of 6 /6
Sistemi za govorno alarmiranje Ciljno informiranje, varno evakuiranje Celoviti sistemi za govorno alarmiranje in javljanje poţara

795899 - Sistemi za govorno alarmiranje SLO

  • Upload
    3bd-doo

  • View
    222

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Esser 795899 - Sistemi za govorno alarmiranje SLO

Text of 795899 - Sistemi za govorno alarmiranje SLO

Page 1: 795899 - Sistemi za govorno alarmiranje SLO

Sistemi za govorno alarmiranje

Ciljno informiranje, varno evakuiranje

Celoviti sistemi za govorno alarmiranje in javljanje poţara

Page 2: 795899 - Sistemi za govorno alarmiranje SLO

Nove poti za varno evakuiranje

Področje uporabe naprav za govorno alarmiranje ne obsega samo javnih zgradb z velikim številom obiskovalcev, ampak tudi vse s tavbe, v

katerih osebe niso seznanjene s tlorisom zgradbe in potmi za izhod v nevarnosti Na letališčih, v hotelih, nakupovalnih centrih, bolnišnicah ali

do-movih za nego – strukture zgradb v objektih, v katerih se

srečuje veliko ljudi, so vedno bolj kompleksne. Vzporedno z

večjim tve-ganjem nevarnosti, ki je s tem povezano, se v

zadnjih nekaj le-tih povečuje tudi zavedanje, da je potrebno

ţivljenja ljudi še bolj zaščititi. Medtem ko je bila v preteklosti iz varnostno pravnih razlogov v

središču protipoţarne zaščite pogosto zaščita vrednostnih

predme-tov, pa imamo sedaj v skoraj vseh novejših ­ gradbenih predpisih, predvsem v posebnih gradbenih predpisih,

navodila o opozorilih namenjena osebam v zgradbah glede na posamezne dogodke.

Pomemben impulz je temu razvoju dal najnovejši standard DIN VDE 0833-4. Bolj jasno kot do sedaj gre ta nov predpis v

smer povezovanja naprav za govorni alarm s sistemom za

javljanje poţara in vsebuje jasne smernice za alarmne

naprave, ki so krmilje-ne prek sistemov za javljanje poţarov.

Arhitekti, načrtovalci in vgra-jevalci naprav za govorno

alarmiranje imajo sedaj na razpolago za-nesljive smernice za

uporabo, ki opisujejo tudi kriterije namestitve in prevzema.

Zbliţevanje tehnologij za javljanje poţara in evakuacije se bo

torej nadaljevalo tudi v prihodnje. Moţnost mreţnega

povezovanja na-prav za javljanje poţara in sistemov za

govorno alarmiranje pri tem ponuja odločilne prednosti.

Moţnosti za uporabo: V povezavi s tehniko javljanja poţara ESSER Glasba v ozadju

Športna prizorišča

(predvajanje glasbe)

Nakupovalni center

Ciljno podajanje-­ Letališča

informacij / evakuacije Gledališče

Ţelezniške postaje

Alarmna obvestila Na vseh področjih kjer je

več kot 1.000 obiskovalcev

Reklamna sporočila Nakupovalni center

Športna prizorišča

V povezavi z rešitvami komunikacij nege

Ackermann clino

Glasba v ozadju Kavarna v bolnišnici

(predvajanje glasbe) Kavarna v domu za nego

Ciljno podajanje-­ Bolnišnice/domovi za nego

informacij / evakuacije

Z obseţnim programom izdelkov ESSER je

mogoče za vsak objekt realizirati zanesljive in

po meri izdelane sisteme za celovito zaščito

pred poţari.

Zahvaljujoč svoji modularni strukturi omogočajo

sistemi za govorno alarmiranje ESSER izvedbo

tako manjših kot tudi obseţnejših rešitev za

obveščanje, alarmiranje in evakuacijo. S sistemi Ackermann clino se lahko izvedejo flek-

sibilni, integrativni varnostni in komunikacijski

koncepti za zdravstvene ustanove.

Page 3: 795899 - Sistemi za govorno alarmiranje SLO

Popolna simbioza: Govorno alarmiranje

in tehnika za javljanje poţara

S povezovanjem tehnike za javljanje poţara s sistemom za

govorno alarmiranje nastajajo sinergije, ki v primeru nevarnosti

omogočajo usmerjeno postopno evakuacijo: Če priključeni javljalnik poţara zazna ogenj in to sporoči na cen-

tralo za javljanje poţarov, slednja samodejno krmili sistem za go-

vorno alarmiranje. ­Nato so samodejno izbrana ogroţena območja

in obveščena prek SAA, medtem ko centrala za javljanje poţarov

vzpredno s tem krmili opremo za zaščito pred poţarom, kot so na

primer vrata za zaščito pred poţarom, klimatske in prezračevalne

naprave, dvigala ali protidimne lopute.

Povezava govornega alarmiranja in tehnike za javljanje poţarov pa

ponuja poleg funkcionalnih tudi ekonomske prednosti: Zaradi

samodejne izbire področij alarmiranja uporaba relejev in vezic ni

potrebna in tako zmanjša potrebo po strojni opremi na minimum.

Po območjih, usmerjeno in urejeno: Potek evakuacije na primeru letališča

1. Na letališču pride do kratkega

stika v oddelku za sortiranje prtljage v

1. kletni etaţi, Oddelek B.

2. Javljalnik poţara odkrije pojav dima

in posreduje informacije na centralo za

ja-vljanje poţara.

3. Naprava za javljanje poţara pošlje

sporočila istočasno na varnostno sluţbo

in napravo za govorno alarmiranje.

4. Varnostnik si prek videokamere, ki je

nameščena na kraju samem, ustvari sliko

o razmerah in nato s pritiskom na gumb

sproţi shranjeno obvestilo zaposlenim.

5. Zaradi vedno močnejšega dima

napra-va za javljanje poţarov

samodejno vključi vrata za zaščito pred

poţarom na področju nevarnosti.

6. Centrala za javljanje poţara prevzame

krmiljenje dvigala in prepreči zaustavitev

dvigala na področju nevarnosti oz- odpelje

dvigalo na prej določeno končno mesto.

7. Naprava za govorno alarmiranje

samo-dejno sproţi sporočilo o takojšnji

zapustitvi področja kjer je poţar.

8. V najbliţjem sosednjem oddelku (kletna

etaţa, Prihodi), v etaţi nad tekočimi trakovi

za prtlago Oddelka B na letališču, se osebe

s ciljnimi informacijami usmerja do ustrez-

nih izhodov. Pri tem se govorna sporočila v

ţivo (npr.  „Zadnji poziv potnikom za let

403 v Berlin“) začasno shranijo in najprej se predvajajo obvestila o

nevarnos-ti, ki imajo višjo prioriteto.

9. Prispejo gasilci.

Page 4: 795899 - Sistemi za govorno alarmiranje SLO

Povezovalna uporaba sinergij

Intelligentni vmesniki omogočajo funkcionalno povezovanje kompleksne, medsebojno usklajene ter individualnim zahtevam

govornega alarmiranja, tehnike javljanja poţarov in komunikacije na kraju samem popolnoma prilagojene rešitve.

nege. Na ta način je mogoče celo posredovanje bolj kompleksnih

informacij. Za vezavo naprav drugih proizvajalcev je na razpo-

lago unvierzalni modul vmesnika (UIM). Tako se lahko realizirajo

Sistem za javljanje Sistem za govorno alarmiranje Klicna naprava

Predvajalnik

Serijski essernet®-

Osrednje

vmesnik

poizvedovanje

UIM

DOM

2XH

25

0

Prikazovalnik

informacij

2XH

250

Naprava, ki

AMPs jo ima bolnik

pri roki

Sobni

DCS15

Elektronika

terminal

BMZ IQ8Control

Avdio povezovalni

LAN (TCP/IP)

vmesnik AKI

Modul

povezave

Gasilska tabla

prikazov FAT3000

SCU

Konfiguracija

prek prenosnika

LAN (TCP/IP)

Skupinska centrala

Streţnik za svetlobni

DOM Digitalni output modul DCS15 Digitalna govorilnica

DAL (Digitalna audio povezava) Sobno vodilo

UIM Univerzalni vmesni modul

SCU Komunikacijska enota sistema

Eternet

Posteljno vodilo

BMZ Centrala za javljanje poţara

AMP Ojačevalnik zmogljivosti

Direktna vezava

esserbus®

Serijska povezava podatkov

essernet®

Princip vezja za povezavo komponent govornega alarmiranja na tehniko za javljanje poţara in komunikacije za nego

Vse iz ene roke ESSER ponuja integrirane sistemske rešitve za tehniko javljan-ja

poţarov in govorno alarmiranje. Kompatibilnost posameznih

komponent olajšuje načrtovanje sistema in poleg tega zagota-vlja

izrazito prijaznost instalacije ter enostaven začetek uporabe ter vzdrţevanje. Visoko fleksibilnost predstavljata tako

enostavna moţnost širitve kot tudi dodatne moţnosti

povezovanja. Uporab-niku prijazna programska oprema za

projektiranje, ki je zdruţljiva z windowsi, in obseţna ponudba

izobraţevanja zaokroţujejo koncept prihodnosti. Pri projektiranju naprav za javljanje poţarov in govorno

alarmiran-je je pomembno, da se izvede pravilna izbira

produkta za konkre-ten namen uporabe. Tabela v

nadaljevanju ponuja pregled in po-maga pri načrtovanju.

Področje uporabe Tip javljalnika Govorno alarmiranje

VARIODYN®

D1/ *

Dom za ostarele/ O

2T, OTG, OT

blue

klinika VARIODYN®

D1 Compact

Nakupovalni center O2T, OTG, OT

blue VARIODYN

® D1/

*

VARIODYN®

D1 Compact

Letališče/ţelezniška O

2T, OTG, OT

blue VARIODYN®

D1

postaja

Hotel O2T, OTG, OT

blue VARIODYN

® D1/

*

VARIODYN®

D1 Compact

Muzej O2T, OTG, OT

blue VARIODYN

® D1/

*

VARIODYN®

D1 Compact

Gledališče/diskoteka O2T, OTG

VARIODYN®

D1/ *

VARIODYN®

D1 Compact

Podzemna garaţa T VARIODYN®

D1/ *

VARIODYN®

D1 Compact

Prireditvena dvorana O2T, OTG, OT

blue VARIODYN®

D1

* Izbira sistemov, ki naj bi se jih uporabilo, je

odvisna od velikosti objekta.

Page 5: 795899 - Sistemi za govorno alarmiranje SLO

Nova dimenzija govornega alarmiranja

Uporabljajo se lahko vsepovsod: Nove naprave za govorno alarmiranje ESSER so primerne tudi za alarmiranje, evakuiranje in

predvajanje na javnih ali varnostno občutljivih področjih V povezavi z napravo za javljanje poţara dajejo sistemi za

govorno alarmiranje v primeru poţara prek shranjenih

govornih sporočil direktna navodila za pravilno obnašanje in

zagotavljajo, da so osebe v zgradbi pravočasno alarmirane ter

neposredno hitro in ciljno evakuirane. V vsakodnevnem

obratovanju pa so te naprave primerne tudi za predvajanje

glasbe, ciljno sporočanje informacij ali za reklamna sporočila.

Tudi na področjih z visokimi varnostnimi zahtevami kot so

bolnišnice in domovi za nego, so ti sistemi večstransko

uporab-ni: Poleg napotkov glede evakuacije lahko prenašajo

tudi infor-macije pacientom ali glasbo za ozadje. Vezava na

klicno napravo omogoča, da se alarmna sporočila sistema za

govorno alarmiran-je prenašajo neposredno na informacijske

prikazovalnik ali posta-jne terminale.

Ustrezen za vse primere uporabe: VARIODYN® D1

ESSER se je ţe odzval na razširitev klasičnih področij uporabe

naprav za govorno alarmiranje: Z VARIODYN-om® D1, novo linijo

izdelkov za govorno alarmiranje, ki ustvarja trende na področju

govornega alarmiranja, je na razpolago - obseţen nabor izdelk-

ov za najrazličnejša področja­ uporabe – od digitalnih

govorilnic prek ojačevalnikov zmogljivosti in vse do

kompaktnih celovitih­ sistemov.

VARIODYN

® D1- sistemske komponente prepričajo s

privlačnim dizajnom in intuitivnim upravljanjem

Namestitev po načelu "vstavi in poţeni "(plug and play):

Sistemi SAA ESSER se lahko priklopijo enostavno prek

vtiča in brez zapletenega povezovanja s kabli

Digitalna govorilnica lahko

digi-talno prenaša tako avdio

signale kot tudi ukazne signale

Page 6: 795899 - Sistemi za govorno alarmiranje SLO

Vaše specializirano zastopstvo: Honeywell Life Safety Austria GmbH

Lemböckgasse 49

1230 Vienna, Austria Št. izdelka 795899.SI

Phone: +43 1 600 6030

Fax: +43 1 600 6030-900 November 2009

Internet: www.hls-austria.com Pridrţujemo si pravico do tehničnih sprememb

E-mail: [email protected] © 2009 Honeywell International Inc.

Mijavčeva ulica 16, 1291 Škofljica Tel.: + 386 1 236 48 80 Fax.: + 386 1 236 48 89 E-mail: [email protected]