49
87 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI Načini ostvarenja predstavljaju aktivnosti, odnosno korake koje je potrebno poduzeti kako bi se posebni cilj ostvario, a ostvarenjem posebnog cilja doprinijelo ostvarenju općeg cilja pa tako i približilo ostvarenju uspostavljane vizije. Na razini svakog posebnog cilja i njegovih načina ostvarenja uspostavljaju se pokazatelji uspješnosti. Pokazatelje uspješnosti dijelimo na pokazatelje rezultata (output) i pokazatelje učinka (outcome). Na razini načina ostvarenja definiraju se mjerljivi i specifični pokazatelji rezultata (output), dok se za posebne ciljeve, jednako tako, definiraju pokazatelji učinka (outcome), koji nam pokazuju kakav će učinak imati ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelji uspješnosti vrlo su bitni u strateškom planiranju, jer se putem njih određuju ciljane vrijednosti koje Općina želi doseći u sljedeće tri godine. Također olakšavaju praćenje i vrednovanje provedbe realizacije strateškog plana. Nakon što su definirani opći i posebni ciljevi, te njihovi načini ostvarenja, kako što je već navedeno, za svaki pojedini način ostvarenja, ali i posebni cilj neophodno je, kako bi se osigurao učinkovit sustava praćenja i evaluacije provedbe istih, definirati mjerljive pokazatelje rezultata. Pokazatelji rezultata ukazuju na željene promjene kroz trogodišnje razdoblje.

7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

87

7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Načini ostvarenja predstavljaju aktivnosti, odnosno korake koje je potrebno poduzeti kako bi se posebni cilj ostvario, a ostvarenjem posebnog cilja doprinijelo ostvarenju općeg cilja pa tako i približilo ostvarenju uspostavljane vizije. Na razini svakog posebnog cilja i njegovih načina ostvarenja uspostavljaju se pokazatelji uspješnosti. Pokazatelje uspješnosti dijelimo na pokazatelje rezultata (output) i pokazatelje učinka (outcome). Na razini načina ostvarenja definiraju se mjerljivi i specifični pokazatelji rezultata (output), dok se za posebne ciljeve, jednako tako, definiraju pokazatelji učinka (outcome), koji nam pokazuju kakav će učinak imati ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelji uspješnosti vrlo su bitni u strateškom planiranju, jer se putem njih određuju ciljane vrijednosti koje Općina želi doseći u sljedeće tri godine. Također olakšavaju praćenje i vrednovanje provedbe realizacije strateškog plana. Nakon što su definirani opći i posebni ciljevi, te njihovi načini ostvarenja, kako što je već navedeno, za svaki pojedini način ostvarenja, ali i posebni cilj neophodno je, kako bi se osigurao učinkovit sustava praćenja i evaluacije provedbe istih, definirati mjerljive pokazatelje rezultata. Pokazatelji rezultata ukazuju na željene promjene kroz trogodišnje razdoblje.

Page 2: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

88

Opći cilj 1. Podizanje razine kvalitete života stanovništva

Posebni cilj 1.1. Osiguranje veće sigurnosti stanovanja stanovništva

Nač

in o

stva

ren

ja 1

.1.1

. F

inan

cira

nje

pro

tup

oža

rne

i ci

viln

e z

ašti

te

Protupožarna zaštita podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od požara te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara, a s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara. Civilna zaštita podrazumijeva organizaciju čiji je zadatak pomaganje i spašavanje civilnog stanovništva u vanrednim situacijama. Općina Desinić u Proračunu izdvaja sredstva za razvoj DVD-a Desinić, za sufinanciranje Zagorske javne vatrogasne postrojbe Grada Zaboka. U Proračunu se osiguravaju sredstva i za ostvarivanje djelatnosti organizacija civilne zaštite, Gorske službe spašavanja, te za izradu plana zaštite i spašavanja.

Posebni cilj 1.2. Poboljšanje zdravstvene i socijalne zaštite

Nač

in o

stva

ren

ja 1

.2.1

. F

inan

cira

nje

so

cija

lnih

po

treb

a Općina Desinić osigurava financijsku pomoć kako bi osigurala lokalne potrebe stanovnika u

oblasti socijalne skrbi. Programom socijalnih potreba sagledava potrebe, te vrste i oblike pomoći osobama u stanju socijalne potrebe, a kako bi se kroz Proračun osigurala potrebita sredstva. Oblici socijalne pomoći na području Općine su slijedeći:

1. pravo na pomoć podmirenja troškova stanovanja 2. jednokratna pomoć u novcu ili naravi 3. pomoć u novcu ili naravi/paketi/prigodom blagdana Božića i Uskrsa 4. sufinanciranje rada Crvenog križa 5. pripomoć učenicima srednjih škola i studentima 6. program Pomoć u kući starijim osobama 7. sufinanciranje Obiteljskog centra 8. besplatna prehrana učenika

Općina nastoji svake godine osigurati što veća financijska sredstava a kako bi mogla pomoći što većem broju socijalno ugroženih obitelji.

Nač

in o

stva

ren

ja 1

.2.2

. F

inan

cira

nje

zd

ravs

tven

e za

štit

e

Dezinsekcija i deratizacija su mjere za sprječavanje pojave zaraznih bolesti, te suzbijanja širenja zaraznih bolesti. S obzirom na važnost navedenog, Općina Desinić osigurava provedbu navedenih aktivnosti, a kroz osiguranje financijskih sredstava. Ova mjera je usmjerena i odnosi se ina pružanje i realizaciju usluga sakupljanja i uklanjanja lešina na području Općine. Također Općina sufinancira i veterinarskog higijeničara.

Page 3: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

89

Posebni cilj 1.3. Poboljšanje razine kvalitete i standarda odgoja i obrazovanja stanovništva

Nač

in o

stva

ren

ja 1

.3.1

. F

inan

cira

nje

po

treb

a u

ško

lsko

m i

pre

dšk

ols

kom

o

dg

oju

Obrazovanje ima jako važnu ulogu u gospodarskom, ali i društvenom razvoju. Ovim načinom ostvarenja nastoje se pružiti mogućnosti i bolja dostupnost predškolskog i školskog obrazovanja, te razviti suvremeni uvjeti rada u obrazovnim ustanovama. Općina Desinić u smislu ostvarenja javnih potreba u školstvu sufinancira Osnovnoj školi Đure Prejca – Desinić Hrvatski nacionalni obrazovni standard, zatim sufinancira troškove energenata, plivanje učenika, te prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola. Općina kroz Socijalni program sufinancira učenike koji redovito pohagađuju srednju školu, a žive na području Općine, kroz dodjelu subvencija troškova školovanja, te na taj način nastoji olakšati financijsku situaciju obitelji i smanjiti financijske izdatke školovanja djece. Osim svega navedenoga Općina sufinancira i zelenu zastavu programa međunarodne EKO škole. Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji. Organizira se i provodi na način kojim se doprinosi očuvanju tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta i poticanju cjelovitog razvoja svih djetetovih funkcija, sposobnosti i mogućnosti sukladno znanstvenim spoznajama, zakonitostima djetetovog razvoja i njegovim stvarnim mogućnostima. Iz proračuna Općine se omogućuje rad kroz podmirivanje tekućih izdataka za plaće djelatnika dječjeg vrtića Trantinčica te rad „Male škole“.

Posebni cilj 1.4. Unaprjeđenje javnih potreba u kulturi i sportu

Nač

in o

stva

ren

ja 1

.4.1

. F

inan

cira

nje

javn

ih

po

treb

a u

ku

ltu

ri i

relig

iji

U svrhu poticanja razvoja i jačanja civilnog društva na području Općine Desinić, Općina osigurava svake godine znatna financijska sredstva kako bi se omogućilo djelovanje kulturnih udruga što je od jake važnosti jer kultura predstavlja temelj svake civilizacije. Vjerske zajednice/udruge pružaju potporu građanima na temeljima kršćanskih vrijednosti, a Općina putem donacija pomaže u realizaciji njihovih aktivnosti. Programom javnih potreba u kulturi potiču se, promiču i podržavaju pojedinačne akcije i manifestacije u kulturi koje pridonose razvitku, obogaćivanju i promicanju kulturnog života i vjerskih sadržaja.

Nač

in o

stva

ren

ja

1.4.

2.

Fin

anci

ran

je ja

vnih

p

otr

eba

u š

po

rtu

Javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine su programi, odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu, a odnose se na:

− aktivnosti NK Desinić − aktivnosti Lovačkog društva „Šljuka“ − aktivnosti Kuburaškog društva Desinić − aktivnosti hokej kluba.

Posebni cilj 1.5. Unaprjeđenje rada udruga i stranaka

Nač

in o

stva

ren

ja

1.5.

1. F

inan

cira

nje

u

dru

ga

i str

anak

a

Općina Desinić u proračunu osigurava financijska sredstva za financiranje udruga i političkih stranaka.

Page 4: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

90

POKAZATELJI REZULTATA (OUTPUT)

Opći cilj 1. Podizanje razine kvalitete života stanovništva

Posebni cilj 1.1. Osiguranje veće sigurnosti stanovanja stanovništva

Načini ostvarenja Pokazatelj rezultata (output)

Definicija Jedinica Polazna

vrijednost (2015.)

Ciljana vrijednost

(2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

1.1.1. Financiranje protupožarne i civilne zaštite

1.1.1.1. Broj isplaćenih donacija u svrhu zaštite

od požara

Osiguranje pomoći u svrhu zaštite od požara mjeri se brojem isplaćenih donacija

broj

1.1.1.2. Broj isplaćenih donacija s ciljem osiguranja civilne

zaštite

Osiguranje pomoći u civilnoj pomoći mjeri se brojem

isplaćenih donacija broj

POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)

Pokazatelj učinka (outcome)

Definicija Jedinica Polazna

vrijednost (2015.)

Ciljana vrijednost

(2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Ukupan broj odobrenih donacija

Ostvarenje ciljeva u svrhu osiguranja veće sigurnosti stanovanja mjeriti će se kroz ukupan

broj odobrenih donacija institucijama, udrugama i pojedincima

broj

Page 5: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

91

POKAZATELJI REZULTATA (OUTPUT)

Opći cilj 1. Podizanje razine kvalitete života stanovništva

Posebni cilj 1.2. Poboljšanje zdravstvene i socijalne zaštite

Načini ostvarenja Pokazatelj rezultata (output)

Definicija Jedinica Polazna

vrijednost (2015.)

Ciljana vrijednost

(2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

1.2.1. Financiranje socijalnih potreba

1.2.1.1. Broj korisnika socijalne pomoći

Općina svake godine financira socijalne potrebe najugroženijih.

Ostvarenje istog će se mjeriti brojem pojedinaca i obitelji koje

su ostvarile socijalnu pomoć

broj

1.2.1.2. Broj učenika koji imaju besplatnu

prehranu

Općina osigurava socijalno ugroženim učenicima besplatnu

prehranu, te učeničke i studentske pripomoći

broj

1.2.1.3. Broj odobrenih stipendija broj

1.2.2. Financiranje zdravstvene zaštite

1.2.2.1. Broj godišnjih intervencija

Provedba mjera deratizacije, dezinsekcije mjerit će se brojem

izvršenih intervencija broj

1.2.2.2. Broj obavljenih veterinarskih usluga

Sufinanciranje veterinarskog higijeničara mjerit će se brojem

obavljenih usluga broj

POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)

Pokazatelj učinka (outcome)

Definicija Jedinica Polazna

vrijednost (2015.)

Ciljana vrijednost

(2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Ukupan broj odobrenih donacija

Ostvarenje ciljeva radi poboljšanja zdravstvene i socijalne zaštite pratit će se kroz ukupan broj odobrenih donacija institucijama, društvima i

pojedincima

broj

Page 6: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

92

POKAZATELJI REZULTATA (OUTPUT)

Opći cilj 1. Podizanje razine kvalitete života stanovništva

Posebni cilj 1.3. Poboljšanje razine kvalitete i standarda odgoja i obrazovanja stanovništva

Načini ostvarenja Pokazatelj rezultata

(output) Definicija Jedinica Polazna

vrijednost (2015.)

Ciljana vrijednost

(2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

1.3.1. Financiranje potreba u školskom

i predškolskom odgoju

1.3.1.1. Broj djece korisnika programa

predškolskog odgoja

Osiguranje funkcioniranja i rada male škole u svrhu da se djeci s područja Općine omogući predškolski odgoj

broj

1.3.1.2. Broj donacija osnovnoj školi

Općina u proračunu izdvaja sredstva za Hrvatski nacionalni obrazovni

standard i za troškove energenata

broj

1.3.1.3. Broj djece kojima se sufinancira plivanje

Subvencioniranje troškova plivanja učenika osnovnih

škola broj

1.3.1.4. Broj učenika kojima se sufinancira

trošak prijevoza

Financiranje troškova prijevoza osnovnoškolaca broj

1.3.1.5. Broj učenika kojima se sufinancira

trošak prijevoza

Financiranje troškova prijevoza srednjoškolaca broj

1.3.1.6. Broj učenika korisnika programa

međunarodne EKO škole

Sufinanciranje zelene zastave broj

Page 7: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

93

POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)

Pokazatelj učinka (outcome)

Definicija Jedinica Polazna

vrijednost (2015.)

Ciljana vrijednost

(2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Broj djece u obrazovnom sustavu

Općina Desinić osiguranjem financijske pomoći nastoji zadovoljiti potrebe za

obrazovanjem (predškolskog i školskog) djece sa svog područja

broj

Page 8: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

94

POKAZATELJI REZULTATA (OUTPUT)

Opći cilj 1. Podizanje razine kvalitete života stanovništva

Posebni cilj 1.4. Unaprjeđenje javnih potreba u kulturi i sportu

Načini ostvarenja Pokazatelj rezultata

(output) Definicija Jedinica Polazna

vrijednost (2015.)

Ciljana vrijednost

(2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

1.4.1. Financiranje javnih potreba u kulturi i religiji

1.4.1.1. Broj financiranih kulturnih udruga i pojedinaca

Financiranje djelatnosti i programa pojedinaca i udruga u

kulturi broj

1.4.1.2. Broj financiranih vjerskih

zajednica – župa

Financiranje javnih potreba u religiji mjerit će se brojem

financiranih župa broj

1.4.1.3. Postotak realizacije obnove kuće Đure Prejca

Obnova rodne kuće Đure Prejca mjerit će se postotkom

realizacije radova

% realizacije (kumulativ)

1.4.2. Financiranje javnih potreba u

športu

1.4.2.1.Broj financiranih

udruga/klubova

Financiranje sportskih udruga i klubova u svrhu realizacije

njihove djelatnosti te organizacije i provedbe

natjecanja

broj

POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)

Pokazatelj učinka (outcome)

Definicija Jedinica Polazna

vrijednost (2015.)

Ciljana vrijednost

(2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Ukupan broj odobrenih donacija

Provedba ciljeva koji se odnose na promicanje kulturnog života, kršćanskih

vrijednosti, te sporta i rekreacije pratit će se kroz ukupan broj odobrenih donacija

pojedincima, zajednicama i udrugama, a koje provedbom svojih projekata i aktivnostima

promiču navedeno

broj

Page 9: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

95

POKAZATELJI REZULTATA (OUTPUT)

Opći cilj 1. Podizanje razine kvalitete života stanovništva

Posebni cilj 1.5. Unaprjeđenje rada udruga i stranaka

Načini ostvarenja Pokazatelj rezultata

(output) Definicija Jedinica Polazna

vrijednost (2015.)

Ciljana vrijednost

(2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

1.5.1. Financiranje udruga i stranaka

1.5.1.1. Broj isplaćenih donacija

Realizacija pružanja financijske pomoći za kontinuirani rad

udruga i stranaka pratit će se brojem isplaćenih donacija

broj

POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)

Pokazatelj učinka (outcome) Definicija Jedinica

Polazna vrijednost

(2015.)

Ciljana vrijednost

(2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Ukupan broj odobrenih donacija Finacijska pomoć pratit će se kroz ukupan

broj odobrenih donacija udrugama i političkim strankama za obavljanje svoje djelatnosti

broj

Page 10: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

96

Opći cilj 2 Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Posebni cilj 2.1. Poticanje razvoja poljoprivrednog sektora

Nač

in o

stva

ren

ja 2

.1.1

. S

ub

ven

cio

nir

anje

p

oljo

pri

vred

ne

pro

izvo

dn

je

Zbog održavanja kontinuiteta i olakšanja rada poljoprivrednim gospodarstvima Općina Desinić pomaže razvoj poljoprivredne djelatnosti na svom području kroz osiguranje financijskih sredstava i dodjelu subvencija za osjemenjivanje plotkinja goveda i za nabavu voćnih sadnica i loznih cijepova. Općina također sufinancira i poljoprivrednog redara.

Posebni cilj 2.2. Poticanje razvoja turizma

Nač

in o

stva

ren

ja 2

.2.1

. U

lag

anja

u r

azvo

j tu

rist

ičke

d

jela

tno

sti

Općina Desinić će poduzeti sve poticajne mjere i potrebne aktivnosti kako bi osigurala uvjete za razvoj turizma na području Općine. S tim ciljem osnovana je Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela, a kojoj je osnovna zadaća promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih proizvoda koje posjeduju i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje. S obzirom na navedeno Općina u svom proračunu osigurava financijska sredstva i sufinancira TZ u održavanju kulturnih, sportskih, ekoloških i ostalih manifestacija na području TZ.

Posebni cilj 2.3. Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva

Nač

in o

stva

ren

ja 2

.3.1

. R

azvo

j mal

og

i sr

edn

jeg

p

od

uze

tniš

tva U svrhu gospodarskog razvoja, jedan od prioriteta Općine smatra se stimuliranje malog i

srednjeg poduzetništva kroz različite poticajne programe i projekte. Općina teži stvaranju pozitivnog okruženja kako bi privukli što veći broj domaćih i stranih ulagača u poduzetničke zone, ali i potaknuti postojeća poduzeća da koriste moderne tehnologije kako bi se povećala profitabilnost, ali kako bi i pridonijeli očuvanju okoliša.

Page 11: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

97

POKAZATELJI REZULTATA (OUTPUT)

Opći cilj 2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Posebni cilj 2.1. Poticanje razvoja poljoprivrednog sektora

Načini ostvarenja Pokazatelj rezultata

(output) Definicija Jedinica

Polazna vrijednost

(2015.)

Ciljana vrijednost

(2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

2.1.1. Subvencioniranje

poljoprivredne proizvodnje

2.1.1.1. Broj poljoprivrednih

gospodarstava kojima su odobrene subvencije

Subvencioniranje poljoprivrednih

gospodarstava za osjemenjivanje plotkinja

goveda i za nabavu voćnih sadnica i loznih cijepova

broj

2.1.1.2. Broj isplaćenih subvencija redaru

Sufinanciranje poljoprivrednog redara mjerit će se brojem isplaćenih

subvencija

broj

POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)

Pokazatelj učinka (outcome)

Definicija Jedinica Polazna

vrijednost (2015.)

Ciljana vrijednost

(2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Povećanje broja poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava

Osiguranjem financijskih sredstava u svrhu subvencioniranja poljoprivrednih

gospodarstava Općina djeluje u smjeru daljnjeg razvoja glavne pokretačke snage

svog gospodarstva - poljoprivrede

broj

Page 12: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

98

POKAZATELJI REZULTATA (OUTPUT)

Opći cilj 2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Posebni cilj 2.2. Poticanje razvoja turizma

Načini ostvarenja Pokazatelj rezultata

(output) Definicija Jedinica

Polazna vrijednost

(2015.)

Ciljana vrijednost

(2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

2.2.1. Ulaganja u razvoj turističke

djelatnosti

2.2.1.1. Broj odobrenih financijskih potpora Turističkoj zajednici

Osiguranje pomoći TZ pri organizaciji i provedbi

programa i ostalih aktivnosti u svrhu turističke promocije

Općine

broj

POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)

Pokazatelj učinka (outcome)

Definicija Jedinica Polazna

vrijednost (2015.)

Ciljana vrijednost

(2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Povećanje turističke ponude

S ciljem razvoja turizma na području Općine nužno je razviti kvalitetniju ponudu, kao i bolju promociju i propagandu, a kako bi se Općina promovirala i bila prepoznata kao nova turistička destinacija. Povećanje

turističke ponude će se mjeriti kroz povećanje broja ponuda na području

Općine

broj

Page 13: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

99

POKAZATELJI REZULTATA (OUTPUT)

Opći cilj 2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Posebni cilj 2.3. Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva

Načini ostvarenja Pokazatelj rezultata

(output) Definicija Jedinica

Polazna vrijednost

(2015.)

Ciljana vrijednost

(2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

2.3.1. Razvoj malog i srednjeg

poduzetništva

2.3.1.1. Broj poduzetnika kojima je odobren poticaj

Općina je osigurala sredstva za poticaj i regresirane

kamate malog i srednjeg poduzetništva

broj

POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)

Pokazatelj učinka (outcome)

Definicija Jedinica Polazna

vrijednost (2015.)

Ciljana vrijednost

(2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Povećanje broja poduzetnika na području Općine

Stvaranjem povoljnijih uvjeta utjecat će na povećanje zainteresiranosti za poslovanje

na području Općine broj

Page 14: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

100

Opći cilj 3 Unaprjeđenje infrastrukturnog sustava Općine

Posebni cilj 3.1. Održavanje i ulaganja u poboljšanje infrastrukturnih objekata i uređaja, te javnih površina i

građevina

Nač

in o

stva

ren

ja 3

.1.1

. O

drž

avan

je i

uređ

enje

g

rob

lja

Groblje naročito čine površine za ukop, površine i građevine za ispraćaj pokojnika, prostori za pogon, unutrašnje prometnice i zelenilo te prateće funkcije za posjetitelje groblja, prateće funkcije za zaposlene, servis i održavanje te vanjske prometne površine i usluge. S obzirom na navedeno Općina je osigurala financijska sredstva za materijal za održavanje i uređenje groblja, odvoz smeća te za utrošenu vodu.

Nač

in o

stva

ren

ja 3

.1.2

. D

og

rad

nja

i o

drž

avan

je ja

vne

rasv

jete

Javna se rasvjeta mora redovito održavati u stanju funkcionalne ispravnosti. Aktivnosti održavanja javne rasvjete će se provoditi s ciljem omogućavanja zdravije i kvalitetnije životne sredine lokalnog stanovništva. Mreža javne rasvjete jedna je od složenijih električnih instalacija, široko rasprostranjena i izložena javnosti. Postavljeni zahtjevi na mrežu javne rasvjete su dobro osvijetljene kolne i pješačke površine u naselju, uz stalnu potrebu smanjenja potrošnje električne energije. Pod pojmom »javna rasvjeta« podrazumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta. Općina Desinić u proračunu osigurava sredstva za utrošenu električnu energiju, za usluge tekućeg održavanja te za dogradnju javne rasvjete.

Nač

in o

stva

ren

ja 3

.1.3

. O

drž

avan

je i

uređ

enje

javn

ih

građ

evin

a i p

ovr

šin

a

Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se održavanje javnih zelenih površina, trgova, pješačkih zona, pješačkih staza, parkova, dječjih igrališta, otvorenih odvodnih kanala i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu. Radovi na održavanju čistoće javnih površina traju neprekidno tijekom cijele godine, bez obzira na godišnje doba i vremenske uvjete. Raznim aktivnostima prilikom održavanja javnih površina, Općina Desinić želi osigurati kvalitetniji, čišći i zdraviji život svojim mještanima što je u interesu cijele lokalne samouprave. Konkretno, način ostvarenja koji se odnosi na održavanje i uređenje javnih površina ali i građevina, u narednom planskom razdoblju od tri godine odnosi se na uređenje prostora saniranih divljih odlagališta, održavanje klizišta i uređenje kućice u Gostenju.

Nač

in o

stva

ren

ja 3

.1.4

. O

drž

avan

je i

uređ

enje

p

rom

etn

ih p

ovr

šin

a

Radovi održavanja nerazvrstanih cesta, ulica i nogostupa obuhvaćaju radove koji imaju za svrhu održanje istih tijekom cijele godine u takvom stanju da se na njima može odvijati siguran i neometan promet te da preventivno čuvaju površine od daljnjih većih oštećenja. Općina Desinić kontinuirano radi na poboljšanju i uređenju prometnih površina, cesta, putova, nogostupa, autobusnih stajališta i parkirališta.

Page 15: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

101

Posebni cilj 3.2. Izgradnja infrastrukturnih objekata i uređaja

Nač

in o

stva

ren

ja 3

.2.1

. Iz

gra

dn

ja

vod

oo

psk

rbn

e m

reže

Općina Desinić će u slijedećem razdoblju realizirati aktivnosti u smjeru daljnje izgradnje vodovodne mreže, vodoopskrbnih objekata i uređaja, te podizanja kvalitete vodoopskrbnog sustava, kao osnove za unaprjeđenje kvalitete života i standarda građana, ali i razvoja gospodarstva. U narednom razdoblju planira se prikupljanje projektne dokumentacije za visoku zonu te nastavak izgradnje vodovodne mreže.

Nač

in o

stva

ren

ja 3

.2.2

. Iz

gra

dn

ja o

bje

kata

i u

ređ

aja

od

vod

nje

Na području Općine nije izgrađen sustav odvodnje otpadnih voda što predstavlja gorući problem. Velika je važnost kanalizacijskog sustava jer on predstavlja osnovu sanitarno-zdravstvenih standarda i značajnog elementa zaštite prostora i izvora vode za piće. Osnovni cilj izgradnje i održavanja sustava odvodnje jest zaštita podzemnih voda, a time i ljudskoga zdravlja. Kako bi se taj cilj ostvario, Općina Desinić će u narednom razdoblju kontinuirano raditi na izgradnji sustava, te objekata i uređaja odvodnje i pročišćavanja voda.

Page 16: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

102

POKAZATELJI REZULTATA (OUTPUT)

Opći cilj 3. Unaprjeđenje infrastrukturnog sustava Općine

Posebni cilj 3.1. Održavanje i ulaganja u poboljšanje infrastrukturnih objekata i uređaja, te javnih površina i građevina

Načini ostvarenja Pokazatelj rezultata

(output) Definicija Jedinica

Polazna vrijednost

(2015.)

Ciljana vrijednost

(2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

3.1.1. Održavanje i uređenje groblja

3.1.1.1. Postotak realizacije održavanih

površina groblja

Održavanje groblja na području Općine će se

mjeriti postotkom realizacije aktivnosti vezanih za održavanje groblja

% realizacije

3.1.1.2. Uređena površina groblja

Realizacija svih planiranih aktivnosti održavanja groblja

prikazuje se kroz metre kvadratne uređene površine

m2

3.1.1.3. Utrošena voda na groblju

Utrošena voda na groblju mjerit će se u metrima

kubnima m3

3.1.1.4. Količina sakupljenog otpada

Odvoz smeća s groblja mjerit će se količinom

odloženog otpada na groblju t

3.1.2. Dogradnja i održavanje javne rasvjete

3.1.2.1. Broj postavljenih novih rasvjetnih tijela

Realizacija dogradnje javne rasvjete mjerit će se brojem novopostavljenih rasvijetnih

tijela

broj

3.1.2.2. Postotak realizacije planiranih aktivnosti održavanja

rasvjetnih tijela

Održavanje rasvjetnih tijela će se mjeriti postotkom

realizacije svih planiranih aktivnosti održavanja

% realizacije

Page 17: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

103

3.1.3. Održavanje i uređenje javnih građevina i površina

3.1.3.1. Površina uređenog prostora saniranih površina

Uređenje prostora saniranih divljih deponija m2

3.1.3.2. Broj klizišta Tekuće održavanje klizišta na području Općine broj

3.1.3.3. Postotak realizacije uređenja kućice u Gostenju

Provedba planiranih aktivnosti uređenja kućice u

Gostenju

% realizacije

3.1.4. Održavanje i uređenje prometnih površina

3.1.4.1. Broj održavanih autobusnih stajališta

Općina redovito provodi aktivnosti održavanja postojećih autobusnih

stajališta

broj

3.1.4.2. Dužina zimsko održavanih cesta

Zimsko održavanje cesta mjerit će se dužinom

očišćenih cesta km

3.1.4.3. Broj nabavljenih oznaka za naselja

Ulaganja u održavanje prometnih površina kroz

nabavu oznaka za naselja broj

3.1.4.4. Postotna realizacija izrađenosti

projektne dokumentacije

Izrada projektne dokumentacije za

nerazvrstane ceste

% realizacije

3.1.4.5. Postotna realizacija izrađenosti geodetskog elaborata

Izrada geodetskog elaborata za nerazvrstane ceste

% realizacije

3.1.4.6. Kilometri održavanih nerazvrstanih

cesta

Poboljšanje i uređenje nerazvrstanih cesta mjerit će

se po kilometru uređene ceste te po količini

utrošenog kamenog materijala

km

3.1.4.7. Količina utrošenog kamenog

materijala t

Page 18: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

104

3.1.4. Održavanje i uređenje prometnih površina

3.1.4.8. Površina otkupljenog zemljišta za

parkiralište Općina je izdvojila sredstva

za otkup zemljišta za parkiralište kod Velikog Tabora, te za njegovu izgradnju i uređenje

m2

3.1.4.9. Postotna realizacija izgradnje i uređenja parkirališta

% realizacije

3.1.4.10. Dužina izgrađenih nogostupa i

odvodnje

Izgradnja nogostupa i odvodnje mjerit će se

dužinom novoizgrađenih nogostupa

m

POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)

Pokazatelj učinka (outcome)

Definicija Jedinica Polazna

vrijednost (2015.)

Ciljana vrijednost

(2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Postotna realizacija planiranih aktivnosti vezanih za održavanje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture, te javnih površina

Općina Desinić će s ciljem održavanja čistoće i kvalitete

objekata i uređaja komunalne infrastrukture i

javnih površina provoditi sve potrebne aktivnosti, a

provedba će se pratiti kroz postotnu realizaciju plana

održavanja za svaku pojedinu narednu godinu

% realizacije

Page 19: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

105

POKAZATELJI REZULTATA (OUTPUT)

Opći cilj 3. Unaprjeđenje infrastrukturnog sustava Općine

Posebni cilj 3.2. Izgradnja infrastrukturnih objekata i uređaja

Načini ostvarenja Pokazatelj rezultata

(output) Definicija Jedinica

Polazna vrijednost

(2015.)

Ciljana vrijednost

(2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

3.2.1. Izgradnja vodoopskrbe mreže

3.2.1.1. Prikupljena projektna

dokumentacija

Prikupljena projektna dokumentacije za visoku zonu

mjerit će se postotkom

% realizacije (kumulativ)

3.2.1.2. Metri izgrađene vodovodne

mreže

Izgradnja i podizanje kvalitete vodoopskrbnog sustava na području Općine pratit će se kroz metre novoizgrađene

vodovodne mreže

m

3.2.2. Izgradnja objekata i uređaja odvodnje

3.2.2.1. Izrađen glavni projekt Prikupljanje dokumentacije za

Izgradnju sustava javne odvodnje otpadnih i oborinskih

voda na području Općine

% realizacija (kumulativ)

1.2.2.2. Izrađena projektna

dokumentacija za pročišćivać

% realizacija (kumulativ)

POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)

Pokazatelj učinka (outcome)

Definicija Jedinica Polazna

vrijednost (2015.)

Ciljana vrijednost

(2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Postotna realizacija planiranih aktivnosti vezanih za izgradnju objekata i uređaja

komunalne infrastrukture

Općina Desinić će s ciljem unaprjeđenja kvalitete života

stanovništva provoditi realizaciju projekata izgradnje objekata i

uređaja komunalne infrastrukture, a provedba će se pratiti kroz postotnu realizaciju projekata usporedno s planom

za svaku pojedinu godinu

% realizacije

Page 20: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

106

Opći cilj 4 Zaštita i briga o prirodnim resursima te gospodarenje okolišem

Posebni cilj 4.1. Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom

Nač

in o

stva

ren

ja 4

.1.1

. N

abav

a ko

nte

jner

a za

ze

len

e o

toke

Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom Općina Desinić želi postići nabavom kontejnera za zelene otoke. Općina je osigurala odvojeno prikupljanje otpada putem zelenih otoka, te u planu ima nabavu ostale opreme za odvojeno skupljanje otpada na području Općine.

Posebni cilj 4.2. Unaprjeđenje energetske učinkovitosti

Nač

in o

stva

ren

ja 4

.2.1

. P

ovećan

je e

ner

get

ske

učin

kovi

tost

i o

bit

eljs

kih

kuća

U suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), Općina Desinić se kandidirala za projekt energetske obnove kuća. Sudionici natječaja čiji su projekti odobreni, imaju pravo sufinanciranja od strane FZOEU, te Općine Desinić. I u narednim godinama Općina Desinić planira sudjelovati u Programu korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, te u određenom postotku dodatno olakšati svojim građanima provedbu projekata povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća.

Page 21: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

107

POKAZATELJI REZULTATA (OUTPUT)

Opći cilj 4. Zaštita i briga o prirodnim resursima te gospodarenje okolišem

Posebni cilj 4.1. Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom

Načini ostvarenja Pokazatelj rezultata

(output) Definicija Jedinica

Polazna vrijednost

(2015.)

Ciljana vrijednost

(2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

4.1.1. Nabava kontejnera za zelene otoke

4.1.1.1. Broj nabavljenih kontejnera

Općina Desinić osigurala je financijska sredstva za nabavu kontejnera za odlaganje odvojeno skupljenog otpada

broj

POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)

Pokazatelj učinka (outcome)

Definicija Jedinica Polazna

vrijednost (2015.)

Ciljana vrijednost

(2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Količina sakupljenog otpada

Količina sakupljenog odvojenog otpada na

zelenim otocima mjerim će se u tonama

t

Page 22: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

108

POKAZATELJI REZULTATA (OUTPUT)

Opći cilj 4. Zaštita i briga o prirodnim resursima te gospodarenje okolišem

Posebni cilj 4.2. Unaprjeđenje energetske učinkovitosti

Načini ostvarenja Pokazatelj rezultata

(output) Definicija Jedinica

Polazna vrijednost

(2015.)

Ciljana vrijednost

(2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

4.2.1. Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

4.2.1.1. Broj financiranih obiteljskih kućanstava

Općina sufinancira provedbu projekata povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

broj

POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)

Pokazatelj učinka (outcome)

Definicija Jedinica Polazna

vrijednost (2015.)

Ciljana vrijednost

(2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Smanjen udio troškova energije

Povećanjem korištenja obnovljivih izvora energije i

povećanjem energetske učinkovitosti kuća na

području Općine troškovi za grijanje će se smanjiti u određenom postotnom

udjelu u odnosu na trenutno stanje

%

Page 23: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

109

8. SKRAĆENI PRIKAZ STRATEŠKOG PLANA

1.

P

od

izan

je r

azin

e kv

alit

ete

živo

ta s

tan

ovn

ištv

a Posebni cilj

Pokazatelj učinka (outcome)

Način ostvarenja posebnog cilja

Pokazatelj rezultata (output)

1.1. Osiguranje veće sigurnosti stanovanja stanovništva

Ukupan broj odobrenih donacija

1.1.1. Financiranje protupožarne i civilne zaštite

1.1.1.1. Broj isplaćenih donacija u svrhu zaštite od požara

1.1.1.2. Broj isplaćenih donacija s ciljem osiguranja civilne zaštite

1.2. Poboljšanje zdravstvene i

socijalne zaštite

Ukupan broj odobrenih donacija

1.2.1. Financiranje socijalnih potreba

1.2.1.1. Broj korisnika socijalne pomoći

1.2.1.2. Broj učenika koji imaju besplatnu prehranu

1.2.1.3. Broj odobrenih stipendija

1.2.2. Financiranje zdravstvene zaštite

1.2.2.1. Broj godišnjih intervencija

1.2.2.2. Broj obavljenih veterinarskih usluga

1.3. Poboljšanje razine kvalitete i

standarda odgoja i obrazovanja stanovništva

Broj djece u obrazovnom sustavu

1.3.1. Financiranje potreba u školskom i predškolskom

odgoju

1.3.1.1. Broj djece korisnika programa predškolskog odgoja

1.3.1.2. Broj donacija osnovnoj školi

1.3.1.3. Broj djece kojima se sufinancira plivanje

1.3.1.4. Broj učenika kojima se sufinancira trošak prijevoza

1.3.1.5. Broj učenika kojima se sufinancira trošak prijevoza

1.3.1.6. Broj učenika korisnika programa međunarodne EKO škole

Page 24: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

110

1. P

od

izan

je r

azin

e kv

alit

ete

živo

ta s

tan

ovn

ištv

a 1.4.

Unaprjeđenje javnih potreba u kulturi i sportu

Ukupan broj odobrenih donacija

1.4.1. Financiranje javnih potreba u kulturi i religiji

1.4.1.1. Broj financiranih kulturnih udruga i pojedinaca

1.4.1.2. Broj financiranih vjerskih zajednica – župa

1.4.1.3. Postotak realizacije obnove kuće Đure Prejca

1.4.2. Financiranje javnih potreba u športu

1.4.2.1.Broj financiranih udruga/klubova

1.5. Unaprjeđenje rada udruga i

stranaka

Ukupan broj odobrenih donacija

1.5.1. Financiranje udruga i stranaka

1.5.1.1. Broj isplaćenih donacija

2.

Raz

voj

kon

kure

ntn

og

i o

drž

ivo

g

go

spo

dar

stva

2.1. Poticanje razvoja

poljoprivrednog sektora

Povećanje broja poljoprivrednih

obiteljskih gospodarstava

2.1.1. Subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje

2.1.1.1. Broj poljoprivrednih gospodarstava kojima su odobrene subvencije

2.1.1.2. Broj isplaćenih subvencija redaru

2.2. Poticanje razvoja turizma

Povećanje turističke ponude

2.2.1. Ulaganja u razvoj turističke djelatnosti

2.2.1.1. Broj odobrenih financijskih potpora Turističkoj zajednici

2.3. Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva

Povećanje broja poduzetnika na području Općine

2.3.1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

2.3.1.1. Broj poduzetnika kojima je odobren poticaj

3. U

nap

rjeđ

enje

in

fras

tru

ktu

rno

g s

ust

ava

Općin

e

3.1. Održavanje i ulaganja u

poboljšanje infrastrukturnih objekata i uređaja, te javnih

površina i građevina

Postotna realizacija planiranih aktivnosti

vezanih za održavanje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture, te javnih

površina

3.1.1. Održavanje i uređenje groblja

3.1.1.1. Postotak realizacije održavanih površina groblja

3.1.1.2. Uređena površina groblja

3.1.1.3. Utrošena voda na groblju

3.1.1.4. Količina sakupljenog otpada

3.1.2. Dogradnja i održavanje javne rasvjete

3.1.2.1. Broj postavljenih novih rasvjetnih tijela

3.1.2.2. Postotak realizacije planiranih aktivnosti održavanja rasvjetnih tijela

Page 25: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

111

3.

Un

aprj

eđen

je in

fras

tru

ktu

rno

g s

ust

ava

Općin

e

3.1. Održavanje i ulaganja u

poboljšanje infrastrukturnih objekata i uređaja, te javnih

površina i građevina

Postotna realizacija planiranih aktivnosti

vezanih za održavanje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture, te javnih

površina

3.1.3. Održavanje i uređenje javnih građevina i površina

3.1.3.1. Površina uređenog prostora saniranih površina

3.1.3.2. Broj klizišta

3.1.3.3. Postotak realizacije uređenja kućice u Gostenju

3.1.4. Održavanje i uređenje prometnih površina

3.1.4.1. Broj održavanih autobusnih stajališta

3.1.4.2. Dužina zimsko održavanih cesta

3.1.4.3. Broj nabavljenih oznaka za naselja

3.1.4.4. Postotna realizacija izrađenosti projektne dokumentacije 3.1.4.5. Postotna realizacija izrađenosti geodetskog elaborata

3.1.4.6. Kilometri održavanih nerazvrstanih cesta

3.1.4.7. Količina utrošenog kamenog materijala 3.1.4.8. Površina otkupljenog zemljišta za parkiralište

3.1.4.9. Postotna realizacija izgradnje i uređenja parkirališta

3.1.4.10. Dužina izgrađenih nogostupa i odvodnje

3.2. Izgradnja infrastrukturnih

objekata i uređaja

Postotna realizacija planiranih aktivnosti vezanih za izgradnju

objekata i uređaja komunalne

infrastrukture

3.2.1. Izgradnja vodoopskrbe mreže

3.2.1.1. Prikupljena projektna dokumentacija

3.2.1.2. Metri izgrađene vodovodne mreže

3.2.2. Izgradnja objekata i uređaja odvodnje

3.2.2.1. Izrađen glavni projekt

3.2.2.2. Izrađena projektna dokumentacija za pročišćivać

Page 26: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

112

4. Z

ašti

ta i

bri

ga

o

pri

rod

nim

res

urs

ima

te

go

spo

dar

enje

oko

lišem

4.1. Unaprjeđenje sustava

gospodarenja otpadom

Količina sakupljenog otpada

4.1.1. Nabava kontejnera za zelene otoke 4.1.1.1. Broj nabavljenih kontejnera

4.2. Unaprjeđenje energetske

učinkovitosti

Smanjen udio troškova energije

4.2.1. Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

4.2.1.1. Broj financiranih obiteljskih kućanstava

Page 27: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

113

9. POVEZIVANJE CILJEVA S PRORAČUNOM

Opći cilj

Posebni cilj Program u proračunu

Pokazatelj učinka

(outcome)

Način ostvarenja posebnog cilja

Aktivnost/projekt u proračunu

Pokazatelj rezultata (output)

1. P

od

izan

je r

azin

e kv

alit

ete

živo

ta s

tan

ovn

ištv

a

1.1. Osiguranje veće

sigurnosti stanovanja

stanovništva

PROGRAM 1009 Unapređenje vatrogastva i opremanje CZ

Ukupan broj odobrenih donacija

1.1.1. Financiranje protupožarne i civilne

zaštite

AKTIVNOST A100001

Razvoj vatrogastva i civilne zaštite

1.1.1.1. Broj isplaćenih donacija u svrhu zaštite od požara

1.1.1.2. Broj isplaćenih donacija s ciljem osiguranja civilne zaštite

1.2. Poboljšanje

zdravstvene i socijalne zaštite

PROGRAM 1003 Socijalni program

Ukupan broj odobrenih donacija

1.2.1. Financiranje socijalnih potreba

AKTIVNOST A100002

Pomoć obiteljima i kućanstvima

1.2.1.1. Broj korisnika socijalne pomoći

AKTIVNOST A100001

Besplatna prehrana učenika, stipenije i

Crveni križ

1.2.1.2. Broj učenika koji imaju besplatnu prehranu

1.2.1.3. Broj odobrenih stipendija

PROGRAM 1012 Financiranje ostalih javnih

potreba i izdataka 1.2.2. Financiranje zdravstvene zaštite

AKTIVNOST A100002

Ostale javne potrebe i izdaci proračuna

1.2.2.1. Broj godišnjih intervencija

PROGRAM 1008 Zaštita okoliša

AKTIVNOST A100001

Veterinarske usluge

1.2.2.2. Broj obavljenih veterinarskih usluga

Page 28: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

114

1. P

od

izan

je r

azin

e kv

alit

ete

živo

ta s

tan

ovn

ištv

a

1.3. Poboljšanje razine

kvalitete i standarda odgoja i

obrazovanja stanovništva

PROGRAM 1001 Sufinanciranje

redovne djelatnosti Dječjeg

vrtića

Broj djece u obrazovnom

sustavu

1.3.1. Financiranje potreba u školskom i predškolskom odgoju

AKTIVNOST A100001

Plaće i materijalni troškovi zaposlenih

1.3.1.1. Broj djece korisnika programa predškolskog odgoja

PROGRAM 1002 Sufinanciranje

javnih potreba u školstvu

AKTIVNOST A100001

Osnovna škola - sufinanciranje

1.3.1.2. Broj donacija osnovnoj školi

1.3.1.3. Broj djece kojima se sufinancira plivanje

1.3.1.4. Broj učenika kojima se sufinancira trošak prijevoza

AKTIVNOST A100002

Srednja škola – sufinanciranje prijevoza

učenika

1.3.1.5. Broj učenika kojima se sufinancira trošak prijevoza

TEKUĆI PROJEKT T100001 Sufinanciranje programa međunarodne

EKO škole

1.3.1.6. Broj učenika korisnika programa međunarodne EKO škole

1.4. Unaprjeđenje

javnih potreba u kulturi i sportu

PROGRAM 1004 Program javnih

potreba u kulturi Ukupan broj

odobrenih donacija

1.4.1. Financiranje javnih potreba u kulturi i religiji

AKTIVNOST A100001

Sufinanciranje udruga u kulturi

1.4.1.1. Broj financiranih kulturnih udruga i pojedinaca

KAPITALNI PROJEKT K100001

Zaštita spomenika kulture i zgrada za kulturne potrebe

1.4.1.2. Broj financiranih vjerskih zajednica – župa

1.4.1.3. Postotak realizacije obnove kuće Đure Prejca

PROGRAM 1005 Program javnih

potreba u športu i rekreaciji

1.4.2. Financiranje javnih potreba u športu

AKTIVNOST A100001

Sufinanciranje udruga u športu i rekreaciji

1.4.2.1.Broj financiranih udruga/klubova

Page 29: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

115

1.5. Unaprjeđenje

rada udruga i stranaka

PROGRAM 1012 Financiranje ostalih javnih

potreba i izdataka

Ukupan broj odobrenih donacija

1.5.1. Financiranje udruga i stranaka

AKTIVNOST A100002

Ostale javne potrebe i izdaci proračuna

1.5.1.1. Broj isplaćenih donacija

2. R

azvo

j ko

nku

ren

tno

g i

od

rživ

og

g

osp

od

arst

va

2.1. Poticanje razvoja poljoprivrednog

sektora

PROGRAM 1010 Razvoj

poduzetništva i poljoprivrede

Povećanje broja

poljoprivrednih obiteljskih

gospodarstava

2.1.1. Subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje

AKTIVNOST A100001

Subvencije poljoprivrednicima

2.1.1.1. Broj poljoprivrednih gospodarstava kojima su odobrene subvencije

AKTIVNOST A100003

Sufinanciranje poljoprivrednog redara

2.1.1.2. Broj isplaćenih subvencija redaru

2.2. Poticanje razvoja

turizma

PROGRAM 1011 Razvoj turizma

Povećanje turističke ponude

2.2.1. Ulaganja u razvoj turističke djelatnosti

AKTIVNOST A100001

Unapređenje razvoja turizma

2.2.1.1. Broj odobrenih financijskih potpora Turističkoj zajednici

2.3. Poticanje razvoja malog i

srednjeg poduzetništva

PROGRAM 1010 Razvoj

poduzetništva i poljoprivrede

Povećanje broja

poduzetnika na području

Općine

2.3.1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

AKTIVNOST A100002

Poticanje razvoja poduzetništva

2.3.1.1. Broj poduzetnika kojima je odobren poticaj

3. U

nap

rjeđ

enje

in

fras

tru

ktu

rno

g

sust

ava

Općin

e 3.1. Održavanje i ulaganja u poboljšanje

infrastrukturnih objekata i uređaja, te javnih površina i

građevina

PROGRAM 1006 Održavanje komunalne

infrastrukture

Postotna realizacija planiranih aktivnosti

vezanih za održavanje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture,

te javnih površina

3.1.1. Održavanje i uređenje groblja

TEKUĆI PROJEKT T100002

Održavanje i uređenje groblja

3.1.1.1. Postotak realizacije održavanih površina groblja

3.1.1.2. Uređena površina groblja

3.1.1.3. Utrošena voda na groblju

3.1.1.4. Količina sakupljenog otpada

Page 30: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

116

3. U

nap

rjeđ

enje

infr

astr

ukt

urn

og

su

stav

a O

pćin

e

3.1. Održavanje i ulaganja u poboljšanje

infrastrukturnih objekata i uređaja, te javnih površina i

građevina

PROGRAM 1007 Izgradnja objekata

komunalne infrastrukture

Postotna realizacija planiranih aktivnosti

vezanih za održavanje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture,

te javnih površina

3.1.2. Dogradnja i održavanje javne

rasvjete

KAPITALNI PROJEKT K1000005

Izgradnja javne rasvjete

3.1.2.1. Broj postavljenih novih rasvjetnih tijela

AKTIVNOST A100001

Održavanje javnih površina, rasvjeta i zimsko održavanje

3.1.2.2. Postotak realizacije planiranih aktivnosti održavanja rasvjetnih tijela

PROGRAM 1006 Održavanje komunalne

infrastrukture

3.1.3. Održavanje i uređenje javnih

građevina i površina

TEKUĆI PROJEKT T100003

Ostala održavanja

3.1.3.1. Površina uređenog prostora saniranih površina

3.1.3.2. Broj klizišta

3.1.3.3. Postotak realizacije uređenja kućice u Gostenju

PROGRAM 1006 Održavanje komunalne

infrastrukture

3.1.4. Održavanje i uređenje prometnih

površina

AKTIVNOST A100001

Održavanje javnih površina, rasvjeta i zimsko održavanje

3.1.4.1. Broj održavanih autobusnih stajališta

3.1.4.2. Dužina zimsko održavanih cesta

TEKUĆI PROJEKT T100007

Nabava oznaka za naselja

3.1.4.3. Broj nabavljenih oznaka za naselja

PROGRAM 1007 Izgradnja objekata

komunalne infrastrukture

TEKUĆI PROJEKT T100002

Uređenje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta

3.1.4.4. Postotna realizacija izrađenosti projektne dokumentacije

3.1.4.5. Postotna realizacija izrađenosti geodetskog elaborata

PROGRAM 1006 Održavanje komunalne

infrastrukture

TEKUĆI PROJEKT T100001

Održavanje nerazvrstanih cesta

3.1.4.6. Kilometri održavanih nerazvrstanih cesta

3.1.4.7. Količina utrošenog kamenog materijala

Page 31: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

117

3. U

nap

rjeđ

enje

infr

astr

ukt

urn

og

su

stav

a O

pćin

e

3.1. Održavanje i ulaganja u poboljšanje

infrastrukturnih objekata i uređaja, te javnih površina i

građevina

PROGRAM 1007 Izgradnja objekata

komunalne infrastrukture

Postotna realizacija planiranih aktivnosti

vezanih za održavanje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture,

te javnih površina

3.1.4. Održavanje i uređenje prometnih

površina

KAPITALNI PROJEKT K1000010

Izgradnja i uređenje parkirališta

3.1.4.8. Površina otkupljenog zemljišta za parkiralište 3.1.4.9. Postotna realizacija izgradnje i uređenja parkirališta

KAPITALNI PROJEKT K100004

Izgradnja nogostupa

3.1.4.10. Dužina izgrađenih nogostupa i odvodnje

3.2. Izgradnja

infrastrukturnih objekata i uređaja

PROGRAM 1007 Izgradnja objekata

komunalne infrastrukture

Postotna realizacija planiranih aktivnosti

vezanih za izgradnju objekata i uređaja

komunalne infrastrukture

3.2.1. Izgradnja vodoopskrbne mreže

KAPITALNI PROJEKT K10003

Izgradnja vodovoda

3.2.1.1. Prikupljena projektna dokumentacija

3.2.1.2. Metri izgrađene vodovodne mreže

KAPITALNI PROJEKT K100007

Izgradnja kanalizacije i pročistača

3.2.2.1. Izrađen glavni projekt

3.2.2. Izgradnja objekata i uređaja odvodnje

1.2.2.3. Izrađena projektna dokumentacija za pročišćivać

Page 32: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

118

4. Z

ašti

ta i

bri

ga

o p

riro

dn

im

resu

rsim

a te

go

spo

dar

enje

o

koliš

em

4.1. Unaprjeđenje

sustava gospodarenja

otpadom

PROGRAM 1006 Održavanje komunalne

infrastrukture

Količina sakupljenog

otpada

4.1.1. Nabava kontejnera za zelene otoke.

TEKUĆI PROJEKT T100006

Nabava kontejnera za zelene otoke

4.1.1.1. Broj nabavljenih kontejnera

4.2. Unaprjeđenje energetske učinkovitosti

PROGRAM 1012 Financiranje ostalih javnih

potreba i izdataka

Smanjen udio troškova energije

4.2.1. Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

AKTIVNOST A100002

Ostale javne potrebe i izdaci proračuna

4.2.1.1. Broj financiranih obiteljskih kućanstava

Page 33: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

119

10. PRAĆENJE I EVALUACIJA

Današnji trendovi razvoja i globalizacije potiču organizacije da u jedinstvenosti i kvaliteti onoga čime se bavi, potvrđuje svoju djelotvornost i uspješnost, dakle, organizacije moraju biti sigurne da ono što radi rade dobro, te da to mogu i dokazati. Iz toga razloga praćenje (monitoring) i vrednovanje (evaluacija) planiranih projekata pojedinaca, stručnih skupina, ali i same organizacije te njenih organizacijskih jedinica i njihovih rezultata po utvrđenom kriteriju ili standardu je od iznimne važnosti.

Za uspješnu provedbu Strateškog plana potrebno je razraditi načine praćenja i vrednovanja, tj. kako da se:

• definiraju aktivnosti za kontinuirano praćenje provedbe Strateškog plana; • definiraju i osiguraju relevantni, mjerljivi, jasni pokazatelji praćenja i vrednovanja

provedbe Strateškog plana • utvrdi metodologija i osigura izrada izvješća (kvartalnih, polugodišnjih, godišnjih) • standardiziraju obrasci koji dokumentiraju primjenu procedure (upitnici, formulari

za evaluaciju, izvještajni formulari) • osigura da se s rezultatima vrednovanja Strateškog plana upoznaju i da ih koriste

svi ključni nositelji • provede godišnja ocjena napretka u provedbi Strategije, koju treba izraditi prije

utvrđivanja proračuna i financijskih planova za iduću godinu. Od iznimne je važnosti za strateško planiranje uspostava sustava koji će pratiti, evaluirati i izvještavati o provedbi strateškog plana. Provedbu strateškog plana potrebno je sustavno i redovito pratiti i mjeriti. Svrha praćenja je pravovremeno uočavanje odstupanja od plana te ocjena hoće li planirane aktivnosti imati željeni učinak na postavljene ciljeve. Sustav praćenja može se u velikoj mjeri uspostaviti kroz sustav unutarnjih financijskih kontrola. Važna komponenta sustava praćenja je izvještavanje. Izvješća o ispunjavanju ciljeva temelje se na kvalitetnom praćenju i sadrže procjene koje trebaju dati odgovore na sljedeća pitanja:

� Može li se uz razumnu razinu sigurnosti očekivati da će se provedba do kraja

godine odvijati prema planu? � Ako ne, zašto i što je potrebno učiniti da bi se plan ostvario? � Imaju li planirane aktivnosti očekivan učinak na posebne ciljeve? � Jesu li osigurani svi resursi (administrativni, financijski, organizacijski)? � Na koji se način provodi koordinacija s drugim nositeljima? � Ostvaruju li se posebni i opći ciljevi u skladu s očekivanjem?

Page 34: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

120

� Jesu li posebni ciljevi i dalje relevantni za opće ciljeve odnosno hoće li njihov doprinos ostvarenju općih ciljeva biti u skladu s očekivanim rezultatima?

Dobro definirani pokazatelji rezultata i učinka olakšavaju sustav praćenja, jer se isti temelji na izvještavanju o tome jesu li realizirane ciljane veličine.

Na temelju definiranih pokazatelja rezultata i učinaka omogućit će se vrlo uspješan sustav praćenja, pošto se na temelju navedenih pokazatelja može utvrditi u kojem smjeru realiziraju ciljane veličine. Sukladno svojim posebnostima, obveznici su obvezni uspostaviti sustav praćenja te odrediti dinamiku izvještavanja kako bi se osigurale informacije o postizanju postavljenih ciljeva. Za svaki posebni cilj, odnosno način ostvarenja može biti odgovorna samo jedna osoba, s tim da ista osoba može biti odgovorna za provođenje više posebnih ciljeva, odnosno načina ostvarenja strateškog plana. Preporuka je da se kao odgovorne osobe za provođenje posebnih ciljeva imenuju voditelji sektora ili voditelji službi, odnosno za načine ostvarenja ostali zaposlenici. Čelnik ne može biti imenovan odgovornom osobom za provedbu posebnog cilja ili načina ostvarenja, s obzirom da je odgovoran za provedbu cjelokupnog strateškog plana. Osobe imenovane kao odgovorne za provedbu strateškog plana - odnosno pojedinog posebnog cilja/načina ostvarenja - odgovorne su i za izvršavanje dijela proračuna povezanoga s tim posebnim ciljem/načinom ostvarenja. Upravo stoga je tablica Veza strateškog plana i državnog proračuna prilog i sastavni dio odluke o imenovanju odgovornih osoba za provedbu strateškog plana. Temelj za provedbu sustava praćenja i evaluacije je imenovanje odgovornih osoba za ostvarenje pojedinog posebnog cilja, odnosno donošenje odluke o imenovanju osoba odgovornih za provedbu strateškog plana, te ukoliko je došlo do promjene odgovornih osoba, odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za određenu godinu kako bi se povezali ciljevi, programi i proračunska sredstva, a ukoliko je došlo do promjene odgovornih osoba za provedbu strateškog plana. Ukoliko odgovornost za izvršenje za neke od posebnih ciljeva odnosno načina ostvarenja nije moguće dodijeliti jednoj osobi to je vjerojatno pokazatelj potrebe preispitivanja postojeće organizacijske odnosno programske klasifikacije. Upravo za ovaj dio procesa strateškog planiranja od iznimne je važnosti da pokazatelji uspješnosti budu jasni, mjerljivi i nedvosmisleno izraženi. U protivnom mjerenje i nadzor nad njihovom provedbu nisu mogući.

Page 35: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

121

Kao prilog sustavu praćenja i evaluacije u nastavku su dati obrasci putem kojih se može vršiti interno praćenje i izvještavanje. Preporuča se da se Izvještaj o provedbi načina ostvarenja strateškog plana provodi na polugodišnjoj i godišnjoj razini, ali Općina može navedene izvještaje koristiti i za potrebe mjesečnog odnosno kvartalnog izvještavanja. .

Page 36: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

122

IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU PROVEDBE STRATEŠKOG PLANA

Opći cilj 1. Podizanje razine kvalitete života stanovništva DATUM

OCJENJIVANJA:

Posebni cilj Načini ostvarenja

Od

go

vorn

a

oso

ba

Pokazatelj rezultata (output)

Jed

inic

a

Po

lazn

a vr

ijed

no

st

Tre

nu

tna

vrije

dn

ost

Cilj

ana

vrije

dn

ost

Nač

in o

stva

ren

ja

se o

dvi

ja

pre

ma

pla

nu

D

A/N

E

Planirana sredstva

Iskorištena sredstva

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

1.1.

Osiguranje veće sigurnosti stanovanja

stanovništva

1.1.1. Financiranje

protupožarne i civilne zaštite

1.1.1.1. Broj isplaćenih donacija u svrhu zaštite od požara

broj

1.1.1.2. Broj isplaćenih donacija s ciljem osiguranja civilne zaštite

broj

1.2. Poboljšanje

zdravstvene i socijalne zaštite

1.2.1. Financiranje

socijalnih potreba

1.2.1.1. Broj korisnika socijalne pomoći broj

1.2.1.2. Broj učenika koji imaju besplatnu prehranu

broj

1.2.1.3. Broj odobrenih stipendija

broj

1.2.2. Financiranje zdravstvene

zaštite

1.2.2.1. Broj godišnjih intervencija

broj

1.2.2.2. Broj obavljenih veterinarskih usluga broj

Page 37: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

123

1.3.

Poboljšanje razine kvalitete i standarda odgoja

i obrazovanja stanovništva

1.3.1. Financiranje

potreba u školskom i

predškolskom odgoju

1.3.1.1. Broj djece korisnika programa predškolskog odgoja

broj

1.3.1.2. Broj donacija osnovnoj školi broj

1.3.1.3. Broj djece kojima se sufinancira plivanje broj

1.3.1.4. Broj učenika kojima se sufinancira trošak prijevoza

broj

1.3.1.5. Broj učenika kojima se sufinancira trošak prijevoza

broj

1.3.1.6. Broj učenika korisnika programa međunarodne EKO škole

broj

1.4. Unaprjeđenje

javnih potreba u kulturi i sportu

1.4.1. Financiranje

javnih potreba u kulturi i religiji

1.4.1.1. Broj financiranih kulturnih udruga i pojedinaca broj

1.4.1.2. Broj financiranih vjerskih zajednica – župa broj

1.4.1.3. Postotak realizacije obnove kuće Đure Prejca

% realizacije (kumulativ)

1.4.2. Financiranje

javnih potreba u športu

1.4.2.1.Broj financiranih udruga/klubova broj

1.5.

Unaprjeđenje rada udruga i

stranaka

1.5.1. Financiranje

udruga i stranaka

1.5.1.1. Broj isplaćenih donacija broj

Page 38: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

124

IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU PROVEDBE STRATEŠKOG PLANA

Opći cilj 1. Podizanje razine kvalitete života stanovništva DATUM

OCJENJIVANJA:

Posebni cilj

Od

go

vora

o

sob

a

Pokazatelj učinka (outcome)

Jed

inic

a

Po

lazn

a vr

ijed

no

st

Tre

nu

tna

vrije

dn

ost

Cilj

ana

vrije

dn

ost

Nač

in

ost

vare

nja

se

od

vija

p

rem

a p

lan

u

DA

/NE

Planirana sredstva

Iskorištena sredstva

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1. Osiguranje veće

sigurnosti stanovanja stanovništva

Ukupan broj odobrenih donacija broj

1.2. Poboljšanje

zdravstvene i socijalne zaštite

Ukupan broj odobrenih donacija broj

1.3. Poboljšanje razine

kvalitete i standarda odgoja i obrazovanja

stanovništva

Broj djece u obrazovnom sustavu

broj

1.4. Unaprjeđenje javnih

potreba u kulturi i sportu

Ukupan broj odobrenih donacija broj

1.5. Unaprjeđenje rada udruga i stranaka

Ukupan broj odobrenih donacija broj

Page 39: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

125

IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU PROVEDBE STRATEŠKOG PLANA

Opći cilj 2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva DATUM

OCJENJIVANJA:

Posebni cilj Načini

ostvarenja

Od

go

vorn

a

oso

ba

Pokazatelj rezultata (output)

Jed

inic

a

Po

lazn

a vr

ijed

no

st

Tre

nu

tna

vrije

dn

ost

Cilj

ana

vrije

dn

ost

Nač

in

ost

vare

nja

se

od

vija

p

rem

a p

lan

u

DA

/NE

Planirana sredstva

Iskorištena sredstva

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

2.1. Poticanje razvoja

poljoprivrednog sektora

2.1.1. Subvencioniranje

poljoprivredne proizvodnje

2.1.1.1. Broj poljoprivrednih gospodarstava kojima su odobrene subvencije

broj

2.1.1.2. Broj isplaćenih subvencija redaru

broj

2.2. Poticanje

razvoja turizma

2.2.1. Ulaganja u razvoj turističke

djelatnosti

2.2.1.1. Broj odobrenih financijskih potpora Turističkoj zajednici

broj

2.3. Poticanje

razvoja malog i srednjeg

poduzetništva

2.3.1. Razvoj malog i srednjeg

poduzetništva

2.3.1.1. Broj poduzetnika kojima je odobren poticaj

broj

Page 40: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

126

IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU PROVEDBE STRATEŠKOG PLANA

Opći cilj 2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva DATUM

OCJENJIVANJA:

Posebni cilj

Od

go

vora

o

sob

a

Pokazatelj učinka (outcome)

Jed

inic

a

Po

lazn

a vr

ijed

no

st

Tre

nu

tna

vrije

dn

ost

Cilj

ana

vrije

dn

ost

Nač

in

ost

vare

nja

se

od

vija

p

rem

a p

lan

u

DA

/NE

Planirana sredstva

Iskorištena sredstva

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1. Poticanje razvoja

poljoprivrednog sektora Povećanje broja poljoprivrednih

obiteljskih gospodarstava broj

2.2. Poticanje razvoja

turizma Povećanje turističke ponude broj

2.3. Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva

Povećanje broja poduzetnika na području Općine

broj

Page 41: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

127

IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU PROVEDBE STRATEŠKOG PLANA

Opći cilj 3. Unaprjeđenje infrastrukturnog sustava Općine DATUM

OCJENJIVANJA:

Posebni cilj Načini ostvarenja

Od

go

vorn

a

oso

ba

Pokazatelj rezultata (output)

Jed

inic

a

Po

lazn

a vr

ijed

no

st

Tre

nu

tna

vrije

dn

ost

Cilj

ana

vrije

dn

ost

Nač

in

ost

vare

nja

se

od

vija

p

rem

a p

lan

u

DA

/NE

Planirana sredstva

Iskorištena sredstva

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

3.1. Održavanje i ulaganja u poboljšanje

infrastrukturnih objekata i uređaja, te

javnih površina i građevina

3.1.1. Održavanje i

uređenje groblja

3.1.1.1. Postotak realizacije održavanih površina groblja

% realizacije

3.1.1.2. Uređena površina groblja m2

3.1.1.3. Utrošena voda na groblju m3

3.1.1.4. Količina sakupljenog otpada t

3.1.2. Dogradnja i održavanje

javne rasvjete

3.1.2.1. Broj postavljenih novih rasvjetnih tijela broj

3.1.2.2. Postotak realizacije planiranih aktivnosti održavanja rasvjetnih tijela

% realizacije

3.1.3. Održavanje i

uređenje javnih

građevina i površina

3.1.3.1. Površina uređenog prostora saniranih površina m2

3.1.3.2. Broj klizišta broj

3.1.3.3. Postotak realizacije uređenja kućice u Gostenju

% realizacije

Page 42: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

128

3.1. Održavanje i ulaganja u poboljšanje

infrastrukturnih objekata i uređaja, te

javnih površina i građevina

3.1.4. Održavanje i

uređenje prometnih površina

3.1.4.1. Broj održavanih autobusnih stajališta broj

3.1.4.2. Dužina zimsko održavanih cesta km

3.1.4.3. Broj nabavljenih oznaka za naselja broj

3.1.4.4. Postotna realizacija izrađenosti projektne dokumentacije

% realizacije

3.1.4.5. Postotna realizacija izrađenosti geodetskog elaborata

% realizacije

3.1.4.6. Kilometri održavanih nerazvrstanih cesta

km

3.1.4.7. Količina utrošenog kamenog materijala t

3.1.4.8. Površina otkupljenog zemljišta za parkiralište

m2

3.1.4.9. Postotna realizacija izgradnje i uređenja parkirališta

% realizacije

3.1.4.10. Dužina izgrađenih nogostupa i odvodnje m

Page 43: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

129

3.2. Izgradnja

infrastrukturnih objekata i uređaja

3.2.1. Izgradnja

vodoopskrbne mreže

3.2.1.1. Prikupljena projektna dokumentacija

% realizacije (kumulativ)

3.2.1.2. Metri izgrađene vodovodne mreže m

3.2.2. Izgradnja objekata i uređaja

odvodnje

3.2.2.1. Izrađen glavni projekt

% realizacija (kumulativ)

3.2.2.2. Izrađena projektna dokumentacija za pročišćivać

% realizacija (kumulativ)

Page 44: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

130

IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU PROVEDBE STRATEŠKOG PLANA

Opći cilj 3. Unaprjeđenje infrastrukturnog sustava Općine DATUM

OCJENJIVANJA:

Posebni cilj

Od

go

vora

o

sob

a

Pokazatelj učinka (outcome)

Jed

inic

a

Po

lazn

a vr

ijed

no

st

Tre

nu

tna

vrije

dn

ost

Cilj

ana

vrije

dn

ost

Nač

in

ost

vare

nja

se

od

vija

p

rem

a p

lan

u

DA

/NE

Planirana sredstva

Iskorištena sredstva

1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1. Održavanje i

ulaganja u poboljšanje infrastrukturnih objekata

i uređaja, te javnih površina i građevina

Postotna realizacija planiranih aktivnosti vezanih za održavanje

objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te javnih površina

% realizacije

3.2. Izgradnja infrastrukturnih objekata

i uređaja

Postotna realizacija planiranih aktivnosti vezanih za izgradnju objekata i uređaja komunalne

infrastrukture

% realizacije

Page 45: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

131

IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU PROVEDBE STRATEŠKOG PLANA

Opći cilj 4. Zaštita i briga o prirodnim resursima te gospodarenje okolišem DATUM

OCJENJIVANJA:

Posebni cilj Načini ostvarenja

Od

go

vorn

a

oso

ba

Pokazatelj rezultata (output)

Jed

inic

a

Po

lazn

a vr

ijed

no

st

Tre

nu

tna

vrije

dn

ost

Cilj

ana

vrije

dn

ost

Nač

in

ost

vare

nja

se

od

vija

p

rem

a p

lan

u

DA

/NE

Planirana sredstva

Iskorištena sredstva

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

4.1. Unaprjeđenje

sustava gospodarenja

otpadom

4.1.1. Nabava kontejnera za zelene otoke

4.1.1.1. Broj nabavljenih kontejnera

broj

4.2. Unaprjeđenje energetske učinkovitosti

4.2.1. Povećanje energetske učinkovitosti

obiteljskih kuća

4.2.1.1. Broj financiranih obiteljskih kućanstava

broj

Page 46: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

132

IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU PROVEDBE STRATEŠKOG PLANA

Opći cilj 4. Zaštita i briga o prirodnim resursima te gospodarenje okolišem DATUM

OCJENJIVANJA:

Posebni cilj

Od

go

vora

o

sob

a

Pokazatelj učinka (outcome)

Jed

inic

a

Po

lazn

a vr

ijed

no

st

Tre

nu

tna

vrije

dn

ost

Cilj

ana

vrije

dn

ost

Nač

in

ost

vare

nja

se

od

vija

p

rem

a p

lan

u

DA

/NE

Planirana sredstva

Iskorištena sredstva

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.1. Unaprjeđenje sustava gospodarenja

otpadom Količina sakupljenog otpada t

4.2. Unaprjeđenje energetske učinkovitosti

Smanjen udio troškova energije %

Page 47: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

133

11. POPIS TABLICA

Tablica 1. Naselja Općine Desinić ................................................................................... 7

Tablica 2. Proračunski korisnici Općine Desinić .............................................................. 8

Tablica 3. Opći podaci Općine Desinić ............................................................................ 8

Tablica 4. Geografsko prostorna obilježja Općine Desinić ............................................ 15

Tablica 5. Površine naselja, broj stanovnika i gustoća naseljenosti Općine Desinić ...... 16

Tablica 6. Razvojni problemi i potrebe prostorno – geografskih i prirodnih obilježja prostora Općine Desinić ................................................................................................ 18

Tablica 7. Ukupan broj stanovnika u Krapinsko-zagorskoj županiji i Općini Desinić ...... 19

Tablica 8. Stanovništvo Općine Desinić prema vjeri ...................................................... 21

Tablica 9. Stanovništvo prema narodnosti Općine Desinić ............................................ 21

Tablica 10. Prirodno kretanje stanovništva u 2014. godini ............................................ 22

Tablica 11. Stanovništvo prema migracijskim obilježjima i spolu ................................... 23

Tablica 12. Ukupan broj stanovnika prema dobi i spolu u Općini Desinić ...................... 24

Tablica 13. Stanovništvo staro 15 i više godina prema najvišoj završenoj školi, starosti i spolu ................................................................................................................ 25

Tablica 14. Privatna kućanstva prema tipu i broju članova ............................................ 25

Tablica 15. Prosječna nezaposlenost u KZŽ i Općini Desinić ........................................ 26

Tablica 16. Nezaposlenost u Krapinsko-zagorskoj županiji i Općini Desinić u razdoblju od 2014. do 2015. godine .............................................................................. 27

Tablica 17. Pregled broja nezaposlenih Krapinsko-zagorske županije i Općine Desinić po razini obrazovanja ........................................................................................ 29

Tablica 18. Razvojni problemi i potrebe stanovništva i demografije Općine Desinić ..... 30

Tablica 19. Prirodne vrijednosti na području Općine Desinić ......................................... 31

Tablica 20. Popis zaštićenih i preventivno zaštićenih kulturnih dobara na području Općine Desinić .............................................................................................................. 32

Tablica 21. Razvojni problemi i potrebe prirodne i kulturno povijesne baštine Općine .. 36

Tablica 22. Razvrstane ceste na području Općine Desinić ............................................ 37

Tablica 23. Nerazvrstane ceste na području Općine Desinić......................................... 38

Tablica 24. Duljina plinovoda na području Općine Desinić ............................................ 39

Tablica 25. Količine skupljenog komunalnog otpada na području Općine Desinić ........ 41

Tablica 26. Količine odvojeno skupljenog otpada kontejnerima i zelenim otocima na javnim površinama Općine Desinić ................................................................................ 42

Tablica 27. Razvojni problemi i potrebe infrastrukturne opremljenosti područja Općine 42

Tablica 28. Pokazatelji razvijenosti Općine Desinić ....................................................... 45

Tablica 29. Klasifikacija pravnih oblika prema veličini na području Općine Desinić ....... 45

Tablica 30. Popis aktivnih poduzeća na području Općine Desinić prema pravno ustrojbenom obliku ........................................................................................................ 46

Tablica 31. Klasifikacija aktivnih pravnih oblika prema djelatnosti na području ............. 46

Tablica 32. Zaposleni prema djelatnostima u Općini Desinić......................................... 47

Tablica 33. Poduzetničke zone koje koncem 2013. godine nisu bile u funkciji na području Općine Desinić ................................................................................................ 49

Page 48: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

134

Tablica 34. Podaci o vlasništvu nad zemljištem poduzetničkih zona na području Općine Desinić .............................................................................................................. 49

Tablica 35. Ostvareni izvoz u KZŽ i Općini Desinić (u tisućama kuna) ......................... 50

Tablica 36.Ostvareni uvoz u KZŽ i Općini Desinić (u tisućama kuna) ........................... 50

Tablica 37. Bilanca vanjsko – trgovinske razmjene (u tisućama kuna) .......................... 51

Tablica 38. Razvojni problemi i potrebe gospodarskih obilježja područja Općine ......... 51

Tablica 39. Razvojni problemi i potrebe turističke djelatnosti područja Općine.............. 52

Tablica 40. Poljoprivredna kućanstva prema ukupno raspoloživom zemljištu, površini ukupno raspoloživoga zemljišta, korištenoga poljoprivrednog zemljišta, ostalog zemljišta i broja parcela korištenoga poljoprivrednog zemljišta ..................................... 54

Tablica 41. Površina korištenoga poljoprivrednog i ostalog zemljišta po kategorijama .. 54

Tablica 42. Prosječna količina i broj parcela zemljišta po kućanstvu te prosječna veličina parcele u Krapinsko-zagorskoj županiji i Općini Desinić ................................... 55

Tablica 43. Stanje grla stoke na području Općine Desinić ............................................. 56

Tablica 44. Broj poljoprivrednih kućanstava prema ukupnom broju peradi .................... 56

Tablica 45. Broj poljoprivrednih kućanstava prema ukupnom broju svinja .................... 56

Tablica 46. Stanje voćaka na području Općine Desinić ................................................. 57

Tablica 47. Broj poljoprivrednih kućanstava prema vrstama voćnih stabala .................. 57

Tablica 48. Broj kućanstava koji je ostvario prihod od prodaje u Općini Desinić ........... 58

Tablica 49. Razvojni problemi i potrebe poljoprivredne djelatnosti područja Općine ..... 59

Tablica 50. Obrazovna infrastruktura na području Općine Desinić ................................ 60

Tablica 51. Mreža potrebnih timova na razini primarne zdravstvene djelatnosti na području Općine Desinić (na dan 29.02.2015.) .............................................................. 61

Tablica 52. Popis kulturoloških udruga na području Općine Desinić ............................. 63

Tablica 53. Popis sportskih udruga i klubova na području Općine Desinić ................... 63

Tablica 54. Broj aktivnih udruga prema glavnoj grupi djelatnosti i prema naselju .......... 64

Tablica 55. Popis ostalih udruga na području Općine Desinić ....................................... 65

Tablica 56. Razvojni problemi i potrebe društvene infrastrukture područja Općine ....... 65

Tablica 57. Ostvareni prihodi/primici Općine Desinić za 2014. i 2015. godinu .............. 76

Tablica 58. Ostvareni rashodi/izdaci Općine Desinić za 2014. i 2015. godinu ............... 78

Tablica 59. Vrijednost imovine, obveza i vlastitih izvora ................................................ 80

Tablica 60. Obveze Općine Desinić na dan 31.12.2015. ............................................... 81

Tablica 61. Vertikalna analiza aktive bilance Općine Desinić ........................................ 82

Tablica 62. Vertikalna analiza pasive bilance Općina Desinić ....................................... 83

Page 49: 7. NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI · promocija vrijednosti općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, promocija njihove okoline te isticanje svih bitnih turističkih

135

12. POPIS SLIKA

Slika 1. Geografski smještaj Općine Desinić ................................................................. 15

Slika 2. Struktura naselja u Općini Desinić .................................................................... 16

Slika 3. Ceste na području Općine Desinić .................................................................... 37

Slika 4. Strateški ciljevi razvoja Općine Desinić ............................................................. 85

Slika 5. Definirani posebni ciljevi za ostvarenje strateških ciljeva Općine ...................... 86

13. POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1. Organizacijska shema Općine Desinić .......................................................... 9

Grafikon 2. i Grafikon 3. Usporedba broja stanovnika Općine Desinić i Krapinsko-zagorske županije .......................................................................................................... 19

Grafikon 4. Kretanje broja stanovnika u Općini Desinić ................................................ 19

Grafikon 5. Indeksi kretanja stanovnika Općine Desinić ................................................ 20

Grafikon 6. Prikaz vitalnih indeksa (živorođeni/100 umrlih) po pojedinim područjima .... 22

Grafikon 7. Doseljene osoba prema spolu u ukupnom broju stanovništva Općine Desinić ........................................................................................................................... 23

Grafikon 8. Dobna struktura stanovništva Općine Desinić ............................................. 24

Grafikon 9. Prosječna nezaposlenost u Krapinsko-zagorskoj županiji ........................... 26

Grafikon 10. Prosječna nezaposlenost u Općini Desinić u razdoblju od 2004. – 2015. 26

Grafikon 11. Kretanje broja nezaposlenih osoba Općine Desinić po mjesecima ........... 28

Grafikon 12. Nezaposlene osobe na području Općine Desinić prema razini obrazovanja u 2015. godini (prosjek svih mjeseci) ........................................................ 30

Grafikon 13. Kretanje glavnih izvora prihoda/primitaka u proračunu Općine Desinić .... 77

Grafikon 14. Prikaz ukupno ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka............... 79