8.18 Gemeentespecifieke bijlage Barendrecht ... Bedrijventerrein Reijerwaard 13,6 Bedrijventerrein Vaanpark

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 8.18 Gemeentespecifieke bijlage Barendrecht ... Bedrijventerrein Reijerwaard 13,6 Bedrijventerrein...

 • Europese aanbesteding 2007-005979, 28 maart 2007 241

  8.18 Gemeentespecifieke bijlage Barendrecht

  8.18.1 Achtergrondinformatie

  Barendrecht is een kleine stad (43.000 inwoners) met alle voorzieningen van de grote stad om

  de hoek, maar ook de voordelen van een groene, gemoedelijke en levendige gemeenschap. In

  Barendrecht is het goed wonen, in een veilige, schone en groene leefomgeving. Het

  woningaanbod is uiterst gevarieerd. Daarnaast is er in Barendrecht op het gebied van cultuur en vrije tijd meer dan voldoende te beleven. Zo kent Barendrecht bijvoorbeeld veel en

  kwalitatief goede sportaccommodaties en sportverenigingen. Het goede woon- en leefklimaat

  dankt Barendrecht onder meer aan een economisch sterke positie. De gemeente is als het gaat

  om economische prestaties de zesde gemeente van Nederland en de best presterende

  gemeente van Zuid-Holland. Barendrecht is een goede vestigingsplaats voor bedrijven, biedt hierdoor veel werkgelegenheid en de werkloosheid onder inwoners is dan ook laag.

  Barendrecht is zich bewust van de unieke strategische positie, waarbij de gemeente een

  verbinding vormt tussen Rotterdam, het Drechtstedengebied en de Hoeksche Waard.

  Figuur 8.1 Luchtfoto gemeente Barendrecht

  8.18.2 Organisatie

  De organisatie van de gemeente Barendrecht is in beweging. Barendrecht heeft net het

  directiemodel ingevoerd en is aan het doorgroeien naar een vraaggerichte organisatie, waarbij

  het organisatiemodel in 2009 mogelijk sterk gewijzigd zal zijn ten opzichte van de huidige

  inrichting.

 • Europese aanbesteding 2007-005979, 28 maart 2007 242

  Figuur 8.2 Organigram gemeente Barendrecht

  8.18.3 Visie op (elektronische) dienstverlening

  Visie en ambities ten aanzien van (elektronische) dienstverlening

  De Barendrechtse Barometer en diverse landelijke en regionale onderzoeken tonen aan dat de

  inwoners van Barendrecht de dienstverlening van hun gemeente ruim voldoende vinden. Het

  college ziet dit als een blijk van waardering voor de prestaties van de gehele organisatie en

  blijft werken aan een klantgerichte benadering. Het college hecht er veel waarde aan dat deze monitoring continu plaatsvindt en koppelt de resultaten steeds terug naar raad en inwoners.

  Door de ontwikkeling naar een vraaggerichte organisatie denkt het college nog beter aan de

  vraag van de inwoners te kunnen voldoen en een nog hogere kwaliteit van dienstverlening aan

  te kunnen bieden.

  Doelstelling

  Hoofddoelstelling van de gemeente Barendrecht is de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen door in plaats van ‘aanbodgestuurd’, ‘vraaggericht’ te gaan werken. Dit houdt in,

  dat het Servicecentrum het eerste aanspreekpunt voor de klant is als een portaal van de

  Nederlandse overheid en werkt via het principe van de eenmalige gegevenslevering.

  Bovendien is het van groot belang de dienstverleningsketen in te richten volgens het principe

  van (web)selfservice. Dit kan vertaald worden in de volgende subdoelstellingen:

  - Een centraal aanspreekpunt voor de klant voor de gemeentelijke dienstverlening, maar in de toekomst (2010) het centrale aanspreekpunt voor de totale publieke dienstverlening. (klantcontactcentrum van de overheid).

 • Europese aanbesteding 2007-005979, 28 maart 2007 243

  - Korte doorlooptijd (stroomlijnen ketenprocessen, zoveel mogelijk klaar terwijl u wacht, deregulering en standaardisering).

  - Het zoveel mogelijk beperken van doorverwijzingen en zoveel mogelijk diensten afdoen in het servicecentrum. (Daar waar mogelijk via het klaar terwijl u wacht principe).

  - Transparante dienstverlening middels voor de klant heldere procedures en scherpe en heldere dienstverleningsmaatstaven (kwaliteitshandvest, servicenormen en benchmarken).

  - Een integrale en proactieve; vraaggerichte werkwijze. - Benutten van de ICT mogelijkheden en de dienstverlening inrichten volgens het

  zelfservice-principe.

  - Klantvriendelijke benadering. (Inlevingsvermogen in de klant, denken in mogelijkheden). - Korte wachttijd (minimaal 90% binnen de 10 minuten en ’s avonds minimaal 80% binnen

  de 10 minuten geholpen.).

  - Op een duidelijke wijze communiceren. - Streven naar samenwerking met derden, met name met ketenpartners.

  De consequenties van het klantgericht werken voor de interne bedrijfsvoering is ingrijpend.

  Klantgericht werken impliceert herontwerp van werkprocessen en herziening van

  informatiesystemen, relatiebestanden en in- en externe communicatie. Het 'Eén loket op het

  Internet' is een extra, steeds belangrijker wordend kanaal - naast de traditionele kanalen persoonlijk contact, brief en telefoon - om contact met de burger te hebben. Voor het goed

  managen van de communicatie naar burgers via deze verschillende kanalen is centrale

  beschikbaarheid en eenvoudige toegang tot klantgegevens essentieel.

  Goede dienstverlening kan alleen worden bereikt als geïnvesteerd wordt in personeel

  (klantgerichtheid en kwaliteitsbesef) en middels een dienstverlenende cultuur.

  Als het gaat om digitale dienstverlening is de doelstelling om de gemeentelijke website te

  ontwikkelen van informatief naar een communicatief en vervolgens interactief instrument. De

  gemeentelijke website heeft grote waarde als communicatief instrument, omdat bewoners er 24 uur per dag en 7 dagen per week op terecht kunnen. Daarnaast biedt internet

  communicatiemogelijkheden die sneller, praktischer en toegankelijker zijn dan veel andere

  middelen. De gemeente wil de mogelijkheden van internet als communicatiemiddel optimaal

  benutten en het ook inzetten om specifieke doelgroepen te bereiken. Internet biedt immers

  mogelijkheden om direct, persoonlijk en ‘op maat’ met bewoners te communiceren. Dit gebeurt op basis van de voorkeuren van de gebruiker, wat internet bij uitstek een vraaggericht

  instrument maakt. Het zal niet heel lang meer duren of de gemeentelijke website zal

  gepersonaliseerde informatie bieden. Dit betekent concreet dat de website er voor iedere

  bewoner anders uit ziet. Afhankelijk van waar je woont of wat je voorkeuren zijn, krijg je alleen relevante wegwerkzaamheden, productinformatie en vergunningaanvragen te zien. Ook

  zie je de status van aanvragen die je digitaal hebt ingediend of gemeentelijke producten die je

  online hebt besteld.

  De website www.barendrecht.nl ontwikkelt zich snel. Deze ontwikkeling zal zich de komende

  jaren doorzetten als Barendrecht kiest voor nieuwe en aanvullende opties die communicatie,

  interactie en transacties mogelijk maken.

 • Europese aanbesteding 2007-005979, 28 maart 2007 244

  Kerncijfers

  Leeftijd Percentage

  0-19 jaar 27,2%

  20-29 jaar 8,8%

  30-39 jaar 18,2%

  40-49 jaar 16,6%

  50-64 jaar 17,0%

  65+ 11,7%

  Totaal 100% (43.000)

  Figuur 8.3 Leeftijdsopbouw gemeente Barendrecht

  Oppervlakte gemeente Barendrecht: 21,74 km² Gemiddeld aantal inwoners per km²: 1.713

  Locatie Oppervlakte in hectare (ongeveer)

  Bedrijventerrein Achterzeedijk 5

  Bedrijventerrein Bijdorp 10

  Bedrijventerrein Dierenstein 27

  Bedrijventerrein Dorpzicht 2

  Bedrijventerrein Gebroken Meeldijk 15,3

  Bedrijventerrein Reijerwaard 13,6

  Bedrijventerrein Vaanpark 60

  Bedrijventerrein Ziedewij 12

  Veiling ‘The Greenery’ 37,6

  Figuur 8.4 Bedrijventerreinen gemeente Barendrecht

 • Europese aanbesteding 2007-005979, 28 maart 2007 245

  8.18.4 Technische infrastructuur

  Hardware (Operating) software HP9000 RX4640 (Itanium processor) Operating system HP-UX 11.23

  Back-up via LTO-2 Library HP DataProtector 6

  Storage op IBM DS4300 SAN DBMS: Oracle versie 9.2.0.7

  Netwerk Glas en Cat 5 UTP bekabeling Switches: 2 x HP 5308XL tbv Core en

  Procurve 2524 tbv etageswitches

  IBM series x346 TSM servers

  x306 Virtual Center

  x366 VMware node

  VMware ESX 2.53 (wordt versie 3.01)

  Novell Netware 6.5 SP 5

  Microsoft Windows 2003

  Storage op IBM DS4300 SAN

  Back-up op LTO-2 tape library HP DataProtector 6

  PC HP (circa 300 stuks) Microsoft Windows XP

  Figuur 8.5 Technische infrastructuur gemeente Barendrecht

  Figuur 8.6 Technische infrastructuur gemeente Barendrecht

 • Europese aanbesteding 2007-005979, 28 maart 2007 246

  Informatiesystemen waarbij de Midoffice Suite moet aansluiten

  • Algemeen - Kantoorautomatisering MS Office 2003 - Browser MS IE 6 - Samenwerkingssoftware Novell GroupWise 7 SP1 (wordt SP2)

  Novell BorderManager 3.8 SP4

  - Beveiliging Sophos/ Sophos Beginfinite/ GWava

  Reflex/ DiskNetPro - Netwerk management Novell ZenWorks 4.01 (wordt 7) - Identity management Novell E-directory - Managementinformatie Cognos/ Impromptu, PowerPlay - Imaging Ricoh multifunctionals EasySeparate - Telefooncentrale Alcatel - Facilitair informatiesysteem Ultimo BV/ Ultimo - Helpdesk ondersteuning Ultimo BV/ Ultimo - Werken op afstand Nettilla tokens - AO procesmodellering PallasAthene/ Protos - HRM informatiesysteem Raet/ Beaufort - Financieel informatiesysteem Centric/ FIS4all - Document Management Systeem Circle/ Verseon - Document Structuur Plan Geïntegreerd in Verseon - Workflow Management Systeem Circle/ Verseon - Datadistributie Centric/ DDS4all

  • Geografisch - Kaartbijhouding NedGraphics/ IGOS - Informatie onderhoud NedGraphics/ NedView - Browse