of 53/53
RENTROP & STRATON www.rs.ro 7 MONOGRAFII-CHEIE çN ACTIVITATEA TA FISCAL-CONTABILå Monografie contabil` privind adaosul comercial Monografie contabil` pentru nepl`titorii de TVA Monografie privind contribu]iile aferente unui contract de mandate Contabilizarea unor cazuri speciale privind stingerea datoriilor comerciale Inventarierea, opera]iune premerg`toare \ntocmirii situa]iilor financiare Opera]iuni contabile specifice activit`]ilor din domeniul agricol Reflectarea \n contabilitate a scutirii de impozit a profitului reinvestit pentru anul 2009

7 MONOGRAFII

  • View
    686

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of 7 MONOGRAFII

7 MONOGRAFII-CHEIEN ACTIVITATEA TA FISCAL-CONTABIL

Monografie contabil` privind adaosul comercial Monografie contabil` pentru nepl`titorii de TVA Monografie privind contribu]iile aferente unui contract de mandate Contabilizarea unor cazuri speciale privind stingerea datoriilor comerciale Inventarierea, opera]iune premerg`toare \ntocmirii situa]iilor financiare Opera]iuni contabile specifice activit`]ilor din domeniul agricol Reflectarea \n contabilitate a scutirii de impozit a profitului reinvestit pentru anul 2009

RENTROP & STRATONwww.rs.ro

7 MONOGRAFII-CHEIE N ACTIVITATEA TA FISCAL-CONTABILACoordonator: dr. Elena Iordache Consiliu [tiin]ific: drd. Monica Julean; conf. dr. Cristina Nicolaescu; expert contabil Simona Sauciuc; expert contabil Nina Nicolae; expert contabil Elena Radu; drd. Raymonda Elena Hagiu

CUPRINS

Monografie contabil` privind adaosul comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Monografie contabil` pentru nepl`titorii de TVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Monografie privind contribu]iile aferente unui contract de mandate . . . . . . . . . . . . 21 Contabilizarea unor cazuri speciale privind stingerea datoriilor comerciale . . . . . . 27 Inventarierea, opera]iune premerg`toare \ntocmirii situa]iilor financiare . . . . . . . 34 Opera]iuni contabile specifice activit`]ilor din domeniul agricol . . . . . . . . . . . . . . . 40 Reflectarea \n contabilitate a scutirii de impozit a profitului reinvestit pentru anul 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

OOO

A[tept`m sugestiile dvs. pe adresa [email protected]

OOO

RENTROP & STRATON www.rs.ro ISBN: 978-973-722-518-4Manager Centru de Profit: Liliana Grigore Manager de produs: Carmen Iordan Tehnoredactare: Simona Mor`rescu Corectur`: Elvira Panaitescu

RENTROP & STRATONGrup de Editur` [i Consultan]` \n Afaceri

este recunoscut` CNCSIS conform deciziei nr. 284/11.09.2007 Bdul Na]iunile Unite nr. 4, Gemenii Center, sector 5, Bucure[ti Tel./Fax: 021.317.25.87 Pre[edinte: George Straton Director General: Florin Cmpeanu Director Economic: Mariana Ne]oiu Director Crea]ie-Produc]ie: Cristina Straton

RENTROP & STRATON Toate drepturile rezervate. Nicio parte din aceast` lucrare nu poate fi reprodus`, arhivat` sau transmis` sub nicio form` [i prin niciun fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, \nregistrare audio sau video, f`r` permisiunea \n scris din partea editorului. Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere ocazionat` vreunei persoane fizice sau juridice care ac]ioneaz` sau se ab]ine de la ac]iuni ca urmare a citirii materialelor publicate \n aceast` lucrare.

7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

Monografie contabil` privind adaosul comercialAdaosul comercial este un venit al societ`]ilor comerciale, al comercian]ilor, a c`rui m`rime se determin` ca diferen]a dintre:

expert contabil Nina Nicolae

G pre]ul de vnzare al m`rfii c`tre al]i agen]i economici partici-

pan]i la ac]iunile comerciale sau c`tre consumatorul final [i G pre]ul de achizi]ionare al bunului respectiv. M`rimea sa relativ`, respectiv rata adaosului comercial, se stabile[te fie \n mod liber, f`r` nicio restric]ie, fie pe baza unor reglement`ri. Dincolo de eventualele reglement`ri, dimensiunile adaosului comercial trebuie s` asigure att acoperirea cheltuielilor de func]ionare efectuate de comerciant, ct [i ob]inerea unui anumit profit. Organizarea contabilit`]ii m`rfurilor este influen]at` de mai mul]i factori. 1. Forma circula]iei Un prim factor \l reprezint` forma circula]iei: cu ridicata (en-gros) sau cu am`nuntul (en-detail).

Monografii [i cazuri practice

|n cazul circula]iei m`rfurilor en-gros, vnzarea se face pe baz` de documente. |ncasarea urmeaz` a se realiza ulterior, prin virament, [i astfel este necesar` interven]ia unui cont anume, 411 Clien]i. Acest cont eviden]iaz` crean]ele din momentul vnz`rii m`rfurilor pn` \n momentul \ncas`rii lor. |n cazul circula]iei en-detail, vnzarea se face, de regul`, cu plata imediat, \n numerar. 2. Metoda de contabilitate a stocurilorUn alt factor de influen]` \l constituie metoda de contabilitate a stocurilor: G inventarul permanent sau G inventarul intermitent. |n cazul inventarului permanent, contul de m`rfuri este folosit pe m`sur` ce au loc opera]iuni cu m`rfuri, eviden]iind toate intr`rile [i toatecontinuare \n pag. 4

RENTROP & STRATON

3

www.monografii.ro

ie[irile. Astfel, \n orice moment, prin soldul s`u, acest cont indic` valoarea m`rfurilor \n stoc, permi]nd controlul gestionar, dac` \n acest scop se efectueaz` [i inventarierea faptic` a stocurilor. |n cazul inventarului intermitent, contul de m`rfuri intervine numai la sfr[itul lunii, cnd, pe baza inventarului faptic, se determin` valoarea m`rfurilor \n stoc. Aceasta se blocheaz` \n acest cont, diminundu-se cheltuielile cu m`rfuri, \nregistrate la un cont anume, destinat acestui scop, cu ocazia intr`rilor de m`rfuri. Metoda de contabilitate analitic` a stocurilor de m`rfuri ]ine eviden]a:G G

cantitativ-valoric` pe feluri de m`rfuri sau global-valoric` la nivel de gestiune.

De asemenea, este influen]at` organizarea contabilit`]ii sintetice a m`rfurilor, prin pre]urile diferite utilizate ca pre]uri de \nregistrare a acestora. Astfel, \n cazul \n care eviden]a analitic` se ]ine cantitativ-valoric, se poate utiliza ca pre] de \nregistrare pre]ul de cump`rare al m`rfurilor sau costul de achizi]ie. |n cazul \n care eviden]a analitic` a m`rfurilor se ]ine global-valoric, la nivelul gestiunii (a[a cum se procedeaz` \n comer]ul cu am`nuntul), pentru \nregistrare se utilizeaz` pre]ul cu am`nuntul, inclusiv TVA.

ATEN}IE!De aici decurg urm`toarele consecin]e asupra contabilit`]ii: Cnd eviden]a m`rfurilor se ]ine la pre]ul de cump`rare sau la costul de achizi]ie, nu este necesar` folosirea contului 378 Diferen]e de pre] la m`rfuri pentru eviden]a adaosului comercial. G Dac` eviden]a m`rfurilor se ]ine la pre]ul cu am`nuntul, interven]ia contului 378 Diferen]e de pre] la m`rfuri este necesar` pentru eviden]a adaosului comercial con]inut \n pre]ul de \nregistrare a m`rfurilor. G |n condi]iile \n care eviden]a m`rfurilor se ]ine la pre]ul cu am`nuntul, inclusiv taxa pe valoarea ad`ugat`, apare necesitatea eviden]ierii acestei taxe pn` \n momentul vnz`rii m`rfurilor, \n contul 4428 TVA neexigibil`. Evident, \n momentul vnz`rii m`rfurilor, aceast` tax` va fi transferat`, devine exigibil` [i apare contul 4427 TVA colectat`. Pentru taxa pe valoarea ad`ugat` cuvenit` furnizorilor se va folosi, \n mod normal, contul 4426 TVA deductibil`.G

Contul 371 M`rfuri, cont de activ, serve[te pentru eviden]a existen]ei [i mi[c`rii m`rfurilor aflate \n depozite, \n unit`]ile comerciale cu am`nuntul sau de alimenta]ie public`. |n debitul s`u eviden]iaz` valoarea la pre] de \nregistrare a m`rfurilor intrate \n gestiunea unit`]ii prin aprovizionare de la furnizori sau pe alte c`i. |n creditul acestui cont se eviden]iaz` valoarea la pre] de \nregistrare a m`rfurilor ie[ite din patrimoniul unit`]ii prin vnzarea c`tre clien]i sau pe alte c`i. Soldul debitor al contului reprezint` valoarea m`rfurilor existente \n stoc. Modul de prezentare descris este valabil pentru cazul inventarului permanent. |n cazul inventarului intermitent, a[a cum deja s-a ar`tat, contul intervine numai la sfr[itul lunii pentru a prelua \n debit valoarea m`rfurilor \n stoc, iar la \nceputul urm`toarei luni pentru a transloca soldul ini]ial luat \n exploatare la contul 607 Cheltuieli privind m`rfurile. Contul 607 Cheltuieli privind m`rfurile, cont de activ, eviden]iaz` costul m`rfurilor vndute de c`tre unit`]ile patrimoniale. |n cazul inventarului intermitent, acest cont eviden]iaz` [i m`rfurile aprovizionate, pornindu-se de la premisa c` toate m`rfurile aprovizionate se vor vinde [i nu se cump`r` pentru a fi stocate. Deci func]ionarea acestui cont este dependent` de metoda de contabilitate a stocurilor practicat` de unitatea patrimonial`. Contul 378 Diferen]e de pre] la m`rfuri este folosit pentru eviden]a adaosului comercial (marja comercial`) aferent m`rfurilor existente \n gestiunea unit`]ii cu activitate comercial`. |n creditul acestui cont se \nregistreaz` adaosul comercial aferent m`rfurilor vndute, soldul creditor al acestui cont reprezentnd adaosul comercial aferent m`rfurilor existente \n stoc. Contul 4428 TVA neexigibil` este un cont bifunc]ional [i ]ine eviden]a TVA neexigibile.

4

7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

G

Se crediteaz` cu: sumele reprezentnd TVA \nscris` \n factur` [i emis` clien]ilor, pentru livr`ri sau presta]ii cu plata \n rate; sumele reprezentnd TVA aferent` lucr`rilor sau presta]iilor efectuate clien]ilor, dar pentru care nu s-au \ntocmit documente; sumele reprezentnd TVA devenit` exigibil`, aferente ratelor devenite scadente la cump`r`turile f`cute cu plata \n rate, precum [i cu TVA \nscris` \n facturile sosite de la furnizori [i care anterior figurau la facturi nesosite; valoarea TVA aferent` m`rfurilor intrate \n unit`]ile cu am`nuntul. Se debiteaz` cu: sumele reprezentnd TVA \nscris` \n facturile furnizorilor, aferente cump`r`turilor cu plata \n rate; sumele reprezentnd TVA aferent` cump`r`turilor sosite f`r` factur`; sumele reprezentnd TVA devenit` exigibil`, aferent` ratelor devenite scadente, pentru livr`rile f`cute cu plata \n rate, precum [i cu TVA \nscris` \n facturile emise clien]ilor [i care anterior figurau la facturi de \ntocmit; valoarea TVA aferent` vnz`rilor de m`rfuri din unit`]ile comerciale cu am`nuntul. Soldul contului reprezint` sume \n a[teptare care pe m`sur` ce devin exigibile se trec \n debitul contului TVA deductibil`, pentru cump`r`ri, sau \n creditul contului TVA colectat`, pentru vnz`ri.

G

G

Contabilitatea m=rfurilor la o \ntreprindere comercial= cu ridicata (en-gros)Potrivit Regulamentului de aplicare a Legii contabilit`]ii, m`rfurile, la fel ca [i celelalte categorii de bunuri materiale, la intrarea \n patrimoniu, \n spe]`, \n depozitele en-gros trebuie s` se evalueze [i s` se \nregistreze \n contabilitate la costul de achizi]ie format din pre]ul de cump`rare [i cheltuielile accesorii de aprovizionare (cheltuieli de transport, de \nc`rcare-desc`rcare, prime de asigurare, comisioane [i alte taxe nerecuperabile). Avem \n vedere c`, \n documentele de aprovizionare (facturi), unul din cele dou` elemente structurale ale costului de achizi]ie, [i anume cheltuielile accesorii de aprovizionare, este consemnat \n suma global`. Astfel, calculul costului de achizi]ie unitar pentru fiecare din sorturile de marf` intrate cu acela[i document necesit` calcule de repartizare a sumei totale a cheltuielilor pe sorturi de marf` [i apoi, prin raportarea la cantitate, pe unitatea de m`sur`. Cheltuielile accesorii de aprovizionare unitare calculate \n acest fel se \nsumeaz` cu pre]ul de cump`rare unitar. Astfel, afl`m costul de achizi]ie pentru fiecare sort de marf` aprovizionat` care ar putea servi pentru evaluarea m`rfurilor [i \nregistrarea acestora \n contul sintetic 371 M`rfuri [i \n analiticele corespunz`toare. Solu]ia, se constat`, este greoaie. |n plus, va genera o mare varietate a costurilor de achizi]ie pentru acela[i sort de marf`, avndu-se \n vedere variabilitatea cheltuielilor de transport aprovizionare determinat` de o multitudine de factori. Pe de alt` parte, trebuie avute \n vedere [i situa]iile frecvente \n care cheltuielile accesorii de aprovizionare sunt facturate distinct de factura unde sunt prev`zute pre]urile de cump`rare.

ATEN}IE!Pentru a dep`[i aceste dificult`]i, exist` solu]ia dat` de institu]iile de reglementare contabil`, potrivit c`reia cheltuielile accesorii de aprovizionare se eviden]iaz` la un analitic distinct al contului 371 M`rfuri, de exemplu 371.1 M`rfuri cheltuieli accesorii. |n ceea ce prive[te valoarea m`rfurilor la pre]urile de cump`rare, aceasta s-ar \nregistra, evident, tot \n contul 371 M`rfuri, la analiticele corespunz`toare sorturilor de m`rfuri. |ntruct amndou` elementele structurale ale costului de achizi]ie pre]ul de cump`rare [i cheltuielile accesorii de aprovizionare sunt eviden]iate la contul 371 M`rfuri, este satisf`cut` cerin]a evalu`rii [i a \nregistr`rii m`rfurilor \n contabilitate, la costul de achizi]ie. De men]ionat c` \n planul de conturi, pentru contul 371 M`rfuri nu se precizeaz` \n mod expres aceast` cerin]`, indicndu-se pentru aceasta pre]ul de \nregistrare. La sfr[itul perioadei, se repartizeaz` asupra contului de rezultate prin intermediul contului 607 Cheltuieli privind m`rfurile numai o parte din cheltuielile accesorii de aprovizionare, [i anume cele aferente m`rfurilor vndute. VorRENTROP & STRATON 5

www.monografii.ro

r`mne sold la contul 371.1 M`rfuri cheltuieli accesorii, cheltuieli aferente m`rfurilor r`mase \n stoc (nevndute). |n acest mod se asigur` respectarea principiului independen]ei exerci]iului, solu]ia fiind agreat` din aceast` cauz` [i de fiscalitate. Filiera \nregistr`rilor privitoare la cheltuielile accesorii de aprovizionare \n acest caz este urm`toarea:G

|nregistrarea (colectarea) cheltuielilor accesorii de aprovizionare pe m`sura efectu`rii lor = 401 Furnizori 1.428 lei 1.200 lei 228 lei

% 371.1 M`rfuri cheltuieli accesorii 4426 TVA deductibil`

G

Repartizarea cotei din cheltuielile accesorii de aprovizionare aferente m`rfurilor vndute: = 371.1 M`rfuri cheltuieli accesorii 1.200 lei

607 Cheltuieli privind m`rfurile

Soldul debitor al contului 371.1 M`rfuri cheltuieli accesorii, dup` aceast` \nregistrare, reprezint` cheltuielile accesorii de aprovizionare aferente m`rfurilor din stoc. |n sfr[it, ar mai fi o a treia solu]ie, pe care nu o re]inem, anume aceea a \nregistr`rii cheltuielilor accesorii de aprovizionare dup` felul lor \n conturile din clasa 6 Conturi de cheltuieli. De aici, la sfr[it de exerci]iu se repartizeaz` asupra rezultatelor, deci [i acele cheltuieli care sunt, \n fapt, aferente m`rfurilor nevndute, aflate \n stoc. Aceast` solu]ie ar putea fi eventual ameliorat` prin delimitarea \n contul 471 Cheltuieli \nregistrate \n avans a cheltuielilor accesorii de aprovizionare aferente stocurilor la sfr[it de perioad`. Astfel, la conturile din clasa 6 Conturi de cheltuieli r`mn pentru repartizat asupra contului de rezultate numai cheltuielile accesorii de aprovizionare aferente m`rfurilor vndute. Avem \n vedere, pe de o parte, cerin]a ca, la intrarea \n patrimoniu a bunurilor materiale, evaluarea [i contabilizarea lor s` se fac` la costul de achizi]ie cuprinznd pre]ul de cump`rare [i cheltuielile accesorii de aprovizionare. Pe de alt` parte, este nevoie de evitarea unor lucr`ri de calcul ce ar necesita un volum relativ mare de munc`. Astfel, vom re]ine ca solu]ie de eviden]` a m`rfurilor pe aceea ce presupune \nregistrarea m`rfurilor la contul 371 M`rfuri la pre]urile de cump`rare [i a cheltuielilor accesorii de aprovizionare, \n suma global`, tot la contul de m`rfuri, dar la un analitic distinct 371.1 M`rfuri cheltuieli accesorii. |n aceste condi]ii, func]ionarea contului 371 M`rfuri pentru eviden]a m`rfurilor la o \ntreprindere comercial` cu ridicata, la aplicarea inventarului intermitent, se prezint` astfel: se debiteaz` cu valoarea la pre] de \nregistrare (cost de achizi]ie) a m`rfurilor intrate \n depozit;

NOT+Dac` se adopt` solu]ia eviden]ei m`rfurilor la pre]uri prestabilite (standard), drept pre] de \nregistrare, \n locul costului de achizi]ie va fi folosit pre]ul prestabilit. |n plus, intervine contul 378 Diferen]e de pre] la m`rfuri pentru eviden]a diferen]elor \ntre costul prestabilit (standard) [i costul de achizi]ie. se crediteaz` cu valoarea la pre] de \nregistrare a m`rfurilor ie[ite; soldul debitor reprezint` valoarea m`rfurilor din stoc.

6

7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

Reflectarea \n contabilitate a principalelor opera]ii privind m`rfurile pe baz` de exemple se prezint` astfel:

A. Metoda inventarului permanent Exemplu1) Cump`rarea de m`rfuri cu plata ulterioar`, pe baz` de factur` din care rezult`: marfa X, pre] de cump`rare 500 x 10 lei/u. = 5.000 lei marfa Y, pre] de cump`rare 400 x 25 lei/u. = 10.000 lei La aceste m`rfuri se ]ine eviden]a cantitativ-valoric, la pre] de cump`rare. Valoarea la pre] de cump`rare 15.000 lei G Cheltuieli de transport 600 lei G Valoarea la cost de achizi]ie 15.600 lei G TVA 19% 2.964 lei G Total factur` de pl`tit 18.564 leiG

La recep]ie nu se constat` diferen]e fa]` de factur`.G

Repartizarea cotei din cheltuielile accesorii de aprovizionare aferente m`rfurilor vndute: = 401 Furnizori 18.564 lei 15.000 lei 600 lei 2.964 lei

% 371 M`rfuri 371.1 M`rfuri cheltuieli accesorii 4426 TVA deductibil`

2) Vnzarea de m`rfuri c`tre \ntreprinderile comerciale cu am`nuntul (en-detail) cu decontarea ulterioar`, pe baz` de facturi din care rezult`: marfa X: pre] de vnzare negociat 600 x 12 lei/u. = 7.200 lei marfa Z: pre] de vnzare negociat 100 x 18 lei/u. = 1.800 lei Valoarea la pre] negociat de vnzare cu ridicata 9.000 lei G TVA 19% 1.710 lei G Total factur` de \ncasat 10.710 leiG

4111 Clien]i

=

% 707 Venituri din vnzarea m`rfurilor 4427 TVA colectat`

10.710 lei 9.000 lei 1.710 lei

RENTROP & STRATON

7

www.monografii.ro

3) La sfr[itul lunii, se descarc` gestiunea depozitului cu ridicata, deci a contului de m`rfuri, cu valoarea m`rfurilor vndute la pre]ul de \nregistrare calculat` dup` una din metodele LIFO, FIFO, CMP, pe baza datelor furnizate de contabilitatea analitic` organizat` cantitativ [i valoric pe sortimente de marf`. Totodat` se repartizeaz` [i cheltuielile accesorii de aprovizionare aferente m`rfurilor vndute.Astfel, \n debitul contului 607 Cheltuieli privind m`rfurile se determin` [i se eviden]iaz` costul de achizi]ie al m`rfurilor vndute: 607 Cheltuieli privind m`rfurile = % 371 M`rfuri 371.1 M`rfuri cheltuieli accesorii 7.800 lei 7.500 lei 300 lei

Calculul sumelor din acest articol contabil se prezint` \n continuare, avnd urm`toarele date:G

Soldul ini]ial al contului 371 M`rfuri 4.300 lei marfa X, 200 u. x 9,5 lei/u. = 1.900 lei marfa Z, 150 u. x 16 lei/u. = 2.400 lei

G

Soldul ini]ial al contului 371.1 M`rfuri cheltuieli accesorii 172 lei

Opera]iunile \n cursul lunii sunt cele de la punctul 1, 2 [i 3 din aceast` aplica]ie [i se consider` c` au avut loc \n aceea[i ordine cronologic`, \n sensul c` s-au efectuat mai \nti intr`rile [i apoi ie[irile. Pentru evaluarea ie[irilor, adoptndu-se metoda FIFO, se procedeaz` astfel: marfa X 200 u. x 9,5 lei/u. = 1.900 lei 400 u. x 10 lei/u. = 4.000 lei TOTAL 600 u = 5.900 lei

marfa Z 100 U. x 16. lei/u. = 1.600 lei Valoarea total`, la pre] de cump`rare, a m`rfurilor vndute 7.500 lei Pentru determinarea cheltuielilor accesorii de aprovizionare aferente m`rfurilor vndute, se procedeaz` astfel:G

Coeficientul de repartizare (K) = (Si + Rd) ct. 371.1 / (Si + Rd) ct. 371 = 172 + 600 / 4.300 + 15.000 = 0,04 Cota 371.1 aferent` vnz`rilor = k x Rc ct.371 = 0,04 x 7.500 lei = 300 lei

G

Dup` aceste \nregistr`ri, conturile 371 M`rfuri [i 371.1 M`rfuri cheltuieli accesorii prezint` solduri debitoare reprezentnd valoarea la pre] de cump`rare a m`rfurilor \n stoc [i, respectiv, cheltuielile accesorii de aprovizionare aferente acestor m`rfuri: suma soldurilor conturilor 371 [i 371.1 va reprezenta costul de achizi]ie al m`rfurilor \n stoc.

8

7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

La sfr[itul lunii se \nchid conturile de venituri [i de cheltuieli, precum [i conturile de TVA: 707 Venituri din vnzarea m`rfurilor 121 Profit [i pierdere % 4427 TVA colectat` 4424 TVA de recuperat = 121 Profit [i pierdere 607 Cheltuieli privind m`rfurile 4426 TVA deductibil` 9.000 lei

=

7.800 lei

=

2.964 lei 1.710 lei 1.254 lei

B. Metoda inventarului intermitentExemplific`rile se fac pe baza acelora[i date de la inventarul permanent. 1. Preluarea soldului ini]ial al contului 371 M`rfuri \n contul 607 Cheltuieli privind m`rfurile: 607 Cheltuieli privind m`rfurile 371 analitic 371.1 M`rfuri cheltuieli accesorii = 371 M`rfuri 4.472 lei 4.300 lei 172 lei

2. Aprovizionarea cu m`rfuri: % 607 Cheltuieli privind m`rfurile 4426 TVA deductibil` = 4011 Furnizori 8.564 lei 5.600 lei 2.964 lei

3. Vnzarea m`rfurilor: 4111 Clien]i = % 707 Venituri din vnzarea m`rfurilor 4427 TVA colectat` 10.710 lei 9.000 lei 1.710 lei

4. La sfr[itul perioadei, stocul constatat la inventariere se preia de contul 371 M`rfuri, desprinzndu-se costul lui de achizi]ie de totalul cheltuielilor efectuate cu m`rfurile. G Stocul de m`rfuri constatat la inventar [i evaluat la pre]urile de cump`rare ale m`rfurilor are valoarea de 11.800 lei. G Cheltuielile de transport-aprovizionare aferente m`rfurilor \n stoc au valoarea de 472 lei. G Costul de achizi]ie al m`rfurilor \n stoc au valoarea de 12.272 lei.RENTROP & STRATON 9

www.monografii.ro

% 371 M`rfuri 371.1 M`rfuri Cheltuieli accesorii

=

607 Cheltuieli privind m`rfurile

12.272 lei 11.800 lei 472 lei

La sfr[itul lunii se \nchid conturile de venituri [i de cheltuieli precum [i conturile de TVA. 707 Venituri din vnzarea m`rfurilor 121 Profit [i pierdere % 4427 TVA colectat` 4424 TVA de recuperat = 121 Profit [i pierdere 607 Cheltuieli privind m`rfurile 4426 TVA deductibil` 9.000 lei

=

7.800 lei

=

2.964 lei 1.710 lei 1.254 lei

Contabilitatea m=rfurilor la o \ntreprindere comercial= cu am=nuntul (en-detail)|n unit`]ile comerciale cu am`nuntul, dat` fiind frecven]a mare a actelor de vnzare [i inexisten]a unei re]ele de calculatoare la punctele de vnzare, nu este posibil` o contabilitate analitic` cantitativ-valoric`, pe sortimente de marf`. |n consecin]`, \n marea majoritate a cazurilor, se practic` contabilitatea analitic` global-valoric` pe gestiuni. Ca pre] de \nregistrare este folosit pre]ul de vnzare incluznd pre]ul de cump`rare [i adaosul comercial (marja comercial`), la care se mai adaug` [i taxa pe valoarea ad`ugat`. |n aceste condi]ii, contabilitatea are datoria de a calcula [i a \nregistra [i diferen]a dintre pre]ul de vnzare [i cel de cump`rare, adic` adaosul comercial (marja comercial`) aferent m`rfurilor intrate [i r`mase \n stoc, precum [i taxa pe valoarea ad`ugat` inclus` \n pre]ul de vnzare.

A. Cazul inventarului permanent ExempluO societate comercial` cu activitate de desfacere a m`rfurilor cu am`nuntul dispune la \nceputul lunii de m`rfuri \n valoare de 11.900 lei la pre] cu am`nuntul, inclusiv TVA (valoarea TVA 1.900 lei) cu o diferen]` favorabil` (adaos comercial) de 2.000 lei.|n cursul perioadei de gestiune au loc urm`toarele opera]ii privind m`rfurile, a[a cum rezult` din jurnalul pentru cump`r`ri: 1. Se achizi]ioneaz` m`rfuri: pre] de cump`rare 14.000 lei, TVA deductibil` 2.660 lei, pre]ul de vnzare 17.500 lei, TVA inclus` \n pre]ul de vnzare 3.325 pre] de vnzare inclusiv TVA 20.82510

lei,

lei.

7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

La contul 378 s-a \nregistrat adaosul comercial, respectiv valoarea de 14.000 lei x 25%.

% 371 M`rfuri 4426 TVA deductibil` 371 M`rfuri 371 M`rfuri

=

401 Furnizori

16.660 lei 14.000 lei 2.660 lei

=

378 Diferen]e de pre] la m`rfuri 4428 TVA neexigibil`

3.500 lei

=

3.325 lei

2. S-au vndut m`rfuri cu plata \n numerar, a[a cum rezult` din jurnalul pentru vnz`ri. Valoarea m`rfurilor vndute (inclusiv TVA) este de 14.000 lei. TVA 14.000 / 1.19 x 19% 2.235,30 lei Valoarea la pre] de vnzare f`r` TVA este de 11.764,70 lei.

4111 Clien]i

=

% 707 Venituri din vnzarea m`rfurilor 4427 TVA colectat`

14.000 lei 11.764,70 lei 2.235,30 lei

3. Desc`rcarea la sfr[itul lunii a gestiunii, cu valoarea m`rfurilor vndute, presupune calcule [i \nregistr`ri: a. determinarea coeficientului mediu de diferen]e de pre] (adaos comercial) k = TSC ct. 378 / TSD ct. 371 TSC ct. 4428 x 100 = 5.500 / 27.500 x 100 = 20% b. determinarea diferen]ei de pre] aferente m`rfurilor \n stoc (s) cu aplicarea cotei procentuale de diferen]e (k) asupra valorii m`rfurilor r`mase \n stoc (sold final cont 371 sold final cont 4428) s = (18.725 2.989,70) x 20 / 100 = 15.735,3 x 20 / 100 = 3.147,06 lei c. determinarea diferen]ei de pre] (adaos comercial) aferent m`rfurilor vndute (v) v = TSC ct. 378 s = 5.500 3.147,06 = 2.352,94 lei d. calculul costului m`rfurilor vndute 14.000 (2.235 + 2.352,94 ) = 9.412,06 lei

RENTROP & STRATON

11

www.monografii.ro

Articolul contabil va fi urm`torul: % 4428 TVA neexigibil` 378 Diferen]e de pre] la m`rfuri 607 Cheltuieli privind m`rfurile = 371 M`rfuri 14.000 lei 2.235 lei 2.352,94 lei 9.411 lei

Dup` aceste \nregistr`ri, soldul contului de m`rfuri 18.725 lei reprezint` valoarea la pre] de vnzare, inclusiv TVA, a m`rfurilor \n stoc. Controlul gestionar presupune inventarierea m`rfurilor [i compararea totalului valorii inventarului, adic` soldul faptic, cu soldul scriptic al contului de m`rfuri. Rezult` fie minus, fie plus de inventar la pre] cu am`nuntul, inclusiv TVA.

ATEN}IE!Pentru un calcul ct mai corect, este indicat ca att la num`r`torul, ct [i la numitorul acestui raport s` se ia \n considerare soldul ini]ial la 01.01 [i rulajul creditor/debitor pe perioada de la 01.01 pn` la sfr[itul perioadei de calcul. 4. Pentru \nregistrarea plusului de inventar este necesar s` se determine att adaosul comercial, ct [i TVA aferent` acestui plus. Prin sc`derea acestor elemente, se afl` valoarea la pre] de cump`rare a m`rfurilor constatate \n plus, cu care se vor diminua cheltuielile privind m`rfurile.

ExempluSe consider` c` \n urma inventarului s-a stabilit totalul faptic de 18.735 lei.G G G G G G G

Sold faptic 18.735 lei Sold scriptic 18.725 lei Plus de inventar (\n pre] de vnzare, inclusiv TVA) 10 lei TVA = 10 / 1,19 x 19% = 1,59 lei Plus de inventar la pre] f`r` TVA 8,41 lei Adaos comercial = (8,4 x 20) / 100 = 1,68 lei Costul m`rfurilor \n plus 6,73 lei

371 M`rfuri

=

% 378 Diferen]e de pre] la m`rfuri 4428 TVA neexigibil` 607 Cheltuieli privind m`rfurile

10 lei 1,68 lei

1,59 lei

6,73 lei

12

7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

|n cazul minusurilor de inventar neimputabile, articolul contabil va fi cel anterior, doar inversat, adic`: % 378 Diferen]e de pre] la m`rfuri 4428 TVA neexigibil` 607 Cheltuieli privind m`rfurile = 371 10 lei 1,68 lei 1,59 lei 6,73 lei

|n cazul minusurilor imputabile, al`turi de \nregistrarea de mai sus, efectuat` pentru desc`rcarea contului de m`rfuri cu valoarea lipsei, se va \ntocmi, pentru imputarea lipsei, urm`torul articol contabil:

461 Debitori diver[i

=

% 7711 Venituri din desp`gubiri [i penalit`]i 4427 TVA colectat`

10 lei 8,41 lei 1,59 lei

5. Pentru regularizarea taxei pe valoarea ad`ugat` se efectueaz` \nregistrarea:

% 4427 TVA colectat` 4424 TVA de recuperat

=

4426 TVA deductibil`

2.660 lei 2.235 lei 425 lei

NOT+Conturile 607 Cheltuieli privind m`rfurile [i 707 Venituri din vnzarea m`rfurilor se \nchid pe seama contului de rezultate 121 Profit [i pierdere. Exemplul prezentat se refer` la comer]ul cu am`nuntul. |ntruct eviden]a acestor gestiuni se ]ine global-valoric, la nivel de unitate, este necesar` folosirea pre]ului de vnzare cu am`nuntul, inclusiv TVA ca pre] de \nregistrare. |n aceast` situa]ie, pentru considerentele mai \nainte prezentate, se folosesc conturile 4428 TVA neexigibil` [i 378 Diferen]e de pre] la m`rfuri.

B. Cazul inventarului intermitent1. La \nceputul exerci]iului se preia \n exploatare pre]ul de cump`rare al m`rfurilor din stoc. 607 Cheltuieli privind m`rfurile = 371 M`rfuri 8.000 lei

RENTROP & STRATON

13

www.monografii.ro

2. |nregistrarea costului m`rfurilor aprovizionate: % 607 Cheltuieli privind m`rfurile 4426 TVA deductibil` = 401 Furnizori 16.660 lei 14.000 lei 2.660 lei

3. |nregistrarea vnz`rii m`rfurilor: 4111 Clien]i = % 707 Venituri din vnzarea m`rfurilor 4427 TVA colectat` 14.000 lei 11.764 lei 2.236 lei

4. |nregistrarea la sfr[itul lunii a costului m`rfurilor \n stoc pe baza inventarierii \n valoare de 12.595 lei: 371 M`rfuri = 607 Cheltuieli privind m`rfurile 12.595 lei

Determinarea costului m`rfurilor vndute care se va transfera, ca [i \n cazul anterior, asupra contului 121 Profit [i pierdere se efectueaz` pe baza rela]iei: E = Si + I Sf = 8.000 + 14.000 12.595 = 9.405 lei. Metoda de contabilitate a m`rfurilor la pre] de vnzare \n condi]iile organiz`rii analitice global-valorice, exemplificat` mai sus este aplicabil` \ntr-o economie \n care pre]ul de vnzare s-ar caracteriza prin unicitate [i caracter fix pentru acela[i sortiment de marf`.

ATEN}IE!|n condi]iile de azi ale economiei din Romnia, metoda prezint` nenum`rate dezavantaje [i, \n plus, permite fie \nc`lcarea unor principii contabile, fie denaturarea situa]iei patrimoniale [i a rezultatului financiar. |n consecin]`, se poate renun]a la metoda global-valoric` \n favoarea metodei cantitativ-valorice, pe sortimente de marf`, solu]ie greu de optat \n condi]iile inexisten]ei unei dot`ri corespunz`toare cu calculatoare a re]elei comerciale.

ExempluPentru exemplificarea metodei de eviden]` la pre] de vnzare \n condi]iile contabilit`]ii analitice cantitativ-valorice pe sortimente (pentru simplificare se ia un singur sortiment V), se consider` urm`toarele date: I) Stoc la \nceputul perioadeiG

sortimentul V la pre] de vnzare 100 u x 5 lei = 5.000 lei

14

7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

G G

marja brut` redus` (Mr) 20% 1.000 lei cost de achizi]ie (pre] de cump`rare) 4.000 lei

NOT+Pentru simplificare se face abstrac]ie de TVA. II) Opera]ii \n cursul exerci]iului 1. Cump`rarea de m`rfuri: 600 u, sortimentul V Pc 600 u x 4,5 lei = 2.700 lei Mb 25% x 2.700 lei = 675 lei Pv total 3.375 lei Pv unitar 3.375 lei/600 u = 5,63 lei/u

371 M`rfuri

=

% 401 Furnizori 378 Diferen]e de pre] la m`rfuri

3.375 lei 2.700 lei 675 lei

2. Vnzare de m`rfuri: 800 u, sortimentul V Pv 800 u x 5 lei = 4.000 lei Mr 20% = 800 lei Costul m`rfii vndute (Pc) = 3.200 lei Vnzarea m`rfurilor c`tre clien]i

4111 Clien]i

=

% 707 Venituri din vnzarea m`rfurilor 4427 TVA colectat`

4.760 lei 4.000 lei

760 lei

Ie[irea din gestiune a m`rfurilor

% 607 Cheltuieli privind m`rfurile 378 Diferen]e de pre] la m`rfuri

=

371 M`rfuri

4.000 lei 3.200 lei 800 lei

RENTROP & STRATON

15

www.monografii.ro

3. Cump`r`ri de m`rfuri: 400 u, sortimentul V Pc 400 u x 4,6 lei = 1,84 lei Mb 25% x 1.840 lei = 460 lei Pv total 2.300 lei Pv unitar 2.300 lei / 400 u = 5,75 lei

371 M`rfuri 378 Diferen]e de pre] la m`rfuri

=

% 401 Furnizori

2.300 lei 1.840 lei 460 lei

4. Vnzare de m`rfuri: 900 u, sortimentul V, din care: 200 u din stoc (attea au mai r`mas din cele 1.000 u, dup` ce sau vndut 800 u la op. 2), 600 u din primul lot intrat (op. 1) [i se completeaz` cu 100 u din urm`torul lot intrat (op. 3). 200 u x 5 lei = 1.000 lei 600 u x 5.625 lei = 3.375 lei 100 u x 5.750 lei = 575 lei Pv 4.950 lei Mr 20% 990 lei Costul m`rfurilor vndute 3.960 lei:

Vnzarea m`rfurilor c`tre clien]i:

4111 Clien]i

=

% 707 Venituri din vnzarea m`rfurilor 4427 TVA colectat`

5.890,5 lei 4.950 lei 940,5 lei

Ie[irea din gestiune a m`rfurilor:

% 607 Cheltuieli privind m`rfurile 378 Diferen]e de pre] la m`rfuri

=

371 M`rfuri

4.950 lei 3.960 lei 990 lei

16

7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

Monografii contabile pentru nepl`titorii de TVAexpert contabil Simona SauciucLa constituirea unei societ`]i comerciale, pute]i opta pentru a fi pl`titori de TVA sau nepl`titori de TVA. TVA reprezint` taxa pe valoarea ad`ugat`, adic` un procent (fixat prin lege) pe care statul \l percepe pentru orice opera]iune impozabil` (livrare de bunuri sau prestare de servicii). A fi nepl`titor de TVA \nseamn` s` nu fie colectat` TVA aferent` veniturilor realizate [i s` nu existe dreptul de deducere a TVA pl`tite, de exemplu, la achizi]ionarea unor m`rfuri. De principiu, pentru societ`]ile prestatoare de servicii, este mai convenabil s` nu fie pl`titoare de TVA. Dac` \ns` o societate prestatoare de servicii nepl`titoare de TVA dep`[e[te plafonul de scutire de 35.000 de euro cifra de afaceri pe anul financiar \n curs, atunci ea va trece automat la a fi pl`titor de TVA. |n cazul \n care cifra de afaceri preconizat` nu dep`[e[te acest plafon [i nu se vor face achizi]ii de valoare ridicat` pentru societate, este recomandabil` op]iunea de a fi nepl`titor de TVA. A fi pl`titor de TVA presupune deducerea TVA la cump`rare (cea trecut` \n facturile de cheltuieli primite) [i colectarea TVA la vnzare. Avantajul este acela c` TVA deductibil` se poate compensa cu TVA colectat`. Dac` se vor face achizi]ii de sume importante, societatea poate opta s` fie pl`titoare de TVA (pentru a-[i putea recupera aceast` TVA). |n cazul societ`]ilor care fac tranzac]ii cu m`rfuri, este recomandabil s` se opteze pentru pl`titor de TVA.

Monografii [i cazuri practice

Exemplu Monografie contabil= pentru nepl=titori de TVADin punctul de vedere al \nregistr`rilor \n contabilitate, \n perioada precedent` \nregistr`rii \n scopuri de TVA (a[a cum am specificat mai sus), TVA din facturile de cump`rare va fi inclus` \n costul bunurilor [i serviciilor achizi]ionate.G

Achizi]ii marf` \nregistrare total factur` (inclusiv TVA): = 401 Furnizori 1.071 lei (900 baza x 19% TVA)

371 M`rfuri

RENTROP & STRATON

17

www.monografii.ro

G

Achizi]ie mijloace fixe \nregistrare total factur` (inclusiv TVA): = 401 Furnizori 2.261 lei (1.900 baza x 19% TVA)

21 x Imobiliz`ri corporale

G

Achizi]ie obiecte de inventar \nregistrare total factur` (inclusiv TVA): = 401 Furnizori 595 lei (500 baza x 19% TVA)

303 Materiale de natura obiectelor de inventar

G

|nregistrarea facturii de leasing total rat` facturat`, total dobnd`, diferen]e de curs valutar (inclusiv TVA): 167 Alte \mprumuturi [i datorii asimilate = 401 Furnizori 595 lei

666 Cheltuieli privind dobnzile 665 Cheltuieli din diferen]e de curs valutar

= =

401 Furnizori 401 Furnizori

29 lei 15 lei

G

|nregistrare factur` utilit`]i \nregistrare total factur` (inclusiv TVA): = 401 Furnizori 130 lei

605 Cheltuieli cu energia [i apa

|nregistrarea persoanelor impozabile, \n scopuri de TVA, se efectueaz` conform articolului 153 din Codul fiscal. Astfel, societatea care atinge sau dep`[e[te plafonul de scutire prev`zut la art. 152 alin. (1) trebuie s` solicite \nregistrarea \n scopuri de TVA la organul competent fiscal, \n 10 zile de la sfr[itul lunii \n care a atins sau dep`[it plafonul. |nregistrarea \n scopuri de TVA se efectueaz` prin depunerea la Administra]ia Financiar` de care apar]ine persoana impozabil` a unei declara]ii de men]iuni (010) prin care se solicit` \nregistrarea. Conform art. 66 din normele de aplicare, \nregistrarea \n scopuri de TVA se consider` valabil` \ncepnd cu prima zi a lunii urm`toare celei \n care persoana impozabil` solicit` \nregistrarea. |ncepnd cu acea lun`, persona impozabil` va trebui s` deduc` [i s` colecteze TVA conform facturilor de achizi]ie [i de vnzare, iar TVA va fi eviden]iat` \n jurnalele de cump`r`ri [i de vnz`ri conform legisla]iei \n vigoare. |ncepnd cu luna \n care societatea este considerat` ca \nregistrat` \n scopuri de TVA \nregistr`rile contabile se modific`.

18

7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

Monografie contabil= pl=titori de TVAG

Facturi de achizi]ie m`rfuri: = 401 Furnizori 595 lei 500 lei 95 lei valoarea TVA \nscrise pe factur` total factur` (inclusiv TVA) valoarea f`r` TVA

% 371 M`rfuri 4426 TVA colectat`

G

Facturi de achizi]ie mijloace fixe: = 401 Furnizori 2.261 lei 1.900 lei 361 lei valoarea TVA \nscrise pe factur` total factur` (inclusiv TVA) valoarea f`r` TVA

% 21x Imobiliz`ri corporale 4426 TVA colectat`

G

|nregistrarea obiectelor de inventar: = 401 Furnizori 595 lei 500 lei total factur` (inclusiv TVA) valoarea f`r` TVA

% 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 4426 TVA colectat`

95 lei

valoarea TVA \nscrise pe factur`

G

|nregistrare factur` de leasing: = 401 Furnizori 1.642,2 lei 1.200 lei total factur` de leasing valoarea f`r` TVA a ratei facturate

% 167 Alte \mprumuturi [i datorii asimilate 666 Cheltuieli privind dobnzile 4426 TVA colectat`

180 lei 262,2 lei

valoarea f`r` TVA a dobnzii valoarea TVA \nscrise pe factur`

De asemenea, \ncepnd cu aceea[i lun`, societatea are obliga]ia de a depune la organul fiscal competent decontul pe TVA (declara]ia 300) [i declara]ia semestrial` 394.RENTROP & STRATON 19

www.monografii.ro

(4) |n sensul art. 152 alin. (3) [i (7), coroborat cu condi]iile prev`zute la art. 145, 145 1, 147, 148 [i 149 din Codul fiscal, persoana impozabil` are dreptul/obliga]ia la ajustarea taxei deductibile aferente: a) bunurilor aflate \n stoc [i serviciilor neutilizate \n momentul trecerii la regimul normal de taxare; b) bunurilor de capital definite la art. 149 alin. (1) din Codul fiscal, aflate \nc` \n folosin]`, \n scopul desf`[ur`rii activit`]ii economice \n momentul trecerii la regimul normal de tax`, cu condi]ia ca perioada de ajustare a deducerii, prev`zut` la art. 149 alin. (2) din Codul fiscal, s` nu fi expirat. Prevederile acestui alineat se completeaz` cu prevederile de la pct. 46. 46. (1) Justificarea deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului original al documentelor prev`zute la art. 146 alin. (1) din Codul fiscal sau cu alte documente \n care sunt reflectate livr`ri de bunuri sau prest`ri de servicii, inclusiv facturi transmise pe cale electronic` \n condi]iile stabilite la pct. 73, care s` con]in` cel pu]in informa]iile prev`zute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, cu excep]ia facturilor simplificate prev`zute la pct. 78. |n cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii exemplarului original al documentului de justificare, beneficiarul va solicita furnizorului/prestatorului emiterea unui duplicat al facturii, pe care se va men]iona c` \nlocuie[te factura ini]ial`. Astfel, la data cnd devine pl`titoare de TVA, firma trebuie s` efectueze un inventar al stocurilor care trebuie bine justificat cu documentele de achizi]ie. Se efectueaz` ajustarea TVA incluse \n valoarea stocurilor astfel: Calculul valorii de achizi]ie f`r` TVA Valoare stoc conform inventar (sold 371 378)/1,19 = baza f`r` TVA a stocului Calculul valorii TVA care trebuie ajustate Baza f`r` TVA x 0,19G

Not` contabil`: = 371 M`rfuri 171 lei cu valoare TVA

4426 TVA deductibil`

De asemenea se calculeaz` valoarea TVA neexigibile aferente [i adaosului comercial. Sold 378 / 1,19 x 0,19 = TVA neexigibil`

20

7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

Monografie privind contribu]iile aferente unui contract de mandatCare sunt obliga]iile angajatorului \n cazul unui contract de mandat, \n care mandatarul este o ter]` persoan`, iar mandantul este fie o societate cu r`spundere limitat`, fie o reprezentant` sau o asocia]ie de proprietari. Conform art. 1.532 din Codul civil, Contractul de Mandat este un contract \n puterea c`ruia o persoan` mandatarul se oblig`, f`r` plat`, de a face ceva pe seama unei altei persoane de la care a primit \ns`rcinarea mandantul. Ne referim \n cele ce urmeaz` strict la contractul de mandat, nu [i la contractul \n baza c`ruia administratorul unei societ`]i comerciale \[i desf`[oar` activitatea, \ntruct acest contract nu este unul de mandat, ci este un contract complex, \n con]inutul c`ruia intr` [i elemente specifice contractului de mandat. Pentru situa]ia administratorului unei societ`]i comerciale exist` reglement`ri speciale. Se vor prezenta implica]iile pentru fiecare impozit [i contribu]ie, separat.

conf. dr. Cristina Nicolaescu

Monografii [i cazuri practice

Impozit|n func]ie de prevederile contractului de mandat [i de descrierea responsabilit`]ilor alocate, se pot \ntlni cel pu]in 2 cazuri distincte: a. Contractul de mandat are un caracter ocazional nu reprezint` o activitate periodic`, sistematic` [i atunci veniturile din contractul de mandat se includ \n categoria de venituri din activit`]i independente. |n acest caz se aplic` re]inerea unui impozit anticipat de 10%, restul taxelor [i obliga]iilor de \nregistrare fiind \n sarcina mandatarului (CAS, CASS, contribu]ia pentru concedii [i indemniza]ii de asigur`ri sociale de s`n`tate, contribu]ia la fondul de somaj, dac` este cazul, contribu]ia pentru accidente de munc` [i boli profesionale). Acest tip de activitate se \nscrie \n cadrul activit`]ilor prezentate la art. 52 c) din Codul fiscal: Re]inerea la surs` a impozitului reprezentnd pl`]i anticipate pentru unele venituri din activit`]i independente. b. Contractul de mandat presupune realizarea unei activit`]i sistematice (de administrare, organizare, urm`rirea realiz`rii anumitor indicatori de performan]` etc.), situa]ie \n care contractul de mandat st` la baza ob]inerii

continuare \n pag. 22 RENTROP & STRATON 21

www.monografii.ro

unor venituri de natur` salarial` care se \ncadreaz` la art. 55 alin. (2) din Codul fiscal. Se poate include \n prevederile contractului ca mandantul s` \[i asume obliga]ia de a calcula [i a re]ine toate taxele salariale aferente. Pl`titorii de venituri din activit`]i desf`[urate \n baza contractelor de mandat comercial au obliga]ia de a calcula, a re]ine [i a vira impozit prin re]inere la surs`, reprezentnd pl`]i anticipate, din veniturile pl`tite. Impozitul ce trebuie re]inut se stabile[te prin aplicarea unei cote de impunere de 10% la venitul brut. Impozitul se vireaz` la bugetul de stat pn` la data de 25 inclusiv a lunii urm`toare celei \n care a fost pl`tit venitul. Beneficiarul veniturilor din activit`]i independente (mandatarul) are obliga]ia de a depune o declara]ie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pn` la data de 15 mai inclusiv a anului urm`tor celui de realizare a venitului. Impozitul pe venitul net anual impozabil/c[tigul net anual datorat este calculat de organul fiscal, pe baza declara]iei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil/c[tigul net anual din anul fiscal respectiv. Organul fiscal stabile[te impozitul anual datorat [i emite o decizie de impunere. Diferen]ele de impozit r`mase de achitat conform deciziei de impunere anual` trebuie pl`tite de mandatar \n termen de cel mult 60 de zile de la data comunic`rii deciziei de impunere. Pentru aceast` perioad` nu se calculeaz` [i nu se datoreaz` sumele stabilite potrivit reglement`rilor \n materie, privind colectarea crean]elor bugetare.

ATEN}IE!Mandatarul are posibilitatea s` dispun` asupra destina]iei unei sume, reprezentnd pn` la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil pentru sus]inerea entit`]ilor nonprofit care se \nfiin]eaz` [i func]ioneaz` \n condi]iile legii, unit`]ilor de cult, precum [i pentru acordarea de burse private, conform legii. Organul fiscal competent are obliga]ia calcul`rii, re]inerii [i vir`rii sumei reprezentnd pn` la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil.

Contribu]ia la asigur=rile socialeLegea nr. 19/2000 prevede c` sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, persoanele autorizate s` desf`[oare activit`]i independente. |ns` nu \ntotdeauna mandatarii sunt persoane autorizate s` desf`[oare activit`]i independente. Prin urmare, pentru stabilirea statutului mandatarului, din perspectiva contribu]iei la asigur`ri sociale, se va cerceta dac` mandatarul este persoan` autorizat` s` desf`[oare activit`]i independente (cum ar fi, de exemplu, \n baza Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice [i a asocia]iilor familiale care desf`[oar` activit`]i economice \n mod independent). Dac` mandatarul nu este persoan` autorizat` s` desf`[oare activit`]i independente, ci contractul de mandat este un fapt de comer] accidental, apreciem c` devin incidente dispozi]iile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, \n sensul c` mandatarul se poate asigura \n sistemul public, pe baz` de contract de asigurare social`. Cazul 1: Mandatarul este persoan` autorizat` |n acest caz, mandatarul (care a \mplinit vrsta de 18 ani) este obligat s` depun` declara]ia de asigurare la casa teritorial` de pensii \n raza c`reia se afl` domiciliul s`u, \n termen de 30 de zile de la \ncadrarea \n aceast` situa]ie. Se excepteaz` de la obligativitatea depunerii declara]iei de asigurare persoanele care beneficiaz` de una dintre categoriile de pensii prev`zute de lege sau dac` se reg`sesc \n una din urm`toarele situa]ii: desf`[oar` activit`]i pe baz` de contract individual de munc` sau sunt func]ionari publici; \[i desf`[oar` activitatea \n func]ii elective sau sunt numite \n cadrul autorit`]ii executive, legislative ori judec`tore[ti, pe durata mandatului, precum [i membrii cooperatori dintr-o organiza]ie a coopera]iei me[te[ug`re[ti; G beneficiaz` de drepturi b`ne[ti lunare, ce se suport` din bugetul asigur`rilor pentru [omaj, \n condi]iile legii.G G

22

7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

Asigura]ii datoreaz` integral cota de contribu]ie de asigur`ri sociale corespunz`toare condi]iilor de munc` \n care \[i desf`[oar` activitatea. Pentru 2009, cotele sunt:G G G

31,3% condi]ii normale; 36,3% condi]ii deosebite; 41,3% condi]ii speciale.

Plata contribu]iei de asigur`ri sociale datorate de asigura]i se face lunar de c`tre ace[tia, pe baza calculului efectuat [i comunicat de casele teritoriale de pensii la care sunt asigura]i. Baza lunar` de calcul a contribu]iei individuale de asigur`ri sociale \n cazul asigura]ilor o constituie: venitul lunar asigurat, prev`zut \n declara]ia de asigurare, care nu poate fi mai mic de o p`trime din salariul mediu brut. Cazul 2: Mandatarul nu este persoan` autorizat` |n acest caz, mandatarul se poate asigura \n sistemul public, pe baz` de contract de asigurare social`. Acesta datoreaz` integral cota de contribu]ie de asigur`ri sociale corespunz`toare condi]iilor de munc` \n care \[i desf`[oar` activitatea. Plata contribu]iei de asigur`ri sociale se face lunar, pe baza calculului efectuat [i comunicat de casele teritoriale de pensii la care sunt asigura]i. Plata contribu]iei de asigur`ri sociale se poate face [i anticipat, pe o perioad` de cel mult 12 luni, calculat` de la data la care se face plata. |n aceste situa]ii, stagiul de cotizare este corespunz`tor timpului efectiv parcurs \n interiorul perioadei pentru care s-a efectuat plata.

ATEN}IE!A[adar, dac` mandatarul nu este persoan` autorizat`, asigurarea la sistemul public de pensii este op]ional`.

Contribu]ia la asigur=rile sociale de s=n=tateContribu]ia lunar` a persoanei asigurate se stabile[te sub forma unei cote de 5,2%, care se aplic` asupra veniturilor impozabile realizate de persoane ce desf`[oar` activit`]i independente, supuse impozitului pe venit. Dac` acest venit este singurul asupra c`ruia se calculeaz` contribu]ia, aceasta nu poate fi mai mic` dect cea calculat` la un salariu de baz` minim brut pe ]ar`, lunar. |n cazul persoanelor care realizeaz` \n acela[i timp att venituri de activit`]i independente, ct [i:G G

venituri din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit; venituri din agricultur` supuse impozitului pe venit [i veniturilor din silvicultur`, pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator [i nu se \ncadreaz` la persoane ce desf`[oar` activit`]i independente; indemniza]ii de [omaj; venituri realizate din pensii,

G G

se datoreaz` contribu]ia asupra tuturor acestor venituri. Obliga]ia vir`rii contribu]iei de asigur`ri sociale de s`n`tate revine asigura]ilor.

ATEN}IE!A[adar, obliga]ia de a pl`ti contribu]ia la asigur`rile sociale de s`n`tate revine mandatarului, indiferent dac` este sau nu persoan` autorizat`.RENTROP & STRATON 23

www.monografii.ro

Contribu]ia pentru concedii [i indemniza]ii de asigur=ri sociale de s=n=tatePersoanele autorizate s` desf`[oare activit`]i independente au dreptul la concedii medicale [i indemniza]ii de asigur`ri sociale de s`n`tate. |ns` dreptul la concedii [i indemniza]ii este condi]ionat de plata contribu]iei de asigur`ri sociale de s`n`tate destinat` suport`rii acestor indemniza]ii. Cota de contribu]ie se datoreaz` de c`tre mandatar. Cota de contribu]ie pentru concedii [i indemniza]ii este de 0,85% [i se datoreaz` asupra veniturilor supuse impozitului pe venit. Baza de calcul a contribu]iei pentru concedii [i indemniza]ii nu poate dep`[i plafonul a 12 salarii minime brute pe ]ar`.

ATEN}IE!|n concluzie, numai mandatarii care sunt persoane autorizate s` desf`[oare activit`]i independente au obliga]ia de a pl`ti contribu]ia pentru concedii [i indemniza]ii de asigur`ri sociale de s`n`tate.

Contribu]ia de [omajPersoanele care desf`[oar` activit`]i independente (indiferent dac` sunt sau nu persoane autorizate) se pot asigura \n sistemul asigur`rilor pentru [omaj. Pentru aceasta, mandatarul trebuie s` \ncheie un contract de asigurare pentru [omaj cu agen]ia pentru ocuparea for]ei de munc` \n a c`rei raz` teritorial` \[i are domiciliul sau, dup` caz, re[edin]a. Condi]ia este s` aib` cel pu]in vrsta de 18 ani [i s` fie asigurat \n sistemul public de pensii [i \n sistemul asigur`rilor sociale de s`n`tate. Venitul lunar pentru care se poate asigura nu poate fi mai mic dect salariul de baz` minim brut pe ]ar`. |n cazul \n care dore[te s` \ncheie contract de asigurare pentru [omaj, mandatarul are obliga]ia de a pl`ti lunar o contribu]ie la bugetul asigur`rilor pentru [omaj, \n cot` de 0,5%, aplicat` asupra venitului lunar declarat \n contractul de asigurare pentru [omaj.

ATEN}IE!A[adar, plata contribu]iei de [omaj este op]iunea mandatarului.

Contribu]ia pentru accidente de munc= [i boli profesionalePersoanele care desf`[oar` activit`]i independente (indiferent dac` sunt sau nu persoane autorizate) se pot asigura pentru accidente de munc` [i boli profesionale pe baz` de contract individual de asigurare. Contribu]ia datorat` este unic`, \n valoare de 1%, aplicat` asupra venitului lunar asigurat, indiferent de activitatea prestat`. Baza lunar` de calcul pentru aceste contribu]ii o reprezint` venitul lunar prev`zut \n contractul individual de asigurare, care nu poate fi mai mic dect salariul de baz` minim brut pe ]ar`.

ATEN}IE!A[adar, [i contribu]ia pentru accidente de munc` [i boli profesionale este op]ional` pentru mandatar.

ExempluPentru situa]ia \n care activitatea descris` \n contractul de mandat are un caracter ocazional.

24

7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

G

|nregistrarea costului cu serviciile, a[a cum este men]ionat \n contractul de mandat, pentru suma brut` (presupunem c` suma brut` este 1.000 lei): 401 Furnizori 1.000 lei

= 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de ter]i

G

Re]inerea impozitului la surs` din valoarea contractului, \n valoare de 10%: 401 Furnizori = 446 Alte impozite, taxe [i v`rs`minte asimilate 10 lei

G

Achitarea contravalorii nete a serviciilor men]ionate \n contractul de mandat: 401 Furnizori = 5121 Conturi la b`nci \n lei 900 lei

ExempluPentru situa]ia \n care contractul de mandat presupune o activitate cu caracter repetitiv, ce d` na[tere unor venituri de natur` salarial` Din punct de vedere fiscal, contractul de mandat este asimilat veniturilor din salarii, supuse ca atare, impozitelor [i taxelor aferente salariilor. Din punct de vedere contabil, cheltuielile \nregistrate de societate cu plata acestora nu pot fi \ncadrate \n categoria cheltuielilor cu salariile, ci sunt incluse \n categoria cheltuielilor cu intermediarii sau colaboratorii. 621 Cheltuieli cu colaboratorii = 421 Personal salarii datorate

G

|nregistrarea contribu]iei la asigur`rile sociale: = 4311 Contribu]ia unit`]ii la asigur`rile sociale

6451 Contribu]ia unit`]ii la asigur`rile sociale

G

|nregistrarea contribu]iei la asigur`rile sociale de s`n`tate: = 4313 Contribu]ia unit`]ii pentru asigur`rile sociale de s`n`tate

6453 Contribu]ia unit`]ii pentru asigur`rile sociale de s`n`tate

G

|nregistrarea contribu]iei pentru concedii [i indemniza]ii: = 4311 Contribu]ia unit`]ii la asigur`rile sociale

6451 Contribu]ia unit`]ii la asigur`rile sociale/ analitic distinct

RENTROP & STRATON

25

www.monografii.ro

G

|nregistrarea contribu]iei unit`]ii la fondul de [omaj: = 4371 Contribu]ia unit`]ii la fondul de [omaj

6542 Contribu]ia unit`]ii la fondul de [omaj

G

|nregistrarea fondului de risc [i accidente de munc`: = 4311 Contribu]ia unit`]ii la asigur`rile sociale

6451 Contribu]ia unit`]ii la asigur`rile sociale/ analitic distinct/analitic distinct

G

|nregistrarea contribu]iilor care se re]in: = % 4312 Contribu]ia personalului la asigur`rile sociale 4314 Contribu]ia angaja]ilor pentru asigur`rile sociale de s`n`tate 4372 Contribu]ia personalului la fondul de [omaj 444 Impozitul pe venituri de natura salariilor

421 Personal-salarii datorate

26

7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

Contabilizarea unor cazuri speciale privind stingerea datoriilor comercialePrincipalele documente utilizate la determinarea obliga]iilor fa]` de furnizori sunt:

conf. dr. Cristina Nicolaescu

document justificativ de \nregistrare \n contabilitatea cump`r`torului a datoriei fa]` de furnizor, servind, \n acela[i timp, [i ca document pe baza c`ruia se \ntocme[te documentul de decontare; G not` de recep]ie [i constatare diferen]e, document pentru recep]ia bunurilor aprovizionate, precum [i act de prob` \n litigiile cu furnizorii pentru diferen]ele constatate la recep]ie.G factura,

Monografii [i cazuri practice

Stingerea datoriilor fa]` de furnizori se face, \n general, prin plat`, utilizndu-se forme [i instrumente de decontare adecvate [i mijloacele de trezorerie de care dispune \ntreprinderea [i care sunt acceptate de furnizor. Plata efectiv` se poate face prin mai multe modalit`]i: \n numerar, prin virament bancar, cu ordin de plat`, prin cecuri de decontare, cu bilet la ordin [i altele.

Modalit=]i de plat=Atunci cnd se folose[te numerarul, plata se face individual, imediat [i f`r` intermediari. Pe de alt` parte, ordinul de plat` este o dispozi]ie necondi]ionat`, dat` de c`tre emitentul acestuia unei societ`]i bancare receptoare, de a asigura unui beneficiar o anumit` sum` de bani, la o anumit` dat`. O astfel de dispozi]ie este considerat` a fi ordin de plat` dac` \ndepline[te urm`toarele condi]ii:G

pl`titorul dispune de fondurile b`ne[ti necesare opera]iunilor de transfer nu se prevede c` plata trebuie f`cut` la cererea beneficiarului.

[iG

Spre deosebire de ordinul de plat`, cecul este definit ca fiind o instruc]iune scris`, dat` unei b`nci, de a pl`ti cuiva valoarea men]ionat` \n acea instruc]iune. Cecul este un instrument de plat` f`r` numerar, utilizat de titularii conturilor bancare cu disponibil corespunz`tor. Un alt efect comercial utilizat pentru stingerea datoriilor fa]` de furnizor este biletul la ordin. Acesta este un instrument de plat` [i titlu de credit prin care o persoan`, \n calitate de debitor, se oblig` s` pl`teasc` unei persoane, numite beneficiar, care are calitatea de creditor, o sum` fix` de

RENTROP & STRATON

27

www.monografii.ro

bani la un anumit termen sau la prezentare. De fapt, biletul la ordin reprezint` un instrument de amnare a pl`]ii unei datorii, deci un instrument de creditare. Pe lng` achitarea datoriilor fa]` de furnizori \n numerar sau prin virament bancar, opera]ii care au ca efect sc`derea lichidit`]ilor firmei, stingerea acestor datorii se poate face [i prin urm`toarele c`i: acceptarea unor efecte comerciale; stornarea datoriei la restituirea m`rfii degradate sau necorespunz`toare; G regulariz`ri de avansuri; G plata dintr-un acreditiv; G compensare cu crean]e; G plata dintr-un avans de trezorerie; G compensarea datoriilor cu produse; G prescriere sau anulare.G G

Exemplu|n continuare vom prezenta suita de \nregistr`ri contabile pentru opera]iunile speciale de stingere a datoriilor furnizorilor, \n cazul societ`]ii comerciale MARA S.R.L. Obiectul de activitate al societ`]ii este comercializarea cu ridicata [i cu am`nuntul a m`rfurilor textile, \nc`l]`minte, metalo-chimice [i agro-alimentare.1. |n data de 09.09.2009 se \nregistreaz` factura nr. 24139, emis` de firma SC Sintezis Birotica SLR pentru servicii prestate \n valoare de 458,39 lei, TVA 19% inclus`:

% = 628 Alte cheltuieli cu servicii prestate de ter]i 4426 TVA deductibil`

401 Furnizori

458,39 385,20 73,19

Pentru serviciul prestat, SC MARA SRL emite un bilet la ordin, scadent la 15 zile de la data emiterii: 401 Furnizori = 403 Efecte de plat` 458,39

ATEN}IE!Prin \nregistr`rile de mai sus, creditul comercial a fost transformat \n credit cambial. |n practica vest-european`, cump`r`rile pe credit cambial pot fi \nregistrate \n coresponden]` cu conturile de stocuri sau imobiliz`ri, dac` biletul de ordin a fost emis la cump`rare, ocolind conturile de furnizori.

Biletul la ordin emis ajunge la scaden]` \n data de 24.09.2009 [i se achit` din banc`: 403 Efecte de plat` = 5121 Conturi la b`nci \n lei 458,39

28

7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

2. SC MARA SRL restituie furnizorului SC NIKKO SHOES SRL m`rfuri degradate \n perioada termenului de garan]ie, pentru care furnizorul emite factura storno nr. 4484/18.09.2009. Odat` cu restituirea, se rectific` [i TVA deductibil` aferent`:

% 371 M`rfuri 4426 TVA deductibil`

=

401 Furnizori

420,00 352,94

67,06

Deoarece eviden]a m`rfurilor la SC MARA SRL se ]ine la pre] de vnzare cu am`nuntul inclusiv TVA, pentru desc`rcarea gestiunii se \ntocme[te Not` de recep]ie [i constatare de diferen]e nr. 573/18.09.2009 \n ro[u, stornnd adaosul comercial [i TVA neexigibil` aferente m`rfurilor returnate: 371 M`rfuri = % 378 Diferen]e de pre] la m`rfuri 4428 TVA neexigibil` 151,59 70,59 81,00

3. SC MARA SRL, \n data de 28.09.2009, lanseaz` o comand` pentru plase personalizate necesare pentru luna octombrie. Furnizorul, pentru a onora comanda, solicit` un avans de 50% din valoarea comenzii. Se achit` prin virament bancar suma de 14.728,63 lei (inclusiv TVA 19%) reprezentnd plat` \n avans, pentru care se prime[te o factur` de avans: % 4091 Furnizori debitori pentru cump`r`ri de bunuri de natura stocurilor 4426 TVA deductibil` = 5121 Conturi la b`nci \n lei 14.728,63 12.377

2.351,63

ATEN}IE!Se \nregistreaz` TVA deductibil` la acordarea avansului deoarece, conform alineatului (2) al art. 1342 din Codul fiscal, litera b), exigibilitatea taxei intervine la data la care se \ncaseaz` avansul, pentru pl`]ile \n avans efectuate \nainte de data la care intervine faptul generator .G

|n data de 01.10.2009 se prime[te comanda \nso]it` de factur`: = 401 Furnizori 29.457,26 24.754 4.703,26

% 3023 Materiale pentru ambalat 4426 TVA deductibil`

RENTROP & STRATON

29

www.monografii.ro

G

Se regularizeaz` avansul acordat [i se achit` diferen]a de datorie prin virament bancar: = 409 Furnizori debitori pentru cump`r`ri de bunuri de natura stocurilor 12.377,00 14.728,63 2.351,63

% 401 Furnizori 4426 TVA deductibil` 401 Furnizori

=

5121 Conturi la b`nci \n lei

14.728,63

O alt` modalitate de plat` a unei datorii este dintr-un acreditiv. Aceasta presupune ca beneficiarul s` rezerve o anumit` sum` de bani la o unitate bancar` \n numele furnizorului, pentru achitarea bunurilor livrate, a serviciilor prestate sau lucr`rilor executate, atunci cnd livrarea, prestarea sau executarea se face \n anumite condi]ii convenite anterior. |n acest fel, cump`r`torul poate controla, prin plat`, \ndeplinirea obliga]iilor de c`tre furnizor, iar furnizorul are garan]ia c` \[i va \ncasa suma corespunz`toare dac` \[i \ndepline[te obliga]iile contractuale. 4. |n data de 05.10.2009, SC MARA SRL \ncheie un contract cu firma constructoare CONSTAR SA pentru efectuarea unor lucr`ri de renovare a fa]adei magazinului, \n valoare de 123.400 lei (TVA 19% inclus`). Conform contractului \ncheiat \ntre p`r]i, beneficiarul se oblig` s` deschid`, \nainte de \nceperea lucr`rii, un acreditiv la banca furnizorului, egal cu valoarea estimat` a investi]iei. Acesta va putea fi \ncasat integral de furnizor la terminarea lucr`rii, dup` recep]ia definitiv` a acesteia.

Deschiderea acreditivului din contul curentG

Pe baza extrasului de cont bancar se \nregistreaz` ie[irea disponibilit`]ilor din contul curent. = 5121 Conturi la b`nci \n lei 123.400,00

581 Viramente interne

G

Pe baza extrasului de cont ata[at acreditivului se \nregistreaz` deschiderea acestuia. = 581 Viramente interne 123.400,00

5411 Acreditive \n lei

G

La terminarea lucr`rii se recep]ioneaz` investi]ia. Valoarea acesteia este de 122.000 lei (TVA inclus`), conform facturii nr. 22.787/10.11.2009. = 404 Furnizori 122.000,00 102.521,00 19.479,00

% 212 Construc]ii 4426 TVA deductibil`

30

7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

G

Achitarea furnizorului din acreditiv: = 5411 Acreditive \n lei 122.000,00

404 Furnizori de imobiliz`ri

G

Pentru \nchiderea acreditivului, r`mas f`r` obiect, se preia \n contul curent diferen]a de 1.400 lei. = 5411 Acreditive \n lei 581 Viramente interne 1.400,00

581 Viramente interne 5121 Conturi la b`nci \n lei

=

1.400,00

ATEN}IE!|n general, opera]iile bancare presupun comisioane; ca urmare, aceste transferuri de sume vor fi comisionate. Comisioanele vor fi \nregistrate \n debitul contului 627 Cheltuieli cu serviciile bancare [i asimilate [i vor diminua fie disponibilul din contul curent, dac` sunt re]inute din acest cont, fie valoarea acreditivului, dac` sunt re]inute din contul de acreditiv. |n aceast` idee, \n func]ie de condi]iile specificate \n contract privind partea care pl`te[te comisioanele, valoarea acreditivului constituit va fi astfel stabilit` \nct s` poat` suporta eventualele comisioane, f`r` s` afecteze suma datorat` furnizorului. 5. Se compenseaz` factura nr. 8088/10.10.2009 reprezentnd contravaloarea m`rfurilor recep]ionate de la SC SORA SRL, \n valoare de 1.302 lei, cu m`rfuri facturate, conform facturii nr. 22787, \n valoare de 1.120 lei, diferen]a achitndu-se cu ordin de plat`. 401 Furnizori = % 4111 Clien]i 5121 Conturi la b`nci \n lei 1302,00 1120,00 182,00

6. |n vederea achizi]ion`rii unor m`rfuri din alt` localitate, se trimite un angajat al firmei, care prime[te un avans \n numerar de 1.000 lei. Pe baza dispozi]iei de plat` se \nregistreaz` acordarea avansului \n numerar. 542 Avansuri de trezorerie = 5311 Casa \n lei 1.000,00

Angajatul achizi]ioneaz` marf` \n valoare de 930 lei (TVA 19% inclus`), conform facturii nr. 23.567/11.10.2009, pe care o achit` din avansul primit.G

|nregistrarea facturii: 401 Furnizori 930,00 782,00 148,00

% 371 M`rfuri 4426 TVA deductibil`RENTROP & STRATON

=

31

www.monografii.ro

G

Se \nregistreaz`, pe baza chitan]ei emise de furnizor, achitarea datoriei din avansul de trezorerie: = 542 Avansuri de trezorerie 930,00

401 Furnizori

Ajuns la sediul firmei, dac` nu a mai efectuat alte cheltuieli din avansul primit, angajatul restituie avansul neutilizat. Pe baza dispozi]iei de \ncasare \n casierie se \nregistreaz` stingerea crean]ei reprezentnd avansul, concomitent cu intrarea sumelor neutilizate \n casierie: 5311 Casa \n lei = 542 Avansuri de trezorerie 70,00

ATEN}IE!|n realitate, majoritatea pl`]ilor la nivelul unei firme se efectueaz` din avansuri. Singurele pl`]i care au loc direct din casieria unit`]ii sunt cele c`tre furnizorii care vin la sediul firmei pentru \ncasarea crean]elor. |n cazul \n care un angajat efectueaz` o plat` pentru firm` f`r` s` primeasc` \n prealabil un avans, se genereaz` o datorie a firmei fa]` de angajat, care se poate \nregistra \n creditul contului 4281 Alte datorii \n leg`tur` cu personalul. Aceast` datorie se va stinge la plata ulterioar` a sumelor c`tre angajat. Deoarece firma analizat` are ca obiect de activitate comer]ul, nu se poate exemplifica stingerea datoriilor fa]` de furnizori cu produse, aceast` procedur` \ntlnindu-se la societ`]ile produc`toare. |nregistrarea contabil`, \n acest caz, este de form`: 401 Furnizori = 345 Produse finite valoarea la pre] de \nregistrare a produselor cuvenite unit`]ilor prestatoare ca plat` \n natur` potrivit prevederilor contractuale

7. Se prescrie datoria fa]` de SC ASCENT SRL, consemnat` de factura nr. 22.888/23.08.2007 \n valoare de 2.7899,00 lei. Deoarece este vorba de o datorie aferent` exerci]iului financiar anterior, stingerea datoriei va influen]a rezultatul reportat. 401 Furnizori = 117 Rezultat reportat 2.7899,00

ATEN}IE!|n practic` este mai pu]in probabil` prescrierea unei datorii c`tre furnizori din exerci]iul curent. Dac` totu[i apare o astfel de situa]ie, valoarea/datoria prescris` se va \nregistra ca venit al exerci]iului curent \n creditul contului 7588 Alte venituri din exploatare. Pe lng` datorii comerciale exigibile \nregistrate pe baza facturilor fiscale primite de la furnizori, \n activitatea firmelor pot ap`rea datorii comerciale neexigibile. 8. Raionul de electrice al SC MARA SRL prime[te marf` de la SC PANASOUND SRL pe baza avizului de expediere nr. 13.696/27.10.2009, urmnd ca furnizorul s` emit` factura \n termenul legal de 5 zile de la livrare:32

7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

% 371 M`rfuri 4428 TVA neexigibil`

=

408 Furnizori facturi nesosite

1.271,00 1.068,07

202,93

ATEN}IE!|n cazul \n care este vorba de achizi]ii \n valut`, cnd bunurile achizi]ionate sunt \nso]ite de avizul de \nso]ire, factura primindu-se ulterior, cursul valutar utilizat la \nregistrarea \n contabilitate este cursul de la data recep]iei bunurilor, nu cel de la data primirii facturii, conform complet`rilor prev`zute de Ordinul nr. 2.374/2007 la art. 108 din O.M.F.P. nr. 1.752/2005. |n data de 2.11.2009 se prime[te factura nr. 8.403/2.11.2009 de la furnizorul SC PANASOUND SRL. Pe baza facturii primite se transfer` datoria din contul de datorii neexigibile \n cel de datorii exigibile: 408 Furnizori facturi nesosite = 401 Furnizori 1.271,00

[i TVA din neexigibil` devine deductibil`: 4426 TVA deductibil` = 4428 TVA neexigibil` 202,93

|n anumite situa]ii, furnizorii pot acorda reduceri asupra pre]ului de vnzare. Dup` natura lor, acestea pot fi comerciale sau financiare. Reducerile comerciale se refer` la cantitatea [i calitatea m`rfii. Ele se acord` la achizi]ia m`rfurilor [i, de obicei, sunt cuprinse pe factura ini]ial` diminund datoria fa]` de furnizori. Reducerile financiare se refer` la modalitatea de plat` a datoriei [i se acord` la plata datoriei fa]` de furnizor. 9. SC MARA SRL se aprovizioneaz` cu m`rfuri \n valoare de 1.714,27 lei (TVA 19% inclus`) la care, \n cazul pl`]ii \n termen de maximum 3 zile, se aplic` o reducere de 8% la valoarea total`. Aceasta este o reducere financiar` care nu influen]eaz` factura ini]ial` (\n momentul emiterii facturii nu se [tie dac` vor fi \ndeplinite condi]iile pentru acordarea reducerii, acestea depinznd de condi]iile de plat`). % 371 M`rfuri 4426 TVA deductibil` = 401 Furnizori 1.714,27 440,56 273,71

Deoarece plata se face \n dou` zile de la emiterea facturii, SC MARA SRL beneficiaz` de reducerea financiar`, ca urmare va pl`ti 1.577,13 lei, diferen]a de 137,14 lei reprezentnd venituri din sconturi ob]inute. Pe baza extrasului de cont [i a dispozi]iei de plat` se \nregistreaz` scontul acordat de furnizor de 8% [i achitarea obliga]iilor fa]` de acesta. 401 Furnizori = % 5121 Conturi la b`nci \n lei 767 Venituri din sconturi ob]inute 1.714,27 1.577,13 137,14

RENTROP & STRATON

33

www.monografii.ro

Inventarierea, opera]iune premerg`toare \ntocmirii situa]iilor financiare ale anului 2009drd. Raymonda Elena Hagiu

Ministerul Finan]elor Publice a elaborat Normele privind organizarea [i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul nr. 2.861/9 octombrie 2009 [i publicate \n Monitorul Oficial al Romniei nr. 704/20 octombrie 2009. La data intr`rii \n vigoare a acestui ordin, respectiv 15 zile de la data public`rii \n Monitorul Oficial al Romniei, s-a abrogat Ordinul ministrului finan]elor publice nr. 1.753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea [i efectuarea inventarierii elementelor de activ [i de pasiv, cu modific`rile ulterioare. Principalele prevederi ale actului normativ

Monografii [i cazuri practice34

1) Cine trebuie s= efectueze inventarierea? Prevederile

acestui ordin se aplic` de c`tre persoanele juridice prev`zute la art. 1 din Legea contabilit`]ii nr. 82/1991, republicat`, denumite \n continuare entit`]i. sunt obligate, potrivit legii, s` organizeze [i s` conduc` eviden]a contabil` \n partid` simpl`, aplic`, de asemenea, prevederile acestui ordin.

Persoanele care ob]in venituri din activit`]i independente [i

Entit`]ile autorizate, reglementate [i supravegheate de Banca Na]ional` a

Romniei, Comisia de Supraveghere a Asigur`rilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private [i Comisia Na]ional` a Valorilor Mobiliare pot aplica, pe lng` prevederile ordinului, [i reglement`ri specifice cu privire la organizarea [i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii, emise de institu]iile de reglementare, \n func]ie de specificul activit`]ii. Entit`]ile

prev`zute la lit. a) au obliga]ia s` emit` proceduri proprii privind inventarierea, aprobate de administratorul, ordonatorul de credite sau alt` persoan` care are obliga]ia gestion`rii entit`]ii.

2) Cine r=spunde pentru organizarea lucr=rilor de inventariere? ATEN}IE!R`spunderea pentru buna organizare a lucr`rilor de inventariere revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obliga]ia gestion`rii entit`]ii.

7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii reprezint` ansamblul opera]iunilor prin care se constat` existen]a tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, dup` caz, la data la care aceasta se efectueaz`. Inventarierea are ca scop principal stabilirea situa]iei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii ale fiec`rei entit`]i, precum [i a bunurilor [i valorilor de]inute cu orice titlu, apar]innd altor persoane juridice sau fizice, \n vederea \ntocmirii situa]iilor financiare anuale care trebuie s` ofere o imagine fidel` a pozi]iei financiare [i a performan]ei entit`]ii pentru respectivul exerci]iu financiar.

3) Cnd este obligatoriu s= se efectueze inventarierea?Entit`]ile au obliga]ia s` efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii de]inute, la \nceputul activit`]ii, cel pu]in o dat` \n cursul exerci]iului financiar pe parcursul func]ion`rii lor, \n cazul fuziunii sau \ncet`rii activit`]ii, pecum [i \n urm`toarele situa]ii: la cererea organelor de control, cu prilejul efectu`rii controlului, sau a altor organe prev`zute de lege; ori de cte ori sunt indicii c` exist` lipsuri sau plusuri de gestiune, care nu pot fi stabilite cert dect prin inventariere; ori de cte ori intervine o predare-primire de gestiune; cu prilejul reorganiz`rii gestiunilor; ca urmare a calamit`]ilor naturale sau a unor cazuri de for]` major`; \n alte cazuri prev`zute de lege.

4) Despre r=spunderea gestionar=Toate elementele de natura activelor trebuie s` fie date \n r`spunderea gestionar` sau \n folosin]`, dup` caz, salaria]ilor ori administratorilor entit`]ii.

5) Data de referin]= care se ia \n calcul \n efectuarea inventarieriiInventarierea anual` a elementelor de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii se face, de regul`, cu ocazia \ncheierii exrci]iului financiar, avndu-se \n vedere [i specificul activit`]ii fiec`rei entit`]i. La entit`]ile cu activitate complex`, bunurile pot fi inventariate [i \naintea datei de \ncheiere a exerci]iului financiar, cu condi]ia asigur`rii valorific`rii [i cuprinderii rezultatelor inventarierii \n situa]iile financiare anuale \ntocmite pentru exerci]iul financiar respectiv.

ATEN}IE!Entit`]ile care, potrivit legii contabilit`]ii, au stabilit exerci]iul financiar diferit de anul calendaristic organizeaz` [i efectueaz` inventarierea anual` astfel \nct rezultatele acesteia s` fie cuprinse \n situa]iile financiare \ntocmite pentru exerci]iul financiar stabilit. |n situa]ia inventarierii unor gestiuni pe parcursul anului, \n registrul-inventar se cuprinde valoarea stocurilor faptice inventariate [i \nscrise \n listele de inventariere actualizate cu intr`rile [i ie[irile de bunuri din perioada cuprins` \ntre data inventarierii [i data \ncheierii exerci]iului financiar.

6) Reguli cuprinse \n procedura de inventariereG

Comisia de inventariere

Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii se efectueaz` de c`tre comisii de inventariere, numite prin decizie scris`, emis` de c`tre conducerea unit`]ii. |n decizia de numire se men]ioneaz` \n mod obligatoriu componen]a comisiei (numele pre[edintelui [i membrilor comisiei), modul de efectuare a inventarierii, metoda de inventariere utilizat`, gestiunea supus` inventarierii, data de \ncepere [i de terminare a opera]iunilor.

RENTROP & STRATON

35

www.monografii.ro

La entit`]ile al c`ror num`r de salaria]i este redus, inventarierea poate fi efectuat` de c`tre o singur` persoan`. |n aceast` situa]ie, r`spunderea pentru corectitudinea inventarierii revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obliga]ia gestion`rii entit`]ii respective. Comisiile de inventariere sunt coordonate, acolo unde este cazul, de c`tre comisia central`, numit` prin decizie scris`. Comisia central` de inventariere are sarcina s` organizeze, s` instruiasc`, s` supravegheze [i s` controleze modul de efectuare a opera]iunilor de inventariere.

ATEN}IE!Comisia central` de inventariere r`spunde de efectuarea tuturor lucr`rilor de inventariere, potrivit prevederilor legale.G

Componen]a comisiei

Pentru desf`[urarea \n bune condi]ii a opera]iunilor de inventariere, \n comisiile de inventariere vor fi numite persoane cu preg`tire corespunz`toare economic` [i tehnic`, care s` asigure efectuarea corect` [i la timp a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii, inclusiv evaluarea lor conform reglement`rilor contabile aplicabile.G

Externalizarea inventarierii

Inventarierea [i evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii se pot efectua att cu salaria]i proprii, ct [i pe baz` de contracte de prest`ri de servicii \ncheiate cu persoane juridice sau fizice cu preg`tire corespunz`toare.G

Pot participa contabilii la inventariere?

Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii, contabilii care ]in eviden]a gestiunii respective, [i nici auditorii interni sau statutari. Membrii comisiilor de inventariere nu pot fi \nlocui]i dect \n cazuri bine justificate [i numai prin decizie scris`, emis` de c`tre cei care i-au numit. |n condi]iile \n care entit`]ile nu au niciun salariat care s` poat` efectua opera]iunea de inventariere, aceasta se efectueaz` de administratori. |n vederea bunei desf`[ur`ri a opera]iunilor de inventariere, administratorii, ordonatorii de credite sau alte persoane care au obliga]ia gestion`rii entit`]ii trebuie s` ia m`suri pentru crearea condi]iilor corespunz`toare de lucru comisiei de inventariere.G

Arhivarea documentelor

Documentele \ntocmite de comisia de inventariere r`mn \n cadrul gestiunii inventariate \n locuri special amenajate (de exemplu: fi[ete, casete, dulapuri), \ncuiate [i sigilate. Pre[edintele comisiei de inventariere r`spunde de opera]iunea de sigilare.G

Afi[area programului de inventarierePe toat` durata inventarierii, programul [i perioada inventarierii se afi[eaz` la loc vizibil.

G

Alte aspecte

Toate bunurile ce se inventariaz` se \nscriu \n listele de inventariere, care trebuie s` se \ntocmeasc` pe locuri de depozitare, pe gestiuni [i pe categorii de bunuri. Bunurile existente \n entitate [i apar]innd altor entit`]i (\nchiriate, \n leasing, \n concesiune, \n administrare, \n custodie, primite \n vederea vnz`rii \n regim de consigna]ie, spre prelucrare etc.) se inventariaz` [i se \nscriu \n liste de36

7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

inventariere distincte. Listele de inventariere pentru aceste bunuri trebuie s` con]in` informa]ii cu privire la num`rul [i data actului de predare-primire [i ale documentului de livrare, precum [i alte informa]ii utile. Listele de inventariere cuprinznd bunurile apar]innd ter]ilor se trimit [i persoanei fizice sau juridice, romne ori str`ine, dup` caz, c`reia \i apar]in bunurile respective, \n termen de 15 zile lucr`toare de la terminarea inventarierii, urmnd ca proprietarul bunurilor s` comunice eventualele nepotriviri \n termen de 5 zile lucr`toare de la primirea sesiz`rii.

7) Informa]ii referitoare la disponibilit=]ile b=ne[tiDisponibilit`]ile aflate \n conturi la b`nci sau la unit`]ile Trezoreriei Statului se inventariaz` prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea cu cele din contabilitatea entit`]ii. |n acest scop, extrasele de cont din ziua de 31 decembrie sau din ultima zi bancar`, puse la dispozi]ie de institu]iile de credit [i unit`]ile Trezoreriei Statului, vor purta [tampila oficial` a acestora. |n cazul entit`]ilor care, potrivit prevederilor Legii contabilit`]ii nr. 82/1991, republicat`, au optat pentru un exerci]iu diferit de anul calendaristic, sunt avute \n vedere informa]iile aferente ultimei zile a exerci]iului financiar astfel ales. Disponibilit`]ile \n lei [i \n valut` din casieria entit`]ii se inventariaz` \n ultima zi lucr`toare a exerci]iului financiar, dup` \nregistrarea tuturor opera]iunilor de \ncas`ri [i pl`]i privind exerci]iului respectiv, confruntndu-se soldurile din registrul de cas` cu monetarul [i cu cele din contabilitate. Pentru toate celelalte elemente de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii, cu ocazia inventarierii se verific` realitatea soldurilor conturilor respective, iar pentru cele aflate la ter]i se fac cereri de confirmare, care se vor ata[a la listele respective dup` primirea confirm`rii.

8) Despre listele de inventariereListele de inventariere se semneaz` pe fiecare fil` de c`tre pre[edintele [i membrii comisiei de inventariere, de c`tre gestionar, precum [i de c`tre speciali[ti solicita]i de c`tre pre[edintele comisiei de inventariere pentru participarea la identificarea bunurilor inventariate. |n cazul gestiunilor colective (cu mai mul]i gestionari), listele de inventariere se semneaz` de c`tre to]i gestionarii, iar \n cazul pred`rii-primirii gestiunii, acestea se semneaz` att de c`tre gestionarul pred`tor, ct [i de c`tre cel primitor. Completarea listelor de inventariere se efectueaz` fie folosind sistemul informatic de prelucrare automat` a datelor, fie prin \nscrierea elementelor de active identificate, f`r` spa]ii libere [i f`r` [ters`turi, conform procedurilor interne aprobate.

9) Despre procesul-verbal finalRezultatele inventarierii se \nscriu de c`tre comisia de inventariere \ntr-un proces-verbal. Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie s` con]in`, \n principal urm`toarele elemente: data \ntocmirii, numele [i prenumele membrilor comisiei de inventariere; G num`rul [i data deciziei de numire a comisiei de inventariere; G gestiunea/gestiunile inventariat`/inventariate, data \nceperii [i termin`rii opera]iunii de inventariere, rezultatele inventarierii; G concluziile [i propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor [i ale lipsurilor constatate [i persoanele vinovate, precum [i propuneri de m`suri \n leg`tur` cu acestea; G volumul stocurilor depreciate, f`r` mi[care, cu mi[care lent`, greu vandabile, f`r` desfacere asigurat` [i propuneri de m`suri \n vederea reintegr`rii lor \n circuitul economic; G propuneri de scoatere din func]iune a imobiliz`rilor corporale, respectiv din eviden]` a imobiliz`rilor necorporale, propuneri de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar [i declasare sau casare a unor stocuri; G constat`ri privind p`strarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integrit`]ii bunurilor din gestiune, precum [i alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate.G RENTROP & STRATON 37

www.monografii.ro

ATEN}IE!Propunerile cuprinse \n procesul-verbal al comisiei de inventariere se prezint` \n termen de 7 zile lucr`toare de la data \ncheierii opera]iunilor de inventariere, administratorului, ordonatorului de credite sau persoanei responsabile cu gestiunea entit`]ii. Acesta, cu avizul conduc`torului compartimentului financiar-contabil [i al conduc`torului compartimentului juridic, decide asupra solu]ion`rii propunerilor f`cute, cu respectarea dispozi]iilor legale.

10) Despre registrul-inventarRegistrul-inventar (cod 14-1-2) este un document contabil obligatoriu \n care se \nscriu rezultatele inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii, grupate dup` natura lor, conform posturilor din bilan]. Elementele de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii, \nscrise \n registrul-inventar au la baz` listele de inventariere, procesele-verbale de inventariere [i situa]iile analitice, dup` caz, care justific` con]inutul fiec`rui element (post) din bilan]. |n cazul \n care inventarierea are loc pe parcursul anului, datele rezultate din opera]iunea de inventariere se actualizeaz` cu intr`rile sau ie[irile din perioada cuprins` \ntre data inventarierii [i data \ncheierii exrci]iului financiar, datele actualizate fiind apoi cuprinse \n registrul-inventar.

ATEN}IE!Opera]iunea de actualizare a datelor rezultate din inventariere se va efectua astfel \nct la sfr[itul exerci]iului financiar s` fie reflectat` situa]ia real` a elementelor de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii. Completarea registrului-inventar se efectueaz` \n momentul \n care se stabilesc soldurile tuturor conturilor bilan]iere, inclusiv cele aferente impozitului pe profit, [i ajust`rile pentru depreciere sau pierdere de valoare, dup` caz. Registrul-inventar poate fi adaptat \n func]ie de specificul [i necesit`]ile entit`]ilor, cu condi]ia respect`rii con]inutului minim de informa]ii prev`zut pentru acesta. Rezultatele inventarierii trebuie \nregistrate \n eviden]a tehnico-operativ` \n termen de cel mult 7 zile lucr`toare de la data aprob`rii procesului-verbal de inventariere de c`tre administrator, ordonatorul de credite sau persoana responsabil` cu gestiunea entit`]ii.

11) Evaluarea la inventariereEvaluarea, cu ocazia inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii, se face potrivit prevederilor reglement`rilor contabile aplicabile, precum [i a prezentelor norme. Evaluarea se va efectua cu respectarea principiului permanen]ei metodelor, potrivit c`ruia modelele [i regulile de evaluare trebuie men]inute, asigurnd comparabilitatea \n timp a informa]iilor contabile. |n situa]ia constat`rii unor plusuri \n gestiune, bunurile respective se evalueaz` potrivit reglement`rilor contabile aplicabile. |n cazul constat`rii unor lipsuri imputabile \n gestiune, administratorii trebuie s` imput` persoanelor vinovate bunurile lips` la valoarea lor de \nlocuire. Prin valoare de \nlocuire, \n sensul prezentelor norme, se \n]elege costul de achizi]ie al unui bun cu caracteristici [i grad de uzur` similare celui lips` \n gestiune la data constat`rii pagubei, care cuprinde pre]ul de cump`rare practicat pe pia]`, la care se adaug`: G taxele nerecuperabile, inclusiv TVA; G cheltuielile de transport, aprovizionare [i alte cheltuieli; G accesorii necesare pentru punerea \n stare de utilitate sau pentru intrarea \n gestiune a bunului respectiv.38

7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

|n cazul bunurilor constatate lips`, ce urmeaz` a fi imputate, care nu pot fi cump`rate de pe pia]`, valoarea de imputare se stabile[te de c`tre o comisie format` din speciali[ti \n domeniul respectiv.

12) Valoarea de inventarLa stabilirea valorii de inventar a bunurilor se aplic` principiul pruden]ei, potrivit c`ruia se ]ine seama de toate ajust`rile de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare. |n cazul \n care se constat` c` valoarea de inventar este mai mare dect valoarea cu care acesta este eviden]iat \n contabilitate, \n listele de inventariere se \nscriu valorile din contabilitate. |n cazul \n care valoarea de inventar a bunurilor este mai mic` dect valoarea din contabilitate, \n listele de inventariere se \nscrie valoarea de inventar.

13) Reflectarea \n contabilitate a rezultatelor inventarieriiRezultatele inventarierii se \nregistreaz` \n contabilitate potrivit prevederilor Legii contabilit`]ii nr. 82/1991, republicat`, [i \n conformitate cu reglement`rile contabile aplicabile. Pe baza registrului-inventar [i a balan]ei de verificare \ntocmite la finele exerci]iului financiar se \ntocme[te bilan]ul, parte component` a situa]iilor financiare anuale, ale c`rui posturi trebuie s` corespund` cu datele \nregistrate \n contabilitate, puse de acord cu situa]ia real` a elementelor de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii, stabilit` pe baza inventarului.

RENTROP & STRATON

39

www.monografii.ro

Opera]iuni contabile specifice activit`]ilor din domeniul agricol|n ultima perioad`, tot mai multe societ`]i \[i desf`[oar` activitatea \n domeniul agricol. La reflectarea \n contabilitate sunt utilizate acelea[i reglement`ri contabile aplicabile agen]ilor economici, aprobate prin O.M.F.P. nr. 1.752/2005 privind Reglement`ri contabile conforme cu directivele europene. Opera]iunile specifice sectorului agrar presupun apelarea la ra]ionamente profesionale de a[a natur` \nct reflectarea \n contabilitate s` se fac` conform con]inutului economic al tranzac]iilor efectuate [i s` nu se \ncalce prevederile reglement`rilor contabile, general aplicabile. |n continuare, prezent`m scurte monografii contabile specifice opera]iunilor din domeniul agricol, cum ar fi:

expert contabil Elena Radu

Monografii [i cazuri practice

1. Reflectarea \n contabilitate a opera]iunilor privind intrarea de animaleG Se

achizi]ioneaz` animale \n viu pentru produc]ie [i reproduc]ie, astfel: \n valoare de

600.000 lei, TVA 19%, de la alte ferme de profil

% 361 Animale [i p`s`ri 4426 TVA deductibil`

=

401 Furnizori

714.000 600.000 114.000

\n valoare de 300.000 lei, de la persoane fizice (scutite de TVA) lei, pentru care plata se face din avansuri

361 Animale [i p`s`ri

=

542 300.000 Avansuri de trezorerie

G Asocia]ii aporteaz`

\n natur` cu animale \n valoare de 10.000 lei = 456 10.000 Decont`ri cu ac]ionarii/ asocia]ii privind capitalul

361 Animale [i p`s`ri

40

7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

G Se achizi]ioneaz` f`r` factur` de la alte unit`]i de profil (pe baz` de borderou [i documente

care atest` predarea-primirea), animale \n valoare de 20.000 lei la pre]ul f`r` TVA. Ulterior achizi]iei se va \ntocmi [i factura. % 361 Animale [i p`s`ri 4428 TVA neexigibil` = 408 Furnizori facturi nesosite 23.800 20.000 3.800

La sosirea facturii se face \nregistrarea:

408 Furnizori facturi nesosite

=

401 Furnizori

23.800

4426 TVA deductibil`

=

4428 TVA neexigibil`

3.800

G Se achizi]ioneaz` animale prin dona]ie \n valoare de 1.000 lei.

361 Animale [i p`s`ri

=

7582 Venituri din dona]ii [i subven]ii primite

1.000

G

La inventariere se constat` animale plus la inventar \n valoare de 500 lei, astfel: din produc]ie proprie

361 Animale [i p`s`ri

=

711 Varia]ia stocurilor

500

provenite din achizi]ii

361 Animale [i p`s`ri

=

758 Alte venituri din exploatare

300

2. Reflectarea \n contabilitate a opera]iunilor privind ie[irea de animale |n vederea prelucr`rii la ter]i se transmit