of 49 /49
87 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI Načini ostvarenja predstavljaju aktivnosti, odnosno korake koje je potrebno poduzeti kako bi se posebni cilj ostvario, a ostvarenjem posebnog cilja doprinijelo ostvarenju općeg cilja pa tako i približilo ostvarenju uspostavljane vizije. Na razini svakog posebnog cilja i njegovih načina ostvarenja uspostavljaju se pokazatelji uspješnosti. Pokazatelje uspješnosti dijelimo na pokazatelje rezultata (output) i pokazatelje učinka (outcome). Na razini načina ostvarenja definiraju se mjerljivi i specifični pokazatelji rezultata (output), dok se za posebne ciljeve, jednako tako, definiraju pokazatelji učinka (outcome), koji nam pokazuju kakav će učinak imati ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelji uspješnosti vrlo su bitni u strateškom planiranju, jer se putem njih određuju ciljane vrijednosti koje Općina želi doseći u sljedeće tri godine. Također olakšavaju praćenje i vrednovanje provedbe realizacije strateškog plana. Nakon što su definirani opći i posebni ciljevi, te njihovi načini ostvarenja, kako što je već navedeno, za svaki pojedini način ostvarenja, ali i posebni cilj neophodno je, kako bi se osigurao učinkovit sustava praćenja i evaluacije provedbe istih, definirati mjerljive pokazatelje rezultata. Pokazatelji rezultata ukazuju na željene promjene kroz trogodišnje razdoblje.

7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec,...

 • 87

  7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

  Načini ostvarenja predstavljaju aktivnosti, odnosno korake koje je potrebno poduzeti kako bi se posebni cilj ostvario, a ostvarenjem posebnog cilja doprinijelo ostvarenju općeg cilja pa tako i približilo ostvarenju uspostavljane vizije. Na razini svakog posebnog cilja i njegovih načina ostvarenja uspostavljaju se pokazatelji uspješnosti. Pokazatelje uspješnosti dijelimo na pokazatelje rezultata (output) i pokazatelje učinka (outcome). Na razini načina ostvarenja definiraju se mjerljivi i specifični pokazatelji rezultata (output), dok se za posebne ciljeve, jednako tako, definiraju pokazatelji učinka (outcome), koji nam pokazuju kakav će učinak imati ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelji uspješnosti vrlo su bitni u strateškom planiranju, jer se putem njih određuju ciljane vrijednosti koje Općina želi doseći u sljedeće tri godine. Također olakšavaju praćenje i vrednovanje provedbe realizacije strateškog plana. Nakon što su definirani opći i posebni ciljevi, te njihovi načini ostvarenja, kako što je već navedeno, za svaki pojedini način ostvarenja, ali i posebni cilj neophodno je, kako bi se osigurao učinkovit sustava praćenja i evaluacije provedbe istih, definirati mjerljive pokazatelje rezultata. Pokazatelji rezultata ukazuju na željene promjene kroz trogodišnje razdoblje.

 • 88

  Opći cilj 1. Podizanje razine kvalitete života stanovništva

  Posebni cilj 1.1. Osiguranje veće sigurnosti stanovanja stanovništva

  Nač

  in o

  stva

  ren

  ja 1

  .1.1

  . F

  inan

  cira

  nje

  pro

  tup

  oža

  rne

  i ci

  viln

  e z

  ašti

  te

  Protupožarna zaštita podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od požara te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara, a s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara. Civilna zaštita podrazumijeva organizaciju čiji je zadatak pomaganje i spašavanje civilnog stanovništva u vanrednim situacijama. Općina Desinić u Proračunu izdvaja sredstva za razvoj DVD-a Desinić, za sufinanciranje Zagorske javne vatrogasne postrojbe Grada Zaboka. U Proračunu se osiguravaju sredstva i za ostvarivanje djelatnosti organizacija civilne zaštite, Gorske službe spašavanja, te za izradu plana zaštite i spašavanja.

  Posebni cilj 1.2. Poboljšanje zdravstvene i socijalne zaštite

  Nač

  in o

  stva

  ren

  ja 1

  .2.1

  . F

  inan

  cira

  nje

  so

  cija

  lnih

  po

  treb

  a Općina Desinić osigurava financijsku pomoć kako bi osigurala lokalne potrebe stanovnika u

  oblasti socijalne skrbi. Programom socijalnih potreba sagledava potrebe, te vrste i oblike pomoći osobama u stanju socijalne potrebe, a kako bi se kroz Proračun osigurala potrebita sredstva. Oblici socijalne pomoći na području Općine su slijedeći:

  1. pravo na pomoć podmirenja troškova stanovanja 2. jednokratna pomoć u novcu ili naravi 3. pomoć u novcu ili naravi/paketi/prigodom blagdana Božića i Uskrsa 4. sufinanciranje rada Crvenog križa 5. pripomoć učenicima srednjih škola i studentima 6. program Pomoć u kući starijim osobama 7. sufinanciranje Obiteljskog centra 8. besplatna prehrana učenika

  Općina nastoji svake godine osigurati što veća financijska sredstava a kako bi mogla pomoći što većem broju socijalno ugroženih obitelji.

  Nač

  in o

  stva

  ren

  ja 1

  .2.2

  . F

  inan

  cira

  nje

  zd

  ravs

  tven

  e za

  štit

  e

  Dezinsekcija i deratizacija su mjere za sprječavanje pojave zaraznih bolesti, te suzbijanja širenja zaraznih bolesti. S obzirom na važnost navedenog, Općina Desinić osigurava provedbu navedenih aktivnosti, a kroz osiguranje financijskih sredstava. Ova mjera je usmjerena i odnosi se ina pružanje i realizaciju usluga sakupljanja i uklanjanja lešina na području Općine. Također Općina sufinancira i veterinarskog higijeničara.

 • 89

  Posebni cilj 1.3. Poboljšanje razine kvalitete i standarda odgoja i obrazovanja stanovništva

  Nač

  in o

  stva

  ren

  ja 1

  .3.1

  . F

  inan

  cira

  nje

  po

  treb

  a u

  ško

  lsko

  m i

  pre

  dšk

  ols

  kom

  o

  dg

  oju

  Obrazovanje ima jako važnu ulogu u gospodarskom, ali i društvenom razvoju. Ovim načinom ostvarenja nastoje se pružiti mogućnosti i bolja dostupnost predškolskog i školskog obrazovanja, te razviti suvremeni uvjeti rada u obrazovnim ustanovama. Općina Desinić u smislu ostvarenja javnih potreba u školstvu sufinancira Osnovnoj školi Đure Prejca – Desinić Hrvatski nacionalni obrazovni standard, zatim sufinancira troškove energenata, plivanje učenika, te prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola. Općina kroz Socijalni program sufinancira učenike koji redovito pohagađuju srednju školu, a žive na području Općine, kroz dodjelu subvencija troškova školovanja, te na taj način nastoji olakšati financijsku situaciju obitelji i smanjiti financijske izdatke školovanja djece. Osim svega navedenoga Općina sufinancira i zelenu zastavu programa međunarodne EKO škole. Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji. Organizira se i provodi na način kojim se doprinosi očuvanju tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta i poticanju cjelovitog razvoja svih djetetovih funkcija, sposobnosti i mogućnosti sukladno znanstvenim spoznajama, zakonitostima djetetovog razvoja i njegovim stvarnim mogućnostima. Iz proračuna Općine se omogućuje rad kroz podmirivanje tekućih izdataka za plaće djelatnika dječjeg vrtića Trantinčica te rad „Male škole“.

  Posebni cilj 1.4. Unaprjeđenje javnih potreba u kulturi i sportu

  Nač

  in o

  stva

  ren

  ja 1

  .4.1

  . F

  inan

  cira

  nje

  javn

  ih

  po

  treb

  a u

  ku

  ltu

  ri i

  relig

  iji

  U svrhu poticanja razvoja i jačanja civilnog društva na području Općine Desinić, Općina osigurava svake godine znatna financijska sredstva kako bi se omogućilo djelovanje kulturnih udruga što je od jake važnosti jer kultura predstavlja temelj svake civilizacije. Vjerske zajednice/udruge pružaju potporu građanima na temeljima kršćanskih vrijednosti, a Općina putem donacija pomaže u realizaciji njihovih aktivnosti. Programom javnih potreba u kulturi potiču se, promiču i podržavaju pojedinačne akcije i manifestacije u kulturi koje pridonose razvitku, obogaćivanju i promicanju kulturnog života i vjerskih sadržaja.

  Nač

  in o

  stva

  ren

  ja

  1.4.

  2.

  Fin

  anci

  ran

  je ja

  vnih

  p

  otr

  eba

  u š

  po

  rtu

  Javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine su programi, odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu, a odnose se na:

  − aktivnosti NK Desinić − aktivnosti Lovačkog društva „Šljuka“ − aktivnosti Kuburaškog društva Desinić − aktivnosti hokej kluba.

  Posebni cilj 1.5. Unaprjeđenje rada udruga i stranaka

  Nač

  in o

  stva

  ren

  ja

  1.5.

  1. F

  inan

  cira

  nje

  u

  dru

  ga

  i str

  anak

  a

  Općina Desinić u proračunu osigurava financijska sredstva za financiranje udruga i političkih stranaka.

 • 90

  POKAZATELJI REZULTATA (OUTPUT)

  Opći cilj 1. Podizanje razine kvalitete života stanovništva

  Posebni cilj 1.1. Osiguranje veće sigurnosti stanovanja stanovništva

  Načini ostvarenja Pokazatelj rezultata (output)

  Definicija Jedinica Polazna

  vrijednost (2015.)

  Ciljana vrijednost

  (2016.)

  Ciljana vrijednost

  (2017.)

  Ciljana vrijednost

  (2018.)

  1.1.1. Financiranje protupožarne i civilne zaštite

  1.1.1.1. Broj isplaćenih donacija u svrhu zaštite

  od požara

  Osiguranje pomoći u svrhu zaštite od požara mjeri se brojem isplaćenih donacija

  broj

  1.1.1.2. Broj isplaćenih donacija s ciljem osiguranja civilne

  zaštite

  Osiguranje pomoći u civilnoj pomoći mjeri se brojem

  isplaćenih donacija broj

  POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)

  Pokazatelj učinka (outcome)

  Definicija Jedinica Polazna

  vrijednost (2015.)

  Ciljana vrijednost

  (2016.)

  Ciljana vrijednost

  (2017.)

  Ciljana vrijednost

  (2018.)

  Ukupan broj odobrenih donacija

  Ostvarenje ciljeva u svrhu osiguranja veće sigurnosti stanovanja mjeriti će se kroz ukupan

  broj odobrenih donacija institucijama, udrugama i pojedincima

  broj

 • 91

  POKAZATELJI REZULTATA (OUTPUT)

  Opći cilj 1. Podizanje razine kvalitete života stanovništva

  Posebni cilj 1.2. Poboljšanje zdravstvene i socijalne zaštite

  Načini ostvarenja Pokazatelj rezultata (output)

  Definicija Jedinica Polazna

  vrijednost (2015.)

  Ciljana vrijednost

  (2016.)

  Ciljana vrijednost

  (2017.)

  Ciljana vrijednost

  (2018.)

  1.2.1. Financiranje socijalnih potreba

  1.2.1.1. Broj korisnika socijalne pomoći

  Općina svake godine financira socijalne potrebe najugroženijih.

  Ostvarenje istog će se mjeriti brojem pojedinaca i obitelji koje

  su ostvarile socijalnu pomoć

  broj

  1.2.1.2. Broj učenika koji imaju besplatnu

  prehranu

  Općina osigurava socijalno ugroženim učenicima besplatnu

  prehranu, te učeničke i studentske pripomoći

  broj

  1.2.1.3. Broj odobrenih stipendija broj

  1.2.2. Financiranje zdravstvene zaštite

  1.2.2.1. Broj godišnjih intervencija

  Provedba mjera deratizacije, dezinsekcije mjerit će se brojem

  izvršenih intervencija broj

  1.2.2.2. Broj obavljenih veterinarskih usluga

  Sufinanciranje veterinarskog higijeničara mjerit će se brojem

  obavljenih usluga broj

  POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)

  Pokazatelj učinka (outcome)

  Definicija Jedinica Polazna

  vrijednost (2015.)

  Ciljana vrijednost

  (2016.)

  Ciljana vrijednost

  (2017.)

  Ciljana vrijednost

  (2018.)

  Ukupan broj odobrenih donacija

  Ostvarenje ciljeva radi poboljšanja zdravstvene i socijalne zaštite pratit će se kroz ukupan broj odobrenih donacija institucijama, društvima i

  pojedincima

  broj

 • 92

  POKAZATELJI REZULTATA (OUTPUT)

  Opći cilj 1. Podizanje razine kvalitete života stanovništva

  Posebni cilj 1.3. Poboljšanje razine kvalitete i standarda odgoja i obrazovanja stanovništva

  Načini ostvarenja Pokazatelj rezultata

  (output) Definicija Jedinica Polazna

  vrijednost (2015.)

  Ciljana vrijednost

  (2016.)

  Ciljana vrijednost

  (2017.)

  Ciljana vrijednost

  (2018.)

  1.3.1. Financiranje potreba u školskom

  i predškolskom odgoju

  1.3.1.1. Broj djece korisnika programa

  predškolskog odgoja

  Osiguranje funkcioniranja i rada male škole u svrhu da se djeci s područja Općine omogući predškolski odgoj

  broj

  1.3.1.2. Broj donacija osnovnoj školi

  Općina u proračunu izdvaja sredstva za Hrvatski nacionalni obrazovni

  standard i za troškove energenata

  broj

  1.3.1.3. Broj djece kojima se sufinancira plivanje

  Subvencioniranje troškova plivanja učenika osnovnih

  škola broj

  1.3.1.4. Broj učenika kojima se sufinancira

  trošak prijevoza

  Financiranje troškova prijevoza osnovnoškolaca broj

  1.3.1.5. Broj učenika kojima se sufinancira

  trošak prijevoza

  Financiranje troškova prijevoza srednjoškolaca broj

  1.3.1.6. Broj učenika korisnika programa

  međunarodne EKO škole

  Sufinanciranje zelene zastave broj

 • 93

  POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)

  Pokazatelj učinka (outcome)

  Definicija Jedinica Polazna

  vrijednost (2015.)

  Ciljana vrijednost

  (2016.)

  Ciljana vrijednost

  (2017.)

  Ciljana vrijednost

  (2018.)

  Broj djece u obrazovnom sustavu

  Općina Desinić osiguranjem financijske pomoći nastoji zadovoljiti potrebe za

  obrazovanjem (predškolskog i školskog) djece sa svog područja

  broj

 • 94

  POKAZATELJI REZULTATA (OUTPUT)

  Opći cilj 1. Podizanje razine kvalitete života stanovništva

  Posebni cilj 1.4. Unaprjeđenje javnih potreba u kulturi i sportu

  Načini ostvarenja Pokazatelj rezultata

  (output) Definicija Jedinica Polazna

  vrijednost (2015.)

  Ciljana vrijednost

  (2016.)

  Ciljana vrijednost

  (2017.)

  Ciljana vrijednost

  (2018.)

  1.4.1. Financiranje javnih potreba u kulturi i religiji

  1.4.1.1. Broj financiranih kulturnih udruga i pojedinaca

  Financiranje djelatnosti i programa pojedinaca i udruga u

  kulturi broj

  1.4.1.2. Broj financiranih vjerskih

  zajednica – župa

  Financiranje javnih potreba u religiji mjerit će se brojem

  financiranih župa broj

  1.4.1.3. Postotak realizacije obnove kuće Đure Prejca

  Obnova rodne kuće Đure Prejca mjerit će se postotkom

  realizacije radova

  % realizacije (kumulativ)

  1.4.2. Financiranje javnih potreba u

  športu

  1.4.2.1.Broj financiranih

  udruga/klubova

  Financiranje sportskih udruga i klubova u svrhu realizacije

  njihove djelatnosti te organizacije i provedbe

  natjecanja

  broj

  POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)

  Pokazatelj učinka (outcome)

  Definicija Jedinica Polazna

  vrijednost (2015.)

  Ciljana vrijednost

  (2016.)

  Ciljana vrijednost

  (2017.)

  Ciljana vrijednost

  (2018.)

  Ukupan broj odobrenih donacija

  Provedba ciljeva koji se odnose na promicanje kulturnog života, kršćanskih

  vrijednosti, te sporta i rekreacije pratit će se kroz ukupan broj odobrenih donacija

  pojedincima, zajednicama i udrugama, a koje provedbom svojih projekata i aktivnostima

  promiču navedeno

  broj

 • 95

  POKAZATELJI REZULTATA (OUTPUT)

  Opći cilj 1. Podizanje razine kvalitete života stanovništva

  Posebni cilj 1.5. Unaprjeđenje rada udruga i stranaka

  Načini ostvarenja Pokazatelj rezultata

  (output) Definicija Jedinica Polazna

  vrijednost (2015.)

  Ciljana vrijednost

  (2016.)

  Ciljana vrijednost

  (2017.)

  Ciljana vrijednost

  (2018.)

  1.5.1. Financiranje udruga i stranaka

  1.5.1.1. Broj isplaćenih donacija

  Realizacija pružanja financijske pomoći za kontinuirani rad

  udruga i stranaka pratit će se brojem isplaćenih donacija

  broj

  POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)

  Pokazatelj učinka (outcome) Definicija Jedinica

  Polazna vrijednost

  (2015.)

  Ciljana vrijednost

  (2016.)

  Ciljana vrijednost

  (2017.)

  Ciljana vrijednost

  (2018.)

  Ukupan broj odobrenih donacija Finacijska pomoć pratit će se kroz ukupan

  broj odobrenih donacija udrugama i političkim strankama za obavljanje svoje djelatnosti

  broj

 • 96

  Opći cilj 2 Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

  Posebni cilj 2.1. Poticanje razvoja poljoprivrednog sektora

  Nač

  in o

  stva

  ren

  ja 2

  .1.1

  . S

  ub

  ven

  cio

  nir

  anje

  p

  oljo

  pri

  vred

  ne

  pro

  izvo

  dn

  je

  Zbog održavanja kontinuiteta i olakšanja rada poljoprivrednim gospodarstvima Općina Desinić pomaže razvoj poljoprivredne djelatnosti na svom području kroz osiguranje financijskih sredstava i dodjelu subvencija za osjemenjivanje plotkinja goveda i za nabavu voćnih sadnica i loznih cijepova. Općina također sufinancira i poljoprivrednog redara.

  Posebni cilj 2.2. Poticanje razvoja turizma

  Nač

  in o

  stva

  ren

  ja 2

  .2.1

  . U

  lag

  anja

  u r

  azvo

  j tu

  rist

  ičke

  d

  jela

  tno

  sti

  Općina Desinić će poduzeti sve poticajne mjere i potrebne aktivnosti kako bi osigurala uvjete za razvoj turizma na području Općine. S tim ciljem osnovana je Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela, a kojoj je osnovna zadaća promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih proizvoda koje posjeduju i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje. S obzirom na navedeno Općina u svom proračunu osigurava financijska sredstva i sufinancira TZ u održavanju kulturnih, sportskih, ekoloških i ostalih manifestacija na području TZ.

  Posebni cilj 2.3. Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva

  Nač

  in o

  stva

  ren

  ja 2

  .3.1

  . R

  azvo

  j mal

  og

  i sr

  edn

  jeg

  p

  od

  uze

  tniš

  tva U svrhu gospodarskog razvoja, jedan od prioriteta Općine smatra se stimuliranje malog i

  srednjeg poduzetništva kroz različite poticajne programe i projekte. Općina teži stvaranju pozitivnog okruženja kako bi privukli što veći broj domaćih i stranih ulagača u poduzetničke zone, ali i potaknuti postojeća poduzeća da koriste moderne tehnologije kako bi se povećala profitabilnost, ali kako bi i pridonijeli očuvanju okoliša.

 • 97

  POKAZATELJI REZULTATA (OUTPUT)

  Opći cilj 2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

  Posebni cilj 2.1. Poticanje razvoja poljoprivrednog sektora

  Načini ostvarenja Pokazatelj rezultata

  (output) Definicija Jedinica

  Polazna vrijednost

  (2015.)

  Ciljana vrijednost

  (2016.)

  Ciljana vrijednost

  (2017.)

  Ciljana vrijednost

  (2018.)

  2.1.1. Subvencioniranje

  poljoprivredne proizvodnje

  2.1.1.1. Broj poljoprivrednih

  gospodarstava kojima su odobrene subvencije

  Subvencioniranje poljoprivrednih

  gospodarstava za osjemenjivanje plotkinja

  goveda i za nabavu voćnih sadnica i loznih cijepova

  broj

  2.1.1.2. Broj isplaćenih subvencija redaru

  Sufinanciranje poljoprivrednog redara mjerit će se brojem isplaćenih

  subvencija

  broj

  POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)

  Pokazatelj učinka (outcome)

  Definicija Jedinica Polazna

  vrijednost (2015.)

  Ciljana vrijednost

  (2016.)

  Ciljana vrijednost

  (2017.)

  Ciljana vrijednost

  (2018.)

  Povećanje broja poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava

  Osiguranjem financijskih sredstava u svrhu subvencioniranja poljoprivrednih

  gospodarstava Općina djeluje u smjeru daljnjeg razvoja glavne pokretačke snage

  svog gospodarstva - poljoprivrede

  broj

 • 98

  POKAZATELJI REZULTATA (OUTPUT)

  Opći cilj 2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

  Posebni cilj 2.2. Poticanje razvoja turizma

  Načini ostvarenja Pokazatelj rezultata

  (output) Definicija Jedinica

  Polazna vrijednost

  (2015.)

  Ciljana vrijednost

  (2016.)

  Ciljana vrijednost

  (2017.)

  Ciljana vrijednost

  (2018.)

  2.2.1. Ulaganja u razvoj turističke

  djelatnosti

  2.2.1.1. Broj odobrenih financijskih potpora Turističkoj zajednici

  Osiguranje pomoći TZ pri organizaciji i provedbi

  programa i ostalih aktivnosti u svrhu turističke promocije

  Općine

  broj

  POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)

  Pokazatelj učinka (outcome)

  Definicija Jedinica Polazna

  vrijednost (2015.)

  Ciljana vrijednost

  (2016.)

  Ciljana vrijednost

  (2017.)

  Ciljana vrijednost

  (2018.)

  Povećanje turističke ponude

  S ciljem razvoja turizma na području Općine nužno je razviti kvalitetniju ponudu, kao i bolju promociju i propagandu, a kako bi se Općina promovirala i bila prepoznata kao nova turistička destinacija. Povećanje

  turističke ponude će se mjeriti kroz povećanje broja ponuda na području

  Općine

  broj

 • 99

  POKAZATELJI REZULTATA (OUTPUT)

  Opći cilj 2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

  Posebni cilj 2.3. Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva

  Načini ostvarenja Pokazatelj rezultata

  (output) Definicija Jedinica

  Polazna vrijednost

  (2015.)

  Ciljana vrijednost

  (2016.)

  Ciljana vrijednost

  (2017.)

  Ciljana vrijednost

  (2018.)

  2.3.1. Razvoj malog i srednjeg

  poduzetništva

  2.3.1.1. Broj poduzetnika kojima je odobren poticaj

  Općina je osigurala sredstva za poticaj i regresirane

  kamate malog i srednjeg poduzetništva

  broj

  POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)

  Pokazatelj učinka (outcome)

  Definicija Jedinica Polazna

  vrijednost (2015.)

  Ciljana vrijednost

  (2016.)

  Ciljana vrijednost

  (2017.)

  Ciljana vrijednost

  (2018.)

  Povećanje broja poduzetnika na području Općine

  Stvaranjem povoljnijih uvjeta utjecat će na povećanje zainteresiranosti za poslovanje

  na području Općine broj

 • 100

  Opći cilj 3 Unaprjeđenje infrastrukturnog sustava Općine

  Posebni cilj 3.1. Održavanje i ulaganja u poboljšanje infrastrukturnih objekata i uređaja, te javnih površina i

  građevina

  Nač

  in o

  stva

  ren

  ja 3

  .1.1

  . O

  drž

  avan

  je i

  uređ

  enje

  g

  rob

  lja

  Groblje naročito čine površine za ukop, površine i građevine za ispraćaj pokojnika, prostori za pogon, unutrašnje prometnice i zelenilo te prateće funkcije za posjetitelje groblja, prateće funkcije za zaposlene, servis i održavanje te vanjske prometne površine i usluge. S obzirom na navedeno Općina je osigurala financijska sredstva za materijal za održavanje i uređenje groblja, odvoz smeća te za utrošenu vodu.

  Nač

  in o

  stva

  ren

  ja 3

  .1.2

  . D

  og

  rad

  nja

  i o

  drž

  avan

  je ja

  vne

  rasv

  jete

  Javna se rasvjeta mora redovito održavati u stanju funkcionalne ispravnosti. Aktivnosti održavanja javne rasvjete će se provoditi s ciljem omogućavanja zdravije i kvalitetnije životne sredine lokalnog stanovništva. Mreža javne rasvjete jedna je od složenijih električnih instalacija, široko rasprostranjena i izložena javnosti. Postavljeni zahtjevi na mrežu javne rasvjete su dobro osvijetljene kolne i pješačke površine u naselju, uz stalnu potrebu smanjenja potrošnje električne energije. Pod pojmom »javna rasvjeta« podrazumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta. Općina Desinić u proračunu osigurava sredstva za utrošenu električnu energiju, za usluge tekućeg održavanja te za dogradnju javne rasvjete.

  Nač

  in o

  stva

  ren

  ja 3

  .1.3

  . O

  drž

  avan

  je i

  uređ

  enje

  javn

  ih

  građ

  evin

  a i p

  ovr

  šin

  a

  Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se održavanje javnih zelenih površina, trgova, pješačkih zona, pješačkih staza, parkova, dječjih igrališta, otvorenih odvodnih kanala i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu. Radovi na održavanju čistoće javnih površina traju neprekidno tijekom cijele godine, bez obzira na godišnje doba i vremenske uvjete. Raznim aktivnostima prilikom održavanja javnih površina, Općina Desinić želi osigurati kvalitetniji, čišći i zdraviji život svojim mještanima što je u interesu cijele lokalne samouprave. Konkretno, način ostvarenja koji se odnosi na održavanje i uređenje javnih površina ali i građevina, u narednom planskom razdoblju od tri godine odnosi se na uređenje prostora saniranih divljih odlagališta, održavanje klizišta i uređenje kućice u Gostenju.

  Nač

  in o

  stva

  ren

  ja 3

  .1.4

  . O

  drž

  avan

  je i

  uređ

  enje

  p

  rom

  etn

  ih p

  ovr

  šin

  a

  Radovi održavanja nerazvrstanih cesta, ulica i nogostupa obuhvaćaju radove koji imaju za svrhu održanje istih tijekom cijele godine u takvom stanju da se na njima može odvijati siguran i neometan promet te da preventivno čuvaju površine od daljnjih većih oštećenja. Općina Desinić kontinuirano radi na poboljšanju i uređenju prometnih površina, cesta, putova, nogostupa, autobusnih stajališta i parkirališta.

 • 101

  Posebni cilj 3.2. Izgradnja infrastrukturnih objekata i uređaja

  Nač

  in o

  stva

  ren

  ja 3

  .2.1

  . Iz

  gra

  dn

  ja

  vod

  oo

  psk

  rbn

  e m

  reže

  Općina Desinić će u slijedećem razdoblju realizirati aktivnosti u smjeru daljnje izgradnje vodovodne mreže, vodoopskrbnih objekata i uređaja, te podizanja kvalitete vodoopskrbnog sustava, kao osnove za unaprjeđenje kvalitete života i standarda građana, ali i razvoja gospodarstva. U narednom razdoblju planira se prikupljanje projektne dokumentacije za visoku zonu te nastavak izgradnje vodovodne mreže.

  Nač

  in o

  stva

  ren

  ja 3

  .2.2

  . Iz

  gra

  dn

  ja o

  bje

  kata

  i u

  ređ

  aja

  od

  vod

  nje

  Na području Općine nije izgrađen sustav odvodnje otpadnih voda što predstavlja gorući problem. Velika je važnost kanalizacijskog sustava jer on predstavlja osnovu sanitarno-zdravstvenih standarda i značajnog elementa zaštite prostora i izvora vode za piće. Osnovni cilj izgradnje i održavanja sustava odvodnje jest zaštita podzemnih voda, a time i ljudskoga zdravlja. Kako bi se taj cilj ostvario, Općina Desinić će u narednom razdoblju kontinuirano raditi na izgradnji sustava, te objekata i uređaja odvodnje i pročišćavanja voda.

 • 102

  POKAZATELJI REZULTATA (OUTPUT)

  Opći cilj 3. Unaprjeđenje infrastrukturnog sustava Općine

  Posebni cilj 3.1. Održavanje i ulaganja u poboljšanje infrastrukturnih objekata i uređaja, te javnih površina i građevina

  Načini ostvarenja Pokazatelj rezultata

  (output) Definicija Jedinica

  Polazna vrijednost

  (2015.)

  Ciljana vrijednost

  (2016.)

  Ciljana vrijednost

  (2017.)

  Ciljana vrijednost

  (2018.)

  3.1.1. Održavanje i uređenje groblja

  3.1.1.1. Postotak realizacije održavanih

  površina groblja

  Održavanje groblja na području Općine će se

  mjeriti postotkom realizacije aktivnosti vezanih za održavanje groblja

  % realizacije

  3.1.1.2. Uređena površina groblja

  Realizacija svih planiranih aktivnosti održavanja groblja

  prikazuje se kroz metre kvadratne uređene površine

  m2

  3.1.1.3. Utrošena voda na groblju

  Utrošena voda na groblju mjerit će se u metrima

  kubnima m3

  3.1.1.4. Količina sakupljenog otpada

  Odvoz smeća s groblja mjerit će se količinom

  odloženog otpada na groblju t

  3.1.2. Dogradnja i održavanje javne rasvjete

  3.1.2.1. Broj postavljenih novih rasvjetnih tijela

  Realizacija dogradnje javne rasvjete mjerit će se brojem novopostavljenih rasvijetnih

  tijela

  broj

  3.1.2.2. Postotak realizacije planiranih aktivnosti održavanja

  rasvjetnih tijela

  Održavanje rasvjetnih tijela će se mjeriti postotkom

  realizacije svih planiranih aktivnosti održavanja

  % realizacije

 • 103

  3.1.3. Održavanje i uređenje javnih građevina i površina

  3.1.3.1. Površina uređenog prostora saniranih površina

  Uređenje prostora saniranih divljih deponija m

  2

  3.1.3.2. Broj klizišta Tekuće održavanje klizišta na području Općine broj

  3.1.3.3. Postotak realizacije uređenja kućice u Gostenju

  Provedba planiranih aktivnosti uređenja kućice u

  Gostenju

  % realizacije

  3.1.4. Održavanje i uređenje prometnih površina

  3.1.4.1. Broj održavanih autobusnih stajališta

  Općina redovito provodi aktivnosti održavanja postojećih autobusnih

  stajališta

  broj

  3.1.4.2. Dužina zimsko održavanih cesta

  Zimsko održavanje cesta mjerit će se dužinom

  očišćenih cesta km

  3.1.4.3. Broj nabavljenih oznaka za naselja

  Ulaganja u održavanje prometnih površina kroz

  nabavu oznaka za naselja broj

  3.1.4.4. Postotna realizacija izrađenosti

  projektne dokumentacije

  Izrada projektne dokumentacije za

  nerazvrstane ceste

  % realizacije

  3.1.4.5. Postotna realizacija izrađenosti geodetskog elaborata

  Izrada geodetskog elaborata za nerazvrstane ceste

  % realizacije

  3.1.4.6. Kilometri održavanih nerazvrstanih

  cesta

  Poboljšanje i uređenje nerazvrstanih cesta mjerit će

  se po kilometru uređene ceste te po količini

  utrošenog kamenog materijala

  km

  3.1.4.7. Količina utrošenog kamenog

  materijala t

 • 104

  3.1.4. Održavanje i uređenje prometnih površina

  3.1.4.8. Površina otkupljenog zemljišta za

  parkiralište Općina je izdvojila sredstva

  za otkup zemljišta za parkiralište kod Velikog Tabora, te za njegovu izgradnju i uređenje

  m2

  3.1.4.9. Postotna realizacija izgradnje i uređenja parkirališta

  % realizacije

  3.1.4.10. Dužina izgrađenih nogostupa i

  odvodnje

  Izgradnja nogostupa i odvodnje mjerit će se

  dužinom novoizgrađenih nogostupa

  m

  POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)

  Pokazatelj učinka (outcome)

  Definicija Jedinica Polazna

  vrijednost (2015.)

  Ciljana vrijednost

  (2016.)

  Ciljana vrijednost

  (2017.)

  Ciljana vrijednost

  (2018.)

  Postotna realizacija planiranih aktivnosti vezanih za održavanje objekata i uređaja

  komunalne infrastrukture, te javnih površina

  Općina Desinić će s ciljem održavanja čistoće i kvalitete

  objekata i uređaja komunalne infrastrukture i

  javnih površina provoditi sve potrebne aktivnosti, a

  provedba će se pratiti kroz postotnu realizaciju plana

  održavanja za svaku pojedinu narednu godinu

  % realizacije

 • 105

  POKAZATELJI REZULTATA (OUTPUT)

  Opći cilj 3. Unaprjeđenje infrastrukturnog sustava Općine

  Posebni cilj 3.2. Izgradnja infrastrukturnih objekata i uređaja

  Načini ostvarenja Pokazatelj rezultata

  (output) Definicija Jedinica

  Polazna vrijednost

  (2015.)

  Ciljana vrijednost

  (2016.)

  Ciljana vrijednost

  (2017.)

  Ciljana vrijednost

  (2018.)

  3.2.1. Izgradnja vodoopskrbe mreže

  3.2.1.1. Prikupljena projektna

  dokumentacija

  Prikupljena projektna dokumentacije za visoku zonu

  mjerit će se postotkom

  % realizacije (kumulativ)

  3.2.1.2. Metri izgrađene vodovodne

  mreže

  Izgradnja i podizanje kvalitete vodoopskrbnog sustava na području Općine pratit će se kroz metre novoizgrađene

  vodovodne mreže

  m

  3.2.2. Izgradnja objekata i uređaja odvodnje

  3.2.2.1. Izrađen glavni projekt Prikupljanje dokumentacije za

  Izgradnju sustava javne odvodnje otpadnih i oborinskih

  voda na području Općine

  % realizacija (kumulativ)

  1.2.2.2. Izrađena projektna

  dokumentacija za pročišćivać

  % realizacija (kumulativ)

  POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)

  Pokazatelj učinka (outcome)

  Definicija Jedinica Polazna

  vrijednost (2015.)

  Ciljana vrijednost

  (2016.)

  Ciljana vrijednost

  (2017.)

  Ciljana vrijednost

  (2018.)

  Postotna realizacija planiranih aktivnosti vezanih za izgradnju objekata i uređaja

  komunalne infrastrukture

  Općina Desinić će s ciljem unaprjeđenja kvalitete života

  stanovništva provoditi realizaciju projekata izgradnje objekata i

  uređaja komunalne infrastrukture, a provedba će se pratiti kroz postotnu realizaciju projekata usporedno s planom

  za svaku pojedinu godinu

  % realizacije

 • 106

  Opći cilj 4 Zaštita i briga o prirodnim resursima te gospodarenje okolišem

  Posebni cilj 4.1. Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom

  Nač

  in o

  stva

  ren

  ja 4

  .1.1

  . N

  abav

  a ko

  nte

  jner

  a za

  ze

  len

  e o

  toke

  Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom Općina Desinić želi postići nabavom kontejnera za zelene otoke. Općina je osigurala odvojeno prikupljanje otpada putem zelenih otoka, te u planu ima nabavu ostale opreme za odvojeno skupljanje otpada na području Općine.

  Posebni cilj 4.2. Unaprjeđenje energetske učinkovitosti

  Nač

  in o

  stva

  ren

  ja 4

  .2.1

  . P

  ovećan

  je e

  ner

  get

  ske

  učin

  kovi

  tost

  i o

  bit

  eljs

  kih

  kuća

  U suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), Općina Desinić se kandidirala za projekt energetske obnove kuća. Sudionici natječaja čiji su projekti odobreni, imaju pravo sufinanciranja od strane FZOEU, te Općine Desinić. I u narednim godinama Općina Desinić planira sudjelovati u Programu korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, te u određenom postotku dodatno olakšati svojim građanima provedbu projekata povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća.

 • 107

  POKAZATELJI REZULTATA (OUTPUT)

  Opći cilj 4. Zaštita i briga o prirodnim resursima te gospodarenje okolišem

  Posebni cilj 4.1. Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom

  Načini ostvarenja Pokazatelj rezultata

  (output) Definicija Jedinica

  Polazna vrijednost

  (2015.)

  Ciljana vrijednost

  (2016.)

  Ciljana vrijednost

  (2017.)

  Ciljana vrijednost

  (2018.)

  4.1.1. Nabava kontejnera za zelene otoke

  4.1.1.1. Broj nabavljenih kontejnera

  Općina Desinić osigurala je financijska sredstva za nabavu kontejnera za odlaganje odvojeno skupljenog otpada

  broj

  POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)

  Pokazatelj učinka (outcome)

  Definicija Jedinica Polazna

  vrijednost (2015.)

  Ciljana vrijednost

  (2016.)

  Ciljana vrijednost

  (2017.)

  Ciljana vrijednost

  (2018.)

  Količina sakupljenog otpada

  Količina sakupljenog odvojenog otpada na

  zelenim otocima mjerim će se u tonama

  t

 • 108

  POKAZATELJI REZULTATA (OUTPUT)

  Opći cilj 4. Zaštita i briga o prirodnim resursima te gospodarenje okolišem

  Posebni cilj 4.2. Unaprjeđenje energetske učinkovitosti

  Načini ostvarenja Pokazatelj rezultata

  (output) Definicija Jedinica

  Polazna vrijednost

  (2015.)

  Ciljana vrijednost

  (2016.)

  Ciljana vrijednost

  (2017.)

  Ciljana vrijednost

  (2018.)

  4.2.1. Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

  4.2.1.1. Broj financiranih obiteljskih kućanstava

  Općina sufinancira provedbu projekata povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

  broj

  POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)

  Pokazatelj učinka (outcome)

  Definicija Jedinica Polazna

  vrijednost (2015.)

  Ciljana vrijednost

  (2016.)

  Ciljana vrijednost

  (2017.)

  Ciljana vrijednost

  (2018.)

  Smanjen udio troškova energije

  Povećanjem korištenja obnovljivih izvora energije i

  povećanjem energetske učinkovitosti kuća na

  području Općine troškovi za grijanje će se smanjiti u određenom postotnom

  udjelu u odnosu na trenutno stanje

  %

 • 109

  8. SKRAĆENI PRIKAZ STRATEŠKOG PLANA

  1.

  P

  od

  izan

  je r

  azin

  e kv

  alit

  ete

  živo

  ta s

  tan

  ovn

  ištv

  a Posebni cilj

  Pokazatelj učinka (outcome)

  Način ostvarenja posebnog cilja

  Pokazatelj rezultata (output)

  1.1. Osiguranje veće sigurnosti stanovanja stanovništva

  Ukupan broj odobrenih donacija

  1.1.1. Financiranje protupožarne i civilne zaštite

  1.1.1.1. Broj isplaćenih donacija u svrhu zaštite od požara

  1.1.1.2. Broj isplaćenih donacija s ciljem osiguranja civilne zaštite

  1.2. Poboljšanje zdravstvene i

  socijalne zaštite

  Ukupan broj odobrenih donacija

  1.2.1. Financiranje socijalnih potreba

  1.2.1.1. Broj korisnika socijalne pomoći

  1.2.1.2. Broj učenika koji imaju besplatnu prehranu

  1.2.1.3. Broj odobrenih stipendija

  1.2.2. Financiranje zdravstvene zaštite

  1.2.2.1. Broj godišnjih intervencija

  1.2.2.2. Broj obavljenih veterinarskih usluga

  1.3. Poboljšanje razine kvalitete i

  standarda odgoja i obrazovanja stanovništva

  Broj djece u obrazovnom sustavu

  1.3.1. Financiranje potreba u školskom i predškolskom

  odgoju

  1.3.1.1. Broj djece korisnika programa predškolskog odgoja

  1.3.1.2. Broj donacija osnovnoj školi

  1.3.1.3. Broj djece kojima se sufinancira plivanje

  1.3.1.4. Broj učenika kojima se sufinancira trošak prijevoza

  1.3.1.5. Broj učenika kojima se sufinancira trošak prijevoza

  1.3.1.6. Broj učenika korisnika programa međunarodne EKO škole

 • 110

  1. P

  od

  izan

  je r

  azin

  e kv

  alit

  ete

  živo

  ta s

  tan

  ovn

  ištv

  a 1.4.

  Unaprjeđenje javnih potreba u kulturi i sportu

  Ukupan broj odobrenih donacija

  1.4.1. Financiranje javnih potreba u kulturi i religiji

  1.4.1.1. Broj financiranih kulturnih udruga i pojedinaca

  1.4.1.2. Broj financiranih vjerskih zajednica – župa

  1.4.1.3. Postotak realizacije obnove kuće Đure Prejca

  1.4.2. Financiranje javnih potreba u športu

  1.4.2.1.Broj financiranih udruga/klubova

  1.5. Unaprjeđenje rada udruga i

  stranaka

  Ukupan broj odobrenih donacija

  1.5.1. Financiranje udruga i stranaka

  1.5.1.1. Broj isplaćenih donacija

  2.

  Raz

  voj

  kon

  kure

  ntn

  og

  i o

  drž

  ivo

  g

  go

  spo

  dar

  stva

  2.1. Poticanje razvoja

  poljoprivrednog sektora

  Povećanje broja poljoprivrednih

  obiteljskih gospodarstava

  2.1.1. Subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje

  2.1.1.1. Broj poljoprivrednih gospodarstava kojima su odobrene subvencije

  2.1.1.2. Broj isplaćenih subvencija redaru

  2.2. Poticanje razvoja turizma

  Povećanje turističke ponude

  2.2.1. Ulaganja u razvoj turističke djelatnosti

  2.2.1.1. Broj odobrenih financijskih potpora Turističkoj zajednici

  2.3. Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva

  Povećanje broja poduzetnika na području Općine

  2.3.1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

  2.3.1.1. Broj poduzetnika kojima je odobren poticaj

  3. U

  nap

  rjeđ

  enje

  in

  fras

  tru

  ktu

  rno

  g s

  ust

  ava

  Općin

  e

  3.1. Održavanje i ulaganja u

  poboljšanje infrastrukturnih objekata i uređaja, te javnih

  površina i građevina

  Postotna realizacija planiranih aktivnosti

  vezanih za održavanje objekata i uređaja

  komunalne infrastrukture, te javnih

  površina

  3.1.1. Održavanje i uređenje groblja

  3.1.1.1. Postotak realizacije održavanih površina groblja

  3.1.1.2. Uređena površina groblja

  3.1.1.3. Utrošena voda na groblju

  3.1.1.4. Količina sakupljenog otpada

  3.1.2. Dogradnja i održavanje javne rasvjete

  3.1.2.1. Broj postavljenih novih rasvjetnih tijela

  3.1.2.2. Postotak realizacije planiranih aktivnosti održavanja rasvjetnih tijela

 • 111

  3.

  Un

  aprj

  eđen

  je in

  fras

  tru

  ktu

  rno

  g s

  ust

  ava

  Općin

  e

  3.1. Održavanje i ulaganja u

  poboljšanje infrastrukturnih objekata i uređaja, te javnih

  površina i građevina

  Postotna realizacija planiranih aktivnosti

  vezanih za održavanje objekata i uređaja

  komunalne infrastrukture, te javnih

  površina

  3.1.3. Održavanje i uređenje javnih građevina i površina

  3.1.3.1. Površina uređenog prostora saniranih površina

  3.1.3.2. Broj klizišta

  3.1.3.3. Postotak realizacije uređenja kućice u Gostenju

  3.1.4. Održavanje i uređenje prometnih površina

  3.1.4.1. Broj održavanih autobusnih stajališta

  3.1.4.2. Dužina zimsko održavanih cesta

  3.1.4.3. Broj nabavljenih oznaka za naselja

  3.1.4.4. Postotna realizacija izrađenosti projektne dokumentacije 3.1.4.5. Postotna realizacija izrađenosti geodetskog elaborata

  3.1.4.6. Kilometri održavanih nerazvrstanih cesta

  3.1.4.7. Količina utrošenog kamenog materijala 3.1.4.8. Površina otkupljenog zemljišta za parkiralište

  3.1.4.9. Postotna realizacija izgradnje i uređenja parkirališta

  3.1.4.10. Dužina izgrađenih nogostupa i odvodnje

  3.2. Izgradnja infrastrukturnih

  objekata i uređaja

  Postotna realizacija planiranih aktivnosti vezanih za izgradnju

  objekata i uređaja komunalne

  infrastrukture

  3.2.1. Izgradnja vodoopskrbe mreže

  3.2.1.1. Prikupljena projektna dokumentacija

  3.2.1.2. Metri izgrađene vodovodne mreže

  3.2.2. Izgradnja objekata i uređaja odvodnje

  3.2.2.1. Izrađen glavni projekt

  3.2.2.2. Izrađena projektna dokumentacija za pročišćivać

 • 112

  4. Z

  ašti

  ta i

  bri

  ga

  o

  pri

  rod

  nim

  res

  urs

  ima

  te

  go

  spo

  dar

  enje

  oko

  lišem

  4.1. Unaprjeđenje sustava

  gospodarenja otpadom

  Količina sakupljenog otpada

  4.1.1. Nabava kontejnera za zelene otoke 4.1.1.1. Broj nabavljenih kontejnera

  4.2. Unaprjeđenje energetske

  učinkovitosti

  Smanjen udio troškova energije

  4.2.1. Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

  4.2.1.1. Broj financiranih obiteljskih kućanstava

 • 113

  9. POVEZIVANJE CILJEVA S PRORAČUNOM

  Opći cilj

  Posebni cilj Program u proračunu

  Pokazatelj učinka

  (outcome)

  Način ostvarenja posebnog cilja

  Aktivnost/projekt u proračunu

  Pokazatelj rezultata (output)

  1. P

  od

  izan

  je r

  azin

  e kv

  alit

  ete

  živo

  ta s

  tan

  ovn

  ištv

  a

  1.1. Osiguranje veće

  sigurnosti stanovanja

  stanovništva

  PROGRAM 1009 Unapređenje vatrogastva i opremanje CZ

  Ukupan broj odobrenih donacija

  1.1.1. Financiranje protupožarne i civilne

  zaštite

  AKTIVNOST A100001

  Razvoj vatrogastva i civilne zaštite

  1.1.1.1. Broj isplaćenih donacija u svrhu zaštite od požara

  1.1.1.2. Broj isplaćenih donacija s ciljem osiguranja civilne zaštite

  1.2. Poboljšanje

  zdravstvene i socijalne zaštite

  PROGRAM 1003 Socijalni program

  Ukupan broj odobrenih donacija

  1.2.1. Financiranje socijalnih potreba

  AKTIVNOST A100002

  Pomoć obiteljima i kućanstvima

  1.2.1.1. Broj korisnika socijalne pomoći

  AKTIVNOST A100001

  Besplatna prehrana učenika, stipenije i

  Crveni križ

  1.2.1.2. Broj učenika koji imaju besplatnu prehranu

  1.2.1.3. Broj odobrenih stipendija

  PROGRAM 1012 Financiranje ostalih javnih

  potreba i izdataka 1.2.2. Financiranje zdravstvene zaštite

  AKTIVNOST A100002

  Ostale javne potrebe i izdaci proračuna

  1.2.2.1. Broj godišnjih intervencija

  PROGRAM 1008 Zaštita okoliša

  AKTIVNOST A100001

  Veterinarske usluge

  1.2.2.2. Broj obavljenih veterinarskih usluga

 • 114

  1. P

  od

  izan

  je r

  azin

  e kv

  alit

  ete

  živo

  ta s

  tan

  ovn

  ištv

  a

  1.3. Poboljšanje razine

  kvalitete i standarda odgoja i

  obrazovanja stanovništva

  PROGRAM 1001 Sufinanciranje

  redovne djelatnosti Dječjeg

  vrtića

  Broj djece u obrazovnom

  sustavu

  1.3.1. Financiranje potreba u školskom i predškolskom odgoju

  AKTIVNOST A100001

  Plaće i materijalni troškovi zaposlenih

  1.3.1.1. Broj djece korisnika programa predškolskog odgoja

  PROGRAM 1002 Sufinanciranje

  javnih potreba u školstvu

  AKTIVNOST A100001

  Osnovna škola - sufinanciranje

  1.3.1.2. Broj donacija osnovnoj školi

  1.3.1.3. Broj djece kojima se sufinancira plivanje

  1.3.1.4. Broj učenika kojima se sufinancira trošak prijevoza

  AKTIVNOST A100002

  Srednja škola – sufinanciranje prijevoza

  učenika

  1.3.1.5. Broj učenika kojima se sufinancira trošak prijevoza

  TEKUĆI PROJEKT T100001 Sufinanciranje programa međunarodne

  EKO škole

  1.3.1.6. Broj učenika korisnika programa međunarodne EKO škole

  1.4. Unaprjeđenje

  javnih potreba u kulturi i sportu

  PROGRAM 1004 Program javnih

  potreba u kulturi Ukupan broj

  odobrenih donacija

  1.4.1. Financiranje javnih potreba u kulturi i religiji

  AKTIVNOST A100001

  Sufinanciranje udruga u kulturi

  1.4.1.1. Broj financiranih kulturnih udruga i pojedinaca

  KAPITALNI PROJEKT K100001

  Zaštita spomenika kulture i zgrada za kulturne potrebe

  1.4.1.2. Broj financiranih vjerskih zajednica – župa

  1.4.1.3. Postotak realizacije obnove kuće Đure Prejca

  PROGRAM 1005 Program javnih

  potreba u športu i rekreaciji

  1.4.2. Financiranje javnih potreba u športu

  AKTIVNOST A100001

  Sufinanciranje udruga u športu i rekreaciji

  1.4.2.1.Broj financiranih udruga/klubova

 • 115

  1.5. Unaprjeđenje

  rada udruga i stranaka

  PROGRAM 1012 Financiranje ostalih javnih

  potreba i izdataka

  Ukupan broj odobrenih donacija

  1.5.1. Financiranje udruga i stranaka

  AKTIVNOST A100002

  Ostale javne potrebe i izdaci proračuna

  1.5.1.1. Broj isplaćenih donacija

  2. R

  azvo

  j ko

  nku

  ren

  tno

  g i

  od

  rživ

  og

  g

  osp

  od

  arst

  va

  2.1. Poticanje razvoja poljoprivrednog

  sektora

  PROGRAM 1010 Razvoj

  poduzetništva i poljoprivrede

  Povećanje broja

  poljoprivrednih obiteljskih

  gospodarstava

  2.1.1. Subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje

  AKTIVNOST A100001

  Subvencije poljoprivrednicima

  2.1.1.1. Broj poljoprivrednih gospodarstava kojima su odobrene subvencije

  AKTIVNOST A100003

  Sufinanciranje poljoprivrednog redara

  2.1.1.2. Broj isplaćenih subvencija redaru

  2.2. Poticanje razvoja

  turizma

  PROGRAM 1011 Razvoj turizma

  Povećanje turističke ponude

  2.2.1. Ulaganja u razvoj turističke djelatnosti

  AKTIVNOST A100001

  Unapređenje razvoja turizma

  2.2.1.1. Broj odobrenih financijskih potpora Turističkoj zajednici

  2.3. Poticanje razvoja malog i

  srednjeg poduzetništva

  PROGRAM 1010 Razvoj

  poduzetništva i poljoprivrede

  Povećanje broja

  poduzetnika na području

  Općine

  2.3.1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

  AKTIVNOST A100002

  Poticanje razvoja poduzetništva

  2.3.1.1. Broj poduzetnika kojima je odobren poticaj

  3. U

  nap

  rjeđ

  enje

  in

  fras

  tru

  ktu

  rno

  g

  sust

  ava

  Općin

  e 3.1. Održavanje i ulaganja u poboljšanje

  infrastrukturnih objekata i uređaja, te javnih površina i

  građevina

  PROGRAM 1006 Održavanje komunalne

  infrastrukture

  Postotna realizacija planiranih aktivnosti

  vezanih za održavanje objekata i uređaja

  komunalne infrastrukture,

  te javnih površina

  3.1.1. Održavanje i uređenje groblja

  TEKUĆI PROJEKT T100002

  Održavanje i uređenje groblja

  3.1.1.1. Postotak realizacije održavanih površina groblja

  3.1.1.2. Uređena površina groblja

  3.1.1.3. Utrošena voda na groblju

  3.1.1.4. Količina sakupljenog otpada

 • 116

  3. U

  nap

  rjeđ

  enje

  infr

  astr

  ukt

  urn

  og

  su

  stav

  a O

  pćin

  e

  3.1. Održavanje i ulaganja u poboljšanje

  infrastrukturnih objekata i uređaja, te javnih površina i

  građevina

  PROGRAM 1007 Izgradnja objekata

  komunalne infrastrukture

  Postotna realizacija planiranih aktivnosti

  vezanih za održavanje objekata i uređaja

  komunalne infrastrukture,

  te javnih površina

  3.1.2. Dogradnja i održavanje javne

  rasvjete

  KAPITALNI PROJEKT K1000005

  Izgradnja javne rasvjete

  3.1.2.1. Broj postavljenih novih rasvjetnih tijela

  AKTIVNOST A100001

  Održavanje javnih površina, rasvjeta i zimsko održavanje

  3.1.2.2. Postotak realizacije planiranih aktivnosti održavanja rasvjetnih tijela

  PROGRAM 1006 Održavanje komunalne

  infrastrukture

  3.1.3. Održavanje i uređenje javnih

  građevina i površina

  TEKUĆI PROJEKT T100003

  Ostala održavanja

  3.1.3.1. Površina uređenog prostora saniranih površina

  3.1.3.2. Broj klizišta

  3.1.3.3. Postotak realizacije uređenja kućice u Gostenju

  PROGRAM 1006 Održavanje komunalne

  infrastrukture

  3.1.4. Održavanje i uređenje prometnih

  površina

  AKTIVNOST A100001

  Održavanje javnih površina, rasvjeta i zimsko održavanje

  3.1.4.1. Broj održavanih autobusnih stajališta

  3.1.4.2. Dužina zimsko održavanih cesta

  TEKUĆI PROJEKT T100007

  Nabava oznaka za naselja

  3.1.4.3. Broj nabavljenih oznaka za naselja

  PROGRAM 1007 Izgradnja objekata

  komunalne infrastrukture

  TEKUĆI PROJEKT T100002

  Uređenje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta

  3.1.4.4. Postotna realizacija izrađenosti projektne dokumentacije

  3.1.4.5. Postotna realizacija izrađenosti geodetskog elaborata

  PROGRAM 1006 Održavanje komunalne

  infrastrukture

  TEKUĆI PROJEKT T100001

  Održavanje nerazvrstanih cesta

  3.1.4.6. Kilometri održavanih nerazvrstanih cesta

  3.1.4.7. Količina utrošenog kamenog materijala

 • 117

  3. U

  nap

  rjeđ

  enje

  infr

  astr

  ukt

  urn

  og

  su

  stav

  a O

  pćin

  e

  3.1. Održavanje i ulaganja u poboljšanje

  infrastrukturnih objekata i uređaja, te javnih površina i

  građevina

  PROGRAM 1007 Izgradnja objekata

  komunalne infrastrukture

  Postotna realizacija planiranih aktivnosti

  vezanih za održavanje objekata i uređaja

  komunalne infrastrukture,

  te javnih površina

  3.1.4. Održavanje i uređenje prometnih

  površina

  KAPITALNI PROJEKT K1000010

  Izgradnja i uređenje parkirališta

  3.1.4.8. Površina otkupljenog zemljišta za parkiralište 3.1.4.9. Postotna realizacija izgradnje i uređenja parkirališta

  KAPITALNI PROJEKT K100004

  Izgradnja nogostupa

  3.1.4.10. Dužina izgrađenih nogostupa i odvodnje

  3.2. Izgradnja

  infrastrukturnih objekata i uređaja

  PROGRAM 1007 Izgradnja objekata

  komunalne infrastrukture

  Postotna realizacija planiranih aktivnosti

  vezanih za izgradnju objekata i uređaja

  komunalne infrastrukture

  3.2.1. Izgradnja vodoopskrbne mreže

  KAPITALNI PROJEKT K10003

  Izgradnja vodovoda

  3.2.1.1. Prikupljena projektna dokumentacija

  3.2.1.2. Metri izgrađene vodovodne mreže

  KAPITALNI PROJEKT K100007

  Izgradnja kanalizacije i pročistača

  3.2.2.1. Izrađen glavni projekt

  3.2.2. Izgradnja objekata i uređaja odvodnje

  1.2.2.3. Izrađena projektna dokumentacija za pročišćivać

 • 118

  4. Z

  ašti

  ta i

  bri

  ga

  o p

  riro

  dn

  im

  resu

  rsim

  a te

  go

  spo

  dar

  enje

  o

  koliš

  em

  4.1. Unaprjeđenje

  sustava gospodarenja

  otpadom

  PROGRAM 1006 Održavanje komunalne

  infrastrukture

  Količina sakupljenog

  otpada

  4.1.1. Nabava kontejnera za zelene otoke.

  TEKUĆI PROJEKT T100006

  Nabava kontejnera za zelene otoke

  4.1.1.1. Broj nabavljenih kontejnera

  4.2. Unaprjeđenje energetske učinkovitosti

  PROGRAM 1012 Financiranje ostalih javnih

  potreba i izdataka

  Smanjen udio troškova energije

  4.2.1. Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

  AKTIVNOST A100002

  Ostale javne potrebe i izdaci proračuna

  4.2.1.1. Broj financiranih obiteljskih kućanstava

 • 119

  10. PRAĆENJE I EVALUACIJA

  Današnji trendovi razvoja i globalizacije potiču organizacije da u jedinstvenosti i kvaliteti onoga čime se bavi, potvrđuje svoju djelotvornost i uspješnost, dakle, organizacije moraju biti sigurne da ono što radi rade dobro, te da to mogu i dokazati. Iz toga razloga praćenje (monitoring) i vrednovanje (evaluacija) planiranih projekata pojedinaca, stručnih skupina, ali i same organizacije te njenih organizacijskih jedinica i njihovih rezultata po utvrđenom kriteriju ili standardu je od iznimne važnosti.

  Za uspješnu provedbu Strateškog plana potrebno je razraditi načine praćenja i vrednovanja, tj. kako da se:

  • definiraju aktivnosti za kontinuirano praćenje provedbe Strateškog plana; • definiraju i osiguraju relevantni, mjerljivi, jasni pokazatelji praćenja i vrednovanja

  provedbe Strateškog plana • utvrdi metodologija i osigura izrada izvješća (kvartalnih, polugodišnjih, godišnjih) • standardiziraju obrasci koji dokumentiraju primjenu procedure (upitnici, formulari

  za evaluaciju, izvještajni formulari) • osigura da se s rezultatima vrednovanja Strateškog plana upoznaju i da ih koriste

  svi ključni nositelji • provede godišnja ocjena napretka u provedbi Strategije, koju treba izraditi prije

  utvrđivanja proračuna i financijskih planova za iduću godinu. Od iznimne je važnosti za strateško planiranje uspostava sustava koji će pratiti, evaluirati i izvještavati o provedbi strateškog plana. Provedbu strateškog plana potrebno je sustavno i redovito pratiti i mjeriti. Svrha praćenja je pravovremeno uočavanje odstupanja od plana te ocjena hoće li planirane aktivnosti imati željeni učinak na postavljene ciljeve. Sustav praćenja može se u velikoj mjeri uspostaviti kroz sustav unutarnjih financijskih kontrola. Važna komponenta sustava praćenja je izvještavanje. Izvješća o ispunjavanju ciljeva temelje se na kvalitetnom praćenju i sadrže procjene koje trebaju dati odgovore na sljedeća pitanja:

  � Može li se uz razumnu razinu sigurnosti očekivati da će se provedba do kraja

  godine odvijati prema planu? � Ako ne, zašto i što je potrebno učiniti da bi se plan ostvario? � Imaju li planirane aktivnosti očekivan učinak na posebne ciljeve? � Jesu li osigurani svi resursi (administrativni, financijski, organizacijski)? � Na koji se način provodi koordinacija s drugim nositeljima? � Ostvaruju li se posebni i opći ciljevi u skladu s očekivanjem?

 • 120

  � Jesu li posebni ciljevi i dalje relevantni za opće ciljeve odnosno hoće li njihov doprinos ostvarenju općih ciljeva biti u skladu s očekivanim rezultatima?

  Dobro definirani pokazatelji rezultata i učinka olakšavaju sustav praćenja, jer se isti temelji na izvještavanju o tome jesu li realizirane ciljane veličine.

  Na temelju definiranih pokazatelja rezultata i učinaka omogućit će se vrlo uspješan sustav praćenja, pošto se na temelju navedenih pokazatelja može utvrditi u kojem smjeru realiziraju ciljane veličine. Sukladno svojim posebnostima, obveznici su obvezni uspostaviti sustav praćenja te odrediti dinamiku izvještavanja kako bi se osigurale informacije o postizanju postavljenih ciljeva. Za svaki posebni cilj, odnosno način ostvarenja može biti odgovorna samo jedna osoba, s tim da ista osoba može biti odgovorna za provođenje više posebnih ciljeva, odnosno načina ostvarenja strateškog plana. Preporuka je da se kao odgovorne osobe za provođenje posebnih ciljeva imenuju voditelji sektora ili voditelji službi, odnosno za načine ostvarenja ostali zaposlenici. Čelnik ne može biti imenovan odgovornom osobom za provedbu posebnog cilja ili načina ostvarenja, s obzirom da je odgovoran za provedbu cjelokupnog strateškog plana. Osobe imenovane kao odgovorne za provedbu strateškog plana - odnosno pojedinog posebnog cilja/načina ostvarenja - odgovorne su i za izvršavanje dijela proračuna povezanoga s tim posebnim ciljem/načinom ostvarenja. Upravo stoga je tablica Veza strateškog plana i državnog proračuna prilog i sastavni dio odluke o imenovanju odgovornih osoba za provedbu strateškog plana. Temelj za provedbu sustava praćenja i evaluacije je imenovanje odgovornih osoba za ostvarenje pojedinog posebnog cilja, odnosno donošenje odluke o imenovanju osoba odgovornih za provedbu strateškog plana, te ukoliko je došlo do promjene odgovornih osoba, odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za određenu godinu kako bi se povezali ciljevi, programi i proračunska sredstva, a ukoliko je došlo do promjene odgovornih osoba za provedbu strateškog plana. Ukoliko odgovornost za izvršenje za neke od posebnih ciljeva odnosno načina ostvarenja nije moguće dodijeliti jednoj osobi to je vjerojatno pokazatelj potrebe preispitivanja postojeće organizacijske odnosno programske klasifikacije. Upravo za ovaj dio procesa strateškog planiranja od iznimne je važnosti da pokazatelji uspješnosti budu jasni, mjerljivi i nedvosmisleno izraženi. U protivnom mjerenje i nadzor nad njihovom provedbu nisu mogući.

 • 121

  Kao prilog sustavu praćenja i evaluacije u nastavku su dati obrasci putem kojih se može vršiti interno praćenje i izvještavanje. Preporuča se da se Izvještaj o provedbi načina ostvarenja strateškog plana provodi na polugodišnjoj i godišnjoj razini, ali Općina može navedene izvještaje koristiti i za potrebe mjesečnog odnosno kvartalnog izvještavanja. .

 • 122

  IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU PROVEDBE STRATEŠKOG PLANA

  Opći cilj 1. Podizanje razine kvalitete života stanovništva DATUM

  OCJENJIVANJA:

  Posebni cilj Načini ostvarenja

  Od

  go

  vorn

  a

  oso

  ba

  Pokazatelj rezultata (output)

  Jed

  inic

  a

  Po

  lazn

  a vr

  ijed

  no

  st

  Tre

  nu

  tna

  vrije

  dn

  ost

  Cilj

  ana

  vrije

  dn

  ost

  Nač

  in o

  stva

  ren

  ja

  se o

  dvi

  ja

  pre

  ma

  pla

  nu

  D

  A/N

  E

  Planirana sredstva

  Iskorištena sredstva

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

  1.1.

  Osiguranje veće sigurnosti stanovanja

  stanovništva

  1.1.1. Financiranje

  protupožarne i civilne zaštite

  1.1.1.1. Broj isplaćenih donacija u svrhu zaštite od požara

  broj

  1.1.1.2. Broj isplaćenih donacija s ciljem osiguranja civilne zaštite

  broj

  1.2. Poboljšanje

  zdravstvene i socijalne zaštite

  1.2.1. Financiranje

  socijalnih potreba

  1.2.1.1. Broj korisnika socijalne pomoći broj

  1.2.1.2. Broj učenika koji imaju besplatnu prehranu

  broj

  1.2.1.3. Broj odobrenih stipendija

  broj

  1.2.2. Financiranje zdravstvene

  zaštite

  1.2.2.1. Broj godišnjih intervencija

  broj

  1.2.2.2. Broj obavljenih veterinarskih usluga broj

 • 123

  1.3.

  Poboljšanje razine kvalitete i standarda odgoja

  i obrazovanja stanovništva

  1.3.1. Financiranje

  potreba u školskom i

  predškolskom odgoju

  1.3.1.1. Broj djece korisnika programa predškolskog odgoja

  broj

  1.3.1.2. Broj donacija osnovnoj školi broj

  1.3.1.3. Broj djece kojima se sufinancira plivanje broj

  1.3.1.4. Broj učenika kojima se sufinancira trošak prijevoza

  broj

  1.3.1.5. Broj učenika kojima se sufinancira trošak prijevoza

  broj

  1.3.1.6. Broj učenika korisnika programa međunarodne EKO škole

  broj

  1.4. Unaprjeđenje

  javnih potreba u kulturi i sportu

  1.4.1. Financiranje

  javnih potreba u kulturi i religiji

  1.4.1.1. Broj financiranih kulturnih udruga i pojedinaca broj

  1.4.1.2. Broj financiranih vjerskih zajednica – župa broj

  1.4.1.3. Postotak realizacije obnove kuće Đure Prejca

  % realizacije (kumulativ)

  1.4.2. Financiranje

  javnih potreba u športu

  1.4.2.1.Broj financiranih udruga/klubova broj

  1.5.

  Unaprjeđenje rada udruga i

  stranaka

  1.5.1. Financiranje

  udruga i stranaka

  1.5.1.1. Broj isplaćenih donacija broj

 • 124

  IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU PROVEDBE STRATEŠKOG PLANA

  Opći cilj 1. Podizanje razine kvalitete života stanovništva DATUM

  OCJENJIVANJA:

  Posebni cilj

  Od

  go

  vora

  o

  sob

  a

  Pokazatelj učinka (outcome)

  Jed

  inic

  a

  Po

  lazn

  a vr

  ijed

  no

  st

  Tre

  nu

  tna

  vrije

  dn

  ost

  Cilj

  ana

  vrije

  dn

  ost

  Nač

  in

  ost

  vare

  nja

  se

  od

  vija

  p

  rem

  a p

  lan

  u

  DA

  /NE

  Planirana sredstva

  Iskorištena sredstva

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1.1. Osiguranje veće

  sigurnosti stanovanja stanovništva

  Ukupan broj odobrenih donacija broj

  1.2. Poboljšanje

  zdravstvene i socijalne zaštite

  Ukupan broj odobrenih donacija broj

  1.3. Poboljšanje razine

  kvalitete i standarda odgoja i obrazovanja

  stanovništva

  Broj djece u obrazovnom sustavu

  broj

  1.4. Unaprjeđenje javnih

  potreba u kulturi i sportu

  Ukupan broj odobrenih donacija broj

  1.5. Unaprjeđenje rada udruga i stranaka

  Ukupan broj odobrenih donacija broj

 • 125

  IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU PROVEDBE STRATEŠKOG PLANA

  Opći cilj 2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva DATUM

  OCJENJIVANJA:

  Posebni cilj Načini

  ostvarenja

  Od

  go

  vorn

  a

  oso

  ba

  Pokazatelj rezultata (output)

  Jed

  inic

  a

  Po

  lazn

  a vr

  ijed

  no

  st

  Tre

  nu

  tna

  vrije

  dn

  ost

  Cilj

  ana

  vrije

  dn

  ost

  Nač

  in

  ost

  vare

  nja

  se

  od

  vija

  p

  rem

  a p

  lan

  u

  DA

  /NE

  Planirana sredstva

  Iskorištena sredstva

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

  2.1. Poticanje razvoja

  poljoprivrednog sektora

  2.1.1. Subvencioniranje

  poljoprivredne proizvodnje

  2.1.1.1. Broj poljoprivrednih gospodarstava kojima su odobrene subvencije

  broj

  2.1.1.2. Broj isplaćenih subvencija redaru

  broj

  2.2. Poticanje

  razvoja turizma

  2.2.1. Ulaganja u razvoj turističke

  djelatnosti

  2.2.1.1. Broj odobrenih financijskih potpora Turističkoj zajednici

  broj

  2.3. Poticanje

  razvoja malog i srednjeg

  poduzetništva

  2.3.1. Razvoj malog i srednjeg

  poduzetništva

  2.3.1.1. Broj poduzetnika kojima je odobren poticaj

  broj

 • 126

  IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU PROVEDBE STRATEŠKOG PLANA

  Opći cilj 2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva DATUM

  OCJENJIVANJA:

  Posebni cilj

  Od

  go

  vora

  o

  sob

  a

  Pokazatelj učinka (outcome)

  Jed

  inic

  a

  Po

  lazn

  a vr

  ijed

  no

  st

  Tre

  nu

  tna

  vrije

  dn

  ost

  Cilj

  ana

  vrije

  dn

  ost

  Nač

  in

  ost

  vare

  nja

  se

  od

  vija

  p

  rem

  a p

  lan

  u

  DA

  /NE

  Planirana sredstva

  Iskorištena sredstva

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  2.1. Poticanje razvoja

  poljoprivrednog sektora Povećanje broja poljoprivrednih

  obiteljskih gospodarstava broj

  2.2. Poticanje razvoja

  turizma Povećanje turističke ponude broj

  2.3. Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva

  Povećanje broja poduzetnika na području Općine

  broj

 • 127

  IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU PROVEDBE STRATEŠKOG PLANA

  Opći cilj 3. Unaprjeđenje infrastrukturnog sustava Općine DATUM

  OCJENJIVANJA:

  Posebni cilj Načini ostvarenja

  Od

  go

  vorn

  a

  oso

  ba

  Pokazatelj rezultata (output)

  Jed

  inic

  a

  Po

  lazn

  a vr

  ijed

  no

  st

  Tre

  nu

  tna

  vrije

  dn

  ost

  Cilj

  ana

  vrije

  dn

  ost

  Nač

  in

  ost

  vare

  nja

  se

  od

  vija

  p

  rem

  a p

  lan

  u

  DA

  /NE

  Planirana sredstva

  Iskorištena sredstva

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

  3.1. Održavanje i ulaganja u poboljšanje

  infrastrukturnih objekata i uređaja, te

  javnih površina i građevina

  3.1.1. Održavanje i

  uređenje groblja

  3.1.1.1. Postotak realizacije održavanih površina groblja

  % realizacije

  3.1.1.2. Uređena površina groblja m

  2

  3.1.1.3. Utrošena voda na groblju m

  3

  3.1.1.4. Količina sakupljenog otpada t

  3.1.2. Dogradnja i održavanje

  javne rasvjete

  3.1.2.1. Broj postavljenih novih rasvjetnih tijela broj

  3.1.2.2. Postotak realizacije planiranih aktivnosti održavanja rasvjetnih tijela

  % realizacije

  3.1.3. Održavanje i

  uređenje javnih

  građevina i površina

  3.1.3.1. Površina uređenog prostora saniranih površina m

  2

  3.1.3.2. Broj klizišta broj

  3.1.3.3. Postotak realizacije uređenja kućice u Gostenju

  % realizacije

 • 128

  3.1. Održavanje i ulaganja u poboljšanje

  infrastrukturnih objekata i uređaja, te

  javnih površina i građevina

  3.1.4. Održavanje i

  uređenje prometnih površina

  3.1.4.1. Broj održavanih autobusnih stajališta broj

  3.1.4.2. Dužina zimsko održavanih cesta km

  3.1.4.3. Broj nabavljenih oznaka za naselja broj

  3.1.4.4. Postotna realizacija izrađenosti projektne dokumentacije

  % realizacije

  3.1.4.5. Postotna realizacija izrađenosti geodetskog elaborata

  % realizacije

  3.1.4.6. Kilometri održavanih nerazvrstanih cesta

  km

  3.1.4.7. Količina utrošenog kamenog materijala t

  3.1.4.8. Površina otkupljenog zemljišta za parkiralište

  m2

  3.1.4.9. Postotna realizacija izgradnje i uređenja parkirališta

  % realizacije

  3.1.4.10. Dužina izgrađenih nogostupa i odvodnje m

 • 129

  3.2. Izgradnja

  infrastrukturnih objekata i uređaja

  3.2.1. Izgradnja

  vodoopskrbne mreže

  3.2.1.1. Prikupljena projektna dokumentacija

  % realizacije (kumulativ)

  3.2.1.2. Metri izgrađene vodovodne mreže m

  3.2.2. Izgradnja objekata i uređaja

  odvodnje

  3.2.2.1. Izrađen glavni projekt

  % realizacija (kumulativ)

  3.2.2.2. Izrađena projektna dokumentacija za pročišćivać

  % realizacija (kumulativ)

 • 130

  IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU PROVEDBE STRATEŠKOG PLANA

  Opći cilj 3. Unaprjeđenje infrastrukturnog sustava Općine DATUM

  OCJENJIVANJA:

  Posebni cilj

  Od

  go

  vora

  o

  sob

  a

  Pokazatelj učinka (outcome)

  Jed

  inic

  a

  Po

  lazn

  a vr

  ijed

  no

  st

  Tre

  nu

  tna

  vrije

  dn

  ost

  Cilj

  ana

  vrije

  dn

  ost

  Nač

  in

  ost

  vare

  nja

  se

  od

  vija

  p

  rem

  a p

  lan

  u

  DA

  /NE

  Planirana sredstva

  Iskorištena sredstva

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1. Održavanje i

  ulaganja u poboljšanje infrastrukturnih objekata

  i uređaja, te javnih površina i građevina

  Postotna realizacija planiranih aktivnosti vezanih za održavanje

  objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te javnih površina

  % realizacije

  3.2. Izgradnja infrastrukturnih objekata

  i uređaja

  Postotna realizacija planiranih aktivnosti vezanih za izgradnju objekata i uređaja komunalne

  infrastrukture

  % realizacije

 • 131

  IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU PROVEDBE STRATEŠKOG PLANA

  Opći cilj 4. Zaštita i briga o prirodnim resursima te gospodarenje okolišem DATUM

  OCJENJIVANJA:

  Posebni cilj Načini ostvarenja

  Od

  go

  vorn

  a

  oso

  ba

  Pokazatelj rezultata (output)

  Jed

  inic

  a

  Po

  lazn

  a vr

  ijed

  no

  st

  Tre

  nu

  tna

  vrije

  dn

  ost

  Cilj

  ana

  vrije

  dn

  ost

  Nač

  in

  ost

  vare

  nja

  se

  od

  vija

  p

  rem

  a p

  lan

  u

  DA

  /NE

  Planirana sredstva

  Iskorištena sredstva

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

  4.1. Unaprjeđenje

  sustava gospodarenja

  otpadom

  4.1.1. Nabava kontejnera za zelene otoke

  4.1.1.1. Broj nabavljenih kontejnera broj

  4.2. Unaprjeđenje energetske učinkovitosti

  4.2.1. Povećanje energetske učinkovitosti

  obiteljskih kuća

  4.2.1.1. Broj financiranih obiteljskih kućanstava

  broj

 • 132

  IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU PROVEDBE STRATEŠKOG PLANA

  Opći cilj 4. Zaštita i briga o prirodnim resursima te gospodarenje okolišem DATUM

  OCJENJIVANJA:

  Posebni cilj

  Od

  go

  vora

  o

  sob

  a

  Pokazatelj učinka (outcome)

  Jed

  inic

  a

  Po

  lazn

  a vr

  ijed

  no

  st

  Tre

  nu

  tna

  vrije

  dn

  ost

  Cilj

  ana

  vrije

  dn

  ost

  Nač

  in

  ost

  vare

  nja

  se

  od

  vija

  p

  rem

  a p

  lan

  u

  DA

  /NE

  Planirana sredstva

  Iskorištena sredstva

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  4.1. Unaprjeđenje sustava gospodarenja

  otpadom Količina sakupljenog otpada t

  4.2. Unaprjeđenje energetske učinkovitosti

  Smanjen udio troškova energije %

 • 133

  11. POPIS TABLICA

  Tablica 1. Naselja Općine Desinić ................................................................................... 7 Tablica 2. Proračunski korisnici Općine Desinić .............................................................. 8 Tablica 3. Opći podaci Općine Desinić ............................................................................ 8 Tablica 4. Geografsko prostorna obilježja Općine Desinić ............................................ 15 Tablica 5. Površine naselja, broj stanovnika i gustoća naseljenosti Općine Desinić ...... 16 Tablica 6. Razvojni problemi i potrebe prostorno – geografskih i prirodnih obilježja prostora Općine Desinić ................................................................................................ 18 Tablica 7. Ukupan broj stanovnika u Krapinsko-zagorskoj županiji i Općini Desinić ...... 19 Tablica 8. Stanovništvo Općine Desinić prema vjeri ...................................................... 21 Tablica 9. Stanovništvo prema narodnosti Općine Desinić ............................................ 21 Tablica 10. Prirodno kretanje stanovništva u 2014. godini ............................................ 22 Tablica 11. Stanovništvo prema migracijskim obilježjima i spolu ................................... 23 Tablica 12. Ukupan broj stanovnika prema dobi i spolu u Općini Desinić ...................... 24 Tablica 13. Stanovništvo staro 15 i više godina prema najvišoj završenoj školi, starosti i spolu ................................................................................................................ 25 Tablica 14. Privatna kućanstva prema tipu i broju članova ............................................ 25 Tablica 15. Prosječna nezaposlenost u KZŽ i Općini Desinić ........................................ 26 Tablica 16. Nezaposlenost u Krapinsko-zagorskoj županiji i Općini Desinić u razdoblju od 2014. do 2015. godine .............................................................................. 27 Tablica 17. Pregled broja nezaposlenih Krapinsko-zagorske županije i Općine Desinić po razini obrazovanja ........................................................................................ 29 Tablica 18. Razvojni problemi i potrebe stanovništva i demografije Općine Desinić ..... 30 Tablica 19. Prirodne vrijednosti na području Općine Desinić ......................................... 31 Tablica 20. Popis zaštićenih i preventivno zaštićenih kulturnih dobara na području Općine Desinić .............................................................................................................. 32 Tablica 21. Razvojni problemi i potrebe prirodne i kulturno povijesne baštine Općine .. 36 Tablica 22. Razvrstane ceste na području Općine Desinić ............................................ 37 Tablica 23. Nerazvrstane ceste na području Općine Desinić......................................... 38 Tablica 24. Duljina plinovoda na području Općine Desinić ............................................ 39 Tablica 25. Količine skupljenog komunalnog otpada na području Općine Desinić ........ 41 Tablica 26. Količine odvojeno skupljenog otpada kontejnerima i zelenim otocima na javnim površinama Općine Desinić ................................................................................ 42 Tablica 27. Razvojni problemi i potrebe infrastrukturne opremljenosti područja Općine 42 Tablica 28. Pokazatelji razvijenosti Općine Desinić ....................................................... 45 Tablica 29. Klasifikacija pravnih oblika prema veličini na području Općine Desinić ....... 45 Tablica 30. Popis aktivnih poduzeća na području Općine Desinić prema pravno ustrojbenom obliku ........................................................................................................ 46 Tablica 31. Klasifikacija aktivnih pravnih oblika prema djelatnosti na području ............. 46 Tablica 32. Zaposleni prema djelatnostima u Općini Desinić......................................... 47 Tablica 33. Poduzetničke zone koje koncem 2013. godine nisu bile u funkciji na području Općine Desinić ................................................................................................ 49

 • 134

  Tablica 34. Podaci o vlasništvu nad zemljištem poduzetničkih zona na području Općine Desinić .............................................................................................................. 49 Tablica 35. Ostvareni izvoz u KZŽ i Općini Desinić (u tisućama kuna) ......................... 50 Tablica 36.Ostvareni uvoz u KZŽ i Općini Desinić (u tisućama kuna) ........................... 50 Tablica 37. Bilanca vanjsko – trgovinske razmjene (u tisućama kuna) .......................... 51 Tablica 38. Razvojni problemi i potrebe gospodarskih obilježja područja Općine ......... 51 Tablica 39. Razvojni problemi i potrebe turističke djelatnosti područja Općine.............. 52 Tablica 40. Poljoprivredna kućanstva prema ukupno raspoloživom zemljištu, površini ukupno raspoloživoga zemljišta, korištenoga poljoprivrednog zemljišta, ostalog zemljišta i broja parcela korištenoga poljoprivrednog zemljišta ..................................... 54 Tablica 41. Površina korištenoga poljoprivrednog i ostalog zemljišta po kategorijama .. 54 Tablica 42. Prosječna količina i broj parcela zemljišta po kućanstvu te prosječna veličina parcele u Krapinsko-zagorskoj županiji i Općini Desinić ................................... 55 Tablica 43. Stanje grla stoke na području Općine Desinić ............................................. 56 Tablica 44. Broj poljoprivrednih kućanstava prema ukupnom broju peradi .................... 56 Tablica 45. Broj poljoprivrednih kućanstava prema ukupnom broju svinja .................... 56 Tablica 46. Stanje voćaka na području Općine Desinić ................................................. 57 Tablica 47. Broj poljoprivrednih kućanstava prema vrstama voćnih stabala .................. 57 Tablica 48. Broj kućanstava koji je ostvario prihod od prodaje u Općini Desinić ........... 58 Tablica 49. Razvojni problemi i potrebe poljoprivredne djelatnosti područja Općine ..... 59 Tablica 50. Obrazovna infrastruktura na području Općine Desinić ................................ 60 Tablica 51. Mreža potrebnih timova na razini primarne zdravstvene djelatnosti na području Općine Desinić (na dan 29.02.2015.) .............................................................. 61 Tablica 52. Popis kulturoloških udruga na području Općine Desinić ............................. 63 Tablica 53. Popis sportskih udruga i klubova na području Općine Desinić ................... 63 Tablica 54. Broj aktivnih udruga prema glavnoj grupi djelatnosti i prema naselju .......... 64 Tablica 55. Popis ostalih udruga na području Općine Desinić ....................................... 65 Tablica 56. Razvojni problemi i potrebe društvene infrastrukture područja Općine ....... 65 Tablica 57. Ostvareni prihodi/primici Općine Desinić za 2014. i 2015. godinu .............. 76 Tablica 58. Ostvareni rashodi/izdaci Općine Desinić za 2014. i 2015. godinu ............... 78 Tablica 59. Vrijednost imovine, obveza i vlastitih izvora ................................................ 80 Tablica 60. Obveze Općine Desinić na dan 31.12.2015. ............................................... 81 Tablica 61. Vertikalna analiza aktive bilance Općine Desinić ........................................ 82 Tablica 62. Vertikalna analiza pasive bilance Općina Desinić ....................................... 83

 • 135

  12. POPIS SLIKA

  Slika 1. Geografski smještaj Općine Desinić ................................................................. 15 Slika 2. Struktura naselja u Općini Desinić .................................................................... 16 Slika 3. Ceste na području Općine Desinić .................................................................... 37 Slika 4. Strateški ciljevi razvoja Općine Desinić ............................................................. 85 Slika 5. Definirani posebni ciljevi za ostvarenje strateških ciljeva Općine ...................... 86

  13. POPIS GRAFIKONA

  Grafikon 1. Organizacijska shema Općine Desinić .......................................................... 9 Grafikon 2. i Grafikon 3. Usporedba broja stanovnika Općine Desinić i Krapinsko-zagorske županije .......................................................................................................... 19 Grafikon 4. Kretanje broja stanovnika u Općini Desinić ................................................ 19 Grafikon 5. Indeksi kretanja stanovnika Općine Desinić ................................................ 20 Grafikon 6. Prikaz vitalnih indeksa (živorođeni/100 umrlih) po pojedinim područjima .... 22 Grafikon 7. Doseljene osoba prema spolu u ukupnom broju stanovništva Općine Desinić ........................................................................................................................... 23 Grafikon 8. Dobna struktura stanovništva Općine Desinić ............................................. 24 Grafikon 9. Prosječna nezaposlenost u Krapinsko-zagorskoj županiji ........................... 26 Grafikon 10. Prosječna nezaposlenost u Općini Desinić u razdoblju od 2004. – 2015. 26 Grafikon 11. Kretanje broja nezaposlenih osoba Općine Desinić po mjesecima ........... 28 Grafikon 12. Nezaposlene osobe na području Općine Desinić prema razini obrazovanja u 2015. godini (prosjek svih mjeseci) ........................................................ 30 Grafikon 13. Kretanje glavnih izvora prihoda/primitaka u proračunu Općine Desinić .... 77 Grafikon 14. Prikaz ukupno ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka............... 79