7 SAVIJANJE

Embed Size (px)

Text of 7 SAVIJANJE

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  1/90

   1

  Savijanje

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  2/90

   2

  Savijanje

  Na osnovu tehnoloških karakteristika procesa, oblika i

  dimenzija pripremka i karaktera proizvodnje, savijanje semože podijeliti na:

  1. Savijanje na presama pomoću alata;

  . Savijanje valjcima na rotacionim mašinama za savijanje

  !. Savijanje na specijalnim mašinama za savijanje.

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  3/90

   3

  Savijanje

   Savijanje U i V profila

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  4/90

   4

  Savijanje " pro#ila

  a$ Slobodno savijanje

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  5/90

   5 b$ Savijanje u kalupu

  Savijanje " pro#ila

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  6/90

   6

  Savijanje

   Jednostrano savijanje

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  7/90

   7

  Savijanje

    Savijanje preko valjaka

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  8/90

   8

  Savijanje cijevi

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  9/90

   9

  Savijanje cijevi

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  10/90

   10

  Savijanje pro#ila pomoću valjaka

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  11/90

   11

  Savijanje pro#ila pomoću valjaka

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  12/90

   12

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  13/90

   13

  Savijanje

  Prikaz savijenog dijela

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  14/90

   14

  Savijanje

  Naponi i de#ormacije

  r u % unutrašnji radijus; r s & vanjski radijus; ' & u(ao pro#ila; r n% radijus

  neutralne linije; s & debljina lima; b%širina pro#ila

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  15/90

   15

  Savijanje

  Naponi i de#ormacije

  d$

  a$ )isto elasti*no savijanjeb$ +lasti*no%plasti*no savijanjec$ )isto plasti*no savijanjed$ )isto plasti*no savijanje sa nelinearnim

  oja*anjem

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  16/90

   16

  Savijanje

  omenti savijanja

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  17/90

   17

  Savijanje

  Sila savijanja " pro#ila

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  18/90

   18

  Savijanje

  Sila savijanja " pro#ila

  Dijagram sile savijanja V profila

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  19/90

   19

  Savijanje

  Sila savijanja - pro#ila

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  20/90

   20

  Sila savijanja preko valjaka

  Savijanje

  (dje su:b% širina komada,s/0s & vanjski pre*nik komada

  0p & (ranica te*enja+% modul elasti*nosti

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  21/90

   21

  Savijanje

  2dre3ivanje dimenzija pripremka & razvijanje elemenata

  ( )∑ ∑= =

  ⋅++=n

  i

   N 

  i

  iiii   sr l  L1 1180

  ξ ϕ π 

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  22/90

   22

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  23/90

   23

  4,1 4, 4,! 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9

  4,! 4, 4,! 4,!6 4,!8 4,!9 4,! 4,54

  1,4 1, 1,6 ,4 !,4 5,4 6,4 14,4

  4,51 4,5 4,55 4,56 4,57 4,58 4,59 4,64

   s

  ξ 

   sr 

  ξ 

  Savijanje

  "rijednosti koe#icijenta za metaleξ 

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  24/90

   24

  Savijanje

  0adijus savijanja

  inimalni radijus savijanja de#inisan je obrascem:

  c% #aktor koji zavisi od vrste materijala

  aksimalni radijus savijanja odre3uje se po obrascu:

  (dje su:+%modul elasti*nostis%debljina materijala

  0p% (ranica te*enja

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  25/90

   25

  +lasti*no ispravljanje

  +lasti*no ispravljanje za ).474

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  26/90

   26

  +lasti*no ispravljanje

  Elastično ispravljanje kod jednostranog savijanja

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  27/90

   27

  +lasti*no ispravljanje 

  α α α α    ∆−==

  ∆−==

  21

  21

  t    r r r r 

  1

  2

  2

  1

  2

  2

  ϕ 

  ϕ =

  +

  +=

   sr 

   sr  K 

  radijus tiska*a

  u(ao tiska*a

  aktor elasti*no( ispravljanja ra*una se po izrazu:

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  28/90

   28

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  29/90

   29

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  30/90

   30

  imenzionisanje alata za savijanje

  2221  s sr  K r r t    −      +==

  0adijus tiska*a ra*una se po izrazu:

  (dje je:< & #aktor elasti*no( ispravljanja =odre3uje se iz od(ovarajućih dija(rama$r % zadani radijus savijanja radno( predmeta

  s%debljina lima

   K 2

  11   180180  ϕ 

  ϕ α    −=−=

  -(ao tiska*a:

  (dje je:>%u(ao savijanja =>/194%'$

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  31/90

   31

  imenzionisanje alata za savijanje

  0adijus kalupa bira se tabelarno u zavisnosti od visine komada idebljine lima.

  inimalna vrijednost radijusa kalupa je:

  mmr k    3≥

  0adijus na dnu (ravure kalupa

  ( )( ) sr  R   t k    +÷=   8,06,0

  užina kraka kalupa

  k r  E    3>

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  32/90

   32

  ?lati za pro#ilno savijanje na presama

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  33/90

   33

  ?lati za pro#ilno savijanje na presama

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  34/90

   34

   

  @ro#ilno savijanje složeno( komada

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  35/90

   35

  ?lat za savijanje na klasi*nim presama

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  36/90

   36

  1 % nosa* donje( dijela alata,

    % donja me3uplo*a,

  ! & kalup za savijanje,

  5 & svlaka* radno( predmetasa tiska*a,

  6 & nosa* tiska*a,

   7 & (ornja me3uplo*a,

  8 & nosa* (ornje( dijela alata,

  9 & cilindri*ni ko*ić,

    & cilindri*ni rukavac,

  14 & *aura za vo3enje stubne

  vo3ice,11 & stubna vo3ica,

  1 & tiska*,

  1! & izbaciva* radno(predmeta iz kalupa za

  savijanje.

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  37/90

   37

  Savijanje pomoću valjaka

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  38/90

   38

  Savijanje pomoću valjaka

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  39/90

   39

  Savijanje pomoću valjaka

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  40/90

   40

  Savijanje pomoću valjaka

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  41/90

   41

  Savijanje pomoću valjaka

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  42/90

   42

  @ro#ilno savijanje pomoću valjaka

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  43/90

   43

  Savijanje cijevi

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  44/90

   44

  Savijanje žice

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  45/90

   45

  Savijanje žice

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  46/90

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  47/90

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  48/90

   48

  @re*nik neutralne naponske linije:

  mmr  Rn   5,242030   =⋅=⋅= ρ 

  0educirani polupre*nik krivine:

  45,210

  5,24===

   s

  n

   ρ  ρ 

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  49/90

   49

  aksimalna de#ormacija:

  185,05,24

  20

  130

  5,24

  111max   =−=−=−=−= nn   r 

   R   ρ 

   ρ 

  ψ 

  ⇒=>=   14,0185,0max   mψ ψ  najveći stvarni napon savijanja leži upodru*ju 2

  max   /670   mm N k k    m  >>

  oment savijanja u *isto plasti*nom podru*ju =obrazac 95$:

  ( )

  ⋅−+−

  ⋅+⋅⋅=   r  R

   R

  r  R

   Rr  B s B Db M 

  3

  4

  3

  1

  24

  22

  β 

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  50/90

   50

  (dje su:

  56114,01

  14,021670

  1

  21

  =−

  ⋅−

  =−

  = mm

  mk  D

  ψ 

  ψ 

  77914,01

  670

  1=

  −=

  −==

  m

  mm

  k tg  B

  ψ α 

  ( )kNm M    63,52030

  3

  4

  30

  20

  3

  130

  2

  2030779

  4

  1077956130015,1

  22

  ⋅−+

  ⋅−

  ⋅+⋅=

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  51/90

   51

  oment savijanja po približnom obrascu =6$:

  4

  2bsn M    m ⋅⋅=   σ 

  n & koe#icijent koji uzima u obzir o*vršćavanje 

  za tvr3i materijal6,1=n

  kNm Nmm M    95,61095,64

  103005806,1

    62

  =⋅=⋅

  ⋅=

  2vaj obrazac daje nešto veće vrijednosti.

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  52/90

   52

  oment savijanja po obrascu 99 kojim se zanemaruju e#ekti o*vršćavanja:

  kNm Nmmbs

   M    v   31034

  103004004

  6

  22

  ≈⋅=⋅

  ⋅=⋅=σ 

  Sila savijanja:

  l  M  F    4=

  mm sr r l  k t    45101520   =++=++=

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  53/90

   53

  kN  N  F    67,50050067045

  56325394   ==⋅=

  ?ko se savijanje vrši sa drža*em lima:

  kN  F  F    87,65067,5003,13,11   =⋅=⋅=

  ?ko se savijanje vrši sa poravnavanjem & sila kalibriranja =obrazac 9$:

   A p F    ⋅=

  p =tabela 51$2

  /140   mm N  p =⇒

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  54/90

   54

  ( ) ( )   2480003002022002   mmbr c A   =⋅⋅−=⋅−=

   MN  F    7,648000140   =⋅=

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  55/90

   55

  . @rora*unati silu za savijanje komada sa slike, ako je zadano:

  )10(1121.

  125

  10

  5

  5

  5120

  C Č 

  mmr 

  mmr 

  mm s

  mmr mmb

  =

  =====

  α 

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  56/90

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  57/90

   57

  Bz dija(rama sa slike 19:

  3155 mm

   Nmma =

  2

  1

  /44535,0

  155mm N 

  ak k    sr    ====

  ϕ 

   Nm Nmm M    3803800004

  512044515,1

  2

  ==⋅

  ⋅⋅=

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  58/90

   58

  Sila savijanja =obrazac $:

  ( )ϕ sin1+= l  M 

   F 

  55125180180

  205105

  =−=−=

  =++=++=

  α ϕ 

  mm sr r l  k t 

  ( )   kN  N  F    6,3434600819,0120

  380000==+=

  Ukupna sila potrebna za savijanje i pridržavanje:

  kN  N  N  F  F    4545000346003,13,11   ==⋅=⋅=

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  59/90

   59

  !. 2drediti silu savijanja "%pro#ila, ako je zadano:

  ( )2/705,99120

  4

  4

  2

  25

  400

  mm N  Al 

  mmr 

  mmr 

  mm s

  mmh

  mmb

  m

  =

  ==

  ===

  =

  σ 

  α   

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  60/90

   60

  0ješenje:

  Sila savijanja =obrazac 141$

  25,0

  2   ϕ ctg 

   sr 

   M  F 

  t    ⋅+=

  ( )45,2

  2

  41

  2

  41   = 

    

     += 

    

     +=

  ⋅+=

  ⋅==

   s

   s

   s

  r  sr 

   s

  r  R

   sn

   ρ  ρ 

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  61/90

   61

   Nmmbs

  n M    m   50500

  4

  2400708,1

  4

  22

  =⋅

  ⋅⋅=⋅⋅=   σ 

  60120180180   =−=−=   α ϕ 

  kN  N  F    353500073,125,04

  505002==⋅

  ⋅+

  ⋅=

  Sila savijanja i izbacivanja:

  kN  F  F    5,45353,13,11   =⋅=⋅=

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  62/90

   62

  5. 2drediti silu savijanja doboša: vanjsko( pre*nika ;

  širine ;

  % debljine ;

  aterijal: kotlovski lim ).145oboš se savija na mašini za savijanje sa tri valjka.0astojanje izme3u centara valjaka je , apre*nik valjaka .

  mm D   2000=

  mmb   1000=

  mm s   10=

  ( )22 /240;/)450410(   mm N mm N    vm   =÷=   σ σ 

  mml v   600=mmd    200=

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  63/90

   63

  0ješenje:

  @rovjera da li će se u krajnjim vlaknima doboša javiti trajne plasti*nede#ormacije =nejedna*ina 145$:

  1+<v

   E 

   s

   D

  σ 

  20010

  2000==

   s

   D8971

  240

  102151

  3

  =+⋅

  =+v

   E 

  σ 

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  64/90

   64

  -(ao savijanja:

  '48152002000

  60

  arcsinarcsin2

  =+=+= d  D

  l vϕ 

  Sila savijanja =obrazac 146$:

  ( )

  23

    2

  22

  2   ϕ σ σ    ctg 

   E 

   s D s

   s D

  b F    vv   ⋅

    −−

  ⋅=

  ( )kN  N  F    4443972534,3

  102153

  10200024010

  102000

  1000240

  62

  22 ≈=⋅

  ⋅⋅−

  −−

  ⋅=

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  65/90

   65

  6. 0adni predmet prikazan na Slici ! dobija se savijanjem. 2dreditidimenzije pripremka =razvijenu dužinu elementa$, ako je poznato:

  l1/ 74 mml/ 94 mml!/ 64 ms/ 1,6 mmr 1/ 16 mm

  r / 9 mm  / !4Cα 

  Slika ! 

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  66/90

   66

  ( )∑ ∑= =

  ⋅++=n

  i

   N 

  iiiii   sr l  L

  1 1180ξ ϕ 

  π 

  ∑=

  =++=3

  1

  190508060i

  i   mml 

  ( ) ( ) ( )∑=

  =+=⋅++⋅+=⋅+2

  1

  9,3313,973,245,148,083

  5,15,0152i

  iii   mm sr    π π ξ ϕ 

  ( )   mm sr l  Ln

  i

   N 

  i

  iiii   6,1909,33

  180

  190

  1801 1

  =⋅+=⋅++= ∑ ∑= =

  π ξ ϕ 

  π 

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  67/90

   67

  7.@otrebno je saviti - pro#il prema podacima:

  % dužina pro#ila ;

  % debljina lima ;

  % materijal ).18!1 stanje žareno

  @rovjeriti da li od(ovara zadani radijus savijanja ,

  odosno dužina pro#ila c.

  mmr c   4002   ==

  mm s   1=

  ( )   2/850700   mm N m   ÷=σ 

  ( )

    2

  /680560   mm N v   ÷=σ  mmr    200=

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  68/90

   68

  0ješenje:

  aksimalan radijus savijanja =obrazac 114$:

  mm E  s

  r v

  5,1736202

  102151

  2

  3

  max   =⋅⋅⋅

  =⋅⋅

  =σ 

  mmr c   3472 maxmax   ==

  Dadani pro#il se ne može saviti jer je:

  .345400

  5,173200

  max

  max

  mmcmmc

  immr mmr 

  =>=

  =>=

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  69/90

   69

  8. Savija se " pro#il kod ko(a se po konstruktivnom crtežu zahtjeva radijus savijanja . ebljina lima je ,

  a materijal ?l(Si stanje polutvrdo.@rovjeriti da li od(ovara zadani radijus savijanja.

  mmr    5=   mm s   3=

  0ješenje:

   scr    ⋅=min

  Da ?l(Si i iz Eabele 55mm s   3=   1,2=⇒   c

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  70/90

   70

  mm scr    3,631,2min   =⋅=⋅=

  Dadani radijus savijanja treba povećati jer je

  mmr mmr    3,65min

   =

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  71/90

   71

  9.2drediti de#ormacioni rad savijanja dvostruko( u(aonika, ako je zadano:

  2/575

  10

  20

  300

  mm N 

  mm s

  mmr 

  mmb

  m  ==

  ===

  σ π ϕ 

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  72/90

   72

  0ješenje:

  ( )[ ]223

  22   ϕ σ    ⋅−+⋅+

  =   r  sr b sr 

   sW    m

  ( )[ ]   kNm NmmW    6,15106,152

  20102030010202

  10

  3

  575   622 =⋅=⋅−+⋅+⋅

  =   π 

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  73/90

   73

  .@rora*unati de#ormacioni rad savijanja " pro#ila po podacima:

  2/70

  120

  2

  4

  400

  mm N 

  mm s

  mmr mmb

  m ==

  ===

  σ 

  α  

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  74/90

   74

  0ješenje:

  ( ) ( )

  3180

  120180

  180

  180   π π α π ϕ    =

  −=

  −=

  ( )[ ]223

  22   ϕ σ  

  ⋅−+⋅+

  =   r  sr b sr 

   sW    m

  ( )[ ]   N  NmmW    86,336,338576

  424400242

  2

  3

  70   22 ==⋅−+⋅+⋅

  =  π 

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  75/90

   75

  14.@rora*unati silu savijanja - pro#ila sa dimenzijama komada i alata:

  mmr mmr 

  mm s

  mmr c

  mmr 

  mmb

  10

  100

  4

  2002

  100

  1000

  ==

  ===

  ==

  aterijal : polutvrdi mesin( Au78Dn2

  2

  /3058,0

  /380

  mm N 

  mm N 

  mv

  m

  ==

  =

  σ σ 

  σ 

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  76/90

   76

  0ješenje:

  mm sr  R   1044100   =+=+=5,25

  4

  100104=

  ⋅=

  ⋅=

   s

  r  Rr  ρ 

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  77/90

   77

  mm sr r l  k t    114410100   =++=++=

  kN  N l 

   M  F    8,4242807

  114

  1022,144   6 ==⋅⋅==

  Sila za savijanje i izbacivanje:

  kN  F  F    64,558,423,13,11   =⋅==

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  78/90

   78

  11.io prikazan na slici treba izraditi savijanjem u alatu na presi.

  aterijal dijela je ).4157 sa naponom na (ranici razvla*enja

  . ?ko je radijus kalupa imodul elasti*nosti , potrebno je odrediti:

  a$ dimenzije alata za savijanje i veli*ine elasti*no( ispravljanja;b$ silu savijanja.

  2/230   mm N v  =σ    mmr k    6=24 /1021   mm N  E    ⋅=

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  79/90

   79

  0ješenje:

  a! "a odnos #sa dija$ra%a!955,00146.43,1015,1

  12

  =⇒==   ek Č i sr 

  ( ) ( )   mm s sr k r r    et    43,112/15,12/15,112955,02/2/21   =−+=−+==

  -(ao savijanja pod opterećenjem:

  53,78955,0

  7521   ===

  ek 

  ϕ ϕ 

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  80/90

   80

  U$ao pro&ila tiska'a:47,10153,781801   =−== α α t 

  (eli'ine elasti'no$ ispravljanja:

  53,347,10110557,043,1112

  12

  12

  =−=−=∆ =−=−=∆ α α α mmr r r 

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  81/90

   81

  b$Sila savijanja

  ( ) ( )   mmr  sr r  Rn   56,121215,112   =⋅+=⋅+=⋅= ρ 

  ⇒===   925,1015,1

  56,12

   sn

   ρ  ρ  linearno elasti'noplasti'no savijanje

   Nmm E 

  bs M    r vv 43,16726

  210000

  92,1023023

  12

  15,1220230

  23

  12

  2222

  =

     

       ⋅⋅−

  ⋅=

     

       ⋅−=

    ρ σ σ 

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  82/90

   82

  )rak sile savijanja:

  mm sr r l    k t    58,1815,143,116   =++=++=

  *ila savijanja

  ( )   ( )   N l 

   M  F    9,356453,78sin1

  58,18

  43,167262sin1

  2 =+⋅=+=   ϕ 

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  83/90

   83

  1. @rora*unati dimenzije alata , kao i potrebnu silu i de#ormacionirad za savijanje elementa prikazano( na slici.aterijal dijela je ).4158 sa i .2*vršćavanje izra*unati preko krive treće( reda u obliku:

  0adijus tiska*a iznosi .

  2/340   mm N m  =σ    24,0=mε 

  ϕ ⋅+=   421331k mmr t    3=

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  84/90

   84

  0ješenje:

  ( ) ( )   mmr  sr r  Rn   324,6535   =⋅+=⋅+=⋅= ρ 

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  85/90

   85

  985,0147.66,13/5/2   =⇒==   ek OČ i sr Da #sa dija$ra%a!

  1

  2

  2

  1

  2/

  2/

  ϕ ϕ =

  ++= sr  sr k e

  +adijus kalupa:

  ( )   mmr k    9,42/32/35985,0   =−+=

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  86/90

   86

  U$ao savijanja pod optere,enje%:

  37,91985,0

  9021   ===

  ek 

  ϕ ϕ 

  U$ao pro&ila kalupa za savijanje je:

  63,8837,91180180 11   =−=−=   ϕ α 

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  87/90

   87

  (eli'ine elasti'no$ ispravljanja:

  37,163,8890

  1,09,45

  12

  12

  =−=−=∆=−=−=∆

  α α α 

  mmr r r 

  )riva o'vr-,avanja tre,e$ reda u linearnoj zavisnosti:

  ϕ 421331 +=k 

  ( ) ( )   215,024,01ln1ln   =+=+=   mm   ε ϕ 

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  88/90

   88

  .aksi%alna vrijednost lo$arita%ske de&or%a/ije:

  235,05/8ln/lnmax   ===   r  Rϕ (rijednost spe/i&i'no$ de&or%a/iono$ otpora za :maxϕ 

  2

  max  /430235,0421331   mm N k 

    =⋅+=*rednja vrijednost spe/i&i'no$ de&or%a/iono$ otpora:

  2/5,380

  2

  430331mm N k  sr    =

  +=

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  89/90

 • 8/17/2019 7 SAVIJANJE

  90/90

  ( )

  [ ] 22322   ϕ 

  ⋅−+⋅+=  r  sr b

   sr 

   sk W 

  ( )[ ]   NmmW    1,1261181802

  37,919,439,480

  39,42

  3

  3

  5,380   22 =

  ⋅−+⋅

  +⋅

  =  π