of 145 /145
Uputstvo za korisnika - Nokia 6822 9236726 Izdanje 1

9236726 Izdanje 1 - Telekomunikacije

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 9236726 Izdanje 1 - Telekomunikacije

6822_1sr.fm9236726 Izdanje 1
Mi, NOKIA CORPORATION izjavljujemo na svoju iskljuèivu odgovornost da je proizvod RM-69 usklaðen sa odredbama sledeæe Direktive Saveta: 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklaðenosti proizvoda mo¾ete naæi na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.
NOMENKLATURNI BR. 9236726, 1. IZDANJE Copyright © 2005 Nokia. Sva prava zadr¾ana.
Bez prethodne pismene dozvole dru¹tva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili èitavih sadr¾aja u ovom dokumentu.
Nokia, Nokia Connecting People, Nokia 6822, Pop-Port i Nokia Original Enhancements logotipi su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Ostali nazivi firmi i proizvoda koji se pominju u ovom tekstu mogu biti ¾igovi ili robne marke njihovih vlasnika.
Nokia tune je audio ¾ig Nokia Corporation.
US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright ©1999-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.
Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.
Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.
Informacije u ovom uputstvu za korisnika su saèinjene za proizvod Nokia 6822. Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadr¾ava pravo na izmene bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.
Ni u kom sluèaju Nokia neæe biti odgovorna za ma kakav gubitak podataka ili prihoda ili neku posebnu, sluèajnu, poslediènu ili indirektnu ©tetu ma kako da je prouzrokovana. Sadr¬aji ovog dokumenta su dati "kao ©to jesu". Osim ako to ne zahteva odgovarajuæi propis, ne daju se nikakve garancije, bilo izrièite bilo one koje se podrazumevaju, ukljuèujuæi, ali ne ogranièavajuæi se na njih, i podrazumevajuæe garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na taènost, pouzdanost ili sadr¬aj ovog dokumenta. Nokia zadr¬ava pravo na izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlaèenje u svako doba bez prethodne najave.
Kontrola izvoza
Ovaj ureðaj mo¾e da sadr¾i robne proizvode, tehnologije ili softver koji podle¾u zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.
4Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Kratko uputstvo
Radnje Pritisnite
Kratko pritisnite neki taster i otpustite ga.
Pritisnite i dr¾ite Pritisnite neki taster, dr¾ite ga dve do tri sekunde, pa ga otpustite.
Pozovite Unesite neki telefonski broj, pa pritisnite Poziv.
Odgovorite na poziv Pritisnite poziv ili izaberite Opcije > Odgov..
Odgovorite na drugi poziv u toku poziva Pritisnite poziv.
Zavr¹ite poziv Pritisnite zavr¹i ili izaberite Opcije > Zavr¹i poziv.
Odbacite poziv Pritisnite zavr¹i da poziv usmerite na govornu po¹tu.
Prigu¹ite poziv Izaberite Opcije > Utihni u toku poziva.
5Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Ponovite biranje Pritisnite poziv dva puta.
Podesite jaèinu zvuka poziva Pomerite petosmerni d¾ojstik ulevo ili udesno u toku poziva.
Upotrebite opcije menija u toku poziva Izaberite Opcije u toku poziva.
Saèuvajte ime i broj Unesite broj. Izaberite Saèuvaj. Unesite ime. Izaberite OK.
Upotrebite tastere za brzo biranje Pritisnite i dr¾ite neki od numerièkih tastera (2–8). Taster morate da dodelite nekom od telefonskih brojeva u imeniku.
Potra¾ite neko ime (kontakt) Izaberite Kontak. > Tra¾i.
Proverite govornu po¹tu Pritisnite i dr¾ite taster 1 (za detalje se obratite svom provajderu servisa).
Napi¹ite tekstualnu poruku Izaberite Meni > Poruke > Tekst. poruke > Kreiraj poruku ili pomerite petosmerni d¾ojstik ulevo. Napi¹ite poruku.
6Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Po¹aljite tekstualnu poruku U prikazu za unos poruke izaberite Po¹alji. Unesite telefonski broj primaoca ili ga potra¾ite u kontaktima, pa izaberite OK. Servis razmene poruka zavisi od provajdera datog servisa.
Proèitajte novu poruku Ako se na ekranu prika¾e Primljeno poruka:, izaberite Prika¾i, zatim izaberite poruku koju ¾elite da proèitate.
Odgovorite na poruku Izaberite Odgovori. Napi¹ite odgovor. Izaberite Po¹alji.
7Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Sadr¾aj
3. O Va¹em telefonu ......................................................................................... 22
4. Osnovne radnje.............................................................................................. 32
5. Meni telefona................................................................................................ 35
13. Galerija ........................................................................................................ 94
14. Kamera ........................................................................................................ 96
15. Rokovnik...................................................................................................... 99
16. Aplikacije................................................................................................... 107
Radi sopstvene bezbednosti
Proèitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepo¹tovanje mo¾e da bude opasno ili protivno zakonu. Za vi¹e informacija, proèitajte kompletno uputstvo za korisnika.
UKLJUÈUJTE KADA JE BEZBEDNO Ne ukljuèujte telefon ako je zabranjena upotreba be¾iènih telefona ili ako njihova upotreba mo¾e da prouzrokuje smetnje ili opasnost.
BEZBEDNOST SAOBRAÆAJA JE NA PRVOM MESTU Pridr¾avajte se svih lokalnih zakona. U toku vo¾nje neka Vam ruke budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Va¹a prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da je bezbednost saobraæaja.
SMETNJE Svi be¾ièni telefoni mogu da budu podlo¾ni smetnjama koje utièu na radne karakteristike.
ISKLJUÈITE U BOLNICAMA Pridr¾avajte se svih ogranièenja. Iskljuèite telefon u blizini medicinske opreme.
ISKLJUÈITE U AVIONU Pridr¾avajte se svih ogranièenja. Be¾ièni aparati mogu da prouzrokuju smetnje u avionu.
ISKLJUÈITE PRI TOÈENJU GORIVA Ne koristite telefon na mestima za toèenje goriva. Ne koristite ga u blizini goriva ili hemikalija.
10Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
ISKLJUÈITE U BLIZINI MESTA MINIRANJA Pridr¾avajte se svih ogranièenja. Ne koristite telefon na mestima gde se odvija miniranje.
UPOTREBLJAVAJTE RAZUMNO Aparat koristite samo u normalnom polo¾aju onako kako je obja¹njeno u dokumentaciji proizvoda. Ne dodirujte nepotrebno antenu.
KVALIFIKOVANI SERVIS Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.
PRO©IRENJA I BATERIJE Upotrebljavajte samo odobrena pro¹irenja i baterije. Ne prikljuèujte nekompatibilne proizvode.
OTPORNOST NA VODU Va¹ telefon nije vodootporan. Odr¾avajte ga suvim.
REZERVNE KOPIJE Pravite rezervne kopije ili imajte na papiru sve va¾ne podatke koji se nalaze u telefonu.
PRIKLJUÈIVANJE NA DRUGE APARATE Kod prikljuèivanja na ma koji drugi aparat, proèitajte bezbednosne instrukcije u uputstvu za korisnika datog aparata. Ne prikljuèujte nekompatibilne proizvode.
HITNI POZIVI Proverite da je telefon ukljuèen i da je na mre¾i. Pritisnite Zavr¹i potreban broj puta da obri¹ete sadr¾aj na ekranu i da se vratite u poèetni prikaz na ekranu. Unesite broj slu¾be pomoæi i pritisnite Poziv. Dajte svoju lokaciju. Ne prekidajte vezu sve dok Vam se to ne dopusti.
11Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
O Va¹em ureðaju Be¾ièni ureðaj opisan u ovom Uputstvu je odobren za kori¹æenje u EGSM 900, GSM 1800 i 1900 komunikacionim mre¾ama. Vidite Informacije o telefonu na stranici 15 da utvrdite taèan model svog ureðaja. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije o mre¾ama.
Pri kori¹æenju fukcija ovog aparata, pridr¾avajte se svih zakona i po¹tujte privatnost i legitimna prava drugih osoba.
Upozorenje: Da bi mogla da se koristi bilo koja funkcija ovog aparata, osim budilnika, aparat mora da bude ukljuèen. Ne ukljuèujte ovaj aparat kada upotreba be¾iènog aparata mo¾e da prouzrokuje smetnje ili opasnost.
Mre¾ni servisi Da biste koristili ovaj ureðaj, neophodna je usluga provajdera be¾iène telefonije. Rad mnogih funkcije ovog aparata zavisi od funkcija be¾iène komunikacione mre¾e. Ove mre¾ne servise ne nude sve mre¾e ili je za njihovo kori¹æenje neophodan poseban dogovor sa provajderom servisa. Od provajdera servisa æete dobiti dodatna uputstva za njihovo kori¹æenje kao i naèin tarifiranja. Neke komunikacione mre¾e mogu da imaju ogranièenja koja utièu na kori¹æenje mre¾nih servisa. Na primer, neke mre¾e mo¾da ne podr¾avaju sve karaktere karakteristiène za jezik i usluge.
Provajder servisa mo¾e da zahteva da se neke funkcije ovog aparata onemoguæe ili da se ne aktiviraju. U tom sluèaju, one se neæe pojavljivati u meniju aparata. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije.
Ovaj be¾ièni ureðaj je 3GPP GSM Release 99 terminal koji podr¾ava GPRS servise a projektovan je da podr¾ava Release 4 GPRS komunikacione mre¾e. Meðutim, mogu postojati neke specifiènosti kada se koristi u Release 97 GPRS mre¾ama. Za vi¹e informacija se obratite svom provajderu servisa.
12Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Ovaj ureðaj podr¾ava WAP 2.0 protokole (HTTP i SSL) preko TCO/IP protokola. Za neke funkcije ovog ureðaja je neophodno da komunikaciona mre¾a podr¾ava te tehnologije.
Zajednièka memorija Ovaj ureðaj ima tri razlièite memorije. Imena (kontakti), tekstualne poruke, SMS e-mail, glasovne komande, kalendar i napomene (bele¹ke) mogu da dele prvu memoriju. Drugu zajednièku memoriju koriste multimedija poruke, datoteke saèuvane u Galerija i konfiguraciona pode¹avanja. Treæu zajednièku memoriju koriste e-mail aplikacija i Java igre i aplikacije. Kori¹æenje jedne ili vi¹e ovih funkcija mo¾e smanjiti kolièinu memorije koja ostaje na raspolaganju ostalim funkcijama koje dele istu memoriju. Na primer, memorisanje velikog broja stavki u Galerija mo¾e zauzeti svu raspolo¾ivu memoriju u drugoj zajednièkoj memoriji. Aparat æe Vas obavestiti da je memorija ispunjena kada budete poku¹ali da koristite funkciju koja koristi zajednièku memoriju. U tom sluèaju, pre nastavka rada, obri¹ite neke podatke ili datoteke memorisane u datoj zajednièkoj memoriji.
13Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Dobrodo¹li
Èestitamo Vam na kupovini Nokia 6822 mobilnog ureðaja. Va¹ ureðaj pru¾a brojne funkcije praktiène za svakodnevno kori¹æenje kao ¹to su kalendar, èasovnik, alarm i ugraðena kamera. Kamera se mo¾e koristiti za pravljenje video snimaka i fotografija koje mo¾ete koristiti za tapet u pasivnom re¾imu, ili kao slièice, minijature za modul Kontak.. Za dalje informacije, vidite deo Kamera na stranici 96.
Ostale funkcijske moguænosti Va¹eg ureðaja su:
• Multimedija poruke; vidite Multimedija poruke (MMS) (mre¾ni servis) na stranici 51.
• Èet poruke (poruke u æaskanju); vidite Æaskanje (èet poruke) na stranici 63.
• Status prisutnosti kontakata; vidite Moja prisutnost na stranici 75.
• E-mail aplikacije; vidite E-mail (mre¾ni servis) na stranici 55.
• EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution - pobolj¹ane brzine prenosa podataka u GSM mre¾ama); vidite GPRS na stranici 130.
• J2ME™ Java 2 Micro Edition; vidite Aplikacije na stranici 107.
• XHTML pretra¾ivaè; vidite Web na stranici 113.
• Bluetooth povezivanje; vidite Postavite Bluetooth vezu na stranici 126.
14Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Za¹tita autorskih prava Institut za¹tite autorskih prava mo¾e da spreèava kopiranje, modifikovanje, prenos ili prosleðivanje nekih slika, tonova zvona ili drugog sadr¾aja.
Obratite se Nokia-i Ako zatrebate da pozovete Nokia Customer Care (Nokia centar za brigu o kupcima), morate da date odreðene podatke o svom ureðaju (vidite Informacije o telefonu na stranici 15).
Bilo da zovete u vezi svog ureðaja ili nekog pro¹irenja, neka Vam on bude pri ruci kada zovete. Ako Vas predstavnik Nokia-e upita ne¹to u vezi sa tim pro¹irenjem, imaæete ga pri ruci kao izvor informacije.
Nokia podr¹ka na Internetu Na adresi www.nokia.com/support ili na svom lokalnom Nokia veb sajtu mo¾ete naæi najnoviju verziju ovog uputstva za korisnika, dodatne informacije, sadr¾aje za preuzimanje kao i servise koji se odnose na Va¹ Nokia proizvod.
15Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Informacije o telefonu Informacije o Va¹em ureðaju se nalaze na nomenklaturnoj nalepnici telefona na zadnjoj strani ureðaja, ispod baterije (vidite Skinite zadnju masku na stranici 18). Na nalepnici se nalaze oznaka modela, serijski brojevi kao i sledeæi podaci:
•Tip telefona (RM-69)
• International Mobile Equipment Identity - IMEI (Meðunarodni identifikacioni broj mobilnog ureðaja)
16Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
1. Pogled na telefon
Tastatura (4)
Mikrofon (5)
Ekran (11)
Zvuènik (12)
Zvuènica (14)
2. SIM kartica i baterija
SIM kartica i njeni kontakti se mogu lako o¹tetiti grebanjem ili savijanjem, pa zato budite pa¾ljivi pri manipulaciji karticom, pri njenom ubacivanju i vaðenju.
Va¹ aparat i njegova pro¹irenja sadr¾e sitne delove. Dr¾ite ih van dohvata dece.
Za raspolo¾ivost i informacije o naèinu kori¹æenja servisa SIM kartice, obratite se prodavcu svoje SIM kartice. To mo¾e biti provajder servisa ili neki drugi subjekat.
Pre vaðenja baterije uvek iskljuèite aparat i iskopèajte punjaè.
Skinite zadnju masku Gurajte taster za oslobaðanje zadnje maske prema dnu ureðaja (1) i istovremeno podignite, odvojite, poklopac od tela ureðaja (2).
19Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Ubacite SIM karticu i bateriju Va¾no: Ubacite bateriju upravo onako kako je prikazano na slici. Kontakti baterije moraju da se poklapaju sa kontaktorima na ureðaju da bi ureðaj funkcionisao.
Da oslobodite dr¾aè SIM kartice, pogurajte ga udesno (4) i podignite ga da ga otvorite (5).
Ubacite SIM karticu u dr¾aè SIM kartice (6).
20Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Proverite da je SIM kartica umetnuta pravilno i da su zlatne kontakt povr¹ine na kartici okrenute nadole. Zatvorite dr¾aè SIM kartice (7) i pogurajte ga nazad u le¾i¹te (8).
Postavite zadnju masku naspram zubiæa na prednjoj masci (9) i pogurajte zadnju masku dok se ne zabravi u le¾i¹te (10).
21Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Napunite bateriju Upozorenje: Koristite iskljuèivo baterije, punjaèe i pro¹irenja koja je Nokia odobrila za ovaj dati model. Upotreba bilo kojih drugih tipova mo¾e poni¹titi odobrenje ili garanciju, a mo¾e biti i opasna.
Va¹ ureðaj se napaja energijom iz punjive baterije. Da napunite bateriju:
1. Utaknite transformatorski punjaè u standardnu zidnu utiènicu naizmeniènog napona.
2. Utaknite utikaè izlazne strane punjaèa u okrugli konektor na dnu ureðaja.
Posle par sekundi, indikator baterije na ekranu poèinje da se kreæe gore-dole. Ukoliko je baterija potpuno prazna, proæi æe nekoliko minuta pre nego ¹to se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego ¹to se mo¾e ostvariti bilo kakva veza.
Ureðaj mo¾ete da koristite dok je punjaè prikljuèen.
BL-5C baterija obezbeðuje do 3,5 razgovora i do 14 dana u pasivnom re¾imu. Vremena rada, autonomije su procenjene vrednosti i zavise od uslova u mre¾i, punjenja i kori¹æenja ureðaja. Punjenje baterije punjaèem ACP-12 traje oko 1 sat i 30 minuta kada se ureðaj nalazi u pasivnom re¾imu.
Moguænost nabavke odobrenih pro¹irenja proverite kod svog distributera. Kada iskljuèujete kabl za napajanje bilo kog pro¹irenja, uhvatite i vucite utikaè, a ne kabl.
22Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
3. O Va¹em telefonu
Pomoæ u samom telefonu Mnoge funkcije imaju i kratke opise (pomoæ) koji se prikazuju na ekranu. Da vidite tekst pomoæi, doðite do ¾eljene funkcije i saèekajte petnaestak sekundi. Izaberite Jo¹ da vidite kompletan opis (po potrebi) ili izaberite Nazad da izaðete iz pomoæi. Za uputstva o ukljuèivanju i iskljuèivanju pomoæi, vidite Pode¹avanje telefona na stranici 89.
Poèetni ekran (pasivni re¾im) Poèetni ekran je startna baza i oznaèava da se ureðaj nalazi u pasivnom re¾imu.
[1] Ovde se mo¾e prikazivati ime Va¹eg provajdera servisa.
[2] Tonsko stanje signala - Vi¹i stubiæ oznaèava jaèi mre¾ni signal.
23Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
[3] Tonsko stanje baterije - Vi¹i stubiæ oznaèava da je baterija punija.
[4] Levi selekcioni taster - Levi selekcioni taster u pasivnom re¾imu otvara meni Favoriti. Za dalje informacije, vidite deo Opcije u "Idi na" na stranici 86.
[5] Meni - Pritisnite petosmerni d¾ojstik da izaberete stavku koja je prikazana u donjem (sredi¹nja selekciona zona) srednjem delu ekrana. U pasivnom re¾imu, pritisnite d¾ojstik da otvorite Meni.
[6] Desni selekcioni taster - Desni selekcioni taster u pasivnom re¾imu mo¾e da otvara meni Kontak. (podrazumevano, standardno), da vodi na poèetnu stranu provajdera servisa, ili ima neku korisnièku funkciju. Za dalje informacije, vidite deo Liène preèice na stranici 86.
Antena Va¹ aparat poseduje internu antenu. Ureðaj dr¾ite kao ¹to je prikazano, sa antenom usmerenom nagore.
Napomena: Kao i kod svakog drugog radio predajnika, ne dodirujte nepotrebno antenu kada je aparat ukljuèen. Dodirivanje antene utièe na kvalitet veze i mo¾e da dovede do rada aparata na vi¹em energetskom nivou nego ¹to bi inaèe bilo potrebno. Izbegavanje dodirivanja zone antene u toku rada ureðaja pobolj¹ava se efikasnost antene i trajanje baterije.
24Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Osnovno o telefonu Va¹ ureðaj se mo¾e koristiti sa otvorenom ili sa zatvorenom tastaturom.
Da biste otvorili tastaturu, uradite sledeæe:
1. Dr¾ite ureðaj obema rukama i otvorite tastaturu kao ¹to je prikazano.
25Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
2. Otklopite tastaturu dok ne èujete da je ulegla u svoje le¾i¹te.
26Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
3. Okrenite ureðaj u polo¾eni (horizontalni) polo¾aj i dr¾ite ga kao ¹to je prikazano.
27Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Funkcije tastera (zatvorena tastatura) Glavni prekidaè (1) ukljuèuje i iskljuèuje ureðaj. Kada je tastatura blokirana (zakljuèana), ukljuèuje osvetljenje ekrana na petnaestak sekundi.
Selekcioni taster (2) nema nikakvu funkciju kada je tastatura zatvorena.
Levi selekcioni taster (3) i Desni selekcioni taster (3) imaju razlièite funkcije i one zavise od teksta koji se prikazuje iznad tastera.
Petosmerni d¾ojstik (4) za kretanje u èetiri smera, kao i za izbor aktivne opcije menija kada se pritisne. Za vi¹e detalja, vidite deo Petosmerni d¾ojstik na stranici 29.
Poziv taster (5) za pozivanje i odgovaranje na poziv. U pasivnom re¾imu, pristupa listi prethodno pozivanih brojeva.
Zavr¹i taster (6) slu¾i za zavr¹avanje aktivnog poziva ili za izlazak iz trenutne funkcije.
28Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Tastatura (7) slu¾i za unos cifara i karaktera.
Napomena: Neki ureðaji nemaju Internet simbol na tasteru 0.
Funkcije tastera (otvorena tastatura) Kada se tastatura otvori, ekranski prikaz se rotira 90 stepeni a Levi i Desni selekcioni tasteri menjaju polo¾aj. Tekst instrukcije pored Levog i Desnog selekcionog tastera se ne menja.
Osvetljenje tastature taster (1) slu¾i za ukljuèivanje i iskljuèivanje osvetljenja.
Glavni prekidaè (2) ukljuèuje i iskljuèuje ureðaj.
29Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Petosmerni d¾ojstik (3) za kretanje u èetiri smera, kao i za izbor prikazane opcije menija kada se pritisne.
Povratnica taster (4) bri¹e karaktere.
Karakter taster (5) otvara skup karaktera i simbola u toku pisanja.
©ift taster (6) slu¾i za unos velikih slova i simbola. Mo¾ete ili prvo da pritisnete ¹ift taster pa zatim ¾eljeni slovni taster, ili da ih pritisnete istovremeno.
Rastavnica (7) slu¾i za unos razmaka.
Poziv taster (8) za pozivanje i odgovaranje na poziv. U pasivnom re¾imu, pristupa listi prethodno pozivanih brojeva.
Levi selekcioni taster (9) i Desni selekcioni taster (9) slu¾e za izbor odgovarajuæe opcije menija koja je prikazana iznad njih.
Zavr¹i taster (10) slu¾i za zavr¹avanje aktivnog poziva ili za izlazak iz trenutne funkcije.
Enter taster (11) slu¾i za prelazak u novi red u toku pisanja teksta.
Petosmerni d¾ojstik Petosmerni d¾ojstik ima vi¹e funkcija:
• Omoguæava Vam kretanje po listama, prelistavanje
• Slu¾i za pomeranje kursora gore, dole, desno ili levo u toku pisanja teksta, kori¹æenja kalendara, kao i u nekim igrama.
30Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
• Kada se kratko pritisne, bira aktivnu stavku menija (ili potvrðuje neki izbor)
• Slu¾i za pode¹avanje jaèine zvuka u toku poziva; kada se gurne levo, jaèina se poveæava a kada se gurne desno, jaèina se smanjuje
• Aktivira kameru kada se gurne nagore u pasivnom re¾imu
• Otvara ekran za vr¹enje izmena teksta ili za pisanje teksta kada se gurne levo u pasivnom re¾imu
• Otvara kalendar kada se gurne desno u pasivnom re¾imu
• Otvara listu kontakata kada se gurne nadole u pasivnom re¾imu
Indikatori i ikonice Naredne ikonice mogu da budu prikazane u pasivnom re¾imu:
- Primili ste jednu ili vi¹e tekstualnih ili grafièkih poruka. Vidite Tekstualne poruke (SMS) (mre¾ni servis) na stranici 46.
Ureðaj je registrovao (uneo u dnevnik) propu¹ten poziv. Vidite Liste poziva na stranici 70.
ili - Va¹ ureðaj je povezan sa servisom æaskanja, i status prisutnosti je "onlajn" (prisutan), odnosno "oflajn" (odsutan). Vidite Æaskanje (èet poruke) na stranici 63.
- Primili ste jednu ili vi¹e èet poruka i povezani ste na servis æaskanja (èet poruke). Vidite Æaskanje (èet poruke) na stranici 63.
- Imate jednu ili vi¹e multimedija poruka. Vidite Tekstualne poruke (SMS) (mre¾ni servis) na stranici 46.
31Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
- Imate jednu ili vi¹e govornih poruka. Vidite Govorne poruke na stranici 58.
- Tastatura Va¹eg ureðaja je blokirana (zakljuèana). Vidite Zakljuèajte tastaturu (blokada tastature) na stranici 37.
U Va¹em ureðaju je postavljen naèin rada Neèujan. Vidite Naèini rada na stranici 84.
- Alarm je postavljen na Ukljuèi. Vidite Sat sa alarmom na stranici 99.
- Za GPRS vezu je izabran re¾im Stalna veza i GPRS servis je na raspolaganju.
- Imate dolazni ili odlazni poziv u toku GPRS prikljuène veze. GPRS je suspendovan, zadr¾an.
- Aktivna je neka GPRS veza.
- Svi govorni pozivi su preusmereni. Svi pozivi su preusmereni na drugi broj. Ako posedujete dve telefonske linije, indikator linije 1 je a linije 2 je .
- Ako posedujete dve telefonske linije, ovo je oznaka da koristite drugu telefonsku liniju. Vidite Pode¹avanje poziva na stranici 88.
- Pozivi su ogranièeni na zatvorenu grupu korisnika. Vidite Pode¹avanja sigurnosti (za¹tite) na stranici 92.
- Odabran je vremenski ogranièen naèin rada. Vidite Naèini rada na stranici 84.
- Aktiviran je interni (integrisani) hendsfri. Vidite Zvuènik na stranici 34.
, ili - Na ureðaj su prikljuèene slu¹alice, hendsfri ili Nokia adapter za slu¹ni aparat.
- Indikator Bluetooth veze. Vidite Postavite Bluetooth vezu na stranici 126.
32Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
4. Osnovne radnje
Ukljuèite i iskljuèite ureðaj 1. Da svoj ureðaj ukljuèite ili da ga iskljuèite, pritisnite i
dr¾ite glavni prekidaè kao ¹to je prikazano na slici.
Ako se prika¾e poruka Ubaci SIM karticu ili SIM kartica nije podr¾ana mada je SIM kartica pravilno ubaèena, obratite se svom provajderu servisa.
2. Ako aparat zatra¾i PIN kod, unesite ga (prikazuje se kao ****) pa izaberite OK.
3. Ako aparat zatra¾i za¹titnu ¹ifru, unesite je, pa izaberite OK.
Za vi¹e informacija, vidite Pristupne ¹ifre na stranici 38.
Postavite vreme Izaberite Meni > Pode¹avanja > Pode¹avanja vremena i datuma > Sat > Podesi vreme. Unesite taèno vreme (u formatu ss:mm) pa izaberite OK > am ili pm.
Uputite i primite poziv Koristite tastaturu - Unesite broj telefona (ukljuèujuæi i pozivni broj podruèja), pa pritisnite poziv. Da obri¹ete karakter levo od kursora, izaberite Obri¹i. Da zavr¹ite poziv, ili da prekinete poku¹aj uspostavljanja veze, pritisnite "zavr¹i".
33Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Koristite kontakte - U poèetnom ekranu, pokrenite petosmerni d¾ojstik nadole da vidite kontakte, doðite do ¾eljene stavke, pa pritisnite poziv da pozovete.
Ponovo birajte poslednji birani broj - U poèetnom ekranu, pritisnite dva puta poziv.
Uputite meðunarodni poziv - Pritisnite dva puta * da unesete meðunarodni prefiks (znak "+") umesto broja za izlaz u meðunarodni saobraæaj. Zatim unesite pozivni broj dr¾ave, pozivni broj podruèja (po potrebi bez poèetne nule), pa telefonski broj pretplatnika.
Odgovorite na poziv ili ga odbijte - Pritisnite poziv da odgovorite na poziv, ili pritisnite "zavr¹i" da odbijete poziv. Ako je za Preusmeri ako je zauzeto aktivirana opcija govorna po¹ta, poziv se preusmerava na Va¹u govornu po¹tu. Ako to nije sluèaj, poziv se odbacuje.
Ako pritisnete Ti¹ina, samo se iskljuèuje zvono. Zatim na poziv mo¾ete da odgovorite ili da ga odbacite.
Odgovorite na poziv sa blokiranom (zakljuèanom) tastaturom - Vidite Zakljuèajte tastaturu (blokada tastature) na stranici 37.
Brza biranja - Vidite Brzo biranje na stranici 81.
Poziv na èekanju- Vidite Pode¹avanje poziva na stranici 88.
Podesite jaèinu zvuka u zvuènici Da u pozivu pojaèate zvuk, pomerite petosmerni d¾ojstik udesno. Da u pozivu smanjite zvuk, pomerite petosmerni d¾ojstik ulevo.
34Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Dok pode¹avate jaèinu zvuka, na ekranu se prikazuje grafikon sa stubiæima koji oznaèavaju nivo jaèine zvuka. Informacije o kontroli jaèine zvuka vidite u Pode¹avanje poziva na stranici 88.
Jaèinu zvuka u zvuènici mo¾ete da pode¹avate samo u toku aktivnog poziva.
Zvuènik Upozorenje: Ne dr¾ite aparat uz uho kada je aktiviran zvuènik po¹to zvuk mo¾e biti preglasan.
Svoj ureðaj mo¾ete da koristite kao zvuènik u toku poziva.
Da aktivirate zvuènik u toku poziva, izaberite Zvuènik.
Da deaktivirate zvuènik u toku poziva, izaberite Normal..
35Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
5. Meni telefona
Funkcionalnim moguænostima ureðaja se pristupa preko glavnog menija ureðaja. Koristite menije i podmenije da birate ili da prikazujete i vidite stavke, kao i da funkcionalne moguænosti personalizujete, prilagodite svojih ¾eljama.
Napomena: Neki provajderi servisa naruèuju ureðaje posebno programirane za svoju mre¾u. Neke funkcionalne moguænosti mogu da se ne prikazuju u meniju.
U pasivnom re¾imu, pritisnite d¾ojstik da izaberete Meni. Prikazuje se prva stavka menija.
Meni mo¾ete da prikazujete kao listu ili kao matricu (mre¾u):
Redni prikaz - Redni prikaz, lista, je podrazumevani, primarni, prikaz glavnog menija. Kreæite se nagore ili nadole da vidite jednu po jednu stavku glavnog menija.
Mre¾asti prikaz - U vezi prelaska sa prikaza Lista na prikaz Tabela i obratno, vidite Pode¹avanje ekrana na stranici 87. U prikazu Tabela kreæite se gore, dole, desno i levo da se ¹etate po ikonicama glavnog menija.
36Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
U prikazu Tabela ikonica izabrane stavke je podvuèena a ime odgovarajuæeg menija se prikazuje u vrhu ekrana.
Dok se kreæete po menijima, broj menija se prikazuje u gornjem desnom uglu ekrana. Ispod broja menija se nalazi traka za kretanje (skrol traka) i znaèkica.
Znaèkica se pomera gore ili dole dok se kreæete po menijima kao vizuelna identifikacija gde se u strukturi menija trenutno nalazite.
Otvorite neku stavku menija - Doðite do nje, pa je izaberite.
Otvorite neki podmeni - Ako meni sadr¾i podmenije, tasterima za pretragu istaknite ¾eljeni meni, pa ga izaberite.
Vratite se u prethodni meni - Izaberite Nazad da se vratite na prethodni meni ili podmeni.
Vratite se u poèetni ekran - Pritisnite "zavr¹i" u bilo kom prikazu meniju.
37Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
6. Sigurnost telefona
Zakljuèajte tastaturu (blokada tastature) Tastaturu mo¾ete da zakljuèate, blokirate, da biste spreèili nehotièno pritiskanje tastera. Da odgovorite na neki poziv kada je tastatura blokirana, pritisnite poziv. U toku poziva, sve moguænosti funkcioni¹u normalno. Kada zavr¹ite ili odbacite poziv, tastatura æe se automatski ponovo zakljuèati.
• Da zakljuèate tastaturu, izaberite Meni > #.
• Da otkljuèate tastaturu, izaberite Otkljuè. > #.
I kada je tastatura zakljuèana, pozivanje zvaniènog broja slu¾be pomoæi koji je programiran u ureðaju mo¾e biti moguæe. Unesite broj slu¾be pomoæi i pritisnite poziv.
Automatska za¹tita tastature Svoj ureðaj mo¾ete podesiti da automatski blokira tastere posle odreðenog vremenskog perioda. U vezi aktiviranja ove funkcije, vidite Pode¹avanje telefona na stranici 89.
©ifrovana za¹tita tastature ©ifrovana za¹tita tastature zakljuèava tastaturu za¹titnom (bezbednosnom) ¹ifrom. Blokada tastature ostaje aktivna i kada otvorite preklopnik. Izaberite Meni > Pode¹avanja > Pode¹. telefona > Za¹tita tastature.
38Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Unesite za¹titnu, sigurnosnu, ¹ifru. Da postavite ¹ifrovanu za¹titu tastature, izaberite Ukljuèena.
Da aktivirate ¹ifrovanu za¹titu tastature kada je ureðaj zaklopljen, izaberite Meni > # u roku od 1,5 sekunde.
Da deaktivirate za¹titu tastature kada je preklonik otvoren, izaberite Otkljuè. > OK i unesite za¹titnu ¹ifru. Ako je ureðaj zatvoren, izaberite Otkljuè. > # u roku od 1,5 sekunde, pa unesite sigurnosnu (za¹titnu) ¹ifru. Ako primite zahtev za uspostavljanje Bluetooth veze od nekog ureðaja dok je aktivna ¹ifrovana za¹tita tastature, pre prihvatanja takvog zahteva morate da deaktivirate za¹titu (blokadu) tastature.
I kada je aparat zakljuèan, pozivanje zvaniènog broja slu¾be pomoæi koji je programiran u aparatu mo¾e biti moguæe. Unesite broj slu¾be pomoæi i pritisnite poziv.
Pristupne ¹ifre Naredne pristupne ¹ifre Vam omoguæavaju da svoj ureðaj za¹titite od neovla¹æene upotrebe. U vezi promene pristupnih ¹ifara, vidite Pode¹avanja sigurnosti (za¹tite) na stranici 92. Nove ¹ifre èuvajte u tajnosti, na bezbednom mestu i odvojeno od samog ureðaja.
Za¹titna ¹ifra - Ova ¹ifra koja se dobija sa ureðajem ¹titi ureðaj od neovla¹æene upotrebe. Fabrièki pode¹ena ¹ifra je 12345.
39Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
PIN ¹ifra - Ova ¹ifra koja se dobija sa SIM karticom ¹titi karticu od neovla¹æene upotrebe. Ukljuèite opciju Zahtev za PIN ¹ifrom tako da se zahteva unos ove ¹ifre pri svakom ukljuèivanju ureðaja. Ako tri puta zaredom unesete neispravnu PIN ¹ifru, SIM kartica se blokira. Morate da unesete PUK ¹ifru da biste odblokirali SIM karticu i postavili novu PIN ¹ifru.
PIN2 ¹ifra - Ova ¹ifra se isporuèuje sa nekim SIM karticama i neophodna je za pristupanje odreðenim servisima, kao ¹to su brojaèi tarifnih jedinica. Ako tri puta zaredom unesete neispravnu PIN2 ¹ifru, na ekranu se prikazuje PIN2 ¹ifra je blokirana i od Vas se tra¾i PUK2 ¹ifra.
PUK ¹ifra i PUK2 ¹ifra - Ove ¹ifre za deblokadu se eventualno dobijaju sa SIM karticom. Za vi¹e informacija se obratite svom provajderu servisa.
Lozinka zabrane poziva: - Ova lozinka se koristi za Usluga zabrane poziva. Ovu lozinku mo¾ete dobiti od svog provajdera servisa.
40Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
7. Pisanje teksta
Tekst i brojeve mo¾ete da unosite sa otvorenom ili sa zatvorenom tastaturom.
Pi¹ite sa otvorenom tastaturom Kada je tastatura otvorena, pisanje poruke mo¾ete da zapoènete na vi¹e naèina.
• Izaberite Meni > Poruke > Tekst. poruke > Kreiraj poruku.
• U pasivnom re¾imu, pomerite d¾ojstik ulevo.
• Pritisnite bilo koji slovni taster u pasivnom re¾imu da otvorite Napomene.
Funkcije koje su na raspolaganju Naredne funkcije su na raspolaganju u toku pisanja teksta sa otvorenom tastaturom:
• Da unesete neku cifru, pritisnite neki numerièki taster. (Ako neki numerièki taster pritisnete u pasivnom re¾imu, inicira se normalna procedura pozivanja.)
• Za prelazak sa malih na velika slova i obratno, oznaèeno sa , ili u gornjem levom delu ekrana, ili za unos simbola, pritisnite taster Shift (¹ift, registar) na tastaturi. Mo¾ete ili istovremeno pritisnuti taster Shift i ¾eljeni slovni taster ili pritisnuti i dr¾ati Shift taster i istovremeno pritisnuti ¾eljeni slovni karakter.
• Da pi¹ete samo velikim slovima, pritisnite dva puta jedan od Shift tastera.
41Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
• Da obri¹ete karaktere na ekranu, pritisnite taster povratnica, ili izaberite Obri¹i. Pritisnite kratko taster povratnica da karaktere bri¹ete pojedinaèno. Dr¾ite taster pritisnut da karaktere obri¹ete br¾e.
• Da dodate razmak, pritisnite jedan od tastera rastavnica u dnu tastature.
• Da preðete u naredni red, pritisnite taster unesi.
Pisanje karaktera sa akcentima (dijakritici) Raspolo¾ivi karakteri zavise od jezika koji je izabran u meniju Jezik telefona. Da unesete neki od karaktera sa akcentom ili simbole koji se ne vide na tastaturi, uradite jedno od sledeæeg:
• Da pristupite skupu znakova interpunkcije, karaktera sa akcentom i simbola, pritisnite taster Character (karakter). D¾ojstikom se kreæite po skupu karaktera, pa izaberite Ubaci da izabrani karakter unesete.
• Da unesete neki akcentovani karakter (dijakritik) koji se ne nalazi u listi karaktera pod tasterom Character, pritisnite i dr¾ite taster Character i istovremeno pritiskajte taster A dok se na ekranu ne pojavi ¾eljena varijanta slova A.
Pi¹ite sa zatvorenom tastaturom Za unos teksta i brojeva kada je tastatura zatvorena mo¾ete da koristite dve metode:
• Klasièna metoda ( ) je jedini naèin za unos imena u Kontak. kao i za izmene imena grupa pozivalaca.
42Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
• Intuitivni unos teksta ( ) je brzi i jednostavni naèin pisanja poruka.
Pritisnite taster # da ukljuèite ili da iskljuèite intuitivni naèin unosa teksta, kao i da koristite intuitivni unos teksta u razlièitim re¾imima rada.
Klasièna metoda Pritisnite neki taster jednom da unesete prvo slovo koje se vidi na njemu, dva puta za drugo slovo itd. Ako napravite kratku pauzu, prihvata se poslednje slovo na displeju i ureðaj èeka na naredni unos.
Izaberite Obri¹i da kursor vratite nazad jedno slovno mesto i da obri¹ete karakter.
Izaberite i dr¾ite Obri¹i da pomerate kursor unazad i bri¹ete karaktere.
Pritisnite 0 da unesete razmak i da prihvatite kompletnu reè.
Pritisnite 1 da unesete taèku (.).
Pritisnite * da prika¾ete specijalne karaktere. Vidite Unesite znakove interpunkcije i specijalne karaktere na stranici 45.
Pritisnite i dr¾ite taster # da prelazite sa unosa teksta na unos brojeva i obratno. Ikonica se prikazuje u vrhu ekrana kada se ureðaj nalazi u numerièkom re¾imu unosa.
Zavisno od toga koju ste vrstu upotrebe velikih slova izabrali, na ekranu æe se prikazivati ikonica , ili kada se ureðaj nalazi u re¾imu unosa teksta (tekstualni re¾im).
43Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Intuitivni tekst Intuitivni naèin unosa teksta Vam omoguæava da br¾e pi¹ete poruke koristeæi tastaturu i reènik koji je ugraðen u ureðaj. To je daleko br¾e od kori¹æenja klasiène metode sa vi¹estrukim pritiscima tastera. Intuitivni naèin unosa teksta mo¾ete da koristite za pisanje poruka i za kreiranje napomena (bele¾aka) u kalendaru.
Da aktivirate intuitivni naèin unosa teksta u bilo kom ekranu za unos teksta, izaberite Opcije > Reènik. Izaberite neki jezik.
Kako koristiti intuitivni naèin unosa teksta • Za svako slovo neke reèi koju ¾elite da napi¹ete, pritisnite odgovarajuæi taster
na tastaturi samo jednom, èak i ako ¾eljeno slovo nije prvo slovo na tom tasteru. Ureðaj æe predvideti reè koju ¾elite da napi¹ete.
• Ako reè koja je prikazana nije ispravna, pritisnite taster * da vidite ostale predloge. Da se kreæete unapred po listi predloga, pritiskajte taster *. Da se vratite na prethodnu reè u listi predloga, izaberite Preth..
• Pritisnite 0 da tu reè prihvatite, unesite razmak i nastavite sa pisanjem naredne reèi.
• Ako se iza reèi prika¾e ? (znak pitanja), izaberite Kucaj da tu reè dodate u reènik. Vidite Dodajte novu reè u reènik na stranici 44.
• Pritisnite 1 da ubacite taèku u svoju poruku.
44Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
• Pritisnite i dr¾ite * da prika¾ete specijalne karaktere. Vidite Unesite znakove interpunkcije i specijalne karaktere na stranici 45.
Slo¾enice Unesite prvi deo reèi i potvrdite ga pomeranjem d¾ojstika udesno. Unesite poslednji deo reèi i potvrdite ga pomeranjem d¾ojstika udesno.
Dodajte novu reè u reènik Kada naiðete na reè koju intuitivni naèin unosa teksta ne mo¾e da prepozna, iza reèi se prikazuje (?) a u donjem levom delu ekrana se pojavljuje Kucaj.
Izaberite Kucaj, unesite svoju novu reè koristeæi tastaturu, pa izaberite Saèuvaj. Reè se dodaje u reènik i u poruku koju pi¹ete.
Imajte sledeæe u vidu kada dodajete nove reèi:
• Nove reèi koje prihvatite biranjem opcije Saèuvaj, pritiskom tastera 0 ili brisanjem razmaka izmeðu dve reèi se upisuju u reènik.
• Zavisno od jezika i du¾ine reèi, u reènik mo¾ete da dodate stotine reèi.
• Kada se reènik ispuni, najskorije uneta reè zamenjuje onu koja je bila uneta prva (FIFO koncept).
45Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Unesite znakove interpunkcije i specijalne karaktere Dok se nalazite u bilo kom ekranu za unos teksta, pritisnite taster * da prika¾ete specijalne karaktere (pritisnite i dr¾ite taster * ako je aktiviran intuitivni naèin unosa teksta).
Pritisnite dva puta taster * da prika¾ete meni Grafièki sme¹ci.
Kreæite se po listi specijalnih karaktera koristeæi petosmerni d¾ojstik. Kada je neki karakter istaknut, pritisnite petosmerni d¾ojstik da taj karakter ubacite u poruku.
46Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
8. Poruke
Servisi razmene poruka se mogu koristiti samo ako ih podr¾ava Va¹a mre¾a i Va¹ provajder.
Da izaberete velièinu fonta za èitanje i pisanje poruka, izaberite Meni > Poruke > Pode¹. poruka > Ostala pode¹av. > Velièina fonta.
Napomena: Kada ¹aljete poruke, aparat mo¾e da prika¾e "Poruka je poslata". To znaèi da je aparat poslao poruku na broj centra za slanje poruka koji je u njemu programiran. To ne znaèi da je poruka primljena na ¾eljenoj prijemnoj strani. Za vi¹e detalja u vezi SMS servisa, obratite se svom provajderu.
Tekstualne poruke (SMS) (mre¾ni servis) Koristeæi SMS (servis kratkih poruka) Va¹ ureðaj mo¾e da ¹alje i prima vi¹edelne poruke koje se sastoje od nekoliko standardnih tekstualnih poruka. Cena se odreðuje na bazi broja potrebnih standardnih poruka za jednu vi¹edelnu poruku.
Pre prvog slanja poruke, morate da saèuvate pode¹avanja za poruke. Vidite Pode¹avanja tekstualnih i e-mail poruka na stranici 59.
Imate takoðe moguænost prijema i slanja tekstualnih poruka koje sadr¾e slike. Grafièka poruka mo¾e biti vi¹edelna poruka.
47Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Napomena: Funkciju grafièkih poruka mo¾ete da koristite jedino ako je podr¾ava operator mre¾e ili provajder servisa. Grafièke poruke mogu da primaju i prikazuju jedino aparati koji nude moguænosti grafièkih poruka.
Pi¹ite i ¹aljite poruke Va¹ ureðaj mo¾e da ¹alje tekstualne poruke koje prelaze uobièajeno ogranièenje od 160 karaktera. Ako je poruka du¾a od 160 karaktera, ona æe biti poslata kao niz od dve ili vi¹e poruka. Broj preostalih karaktera kao i redni broj vi¹edelne poruke se prikazuju u gornjem desnom delu ekrana; na primer, 120/2. Upotreba specijalnih karaktera (Unicode) kao ¹to su ¹, è ,æ i ð zauzima vi¹e mesta.
1. Izaberite Meni > Poruke > Tekst. poruke > Kreiraj poruku.
2. Unesite tekst poruke. Vidite Pisanje teksta na stranici 40. Za unos tekstualnih ¹ablona ili slika u poruku, vidite deo ©abloni na stranici 49.
3. Izaberite Po¹alji ili pritisnite taster poziv da poruku po¹aljete.
Poruke koje po¹aljete se èuvaju u folderu Poslate poruke ako je za opciju Saèuvaj poslate poruke postavljeno Da. Vidite Pode¹avanja tekstualnih i e-mail poruka na stranici 59. Tekstualne poruke su oznaèene sa .
4. Unesite telefonski broj primaoca, ili ga potra¾ite u Kontak..
5. Da biste poruku poslali, izaberite OK.
Opcije slanja poruka Nakon ¹to zavr¹ite pisanje poruke, izaberite Opcije > Opcije slanja, pa zatim jednu od narednih:
48Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Po¹alji na vi¹e - Poruku po¹aljite veæem broju primalaca.
Po¹alji po listi - Poruku po¹aljite èlanovima neke liste dostave.
Naèin slanja - Koristite neki prethodno definisani naèin, skup parametara, za slanje te poruke. Za definisanje naèina slanja poruka, vidite Pode¹avanja tekstualnih i e-mail poruka na stranici 59.
Proèitajte ili odgovorite na poruku ili na e-mail Kada primite poruku ili SMS e-mail, prikazuje se indikator obave¹tenje Primljeno poruka:kao i broj novih poruka. Blinkanje ikonice oznaèava da je memorija za poruke ispunjena. Pre nego ¹to budete mogli da primate nove poruke morate izbrisati neke stare u folderu Prijem. Ako je primljeno vi¹e od jedne poruke, izaberite poruku koju ¾elite da proèitate. Neproèitana tekstualna poruka ili SMS e-mail je oznaèena sa .
1. Da biste novu poruku pogledali odmah, izaberite Prika¾i, ili da biste je pogledali kasnije izaberite Izaði.
Kada izaberete Opcije u toku èitanje neke poruke, na raspolaganju Vam mogu biti neke od narednih opcija: Obri¹i, Prosledi ili Izmeni poruku kao tekstualnu poruku ili kao SMS e-mail, Promeni naslov poruku koju èitate ili je premestite u neki drugi folder, Kopiraj u kalendar da tekst na poèetku poruke kopirate u kalendar svog ureðaja kao podsetnicu za taj dan, Detalji poruke da vidite, ako je na raspolaganju, ime i telefonski broj po¹iljaoca, Uzmi detalje da iz trenutne poruke preuzmete brojeve, e-mail adrese i adrese veb sajtova.
Dok èitate grafièku poruku, izaberite Saèuvaj sliku da sliku saèuvate u folder ©abloni.
49Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
2. Izaberite Odgovori i tip poruke da na poruku odgovorite.
Kada odgovarate na neki SMS e-mail, potvrdite ili izmenite e-mail adresu i predmet pre nego ¹to napi¹ete poruku.
3. Da biste napisani odgovor poslali na broj ili e-mail adresu koji su prikazani na ekranu, izaberite Po¹alji > OK.
Folderi Prijem i Poslate poruke Primljene tekstualne i multimedija poruke ureðaj èuva u folderu Prijem. Poslate tekstualne poruke su saèuvane u folderu Poslate poruke.
©abloni Va¹ ureðaj sadr¾i tekstualne ¹ablone, oznaèene sa , i grafièke ¹ablone, oznaèene sa . Da pristupite listi ¹ablona, izaberite Meni > Poruke > Tekst. poruke > ©abloni.
Folderi Saèuvane tekstualne poruke i Moji folderi Da biste svoje poruke organizovali, neke od njih mo¾ete prebaciti u folder Saèuv. tekst. por. ili dodati nove foldere za svoje poruke. Dok èitate neku poruku, izaberite Opcije > Premesti, doðite do tog novog foldera pa pritisnite Izaberi.
Da dodate ili izbri¹ete neki folder, izaberite Meni > Poruke > Tekst. poruke > Moji folderi.
Da dodate folder ako prethodno niste dodali nijedan folder, izaberite Dodaj.
50Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Da dodate neki folder ako ste ranije veæ dodali ili saèuvali neki folder, izaberite Opcije > Dodaj folder.
Da folder izbri¹ete, doðite do njega i izaberite Opcije > Obri¹i folder.
Da folderu promenite ime, doðite do njega i izaberite Opcije > Promeni naziv.
Liste dostave Kreirajte, vr¹ite izmene i memori¹ite liène liste dostave koje sadr¾e veæi broj primalaca. Ureðaj ¹alje zasebne poruke svakom od primalaca u listi dostave, tako da slanje poruke koristeæi liste dostave mo¾e da bude skuplje od slanja poruke samo jednom primaocu.
Svaki kontakt kojeg ¾elite da dodate u listu dostave mora da se veæ nalazi u Va¹em telefonskom imeniku.
1. Izaberite Meni > Poruke > Tekst. poruke > Liste dostave.
2. Da kreirate svoju prvu listu dostave, izaberite Dodaj. Da kreirate listu dostave ako ste ranije veæ dodali ili saèuvali neku listu dostave, izaberite Opcije > Dodaj listu.
3. Unesite ime za listu pa izaberite OK.
4. Da dodate imena (kontakte) u listu, izaberite je pa zatim izaberite Vidi > Dodaj ili otvorite Kontak.. Izaberite ¾eljeni kontakt.
51Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Brojaè poruka Brojaè poruka prikazuje broj poslatih i primljenih tekstualnih poruka, kao i detalje o svakoj od njih. Izbor Poni¹ti brojaèe Vam omoguæava da poni¹tite brojaè poslatih i primljenih poruka.
Da vidite detalje poruke, izaberite Meni > Poruke > Tekst. poruke > Brojaè poruka > Poslatih poruka ili Primljenih poruka.
Da poni¹tite brojaèe poruka, izaberite Meni > Poruke > Tekst. poruke > Brojaè poruka > Poni¹ti brojaèe.
Multimedija poruke (MMS) (mre¾ni servis) Napomena: Multimedija poruke mogu da primaju i prikazuju jedino ureðaji koji nude kompatibilne moguænosti multimedija poruka. Budite obazrivi kada otvarate poruke. Poruke mogu da sadr¾e viruse ili na neki drugi naèin ¹kodljive sadr¾aje po Va¹ ureðaj ili po PC raèunar.
Multimedija poruka mo¾e da sadr¾i tekst, zvuk i jednu sliku ili jedan video snimak. Ovaj ureðaj podr¾ava multimedija poruke velièine do 100 KB. Ako poruka sadr¾i sliku, ureðaj je umanjuje kako bi se uklopila u povr¹inu ekrana.
Podrazumevano pode¹avanje za prijem multimedija poruka (Dozvoli multimedija prijem) je najèe¹æe postavljeno na Da ili U matiènoj mre¾i. Vidite Pode¹avanja multimedija poruka na stranici 60.
Servis multimedija poruka podr¾ava sledeæe formate:
• Slika: JPEG, GIF, WBMP, BMP, i PNG.
• Zvuk: Skalabilni polifoni MIDI (SP-MIDI), AMR audio i monofoni tonovi zvona.
52Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
• Video snimci 3GP formata u SubQCIF i QCIF rezoluciji i AMR audio zapis.
• Teme za pozadinsku sliku na ekranu ureðaja
Ovaj ureðaj mo¾da ne podr¾ava sve varijante ovih formata datoteka. Ako primljena poruka sadr¾i komponente, objekte, nepodr¾anog formata, one æe se prikazati kao ime datoteke uz tekst: Format objekta nije podr¾an.
Ne mo¾ete primati multimedija poruke u toku poziva, igre ili upotrebe druge Java aplikacije.
Napi¹ite i po¹aljite multimedija poruku U vezi izmena pode¹avanja multimedija poruka, vidite Pode¹avanja multimedija poruka na stranici 60. Za raspolo¾ivost servisa multimedija poruka kao i za pretplatu, obratite se svom provajderu servisa.
Institut za¹tite autorskih prava mo¾e da spreèava kopiranje, modifikovanje, prenos ili prosleðivanje nekih slika, tonova zvona ili drugog sadr¾aja.
1. Izaberite Meni > Poruke > Multim. poruke > Kreiraj poruku.
2. Unesite tekst poruke. Vidite Pisanje teksta na stranici 40.
• Da u poruku ubacite neku datoteku, izaberite Opcije > Ubaci pa izaberite ¾eljenu opciju iz Galerije, ili izaberite Napomena ili Vizitkarta.
Da tekstualni sadr¾aj pomerite na vrh ili na dno poruke, izaberite Opcije > Tekst na vrhu ili Tekst na dnu.
• Va¹ ureðaj podr¾ava slanje i prijem multimedija poruka koje sadr¾e vi¹e stranica (slajdova). Da u poruku ubacite slajd, izaberite Opcije > Ubaci > Slajd. Svaki slajd mo¾e da sadr¾i tekst, jednu sliku i jedan audio snimak.
53Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Ako poruka sadr¾i nekoliko slajdova, da otvorite onaj koji ¾elite, izaberite Opcije > Prethodni slajd, Sledeæi slajd ili Lista slajdova. Da podesite vreme pauze izmeðu slajdova, izaberite Temp. slajdova.
• Na raspolaganju mogu biti i naredne opcije: Obri¹i (da obri¹ete sliku, slajd ili audio zapis iz poruke), Pregled ili Saèuvaj poruku. U okviru Jo¹ opcija mogu biti na raspolaganju naredne opcije: Ubaci kontakt, Ubaci broj, Detalji poruke i Izmeni predmet.
3. Da poruku po¹aljete, izaberite Po¹alji, pa zatim Opcije, Po¹alji na e-mail ili Po¹alji na vi¹e.
4. Unesite telefonski broj ili e-mail adresu primaoca, ili izaberite Tra¾i da vidite kontakte saèuvane u okviru Kontak..
Dok se multimedija poruka ¹alje, prikazuje se animirana ikonica a Vi mo¾ete da koristite druge funkcije ureðaja. Ako doðe do prekida u toku slanja poruke, ureðaj æe nekoliko puta ponoviti poku¹aj slanja. Ako to ne uspe, poruka ostaje u folderu Slanje tako da mo¾ete poku¹ati slanje kasnije.
Poruke koje po¹aljete se èuvaju u folderu Poslate poruke ako je za opciju Saèuvaj poslate poruke postavljeno Da. Multimedija poruke su oznaèene sa .
Za dalje informacije, vidite deo Pode¹avanja multimedija poruka na stranici 60.
54Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Proèitajte i odgovorite na multimedija poruku Kada Va¹ ureðaj primi neku multimedija poruku, prikazuje se indikator kao i tekst Primljena je multimedijalna poruka. Izgled multimedija poruke mo¾e da bude razlièit u zavisnosti od prijemnog aparata.
1. Da biste poruku pogledali odmah, izaberite Prika¾i, ili da biste je pogledali kasnije, izaberite Izaði.
Ako je primljeno vi¹e od jedne poruke, izaberite poruku koju ¾elite da proèitate. Neproèitana multimedija poruka je oznaèena sa .
2. Doðite do poruke da biste je pogledali.
Vidite opcije u delu Galerija na stranici 94.
Obri¹ite multimedija poruke Izaberite Meni > Poruke > Multim. poruke > Obri¹i poruke. Izaberite folder iz kojeg ¾elite da obri¹ete poruke, zatim izaberite OK da potvrdite zahtev.
Multimedija folderi Primljene multimedija poruke ureðaj èuva u folderu Prijem. Multimedija poruke koje jo¹ nisu poslate se preme¹taju u folder Slanje. Multimedija poruku koju ¾elite da po¹aljete kasnije, mo¾ete saèuvati u folder Saèuvane stavke.
Multimedija poruke koje su poslate se èuvaju u folderu Poslate poruke u podmeniju Multim. poruke, ako je za opciju Saèuvaj poslate poruke izabrano Da. Za dalje informacije, vidite deo Pode¹avanja multimedija poruka na stranici 60.
55Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Memorija za poruke je puna Kada Vas èeka nova multimedija poruka a memorija za poruke je puna, blinka ikonica i prikazuje se tekst Multimed. mem. je puna, vidi poruku na èekanju?. Da poruku koja èeka pogledate, izaberite Prika¾i.
Da poruku saèuvate, izaberite Opcije > Saèuvaj poruku.
Da obri¹ete stare poruke, prvo izaberite odgovarajuæi folder, pa zatim i poruke koje ¾elite da obri¹ete. Da poruku koja èeka odbacite, izaberite Izaði > Da; ako izaberete opciju Ne, poruku æete moæi da pogledate.
E-mail (mre¾ni servis) Koristeæi svoj ureðaj mo¾ete da pi¹ete, èitate i ¹aljete e-mail poruke. Va¹ ureðaj podr¾ava POP3 i IMAP4 e-mail servere. Pre nego ¹to budete mogli da ¹aljete ili preuzimate e-mail poruke, neophodno je da uradite sledeæe:
• Pribavite e-mail nalog ili koristite neki postojeæi. Obratite se svom provajderu servisa da proverite kompatibilnost provajdera e-mail servisa (elektronske po¹te).
• Obratite se svom provajderu e-mail servisa za neophodna pode¹avanja e-mail servisa.
• Postavite odgovarajuæa e-mail pode¹avanja u svom ureðaju. Izaberite Meni > Poruke > Pode¹. poruka > E-mail poruke. Vidite Pode¹avanja e-mail aplikacije na stranici 61.
56Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Napi¹ite i po¹aljite e-mail poruku 1. Izaberite Meni > Poruke > E-mail > Kreiraj e-mail.
2. Unesite e-mail adresu primaoca, predmet poruke i tekst e-mail poruke.
3. Izaberite Po¹alji.
Napomena: Kada ¹aljete e-mail poruku, Va¹ ureðaj mo¾e da prika¾e obave¹tenje E-mail poruka poslata. To znaèi da je e-mail poruka poslata sa Va¹eg ureðaja na e-mail server. To ne znaèi da je e-mail poruka primljena na ¾eljenoj prijemnoj strani. Za vi¹e detalja u vezi e-mail servisa, obratite se svom provajderu servisa.
Preuzmite e-mail poruke 1. Da preuzmete e-mail poruke koje su poslate na Va¹ e-mail nalog (adresu),
izaberite Meni > Poruke > E-mail > Primaj.
Da preuzmete nove e-mail poruke i da po¹aljete e-mail poruke koje su saèuvane u folderu Slanje, izaberite Meni > Poruke > E-mail. Izaberite Opcije > Primi e-mailove.
Ureðaj se povezuje na e-mail servis i preuzima poruke u folder Prijem.
2. Pritisnite Izaberi da nove poruke odmah proèitate, ili izaberite Nazad da ih proèitate nekom drugom prilikom.
Èitajte poruke naknadno Iz menija izaberite Poruke >E-mail> Prijem pa zatim i poruku koju ¾elite da proèitate. Neproèitana e-mail poruka je oznaèena sa .
57Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Odgovorite na e-mail poruku Upozorenje: Budite obazrivi kada otvarate poruke. Poruke mogu da sadr¾e zlonameran softver ili da na drugi naèin budu ¹tetne po Va¹ ureðaj i PC raèunar.
1. Dok je poruka prikazana, izaberite Odgovori ili Opcije > Odgovori svima.
2. Izaberite Izvornim tekstom da u svoj odgovor ubacite izvorni tekst poruke, ili Praznim ekranom da odgovorite bez citiranja izvornog teksta.
3. Potvrdite ili izmenite e-mail adresu, pa napi¹ite tekst odgovora.
4. Da biste poruku poslali, izaberite Po¹alji.
E-mail folderi Va¹ ureðaj èuva, memori¹e e-mail poruke koje ste preuzeli sa svog e-mail naloga u folder Prijem. Ostali folderi sadr¾i Draftovi za èuvanje nedovr¹enih e-mail poruka, Arhiva za organizovanje i èuvanje e-mail poruka, Slanje za èuvanje e-mail poruka koje jo¹ nisu poslate i Poslate poruke za memorisanje e-mail poruka koje su poslate.
Obri¹ite e-mail poruku Da obri¹ete neku -mail poruku, izaberite Meni > Poruke > E-mail > Opcije > Obri¹i poruke. Da obri¹ete sve poruke u nekom folderu, izaberite taj folder pa zatim izaberite Da. Da obri¹ete sve poruke u svim folderima, izaberite Sve poruke > Da. Kada obri¹ete e-mail poruku u svom ureðaju, poruka se ne bri¹e i na e-mail serveru.
58Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Govorne poruke Mo¾ete da defini¹ete telefonski broj govorne po¹te kao i DTMF tonski niz koji ¾elite da koristite sa njom (mre¾ni servis). Za detaljnije informacije, kao i za telefonski broj svoje govorne po¹te obratite se svom provajderu servisa.
Izaberite Meni > Poruke > Govorne poruke pa zatim:
Preslu¹aj govorne poruke - Pozovite svoju govornu po¹tu.
Broj govorne po¹te - Unesite, potra¾ite ili izmenite broj svoje govorne po¹te.
Ako to mre¾a podr¾ava, oznaèava nove govorne poruke. Izaberite Slu¹aj, da pozovete broj svoje govorne po¹te.
Pritisnite i dr¾ite 1 da pozovete svoju aktivnu govornu po¹tu, ako je odgovarajuæi telefonski broj postavljen.
Info poruke Putem mre¾nog servisa info poruka mo¾ete da primate poruke o raznim temama. Za detaljnije informacije,obratite se svom provajderu servisa.
Servisne komande Izaberite Meni > Poruke > Servisne komande. Unesite i po¹aljite svom provajderu servisni zahtev (poznat i kao USSD komanda, instrukcija) kao ¹to je instrukcija za aktiviranje usluga mre¾e.
59Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Obri¹ite sve poruke iz nekog foldera Da obri¹ete sve poruke iz nekog foldera, izaberite Meni > Poruke. Izaberite tip poruke, pa zatim izaberite Obri¹i poruke. Izaberite folder iz kojeg ¾elite da obri¹ete poruke, zatim izaberite OK da potvrdite zahtev.
Ako se u folderu nalaze neproèitane poruke, ureðaj æe Vas pitati da li ¾elite da obri¹ete i njih.
Pode¹avanja poruka Pode¹avanja poruka se odnose na slanje, prijem i èitanje (prikazivanje) poruka.
Pode¹avanja tekstualnih i e-mail poruka 1. Izaberite Meni > Poruke > Pode¹. poruka > Tekst. poruke > Naèin slanja.
2. Izaberite naèin (skup parametara) slanja koji ¾elite da izmenite, pa po ¾elji izvr¹ite izmene sledeæih pode¹avanja: broj centra za poruke (dobijate od svog provajdera servisa), Poruke se ¹alju kao, Trajnost poruke, Broj uobièajenog primaoca (samo za tekstualne poruke) ili E-mail server (e-mail), Izve¹t. o dostavi, Upotreba GPRS, Odgovor kroz isti centar (mre¾ni servis) i Promeni naziv naèina isporuke.
3. Izaberite nazad.
4. Izaberite Saèuvaj poslate poruke > Da da podesite ureðaj tako da poslate poruke memori¹e u folder Poslate poruke. Ako izaberete Ne, poslate poruke se neæe èuvati.
60Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Pode¹avanja multimedija poruka Izaberite Meni > Poruke > Pode¹. poruka > Multim. poruke, pa zatim izaberite:
Saèuvaj poslate poruke - Izaberite Da da podesite ureðaj tako da poslate multimedija poruke memori¹e u folder Poslate poruke. Ako izaberete Ne, poslate poruke se neæe èuvati.
Izve¹t. o dostavi - Izaberite Da da od mre¾e zahtevate da Vam se ¹alju izve¹taji o dostavi Va¹ih poruka (mre¾ni servis).
Smanji sliku - Izaberite Da da se velièina slike menja kada je ubacujete u neku multimedija poruku.
Uobièajeno tempiranje slajdova - Podesite osnovni ritam slajdova u multimedija porukama.
Dozvoli multimedija prijem - Izaberite Ne, Da ili U matiènoj mre¾i za status servisa razmene multimedija poruka. Ako je Dozvoli multimedija prijem pode¹eno na Da ili U matiènoj mre¾i, Va¹ provajder servisa ili operator Vam mogu naplaæivati svaku poruku koju primite. Osnovno pode¹avanje za multimedija poruke je obièno postavljeno na ukljuèeno.
Dolazne multimedija poruke - Izaberite Primanje da podesite ureðaj tako da automatski preuzima nove primljene multimedija poruke, ili izaberite Odbaci ako ne ¾elite da primate multimedija poruke. Ovaj izbor se ne prikazuje ako je za Dozvoli multimedija prijem postavljena opcija Ne.
Pode¹avanja konfiguracije - Izaberite Konfiguracije, pa zatim izaberite podrazumevanog (primarnog) provajdera servisa za preuzimanje multimedija poruka. Izaberite Raèun da pogledate naloge koje obezbeðuje provajder servisa.
61Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Ako je prikazano vi¹e od jednog naloga, izaberite onaj koji ¾elite da koristite. Konfiguracionu poruku za pode¹avanja mo¾ete dobiti od svog provajdera servisa. Za unos pode¹avanja ruèno, vidite Pode¹avanja konfiguracije na stranici 91.
Dozvoli reklame - Izaberite da li ¾elite da dopustite prijem reklamnih poruka. Ovaj izbor se ne prikazuje ako je za Dozvoli multimedija prijem postavljena opcija Ne.
Pode¹avanja e-mail aplikacije Konfiguracionu poruku za pode¹avanja e-mail aplikacije mo¾ete dobiti od svog provajdera servisa. Za unos pode¹avanja ruèno, vidite Pode¹avanja konfiguracije na stranici 91.
Izaberite pojedinaèno svako pode¹avanje i unesite potrebne vrednosti. Za pode¹avanja, parametre, obratite se svom provajderu e-mail servisa.
Izaberite Meni > Poruke > Pode¹. poruka > E-mail poruke, pa zatim izaberite:
Konfiguracija - Izaberite skup koji ¾elite da aktivirate.
Raèun - Vidite naloge koje nudi provajder servisa. Ako je prikazano vi¹e od jednog naloga, izaberite onaj koji ¾elite da koristite.
Moje ime - Unesite svoje ime ili neki nadimak.
E-mail adresa - Unesite svoju e-mail adresu.
Ukljuèi potpis - Defini¹ite potpis (tekst) koji æe se automatski dodavati na kraj e-mail poruka koje pi¹ete.
Odgovor na adresu - Unesite e-mail adresu na koju ¾elite da Vam se ¹alju odgovori.
62Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
SMTP korisnièko ime - Unesite ime koje ¾elite da koristite za svoje odlazne e-mail poruke.
SMTP lozinka - Unesite lozinku koju ¾elite da koristite za svoje odlazne e-mail poruke.
Prika¾i prozor terminala - Izaberite Da da autentikaciju za intranet povezivanja sprovodite ruèno.
Vrsta servera za dolaznu po¹tu - Izaberite POP3 ili IMAP4 zavisno od tipa e-mail sistema koji koristite. Ako su podr¾ana oba tipa, izaberite IMAP4.
Pode¹avanja dolazne po¹te - Ako ste za tip servera za dolaznu po¹tu izabrali POP3, prikazaæe se naredne opcije: Primi e-mailove, POP3 korisnièko ime, POP3 lozinka i Prika¾i prozor terminala.
Ako ste za tip dolaznog servera izabrali IMAP4, prikazuju se naredne opcije: Primi e-mailove, Metoda primanja, IMAP4 korisnièko ime:, IMAP4 lozinka i Prika¾i prozor terminala.
Ostala pode¹avanja Da izaberete velièinu fonta za èitanje i pisanje poruka, izaberite Meni > Poruke > Pode¹. poruka > Ostala pode¹avanja > Velièina fonta.
63Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
9. Æaskanje (èet poruke)
Æaskanje (èet poruke) je slanje kratkih, jednostavnih tekstualnih poruka koje se putem TCP/IP protokola dostavljaju korisnicima koji su na mre¾i, tj. "onlajn" (mre¾ni servis). Va¹a lista kontakata Vam prikazuje kada su kontakti u njoj "onlajn", tj. prijavljeni na servis, i dostupni za æaskanje.
Da biste mogli da koristite funkciju èet poruka, morate da se pretplatite na taj mre¾ni servis. Za raspolo¾ivost servisa, cene kao i da se na isti pretplatite, obratite se svom provajderu servisa od kojeg æete takoðe dobiti i svoj jedinstveni identifikator (ID), lozinku i parametre, pode¹avanja, æaskanja. Za postavljanje potrebnih parametara, pode¹avanje èet poruka, vidite deo Pode¹avanja æaskanja na stranici 69. Ikonice i tekstovi mogu da budu razlièiti, zavisno od datog servisa æaskanja.
U toku aktivne sesije æaskanja koja se odvija u pozadini, mo¾ete koristiti ostale funkcije telefona.
Æaskanje koristi zajednièku memoriju; vidite Zajednièka memorija na stranici 12.
Ulazak u meni æaskanje Da uðete u meni Æaskanje kada ste oflajn, pritisnite Meni, izaberite Poruke pa zatim Æaskanje. Aktivirajte neki servis, zatim izaberite: Prijava da se pove¾ete na servis, Saèuvane konv. da vidite, obri¹ete ili preimenujete konverzacije koje ste saèuvali u toku sesije, ili izaberite Pode¹avanja veze da pristupite pode¹avanjima potrebnim za povezivanje.
64Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Povezivanje i raskid veze sa servisom æaskanja Da se pove¾ete na servis, uðite u meni Æaskanje, aktivirajte neki servis, pa izaberite Prijava. Izaberite neki od raspolo¾ivih skupova. Ako je potrebno, unestite ID korisnika: kao i Lozinka:. Po¹to se telefonski aparat uspe¹no pove¾e sa servisom, prikazaæe se Prijavljeno.
Napomena: Da podesite telefon da se automatski povezuje na servis æaskanja kad uðete u meni Æaskanje, pove¾ite se na servis, izaberite Moja pode¹avanja, Automatska prijava pa Pri pokr. æaskanja.
Da raskinete vezu sa servisom, izaberite Odjava.
Zapoèinjanje æaskanja Uðite u meni Æaskanje i pove¾ite se na neki servis. Mo¾ete izabrati:
• Konverzacije, da vidite listu novih i proèitanih poruka ili poziva na æaskanje (konverzaciju) u toku trenutno aktivne sesije. Doðite do ¾eljene poruke ili pozivnice i pritisnite Otvori da je proèitate.
oznaèava nove, a oznaèava proèitane èet poruke.
oznaèava nove, a oznaèava proèitane grupne poruke.
oznaèava pozivnice.
• Kont. za æaskanje sadr¾i kontakte koje ste sami dodali. Doðite do kontakta sa kojim ¾elite da razmenjujete èet poruke i izaberite Æaskanje ili izaberite Otvori ako je nova poruka prikazana na listi.
Ako ste primili novu poruku od nekog kontakta, ona je oznaèena sa .
65Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
oznaèava kontakte iz memorije telefona koji su onlajn (povezani), a one koji su oflajn (nisu povezani). oznaèava kontakt koji je blokiran. Za dalje informacije, vidite deo Blokiranje i odblokiranje poruka na stranici 68.
• Grupe i Javne grupe. Prikazuje se lista markera (bukmark oznaka) javnih grupa koje Vam je stavio na raspolaganje provajder servisa. Da zapoènete konverzaciju, doðite do ¾eljene grupe i izaberite Priklj. se. Unesite svoje "ekransko" ime koje ¾elite da koristite u konverzaciji, æaskanju. Po¹to se uspe¹no prikljuèite grupnoj konverzaciji, æaskanju, telefon prikazuje Pridru¾eno grupi:i ime grupe. Za kreiranje privatne grupe, vidite Grupe na stranici 68.
• Tra¾i pa izaberite Korisnike ili Grupe, da potra¾ite druge uèesnike ili javne grupe na mre¾i. Da zapoènete sesiju nakon ¹to ste prona¹li korisnika ili grupu koju ¾elite, izaberite Opcije i odaberite Æaskanje ili Pridru¾i se grupi.
• Da zapoènete sesiju iz modula Kontakti, vidite Vidite pretplaæena (prijavljena) imena na stranici 79.
Prihvatanje ili odbijanje poziva na æaskanje (pozivnice) Kada ste povezani na servis i primite novu pozivnicu, prikazuje se obave¹tenje Primljen je novi poziv. Izaberite Èitaj da je proèitate. Ako je primljeno vi¹e pozivnica, prikazuje se Novih poziva primljeno:i broj tih poruka. Izaberite Èitaj, doðite do ¾eljene pozivnice, pa izaberite Otvori. Izaberite Prihvati, da se prikljuèite konverzaciji u toj privatnoj grupi, ili pritisnite Opcije i odaberite Odbaci ili Obri¹i da odbijete ili da obri¹ete tu pozivnicu.
66Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Èitanje èet poruke Kada ste povezani na servis æaskanja i primite novu èet (instant) poruku od nekoga ko ne uèestvuje u konverzaciji, prikazuje se obave¹tenje Nova instant poruka. Izaberite Èitaj da je proèitate. Ako je primljeno vi¹e poruka, prikazuje se Novih instant poruka:kao i broj takvih poruka. Izaberite Èitaj, doðite do ¾eljene poruke pa izaberite Otvori. Nove poruke primljene za vreme aktivne sesije æaskanja se nalaze u Konverzacije u okviru menija Æaskanje. Ako je poruka od osobe èiji se kontakt podaci ne nalaze u listi kontakata menija Kont. za æaskanje, prikazuje se identifikator (ID) po¹iljaoca. Ako se kontakt podaci nalaze u memoriji za kontakte telefonskog aparata i telefon ih prepozna, prikazaæe se ime po¹iljaoca. Da saèuvate novi kontakt u memoriju za kontakte telefonskog aparata, izaberite Opcije pa zatim Saèuv. u kontakte i ukucajte ime osobe, iliDodaj uz kontakt.
Uèestvovanje u konverzaciji Pridru¾ite se nekoj sesiji, ili je zapoènite sami pritiskom na Pi¹i. Napi¹ite svoju poruku pa izaberite Po¹alji ili pritisnite taster poziv da poruku po¹aljete. Ako izaberete Opcije, biæe Vam na raspolaganju neke od sledeæih opcija: Vidi konverzaciju, Saèuv. u kontakte, Dodaj uz kontakt, Èlanovi grupe, Zatvori konverz., Reènik.
67Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Izmene sopstvenih pode¹avanja Uðite u meni Æaskanje i pove¾ite se na servis. Izaberite Moja pode¹avanja, da vidite i izmenite sopstvenu dostupnost ili "ekransko" ime. Izaberite Dostupnost, pa zatim Dostupan za sve ili Dostup. za kont. (ili Naizgled nedostu.) da bi Vas, kada se pove¾ete na servis, videli kao "onlajn", pristunog, svi korisnici grupe ili samo oni koji se nalaze u Va¹oj listi kontakata. Dok ste povezani na servis æaskanja, ikonica
oznaèava da ste "onlajn", a da niste vidni ostalima.
Kontakti za æaskanje Da dodate kontakte u listu kontakata za æaskanje, pove¾ite se na servis i izaberite Kont. za æaskanje. Ako je lista kontakata prazna, telefon prikazuje Lista kontakata je prazna. Da kopiram kontakte sa servera? da biste mogli da sa servera preuzmete kontakte koji su na raspolaganju. U suprotnom, izaberite Opcije, pa zatim Dodaj kontakt ili, ako niste dodali nijedan kontakt, izaberite Dodaj. Izaberite Unesi ID ruèno, Tra¾. sa servera, Od kontakata ili Kopir. sa servera da dodate neki novi kontakt. Kada se kontakt doda, telefon prikazuje obave¹tenje Dodato u kon. za æaskanje: kao i ime kontakta.
Doðite do ¾eljenog kontakta, pa izaberite Æaskanje da zapoènete sesiju, ili izaberite Opcije, pa zatim Info kontakta, Izmeni ime, Blokiraj kontakt (ili Odblokiraj kon.), Dodaj kontakt, Ukloni kontakt, Kopir. na server ili Upozor. o dostupn..
68Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Blokiranje i odblokiranje poruka Pove¾ite se na servis pa izaberite Konverzacije ili Kont. za æaskanje. Istaknite kontakt iz liste kontakata èije dolazne poruke ¾elite da blokirate. Izaberite Opcije, zatim Blokiraj kontakt i na kraju OK.
Da odblokirate poruke, pove¾ite se na servis i izaberite Lista blokiranih. Doðite do kontakta èije poruke ¾elite da odblokirate pa izaberite Deblokir..
Grupe Za neku sesiju mo¾ete da kreirate sopstvene privatne grupe, ili da koristite javne grupe koje nudi provajder servisa. Privatne grupe postoje samo dok je sesija aktivna. U privatnu grupu mo¾ete da dodate samo kontakte koji se nalaze u Va¹oj listi kontakata, i samim tim u memoriji telefonskog aparata. Ako server na koji ste prijavljeni ne podr¾ava grupne servise, svi meniji koji se odnose na grupe æe biti prigu¹eni.
Javne grupe Javne grupe koje odr¾ava Va¹ provajder servisa mo¾ete da memori¹ete i kao markere (adrese). Pove¾ite se na servis, izaberite Grupe pa zatim Javne grupe. Doðite do grupe u kojoj ¾elite da æaskate i izaberite Priklj. se. Ako niste u grupi, ukucajte svoje "ekransko" ime kao svoj nadimak u grupi. Ako izaberete Opcije, mo¾ete da izaberete Obri¹i grupu da neku grupu obri¹ete iz svoje liste grupa.
69Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Kreiranje privatne grupe Pove¾ite se na servis, izaberite Grupe pa zatim Kreiraj grupu. Ukucajte naziv za grupu kao i svoje "ekransko" ime koje ¾elite da koristite u grupi. U svakoj grupi mo¾ete da koriste razlièito "ekransko" ime. U listi kontakata markirajte èlanove svoje privatne grupe i ukucajte tekst pozivnice za nove dodate èlanove.
Pode¹avanja æaskanja Konfiguracionu poruku za pode¹avanja mo¾ete dobiti od svog provajdera servisa. U vezi primanja pode¹avanja u obliku konfiguracione poruke i ruènog uno¹enja pode¹avanja, vidite Pode¹avanja konfiguracije na stranici 91. Za pode¹avanja prisutnosti i æaskanja, obratite se svom provajderu servisa.
Da uðete u meni Æaskanje kada ste oflajn, izaberite Meni > Poruke > Æaskanje. Aktivirajte neki servis pa izaberite Pode¹avanja veze. Izaberite Konfiguracija, pa zatim izaberite skup koji ¾elite da aktivirate. Izaberite Raèun, pa zatim izaberite nalog koji ¾elite da koristite. Izaberite ID korisnika da vidite ili izmenite identifikator (ID korisnika). Izaberite Lozinka da unesete lozinku.
70Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
10. Liste poziva
Ureðaj registruje telefonske brojeve koje ste birali, od kojih ste primili poziv ili ga propustili, kao i pribli¾ne du¾ine trajanja veze. Da bi registrovao ove podatke, ureðaj mora da bude ukljuèen i da se nalazi u zoni mre¾nog pokrivanja, kao i da sama mre¾a podr¾ava ove funkcije.
Da vidite liste prethodnih poziva, izaberite Meni > Liste poziva > Propu¹teni pozivi, Primljeni pozivi ili Pozivani brojevi.
Dok je lista prikazana, izaberite Opcije da vidite datum i vreme poziva, da taj broj saèuvate u Kontak. ili da na taj broj po¹aljete poruku.
Obri¹ite sadr¾aj dnevnika Da obri¹ete liste prethodnih poziva, izaberite Meni > Liste poziva > Obri¹i liste zadnjih poziva > Sve, Propu¹tene, Primljene ili Pozivane.
Brojaèi i meraèi Napomena: Stvarni raèun za razgovore i usluge provajdera mo¾e da varira u zavisnosti od moguænosti mre¾e, zaokru¾ivanja raèuna, poreza i tako dalje.
Izaberite Meni > Liste poziva > Trajanje poziva, Meraè GPRS podataka ili Meraè trajanja GPRS veze za pribli¾ne podatke o svojim skora¹njim komunikacijama.
71Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
11. Kontakti
Imena i telefonske brojeve (kontakte) mo¾ete saèuvati u memoriju aparata i u memoriju SIM kartice.
• U memoriji telefonskog aparata, za svako ime se mogu èuvati imena sa brojevima i tekstualnim podacima, napomenama. Za odreðeni broj imena mo¾ete saèuvati i sliku.
• Imena i brojevi saèuvani u memoriji SIM kartice oznaèeni su ikonicom .
Ako se pretplatite na neki servis praæenja prisutnosti, mo¾ete napraviti svoju listu kontakata kojima æe se objavljivati Va¹ trenutni status dostupnosti (mre¾ni servis). Informacije o Va¹em statusu se dostavljaju svima koji imaju pristup servisu praæenja prisutnosti i koji takvu informaciju zatra¾e. Vidite Moja prisutnost na stranici 75 i Pretplaæena imena na stranici 78.
Pode¹avanja kontakata Izaberite Meni > Kontakti > Pode¹avanja > Memorija u upotrebi, Pregled kontakata ili Stanje memorije.
Dodajte kontakt Izaberite Meni > Kontakti > Dodaj novi kont.. Unesite ime i broj telefona. Kada su ime i broj memorisani, izaberite Zavr¹i.
72Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Dodajte brojeve, tekstualne stavke ili neku sliku. U internu memoriju ureðaja mo¾ete memorisati razlièite tipove brojeva, kratke tekstualne stavke kao i jednu sliku za svako ime.
Prvi broj koji se memori¹e automatski se postavlja za primarni, podrazumevani, i oznaèava se okvirom oko oznake tipa broja, na primer . Kada izaberete neko ime iz kontakata da biste ga, ako ne izaberete neki drugi, koristiæe se osnovni, podrazumevani broj.
1. Proverite da aktivna memorija bude ili Telefon ili Telefon i SIM kart.. Vidite Pode¹avanja kontakata na stranici 71.
2. Otvorite listu svojih kontakata i doðite do kontakta èije podatke ¾elite da izmenite.
3. Izaberite Detalji > Opcije pa zatim:
Dodaj broj - Izaberite neki od tipova brojeva, unesite broj, pa izaberite OK da to saèuvate. Da odabrani broj postavite za osnovni, uobièajeni broj, izaberite Post. kao uobièaj..
Dodaj detalj - Izaberite neki od tipova teksta, unesite tekst (vidite Pisanje teksta na stranici 40), pa zatim izaberite OK da to saèuvate. Ako izaberete ID korisnika, izaberite Tra¾i da neki ID (identifikator) potra¾ite po broju mobilnog telefona ili po e-mail adresi ako ste povezani na servis praæenja prisutnosti. Vidite Moja prisutnost na stranici 75. Ako se pronaðe samo jedan identifikator, ID, on se automatski memori¹e. U suprotnom, da biste ID saèuvali, izaberite Opcije > Zapamti. Da sami ukucate ID, izaberite Unesi ID ruèno. Unesite ID (identifikator), pa zatim izaberite OK da to saèuvate.
73Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Dodaj sliku - Kada izaberete ovu opciju, automatski se otvara Galerija iz koje mo¾ete da izaberete sliku. Otvorite sliku koju ¾elite da dodate, zatim izaberite Opcije > Saèuv. u kontakte.
4. Izaberite Nazad > Izaði da se vratite u pasivni re¾im.
Da promenite tip broja ili teksta, izaberite Promeni tip iz liste opcija. Imajte na umu da ne mo¾ete izmeniti tip ID (identifikatora) kada se on nalazi u listi Kontakti za æask. ili Pretplaæena imena.
Potra¾ite neki kontakt Izaberite Meni > Kontakti > Tra¾i, ili da br¾e pronaðete ime nekog kontakta, prelistavajte nadole u pasivnom re¾imu. U "iskaèuæi" prozor mo¾ete uneti poèetna slova imena koje tra¾ite.
Opcije u kontaktima U meniju Kontakti mogu biti na raspolaganju i naredne opcije:
Dodaj novi kont. i Obri¹i.
Kopiranje - Kopirajte imena i telefonske brojeve iz memorije telefona u memoriju SIM kartice i obrnuto.
Pode¹avanja - Izaberite kako æe se imena i brojevi prikazivati i vidite kolièinu slobodne i kolièinu zauzete memorije. Vidite Pode¹avanja kontakata na stranici 71.
Brza biranja - Dodelite neki telefonski broj nekom od tastera za brzo biranje. Za naèin aktiviranja brzog biranja, vidite Brzo biranje na stranici 81.
74Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Info brojevi - Pozovite brojeve za informacije, uslu¾ne brojeve svog provajdera ako su ti brojevi upisani u SIM karticu (mre¾ni servis).
Brojevi servisa - Pozovite brojeve servisa, uslu¾ne brojeve svog provajdera ako su ti brojevi upisani u SIM karticu (usluga mre¾e).
Moji brojevi - Prika¾ite brojeve telefona koji su dodeljeni Va¹oj SIM kartici. Prikazuje se jedino ako su ti brojevi ubaèeni u SIM karticu.
Grupe pozivaèa - Imena i telefonske brojeve upisane u memoriju organizujte po grupama pozivaèa sa zasebnim tonovima zvona.
Moja prisutn. - Delite informacije o svojoj prisutnosti sa drugim korisnicima koji poseduju kompatibilne ureðaje i prijavite se na ovaj servis.
Pretplaæena imena - Budite u toku sa statusom prisutnosti svojih kontakata tako ¹to æete kreirati listu pretplaæenih (prijavljenih) kontakata.
Izmenite ili obri¹ite detalje 1. Potra¾ite kontakt koji ¾elite da izmenite ili da obri¹ete, pa izaberite Detalji.
2. Doðite do imena, broja, tekstualnog podatka ili slike koju ¾elite da izmenite ili obri¹ete, pa izaberite Opcije.
3. Izaberite Izmeni ime, Izmeni broj, Izmeni detalj, Promeni sliku, Obri¹i broj, Obri¹i detalj ili Obri¹i sliku.
ID korisnika ne mo¾ete da izmenite ili da obri¹ete ako se nalazi u listi Kontakti za æask. ili Pretplaæena imena.
Brisanje slike koja je pridodata nekom kontaktu istu ne bri¹e i iz Galerija.
75Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
Moja prisutnost Koristeæi servis praæenja prisutnosti (mre¾ni servis), status svoje prisutnosti mo¾ete da delite sa ostalim korisnicima servisa koji poseduju kompatibilne ureðaje i koji imaju pristup tom servisu. Status prisutnosti ukljuèuje Va¹u dostupnost, poruku o statusu i lièni logo.
Korisnici koji imaju pristup ovom servisu i tra¾e informaciju o Va¹oj prisutnosti mogu da vide Va¹ status. Zahtevana informacija se prikazuje u Pretplaæena imena u pregledima menija Kontak.. Vi sami odreðujete informacije o svojoj prisutnosti koje ¾elite da drugi korisnici vide i kontroli¹ete ko sve mo¾e da vidi Va¹ status.
Da biste mogli da koristite funkciju praæenja prisutnosti, morate se pretplatiti na tu uslugu, servis. Obratite se svom provajderu servisa da proverite raspolo¾ivost servisa, detalje o tro¹kovima, da se pretplatite na servis, da dobijete svoj jedinstveni ID (identifikator) i lozinku kao i neophodna pode¹avanja servisa.
Kada ste povezani na servis prisutnosti mo¾ete koristiti ostale funkcije svog ureðaja, a servis prisutnosti ostaje aktivan u pozadini.
Prijavite se i odjavite se sa servisa praæenja prisutnosti Izaberite Meni > Kontakti > Moja prisutn. > Spoji na uslugu 'Moja prisutnost' ili Odjava