19
INSTITUTUL NAŢIONAL AL JUSTIŢIEI PROCEDURI NECONTENCIOASE ÎN PROCESUL CIVIL CURRICULUM FORMATOR: Vera MACINSKAIA, vicepreşedinte al Colegiului civil de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie

8 Proceduri Necontencioase in Procesul Civil

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 8 Proceduri Necontencioase in Procesul Civil

INSTITUTUL NAŢIONAL AL JUSTIŢIEI

PROCEDURI NECONTENCIOASE ÎN PROCESUL CIVIL

CURRICULUM

FORMATOR:

Vera MACINSKAIA, vicepreşedinte al Colegiului civil de contencios administrativ

al Curţii Supreme de Justiţie

CHIŞINĂU - 2011

Page 2: 8 Proceduri Necontencioase in Procesul Civil

I. PRELIMINARII

Procedurile necontencioase reprezintă o parte a procesului civil în cadrul căruia se apără interese legitime şi drepturi necontestate. Procedura necontencioasă se deosebeşte esenţial de cea contencioasă, atît datorită materiei supuse judecăţii, cît şi rolului părţilor în cadrul acestei instituţii. Procedurile necontencioase sînt de trei feluri: procedura specială, procedura în ordonanţă, procedura insolvabilităţii.

Procedura specială se atribuie la procedura necontencioasă sau graţioasă. Procedura specială este ordinea examinării şi soluţionării cauzelor civile privind ocrotirea unor interese legale sau constatarea existenţei sau inexistenţei unor drepturi subiective necontestate, valorificarea cărora este imposibilă fără confirmarea lor de către instanţa de judecată.

Procedura specială este reglementată de normele CPC al Republicii Moldova şi de alte legi. Cap. XXIII – XXXIV ale CPC al Republicii Moldova stabilesc doar particularităţile de examinare a pricinilor în procedură specială, în rest acestea se examinează după regulile de examinare a acţiunilor civile.

Spre deosebire de procedura în jurisdicţie contencioasă civilă procedura specială îşi are particularităţile sale:

1. Absenţa unui litigiu de drept, materiei contencioase fiindu-i caracteristic conflictul de interese. În acest sens, legea prevede posibilitatea transformării procedurii speciale în procedură contencioasă: conform art.280, alin.(3) CPC RM dacă la depunerea cererii sau la examinarea pricinii se constată un litigiu de drept ce ţine de competenţa instanţelor judecătoreşti, instanţa scoate cererea de pe rol şi explică petiţionarului şi persoanelor interesate dreptul de a soluţiona litigiul în procedură pe acţiuni civilă la instanţa competentă;

2. Absenţa litigiului de drept determină şi lipsa părţilor în cadrul procedurii speciale, de aceea nu avem reclamant şi pîrît, ci petiţionar şi persoane interesate. Tot din acest considerent în procedură specială nu există astfel de instituţii cum sînt: asigurarea sau recunoaşterea acţiunii, acţiunea reconvenţională sau tranzacţia.

3. Potrivit regulei generale de competenţa instanţelor de judecată în procedură specială sînt doar categoriile de cauze prevăzute expres, dar nelimitativ de Codul de procedură civilă (art.279 CPC al RM).

4. Specifice pentru fiecare categorie de pricini examinate în procedură specială sînt regulile de competenţă jurisdicţională, exigenţele de conţinut a cererilor adresate instanţei şi a hotărîrilor pronunţate în urma examinării acestora, ordinea procedurală la faza pregătirii şi examinării în fond a cauzelor menţionate.

Procedura în ordonanţă este o parte componentă a procesului civil şi reprezintă activitatea instanţei de judecată şi a părţilor în legătură cu eliberarea ordonanţei judecătoreşti. Procedura în ordonanţă, ca şi procedura în acţiune civilă, se desfăşoară conform regulilor generale şi parcurge cîteva etape, fiecare cu un obiectiv propriu. Fazele procedurii în ordonanţă se deosebesc de fazele procedurii generale prin termenul de parcurgere a acestor, cît şi prin numărul acţiunilor procesuale care se întreprind. Fazele procedurii în ordonanţă sînt următoarele: intentarea procedurii în ordonanţă; examinarea cererii şi adoptarea ordonanţei judecătoreşti; înştiinţarea debitorului cu privire la ordonanţa judecătorească; anularea ordonanţei judecătoreşti sau eliberarea ordonanţei judecătoreşti creditorului; executarea ordonanţei judecătoreşti

Importanţa instituţiei ordonanţei decurge din natura măsurilor ce pot fi luate de judecător, dar şi din eficienţa deosebită a procedurii instituite în acest scop. Într-adevăr, legea a creat un mijloc procedural rapid şi lipsit de formalism pentru luarea unor măsuri provizorii în cazuri ce reclamă urgenţă.

Scopul ordonanţei este acela de a evita pierderea unui drept care s-ar păgubi prin întîrziere, de a preveni o daună iminentă ce nu s-ar putea repara şi de a înlătura eventualele piedici ivite în cursul executării silite. Este evident că asemenea măsuri şi o intervenţie atît de promptă a justiţiei

2

Page 3: 8 Proceduri Necontencioase in Procesul Civil

nu se poate realiza în cadrul procedurii de drept comun, ci numai în condiţiile unei proceduri simple şi operative.

În acest sens, curriculumul reprezintă un document reglator ce determină competenţele profesionale necesare integrării şi bunei manifestări în cîmpul muncii. Din această perspectivă studiul modulului prezentat este orientat spre familiarizarea cu modificările şi completările care s-au produs în legislaţia procesual civilă a RM, valorificarea întregului potenţial intelectual al audienţilor pentru a cultiva deprinderi de veritabil judecător sau procuror, prezentarea practicii judiciare, inclusiv a Curţii Europene pentru Drepturile Omului pentru a fortifica cunoştinţele asimilate, cultivarea spiritului de respect pentru lege şi pentru justiţiabili.

3

Page 4: 8 Proceduri Necontencioase in Procesul Civil

II. OBIECTIVE GENERALE ALE DISCIPLINEI

În baza studierii disciplinei „Procedurile necontencioase în procesul civil” - în calitate de component al modului Drept procesual civil, audienţii trebuie

La nivel de cunoaştere şi înţelegere:- să identifice corect felurile de proceduri civile;- să clarifice esenţa procedurilor necontencioase în raport cu procedurile contencioase şi de

control;- să stabilească legătura dreptului material cu normele de procedură civilă cu caracter

necontencios;- să determine fără echivoc normele procesuale aplicabile pentru examinarea şi

soluţionarea diferitor situaţii nelitigioase;- să definească corect noţiunile legale şi doctrinale referitoare la procedura specială,

procedura în ordonanţă şi procedura insolvabilităţii;- să descrie asemănările şi diferenţele dintre procedurile necontencioase;- să distingă poziţia procesuală a fiecărui participant la proces, drepturile şi obligaţiile lor

procesuale în cadrul procedurilor necontencioase;- să descrie procedura intentării, specificul pregătirii, precum şi problematica procedurii

de judecare a cauzelor civile în proceduri necontencioase;- să determine obiectul şi sarcina probaţiunii în pricinile civile, precum şi utilizarea

mijloacelor de probă ţinînd cont de specificul fiecărui fel de procedură necontencioasă;- să releve specificul fazei executării atribuite procedurilor necontencioase;- să interpreteze corect normele speciale în raport cu cele generale ale dreptului procesual

civil.

La nivel de aplicare:- să argumenteze raţiunea reglementărilor procesual civile în domeniul procedurilor

necontencioase;- să sintetizeze carenţe sau modalităţi corecte de aplicare a normelor speciale de procedură

civilă;- să clarifice competenţa instanţelor judecătoreşti în examinarea şi soluţionarea cererilor în

procedura specială, a cererilor de eliberare a ordonanţei;- să identifice obiectul şi sarcina probaţiei în diferite categorii de cauze civile examinate în

proceduri necontencioase;- să generalizeze practica judiciară în examinarea şi soluţionarea cererilor în proceduri

necontencioase pentru a determina deficienţele în aplicarea legislaţiei;- să contribuie la perfecţionarea legislaţiei procesual civile şi activităţii practice a

instanţelor judecătoreşti; - să efectueze studiul comparativ al legislaţiei procesual civile al Republicii Moldova cu

legislaţia procesual civilă a unor state europene şi să înainteze proiecte de perfecţionare a legislaţiei procesual civile.

La nivel de integrare:- să întocmească actele judecătoreşti de dispoziţie conform cerinţelor normelor de drept

procesual civil; - să elaboreze proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniul dreptului procesual civil;- să estimeze rolul practicii judiciare în perfecţionarea legislaţiei procesual civile;- să propună concepţii pentru ameliorarea activităţii instanţelor de judecată;- să facă propuneri de compatibilizare a legislaţiei şi practicii autohtone cu legislaţia

europeană şi practica CEDO;- să evalueze perspectivele evoluţiei dreptului procesual civil în Republica Moldova.

4

Page 5: 8 Proceduri Necontencioase in Procesul Civil

III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Codul disciplinei

SemestrulNumărul de ore

EvaluareaC S

SO II 10 18 evaluare

IV. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR

a) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de curs

Nr.crt.

TemaNumărul de

ore1. Esenţa procedurii speciale 22. Particularităţile examinării unor categorii de cereri în procedură specială 63. Procedura în ordonanţă 2

În total 10

b) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de seminarNr. crt.

Tema Realizarea în timp (ore)

1. Esenţa procedurii speciale

Seminarul 1Noţiunea şi esenţa procedurii speciale. Deosebirea procedurii speciale de procedura în jurisdicţie contencioasă: civilă şi juridico-publică (administrativă). Particularităţile de examinare a pricinilor în procedură specială.

4

2. Particularităţile examinării unor categorii de cereri în procedură specială

Seminarul 1Competenţa instanţelor judecătoreşti în judecarea pricinilor de constatare a faptelor care au valoare juridică. Condiţiile necesare pentru constatarea faptelor care au valoare juridică. Competenţa jurisdicţională. Cuprinsul cererii. Participanţii la proces. Hotărîrea instanţei de judecată.

Seminarul 2Încuviinţarea adopţiei. Procedura prealabilă de sesizare a instanţei. Competenţa jurisdicţională. Cuprinsul cererii de adopţie. Actele care se anexează la cerere. Pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare. Examinarea cererii. Hotărîrea instanţei de judecată şi conţinutul ei.

Seminarul 3Declararea capacităţii depline de exerciţiu minorului (emanciparea). Condiţiile pentru depunerea cererii. Procedura de examinare a cererii. Hotărîrea instanţei de judecată.Declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată. Competenţa jurisdicţională. Cuprinsul cererii. Pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare. Participanţii la proces. Examinarea cererii. Hotărîrea instanţei de

10

5

Page 6: 8 Proceduri Necontencioase in Procesul Civil

judecată. Efectele apariţiei sau descoperirii locului de aflare a persoanei declarate dispărută fără urmă sau decedată.Limitarea în capacitatea de exerciţiu sau declararea incapacităţii cetăţeanului. Competenţa jurisdicţională. Cuprinsul cererii. Desemnarea din oficiu a avocatului reprezentant. Ordonarea expertizei de constatare a stării psihice. Participanţii la proces. Particularităţile probaţiunii. Examinarea cererii. Hotărîrea instanţei de judecată. Anularea limitării capacităţii de exerciţiu şi declararea capacităţii.

Seminarul 4 Încuviinţarea spitalizării forţate şi tratamentului forţat al cetăţeanului. Persoanele autorizate de a sesiza instanţa. Competenţa jurisdicţională. Participanţii la proces. Examinarea cererii. Hotărîrea instanţei de judecată.Încuviinţarea examenului psihiatric sau spitalizării în staţionarul de psihiatrie a cetăţeanului fără liber consimţămînt. Persoanele (organele) împuternicite de a sesiza instanţa de judecată. Desemnarea din oficiu a avocatului reprezentant. Competenţa jurisdicţională. Cuprinsul cererii. Examinarea cererii. Hotărîrea instanţei.

Seminarul 5Restabilirea în drepturile ce izvorăsc din titlurile de valoare la purtător şi din titlurile de valoare la ordin pierdute (procedura de chemare). Depunerea cererii. Cuprinsul cererii. Actele judecătorului după primirea cererii petiţionarului. Actele judecătorului în caz de primire a cererii deţinătorului hîrtiei de valoare. Examinarea cererii petiţionarului. Hotărîrea instanţei de judecată. Dreptul deţinătorului hîrtiei de valoare de a înainta o acţiune în legătură cu dobîndirea unui bun fără justă cauză. Contestarea inexactităţii înscrisurilor în registrele de stare civilă. Depunerea cererii şi cuprinsul ei. Competenţa jurisdicţională. Hotărîrea instanţei de judecată.

3. Procedura în ordonanţă

Seminarul 1Noţiunea şi esenţa procedurii în ordonanţă. Condiţiile de admisibilitate ale procedurii în ordonanţă. Pretenţiile în al căror temei se emite ordonanţa judecătorească. Depunerea cererii şi cuprinsul ei. Refuzul de a primi cererea. Înlăturarea neajunsurilor din cerere.

Seminarul 2Procedura de examinare a cererii de eliberare a ordonanţei judecătoreşti. Natura juridică a ordonanţei. Forma şi cuprinsul ordonanţei. Contestarea ordonanţei judecătoreşti. Anularea ordonanţei judecătoreşti. Executarea ordonanţei judecătoreşti.

4

În total 18

6

Page 7: 8 Proceduri Necontencioase in Procesul Civil

V. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ CONŢINUTURI- să definească noţiunea şi esenţa procedurii

necontencioase;- să identifice particularităţile acestei

proceduri faţă de procedura contencioasă;- să argumenteze esenţa, funcţia şi rolul

procedurii speciale în sistemul procesului civil;

- să evidenţieze categoriile de pricini care se raportă la procedura specială.

Esenţa procedurii speciale

Procedura specială. Procedura necontencioasă. Deosebirile procedurii necontencioase de

cea contencioasă şi de cea de control.

- să caracterizeze procedura de constatare a faptelor care au valoare juridică, să enumere participanţii la proces, condiţiile necesare pentru constarea faptelor care au valoare juridică, să cunoască regulile de examinare a cererii;

- să caracterizeze procedura de încuviinţare a adopţiei, să enumere participanţii la proces şi să cunoască regulile de examinare a cererii;

- să caracterizeze procedura de declarare a persoanei dispărută fără urmă sau decedată;

- să enumere participanţii la proces şi să cunoască regulile de examinare a cererii;

- să caracterizeze procedura de declarare a capacităţii depline de exerciţiu a minorului (emanciparea), să enumere participanţii la proces şi să cunoască regulile de examinare a cererii;

- să caracterizeze procedura de limitare în capacitatea de exerciţiu sau declararea incapacităţii cetăţeanului, să enumere participanţii la proces şi să cunoască regulile de examinare a cererii;

- să caracterizeze procedura de încuviinţare a spitalizării forţate şi tratamentului forţat al cetăţeanului, să enumere participanţii la proces şi să cunoască regulile de examinare a cererii;

- să caracterizeze procedura de încuviinţare a examenului psihiatric sau spitalizării în staţionarul de psihiatrie a cetăţeanului fără liberul lui consimţămînt, să enumere participanţii la proces şi să cunoască regulile de examinare a cererii;

- să caracterizeze procedura de restabilire în drepturi ce izvorăsc din titlurile de valoare la purtător şi din titlurile de valoare la ordin pierdute, să enumere participanţii la proces

Particularităţile examinării unor categorii de cereri în procedură specială

Constatarea faptelor care au valoare juridică.

Încuviinţarea adopţiei. Declararea capacităţii depline de exerciţiu

minorului (emanciparea). Declararea persoanei dispărută fără urmă sau

decedată. Încuviinţarea spitalizării forţate şi

tratamentului forţat al cetăţeanului. Încuviinţarea examenului psihiatric sau

spitalizării în staţionarul de psihiatrie a cetăţeanului fără liber consimţămînt.

Restabilirea în drepturile ce izvorăsc din titlurile de valoare la purtător şi din titlurile de valoare la ordin pierdute (procedura de chemare).

Contestarea inexactităţii înscrisurilor în registrele de stare civilă.

7

Page 8: 8 Proceduri Necontencioase in Procesul Civil

şi să cunoască regulile de examinare a cererii;

- să caracterizeze procedura de contestare a inexactităţii înscrisurilor în registrele de stare civilă, reconstituirea procedurii judiciare pierdute, să enumere participanţii la proces şi să cunoască regulile de examinare a cererii.

- să caracterizeze esenţa procedurii în ordonanţă;

- să evidenţieze particularităţile procedurii în ordonanţă în raport cu alte proceduri;

- să descrie etapele procedurii în ordonanţă;- să analizeze procedura de contestare a

ordonanţei judecătoreşti;- să caracterizeze specificul executării

ordonanţei judecătoreşti;- să aprecieze importanţa procedurii în

ordonanţă.

Procedura în ordonanţă

Procedura în ordonanţă. Temeiuri de eliberare a ordonanţei

judecătoreşti. Temeiuri de refuz în eliberarea ordonanţei

judecătoreşti. Contestarea ordonanţei judecătoreşti. Anularea ordonanţei judecătoreşti. Executarea ordonanţei judecătoreşti.

VI. SUGESTII PENTRU LUCRUL INDIVIDUAL AL AUDIENTULUI

SUBIECTE/PROBLEME MODALITĂŢI DE REALIZARE

MODALITĂŢI DE EVALUARE

1. Reconstituirea procedurii (actelor) judiciare pierdute (procedura de reconstituire). Condiţiile pentru depunerea cererii. Procedura de examinare a cererii. Încetarea procesului de reconstituire a procedurii judiciare pierdute.

1. Întocmirea unui act de dispoziţie a instanţei de judecată în funcţie de nerespectarea cerinţelor faţă de conţinutul cererii pentru reconstituirea judiciară, precum şi a hotărîrii instanţei de judecată.

2. Elaborarea unui plan de acţiuni ale judecătorului după primirea cererii înaintată în procedura de reconstituire.

- prezentarea în scris a actelor de dispoziţie întocmite;

- susţinerea publică a planului de acţiuni întocmit.

NOTĂ: Pentru realizarea obiectivelor tuturor conţinuturilor din curriculum, audientul va realiza forme de activitate individuală, precum:

studiul notiţelor de curs, ale suporturilor de curs şi manualelor în bibliotecă; consultarea comentariilor şi a dicţionarelor de specialitate; studiul suportului normativ curent, publicat în Monitorul Oficial al Republicii

Moldova; studiul practicii judiciare a Curţii Supreme de Justiţie, a altor instanţe judecătoreşti şi

organe jurisdicţionale, publicate oficial; accesarea, acumularea şi studiul informaţiei din reţeaua Internet şi din alte surse

accesibile.

8

Page 9: 8 Proceduri Necontencioase in Procesul Civil

VII. EVALUAREA DISCIPLINEI

A. Mostră de evaluare curentă: Participarea audienţilor în cadrul activităţilor practice (răspunsuri orale,

participare la dezbateri, prezentări de rapoarte/comunicări/ informaţii) Probe scrise: două testări obligatorii care vor conţine sarcini de mai multe

niveluri cu:- obiective de cunoştinţe;- obiective de capacităţi;- obiective de competenţe profesionale şi atitudini.

Pregătirea unui referat ştiinţific şi/sau aplicativ pe o problemă propusă pentru activităţile individuale.

În cadrul activităţilor practice se va realiza: Studierea şi rezolvarea speţelor; Activităţi de grup; Studii de caz; Redactarea de către audienţi a hotărîrilor judecătoreşti, acţiunilor

disciplinare, redactare de rechizitorii a ordonanţelor, a rezoluţiilor; Studierea dosarelor, a actelor procedurale; Proceduri de interpretare şi aplicare corectă a legii; Însuşirea şi aplicarea corectă a terminologiei de specialitate; Simularea de procese; Studiu individual a literaturii de specialitate, a experienţei naţionale şi

internaţionale din domeniu; Modelări/simulări de situaţii concrete.

Testul nr.1

1. Evidenţiaţi faptele ce pot fi constatate în ordinea procedurii speciale:a) naşterea copilului de către o femeie concretă;b) executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale;c) cauzării de prejudiciu;d) producerii unui accident;e) apartenenţei livretului militar la o persoană, a cărei nume indicat în livret nu coincide cu

numele din buletinul de identitate.

2. În ce cazuri se înaintează cererea cu privire la constatarea decesului la o anumită dată şi în anumite împrejurări?

a) pe parcursul a 3 ani nu sînt ştiri despre locul de aflare a persoanei;b) la expirarea a 2 ani de la finalizarea operaţiunilor militare nu sînt ştiri despre persoana

care a participat la război;c) actul de deces întocmit nu s-a păstrat în arhivă şi nu poate fi restabilit;d) persoana a decedat, iar acest fapt nu a fost înregistrat.

3. Indicaţi pricinile ce sînt judecate în ordinea procedurii în ordonanţă:a) revendicarea unui bun imobil;b) încasarea pensiei de întreţinere pentru un copil major inapt de muncă;c) perceperea salariului calculat, dar neachitat la termen;d) pretenţii ce rezultă din procurarea în credit a unor mărfuri;e) încasarea pensiei de întreţinere în suma bănească fixă.

9

Page 10: 8 Proceduri Necontencioase in Procesul Civil

4. Cum va proceda judecătorul, dacă debitorul a înaintat obiecţii împotriva ordonanţei judecătoreşti?

a) va elibera ordonanţa creditorului;b) va anula ordonanţa;c) va anula ordonanţa şi va examina pricina din oficiu în ordinea procedurii în acţiuni civile.

Testul nr.2

Soluţionaţi speţa: Intenţionînd să-şi vîndă casa, ce-i aparţine cu drept de proprietate, Ana Conţescu a depistat

că în actul de proprietate numele ei este scris incorect, şi anume - Ana Coţescu. Solicitînd înstrăinarea casei, Ana Conţescu s-a adresat în judecată cu cererea de a constata faptul că actul constatator de drepturi în privinţa casei îi aparţine ei. Examinînd pricina instanţa a menţionat în dispozitivul hotărîrii că Ana Conţescu şi Ana Coţescu este una şi aceeaşi persoană.

Care este obiectul probaţiei în procese de constatare a apartenenţei actelor constatatoare de drepturi? Care acte constatatoare de drepturi nu sînt de competenţa instanţei de judecată? Este redat corect dispozitivul hotărîrii?

B. Mostră de evaluare sumativă finală:

TESTpentru examenul la disciplina Proceduri necontencioase în procesul civil

1. Demonstraţi particularităţile procedurii în ordonanţă (procedurii simplificate) în raport cu procedura în acţiune civilă.

2. Indicaţi acţiunile judecătorului la primirea cererii de eliberare a ordonanţei judecătoreşti în următoarea situaţie:Bivol E. s-a adresat în instanţa de judecată către Saikin D., care este cetăţean al Federaţiei

Ruse domiciliat în or. Moscova., cu o cerere de eliberare a ordonanţei judecătoreşti cu privire la încasarea pensiei de întreţinere a copilului minor în mărime de ¼ din salariu şi alte venituri;

Examinînd pricina în fond, judecătorul a emis ordonanţa judecătorească cu privire la deposedarea şi vînzarea forţată a bunurilor gajate, după care, o copie a ordonanţei judecătoreşti a fost expediată către debitor. În decursul a 10 zile de la primirea copiei, debitorul a expediat obiecţiile sale invocînd că, şi-a executat benevol obligaţia faţă de creditor şi a achitat datoria, prezentînd dispoziţia de plată.

10

Page 11: 8 Proceduri Necontencioase in Procesul Civil

VIII. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

Manuale1. Ioan Leş. Drept procesual civil: Cursul universitar. - Bucureşti: Lumina Lex, 2002. 2. Florea Măgureanu. Drept procesual civil. - Bucureşti: ALL BECK, 1998.3. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. - Москва, 2003.4. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. - Москва, 2000.5. Гражданский процесc: Учебник / Под ред. В.В. Яркова. - Москва, 2004.6. Гражданское процессуальное право России: Учебник / Под ред. М.С. Шакарян. -

Москва, 2004.7. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. В.А. Мусина, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечет.

- Москва, 2000.8. Гражданский процесс. Общая часть: Учебник / Под ред. Т.А. Беловой, И.Н. Колядко,

Н.Г. Юркевича, - Минск, 2000.9. Гражданский процесс. Особенная часть: Учебник / Под ред. Т.А. Беловой, И.Н. Колядко,

Н.Г. Юркевича. - Минск, 2002.10. Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть. - Москва, 2004.11. Manualul Judecătorului la examinarea pricinilor civile / Coordonator Mihai Poalelungi. -

Cartier juridic, 2006.

Material Didactic şi Practica Judiciară1. Florin Ciutacu. Drept procesual civil (Culegere de speţe). - Ploieşti: L.V.S., Crupuscul, 2001.2. Ion Deleanu. Tratat de procedură civilă. - Bucureşti, 2004.3. Viorel Mihai Ciobanu. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. Vol. I - Bucureşti:

Naţional, 1997.4. Viorel Mihai Ciobanu. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. Vol. II - Bucureşti:

Naţional, 1997.5. Ilie Stoenescu, Savelly Zilberstein, Drept procesual civil. Teoria generală. -Bucureşti: E. D.

P.,1983. 6. Savelly Zilberstein. Procesul civil internaţional. - Bucureşti: Lumina Lex, 1994.7. Gabriel Boroi, Dumitru Rădescu. Codul de procedură civilă. Comentat şi adnotat. -

Bucureşti: ALL, 1996.8. Ioan Leş. Comentariile Codului de procedură civilă. Vol. I şi Vol. II. - Bucureşti: ALL

BECK, 2001.9. Ioan Leş. Tratat de drept procesual civil. - Bucureşti: ALL BECK, 2003. 10. Jean Vincent, Serge Guinchard. Procedure civile. - Paris: Dalloz, 2001.11. Natalie Fricero. Procedure civile. - Paris: Gualino edituer, 2002.12. Курс советского гражданского процессуального правa. Том I , Том II / Под ред. А.А.

Мельникова, А.А. Добровольского и др. - Москва: Наука, 1981.13. Салогубова Е.В. Римский гражданский процесс. - Москва, 2000.14. Гражданский процессуальный кодекс Молдовы. Комментарий / Под ред. Кожухарь А.Н.,

Райлян А.А. - Кишинев: Universitas, 1992.15. Научно-практический комментарий к ГПК РФ / Под ред. В.М. Жуйкова, В.К.

Пучинского, М.К. Треушникова. - Москва, 2003.16. Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Culegere de hotărîri şi decizii, 1995 / 1996,-

Chişinău, 1997.17. Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Culegere de hotărîri şi decizii, 1997/1998. -

Chişinău, 1999.18. Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Culegere de hotărîri şi decizii, 1998. -

Chişinău, 1999.19. Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Culegere de hotărîri şi decizii, 1999. -

Chişinău, 2001.20. Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Culegere de hotărîri şi decizii, 2000. -

Chişinău, 2001.

11

Page 12: 8 Proceduri Necontencioase in Procesul Civil

21. Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Culegere de hotărîri şi decizii, 2001. - Chişinău, 2002.

22. Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Culegere de hotărîri şi decizii, 2002. - Chişinău, 2003.

23. Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova. Culegere de hotărîri ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie (mai 1974 - iulie 2002). - Chişinău, 2002.

24. Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova. Sinteza practicii judiciare (1989-1999). - Chişinău, 2000.

25. Curtea de Apel a Republicii Moldova. Culegere de practică judiciară. 1996/1999. - Chişinău, 2000.

26. Curtea de Apel a Republicii Moldova. Culegere de practică judiciară. 2001/2002. - Chişinău: Cartier, 2002.

27. Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova (apare lunar din ianuarie 1996).28. Hotărîri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului (culegere selectivă), Vol. I.- Iaşi:

Polirom, 2000.29. Hotărîri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului (culegere selectivă), Vol. II.- Iaşi:

Polirom, 2001.

Temele 1, 21. Creţu V. Procedura de reconstituire a dosarelor pierdute ce conţin acte de procedură

judiciară sau de executare // Legea şi Viaţa, 1996, nr.5-6.2. Ioan Leş. Procedurile speciale reglementate în Codul de procedură civilă. - Cluj–Napoca:

Dacia, 1989.3. Roşca Nicolae. Instituţia falimentului în legislaţia Republicii Moldova. - Chişinău, 2001.4. Елисейкин П.Ф. Судебное установление фактов, имеющих юридическое значение. -

Москва, 1979.5. Кайгородов В.Д. Процессуальные особенности судебного рассмотрения дел об

установлении фактов, имеющих юридическое значение. - Свердловск, 1987.6. Крецу В.А. Охрана субъективных прав в порядке особого производства. Автореферат

канд. дисс. - Мосвка, 1982.7. Попова Ю.А. Признание гражданина безвестно отсутствующим. - Москва, 1985.8. Пятилетов И.М. Особенности судопроизводства по делам о признании

гражданина недееспособным. - Москва: ВЮЗИ, 1984.9. Чечет Д.М. Неисковые производства. - Москва, 1973.

Tema 31. Решетняк В.И. Черных И.И. Заочное производство и судебный приказ в гражданском

процессе. - Москва, 1997.2. Черенин М.А. Приказное производство в российском гражданском процессе. -

Москва, 2001.

Tema 41. Roşca Nicolae. Instituţia falimentului în legislaţia Republicii Moldova. - Chişinău, 2001.2. Covaliu Gheorghe. Comentariu la Legea cu privire la faliment / Covaliu Gheorghe -

Chişinău: Epigraf, 2000. - 63 p.3. Costin Mircea N. Schiau Ioan. Reorganizarea şi lichidarea judiciară. Analiză de legislaţie şi

doctrină / Costin Mircea N. Schiau Ioan. - Bucureşti: Lumina Lex, 1997.4. Drept Comercial. Ediţia a III-a / Smaranda Angheni, Camelia Stoica [ş.a.]; Coordonator

Smaranda Angheni. - Bucureşti: ALL Beck. 2004.5. Furdui Viorel. Falimentul – concept şi reglementări actuale / Furdui Viorel - Chişinău:

TISH, 2004. - 44 p.6. Societăţile comerciale. Reglementare, doctrină, jurisprudenţă / Stanciu D. Cărpenaru, Sorin

David [ş.a.]. Coordonator Stanciu D. Cărpenaru. - Bucureşti: ALL Beck, 2000.

12

Page 13: 8 Proceduri Necontencioase in Procesul Civil

7. Schiau Ioan. Regimul juridic al insolvenţei comerciale / Schiau Ioan. - Bucureşti: ALL Beck, 2001.

13