20
Ažurirana verzija od 24.12.2020. Tip operacije 4.4.1 »Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša« U okviru Natječaja za podmjeru 4.4. »Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena« – tipa operacije 4.4.1 »Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša« korisnici mogu podnositi zahtjeve za potporu od 9. studenog 2020. godine (od 12:00 sati) do 11. siječnja 2021. godine (do 12:00 sati). Prihvatljivi korisnici su: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika javne ustanove i tijela (osim jedinica lokalne i područne/regionalne samouprave), javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode 1 udruge koje se bave zaštitom i zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode Intenzitet potpore je do 100 % vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova, a visina potpore u kunskoj protuvrijednosti po projektu je od 400 do 150.000 EUR. Korisnik mora tijekom razdoblja od pet godina od datuma konačne isplate potpore ispuniti sve obveze propisane Pravilnikom, Natječajem i ugovorom o financiranju, gospodarstvo kao poslovni subjekt mora postojati, poslovati i upotrebljavati ulaganje u skladu s odobrenom namjenom, ne smije na financiranom ulaganju napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu ulaganja, promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili najam ili ga premjestiti. Iznimno, moguća su odstupanja u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti. Svi troškovi iskazani su bez poreza na dodanu vrijednost. Prihvatljiva ulaganja u okviru tipa operacije 4.4.1 1. Ulaganje u građenje terasastih parcela Provodi se na zaravnjenim i stepenasto modeliranim parcelama na padinama, s ciljem njihovog privođenja poljoprivrednoj kulturi. Potpornji terasa mogu se izvoditi suhozidom, biljnim 1 U smislu ovoga natječaja javnim tijelima se ne smatraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave s obzirom da iste ne mogu ispuniti obvezu iz točke 16. Priloga 1. Natječaja

9. · 2020. 12. 24. · 20 %, te koef. 2,0 za nagibe preko 50 %), te za otoke bez javne brodske veze (koef. 1,5). Prihvatljivo je podizanje terasa na ranije terasiranom zemljištu

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 9. · 2020. 12. 24. · 20 %, te koef. 2,0 za nagibe preko 50 %), te za otoke bez javne brodske veze (koef. 1,5). Prihvatljivo je podizanje terasa na ranije terasiranom zemljištu

Ažurirana verzija od 24.12.2020.

Tip operacije 4.4.1 »Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša«

U okviru Natječaja za podmjeru 4.4. »Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s

ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena« – tipa operacije 4.4.1

»Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša« korisnici mogu podnositi zahtjeve za

potporu od 9. studenog 2020. godine (od 12:00 sati) do 11. siječnja 2021. godine (do 12:00 sati).

Prihvatljivi korisnici su:

• poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika

• javne ustanove i tijela (osim jedinica lokalne i područne/regionalne samouprave), javne

ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima

prirode1

• udruge koje se bave zaštitom i zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite

okoliša i prirode

Intenzitet potpore je do 100 % vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova, a visina potpore u

kunskoj protuvrijednosti po projektu je od 400 do 150.000 EUR.

Korisnik mora tijekom razdoblja od pet godina od datuma konačne isplate potpore ispuniti sve

obveze propisane Pravilnikom, Natječajem i ugovorom o financiranju, gospodarstvo kao

poslovni subjekt mora postojati, poslovati i upotrebljavati ulaganje u skladu s odobrenom

namjenom, ne smije na financiranom ulaganju napraviti značajne promjene koje mijenjaju

svrhu, namjenu i vrstu ulaganja, promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili

najam ili ga premjestiti. Iznimno, moguća su odstupanja u slučajevima više sile ili nastupa

izvanrednih okolnosti.

Svi troškovi iskazani su bez poreza na dodanu vrijednost.

Prihvatljiva ulaganja u okviru tipa operacije 4.4.1

1. Ulaganje u građenje terasastih parcela

Provodi se na zaravnjenim i stepenasto modeliranim parcelama na padinama, s ciljem njihovog

privođenja poljoprivrednoj kulturi. Potpornji terasa mogu se izvoditi suhozidom, biljnim

1 U smislu ovoga natječaja javnim tijelima se ne smatraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

s obzirom da iste ne mogu ispuniti obvezu iz točke 16. Priloga 1. Natječaja

Page 2: 9. · 2020. 12. 24. · 20 %, te koef. 2,0 za nagibe preko 50 %), te za otoke bez javne brodske veze (koef. 1,5). Prihvatljivo je podizanje terasa na ranije terasiranom zemljištu

Ažurirana verzija od 24.12.2020.

materijalom ili nekim drugim prirodnim materijalom iz neposredne okoline kako na ranije

terasiranim zemljištima, tako i na zemljištima koja su tek iskrčena.

Predviđen je najviši iznos potpore po dužnome metru podupore terase od 417,17 HRK/m.

Stoga je iznos potpore za otežane uvjete povećan: veliki nagib terena (koef. 1,2 za nagibe preko

20 %, te koef. 2,0 za nagibe preko 50 %), te za otoke bez javne brodske veze (koef. 1,5).

Prihvatljivo je podizanje terasa na ranije terasiranom zemljištu i/ili podizanje terasa na

novoiskrčenom zemljištu.

Slika 1. Terasasta parcela (izvor: https://pixabay.com/)

Page 3: 9. · 2020. 12. 24. · 20 %, te koef. 2,0 za nagibe preko 50 %), te za otoke bez javne brodske veze (koef. 1,5). Prihvatljivo je podizanje terasa na ranije terasiranom zemljištu

Ažurirana verzija od 24.12.2020.

1. 1. Okvirni radovi pri podizanju terasa na ranije terasiranom zemljištu

PRIPREMNI RADOVI SREDSTVO

Čišćenje raslinja oko urušenog dijela

terase, (utovar i odvoz)

čovjek, trimer/m. pila, (kamion)

Ručno uklanjanje urušenih dijelova

terase (kamen + zemlja) s

razvrstavanjem kamena

čovjek

Ručno prikupljanje-vađenje i

horizontalni transport (0 - 20 m)

dodatnog kamena s parcele

čovjek

ZIDARSKI RADOVI SREDSTVO

Gradnja potpornog suhozida visine 1

m neobrađenim ili minimalno

obrađenim kamenom uz zatrpavanje

stražnjeg lica zida kamenim

nabačajem i jalovinom

čovjek

1.2. Okvirni radovi pri podizanju terasa na novoiskrčenom zemljištu

PRIPREMNI RADOVI SREDSTVO

Strojno krčenje - uklanjanje raslinja s

korijenom, vađenje većih kamena

čovjek, bager

Kombinirano ručno-strojno

prikupljanje-vađenje, horizontalni

transport (0 -100 m) i razvrstavanje

kamena s parcele

čovjek, bager

Strojni iskop plitkog temeljnog rova čovjek, bager

ZIDARSKI RADOVI SREDSTVO

Zidanje potpornog suhozida završnih

dimenzija neobrađenim ili minimalno

obrađenim kamenom, a stražnje lice

se zatrpava kamenim nabačajem

čovjek

ZAVRŠNI RADOVI SREDSTVO

Kombinirano ručno-strojno završno

planiranje terena

čovjek, bager

Page 4: 9. · 2020. 12. 24. · 20 %, te koef. 2,0 za nagibe preko 50 %), te za otoke bez javne brodske veze (koef. 1,5). Prihvatljivo je podizanje terasa na ranije terasiranom zemljištu

Ažurirana verzija od 24.12.2020.

Svi troškovi dokazuju se računima odnosno dokumentima jednake dokazne vrijednosti.

2. Ulaganje u građenje (vanjskih) suhozida

Izgradnja novih ili rekonstrukcija postojećih suhozida, koji imaju za cilj ograđivanje parcela,

provodi se ručnim građenjem neobrađenog ili minimalno obrađenog kamena bez primjene

dodatnog vezivnog materijala, dimenzija najmanje 0,5 m, a najviše 2 metra širine, te najmanje

0,2 m i najviše 3 m visine.

Slika 2. Građenje suhozida (izvor: Ministarstvo poljoprivrede)

Za ova ulaganja predviđen je najviši iznos potpore od 739,98 HRK/m3.

Dodatno povećanje iznosa potpore za otežane uvjete uključuje: za veliki nagib terena (koef. 1,2

za nagibe preko 20 %, te koef. 2,0 za nagibe preko 50 %), a za otoke bez javne brodske veze

(koef. 1,5).

Prihvatljiva je rekonstrukcija postojećeg suhozida i/ili izgradnja novog suhozida.

Page 5: 9. · 2020. 12. 24. · 20 %, te koef. 2,0 za nagibe preko 50 %), te za otoke bez javne brodske veze (koef. 1,5). Prihvatljivo je podizanje terasa na ranije terasiranom zemljištu

Ažurirana verzija od 24.12.2020.

2.1. Okvirni radovi pri obnovi suhozida s mjestimično većim oštećenjima

PRIPREMNI RADOVI SREDSTVO

Krčenje grmlja i manjih stabala u

pojasu 2 m sa svake strane suhozida,

(utovar i odvoz)

čovjek,

trimer/m.pila, (kamion)

Ručno uklanjanje urušenih dijelova

suhozida, s razvrstavanjem kamena

čovjek

Ručno prikupljanje-vađenje i

horizontalni transport (0-20 m)

dodatnog kamena s parcele

čovjek

ZIDARSKI RADOVI SREDSTVO

Gradnja suhozida neobrađenim ili

minimalno obrađenim kamenom

čovjek

2.2. Okvirni radovi pri izgradnja novog suhozida

PRIPREMNI RADOVI SREDSTVO

Krčenje grmlja i manjih stabala u

pojasu 2 m sa svake strane suhozida,

(utovar i odvoz)

čovjek,

trimer/m.pila, (kamion)

Ručno uklanjanje urušenih dijelova

suhozida, s razvrstavanjem kamena

čovjek

Kombinirano ručno-strojno

prikupljanje-vađenje, horizontalni

transport (0-100 m) i sortiranje

kamena s parcele

čovjek, bager

ZIDARSKI RADOVI SREDSTVO

Gradnja suhozida neobrađenim ili

minimalno obrađenim kamenom

čovjek

Svi troškovi dokazuju se računima odnosno dokumentima jednake dokazne vrijednosti.

Page 6: 9. · 2020. 12. 24. · 20 %, te koef. 2,0 za nagibe preko 50 %), te za otoke bez javne brodske veze (koef. 1,5). Prihvatljivo je podizanje terasa na ranije terasiranom zemljištu

Ažurirana verzija od 24.12.2020.

3. Ulaganje u sadnju živica

Obuhvaća sadnju višegodišnjeg raslinja u isprekidanom dvostrukom redu uz prosječan razmak

sadnje od 40 cm (šest biljaka na dužni metar). Propisane zavičajne biljne vrste poput: pasje ruže

(Rosa canina), graba (Carpinus betulus), crne bazge (Sambucus nigra), drijenka (Cornus mas),

svibovine (Cornus sanguinea), trnine (Prunus spinosa), divlje trešnje (Prunus avium) i dr.

trebaju biti posađene u živicu linearnog oblika, minimalne dužine 10 metara, maksimalne širine

2 metra, koju čine minimalno tri zavičajne vrste od kojih je svaka zastupljena s najmanje 20 %.

Za ovo ulaganje predviđen je najviši iznos potpore od 120,23 HRK/m.

U navedeni iznos uključeno je sljedeće:

• troškovi biljnog materijala: sadnice

• pripremni radovi: čišćenje terena od korova, iskop jarka za živicu s odstranjivanjem

gornjih slojeva lopatom i bacanjem u hrpe, rahljenje donjeg sloja jarka, uklanjanje

korijenja i kamenja

• sadnja biljnih vrsta: ručna sadnja živice, bez busa i jednokratno zalijevanje

Svi troškovi dokazuju se računima odnosno dokumentima jednake dokazne vrijednosti.

4. Uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta na jednokratnoj osnovi

Invazivna strana vrsta je strana vrsta za koju je utvrđeno da njezino unošenje ili širenje

ugrožava ili štetno utječe na bioraznolikost i okoliš.

Potporu je moguće ostvariti za uklanjanje slijedećih invazivnih stranih vrsta tijekom tri

kalendarske godine:

• pajasen - Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

Slika 3. Pajasen (izvor: https://pixabay.com/)

Page 7: 9. · 2020. 12. 24. · 20 %, te koef. 2,0 za nagibe preko 50 %), te za otoke bez javne brodske veze (koef. 1,5). Prihvatljivo je podizanje terasa na ranije terasiranom zemljištu

Ažurirana verzija od 24.12.2020.

• amorfa ili čivitnjača - Amorfa fruticosa L.,

Slika 4. Čivitnjača (izvor: https://pixabay.com/)

• vrste iz roda Reynoutria spp. (Reynoutria japonica, R. sachalinesis i Reynoutria x

bohemica)

- japanski dvornik - Reynoutria japonica

Slika 5. Japanski dvornik (izvor: https://pixabay.com/)

Page 8: 9. · 2020. 12. 24. · 20 %, te koef. 2,0 za nagibe preko 50 %), te za otoke bez javne brodske veze (koef. 1,5). Prihvatljivo je podizanje terasa na ranije terasiranom zemljištu

Ažurirana verzija od 24.12.2020.

- sahalinski dvornik - Reynoutria sachalinesis

Slika 6. Sahalinski dvornik (izvor: https://pixabay.com/)

- hibridni dvornik - Reynoutria x bohemica

Slika 7. Hibridni dvornik (izvor: https://commons.wikimedia.org)

Page 9: 9. · 2020. 12. 24. · 20 %, te koef. 2,0 za nagibe preko 50 %), te za otoke bez javne brodske veze (koef. 1,5). Prihvatljivo je podizanje terasa na ranije terasiranom zemljištu

Ažurirana verzija od 24.12.2020.

• bagrem - Robinia pseudoacacia L.

Slika 8. Bagrem (izvor: https://pixabay.com/)

Iznos potpore određuje se prema razini zaraslosti, vrsti i području.

• Uklanjanje invazivnih stranih vrsta izvan zaštićenih područja

a) pajasen - Ailanthus altissima i bagrem - Robinia pseudoacacia

• I. razina zaraslosti - prevladavajuće biljke u zeljastoj fazi visine do 50 cm (2,43 HRK/m2

/1,40 HRK/m2 /0,90 HRK/m2)

• II. razina zaraslosti - prevladavajuće drvenaste biljke visine do 1 m (5,18 HRK/m2 /1,40

HRK/m2 /0,90 HRK/m2)

• III. razina zaraslosti - prevladavajuća stabla promjera debla iznad 20 cm (11,97 HRK/ m2

/1,40 HRK/m2 /0,90 HRK/m2)

b) amorfa - Amorfa fruticosa i Reynoutria spp.

• I. razina zaraslosti (2,43 HRK/m2/ 1,40 HRK/m2/ 0,90 HRK/m2)

• II. razina zaraslosti (5,18 HRK/m2 /1,40 HRK/m2 / 0,90 HRK/m2)

• Uklanjanje invazivnih stranih vrsta u zaštićenim područjima

Prilikom uklanjanja invazivnih stranih vrsta u zaštićenim područjima umjesto kemijskih

sredstava koriste se dodatne mehaničke mjere.

a) pajasen - Ailanthus altissima i bagrem - Robinia pseudoacacia

Page 10: 9. · 2020. 12. 24. · 20 %, te koef. 2,0 za nagibe preko 50 %), te za otoke bez javne brodske veze (koef. 1,5). Prihvatljivo je podizanje terasa na ranije terasiranom zemljištu

Ažurirana verzija od 24.12.2020.

• I. razina zaraslosti - prevladavajuće biljke u zeljastoj fazi visine do 50 cm (3,19 HRK/m2

/1,50 HRK/m2 /1,00 HRK/m2)

• II. razina zaraslosti - prevladavajuće drvenaste biljke visine do 1 m (5,43 HRK/m2 /1,50

HRK/m2 /1,00 HRK/m2)

• III. razina zaraslosti - prevladavajuća stabla promjera debla iznad 20 cm (12,82 HRK/m2

/1,50 HRK/m2 / 1,00 HRK/m2)

b) amorfa - Amorfa fruticosa i Reynoutria spp.

• I. razina zaraslosti (3,19 HRK/m2/1,50 HRK/m2/1,00 HRK/ m2)

• II. razina zaraslosti (5,43 HRK/m2/1,50 HRK/m2 /1,00 HRK/m2)

Svi troškovi dokazuju se računima odnosno dokumentima jednake dokazne vrijednosti.

Razinu zaraslosti određuje Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva

Ministarstva poljoprivrede (bivša Savjetodavna služba).

Prilikom uklanjanja invazivnih stranih vrsta, sav nastao biljni materijal potrebno je (radi

sprječavanja daljnjeg širenja), adekvatno zbrinuti na lokaciji, predati na energetsko zbrinjavanje

u bioelektranama ili predati ovlaštenoj osobi za gospodarenje biootpadom, sukladno evidenciji

u informacijskom sustavu gospodarenja otpadom pri Ministarstvo gospodarstva i održivog

razvoja. Registar dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom možete pronaći na sljedećoj

poveznici: http://regdoz.azo.hr/ .

Adekvatnim zbrinjavanjem na lokaciji smatra se kompostiranje (osim za vrste roda Reynoutria

spp.), energetska upotreba (korištenje za ogrjev) ili spaljivanje suhog biljnog materijala u skladu

s propisima koji reguliraju zaštitu od požara.

Radne strojeve potrebno je očistiti nakon uklanjanja biljnog materijala, a očišćeni materijal na

isti način zbrinuti.

5. Kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom u područjima

rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka

Električna ograda se postavlja oko mjesta na kojem stoka pase preko dana, odnosno oko

torova/nastambi za noćno držanje stoke te oko pčelinjaka.

Page 11: 9. · 2020. 12. 24. · 20 %, te koef. 2,0 za nagibe preko 50 %), te za otoke bez javne brodske veze (koef. 1,5). Prihvatljivo je podizanje terasa na ranije terasiranom zemljištu

Ažurirana verzija od 24.12.2020.

Slika 9. Električni pastir (izvor: https://pixabay.com/)

Preporuka je da se na površinama za ispašu ograđenima električnim pastirom provodi

pregonsko pašarenje.

Električna ograda mora se koristiti u skladu s uputama proizvođača. Ograda mora biti uvijek

pod naponom i njenu ispravnost treba provjeravati najmanje jednom dnevno.

Korisnici koji ulažu u nabavu električnog pastira moraju se baviti odgovarajućom stočarskom

proizvodnjom u trenutku objave natječaja na e-savjetovanju.

Predviđeni najviši iznos potpore zbog specifičnosti terena su različiti:

• u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri - 48,15 HRK/m

• na otocima - 56,99 HRK/m

Iznosi se odnose na kompletnu profesionalnu električnu ogradu sa montažom.

6. Kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjaka) u područjima rasprostranjenosti

velikih zvijeri i otoka

Pas tornjak mora biti iz legla registriranog uzgajivača i imati rodovnicu (rodovni list) izdanu od

strane ovlaštene institucije, Hrvatskog kinološkog saveza ili druge članice međunarodne

kinološke organizacije (FCI). Dozvoljeno je nabavljati najviše do dva psa iz istog legla, a kada

je s obzirom na veličinu stada i prisutnost velikih zvijeri potrebno da uz stado bude više pasa,

Page 12: 9. · 2020. 12. 24. · 20 %, te koef. 2,0 za nagibe preko 50 %), te za otoke bez javne brodske veze (koef. 1,5). Prihvatljivo je podizanje terasa na ranije terasiranom zemljištu

Ažurirana verzija od 24.12.2020.

štenad mora biti podrijetlom iz različitih legala što se utvrđuje rodovnicom. Prihvatljiva je

kupnja šteneta ne starijeg od 3 mjeseca.

Radi praćenja razvoja i odgoja autohtonog pastirskog psa potrebno je osigurati kontinuiranu

suradnju sa uzgajivačem od kojeg korisnik kupuje psa, što mora biti klauzula navedena u

predugovoru/ugovoru o kupoprodaji.

Slika 10. Pas tornjak (autor: Šandor Horvath)

Broj pastirskih pasa za koji se može zatražiti potpora ovisi o veličini stada kojeg korisnik

posjeduje.

Broj grla u stadu Broj pasa

do 25 1

26 - 100 do 2

101 - 150 do 3

151 - 200 do 4

201 - 300 do 5

301 - 500 do 6

Za stada veća od 500 grla stoke dolazi po jedan dodatni pas na svakih dodatnih 100 grla stoke.

Korisnici koji ulažu u nabavu pastirskog psa moraju se baviti odgovarajućom stočarskom

proizvodnjom u trenutku objave natječaja na e-savjetovanju.

Page 13: 9. · 2020. 12. 24. · 20 %, te koef. 2,0 za nagibe preko 50 %), te za otoke bez javne brodske veze (koef. 1,5). Prihvatljivo je podizanje terasa na ranije terasiranom zemljištu

Ažurirana verzija od 24.12.2020.

Za ovo ulaganje najviši iznos potpore iznosi 3.500,00 HRK/kom.

7. Izgradnja novih (jednostavnih) nastambi za stoku u područjima

rasprostranjenosti velikih zvijeri

Nastambe su namijenjene sklanjanju životinja i zaštitu od napada velikih zvijeri za vrijeme

ispaše, stoga je dozvoljena njihova gradnja samo na poljoprivrednom zemljištu koje se koristi

za ispašu stoke.

Nastamba može biti građena od bilo kojeg materijala pod uvjetom da zadovoljava svrhu i

namjenu zbog koje se gradi, a treba se sastojati minimalno od:

• tri puna zida (ako imaju otvore moraju na njima imati mrežu) s nadstrešnicom

• četvrtom stranom minimalne visine 2,30 metara od armaturne mreže, koja u donjem

dijelu ima gustu žičanu mrežu učvršćenu ili ukopanu u podlogu i

• krova.

Površina nastambe ovisi o vrsti stoke za koju se gradi.

Vrsta stoke za koju se gradi nastamba Najviša prihvatljiva (neto) površina po grlu

stoke

krave * 7,44 m2

ovce i koze * 1,62 m2

konji 10 m2

magarci 6 m2

* u prihvatljivu površinu nastambe po kravi uključeno je 0,8 teladi godišnje, a po ovci/kozi 1,2 janjadi/jaradi

godišnje

Prihvatljiva površina određuje se prema brojnom stanju odraslih grla stoke u koje je uključen i

podmladak.

Starosna dob podmlatka:

• telad do 6 mjeseci starosti

• janjad i jarad do 6 mjeseci starosti

• ždrijebad do 1 godine starosti

• pulad do 1 godine starosti.

Kategoriju stoke provjerava Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

na dan podnošenja zahtjeva za potporu.

Korisnici se moraju baviti odgovarajućom stočarskom proizvodnjom u trenutku objave

natječaja na e-savjetovanju.

Za ova ulaganja predviđeni su sljedeći najviši iznosi potpore:

• zidana nastamba - 1.287,54 HRK/m2

• drveno-betonska nastamba - 877,63 HRK/m2

• čelično-betonska nastamba - 1.368,48 HRK/m2 .

Page 14: 9. · 2020. 12. 24. · 20 %, te koef. 2,0 za nagibe preko 50 %), te za otoke bez javne brodske veze (koef. 1,5). Prihvatljivo je podizanje terasa na ranije terasiranom zemljištu

Ažurirana verzija od 24.12.2020.

Gradnja nastambi za stoku moguća je na poljoprivrednom zemljištu koje se koristi za ispašu

stoke, što bi u naravi bila zemljišta koja su evidentirana kao livada, pašnjak ili krški pašnjak.

Ako zemljište pri podnošenju zahtjeva za potporu nije evidentirano u ARKOD sustav, prilikom

podnošenja zahtjeva za isplatu mora biti evidentirano u ARKOD sustavu kao livada, pašnjak ili

krški pašnjak.

Page 15: 9. · 2020. 12. 24. · 20 %, te koef. 2,0 za nagibe preko 50 %), te za otoke bez javne brodske veze (koef. 1,5). Prihvatljivo je podizanje terasa na ranije terasiranom zemljištu

Ažurirana verzija od 24.12.2020.

Prikaz primjera nastambe za stoku za zaštitu od velikih zvijeri

Slika 11. Prikaz primjera nastambe za stoku za zaštitu od velikih zvjeri (izvor: Agronomski

fakultet u Zagrebu, Studija kalkulacije troškova za podmjeru 4.4. »Potpora za neproduktivna

ulaganja vezana uz očuvanje okoliša«)

7.1. Okvirni radovi pri izgradnji zidane nastambe za stoku

Zemljani radovi

Armirano betonski radovi

Izolaterski

Zidarski radovi

Bravarski radovi

7.2. Okvirni radovi pri izgradnji drvene nastambe

(s betonskim elementima)

Zemljani radovi

Armirano betonski radovi

Drvena konstrukcija

Limarski radovi

Bravarski radovi

Page 16: 9. · 2020. 12. 24. · 20 %, te koef. 2,0 za nagibe preko 50 %), te za otoke bez javne brodske veze (koef. 1,5). Prihvatljivo je podizanje terasa na ranije terasiranom zemljištu

Ažurirana verzija od 24.12.2020.

7.3. Okvirni radovi pri izgradnji čelične nastambe

(s betonskim elementima)

Zemljani radovi

Armirano betonski radovi

Krovna čelična konstrukcija

Limarski radovi

Bravarski radovi

8. Ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke

Moguće je ostvariti potpore za lokve (ograničena vodena staništa nastala prirodno ili ljudskom

aktivnošću) dimenzija od 10 m2 do 100 m2 (s dnom od prirodnog materijala), koje su se koristile

ili se koriste za napajanje stoke.

Slika 12. Lokva za napajanje stoke (autor: Dubravko Dender)

Prihvatljiva je obnova lokve s popratnim suhozidom i obnova lokve bez izgradnje popratnog

suhozida.

Visina potpore za obnovu lokve bez obnove obzida iznosi 129,10 HRK/m2, dok se za lokve s

obnovom obzida (suhozida) troškovi uvećavaju za 382,48 HRK/m obzida.

Page 17: 9. · 2020. 12. 24. · 20 %, te koef. 2,0 za nagibe preko 50 %), te za otoke bez javne brodske veze (koef. 1,5). Prihvatljivo je podizanje terasa na ranije terasiranom zemljištu

Ažurirana verzija od 24.12.2020.

8.1.Okvirni radovi pri obnovi lokve za napajanje stoke

RADOVI SREDSTVO

Čišćenje neposrednog okoliša

lokve od nepotrebne vegetacije

čovjek, trimer/m.pila, (kamion)

Ispumpavanje vode iz lokvi motorne pumpe

Čišćenje lokvi

čovjek + sitni alati

Iskop viška zemlje, mulja,

vegetacije iz lokve

čovjek + sitni alati, bager

Odvoz i zbrinjavanje viška zemlje i

mulja s dna lokve

kamion

Nabava i dovoz gline te utvrđivanje

dna

kamion

Dovoz vode i punjenje lokve

kamion-cisterna

9. Kupnja poljoprivrednog zemljišta

Prihvatljiva je kupnja poljoprivrednog zemljišta za realizaciju projekta, do 10 % vrijednosti

ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova) za ulaganja u građenje terasastih

parcela, ulaganja u građenje suhozida i izgradnju novih nastambi za stoku u područjima

rasprostranjenosti velikih zvijeri (do 10 % od vrijednosti ulaganja na koje se kupnja zemljišta

odnosi).

Prihvatljivima se smatraju samo troškovi nastali nakon podnošenja zahtjeva za potporu osim

općih troškova i troškova kupnje zemljišta radi realizacije projekta koji su prihvatljivi ako su

nastali i prije (ali ne prije 1. siječnja 2014. godine).

Najčešća pitanja korisnika

• Kako korisnik može utvrditi nalazi li se lokacija ulaganja na području ekološke

mreže NATURA 2000?

Korisnik može utvrditi je li lokacija ulaganja na području ekološke mreže koristeći

Bioportal - web portal informacijskog sustava zaštite prirode, koji sadrži i GIS preglednik

te osigurava javni pristup informacijama i transparentno dijeljenje podataka

(http://www.bioportal.hr/gis/).

• Mora li ugovor zakupu/najmu/služnosti/plodouživanju/ koncesiji koje nije u

vlasništvu korisnika biti upisan u zemljišne knjige?

Ugovor o zakupu/najmu/služnosti/plodouživanju/ koncesiji ne mora biti upisan u zemljišne

knjige.

Page 18: 9. · 2020. 12. 24. · 20 %, te koef. 2,0 za nagibe preko 50 %), te za otoke bez javne brodske veze (koef. 1,5). Prihvatljivo je podizanje terasa na ranije terasiranom zemljištu

Ažurirana verzija od 24.12.2020.

Ugovor mora biti sklopljen između korisnika i vlasnika zemljišta koji je kao vlasnik upisan

u zemljišne knjige.

• Gdje se može podnijeti zahtjev za ishođenje suglasnosti Ministarstva poljoprivrede

za ulaganja na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike hrvatske?

Suglasnost Ministarstva poljoprivrede za ulaganja na šumskom zemljištu u vlasništvu RH

(ako je isto dozvoljeno prostornim planom JLS) korisnik ishodi u upravi nadležnoj za

šumarstvo Ministarstva poljoprivrede. Upite vezane za ishođenje predmetne suglasnosti

možete poslati na e-mail adresu: [email protected] ili pisanim putem na adresu

Ministarstva poljoprivrede. Zahtjeva mora biti usklađen s člankom 71. Zakona o šumama

(»Narodne novine«, br. 8/2018, 15/2018, 98/2019 i 32/2020).

• Na koji način će se obaviti izračun cijene po m3 suhozida kod ulaganja u

izgradnju/rekonstrukciju suhozida? Hoće li se m3 obračunavati prema potrebnoj

količini nabavljenog materijala (kamena) ili prema dimenzijama izgrađenog zida?

Cijena se izračunava prema dimenzijama izgrađenog/obnovljenog suhozida, a temeljem

računa ili dokumenata jednake dokazne vrijednosti.

• Mora li korisnik koji ima namjeru prijaviti više aktivnosti za koje je potreban

idejni projekt (izgradnja nastambi, terasa, suhozida, obnova, postavljanje el.

pastira) izraditi idejne projekte za svaku aktivnost posebno ili je prihvatljiv jedan

idejni projekt koji će obuhvatiti više aktivnosti?

Prihvatljiv je jedan idejni projekt koji mora sadržavati minimalno podatke koji su navedeni

u točki 12. Priloga 4. Natječaja za svako pojedino ulaganje/aktivnost.

• Mora li OPG neobveznik javne nabave prikupiti ponude putem Portala ponuda ili

samostalno od izvođača radova? Je li potrebno prikupiti više ponuda ili je

dovoljna jedna?

Korisnici neobveznici javne nabave i obveznici javne nabave kada provode jednostavnu

nabavu obvezni su dostaviti odabranu ponudu prilikom podnošenja zahtjeva za potporu.

Korisnik nije obvezan provesti postupak nabave putem Portala ponuda te nije potrebno

prikupiti više ponuda.

• Mogu li suhozidi koji se grade/obnavljaju biti po sredini parcele ili moraju biti oko

parcele kako je ucrtana u zemljišnim knjigama?

Za potporu su prihvatljivi samo vanjski suhozidi tj. suhozidi oko parcele.

• Treba li za pravdanje troška kupnje zemljišta koje je kupljeno prije podnošenja

zahtjeva za potporu dostaviti Elaborat procjene tržišne vrijednosti zemljišta?

Iako je kupnja zemljišta nastala prije podnošenja Zahtjeva za potporu, u slučaju kupnje

poljoprivrednog zemljišta za ulaganja u građenje terasastih parcela, ulaganja u građenje

suhozida i izgradnju novih nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri

korisnik je obvezan dostaviti Elaborat procjene tržišne vrijednosti zemljišta, ovjeren od

ovlaštenog sudskog vještaka. Ako je iznos iz Elaborata procjene tržišne vrijednosti

nekretnine niži od iznosa navedenog u predugovoru/ugovoru o kupoprodaji nekretnina,

Page 19: 9. · 2020. 12. 24. · 20 %, te koef. 2,0 za nagibe preko 50 %), te za otoke bez javne brodske veze (koef. 1,5). Prihvatljivo je podizanje terasa na ranije terasiranom zemljištu

Ažurirana verzija od 24.12.2020.

prihvatljiv iznos za kupnju zemljišta je iznos naveden u Elaboratu procjene tržišne

vrijednosti nekretnine.

• Mogu li se u izračun prihvatljive površine za gradnju nastambe za krave od 7,44

m2 uključiti i junice starosti 1 - 2 godine, te ako mogu s kolikom površinom se mogu

uključiti?

Površina od 7,44 m2 prihvatljiva je za sve kategorije goveda osim teladi.

• Koja se dokumentacija prihvaća kao potvrda o nagibu terena većem od 20 %, radi

uvećanja cijene za suhozide?

Ako korisnik traži uvećanje iznosa potpore zbog otežanih uvjeta – nagiba terena većeg od

20 % u Glavnom projektu/Idejnom projektu/Idejnom rješenju treba biti naveden podatak o

nagibu terena. Glavni projekt/Idejni projekt/Idejno rješenje moraju biti ovjereni i potpisani

od strane ovlaštenog projektanta.

• Gdje je moguće preuzeti predložak Potvrde o razini zaraslosti invazivnim stranim

vrstama koja je potrebna za podnošenje zahtjeva za potporu ?

Predložak Potvrde korisnik preuzima iz mape »Predlošci i upute 4.4.1. « koja se nalazi na

mrežnoj stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

• Natječajem je propisano da se pri sadnji živica moraju koristiti najmanje 3

zavičajne vrste živice i da svaka mora biti zastupljena najmanje 20 %. Može li

preostalih 40 % činiti živica koja se ne nalazi na popisu u Prilogu 7.?

Za sadnju živica prihvatljive su samo zavičajne vrste navedene u Prilogu 7. Natječaja.

• Može li se ulagati u više vrsta prihvatljivih ulaganja npr. ulaganje u kupnju

električnog pastira s pripadajućom opremom u područjima rasprostranjenosti

velikih zvjeri i ulaganje u izgradnju novih (jednostavnih) nastambi za stoku u

područjima rasprostranjenosti velikih zvjeri?

Korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za više ulaganja iz Priloga 3., vodeći računa da

su ispoštovane odredbe za svako pojedino ulaganje.

• U Prilogu 4. - Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu, točka 12. piše da

za ulaganje u izgradnju novih nastambi za stoku na području rasprostranjenosti

treba dostaviti: Glavni projekt/Idejni projekt/Idejno rješenje te troškovnik

projektiranih radova, u skladu sa Zakonom o gradnji. Ukoliko se radi o

jednostavnim građevinama, dovoljan je Idejni projekt/Idejno rješenje. Je li

nastamba za stoku jednostavna građevina? Je li dovoljan samo Idejni

projekt/Idejno rješenje?

Izgradnja jednostavne građevine namijenjene sklanjanju stoke i zaštiti od napada velikih

zvijeri, mora biti u skladu s člankom 1. i člankom 2., stavkom 1., točkom 18b. Pravilnika o

jednostavnim i drugim građevinama i radovima (»Narodne novine«, br. 112/17, 34/18,

36/19, 98/19 i 31/20). U skladu s navedenim, za izgradnju nastambe nije potrebno ishoditi

građevinsku dozvolu niti izraditi Glavni projekt.

Page 20: 9. · 2020. 12. 24. · 20 %, te koef. 2,0 za nagibe preko 50 %), te za otoke bez javne brodske veze (koef. 1,5). Prihvatljivo je podizanje terasa na ranije terasiranom zemljištu

Ažurirana verzija od 24.12.2020.

Međutim, u slučaju ulaganja u građenje (izgradnja, rekonstrukcija ili izvedba radova) koje

se u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima može izvoditi

bez Glavnog projekta, potrebno je učitati u AGRONET Idejni projekt /Idejno rješenje koji

sadrži opisni i grafički dio, ovjeren i potpisan od strane ovlaštenog projektanta. Troškovnik

projektiranih radova je potrebno učitati ako troškovnik nije sastavni dio Glavnog projekta/

Idejnog projekta/ Idejnog rješenja.

Idejno rješenje/Idejni projekt između ostalog mora sadržavati podatke o relevantnom članku

i stavku Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima iz Priloga 3. Natječaja, površini

nastambe, kategoriji životinja za koje se gradi nastamba, podatke o tipu nastambe

(primjerice zidana nastamba, drveno-betonska nastamba ili čelično-betonska nastamba),

tehničke specifikacije nastambe i sl.

Također, korisnik prilikom popunjavanja zahtjeva za potporu mora učitati ovjerenu i

potpisanu izjavu projektanta o usklađenosti ulaganja u izgradnju novih nastambi za stoku u

područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri sa specifikacijom prihvatljivih troškova iz

Priloga 3. Natječaja.

• Je li potrebno pri podnošenju zahtjeva za potporu priložiti vlasnički list za

zemljište na kojem će se provesti ulaganje u kupnju električnog pastira i izgradnju

novih nastambi za stoku na područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri?

Sukladno Prilogu 4. Natječaja korisnici nisu obvezni dostaviti vlasnički list. Agencija za

plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju pri administrativnoj kontroli zahtjeva

za potporu provjerava vlasništvo nad lokacijom ulaganja provjerom u Zajedničkom

informacijskom sustavu zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) odnosno provjerom tzv. e-

izvatka.

• Tko će mi u ime Republike Hrvatske dati suglasnost za izgradnju nastambe za

krave? Vlasnik sam 4/5 dijela čestice na kojoj će se nastamba graditi, a 1/5 je

vlasnik Republika Hrvatska.

Ministarstvo poljoprivrede, temeljem članka 83. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom

zemljištu („Narodne novine“, br. 20/2018) izdaje suglasnost korisnicima poljoprivrednog

zemljišta u vlasništvu države za postavljanjem jednostavnih građevina u svrhu

poljoprivredne proizvodnje, sukladno posebnom propisu kojim se reguliraju jednostavne

građevine.

Ukoliko korisnik nema reguliran pravni odnos za korištenje državnog dijela suvlasničke

čestice (ugovor o zakupu) može poslati zahtjev Ministarstvu poljoprivrede, Sektoru za

poljoprivredno zemljište pozivom na članak 37. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim

pravima („Narodne novine“, br. 81/2015, pročišćeni tekst).