55

74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

Embed Size (px)

DESCRIPTION

vggg

Citation preview

Page 1: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei
Page 2: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei
Page 3: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

Vasile ROTARU

Aplicarea prevederilor legale privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei Îndrumar pentru avocaţi

CHIŞINĂU 2013

Page 4: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

CZU 343.13:343.163R 82

Descrierea CIP a Camerei Naționale a CărțiiRotaru, Vasile.

Aplicarea prevederilor legale privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei : Îndru-mar pentru avocaţi / Vasile Rotaru. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipografia-Sirius). – 52 p.

ISBN 978-9975-57-098-5.343.13:343.163R 82

ISBN 978-9975-57-098-5. © Vasile Rotaru, 2013

Tipărit la "Tipografia-Sirius" SRLChişinău, str. A. Lăpuşneanu, 2; Tel.: 022 23 23 52

Page 5: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

3

CUPRINS:

CAPITOLUL I. ACORDUL DE RECUNOAŞTERE A VINOVĂŢIEI .................... 51. Noţiuni generale privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei .....................52. Condiţiile legale stabilite faţă de acord ..............................................................73. Dreptul învinuitului sau inculpatului de a încheia un acord ..........................94. Funcţiile apărătorului la încheierea acordului ................................................105. Avantajele acordului pentru persoana acuzată ...............................................106. Aspecte deontologice privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei ...........12

CAPITOLUL II. ACTIVITATEA AVOCATULUI ÎN CADRUL ÎNCHEIERII ACORULUI DE RECUNOAŞTERE A VINOVĂŢIEI .................................. 15

1. Aspecte generale .................................................................................................152. Evaluarea oportunităţii negocierii unui acord ................................................173. Convingerea procurorului de a încheia un acord ..........................................234. Negocierea acordului .........................................................................................275. Obligaţia de informare a clientului ..................................................................316. Renunţarea la acordul de recunoaştere a vinovăţiei ......................................33

CAPITOLUL III. PROCEDURA PRIVIND ACORDUL DE RECUNOAŞTERE A VINOVĂŢIEI ÎN INSTANŢA DE JUDECATĂ ........... 35

1. Aspecte generale .................................................................................................352. Examinarea valabilităţii acordului: procedura de acceptare a

acordului de recunoaştere a vinovăţiei ............................................................ 353. Decizia privind acceptarea acordului .............................................................. 414. Judecata în primă instanţă a cauzei în cazul respingerii acordului

de recunoaştere a vinovăţiei .............................................................................. 415. Judecata în primă instanţă a cauzei în cazul acceptării acordului

de recunoaştere a vinovăţiei .............................................................................. 436. Atacarea cu recurs a sentinţei în cazul acceptării acordului

de recunoaştere a vinovăţiei .............................................................................. 447. Înainte de a trece la alt dosar............................................................................. 30

BIBLIOGRAFIE ................................................................................................ 45ANEXĂ .............................................................................................................. 46

Page 6: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

4

INTRODUCERE

Avocatul este unul dintre promotorii principiilor unui stat de drept, supremaţiei legii şi protecţiei drepturilor fundamentale ale omului. Avocatul este un participant activ la realizarea sarcinilor justiţiei şi la formarea culturii juridice a cetăţenilor. Implicarea avocatului şi cali-tatea prestaţiei sale depind în mare măsură de pregătirea profesională şi performanţele obţinute de-a lungul timpului. Dedicaţia avocaţilor şi efortul depus zilnic pentru promovarea adevăratelor valori sunt indis-pensabile pentru consolidarea profesiei juridice.

Un mijloc eficient de a favoriza creşterea calităţii asistenţei juridice acordate de avocaţi este susţinerea eforturilor avocaţilor de a-şi îmbu-nătăţi abilităţile profesionale. Din aceste motive, crearea oportunităţi-lor de formare profesională, precum şi facilitarea accesului avocaţilor la cursuri de instruire şi literatură de specialitate reprezintă modalităţi esenţiale de asigurare a creşterii profesionale.

Asociaţia Barourilor Americane / Iniţiativa pentru Supremaţia Le-gii (ABA ROLI) a susţinut publicarea unei serii de îndrumare pentru avocaţi pe domenii de interes pentru a uşura munca zilnică a acestora şi a contribui la crearea unui program de formare continuă a avocaţilor. Acest îndrumar se referă la aplicarea prevederilor legale cu privire la acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Autorul a descris în detaliu paşii pe care trebuie să-i întrepindă un avocat pentru a asigura o apărare penală eficientă a clientului său în cazul încheierii unui astfel de acord, analizând atât prevederile Codului de Procedură Penală, principiile de deontologie profesională, cât şi tehnicile de lucru cu clientul.

Mihaela Vidaicu, dr. în drept Consultant juridic, ABA ROLI Moldova

Page 7: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

5

CAPITOLUL I. ACORDUL DE RECUNOAŞTERE A VINOVĂŢIEI 1. Noţiuni generale privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei este o înţelegere (legea o numeşte tranzacţie) între învinuit, sau după caz inculpat, şi procuror prin care primul este de acord să recunoască vinovăţia, fapt care trebuie să rezulte într-o redu-cere a pedeapsei, dacă este acceptată de către instanţa de judecată.

Instituţia acordului de recunoaştere a vinovăţiei a apărut în baza instituţiei pledării, existentă în sistemul common law. Pledarea se referă la cazul în care persoana compare în faţa instanţei de judecată cu diferite ocazii (de exemplu, la înaintarea oficială a învinuirii) şi este întrebată dacă pledează vinovată sau nevinovată.

Pledarea nevinovat este respingerea formală de către acuzat a faptului că el a comis infracţiunea de care este învinuit.

Pledarea vinovat este o recunoaştere a vinovăţiei făcută într-un mod for-mal. Aceasta uneori este privită ca o formă a mărturisirii, deşi există diferenţe esenţiale între mărturisire şi pledarea vinovat. O mărturisire este o relatare a unui şir de fapte (de exemplu, “eu l-am împuşcat”), în timp ce pledoaria vino-vat este o admitere a tuturor elementelor unei învinuiri penale (de exemplu, “sunt vinovat de omor cu circumstanţe atenuante”). Pledarea vinovat a învi-nuitului, de asemenea, conţine o evaluare a culpabilităţii, a gravităţii morale a comportamentului său, pericolului lui pentru societate şi pedeapsa care, ţi-nând cont de dimensiunile sociale şi individuale ale cazului, trebuie aplicată. Pledarea vinovat are ca efect o condamnare fără un proces judiciar deplin, inculpatul privându-se de un şir de drepturi care acompaniază un astfel de proces.

Codul de procedură penală al Republicii Moldova nu operează cu terme-nul “pledoarie” sau “pledare”. Echivalentul apropiat ar putea fi termenul de re-cunoaştere a vinovăţiei. În doctrina din spaţiul postsovietic recunoaşterea vi-novăţiei este privită ca relatarea unor fapte, fără necesitatea de a da o apreciere de drept acestora. Declaraţia de recunoaştere a vinovăţiei făcută la încheierea unui acord se apropie mai mult de pledoaria vinovat decât de simpla mărtu-risire a săvârşirii infracţiunii. Astfel, potrivit lit. f) şi g) ale pct. 5) din alin. (3) al art. 506 din CPP, învinuitul trebuie să aibă şi o înţelegere de drept a faptelor pe care le relatează, trebuie să ştie dacă fapta lui a fost săvârşită cu vinovăţie,

Page 8: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

6

care este încadrarea juridică a acestei fapte şi care este gradul prejudiciabil al acesteea (este o infracţiune gravă sau nu).

Încheierea şi acceptarea acordului de recunoaştere a vinovăţiei presupune acceptarea de către inculpat a bazei faptice incriminate acestuia. Persoana care consimte să fie condamnată în cadrul acestei instituţii renunţă la majoritatea drepturilor de care ar fi beneficiat în cadrul procesului. Astfel, de exemplu, ea renunţă la privilegiul său contra autoincriminării sau de a păstra tăcerea, de a participa la cercetarea nemijlocită a probelor în instanţă, de a declara inadmi-sibile probele acuzării, de a solicita administrarea de noi probe etc. Cea mai importantă consecinţă a acordului este că acesta, odată admis de instanţă, este echivalent cu procesul de constatare a circumstanţelor cauzei în cadrul cerce-tărilor judecătoreşti fără ca aceasta să aibă loc.

Din aceste considerente procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei reprezintă o formă simplificată de examinare a cauzelor penale în instanţă. În aşa fel, această procedură oferă şi posibilitatea examinării de urgenţă a cauze-lor. Dacă dosarul a parvenit în instanţa de judecată cu acord de recunoaştere a vinovăţiei, de regulă, judecătorul urmează să pună cauza pe rol fără a ţine şedinţa preliminară şi să ia măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea şedinţei de judecare a cauzei, astfel ca aceasta să nu fie amânată.

Chiar dacă iniţial acordul de recunoaştere a vinovăţiei a fost primit cu re-ticenţă, ulterior această instituţie a început să aibă un rol important în exer-citarea justiţiei. În ultimii ani, conform datelor Procuraturii Generale, apro-ximativ 44-46% din cauzele trimise în instanţă sunt judecate în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei. Dacă în anul 2004, primul an deplin în care a fost pusă în aplicare instituţia acordului de recunoaştere a vinovăţiei, au fost trimise în instanţă de judecată doar 1 120 cauze, ceea ce constituia 7% din numărul total de cauze trimise în judecată, iar procentul de judecare a ca-uzelor prin procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei a constituit doar 8% din numărul total de cauze, în ultimii ani, cota cauzelor trimise în instanţă şi judecate prin procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei a crescut considerabil. (vezi tabelul de mai jos)

Numărul de cauze Anul 2004 Anul 2010 Anul 2011Număr total de cauze transmise de către procuratură în instanţă

15 304 8 898 9 338

Page 9: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

7

Număr de cauze transmise prin acord de recunoaştere a vinovăţiei

1 120 2 612 2 616

% 7% 29% 33,5%Număr total de cauze judecate cu adoptarea sentinţei

13 738 8 468 9 133

Număr de cauze judecate prin procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei

1 113 3 755 4 182

% 8% 44% 46%

Sursa: Rapoartele de activitate ale Procuraturii Generale.

2. Condiţii legale stabilite pentru acordul de recunoaştere a vinovăţiei

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei poate fi încheiat numai în cazul res-pectării unor condiţii stabilite expres de către lege:

·Forma scrisă a acordului de recunoaştere a vinovăţieiAcordul de recunoaştere a vinovăţiei este o tranzacţie care urmează a fi

întocmită în formă scrisă. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei trebuie să con-ţină răspuns la toate întrebările specificate la art.505 alin.(2) CPP, precum şi cele enumerate la art.506 alin.(3) CPP. Răspunsurile urmează a fi consemnate de învinuit, inculpat. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se semnează de procuror, învinuit sau inculpat şi apărătorul acestuia, astfel ca semnăturile să fie pe fiecare pagină a acordului.

·Participarea apărătorului Apărătorul are un rol primordial în asigurarea condiţiilor de validare a

acordului. Participarea apărătorului la încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei este expres stabilită de lege, iar acuzatul nu poate renunţa la servici-ile apărătorului în cadrul acestei proceduri.

Asistenţa acordată de un apărător este frecvent considerată ca un suport pentru prezumarea caracterului benevol al recunoaşterii vinovăţiei. Din aces-te considerente, la acceptarea acordului instanţa este obligată să stabilească dacă inculpatul este satisfăcut de calitatea asistenţei juridice acordate de apă-rătorul său şi dacă acesta a avut posibilitatea de a citi şi discuta cu avocatul său acordul şi poziţia sa până la semnarea acestuia.

Page 10: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

8

Prestaţia ineficientă a apărătorului este un temei pentru instanţă de a nu accepta acordul sau de a casa în recurs sentinţa pronunţată în această proce-dură. Asistenţa apărătorului este ineficientă atunci când prestaţia lui este sub limita standardului rezonabilităţii şi există probabilitatea că dacă apărătorul nu ar fi fost atât de ineficient, inculpatul nu ar fi încheiat un acord, dar ar fi ales judecarea în cadrul unui proces obişnuit al cazului său. Drept exemplu de asistenţă ineficientă poate fi informarea greşită a inculpatului despre legea ce se aplică, consecinţele recunoaşterii vinovăţiei sau o posibilă hotărâre a in-stanţei de judecată.

În afară de asistenţa juridică propriu zisă, avocatul urmează să anexeze la acord un certificat separat, în scris, prin care declară că acordul de recunoaş-tere a vinovăţiei de către învinuit, inculpat a fost examinat de el personal, că procedura de încheiere a lui, prevăzută de art. 505 CPP, a fost respectată şi că recunoaşterea vinovăţiei de către învinuit, inculpat rezultă din înţelegerea lor confidenţială anticipată.

·Infracţiunile în privinţa cărora este posibilă încheierea acordului de recu-noaştere a vinovăţiei şi momentul încheierii acestuia

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei poate fi încheiat odată ce persoana este pusă sub învinuire şi până la începerea cercetării judecătoreşti. Legea li-mitează încheierea acordului la infracţiunile uşoare, mai puţin grave sau gra-ve. În cazul în care persoana este învinuită de mai multe infracţiuni unele dintre care nu cad sub incidenţa acestei proceduri speciale deoarece sunt de o gravitate mai mare, cauza urmează a fi disjunsă în privinţa acestor infracţiuni care vor fi examinate în procedura obişnuită.

Chiar dacă este posibilă o disjungere a cazurilor, încheierea acordului nu-mai în privinţa unor infracţiuni mai puţin grave nu ar putea avea o influenţă substanţială atât asupra termenilor examinării, cât şi a pedepsei finale, de ace-ea avocatul ar putea recomanda abţinerea de la încheierea unui acord în astfel de situaţii.

·Cerinţe privind părţile acorduluiDeoarece legea indică expres că participanţi la încheierea acordului sunt

persoana acuzată, apărătorul şi procurorul, interpretarea curentă a normei legale de către CSJ este că consimţământul părţii vătămate sau civile la înche-ierea şi, respectiv, acceptarea acordului nu se cere. Totuşi, la încheierea acor-dului de recunoaştere a vinovăţiei cu persoana minoră, aceasta trebuie să fie

Page 11: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

9

asistată de reprezentantul său legal, recunoscut în această calitate în modul prevăzut de lege, precum şi de pedagog sau, după caz, de psiholog, care vor semna pe fiecare pagină a acordului şi declaraţia făcută de minor în şedinţa de judecată (Hotărârea Plenului CSJ nr. 6 din 24 decembrie 2010 privind judecarea cauzelor penale în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei, p.13, în continuare – Hot. Plenului)

Codul de procedură penală art.504 alin.3 interzice instanţei de judecată să participe la discuţii de recunoaştere a vinovăţiei. Interdicţia există pentru a evita riscul impunerii inculpatului de a accepta recunoaşterea vinovăţiei, de a proteja integritatea procesului judiciar, şi de a păstra imparţialitatea judecă-torului după ce s-a încheiat un acord. Cu toate acestea, instanţa de judecată, odată cu verificarea faptului dacă inculpatului i-a fost înmânată informaţia în scris privind drepturile şi obligaţiile sale sau în cadrul şedinţei preliminare, este obligată să anunţe inculpatul despre dreptul de a încheia un acord de re-cunoaştere a vinovăţiei. În aşa fel se oferă garanţii suplimentare pentru reali-zarea dreptului inculpatului de a încheia un acord până la începerea cercetării judecătoreşti. Inculpatul, în acest caz, trebuie să fie informat despre acest drept şi să-i fie puse la dispoziţie mijloacele necesare pentru exercitarea deplină al acestuia.

3. Dreptul învinuitului sau inculpatului de a încheia un acord de recunoaştere a vinovăţiei

Dreptul învinuitului sau inculpatului de a încheia un acord este un drept garantat de lege. Astfel, în virtutea principiului egalităţii cetăţenilor, procuro-rul ar fi obligat să încheie un acord cu un învinuit care se află într-o situaţie similară cu un altul cu care procurorul deja a încheiat un acord. Dacă ar face invers, inevitabil, ar fi o discriminare a unor învinuiţi faţă de alţii sau, cel pu-ţin, aplicarea acestei instituţii ar căpăta un caracter arbitrar.

Posibilitatea interpretării legii în sensul existenţei unui drept absolut al persoanei acuzate de a insista la încheierea unui acord de recunoaştere a vi-novăţiei este susţinută atât de unii teoreticieni, cât şi practicieni. Astfel, Ple-nul CSJ în pct. 2.1 al Hotărârii din 24 decembrie 2010 a menţionat că, dacă propunerea de a încheia acordul de recunoaştere a vinovăţiei a fost făcută conform prevederilor art.66 alin.(2) pct.10) CPP, de către învinuit, inculpat şi apărătorul său, însă procurorul refuză să încheie un astfel de acord, refuzul

Page 12: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

10

urmează să fie confirmat prin ordonanţă motivată, a cărei legalitate va putea fi contestată judecătorului de instrucţie conform art.313 CPP, cu respectarea procedurii prealabile. Deci, avocatul dacă consideră că acordul ar fi în benefi-ciul clientului, în condiţiile în care procurorul refuză încheierea acordului, ar putea să se folosească de această linie de argumentare pentru a ataca refuzul procurorului.

4. Funcţiile apărătorului la încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei

De la iniţierea acordului şi până la încheierea lui, Codul de procedură pe-nală reglementează numai obligaţia apărătorului de a discuta cu clientul său anumite aspecte ale cazului şi ale drepturilor învinuitului în caz de încheiere a acordului. Codul nu reglementează însuşi procedura negocierilor.

Totuşi, avocatul în cadrul acestei proceduri simplificate are sarcini specifi-ce, care uneori necesită abilităţi speciale. În cadrul încheierii unui acord func-ţiile apărătorului pot fi divizate în patru categorii mari:

·Evaluarea oportunităţii de a încheia un acord·Informarea clientului despre această oportunitate·Convingerea procurorului despre rezonabilitatea încheierii unui acord

în caz că este nevoie (omisiunea de a negocia = asistenţă ineficientă)·Negocierea unei poziţii cât mai favorabileConţinutul acestor funcţii sunt descrise mai jos la capitolul ce vizează acti-

vitatea avocatului în cadrul încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei.

5. Avantajele acordului de recunoaştere a vinovăţiei pentru persoana acuzată

Atunci când exploarează posibilitatea încheierii unui acord, avocatul tre-buie să înţeleagă care ar fi avantajele acestuia pentru clientul său, ceea ce îl va ajuta în luarea unei decizii corecte. Cu toate că fiecare caz este unic şi poate prezenta unele particularităţi, totuşi, există o gamă de avantaje care ar putea fi aplicabile în fiecare caz.

Un avantaj evident este faptul că învinuitul obţine o pedeapsă mai blândă decât ar fi obţinut în urma unui proces judiciar tradiţional. La prima vedere, legislaţia nu oferă certitudinea reducerii pedepsei, în sensul că inculpatul ni-

Page 13: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

11

ciodată nu va şti dacă pedeapsa stabilită în urma acordului este substanţial diferită de cea care ar fi obţinut-o în cadrul unui proces judiciar deplin (mai ales în cazul infracţiunilor mai puţin grave). Cu toate că nu sunt efectuate stu-dii în această privinţă, în baza unor observaţii, se poate de afirmat că acordul de recunoaştere a vinovăţiei într-adevăr ajută persoanele acuzate să obţină o pedeapsă mai mică.

Învinuitul, iar uneori şi familia lui, beneficiază de o protecţie a reputaţiei sale datorită anonimatului relativ al procesului în cadrul acordului de recu-noaştere a vinovăţiei. Acest fapt este valabil deoarece judecarea acordului are loc, de obicei, fără participarea părţii vătămate, fără participarea martorilor etc.

Teoretic, acordul de recunoaştere a vinovăţiei are potenţialul de a diminua problemele pe care le are modelul tradiţional în ceea ce priveşte responsabili-zarea persoanei acuzate. Învinuitul are oportunitatea de a negocia cu procu-rorul un aranjament mai puţin tehnic şi legalizat, condiţiile acordului său şi, în aşa fel, să devină o persoană ce participă la procesul de luare a deciziei în cadrul stabilirii pedepsei. O aşa participare nu numai că promovează demni-tatea individului, dar, de asemenea, are şi o valoare instrumentală. Deoarece învinuitul poate să se simtă moral obligat să onoreze compromisul la care s-a ajuns – adică să respecte produsul procesului la care el a participat – este mult mai probabil ca el să se simtă reconciliat cu pedeapsa impusă.

În cazul persoanelor arestate durata mare de timp care se scurge până la ajungerea cazului la faza judecăţii presupune că aceste persoane se vor afla o perioadă relativ lungă în stare de arest. Majoritatea persoanelor care au trecut mai înainte prin sistemul judiciar ar prefera să fie deţinute într-un penitenciar decât să se afle în izolator. În aşa fel, atunci când pedeapsa este foarte pro-babilă, o soluţionare rapidă a cazului prin intermediul pledării vinovat oferă posibilitatea unui transfer rapid într-un penitenciar care, de obicei, este mai confortabil, mai curat, mai sigur şi sunt mai multe şanse de a avea o ocupaţie. Această accelerare duce la faptul că se micşorează şi perioada în care învinuiţii eliberaţi pe cauţiune pot comite o nouă infracţiune în aşteptarea procesului şi că sancţionarea are loc mai aproape de momentul în care a fost comisă in-fracţiunea.

Deşi majoritatea inculpaţilor sunt interesaţi, în primul rând, de reducerea pedepsei, ei sunt de acord să negocieze şi pentru a reduce din neliniştea lor prin asigurarea unei certitudini în dispunerea cazului lor.

Page 14: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

12

Deci, în mare măsură, clientul poate beneficia în urma unui acord deoa-rece obţine o pedeapsă mai blândă şi beneficiază de un proces mai rapid. Mai mult ca atât, încheierea acordul de recunoaştere a vinovăţiei exclude audierea părţiii vătămate, fapt care poate avea un impact negativ la stabilirea pedepsei. De asemenea, încheierea acordul de recunoaştere a vinovăţiei ar putea exclude un eventual apel sau recurs.

În fiecare caz aparte avocatul poate discuta aceste aspecte, precum şi al-tele care pot fi relevante pentru a decide ce se doreşte prin încheierea unui acord. Totodată, avocatul trebuie să ţină cont că datorită avantajelor care le are, acordul poate determina şi persoanele nevinovate să recunoască vinovă-ţia. Condamnarea unor persoane nevinovate poate avea loc datorită naturii acestei instituţii de a se declara vinovate, precum şi din cauza că majoritatea drepturilor procedurale stabilite pentru a proteja învinuiţii inocenţi de la o condamnare eronată nu mai sunt aplicabile în cazul pledării vinovat şi nu pot preîntâmpina aceste lucruri.

Pericolul este mai mare în cazul unor infracţiuni mai puţin grave (în cazul infracţiunilor grave, datorită faptului că pedeapsa este prea aspră, persoanele nevinovate nu ar accepta uşor acordul) şi, mai ales, în cazul în care persoana a mai fost anterior condamnată.

6. Aspecte deontologice privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei

În afară de aspectele profesionale, avocatul trebuie să cunoască şi proble-mele de ordin etic cu care se poate confrunta în legătură cu instituţia acordu-lui de recunoaştere a vinovăţiei. În practica noastră, dar şi a altor ţări în care există instituţia acordului, au fost menţionate următoarele probleme:

·Dilema menţinerii relaţiilor bune cu acuzatorulPe de o parte, avocatul este obligat să servească interesele învinuitului, fapt

care ar putea duce la respingerea unui acord propus de procuror atunci când acesta îi este în defavoare. Pe de altă parte, apărătorul va dori să menţină o relaţie bună cu procurorul, fapt care ar duce uneori la acceptarea unui număr de acorduri. Astfel, avocatul poate să se pomenească în situaţia în care îşi con-vinge clientul să coopereze cu procurorul pentru a încheia un acord.

Această dilemă nu este caracteristică numai acordului de recunoaştere a vinovăţiei. În practica noastră aceasta se manifestă, în special, în cazurile când

Page 15: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

13

apărătorul trece cu vederea încălcările comise la faza de urmărire penală pen-tru a menţine relaţiile bune cu organul de urmărire penală.

·Tentaţia acordului de recunoaştere a vinovăţieiChiar dacă procurorul nu încearcă să determine în vreun fel apărătorul să

accepte încheierea unui acord, tentaţia încheierii acestuia există şi, din practica pe care o cunoaştem, este mai mare decât dorinţa de a încheia acordul pentru menţinerea relaţiilor bune. Deoarece încheierea unui acord oferă posibilitatea de a finaliza mai repede un caz, unii avocaţi se orientează automat la negocierea cazurilor fără a le studia sau a consulta clienţii într-o manieră profesională.

Tentaţia acordului este susţinută şi de interesul financiar pe care îl are avo-catul în cazul în care contractul cu clientul prevede plata în avans a unei sume concrete pentru lucru pe dosar. De obicei, suma este stabilită în aşa fel încât să asigure plata pentru munca lor pe parcursul urmăririi penale, iar uneori şi pe parcursul judecăţii. În cazurile când plata a fost făcută pe deplin este natural să apară tentaţia de a soluţiona cazul cât mai repede, un mijloc eficient de a face aceasta fiind acordul de recunoaştere a vinovăţiei.

Tendinţa de a obţine un onorariu cu un efort mai mic poate duce şi la alte variante ale acestei probleme. De exemplu, apărătorul acceptă un caz, fixând un onorariu redus, cîteodată fiind de acord la orice sumă semnificativă care o poate oferi clientul. Aceasta se face în cazurile când clientul recunoaşte vi-novăţia, dar apărătorul se orientează la perspectiva că va convinge clientul să încheie un acord şi, astfel, va încheia rapid cazul. De obicei, un asemenea apă-rător poate declara clientului că în situaţia lui încheierea unui acord este cea mai bună soluţie şi că el poate să îi asigure un acord favorabil datorită relaţiilor lui speciale cu procurorul. Dacă aceasta nu funcţionează, apărătorul poate să se adreseze familiei clientului ca aceştia să-l convingă să accepte un acord. Mai mult ca atât, în dorinţa de a determina învinuitul de a accepta încheierea unui acord, apărătorul poate induce în eroare clientul său. Astfel, aceşti apărători pot instrumenta mai multe cazuri şi toate eforturile lor sunt îndreptate spre atingerea acestui acord, interesele clientului său rămânând în umbră.

În acest context, clienţii pot fi ei înşişi suspicioşi atunci când avocatul le propune un acord de recunoaştere a vinovăţiei, gândindu-se că avocatul nu este interesat în altceva decât instrumentarea rapidă a cazului. Avocaţii trebuie să ţină cont de acest lucru şi să fie gata să adreseze astfel de îngrijorări, chiar dacă clientul nu le exprimă. Ignorarea acestui lucru poate duce la neînţelegeri

Page 16: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

14

şi neîncredere. În aşa caz, un acord de recunoaştere a vinovăţiei ar putea fi respins de client, chiar dacă acesta i-ar fi benefic.

·Transparenţa redusă a muncii avocatului În virtutea faptului că acordul simplifică munca avocatului şi acesta nu

este nevoit să îndeplinească toate acţiunile care în mod normal un avocat le are de îndeplinit (examinarea probelor în instanţă, lucrul cu probatoriul la urmărirea penală etc.), clientul ar putea să nu fie în stare să aprecieze calitatea muncii avocaţilor. La rândul său, avocatul ar putea să se folosească de acord în calitate de scurtătură pentru a depune eforturi mai mici. Totuşi, munca avocatului în cadrul unui acord nu necesită mai puţin efort decât în cazurile procedurii obişnuite. Este important ca standardele de activitate ale avocatului să fie cunoscute de către clienţi în aşa fel încât aceştia să poate aprecia munca avocatului, iar acesta să nu se simtă confortabil numai în a se limita la semna-rea acordului.

·Deformare profesionalăProbabil experienţa multor avocaţi este că majoritatea covârşitoare a clien-

ţilor sunt, de fapt, vinovaţi de acuzaţiile care li se aduc. Această realitate poate duce, cel puţin pentru categoria de clienţi defavorizaţi social, la o abordare de a încheia un acord de recunoaştere a vinovăţiei chiar şi atunci când clientul ar putea fi nevinovat. Astfel, avocatul poate percepe ca neesenţială verificarea în ce măsură acordul este potrivit unui caz concret, ocolind etapele necesare efectuării unei pregătiri pentru luarea deciziei în privinţa acordului.

·Conflictele de intereseÎn practica aplicării acordului a fost evidenţiat un potenţial conflict de in-

terese care apare atunci când avocatul acordă asistenţă juridică mai multor co-învinuiţi şi unul din ei doreşte să încheie un acord de recunoaştere a vino-văţiei. În astfel de cazuri recomandarea este ca avocatul să renunţe la repre-zentarea unuia din clienţi.

Page 17: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

15

CAPITOLUL II. ACTIVITATEA AVOCATULUI ÎN CADRUL ÎNCHEIERII ACORULUI DE RECUNOAŞTERE A VINOVĂŢIEI

1. Aspecte generale

Prin încheierea unui acord de recunoaştere a vinovăţiei, persoana acuzată renunţă de a fi judecată în cadrul unui proces judiciar deplin şi se privează de un şir întreg de drepturi. Din aceste considerente, ea ar trebui să facă acest pas numai în cazul în care va avea anumite beneficii. De asemenea, ea trebuie să înţeleagă foarte clar consecinţele acestei hotărâri. În acest sens, apărătorul are un rol primordial recunoscut de legislaţie1, care impune acestuia obligaţii specifice.

În SUA, ţara de origine a acordului, inculpatul nu poate fi obligat să respecte decizia sa de a recunoaşte vinovăţia dacă el nu a avut o asistenţă eficientă din partea apărătorului2. Aproape unanim, practica judiciară a stabilit că reprezen-tarea adecvată de către apărător nu se bazează pe cantitatea timpului pe care apărătorul l-a petrecut vorbind cu clientul său sau discutând posibilele strategii de apărare, dar şi de reprezentarea substanţială acordată învinuitului. Omisiu-nea de a discuta în detalii cazul cu învinuitul şi neglijarea de a intervieva toţi martorii importanţi, de asemenea, este considerată o reprezentare inadecvată.

Informaţia pe care avocatul o furnizează clientului este, de asemenea, im-portantă. Astfel, de exemplu, acordul poate fi considerat nul când apărătorul îl informează greşit pe inculpat despre legea care se aplică, consecinţele recu-noaşterii vinovăţiei sau o posibilă hotărâre a instanţei de judecată.

În 2012, Curtea Supremă a SUA a lărgit înţelesul eficienţei avocatului, sub-liniind importanţa unei asistenţe eficiente din partea acestuia. În cazul Misso-uri v. Frye inculpatul a fost acuzat de conducerea fără permis. Ţinând cont de antecedentele pe care le avea, acuzatul risca 4 ani de închisoare. Procurorul a trimis avocatului o propunere în scris care conţinea două variante de acord, inclusiv una care reducea învinuirea la o infracţiune mai puţin gravă şi promi-

1 Articolul 69 CPP nu menţionează printre cazurile de participare obligatorie a apărăto-rului la procesul penal şi cazurile când se încheie un acord de recunoaştere a vinovăţiei. Cu toate acestea, reieşind din art.504 alin 4 CPP, precum şi din alte prevederi legale, deducem că participarea apărătorului este obligatorie.

2 Se consideră ineficientă asistenţa apărătorului atunci când prestaţia lui este sub limita standardului rezonabilităţii şi există probabilitatea că dacă apărătorul nu ar fi fost atât de ineficient, inculpatul nu ar fi încheiat un acord şi ar fi ales judecarea cazului său.

Page 18: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

16

siunea că va recomanda judecătorului o pedeapsă de 90 de zile. Avocatul nu a transmis clientului aceste oferte. Cu o săptămână înainte de proces el a mai fost reţinut o dată pentru conducerea fără permis. Clientul a recunoscut vina pentru toate capetele de acuzare (fără încheierea unui acord) şi a fost condam-nat la 3 ani de închisoare. Curtea Supremă a constatat asistenţa avocatului ca fiind ineficientă din simplul motiv că acesta nu a anunţat clientul despre ofer-tă. Totodată, în cazul Lafler v. Cooper decisă în acelaşi timp, Curtea Supremă a indicat că inculpatul are dreptul la un remediu procesual atunci când acesta demonstrează că ar fi acceptat un acord de recunoaştere dacă nu ar fi fost sfa-tul incompetent al avocatului. În acest caz, avocatul a recomandat clientului său să respingă un acord în care procurorul se obliga să recomande o sentinţă de la 51 la 85 luni de închisoare pe motiv că procurorul nu va putea dovedi intenţia săvârşirii infracţiunii de care era învinuit. Drept rezultat clientul a fost condamnat la închisoare pe un termen de la 185 la 360 luni. În astfel de cazuri, instanţa urmează să rejudece cazul şi, la discreţia sa, să înlocuiască condam-narea cu condiţiile acordului, să reducă pedeapsa stabilită sau să o menţină.

Legislaţia RM stabileşte că înainte de a încheia acordul, avocatul este obli-gat să discute cu învinuitul toate drepturile de care dispune acesta. El este obligat să explice şi să analizeze toate aspectele cazului, inclusiv ordonanţa de punere sub învinuire sau, după caz, rechizitoriul şi toate posibilităţile de apă-rare de care ar trebui să beneficieze clientul său în cazul dat. Astfel, apărătorul trebuie să consulte clientul său în privinţa legalităţii sau ilegalităţii acţiunilor efectuate, despre o posibilă inadmisibilitate a probelor ridicate cu încălcarea regulilor stabilite de CPP, să solicite în temeiul art.52 alin. (1) pct. 3) CPP procurorului excluderea din dosar a probelor obţinute conform prevederilor art.94 alin (1) CPP, să consulte clientul despre probabilitatea obţinerii unei condamnări. Apărătorul trebuie să se asigure că învinuitul doreşte de bună voie să încheie un acord şi îşi dă seama de consecinţele încheierii sau refuzului de a încheia un acord.

Toate aceste acţiuni se încadrează în următoarele:·Evaluarea oportunităţii de a încheia un acord·Informarea clientului despre oportunitatea încheierii acordului·Convingerea procurorului despre rezonabilitatea unui acord în caz că

este nevoie ·Negocierea unei poziţii cât mai favorabile

Page 19: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

17

2. Evaluarea oportunităţii negocierii unui acord de recunoaştere a vinovăţiei

Avocatul nu ar trebui să presupună că clientul este vinovat şi (sau) că acor-dul de recunoaştere este soluţia cea mai potrivită fără să se documenteze în acest sens. Încheierea unui acord de recunoaştere a vinovăţiei trebuie să fie una din variantele posibile atunci când avocatul elaborează strategia de apăra-re, dar nu cea mai importantă. În afară de acordul de recunoaştere a vinovă-ţiei, apărătorul trebuie să ia în considerare posibilitatea aplicării altor alterna-tive mai avantajoase pentru clientul său. Astfel, poate să fie posibilă încetarea urmăririi penale cu tragerea la răspundere contravenţională sau în legătură cu căinţa activă. De multe ori suspendarea condiţionată a urmăririi penale este o variantă mai potrivită decât acordul de recunoaştere.

Apărătorul trebuie să examineze posibilitatea încheierii unui acord când consideră că acesta ar fi soluţia cea mai potrivită pentru clientul său. Omisiu-nea de a încerca de a negocia atunci când acordul de recunoaştere a vinovăţiei ar fi în mod clar în beneficiul clientului său poate fi considerată o asistenţă ineficientă.

Astfel, înainte de a începe negocierea cu procurorul, apărătorul trebuie:3

·să fie minuţios familiarizat atât cu versiunea procurorului despre cir-cumstanţele cazului, cât şi versiunea apărării;

·să se documenteze în întregime despre antecedentele penale ale clien-tului său;

·să cunoască dacă procurorul poate dovedi vinovăţia. Deseori, în ziua judecăţii se constată dacă toţi martorii se vor prezenta sau doresc să facă declaraţii, precum şi dacă sunt prezente alte probe de învinuire;

·să cunoască dacă poate prezenta anumite argumente legale ce ar duce la respingerea anumitor probe.

Respectarea acestor condiţii trebuie să ghideze apărătorul în procesul de luare a deciziei de a încheia un acord. Astfel, urmează a fi evaluate două mo-mente: probabilitatea condamnării şi gravitatea cazului. Probabilitatea con-damnării este evaluată în dependenţă probe şi calitatea lor (vezi Probabilitatea condamnării ca pârghie de negociere). Gravitatea cazului se referă la aprecierea

3 Această lista a fost elaborată de Institutul de perfecţionare a avocaţilor din Maryland (versiunea prezentată este una prescurtată).

Page 20: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

18

asprimii pedepsei care poate fi aplicată, ţinând cont de personalitatea învinui-tului şi alte circumstanţe ale cazului.

·Colectarea informaţieiDecizia de a încheia acordul de recunoaştere a vinovăţie nu poate fi lua-

tă până când avocatul nu a făcut tot posibilul ca să se informeze în privinţa momentelor indicate mai sus. Avocaţii ar trebui să încerce să investigheze in-dependent învinuirile aduse. Aceasta se face atât prin analizarea informaţiei pusă la dispoziţie de procuror sau client, cât şi prin studierea dosarului (dacă s-a ajuns la această etapă), identificarea şi intervievarea potenţialilor martori, identificarea probelor materiale etc.

Intervievarea clientului este un mijloc important de informare. În cadrul interviului apărătorul trebuie să clarifice dacă acesta recunoaşte sau nu vi-novăţia. Uneori şi clienţii vinovaţi neagă în discuţia cu apărătorul faptul să-vârşirii infracţiunii. Aceasta, de multe ori, are loc din cauza neîncrederii în apărător sau din alte motive (încrederea că apărătorul va lucra mai bine dacă consideră clientul nevinovat, ruşinea de a recunoaşte etc.). Dacă clientul îşi menţine nevinovăţia, apărătorul trebuie să efectueze o investigaţie proprie, mai ales, în cazul în care procurorul susţine că are probe ferme. La fel, în cadrul interviului apărătorul poate să afle şi alte detalii importante pentru a aprecia validitatea acuzaţiei (au fost martori prezenţi la infracţiune, au fost menţionaţi martori de către ofiţerul de urmărire penală (alţi ofiţeri din poliţie, procuror) în discuţiile cu clientul, etc.)

Chiar dacă procurorul îi oferă acces la materialele dosarului şi prezintă toate probele pe care le are, fiind evidentă probabilitatea condamnării, apără-torul nu trebuie să uite că acuzaţia care pare a fi dovedită pe hârtie nu înseam-nă că va fi dovedită şi în instanţă. Nu se ştie cum vor fi apreciate probele de instanţă şi dacă, în general, martorii vor fi disponibili.

Un alt element la această etapă este dorinţa clientului de a încheia de bună voie un acord, dacă acesta îşi dă seama de consecinţele încheierii sau refuzu-lui de a încheia un acord (vezi Obligaţia de informare a clientului). Avocatul are obligaţia de a întreprinde o informare multiaspectuală, chiar dacă clientul manifestă dorinţa de a pleda vinovat, pentru a constata dacă această recunoaş-tere a vinovăţiei are o bază faptică. În procesul de colectare a informaţiei de la client sau din alte surse avocatul trebuie să fie atent ca preferinţa exprimată

Page 21: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

19

de către client să nu influenţeze modalitatea de interpretarea a informaţiei adunate.

·Oportunitatea încheierii unui acord în cazul inexistenţei vinovăţiei Încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei se admite doar cu condi-

ţia că vinovăţia învinuitului, inculpatului în săvârşirea infracţiunii respective este dovedită prin probe pertinente, concludente şi utile, administrate în con-formitate cu legislaţia procesuală penală (Hot. Plenului CSJ privind judecarea cauzelor penale în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei, p.5).

Înainte de a sfătui clientul său de a încheia un acord de recunoaştere a vi-novăţiei, apărătorul trebuie să fie convins de vinovăţia acestuia.

Una din problemele ce poate apărea la încheierea unui acord, este faptul că clientul insistă că este nevinovat, în pofida tuturor probelor colectate împotri-va lui. În asemenea circumstanţe, apărătorul nu poate permite clientului său să pledeze vinovat, în baza prevederilor codului deontologic. În SUA, a fost decis că este o încălcare a datoriei de avocat de a soma învinuitul să pledeze vi-novat în cazul protestelor repetate ale acestuia. Totuşi, excepţie fac acele cazuri unde probele sunt în mod convârşitor împotriva învinuitului şi, deci, decizia apărătorului de a accepta acordul şi sfatul de a pleda vinovat reprezintă unica perspectivă realistă.

Astfel, chiar apărătorul ar putea uneori să fie pus în situaţia să considere varianta pledării vinovat de către o persoană nevinovată. Fiind obligat să res-pecte legea şi, în acelaşi timp, să servească interesele clientului său, apărătorul s-ar putea confrunta cu un conflict uman şi profesional. În timp ce un ase-menea compromis ar putea servi intereselor clientului său în obţinerea unui rezultat cât mai bun într-o situaţie dezavantajoasă, acesta niciodată nu va servi interesul avocatului de a proteja integritatea şi imaginea sa profesională.

În asemenea situaţii, apărătorii americani înclină mai mult spre interesele clientului său, decât spre riscul de a fi învinuiţi de încălcarea regulilor de-ontologice. Astfel, în cercetarea făcută de Alschuler, câţiva apărători, deşi au declarat că, de regulă, insistă ca clientul să recunoască vinovăţia înainte de a pleda vinovat, făceau excepţii pentru anumite categorii de cazuri. “Eu nu voi cere o mărturisire într-un caz în privinţa unei infracţiuni contra libertă-ţii sexuale” a declarat un avocat “deoarece obstacolele psihologice în privinţa mărturisirii unor aşa fel de cazuri sunt deseori foarte puternice”. În acest sens, un apărător din Oakland a menţionat un caz în care un profesor a fost acuzat

Page 22: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

20

de abuz sexual a unei eleve de opt ani. Din spusele apărătorului eleva era un puşti adorabil care ar fi fermecat instanţa şi ar fi lăsat juraţii în lacrimi. De asemenea, el a mai spus că credea că ea este o mincinoasă psihopată şi că era convins de inocenţa clientului său. Aşa că atunci când procurorul a propus să pledeze vinovat în privinţa infracţiunii de comportament amoral (ceea ce i-ar fi permis să menţină dreptul de a preda) el a sfătuit clientul să accepte, ceea ce şi a făcut ultimul.

Astfel de situaţii fără îndoială apar şi în practica avocaţilor noştri. Cu titlu de exemplu oferim două cazuri în care recunoaşterea vinovăţiei (în primul de către client, în al doilea de către avocat) era pusă la îndoială. Într-un caz clientul învinuit de viol, nu dorea să recunoască că a săvârşit infracţiunea, deşi admitea că ar fi putut să o săvârşească (motivul explicit era starea de ebrietate în care se afla şi lipsa ţinerii de minte a ceea ce s-a întâmplat în seara infrac-ţiunii; acuzatul nega săvârşirea infracţiunii şi din frica ca concubina la care ţinea să nu-l părăsească odată ce va afla că el a recunoscut). Cu toate acestea, în afară de expertiza medico-legală, ca probe împotriva clientului erau decla-raţiile altor coparticipanţi la viol care au declarat că aceasta a participat la viol şi declaraţiile părţii vătămate, care l-a recunoscut şi a descris amănunţit totul. Avocatul a considerat în aceste circumstanţe încheierea unui acord în favoarea clientului. Acesta iniţial a acceptat, dar ulterior a renunţat şi a fost condamnat pentru viol în procedura obişnuită.

În alt dosar, clientul era acuzat de săvârşirea a două infracţiuni mai pu-ţin grave. La propunerea procurorului de a încheia un acord de recunoaştere, apărarea a refuzat din considerentul că nu existau probe cu privire la existenţa unei infracţiuni, iar a doua faptă era doar o tentativă şi nu o infracţiune consu-mată, după cum indica actul de acuzare. Dosarul a fost trimis în instanţă vara. Din diferite considerente (concedii, lipsa părţilor etc.) şedinţa preliminară a avut loc abia în primăvara anului viitor. În cadrul acestei şedinţe apărarea a acceptat acordul în privinţa ambelor capete de acuzare. Motivul acestei decizii a fost faptul că în altfel de condiţii clientul care îşi întreţinea familia prin cu-legerea fructelor în Europa, ar fi fost privat de posibilitatea să plece pentru al doilea an consecutiv la muncă, iar judecătorul a lăsat să se înţeleagă aplicarea unei pedepse blânde.

În situaţii de tipul celor descrise mai sus, obligaţia apărătorului este de a consulta cât mai competent clientul său. Totuşi, reieşind din faptul că învi-nuitul este persoana care va suporta consecinţele unei condamnări, decizia

Page 23: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

21

finală trebuie să-i aparţină. Cu toate acestea, este inacceptabil ca apărătorul să accepte încheierea acordului când clientul său este nevinovat şi insistă asupra acestuia din alte motive (de exemplu, încercarea de a proteja alte persoane etc) decât probabilitatea că va fi condamnat.

În situaţii dificile unele acţiuni extraprocesuale pot fi utile. Un apărător din SUA a relatat un caz relevant şi pentru realităţile noastre. Clienta sa, mamă singură a doi copii, a fost acuzată de abuz asupra copilului propriu, o infrac-ţiune care poate fi pedepsită cu cel puţin 5 ani de închisoare. Procurorul a oferit un acord tentant care i-ar fi asigurat o pedeapsă privativă cu suspendare condiţionată şi fără separarea de copiii ei. Investigarea proprie a apărătorului a confirmat poziţia clientei sale care susţinea cu vehemenţă nevinovăţia. Apă-rătorul a folosit relaţiile bune pe care le avea cu adjunctul procurorului pentru a discuta şi a prezenta faptele. Drept rezultat procuratura şi-a retras acuzarea.

Existenţa unei relaţii de încredere şi cooperare între avocaţi şi procurori poate avea un impact deosebit în cazuri extreme. De obicei, atitudinea şi per-sonalitatea avocatului este un factor cheie în obţinerea unei reputaţii pozitive şi crearea unei relaţii de cooperare, iar onestitatea şi empatia sunt elemente importante în obţinerea unor rezultate.

Avocatul trebuie să atragă atenţie ca clientul său să nu încheie un acord de recunoaştere a vinovăţiei din alte motive decât obţinerea unor beneficii direc-te şi evidente. De exemplu, avocatul trebuie să atragă atenţie în cazurile în care persoana este acuzată de o infracţiune pentru care poate fi impusă o pedeapsă privativă de libertate, dar poate fi aplicată şi o pedeapsă neprivativă de liber-tate. Astfel de persoane ar putea face orice pentru a evita închisoarea, inclusiv să pledeze vinovate şi să încheie un acord, fiind informate că, de obicei, în astfel de cazuri, pedeapsa este neprivativă de libertate. În cazul unor astfel de persoane dacă procurorul este acela care propune acordul, acesta trebuie pre-zentat clientului în aşa fel încât să nu fie perceput ca ceva obligatoriu, sau ceva care ar înrăutăţi situaţia persoanei în caz de refuz (aceasta este mai ales valabil pentru persoanele care sunt pentru prima dată în sistemul de justiţie penală şi nu au cunoştinţe în domeniul procesului penal).

În cazul în care clientul insistă asupra nevinovăţiei, iar probele indică vi-novăţia acestuia, avocatul nu trebuie să renunţe la opţiunea încheierii unui acord. Discuţiile despre încheierea acordului şi chestiunea recunoaşterii vi-novăţiei trebuie să fie abordată într-un mod sensibil încât să nu prejudicieze încrederea clientului în avocat. În asemenea condiţii, persoanele care au mai

Page 24: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

22

fost implicate în sistemul de justiţie ar putea deveni suspicioase cu privire la intenţia avocatului de a aborda cazul şi din această perspectivă.

O metodă de a face acest lucru este ca în timpul unei întrevederi iniţiale, avocatul să explice clientului la general etapele posibile ale cazului, inclusiv să informeze despre acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Avocatul ar trebui să explice că acordul de recunoaştere are loc în cel puţin una din cinci cauze trimise în judecată. Discuţiile despre acord se duc în mult mai multe cazuri şi este posibil ca şi în acest caz procurorul să propună un acord, propunere pe care avocatul este obligat să o aducă la cunoştinţa clientului şi să o discute. O astfel de discuţie despre acord ar putea să minimalizeze riscurile despre care am pomenit.

·Momentul încheierii acordului Evaluarea oportunităţii încheierii unui acord este în strânsă legătură cu

momentul când o astfel de decizie este luată. Conform art.504 alin.6 CPP acordul de recunoaştere a vinovăţiei poate fi încheiat în orice moment de la punerea sub învinuire până la începerea cercetării judecătoreşti. Întrebarea care apare este, când este cel mai bine de încheiat un acord? Din punct de vedere a temeiniciei şi oportunităţii deciziei luate, momentul cel mai bun este după ce apărării i-au fost prezentate materialele dosarului. În acest moment apărarea deţine informaţia suficientă pentru a aprecia oportunitatea înche-ierii unui acord. De obicei, încheierea unui acord la o etapă iniţială nu este o decizie cumpătată. Uneori, cu trecerea timpului, situaţia clientului poate să se îmbunătăţească. De exemplu, martorii pot pleca peste hotare sau devin mai puţin convingători din cauza uitării.

Pe de altă parte, apărătorul trebuie să ţină cont de faptul că cu cât mai mult durează pentru clientul său să ajungă la soluţionarea cazului cu atât mai probabil este că el va fi determinat să pledeze vinovat şi să accepte încheierea unui acord (mai ales în cazul persoanelor aflate în arest preventiv), chiar dacă acesta nu l-ar avantaja cu mult faţă de un proces judiciar deplin. Aceasta se întâmplă deoarece unele persoane psihologic ar putea să nu reziste incertitu-dinii şi ar dori, sau ar avea nevoie din alte motive (procesul generează învinu-itului pierderi economice considerabile sau alte inconvenienţe majore etc.), să ajungă la o finalitate cât mai rapid.

Existenţa unor astfel de situaţii ar putea fi un factor suplimentar pentru apărător pentru a întreprinde acţiuni de reducere a termenilor urmăririi pe-

Page 25: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

23

nale şi terminarea cât mai rapidă a urmăririi penale. Atunci când poate lua cunoştinţă cu materialele dosarului poate lua o decizie mai informată. În afa-ră de aceasta, funcţia apărătorului este de a calma clientul şi a-l convinge că pentru a lua o decizie echilibrată trebuie să fie evaluate toate circumstanţele cazului.

Cu toate că terminarea urmăririi penale reprezintă momentul cel mai echi-librat pentru a lua decizia de a încheia un acord de recunoaştere a vinovăţiei, în cazul în care apărarea cunoaşte probele pe care le deţine procurorul poate să încheie un acord chiar din momentul înaintării acuzării. Cu cât mai devre-me are loc încheierea unui acord, cu atât mai mari sunt şansele ca clientul să beneficieze de un proces în termeni cât mai restrînşi.

3. Convingerea procurorului de a încheia un acord

Odată ce apărătorul a ajuns la concluzia că acordul de recunoaştere a vino-văţiei ar fi o variantă potrivită de soluţionare a cazului, acesta poate să se con-sulte cu clientul pentru a aborda procurorul în acest sens. Legea oferă dreptul atât apărării, cât şi acuzării să iniţieze discuţii privind încheierea unui acord de recunoaştere a vinovăţiei. De fapt, în SUA, avocaţii sunt persoanele care în majoritatea cazurilor sunt iniţiatorii încheierii unui acord de recunoaştere a vinovăţiei. Folosirea acestui drept ţine de iniţierea discuţiilor şi de convinge-rea procurorului despre rezonabilitatea încheierii unui acord, Cu alte cuvinte, este vorba despre asistenţa clientului în obţinerea unui acord. Cu toate că nu este menţionată în lege, dreptul de a încheia un acord, în principiu, este abso-lut (vezi Capitolul I).

·Probabilitatea condamnării ca pârghie de negociereReieşind din faptul că, conform art.66 alin. (2) pct. 10) CPP învinuitul,

inculpatul are dreptul de a încheia acordul de recunoaştere a vinovăţiei, pro-curorul are obligaţia de a respecta acest drept în cazul în care sunt stabilite toate circumstanţele prevăzute de art.504 alin. (2) şi 505 alin. (1) CPP, iar dacă lipseşte măcar una din circumstanţele menţionate, procurorul este în drept de a nu iniţia procedura de încheiere a acordului de recunoaştere a vinovăţiei. La iniţiativa părţii apărării, procurorul trebuie să refuze încheierea acordului printr-o ordonanţă motivată.

Procurorul are obligaţia de a încheia acordul, iar condiţiile în care el poa-te să iniţieze negocierile (cu excepţia infracţiunilor pentru care nu poate fi

Page 26: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

24

încheiat un acord) sunt foarte strict stabilite. Codul de procedură penală, în articolul 505 alin.1, stabileşte un şir de circumstanţe pe care procurorul tre-buie să le ia în consideraţie atunci când iniţiază şi, respectiv, încheie un acord de recunoaştere a vinovăţiei. Codul nu specifică natura acestor condiţii şi re-levanţa lor pentru legalitatea acordului. Totuşi, pentru a încheia un acord, este nevoie să fie întrunite toate circumstanţele indicate în cod. Cu toate acestea, procurorul are dreptul să facă referire chiar şi la una singură.

Majoritatea circumstanţelor de multe ori nu pot fi măsurate „cantitativ” pentru a putea afirma prezenţa sau absenţa lor şi comportă o doză mare de subiectivitate. Aceast fapt poate şi trebuie să fie folosit de către apărător în încercarea de a convinge procurorul să încheie un acord.

Probabilitatea de a obţine condamnarea este o circumstanţă nouă pentru legislaţia şi doctrina noastră, dar este importantă pentru apărător atunci când decide negocierea acordului. Aceasta merită o atenţie mai mare din motivul că majoritatea covârşitoare a procurorilor, din ţările unde această practică se aplică, o consideră drept cel mai important factor în cadrul unor negocieri. În aceste condiţii, ea nu trebuie neglijată de către avocaţi în munca lor.

Probabilitatea de a obţine o condamnare este determinată de suficienţa şi persuasivitatea probelor adunate. Suficienţa probelor este determinată atât de cantitatea probelor adunate, cât şi de calitatea lor de a fi admisibile în cadrul procesului. Astfel, cu toate că procurorul poate avea unele probe de condam-nare, el ar putea să nu fie în stare să le prezinte din cauza că au fost colectate cu încălcarea regulilor procesuale. Persuasivitatea probelor colectate se referă la capacitatea acestor probe de a convinge instanţa despre vinovăţia inculpatului.

Astfel, atât procurorul, cât şi avocatul trebuie să îşi pună un şir de întrebări. Sunt toate sau o parte din probele fizice încă disponibile? Câţi martori sunt şi ce au văzut ei? Va fi partea vătămată disponibilă în timpul procesului? Vor depune declaraţii martorii existenţi? Vor fi declaraţiile lor credibile?

Răspunsul la ultima întrebare, deşi foarte subiectiv, este extrem de impor-tant pentru evaluarea probabilităţii condamnării. Acesta poate fi examinat din patru dimensiuni: vârsta martorului şi părţii vătămate, relaţia între victimă şi învinuit, prezenţa unor handicapuri fizice sau culturale şi antecedentele pe-nale, dacă există, a părţii vătămate. Fiecare dimensiune pune întrebări care trebuie evaluate înainte de a putea prezice probabilitatea condamnării. De exemplu, o cercetare făcută de Institutul pentru justiţie Vera din New York, cât şi alţi comentatori, au notat că existenţa unei relaţii între învinuit şi victimă

Page 27: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

25

anterior infracţiunii, de multe ori, a dus la cedări mari din partea procurorului sau chiar la încetarea dosarului penal. Declaraţiile făcute de o persoană ex-trem de tânără sau foarte în vârstă, precum şi cele făcute de martori cu antece-dente penale pot părea mai puţin credibile. De exemplu, victima unui viol care îşi câştigă existenţa prostituându-se are o credibilitate mai mică decât victima care este căsătorită şi are copii.

Persuasivitatea probelor poate fi determinată de aşa factori cum ar fi: cir-cumstanţele arestării, dacă învinuitul a fost reţinut în flagrant sau arestat zece zile mai târziu în baza unui mandat; identificarea făcută la locul comiterii in-fracţiunii de un martor ocular sau în cadrul procedurii de prezentare spre recunoaştere sau bazată pe o descriere, etc.

Procurorul (respectiv avocatul) nu poate să încheie un acord pe motivul probabilităţii mici de condamnare a învinuitului, dacă aceasta e determinată de lipsa probelor pe dosar. O situaţie care necesită atenţie specială din partea avocatului este atunci când decizia procurorului de a încheia un acord vine în cazul în care lipsesc dovezi suficiente sau dovezile care există nu mai pot fi folosite din diferite motive. Ca exemplu ar putea fi cazul când un martor la început a fost de acord să facă declaraţii apoi refuză sau le modifică. Aceasta se poate întâmpla în cazul rudelor care au dreptul să nu facă declaraţii sau în cazul apropiaţilor, prietenilor, persoanelor şantajate când acestea, deşi sub obligaţie legală de a depune declaraţii, refuză să o facă. O situaţie specială, când procurorul poate invoca această circumstanţă, este când martorul cheie este un informator sau o altă persoană care din diferite motive nu este de dorit să apară în faţa judecăţii (de exemplu, victima minoră, pentru care audierea în calitate de martor ar putea fi o experienţă traumatizantă). În astfel de situaţii, ar putea fi dificil de prezis rezultatul final, iar în cazul unor infracţiuni uşoare, pentru care este posibilă o pedeapsă neprivativă de libertate şi fără încheierea acordului, avocatul ar putea sfătui clientul să nu încheie acord.

Similară este situaţia când decizia de a încheia un acord în baza acestei cir-cumstanţe poate fi luată de procuror, deşi există dovezi suficiente, există posi-bilitatea ca ele să nu fie considerate credibile de instanţă. Aceasta are loc atunci când martorii au o credibilitate scăzută (copil mic, martor care la momentul când au avut loc circumstanţele despre care urmează să facă declaraţii era în stare de ebrietate, fost infractor, persoană interesată fie din motive personale (vecin cu care inculpatul a avut un conflict) sau profesionale (poliţist) ca in-culpatul să fie condamnat sau există alte vicii în privinţa altor tipuri de probe

Page 28: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

26

(eventuale dubii în privinţa competenţei expertului ce a efectuat expertiza, contestaţii de efectuare a unor acţiuni procesuale etc.).

Încheierea unui acord din motivul probabilităţii mici de a condamna per-soana este una din acele circumstanţe care presupune un grad mare de su-biectivism. Această circumstanţă ridică un şir de întrebări. De exemplu, dacă procurorul aduce ca motiv al încheierii acordului insuficienţa probelor, cât de sigur este procurorul că persoana este vinovată şi care este gradul de convin-gere? Sau, încheierea unui acord deoarece au dispărut martorii cheie sau mar-torii existenţi nu vor insufla credibilitate, pune întrebarea despre moralitatea şi decenţa încheierii unui acord. De fapt, procurorul recunoaşte că dacă ar fi să meargă la judecată, persoana ar fi recunoscută nevinovată. În acest caz, apare întrebarea dacă procurorul trebuie să aducă la cunoştinţa apărării faptul că el are dubii, în ceea ce priveşte dovedirea vinovăţiei persoanei acuzate.

Persistenţa şi popularitatea acordului de recunoaştere a vinovăţiei derivă din faptul că aceasta acordă anumite beneficii tuturor actorilor sistemului ju-diciar penal, inclusiv procurorilor. Avocatul trebuie să ţină cont de acestea şi să le folosească ca pârghii pentru determinarea procurorului să încheie un acord.

Modelul tradiţional al procesului penal este totuşi supraproceduralizat şi, în aşa fel, costisitor atât din punct de vedere al timpului, cât şi al banilor. Dovedirea vinovăţiei în afara oricărui dubiu rezonabil în cadrul unui proces contradictoriu formal consumă resurse valoroase ale procuraturii şi instan-ţelor judecătoreşti. Pentru un procuror activitatea de dovedire a acuzaţiei la urmărire, ulterior în cadrul unui proces judiciar deplin, în termen de costuri şi pregătire, este mult mai mare decât în cadrul unui acord. Volumul mare al cazurilor penale agravează această situaţie.

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei permite procurorului să instrumen-teze cazurile cu mult mai repede decât procesul tradiţional. Acest fapt are un şir de efecte benefice asupra îndeplinirii funcţiilor pe care le are. Astfel, acor-dul permite procurorului să dedice mai mult timp altor cauze de o importanţă mai mare. În sfârşit, prin folosirea acordului de recunoaştere a vinovăţiei, pro-curorul are posibilitatea de a trata mai minuţios întrebările ce ţin de individu-alizarea pedepsei, ţintind spre reabilitarea învinuitului.

Pe lângă producerea ocazională a unor rezultate inexacte, modelul tradi-ţional generează o incertitudine atât la etapa judecăţii, cât şi cea de stabilire a pedepsei. Cu trecerea timpului supărarea trece, amintirile se şterg şi martorii

Page 29: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

27

acuzării, istoviţi de apariţiile repetate în instanţă, pot să nu mai fie utili. O exa-minare empirică a sistemului judiciar penal din Chicago, efectuată de Banfield şi Anderson a descoperit că rata de condamnare a scăzut de la 92% în cazurile care ajungeau prompt în instanţă la 48% în cazurile care au fost substanţial întârziate.

Acordul, însă, eliberează procurorul, de unele dintre riscurile şi incertitu-dinile inevitabile din cadrul unui proces judiciar. Ca rezultat al reducerii sar-cinii probaţiunii, procurorul are posibilitatea să condamne, prin intermediul acordului de recunoaştere a vinovăţiei, unii inculpaţi care sunt vinovaţi de fapt, dar a căror condamnare ar necesita costuri drastic mărite pentru investi-garea şi pregătirea probelor.

Procesul tradiţional, de regulă, durează mult. Nu în ultimul rând procu-rorul ar dori să „scape” de cazurile mai vechi (mai ales la sfârşitul unei peri-oade de raportare), ceea ce ar fi un argument pentru ca acesta să accepte un acord. Atunci când acordul de recunoaştere a vinovăţiei este condiţionat de comunicarea unei informaţii suplimentare de către învinuit, acest fapt ajută la descoperirea unor infracţiuni încă nedescoperite sau la condamnarea unor persoane în privinţa cărora nu există probe suficiente.

Unii procurori pot fi sensibili la atitudinea victimei. Din aceste consideren-te, restituirea prejudiciului material acesteia şi împăcarea (nu se are în vedere art.109 CP) ar fi un argument în plus pentru a convinge procurorul despre rezonabilitatea încheierii unui acord.

Atunci când încearcă să convingă procurorul de a încheia un acord, avo-catul poate să se folosească de momentele descrise mai sus. Dacă procurorul, totuşi, refuză, avocatul, dacă consideră că acordul ar fi în beneficiul clientului, ar putea să se folosească de această linie de argumentare pentru a ataca refu-zul procurorului. Însă în condiţiile existenţei procedurii prevăzute de articolul 3641 CPP (Judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală), această opţiune rămâne valabilă numai dacă acordul ar scurta termenul de ajungere a dosarului în instanţa de judecată.

4. Negocierea acordului

·Conţinutul negocierilorAcordul de recunoaştere a vinovăţiei este o formă de negociere prin care se

ajunge la o înţelegere cu privire la soluţionarea învinuirilor aduse învinuitului,

Page 30: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

28

fără a desfăşura un proces judiciar compet, în care inculpatului i se garantează toate drepturile prevăzute de lege.

În practica SUA, în conformitate cu obligaţiile pe care şi le asumă procuro-rul, pot exista mai multe tipuri de acorduri:

·acordul în privinţa pedepsei, când persoana recunoaşte vinovăţia în schimbul reducerii pedepsei;

·acordul de a reduce gravitatea învinuirii înaintate, care constă în an-gajamentul procurorului de a permite învinuitului să pledeze vinovat în privinţa unei infracţiuni mai puţin grave decât cea care a fost săvârşită;

·acordul de a nu înainta anumite învinuiri, ce constă în angajamentul învinuitului de a pleda vinovat în privinţa unei sau mai multor învinuiri în schimbul renunţării procurorului de a înainta altele.

Procurorul poate să-şi asume şi alte obligaţii, cum ar fi angajamentul de a nu înainta învinuiri membrilor familiei sau prietenilor învinuitului. De ase-menea, învinuitul poate obţine şi alte clauze ce ar proteja într-un mod special apropiaţii săi. De exemplu, în cazul US vs. Finney (1965), învinuitul a pledat vinovat în schimbul promisiunii de a nu sechestra casa tatălui său, care era ipotecată. Procurorul poate promite să nu menţioneze anumite fapte în cadrul procesului. Astfel, el poate să se angajeze să nu menţioneze circumstanţele agravante ale infracţiunii sau să nu menţioneze, în public, anumite circum-stanţe jenante ale infracţiunii.

Legea noastră nu prevede o asemenea flexibilitate. Legiuitorul a autorizat încheierea unui acord în privinţa pedepsei. Conform art.80 CP, în cazul în care persoana pusă sub învinuire încheie un acord de recunoaştere a vinovăţi-ei, iar instanţa de judecată acceptă acest acord, pedeapsa pentru infracţiunea imputată se reduce cu o treime din pedeapsa maximă prevăzută pentru aceas-tă infracţiune.

Deşi este o tranzacţie, legea nu oferă câmp mare pentru elementul prin-cipal al tranzacţiei – negocierea dintre părţi. La prima vedere, părţile pot ne-gocia numai în privinţa faptului dacă acceptă sau nu să încheie un acord. Dat fiind faptul că mărimea reducerii pedepsei în urma acordului este stabilită prin lege, avocatul, în condiţiile noastre, nu ar avea la prima vedere ce negocia (dacă considerăm negocierile privind convingerea procurorului de a încheia un acord ca un subiect separat).

Totuşi, avocatul ar avea un rol important la negocierea acordului atunci

Page 31: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

29

când acesta prevede unele condiţii (de exemplu, asumarea obligaţiei de a co-opera la acuzarea altor persoane etc.). În conformitate cu legislaţia în vigoare, obligaţia principală a învinuitului este să recunoască vina (art.504 alin.1 CPP). Statul poate impune şi condiţia disponibilităţii învinuitului de a coopera la acuzarea altor persoane. În cazul obligaţiei de a coopera la efectuarea urmă-ririi penale sau acuzarea altor persoane, apărătorul urmează să negocieze în termeni precişi obligaţiile care le va avea clientul (depunerea declaraţiilor, par-ticiparea în cadrul unor măsuri speciale de investigaţie etc.)

Din prevederile Codului de procedură penală este clar că legiuitorul a auto-rizat încheierea unui acord în privinţa pedepsei. Nu este clar dacă este permisă încheierea unui acord în privinţa unei alte infracţiuni, decât cea comisă, adică acordul de reducere a învinuirilor. Art.506 alin 4 CPP stabileşte că instanţa trebuie să se convingă că există suficiente probe care confirmă condamnarea. Această prevedere, într-o oarecare măsură, exclude posibilitatea negocierilor în privinţa învinuirilor aduse sau încheierii unui acord în privinţa altei infrac-ţiuni, decât a fost comisă.

Totuşi, această prevedere nu exclude posibilitatea unor asemenea acorduri în cazul unor infracţiuni care se includ una în alta. De exemplu, în loc de furt săvârşit de două sau mai multe persoane, să fie încheiat un acord în privin-ţa infracţiunii de furt săvârşit de o persoană. Cu alte cuvinte, este vorba de neindicarea de către procuror a anumitor circumstanţe care ar duce la agra-varea învinuirii înaintate. Cu toate că procurorul este obligat, în virtutea prin-cipiului oficialităţii, să încadreze juridic fapta în componenţa cea mai gravă, în practică sunt cazuri când din anumite motive, (inclusiv din lipsa de probe pentru a dovedi circumstanţa calificantă), procurorii ar putea să reducă învi-nuirea. Chiar dacă o asemenea posibilitate nu este prevăzută expres de lege, avocaţii ar putea să se folosească de aceasta, iar în cadrul negocierilor să ridice şi problema reîncadrării juridice. Atunci când procurorul a înaintat o acuzare mai gravă, care nu este întemeiată pe circumstanţele cazului, acest lucru devi-ne o necesitate.

·Participarea clientului la negocierea acorduluiEste obligatorie participarea învinuitului la negocieri sau el poate să nego-

cieze prin intermediul avocatului său?Deşi în SUA învinuiţii rar participă la negocieri, numai două argumente

au fost înaintate pentru a susţine excluderea lor din acest proces: (1) ei nu vor

Page 32: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

30

înţelege procedura şi (2) prezenţa lor ar putea împiedica schimbul franc de păreri între procurori şi apărători, schimb, care de obicei, este în favoarea învi-nuitului. Primul argument este valabil în măsura în care procedura de negoci-ere este neformală. Totuşi, încă nimeni nu a propus să se excludă participarea învinuitului la judecată din motivul că procedura ar fi complicată. De aceea, acest argument nu este suficient pentru a motiva excluderea învinuitului de la procesul de negociere a încheierii acordului.

Nu este întemeiat, în acest sens, nici al doilea argument. În cadrul negoci-erilor se hotărăşte soarta învinuitului şi este normal ca acesta să ştie încotro acestea duc. Chiar dacă presupunem că apărătorul are ceva de spus procu-rorului, aceasta până la urmă oricum urmează să fie adus la cunoştinţa învi-nuitului, dacă are importanţă pentru acord, deoarece o condiţie a valabilităţii lui este ca inculpatul să înţeleagă condiţiile acordului cu privire la poziţia sa (art.506 alin.5 pct. CPP).

Astfel, răspunsul la întrebarea dacă trebuie să admitem învinuitul la ne-gocieri sau nu trebuie să fie numai afirmativ. Eventual ar fi de discutat, dacă s-ar putea face excepţie de la această regulă în cazurile când legea permite desfăşurarea procesului în absenţa învinuitului (art. 321 alin.2 CPP). Totuşi, participarea obligatorie a învinuitului, chiar şi în aceste cazuri, (ne referim aici în mod special la p.2 şi 3 al prevederii legale citate), nemaivorbind de celelalte, ar putea exclude unele probleme ce pot apărea ulterior.

Un învinuit care nu participă la negocieri, niciodată nu poate fi sigur dacă avocatul său l-a reprezentat adecvat pe parcursul lor. Într-adevăr, învinuitul poate câteodată suspecta apărătorul său de neglijenţă, în special atunci când apărătorul acordă asistenţă juridică garantată de stat. Învinuitul, de asemenea, poate avea suspiciuni cu privire la modul de tratare a intereselor lui şi din alte motive, reale sau imaginare.

Prezenţa învinuitului pe parcursul negocierilor ar putea contribui la poto-lirea suspiciunilor acestuia despre inactivitatea şi incompetenţa avocatului sau despre alte posibile ilegalităţi comise pe parcursul negocierilor atunci când aceste suspiciuni sunt nefondate. Mai mult ca atât, prezenţa învinuitului poate încuraja o apărare mai viguroasă din partea avocatului.

Participarea învinuitului la negocieri ar putea să prevină conflictele cu apărătorul cu privire la informarea greşită despre condiţiile acordului sau alte aspecte. În acest sens, considerăm a fi o practică binevenită, participarea obli-gatorie a învinuiţilor în cadrul negocierilor.

Page 33: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

31

Un alt argument, adus în favoarea acordului de recunoaştere a vinovă-ţiei, ţine de efectul pozitiv pe care acesta îl poate avea asupra învinuitului. Argumentul dat sugerează că această instituţie acordă învinuitului un sens al eficacităţii: el participă activ în luarea deciziei despre pedeapsă şi în aşa fel demnitatea lui şi sensul valorii proprii (şi posibil respectul lui faţă de lege şi instituţiile justiţiei penale) sporesc. Astfel, negocierea poate fi privită ca o încercare din partea învinuitului, şi chiar a apărătorului său, de a păstra dem-nitatea în procesul de găsire a unui rol pentru ei.

În practică participarea învinuitului la proces poate fi mai mult iluzorie decît reală. Învinuitul tipic, fără instruire juridică, nu este în stare să supra-vegheze inteligent apărătorul său. În consecinţă, învinuitul poate să permită pasiv apărătorului controlul asupra cazului. Casper, în urma unui studiu empiric, menţionează că majoritatea condamnaţilor cu care a discutat nu au avut nici un sentiment al participării pe parcursul negocierilor. Ei aşteptau în închisoare când apărătorii lor le prezentau oferta şi ei se simţeau forţaţi să o accepte din teama să nu obţină un rezultat mai rău mai târziu. Casper conchide că ipoteza despre avantajul implicării active a învinuitului porneşte de la conceptul greşit despre aceea ce vrea un învinuit tipic de la sistemul judiciar. Învinuiţii, spune el, doresc altceva decât sensul participării. Cu toate că, procesul de stabilire a pedepsei este deseori invizibil pentru învinuit şi el nu ştie cum sau de ce instanţa a ajuns la pedeapsa la care a ajuns (şi aceasta ar putea fi un criticism valabil adus sistemului judiciar tradiţional). Astfel, apare întrebarea dacă negocierea pledoariei este un mijloc potrivit pentru a răspunde acestui criticism.

Dacă din diferite motive clientul nu participă la negocieri, apărătorul tre-buie să discute cu acesta conţinutul acestora. De exemplu, apărătorul ar tre-bui să discute cu clientul său ce informaţie ar putea să furnizeze procurorului etc.

5. Obligaţia de informare a clientului

Avocatul trebuie să discute cu clientul său următoarele aspecte:1. toate drepturile procesuale de care dispune învinuitul, inculpatul, inclu-

siv:a) dreptul la un proces complet, rapid şi public şi că, pe durata acestui

proces, el beneficiază de prezumţia nevinovăţiei atâta timp cât vinovă-

Page 34: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

32

ţia sa nu îi va fi dovedită în mod legal, asigurându-i-se toate garanţiile necesare pentru apărarea sa;

b) dreptul de a prezenta dovezi în favoarea sa;c) dreptul de a solicita audierea martorilor acuzării în aceleaşi condiţii ca

şi martorii apărării;d) dreptul de a nu spune nimic şi de a nu fi obligat să se autoincrimineze;e) dreptul de a depune declaraţii, de a încheia acord de recunoaştere a

vinovăţiei şi de a renunţa la declaraţia de recunoaştere a vinovăţiei;2. toate aspectele cazului, inclusiv ordonanţa de punere sub învinuire sau,

după caz, rechizitoriul;3. toate posibilităţile de apărare de care ar trebui să beneficieze în cazul

respectiv;4. pedeapsa maximă şi minimă care poate fi aplicată în cazul recunoaşterii

vinovăţiei; obligaţia învinuitului, inculpatului, în caz de încheiere a acor-dului de recunoaştere a vinovăţiei, de a depune jurământ în faţa instanţei că va face declaraţii veridice privitor la infracţiunea pusă sub acuzaţie şi că aceste declaraţii vor putea fi folosite într-un alt proces împotriva sa pentru declaraţii false;

5. faptul recunoaşterii vinovăţiei nu este consecinţă a aplicării violenţei sau ameninţării.

Aspectele de mai sus pot fi grupate în următoarele categorii:·Drepturi·Consecinţe·Explicarea tuturor aspectelor cazului (admisibilitate, încălcări)·Posibilităţile de apărare·Probabilitatea condamnării/pedepsei

Înainte de a încheia acordul, avocatul este obligat să discute cu învinuitul toate drepturile de care dispune acesta. Pe lângă aceasta, avocatul trebuie să explice şi drepturile de care clientul se privează drept urmare a acordului. El este obligat să explice şi să analizeze toate aspectele cazului, inclusiv ordonan-ţa de punere sub învinuire sau, după caz, rechizitoriul şi toate posibilităţile de apărare de care ar trebui să beneficieze clientul său în cazul dat. Astfel, apărătorul trebuie să consulte clientul său în privinţa legalităţii sau ilegalităţii acţiunilor efectuate, despre o posibilă inadmisibilitate a probelor ridicate cu încălcarea regulilor stabilite de CPP, despre probabilitatea obţinerii unei con-

Page 35: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

33

damnări. Apărătorul trebuie să se asigure că învinuitul doreşte de bună voie să încheie un acord şi îşi dă seama de consecinţele încheierii sau refuzului de a încheia un acord.

În cazul în care procurorul iniţiază procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei în cadrul unei acţiuni procesual-penale, momentele indicate mai sus urmează a fi discutate cu clientul în condiţii confidenţiale.

Aceste momente urmează a fi discutate cu clientul şi în cazul în care acor-dul se iniţiază de partea apărării.

Pe lângă aspectele penale apărătorul ar trebui să informeze clientul despre consecinţele negative care nu ţin de aspectele nemijlocite ale cazului dat. Ast-fel, se recomandă ca avocatul să discute cu clientul despre consecinţele adverse care inevitabil ar putea apărea ca urmare a unui acord. Dacă clientul este gata să recunoască vinovăţia, el trebuie pregătit să se confrunte cu necesitatea de a recunoaşte public în instanţă vinovăţia sa. Odată cu aceasta, clientul nu va mai avea posibilitatea de a spune rudelor sau prietenilor că este nevinovat şi că to-tul a fost o greşeală. La fel, trebuie de preîntâmpinat clientul că condamnarea ar putea duce la pierderea unor drepturi cum ar fi posibilitatea obţinerii unei licenţe de activitate în anumite domenii, posibilitatea de a obţine permisul de procurare a armelor letale şi neletale supuse autorizării şi, după caz, permisul de a purta armă.

Dacă clientul trebuie să coopereze pentru învinuirea altor persoane, acesta trebuie informat şi despre consecinţele unei asemenea obligaţii (ostracizarea, ameninţări, răfuială fizică), precum şi caracterul obligaţiilor pe care le va avea (depunerea declaraţiilor, participarea în cadrul unor măsuri speciale de inves-tigaţie etc.).

Astfel, acordând o consultaţie calificată după iniţierea acordului, avocatul serveşte ca o garanţie că clientul său va încheia cu bună ştiinţă acordul, după cum şi cere legea (a se vedea de exemplu art. 509 alin. 5 pct. CPP).

O ultimă etapă în informarea clientului constă în oferirea unui suport pen-tru a lua o decizie. Datoria apărătorului de a informa clientul nu înseamnă că acesta este obligat să facă o recomandare specifică.

După ce apărătorul a expus toate avantajele şi dezavantajele tuturor op-ţiunilor posibile, avocatul poate să ofere o recomandare. Este important ca avocatul să nu treacă de la predicţii şi opinii bazate pe experienţe şi lege la promisiuni neîntemeiate (cum ar fi de exemplu, că dacă pledează vinovat în privinţa unei infracţiuni grave clientul nu va fi condamnat la închisoare).

Page 36: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

34

6. Renunţarea la acordul de recunoaştere a vinovăţiei

Plenul CSJ a stabilit că părţile sau una din părţi au dreptul să refuze în-cheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei până la acceptarea de către instanţă a procedurii de examinare a cauzei prin acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.507 alin. (1) CPP). Atunci când inculpatul (reprezentantul legal al inculpatului minor) nu susţine acordul de recunoaştere a vinovăţiei, el are dreptul să renunţe la declaraţia sa privitor la infracţiunea pentru care a fost pus sub învinuire. În acest caz, instanţa dispune judecarea cauzei în procedură deplină. Refuzul, în special al procurorului, urmează să fie argumentat, iar instanţa de judecată se va pronunţa asupra lui prin încheiere motivată (Hot. Plenului CSJ privind judecarea cauzelor penale în procedura acordului de recu-noaştere a vinovăţiei, p.14 şi 15).

Este important de a stabili condiţiile în care o parte poate renunţa la un acord de recunoaştere a vinovăţiei şi care ar fi consecinţele unei asemenea „rezilieri”. La prima vedere, acordul este asemănător cu un contract. Cu toa-te acestea, „rezilierea” unui acord are implicaţii mult mai mari decât rezilie-rea unui simplu contract. În practică sunt cazuri când apărarea nu doreşte să menţină acordul încheiat şi atunci se trece la procedura obişnuită.

Este evident că încheind un acord de recunoaştere a vinovăţiei, învinuitul de multe ori va oferi procurorului informaţii preţioase din punct de vedere a descoperirii complete şi sub toate aspectele a infracţiunii. Mai mult ca atât, art.505 alin.1 p.1 CPP stabileşte direct că la iniţierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei procurorul trebuie să ia în consideraţie voinţa învinuitului de a coopera la efectuarea urmăririi penale sau acuzarea altor persoane.

O soluţie pentru această situaţie ar fi cererea de a interzice acuzării să fo-losească informaţiile obţinute în urma unui acord în calitate de probe. Însă, prin această prevedere ar fi de multe ori imposibil de readus părţile la poziţiile lor iniţiale. Furnizarea unor informaţii, chiar dacă nu pot fi folosite ulterior ca probe, ar putea compromite substanţial poziţia de apărare a învinuitului, în afară de faptul că acesta trebuie să suporte cheltuieli suplimentare în legătura cu desfăşurarea unui proces deplin. Aceasta, deci, nu ar minimaliza factorii care pot opri un învinuit să încheie un acord.

Odată ce învinuitul a îndeplinit (ori este gata să îndeplinească) obligaţiuni-le care şi le-a luat în acord, procurorul nu poate să refuze să susţină încheierea unui acord. Acordurile încheiate trebuie să fie cât mai clare şi explicite, astfel

Page 37: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

35

ca să nu trezească disensiuni în ce priveşte condiţiile lor. Dacă cel care refuză încheierea acordului este persoana acuzată, atunci (ţinând cont de faptul că de cele mai multe ori refuzul vine în temeiul înşelăciunii, inducerii în eroare, sau unei asistenţe juridice incompetente), probele obţinute trebuie să fie tratate în conformitate cu regimul juridic stabilit de art.94 CPP, inclusiv cu aplicarea regulilor fructului pomului otrăvit.

CAPITOLUL III. PROCEDURA PRIVIND ACORDUL DE RECUNOAŞTERE A VINOVĂŢIEI ÎN INSTANŢA DE JUDECATĂ 1. Aspecte generale

Examinarea acordului în instanţa de judecată se concentrează pe examina-rea legalităţii acestuia şi stabilirea pedepsei odată ce este acceptat.

În cazul iniţierii de către procuror, inculpat sau apărător a acordului de recunoaştere a vinovăţiei în şedinţa de judecată, până la începerea cercetării judecătoreşti, instanţa judecătorească este obligată să facă o întrerupere şi să le acorde un termen pentru încheierea acordului în formă scrisă, cu respectarea prevederilor art.505 alin. (2) şi art.506 alin. (3) CPP RM. După încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei, instanţa de judecată va prelungi şedin-ţa, la care va accepta sau va refuza acceptarea acordului respectiv.

În cazul infracţiunii săvârşite prin participaţie, în situaţia acceptării acor-dului de către instanţa de judecată, instanţa va disjunge cauza, formând un dosar separat (cauza în privinţa persoanei care a semnat acordul, la etapa ur-măririi penale, va fi disjunsă de către procuror) (art. 504 alin. (7) CPP).

Dacă instanţa de fond are în procedura sa mai multe cauze penale în pri-vinţa mai multor persoane, dintre care, în unele au fost încheiate acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, iar în altele nu, se recomandă să se discute posibi-litatea conexării lor într-o singură procedură şi examinării lor în procedură specială sau, respectiv, generală, pentru a se exclude pronunţarea mai multor sentinţe, care ar putea duce la înrăutăţirea situaţiei inculpatului.

După acceptarea de către instanţă a procedurii de examinare a cauzei prin acordul de recunoaştere a vinovăţiei, modificarea învinuirii în sensul agravării ei, prevăzute de art.326 CPP, nu poate avea loc, nici chiar în cazul în care pro-bele cauzei oferă o asemenea posibilitate.

Page 38: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

36

2. Examinarea valabilităţii acordului: procedura de acceptare a acor-dului de recunoaştere a vinovăţiei

Învinuitul, inculpatul care pledează vinovat consimte să fie condamnat în afara unui proces de judecată deplin şi renunţă la un şir de drepturi de care ar fi beneficiat în cadrul unui astfel de proces. Astfel, el renunţă la privilegiul său de a nu mărturisi împotriva sa, la dreptul de a confrunta martorii acuzării etc. Acest fapt poate duce la unele consecinţe negative (condamnarea unui nevi-novat, presiunea de a recunoaşte vinovăţia etc.). Pentru a evita sau minimaliza aceste pericole, legea stabileşte condiţii de validare a acordului sau stabilirea unor standarde cărora acordul trebuie să corespundă pentru a fi acceptat.

Din aceste considerente, primind cererea de examinare a cauzei în pro-cedura acordului, judecătorul urmează să stabilească dacă acesta poate fi ac-ceptat. Constatarea validităţii acordului are loc în cadrul unei şedinţe în care instanţa, în conformitate cu art.506 CPP, trebuie să stabilească anumite cir-cumstanţe, în mare măsură în baza chestionării inculpatului. Stabilirea acestor circumstanţe, împreună cu informarea inculpatului despre anumite lucruri, au drept scop stabilirea legalităţii şi temeiniciei acordului.

În particular, procedura acceptării acordului are menirea de a stabili înde-plinirea unor cerinţe înaintate faţă de acesta şi anume: încheierea benevole şi cu bună ştiinţă a acordului; existenţa unei baze faptice pentru încheierea lui; respectarea rigorilor legale înaintate acordului de recunoaştere a vinovăţiei. Acestea reprezintă condiţii care trebuie să fie prezente pentru ca un acord să fie considerat valabil. În acest sens, art.507 alin.1 CPP stabileşte că instanţa acceptă acordul de recunoaştere a vinovăţiei în cazul dacă ajunge la concluzia că recunoaşterea vinovăţiei de către inculpat este făcută în mod liber, benevol, conştient, fără presiune sau teamă şi admite existenţa bazei faptice a infracţiu-nii în legătură cu care inculpatul îşi recunoaşte vinovăţia.

Conducându-se de răspunsurile inculpatului, judecătorul, în cumul cu alte circumstanţe urmează să aprecieze dacă acordul corespunde condiţiilor de mai sus sau nu. Rolul avocatului constă în asigurarea soluţionării pozitive a acceptării acordului.

·Examinarea respectării condiţiilor legale stabilite faţă de acord (vezi Ca-pitolul I)

·Examinarea respectării cerinţei caracterului voluntar/benevol a acordului:Un act are un caracter voluntar sau benevol atunci când acesta este făcut

Page 39: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

37

de bunăvoie, din proprie iniţiativă şi nesilit de nimeni. Cerinţa stabilirii carac-terului benevol al recunoaşterii vinovăţiei este vizată de mai multe prevederi legale, dar mai ales de prevederile stabilite de art.506 alin.3 pct.1 şi pct.5 lit. d), e), f) CPP.

Necesitatea stabilirii acestei condiţii este determinată de mai mulţi factori. Fiecare persoană are dreptul de a beneficia de un proces judiciar deplin. Arti-colul 21 al Constituţiei RM stabileşte că vinovăţia unei persoane poate fi sta-bilită numai în urma unui proces judiciar în cadrul căruia i s-au asigurat toate garanţiile necesare apărării sale. Prin încheierea unui acord învinuitul renunţă la un şir din aceste garanţii, renunţă la un şir de drepturi fundamentale pentru asigurarea unui proces judiciar echitabil. Este evident că într-o societate de-mocratică această renunţare poate fi numai în baza legii şi de bună voie.

Datorită faptului că, încheind un acord, învinuitul se obligă să facă declara-ţii care ar susţine recunoaşterea vinovăţiei, deci declaraţii care l-ar incrimina, el în aşa fel renunţă la dreptul de a nu mărturisi împotriva sa. În acest context, cerinţa caracterului voluntar denotă dreptul etic şi politic al unui învinuit de a cere ca acuzarea să nu îl forţeze să contribuie la propria condamnare, dar să fie pregătit să demonstreze vinovăţia sa prin probe obiective.

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei nu va fi considerat încheiat bene-vol de către persoana acuzată dacă recunoaşterea vinovăţiei a fost făcută de aceasta prin aplicarea forţei fizice, prin ameninţarea cauzării unui prejudiciu (sau prin promisiunea de a înceta un comportament prejudiciabil persoanei acuzate), fie prin oferirea unei promisiuni de a obţine un avantaj sau alte pro-misiuni care sunt prin natura lor improprii, deoarece nu au nici o legătură cu competenţa procurorului. Nu se consideră promisiuni care invalidează acor-dul informarea despre consecinţele legale ale încheierii acordului cum ar fi reducerea pedepsei, obţinerea unei judecăţi mai rapide etc.

În acest sens, legea cere ca instanţa să constate dacă nu i-a făcut cineva inculpatului alte promisiuni sau asigurări de altă natură pentru a-l influenţa de a adopta poziţia de recunoaştere a vinovăţiei în cauza respectivă; dacă nu a încercat cineva să-l forţeze pe învinuit, inculpat, sub orice formă, pentru a ad-opta poziţia de recunoaştere a vinovăţiei în cauza respectivă; dacă inculpatul recunoaşte vinovăţia din dorinţă proprie, întrucât el este vinovat

Exemple de influenţare voalată de a încheia acord de recunoaştere a vino-văţiei pot fi următoarele:

a) înaintarea unei învinuiri fără a fi susţinută de probe, sau (uneori) unei

Page 40: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

38

învinuiri mai grave cu atenuarea învinuirii odată cu încheierea acordu-lui;

b) ameninţarea de a înainta unul din tipurile de învinuire descrise în punc-tele (a);

c) ameninţarea de a cere o sentinţă mai severă decât se practică în cazuri similare, dacă învinuitul nu pledează vinovat;

d) orice ofertă, ameninţare sau promisiune îndeplinirea căreia nu ţine de competenţa celui care le făcea;

e) orice prezentare inexactă a unui fapt pertinent.

În cazul constatării unor fapte de acest fel judecătorul trebuie să examineze riguros în ce măsură acestea au influenţat caracterul benevol al acordului.

·Verificarea dacă acordul este încheiat/acceptat cu bună ştiinţăAceastă condiţie cere ca instanţa să stabilească dacă inculpatul înţelege pe

deplin specificul procedurii date şi că este conştient de consecinţele încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei.

În primul rând, instanţa trebuie să stabilească capacitatea intelectuală a inculpatului de a participa plenar la procedura de acceptare a acordului şi de a înţelege consecinţele acesteia. Astfel, instanţa urmează să constate dacă in-culpatul a fost recent supus unui tratament pentru vreo afecţiune mintală sau de dependenţă de droguri sau de alcool, sau dacă nu se află în timpul şedinţei sub influenţa drogurilor, medicamentelor sau băuturilor alcoolice de orice na-tură. În cazul în care răspunsul este afirmativ, se concretizează, întrebându-i pe apărător şi inculpat dacă inculpatul este capabil de a-şi expune şi adopta poziţia sa.

În al doilea rând, instanţa trebuie să constate dacă inculpatul a avut posi-bilitate de a face o decizie cu bună ştiinţă în privinţa recunoaşterii vinovăţiei. Aceasta depinde de cunoaşterea circumstanţelor acuzării care îi este adusă şi cunoaşterea consecinţelor judecării cauzei în procedura de recunoaştere a vi-novăţiei. Astfel, instanţa constată dacă inculpatul a primit ordonanţa de pu-nere sub învinuire şi rechizitoriul şi dacă le-a discutat cu apărătorul său; dacă inculpatul înţelege condiţiile acordului cu privire la poziţia sa; dacă în cazul în care acordul încheiat se referă la o infracţiune gravă, inculpatul înţelege că recunoaşte învinuirea de comitere a unei infracţiuni grave; dacă a luat cunoş-tinţă de materialele şi probele administrate în cauză.

Page 41: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

39

În privinţa consecinţelor acceptării procedurii de judecare în cadrul acor-dului de recunoaştere a vinovăţiei, inculpatul este informat de către instanţă despre sancţiunea maximă posibilă prevăzută de lege şi orice sancţiune mini-mă obligatorie pentru infracţiunea respectivă; despre posibilitatea executării unei pedepse reale cu închisoare dacă încalcă condiţiile pedepsei condiţio-nate; despre faptul că, prin încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei, inculpatul se privează de dreptul la judecată în procedura deplină, cu respec-tarea prezumţiei nevinovăţiei şi altor drepturi, inclusiv obligaţia de a face de-claraţii, sub jurământ şi că, dacă depune declaraţii false, acestea pot fi ulterior folosite într-un alt proces împotriva lui pentru depunere de declaraţii false; despre posibilitatea obligării inculpatului să compenseze părţii vătămate pre-judiciul cauzat, precum şi cheltuielile judiciare; despre privarea de dreptul de a contesta sentinţa în ceea ce priveşte aspectele de fapt. La fel, instanţa urmează să informeze inculpatul că odată acceptat acordul nu poate fi retras în mod automat de către acesta.

Dacă instanţa se îndoieşte că inculpatul înţelege drepturile sale şi alte mo-mente despre care el trebuie notificat (mai ales din cauza vârstei sau gradului de inteligenţă), inculpatul poate fi rugat să repete instanţei, cu cuvintele pro-prii, informaţia despre drepturile sale sau alte momente. Capacitatea de inte-legenţă redusă nu constituie un argument de respingere a acordului. Instanţa trebuie să întreprindă alţi paşi (de exemplu, chestionarea apărătorului) dacă e necesar pentru a se asigura că inculpatul pledează cu înţelegerea perfectă a consecinţelor. În aşa fel, instanţa stabileşte gradul de înţelegere a inculpatului reieşind din toate circumstanţele cazului, decât bazându-se în exclusivitate pe declaraţiile ulterioare ale inculpatului.

·Existenţa bazei faptice pentru acuzare (existenţa probelor suficiente ce ar confirma condamnarea) necesare pentru respectarea condiţiilor legale stabilite faţă de acord

În pofida recunoaşterii benevole şi cu bună ştiinţă a vinovăţiei, instanţa nu trebuie să adopte o hotărâre de acceptare a acordului până când nu efectuea-ză o cercetare care ar convinge-o că există o bază faptică pentru o asemenea declaraţie. Încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei se admite doar cu condiţia că vinovăţia învinuitului, inculpatului în săvârşirea infracţiunii re-spective este dovedită prin probe pertinente, concludente şi utile, administrate în conformitate cu legislaţia procesuală penală.

Page 42: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

40

Această condiţie este impusă pentru a preveni situaţiile în care persoanele acuzate, din diferite motive, acceptă recunoaşterea vinovăţiei fără să fi săvâr-şit fapta pe care o recunosc. Pe lângă aceasta, stabilirea unei baze faptice ajută judecătorul în constatarea caracterului benevol al recunoaşterii vinovăţiei, facilitează examinarea unei eventuale cereri de recurs şi reabilitarea incul-patului.

Legea nu stabileşte explicit până la ce limită trebuie judecătorul să cer-ceteze şi să stabilească existenţa unei baze faptice pentru declaraţia de recu-noaştere a vinovăţiei. Aceasta se face prin audierea obligatorie a inculpatu-lui care trebuie să recunoască vinovăţia în privinţa tuturor circumstanţelor indicate în actul de acuzare. Simpla recunoaştere a vinovăţiei, fără relatarea concretă a circumstanţelor de fapt nu poate servi ca bază pentru acceptarea unui acord. Totuşi, în afară de audierea obligatorie a inculpatului, decizia despre baza faptică trebuie să se bazeze şi pe alte cercetări cum ar fi exami-narea materialelor din cauza penală, chestionarea procurorului în privinţa probelor administrate.

Instanţa de judecată este obligată să pună la baza sentinţei de condamna-re, pe lângă declaraţia de recunoaştere a vinovăţiei, şi alte probe acceptate de inculpat. În sentinţă urmează a fi descrise laconic probele învinuirii, care, în ansamblu, confirmă declaraţiile inculpatului.

Baza faptică se consideră a fi inadecvat stabilită când lipsesc probe pentru oricare dintre elementele constitutive ale infracţiunii. Probele prezentate tre-buie să dovedească, în afara oricărui dubiu rezonabil, faptul că inculpatul a săvârşit infracţiunea.

3. Decizia privind acceptarea acordului

În urma examinării acordului sub aspectele indicate mai sus, judecătorul poate să-l accepte sau să îl respingă. În cazul în care instanţa este convinsă de veridicitatea răspunsurilor date de inculpat în şedinţa de judecată şi ajunge la concluzia că recunoaşterea vinovăţiei de către inculpat este făcută în mod liber, benevol, conştient, fără presiune sau teamă, confirmată şi prin declaraţia separată a apărătorului că acordul de recunoaştere a vinovăţiei de către învi-nuit, inculpat a fost examinat de el personal, că procedura de încheiere a fost respectată şi că recunoaşterea vinovăţiei de către inculpat rezultă din înţele-gerea lor confidenţială anticipată, instanţa acceptă acordul de recunoaştere a

Page 43: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

41

vinovăţiei şi admite baza faptică a infracţiunii în legătură cu care inculpatul îşi recunoaşte vinovăţia.

Soluţia instanţei în privinţa acceptării acordului de recunoaştere a vinovă-ţiei se consemnează în procesul-verbal prin încheiere.

Dacă, în timpul dezbaterilor judiciare sau deliberării, au apărut circum-stanţe care impun reîncadrarea faptelor săvârşite de inculpat în baza unui ar-ticol care prevede o infracţiune mai uşoară, achitarea sau încetarea procesului penal (art.275 CPP), instanţa de judecată va relua examinarea cauzei şi, după audierea participanţilor, va anula încheierea protocolară privind acceptarea acordului şi va dispune examinarea cauzei în procedură deplină.

5. Judecarea în primă instanţă a cauzei în cazul respingerii acordului

de recunoaştere a vinovăţiei

Dacă instanţa respinge acordul, ea urmează să motiveze temeiurile care au stat la baza acestei decizii. Încheierea privind refuzul de a accepta acordul de recunoaştere a vinovăţiei poate fi atacată de părţile care au semnat acor-dul cu recurs în termen de 24 de ore, despre ce ele fac declaraţie îndată după pronunţarea încheierii. În cazul în care părţile care au semnat acordul, după pronunţarea încheierii, declară că nu vor ataca încheierea respectivă, instanţa dispune judecarea cauzei în procedură deplină conform prevederilor genera-le. Dacă martorii s-au prezentat potrivit citaţiilor şi dacă procesul poate avea loc, instanţa judecă cauza în procedură deplină imediat.

Examinarea recursului împotriva încheierii de respingere a acordului de recunoaştere a vinovăţiei se face de prioritate şi cu respectarea condiţiilor generale pentru judecarea în recurs. Instanţa de recurs urmează să constate legalitatea şi temeinicia încheierii instanţei de fond prin prisma criteriilor de validare a acordului de recunoaştere a vinovăţiei. În cazul respingerii recursu-lui cauza se va judeca în primă instanţă conform procedurii generale. În cazul că recursul este considerat întemeiat, instanţa de recurs casează încheierea şi dispune trimiterea cauzei la rejudecare instanţei de fond.

Instanţa nu poate, în mod arbitrar, să respingă un acord. Apărătorul în astfel de cazuri urmează să se conducă de condiţiile examinate în acest capitol pentru a întocmi recursul împotriva unei hotărâri de respingere a acordului.

Page 44: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

42

6. Judecarea în primă instanţă a cauzei în cazul acceptării acordului de recunoaştere a vinovăţiei

Odată ce a acceptat acordul, instanţa procedează la dezbaterile judiciare privitor la măsura de pedeapsă. Dezbaterile judiciare se compun din discursu-rile procurorului, apărătorului şi inculpatului care pot lua încă o dată cuvântul în formă de replică. După terminarea dezbaterilor judiciare, preşedintele şe-dinţei acordă ultimul cuvânt inculpatului.

Deliberarea şi adoptarea sentinţei are loc conform regulilor generale, ţi-nându-se cont de derogările stabilite de către această procedură.

În partea introductivă a sentinţei, trebuie făcută menţiunea despre judeca-rea cauzei în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei.

În partea descriptivă a sentinţei trebuie să fie inclus: a) descrierea faptei prejudiciabile recunoscută de inculpat şi considerată

ca fiind dovedită, indicâdu-se modul săvârşirii ei, forma şi gradul de vinovăţie, motivele şi consecinţele infracţiunii;

b) probele prezentate de procuror şi acceptate de inculpat pe care se înte-meiază sentinţa;

c) indicaţiile asupra circumstanţelor care atenuează sau agravează răspun-derea;

d) încadrarea juridică a faptei pentru care se condamnă inculpatul; e) motivarea pedepsei stabilite; f) soluţionarea chestiunilor legate de condamnarea cu suspendarea con-

diţionată a executării pedepsei, dacă este cazul; g) motivele pe care este întemeiată hotărârea instanţei cu privire la acţi-

unea civilă sau la repararea pagubei materiale cauzate de infracţiune, precum şi la cheltuielile judiciare.

Judecătorul trebuie să stabilească pedeapsa în urma acordului încheiat fo-losind standarde similare acelora care le-ar fi aplicat în cazul stabilirii pedepsei în urma unui proces deplin: nevoia inculpatului într-un tratament corecţio-nal; circumstanţele cazului, cooperarea inculpatului şi cerinţele aplicării legii.

La stabilirea pedepsei, individualizarea acesteia se efectuează, reieşindu-se din limita maximă a celei mai aspre pedepse prevăzute de legea penală pentru infracţiunea respectivă, reduse cu o treime. Instanţa urmează să stabilească pedeapsa din limitele obţinute, aplicând prevederile art.75-79 din Codul pe-nal.

Page 45: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

43

La stabilirea pedepsei minorilor în baza acordului de recunoaştere a vino-văţiei, instanţa va ţine cont de prevederile art.70 alin. (3) CP şi le va stabili ter-menul pedepsei din maximul sancţiunii, prevăzute de legea penală, reduse la jumătate, apoi va aplica prevederile art.80 CP. La stabilirea pedepsei minorilor, în baza acordului de recunoaştere a vinovăţiei, pentru pregătirea de infracţi-une, instanţa, va aplica prevederile art.70 alin. (3) CP şi le va reduce pedeapsa la jumătate din maximul ei, apoi o va reduce cu 1/3 şi rezultatul obţinut îl va reduce la jumătate (art.81 alin.(2) CP). La stabilirea pedepsei minorilor în baza acordului de recunoaştere a vinovăţiei pentru tentativă de infracţiune, se vor aplica aceleaşi reguli şi se va reţine că pedeapsa nu poate depăşi 3/4 din maximul celei mai aspre pedepse (art. 81 alin.(3) CP).

La examinarea cauzei în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei, instanţa de judecată se va pronunţa asupra acţiunii civile (inclusiv asupra pre-judiciului moral) numai în cazul în care inculpatul o recunoaşte integral. Dacă inculpatul nu recunoaşte acţiunea civilă sau o recunoaşte parţial, instanţa va proceda în modul prevăzut de art.225 alin (3) CPP.

7. Atacarea cu recurs a sentinţei în cazul acceptării acordului de recunoaştere a vinovăţiei

Încheierea şi acceptarea acordului de recunoaştere a vinovăţiei presupune acceptarea de către inculpat a bazei faptice incriminate acestuia. Drept urma-re, sentinţa pronunţată în cadrul acestei proceduri poate fi atacată cu recurs, invocându-se doar erorile procesuale şi măsura de pedeapsă stabilită.

Erorile procesuale constituie încălcările procesuale admise la încheierea sau la examinarea acordului de recunoaştere a vinovăţiei. Inculpatul nu are dreptul de a invoca în favoarea sa defectele de procedură cu caracter extrajudi-ciar; adică îi este interzis de a revendica legalitatea actelor procedurale efectu-ate de organele de urmărire. Astfel, de exemplu, inculpatului îi va fi interzis să susţină că învinuirea nu a fost înaintată în forma corespunzătoare, că probele de acuzare ar fi fost obţinute ilegal, că el a fost reţinut ilegal etc. Excepţie pot fi acele încălcări care au determinat ca acordul să nu fie încheiat benevol sau cu bună ştiinţă. La fel, inculpatul poate înainta revendicări ce ţin de încălcarea drepturilor fundamentale ale omului care sunt incompatibile cu condamnarea pronunţată (de exemplu, interdicţia de a condamna de două ori pentru aceeaşi faptă, interdicţia de a condamna pentru o faptă neprevăzută de lege).

Page 46: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

44

Recursul se judecă de către instanţa ierarhic superioară în conformitate cu prevederile art.447 şi 448 CPP.

8. Înainte de a trece la alt dosar

Odată ce a fost finalizat un dosar, este recomandabil ca avocatul să facă o evaluare finală. Dacă a fost vorba de acordul de recunoaştere a vinovăţiei, avocatul poate evalua cât de bine s-a informat despre cazul dat înainte de a lua decizia că un acord ar fi potrivit, a reuşit să prezică corect rezultatul final, ce a mers altfel decât a fost prezis etc.

Rezultatul unui astfel de exerciţiu va fi o creştere profesională care va fi simţită în cazurile ulterioare în procedura acordului de recunoaştere a vino-văţiei. Este important ca învăţătura şi creşterea profesională să vină atât din succesele obţinute, cât şi din eşecuri.

Page 47: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

45

BIBLIOGRAFIE:

1. Drept procesual penal, Manual pentru universităţi, Chişinău 2005;2. Comentariu la Codul de procedură penală, Chişinău 2005;3. Plenul Curţii Supreme de Justiţie, Hotărâre privind judecarea cauzelor penale

în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei, dec. 2009;4. V. Rotaru, Acordul de Recunoaştere a vinovăţiei, Studiu, CEP USM, Chişinău

2004;5. ABA Standards for Criminal Justice: Pleas of Guilty, Third Edition, Washin-

gton, 1999, (http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/cri-minal_justice_standards/pleas_guilty.authcheckdam.pdf);

6. A.D. Fenbury, Client’s instructions.Pre-trial negotiations, alternative pleas,în Plea bargaining? Plea taking? Plea changing?, seminar papers published by The Law Society of Western Australia Park printing co, Victoria park, WA 1984;

7. Arnold Enker, Perspectives on plea bargaining, pag 108-119, în Task Force report: the courts. Publisher: Washington, For sale by the Supt. of Docs., U.S. Govt. Print. Off., 1967;

8. Heumann Milton, Plea bargaining: the experience of prosecutors, judges, and defense attorneys, the university of Chicago Press, Chicago, 1978;

9. Jonathan D. Casper, American criminal justice: the defendant’s perspective Publisher: Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall, 1972;

10. Albert W. Alschuler, The defense Attorney’s role in Plea Bargaining The Yale law journal. Publisher: New Haven, Yale Law Journal Co. vol. 84, no. 6, 1975, pag. 1179-1314;

11. Leonard R. Mellon, Measuring evidentiary strength of criminal cases în Cri-minal justice research: new models and findings / edited by Barbara Raffel Price and Phyllis Jo Baunach. Publisher: Beverly Hills, Calif. : Sage Publicati-ons, c1980. Description: 143 p., 22 cm. Series: Sage research progress series in criminology ; v. 16, pag. 89-99;

12. Rebecca Hollander-Blumoff, 2 Harv. Negotiation L. Rev. 115 Harvard Negoti-ation Law Review, Spring, 1997, Note GETTING TO “GUILTY”: PLEA BAR-GAINING AS NEGOTIATION;

13. Criminal Practice and Procedure in the District Court of Maryland, Chapter 9, Plea-bargaining and plea agreements, Editor: Maureen L. Rowland, Esq. The Maryland Institute for Continuing Professional Education of Lawyers, Inc., 1997;

14. Settlement and plea bargaining / editor, Mary Frances Edwards; assistant edi-tor, Kristine L. Meyer, Washington, D.C.,: ATLA Education Fund, 1981;

Page 48: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

46

ANEXĂ

HOTĂRÎREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA

  Privind judecarea cauzelor penale în procedura

acordului de recunoaştere a vinovăţiei

nr.6 din 24.12.2010

Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2011, nr.5, pag.4  În legătură cu apariţia în practica judiciară a unor probleme legate de pro-

cedura încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei şi examinarea cauzelor penale în cazul încheierii unui asemenea acord, având ca scop unificarea prac-ticii în acest sens, în conformitate cu prevederile art.2 lit.e) şi art.1.6 lit.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie şi art.39 pct.5) din Codul de pro-cedură penală, Plenul Curţii Supreme de Justiţie oferă următoarele explicaţii.

1. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei este o tranzacţie încheiată între pro-curor, învinuit sau, după caz, inculpat care şi-a dat consimţământul de a recu-noaşte vina în schimbul unei pedepse reduse.

Încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei are ca scop soluţionarea cauzei penale cât mai rapidă şi eficientă, cu minimum de cheltuieli materiale şi umane, cu respectarea înaltelor standarde ale justiţiei într-o societate demo-cratică.

1.1. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se întocmeşte în scris, cu partici-parea obligatorie a apărătorului, învinuitului sau inculpatului, şi numai în cazul infracţiunilor uşoare, mai puţin grave şi grave.

1.2. Articolul 504 alin.(1), (2) şi articolul 508 CPP stabilesc care persoane participă în mod obligatoriu la încheierea acordului de recunoaştere a vinovă-ţiei şi la dezbateri, din care considerente consimţământul părţii vătămate sau civile la încheierea acordului nu se cere.

1.3. Instanţelor judecătoreşti le este interzis să participe la discuţii de recu-noaştere a vinovăţiei (art.504 alin.(1), (2) şi (3) CPP).

2. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei poate fi iniţiat de către procuror, precum şi de către învinuit, inculpat, care şi-a dat consimţământul de a-şi re-cunoaşte vina în schimbul unei pedepse reduse, şi apărătorul său şi reprezintă

Page 49: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

47

o tranzacţie încheiată între aceste persoane în orice moment după punerea sub învinuire până la începerea cercetării judecătoreşti (art.504 alin.(5), (6) CPP).

2.1. Dacă propunerea de a încheia acordul de recunoaştere a vinovăţiei a fost făcută conform prevederilor art.66 alin.(2) pct.10) CPP, de către învinuit, inculpat şi apărătorul său, însă procurorul refuză să încheie un astfel de acord, refuzul urmează să fie confirmat prin ordonanţă motivată, a cărei legalitate va putea fi contestată judecătorului de instrucţie conform art.313 CPP, cu respec-tarea procedurii prealabile.

2.2. Procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei se aplică atât la ur-mărirea penală, cât şi la judecarea cauzelor privind infracţiunile săvârşite de persoanele juridice, cu derogările şi completările stipulate în art.521 CPP.

3. În cazul în care procurorul a hotărât să iniţieze procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei, el este obligat să se adreseze cu această iniţiativă învi-nuitului, inculpatului şi apărătorului.

La iniţierea de către procuror a acordului de recunoaştere a vinovăţiei, aces-ta va lua în consideraţie cerinţele stipulate în art.505 alin.(1) CPP, după care se va adresa apărătorului şi învinuitului, inculpatului cu o astfel de iniţiativă (propunere).

4. La rândul său, apărătorul, în condiţii confidenţiale şi accesibile, va discuta cu învinuitul, inculpatul despre toate drepturile procesuale şi obligaţiile prevă-zute de art.505 alin.(2) şi art.506 alin.(3) CPP.

Îndeplinirea acestor obligaţii de către apărător reprezintă principala condi-ţie pentru ca învinuitul, inculpatul să înţeleagă şi să decidă cu buna-ştiinţă asu-pra încheierii sau refuzului de a încheia un acord de recunoaştere a vinovăţiei.

5. Încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei se admite doar cu con-diţia că vinovăţia învinuitului, inculpatului în săvârşirea infracţiunii respective este dovedită prin probe pertinente, concludente şi utile, administrate în con-formitate cu legislaţia procesuală penală.

5.1. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei poate fi încheiat atât la urmărirea penala, după punerea persoanei sub învinuire, cât şi în instanţa de judecată, până la începerea cercetării judecătoreşti (art.504 alin.(6) CPP RM).

În cazul infracţiunii săvârşite prin participate, cauza în privinţa persoanei care a semnat acordul, la etapa urmăririi penale, va fi disjunsă de către procu-ror; în situaţia acceptării acordului de către instanţa de judecată, instanţa însăşi va disjungă cauza, formând un dosar separat (art.504 alin.(7) CPP).

5.2. Dacă instanţa de fond are în procedura sa mai multe cauze penale în

Page 50: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

48

privinţa mai multor persoane, dintre care, în unele au fost încheiate acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, iar în altele nu, se recomandă să se discute posi-bilitatea conexării lor într-o singură procedură şi examinării lor în procedură specială sau, respectiv, generală, pentru a se exclude pronunţarea mai multor sentinţe, care ar putea duce la înrăutăţirea situaţiei inculpatului.

În atare situaţie, prezenţa acordului de recunoaştere a vinovăţiei instanţa o poate considera ca circumstanţă atenuantă (art.76 alin.(2) CP RM).

6. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei trebuie să fie aprobat de către pro-curorul ierarhic superior, care, la rândul său, este obligat să verifice respectarea legii la încheierea acestuia.

Noţiunea de procuror ierarhic superior este reglementată de art.6 pct.37) Cod de procedură penală coroborat cu art.51-53 Cod de procedură penală şi art.31 din Legea cu privire la Procuratură.

7. În cazul iniţierii de către procuror, inculpat sau apărător a acordului de recunoaştere a vinovăţiei în şedinţa de judecată, până la începerea cercetării judecătoreşti, instanţa judecătorească este obligată să facă o întrerupere şi să le acorde un termen pentru încheierea acordului în formă scrisă, cu respectarea prevederilor art.505 alin.(2) şi art.506 alin.(3) CPP RM. După încheierea acor-dului de recunoaştere a vinovăţiei, instanţa de judecată va prelungi şedinţa, la care va accepta sau va refuza acceptarea acordului respectiv.

8. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei de către învinuit, inculpat se întoc-meşte în formă scrisă şi trebuie să conţină răspunsurile învinuitului, inculpatu-lui la fiecare întrebare specificată în art.505 alin.(2) şi art.506 alin.(3) CPP RM.

Fiecare răspuns trebuie să fie consemnat de învinuit, inculpat. Concomitent, acordul de recunoaştere a vinovăţiei trebuie să fie semnat de procuror, învinuit, inculpat şi apărătorul acestuia astfel ca semnăturile să fie pe fiecare pagină a acordului.

9. Apărătorul certifică separat, în scris, declaraţia că acordul de recunoaş-tere a vinovăţiei de către învinuit, inculpat a fost examinat de el personal, că procedura de încheiere a lui, prevăzută de art.505 CPP, a fost respectată şi că recunoaşterea vinovăţiei de către învinuit, inculpat rezultă din înţelegerea lor confidenţială anticipată şi certificatul respectiv se anexează la acord.

10. În cadrul examinării acordului de recunoaştere a vinovăţiei, instanţa de judecată va verifica dacă acordul a fost încheiat în cadrul legii, în mod benevol, cu participarea părţilor, inclusiv a reprezentantului legal în cazul minorului, dacă există suficiente probe pentru a-l condamna.

Page 51: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

49

11. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se examinează de către instanţa judecătorească în şedinţă publică, cu excepţia cazurilor în care, conform legii, şedinţa poate fi închisă. Şedinţa de judecată se desfăşoară cu respectarea preve-derilor art.354, 356 şi 361 CPP RM.

12. Potrivit art.66 CPP, drepturile învinuitului, inculpatului minor se exer-cită şi de reprezentantul lui legal: acesta din urmă, potrivit alin.(2) pct.11) din acelaşi articol, are dreptul să accepte o procedură specială de urmărire penală şi de judecare a cauzei, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală, în cazul recunoaşterii vinovăţiei.

13. La încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei cu persoana mi-noră, aceasta trebuie să fie asistată de reprezentantul său legal, recunoscut în această calitate în modul prevăzut de lege, precum şi de pedagog sau, după caz, de psiholog, care vor semna pe fiecare pagină a acordului şi declaraţia făcută de minor în şedinţa de judecată.

14. Atunci când inculpatul (reprezentantul legal al inculpatului minor) nu susţine acordul de recunoaştere a vinovăţiei, el are dreptul să renunţe la decla-raţia sa privitor la infracţiunea pentru care a fost pus sub învinuire. în acest caz, instanţa dispune judecarea cauzei în procedură deplină.

15. Părţile sau una din părţi au dreptul să refuze încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei până la acceptarea de către instanţă a procedurii de examinare a cauzei prin acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.507 alin.(1) CPP).

Refuzul urmează să fie argumentat, iar instanţa de judecată se va pronunţa asupra lui prin încheiere motivată.

15.1. După acceptarea de către instanţă a procedurii de examinare a cauzei prin acordul de recunoaştere a vinovăţiei, modificarea învinuirii în sensul agra-vării ei, prevăzute de art.326 CPP, nu poate avea loc, nici chiar în cazul în care probele cauzei oferă o asemenea posibilitate.

16. În cazul neacceptării de către instanţa judecătorească a acordului de re-cunoaştere a vinovăţiei, încheierea privind refuzul de a accepta acordul poate fi atacată de părţile care au semnat acordul cu recurs în termen de 24 de ore, des-pre ce ele fac declaraţie îndată după pronunţarea încheierii. Dacă părţile menţi-onate declară ca nu vor ataca încheierea respectivă, instanţa dispune judecarea cauzei în procedură deplină conform prevederilor Codului de procedură pena-lă. Dacă martorii s-au prezentat potrivit citaţiilor şi dacă procesul poate avea Ioc, instanţa, în acelaşi complet, judecă cauza în procedură deplină imediat.

Page 52: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

50

17. În cazul adoptării de către instanţă a încheierii de acceptare a acordului de recunoaştere a vinovăţiei, instanţa procedează la dezbaterile judiciare privi-tor numai la măsura de pedeapsă. Dezbaterile judiciare se compun din discur-surile procurorului, apărătorului şi inculpatului care sunt în drept să ia încă o dată cuvântul în formă de replică.

18. Dacă, în timpul dezbaterilor judiciare sau deliberării, au apărut circum-stanţe care impun recalificarea faptelor săvârşite de inculpat în baza unui articol care prevede o infracţiune mai uşoară, achitarea sau încetarea procesului penal (art.275 CPP), instanţa de judecată va relua examinarea cauzei şi, după audierea participanţilor, va anula încheierea protocolară privind acceptarea acordului şi va dispune examinarea cauzei în procedură deplină.

19. În cazul în care instanţa de recurs, la judecarea recursului, declarat în conformitate cu art.507 alin.(3) CPP, constată ilegalitatea încheierii atacate, ea dispune trimiterea cauzei la rejudecare în instanţă de fond.

20. Sentinţa de condamnare în cazul acordului de recunoaştere a vinovăţiei se adoptă în condiţiile art.393, 394 şi 399 CPP, cu derogările din art.509 CPP.

Concomitent cu aceasta, instanţa trebuie să soluţioneze şi chestiunile men-ţionate în art.397 şi 398 CPP.

21. Partea introductivă a sentinţei, în afară de datele expuse în art.393 CPP, conţine menţiunea despre judecarea cauzei prin acordul de recunoaştere a vi-novăţiei.

Partea descriptivă a sentinţei trebuie să cuprindă: – descrierea faptei prejudiciabile recunoscute de inculpat şi considerate ca

fiind dovedită, indicându-se modul săvârşirii ei, forma şi gradul de vino-văţie, motivele şi consecinţele infracţiunii;

– probele prezentate de procuror şi acceptate de inculpat pe care se înteme-iază sentinţa;

– indicaţiile asupra circumstanţelor care atenuează sau agravează pedeapsa; – încadrarea juridică a faptei pentru care se condamnă inculpatul; – motivarea pedepsei stabilite; – soluţionarea chestiunilor legate de condamnarea cu suspendarea condiţi-

onată a executării pedepsei, dacă este cazul; – motivele pe care este întemeiată hotărârea instanţei cu privire la acţiunea

civilă sau la repararea pagubei materiale cauzate de infracţiune, precum şi la cheltuielile judiciare.

Page 53: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

51

21.1. În orice caz, instanţa judecătorească este obligată să pună la baza sen-tinţei de condamnare, pe lingă declaraţia de recunoaştere a vinovăţiei, şi alte probe acceptate de inculpat.

Urmează a fi descrise laconic probele învinuirii, care, în ansamblu, confirmă declaraţiile inculpatului.

21.2. La examinarea cauzei în procedura acordului de recunoaştere a vino-văţiei, instanţa de judecată se va pronunţa asupra acţiunii civile (inclusiv asupra prejudiciului moral) numai în cazul în care inculpatul o recunoaşte integral.

Dacă inculpatul nu recunoaşte acţiunea civilă sau o recunoaşte parţial, in-stanţa va proceda în modul prevăzut de art.225 alin.(3) CPP.

22. Potrivit art.80 CP, în cazul în care instanţa acceptă acordul de recunoaş-tere a vinovăţiei, pedeapsa pentru infracţiunea imputată se reduce cu o treime din pedeapsa maximă prevăzută pentru această infracţiune. Concomitent, ur-mează să se ţină cont de faptul că legea nu interzice aplicarea prevederilor art.79 şi 90 CP.

23. La stabilirea pedepsei minorilor în baza acordului de recunoaştere a vi-novăţiei, instanţa va ţine cont de prevederile art.70 alin.(3) CP şi le va stabili termenul pedepsei din maximul sancţiunii, prevăzute de legea penală, reduse la jumătate, apoi va aplica prevederile art.80 CP.

La stabilirea pedepsei minorilor în baza acordului de recunoaştere a vinovă-ţiei pentru pregătirea de infracţiune, instanţa, la fel, va aplica prevederile art.70 alin.(3) CP şi le va reduce pedeapsa la jumătate din maximul ei, apoi o va reduce cu 1/3 şi rezultatul obţinut îl va reduce la jumătate (art.81 alin.(2) CP).

La stabilirea pedepsei minorilor în baza acordului de recunoaştere a vino-văţiei pentru tentativă de infracţiune, se vor aplica aceleaşi reguli şi se va reţine că pedeapsa nu poate depăşi 3/4 din maximul celei mai aspre pedepse (art.81 alin.(3) CP).

24. Interdicţiile articolului 34 CP (recidiva) nu se aplică la săvârşirea infrac-ţiunilor de către minori şi pedeapsa se va stabili conform regulilor generale.

În cazul infracţiunilor uşoare şi/sau mai puţin grave, instanţa judecătoreas-că este în drept să aplice prevederile art.54, 55, 57, 58 CP.

24.1. În cazul în care, drept urmare a aplicării beneficiilor acordului de re-cunoaştere a vinovăţiei, pedeapsa stabilită va fi sub limitele minime prevăzute la art.82 alin.(2) CP, inculpatului i se va stabili pedeapsa ţinându-se cont de prevederile legale mai favorabile lui.

25. Conform art.521 alin.(4) CPP, împotriva reprezentantului legal sau,

Page 54: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei

după caz, reprezentantului desemnat al persoanei juridice faţă de care se efec-tuează urmărirea penală, în cazul infracţiunilor stipulate în art.21 alin.(4) CP, se pot lua, în această calitate, numai măsuri de constrângere aplicabile martorului, stipulate în art.197 alin.(2) pct.1)-3) CPP (obligarea de a se prezenta; aducerea silită; amenda judiciara, care se aplică exclusiv de către instanţa de judecată, în conformitate cu art.201 CPP).

Dacă reprezentantul legal sau reprezentantul desemnat al persoanei juridice reprezintă persoana juridică în calitate de învinuit, atunci procedura privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei poale fi aplicată şi în privinţa persoanei juridice.

26. Sentinţa adoptată în condiţiile art.509 CPP poate fi atacată cu recurs, invocându-se doar erorile procesuale şi măsura de pedeapsă stabilită (art.509 alin.(6) CPP).

Erori procesuale constituie încălcările procesuale admise la încheierea sau la examinarea acordului de recunoaştere a vinovăţiei (cap.III din Codul de pro-cedură penală).

Critica de către partea apărării a vinovăţiei stabilite de instanţă nu poate ser-vi drept temei de casare a sentinţei de condamnare, cu dispunerea rejudecării cauzei, deoarece un asemenea temei nu este prevăzut de legislaţie (art.509 CPP RM).

PREŞEDINTELE CURŢIISUPREME DE JUSTIŢIE Ion MURUIANUChişinău, 24 decembrie 2010.Nr. 6 

Page 55: 74345-Acordul de Recunoastere a ggfgggVinovatiei