;

- ; - ;

; , .

1. ? 2. ? 3.

? 4.

? 5. ! 6. !

1. !

Page 176: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

176

8.5 8.5.1 .

( ) . , .

60.

: - ; - ; - ; - .

.

, , .

, , .

68% . 1:1,5.

, , , .

, , ,

. .

Page 177: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

177

, .

2mm. 2 - 3% .

. ( , , , )

. , .

. ,

. ,

, . ,

.

.

.

16% . .

. : , ,

- . , .

. ( )

. .

. 8.5.2

. ,

. : 400, ,

, , , , , , , .

. , .

: - ; - ; - , ; - .

Page 178: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

178

,

. : , ,

, , .

. , , , . , . .

. .

, :

16% 5% ; I 10% 5% ; II 6% 5% .

. : ,

, , , , ' .

, . , .

: , .

. ( )

. , .

: ; ;

; .

.

: ;

; , ; .

Page 179: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

179

1. ? 2.

! 3. ! 4.

? 5. ? 6. ! 7.

!

Page 180: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

180

8.6

, . : ,

, , , , . (Theobroma cacao) .

, : , , , , ,

. 6m,

. ( ) .

. .

61.

.

, .

.

62.

Page 181: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

181

, .

.

, , , .

, .

130 - 135° , 70° .

- , '

.

. ( ),

. 8.6.1

70 - 80° . 50% . ( 20% )

.

. ( ) , .

. . ( 20 -

24% ), ( 16% ) ( 10% ).

63.

Page 182: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

182

64 .

64.

Page 183: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

183

8.6.2 65

:

65. : ,

, , , , , . : , ,

. ,

. , -

.

Page 184: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

184

66. ,

.

, ( ).

( ), . . ( )

- , .

22 - 40% 60 - 80% .

. 30min - ( ).

. . 30min 100 - 300kg ,

.

, . 2500kg , .

67. ( - ; - )

Page 185: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

185

.

. 20 ( ).

3, 4 5 ( 6 ).

.

23,5% . , .

, 3 - 4% .

40 - 50° . , 3 - 4%

. . - .

, , .

, 25° , 40° .

.

68. 1,2,3,4, 5 - ; 6 -

Page 186: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

186

.

, .

.

, .

, .

.

69.

( )

,

, .

,

, .

.

, .

Page 187: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

187

. ,

, . ( ),

.

. 45 - 50°

. 75 - 80° .

8 - 24h, 48h.

72 h.

, .

. 29 - 32° .

,

.

.

. .

.

.

. 50° . 29° .

31° , .

32° , , .

.

Page 188: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

188

70. ( ) 1 - , 2 - , 3 - ,

4 - , 5 - , 6 - , 7- , 8 - , 9 - , 10-

, .

27 - 29° , .

.

6 - 12° 15 - 30 min. 12° .

.

. : - , .

- . .

Page 189: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

189

8.6.3

. :

; ; ; ; ; .

:

; ; ; .

0,1mm. ,

.

. : , .

.

.

. 40% . , , , , , .

50% , , .

, .

Page 190: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

190

,

. : ,

, , , , .

:

, , , , .

.

(

), .

:

70 - 80° .

50% . ( 20% )

. .

:

, , , , , , .

: ; ;

; ; - .

Page 191: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

191

1. ?

2. ! 3. ? 4.

? 5. ! 6.

! 7. ! 8. ! 9. ! 10.

! 11. 29 -

32° ?

1. , . !

8 .7 ,

.

,

. ,

. .

.

.

Page 192: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

192

. 40 - 80cm .

, , 2 - 3m.

.

13 - 15° 65%.

.

. , .

15 - 20° 50%.

, , . . ,

, 18 - 25° 60 - 65%. .

, .

,

.

, .

.

.

.

Page 193: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

193

1. ?

2. ? 3.

? 4. ?

Page 194: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

194

- , , . - , . - .

- .

- . - .

- . - .

- . - 1000

. - .

- . - . - , .

, , - . - . - , .

- .

- . - , .

- . - ( ). - , , , .

- . - . - . - , . - .

- . , - , . - , . - ( ) . - , , . - , .

- .

- .

Page 195: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

195

- . - . - , .

- . - . - , .

- .

- .

- . - ,

. - , . - , .

- ( ) . - ,

12 - 14% . - . - , .

- . - . - .

- . - .

- , 1000 . .

- .

- . - , . - , .

- kg.

- . - , .

- 1000 . - . - , .

- .

Page 196: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

196

1.

, 2001

2. . -

, 1991

3. . -

. , 1994

4. -

, - 1973

5. III , , ,

, , 2003

6. II III

, , , 2003

7. III

, , ,

, , 2004

8.

- , 2003

Page 197: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

197

1.

5 1.1 6 1.2 8 1.2.1 8 1.2.2 9 1.3 10 2. , 13 2.1. , 14 2.2. 15 2.3. 16 2.4. 18 2.5. 19 2.5.1. 19

2.5.2. 20 2.5.3. 20

2.5.4. 21 2.6. 22

2.6.1. 22 2.6.2. 23 2.6.3. 23 2.7. 25

2.8. 29 2.8.1. 30 2.8.2. 30 2.9. 31 2.9.1. 35 2.10. 38 2.11. 39 3. 43 3.1. 44 3.1.1. 44

3.2. 48 3.3. 54 3.4. 55 4. 59 4.1 60 4.1.1 61 4.2 67 4.2.1 ' 67

Page 198: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

198

4.2.2 68 4.2.3. 72 4.2.4 75 4.2.5 79 5. 87 5.1. 88 5.1.1. 88 5.1.2. 89 5.1.3. 89 5.1.4. 90 5.1.5. 90 5.2. 90 5.2.1. 91 5.3. 93 5.4. 94 5.4.1. 95 5.4.2. 95 5.5. 96 5.5.1. 97 5.5.2. - 98 5.6. 99 5.7. 100 5.8. 103 5.9. 104 6. 109 6.1. 110 111 6.2. 112 6.2.1. , 112 6.3. 113 6.4. 114 6.5. 114 6.6. 115 6.7. 116 6.8. 117

Page 199: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

199

7. 121

7.1 122 7.2 125 7.2.1 , , 128 7.2.2 ( ) 131 7.2.3 134 7.2.4 138 7.2.5 , 141 7.2.6 143 7.3 145 8. 149 8.1 150 8.1.1 150 8.1.2 153 8.1.3 154 8.1.4 155 8.1. 5 156 8.1.6 157 8.1.7 158 8.1.8 , O 158 8.1.9 161 8.2 163 8.2.1 164 8.2.2 165 8.2.3 166 8.2.4 166 8.2.5 167 8. 3 169 8.4 172 8.5 176 8.5.1 176 8.5.2 177 8.6 180

Page 200: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

200

180 8.6.1 181 8.6.2 183 8.6.3 189 8 .7 191

194

196

Page 201: 94 Prehrambena tehnologija II MAK - e-ucebnicie-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/18_Prehrambena tehnologija_II_MAK_PRI… · Издавач: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

. . . .

II –

*

*

*