8M Opsta angiologija

 • View
  145

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

interna medicina

Text of 8M Opsta angiologija

 • OPTA ANGIOLOGIJA Deo anatomije koji prouava cirkulatorni sistem.

  Cirkulatorni sistem ine: krvni sistem srce i krvni sudovi

  kardiovaskularni sistem limfni sistem limfni vorovi i limfni sudovi.

  Funkcija cirkulatornog sistema je transportna.

  download provided by www.perpetuum-lab.com.hr

 • Kardiovaskularni sistem (systema cardiovasculare)

  Srce pokretaka snaga, pumpa krv Krvni sudovi sistem cevi koji nosi krv kroz

  organizam: arterije, kapilarna mrea i vene Krvotok kretanje krvi kroz organizam

  download provided by www.perpetuum-lab.com.hr

 • Mali ili pluni krvotok obezbeuje razmenu gasova u pluima plune arterije nose redukovanu krv iz srca u plua plune vene vraaju oksigenisanu krv iz plua u srce

  Veliki ili sistemski krvotok obezbeuje razmenu gasova, hranljivih materija i produkata metabolizma u tkivima aorta i njene grane nose oksigenisanu

  krv do svih elija gornja i donja uplja vena i sinus

  coronarius - donose redukovanu krv iz organizma do srca

  download provided by www.perpetuum-lab.com.hr

 • Portalni krvotok poseban oblik mikrocirkulacije Krv jedne kapilarne mree se uliva

  u ire sudove, koji se ponovo rasipaju u kapilarnu mreu.

  1. venski portalni krvotok - u jetri i hipofizi

  2. arterijski portalni krvotok u bubregu

  download provided by www.perpetuum-lab.com.hr

 • Krvni sudovi

  arterije odnose krv od srca vene vraaju krv u srce kapilari - kapilarna mrea izmeu arterijskog i

  venskog sistema

  download provided by www.perpetuum-lab.com.hr

 • Kalibar (veliina) krvnih sudova

  Aorta - najvei krvni sud organizma (oko 30mm)

  Arterije prema veliini: velike, srednje, male i najmanje (arteriole oko 0,3mm).

  Kapilari najmanji oko 8m Sinusoidni kapilari veih

  dimenzija, nepravilnog oblika, u endokrinim lezdama i hematopoeznim organima

  download provided by www.perpetuum-lab.com.hr

 • Kalibar krvnih sudova

  Venule najsitniji venski krvni sudovi, nastavljaju se na kapilare postkapilarne sabirne miinog tipa

  Vene - sabirni krvni sudovi

  download provided by www.perpetuum-lab.com.hr

 • Grananje krvnih sudova Arterijsko stablo pobone ili kolateralne grane

  - dendritino grananje - odvajaju se pod razliitim

  uglom rekurentne zavrne ili terminalne grane - bifurkacija

  Vensko stablo poetne grane ili korenovi pritoke

  download provided by www.perpetuum-lab.com.hr

 • Pravac krvnih sudova Najkrai put do organa Izuzeci: pomeranje organa tokom razvoja menjanje poloaja, oblika i

  zapremine organa

  Odnosi krvnih sudova arterije obino dublje od vena vene prema dubini delimo na: povrinske (vv. superficiales) u

  potkonom tkivu, ne prate arterije duboke (vv. profundae) obino u

  paru, meusobno povezane, prate arterije (vv. comitantes),

  download provided by www.perpetuum-lab.com.hr

 • Odnosi krvnih sudova

  Sa kostima: ostavljaju otiske prolaze kroz otvore

  Sa zglobovima: uvek na strani na kojoj se vri

  fleksija zgloba Sa miiima u meuprostoru izmeu

  miinih grupa Sa nervima grade neurovaskularna stabla

  download provided by www.perpetuum-lab.com.hr

 • Anastomoze Spojevi izmeu krvnih sudova Znaaj uspostavljanje kolateralnog krvotoka, u

  hirurgiji Podela prema nainu spajanja:

  1. po tipu kraj sa krajem formira se luk (arkada)

  2. pomou poprenog suda 3. pomou konvergencije 4. u vidu mree (rete arteriosum et venosum)

  Terminalne arterije one koje nemaju anastomoze Funkcionalno terminalne one ije anastomoze nisu

  dovoljne za uspostavljanje krvotoka

  Arteriovenske anastomoze direktni spojevi malih arterija i vena

  download provided by www.perpetuum-lab.com.hr

 • Graa krvnih sudova

  Zalisci vena (valvulae venosae) polumeseasti nabori unutranjeg sloja zida ee u venama donje polovine tela

  download provided by www.perpetuum-lab.com.hr

 • Limfni sistem (systema lymphoideum)

  Funkcija odstranjivanje vika meuelijske tenosti i njen transport do krvi

  Limfotok je jednosmeran od tkiva prema srcu

  Limfni sistem nema CNS, ona jabuica, unutranje uho, kotana sr, zub i hrskavica

  Delovi sistema: limfni sudovi limfatino tkivo

  limfatini organi: limfni vorovi (nodi lymphoidei s. nodi lymphatici), slezina, krajnici

  difuzno rasporeeno limfatino tkivo

  download provided by www.perpetuum-lab.com.hr

 • Limfni sudovi

  limfni kapilari limfni sudovi (vasa lymphatica)

  povrni i duboki sabirni sudovi (trunci lymphatici) limfni kanali (ductus lymphatici)

  ductus thoracicus ductus lymphaticus dexter

  download provided by www.perpetuum-lab.com.hr

 • ema uenja krvnih sudova

  1. Srpski i latinski naziv krvnog suda 2. Granice 3. Put i odnosi 4. Grane - put i vaskularno podruje:

  1. bone 2. zavrne

  download provided by www.perpetuum-lab.com.hr