of 18 /18
7 L ANGKAH M ENDIDIK A NAK S OLAT

7 Langkah Mendidik Anak Solat

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kaedah mendidik anak menunaikan solat sejak kecil sehingga ke akhir hayatnya.

Text of 7 Langkah Mendidik Anak Solat

 • 7 LANGKAH MENDIDIK ANAK SOLAT

 • KEPENTINGAN SOLATKEPENTINGAN SOLAT

  Solat adalah tiang agama,barang siapaSo at ada a t a g aga a, ba a g s apamendirikannya maka dia mendirikan agama.Danbarangsiapa yangmeninggalkannya maka dia telahmeruntuhkan agamameruntuhkan agama.

  Sekiranya terdapat amalan yanglebih afdhal daripadaiman dan solat maka sudah tentu para malaikat akaniman dan solat,maka sudah tentu para malaikat akandiperintahkan untuk melakukan amalan tersebut.Oleh sebab kerana solat adalah amalan yangpalingafdhal selepas iman maka ada malaikat yangafdhal selepas iman,maka ada malaikat yangditugaskan untuk rukuk dan sujud sepanjang masasehingga ke hari kiamat.

 • ISI KANDUNGANISI KANDUNGAN

  1.Wujudkan SuasanaMengutamakan Solatj g

  2.Ceritakan Kelebihan Solat Lagi dan Lagi

  3.Atur Jadual Rumah Mengikut Waktu Solat

  4.Meluangkan Masa Beramal Selepas Solat

  5.Doa

  6. Ajak Anak Bersolat

  7.Didik Anak Ajak Orang LainSolat

 • 1. WUJUDKAN SUASANA MENGUTAMAKAN SOLAT

  Solat di Awal Waktu Semasa ditimpa musibah..

  Apabila azanberkumandang,ibu dan

  p

  Bersegera memohonpertolongan dari Allah

  bapa segera meninggalkankerja masingmasing danbergegas untuk

  ik l

  melalui solat hajat 2rakaat.Kemudian,barulahberusaha untuk mencarib ikh imenunaikan solat.

  Bapa segera ke masjiduntuk solat berjemaah

  sebarang ikhtiar.

  Contohnya;semasa anaksakit solat hajat 2 rakaatuntuk solat berjemaah

  Ibu segera berada di ruangyangdikhaskan untuk

  sakit,solat hajat 2rakaatdahulu,kemudian,barulahpergi ke klinik dsb

  y gberibadah di dalam rumah.

 • 1. WUJUDKAN SUASANA MENGUTAMAKAN SOLAT

  Ketahuilah

  1. Perilaku dan tabiat ibubapa sentiasa diperhatikan olehanakanak.Lebihlebih lagi anakanak kecil.InsyaAllah mereka akan mengikutngikut dan meniruInsyaAllah,mereka akan mengikut ngikut dan meniruibu bapanya bersolat satu hari nanti.

  2. Bayangkan!Sejak dari bayi lagi,5kalisetiap hari,k lih bi ib b kmereka melihat tabiat ibubapa mereka yangsangat

  sangat mementingkan solat.InsyaAllah,apabilamencapai umur 5,6,7tahun,dia akan menunaikansolat sebaik sahaja mendengar azan, tanpa disuruhsolat sebaik sahaja mendengar azan,tanpa disuruhInsyaAllah,suasana seperti ini akan menjadi sebabanakanak kita mendapat hidayah daripada Allah

  t k ik l tuntuk menunaikan solat.

 • 2. CERITAKAN KELEBIHANSOLAT LAGI DAN LAGI..

  Ceritakan Kelebihan OrangyangMenjaga Solatkepada anak anak

  Kisah Kejayaan Orangorang yangMenjaga Solat

  kepada anakanak

  Orang yangjaga solat,Allahakan jaga dia...

  Pertolongan Allahsangatdekat kepada orangorangyangmenjaga solat dan

  Orang yangjaga solat,syaitan akan takut padadia

  meminta bantuandaripadaNya melaluiperantaraan solat.

  dia..

  Orang yangjaga solat,Allahjanji akan masukkan ke

  Ceritakanlah kisahkisahsolat Rasulullah saw,sahabatsahabat r.ahum

  dalam syurga..

  Orang yangjaga solat,adalah orang yang berjaya

  dan kanakkanak di zamanmereka,yangtelah dapatmenarik bantuan daripadaAllah swt secara tunaiadalah orang yangberjaya.

  Dll.Allahswt secara tunai.

 • 2. CERITAKAN KELEBIHANSOLAT LAGI DAN LAGI..

  Ceritakan kelebihankelebihan ini sejak anak berada didalam kandungan lagi,atau sejak ia lahir.Perkara inilebih mudah dilakukan apabila hidupnya majlis talim dirumah kita.

  Cerita seperti ini jika dikatakan berulangulang kali,insyaAllah,akan meningkatkan iman &keyakinan kitadan anakanak kita kepada janjijanji Allahswt.

  Apabila anak sudah boleh menyusun perkataan,rangsang dia untuk menceritakan kelebihankelebihansolat melalui soal jawab,permainan,cerita,dsb.

  Terus ceritakan dan beri anak peluang untuk ceritakankelebihan solat lagi dan lagi sampai mati.InsyaAllah,diaakan istiqamah menjaga solatnya sehingga akhirq j g y gghayatnya.

 • 3. ATUR JADUAL RUMAHMENGIKUT WAKTU SOLAT

  Semua aktiviti rumah disusun mengikut waktu solat,bukan waktu solat mengikut waktu aktiviti rumah.

  Contohnya;Azanzohor pada jam1tengahari.Jadi,makan tengahari mestilah dijadualkan paling lewatmakan tengahari mestilah dijadualkan palinglewatpada jam12.30tengahari.Jika tidak sempat,makantengahari perlulah dibuat selepas solat zohor.

  P l k di kk b i i Perlunya untuk diperuntukkan masa bagi persiapansolat,10minit sebelum azan.

  Apabila anakanak sudah terbiasa dengan jadual ini Apabila anak anak sudah terbiasa dengan jadual inisejak kecil lagi,otak mereka akan menerima mesejbahawa Solat itu sangat penting,sebab itu ia perludiutamakan dalam apa sahaja keadaan.

 • 3. ATUR JADUAL RUMAHMENGIKUT WAKTU SOLAT

  Contoh Jadual Harian Anakanak:

  Subuh:5.58pagi#Zohor:1.20tghri#Asar:4.40ptg#Maghrib:7.20mlm#Isya:8.29mlmp g g p g g y

 • 4.MELUANGKAN MASABERAMAL SELEPAS SOLAT

  Biasakan diri kita untuk meluangkan masa melakukanamalan selepas waktu solat.InsyaAllah,anakanakakan menirunya.

  Antara kelebihannya; malaikatmalaikat akan Antara kelebihannya;malaikat malaikat akanmendoakan keampunan untuk orang yangberamalselepas solat sehingga dia bangun dari tempatduduknya.

  Doa ibubapa yangbanyak mengingati Allahadalahlebih maqbul.

  Antara amalan yangboleh dilakukan seperti;solatsunat,zikir,membaca AlQuran,dakwah,membacakisahkisah sahabat r.humdan sebagainya.

 • 4.MELUANGKAN MASABERAMAL SELEPAS SOLAT

  Contoh Jadual Harian Ibu :

 • 5 DOA5. DOA

  Tanpa hidayah Allah,kita dank ki id k ki k

  Jagalah solat tahajud,k di k i All hanak kita tidak mungkin akan

  dapat mengerjakan solat.Pentingnya untuk kitamemohon hidayah dari Allah

  t k j k ib d h

  kerana di waktu itu Allahswtturun ke langit dunia danmemakbulkan apa sahajapermintaan orang yangb t h j duntuk mengerjakan ibadah.

  Berdoalah selepas solatfardhu atau selepas ibadah(seperti baca Al Quran ikir

  bertahajud.

  Allahswt juga akan berikanlidah yanghikmah kepadamereka yang istiqamah(seperti baca AlQuran,zikir,

  dsb.)kerana pada waktu ituhubungan kita sangat dekatdengan Allah,dan insyaAllahdoa kita akan diqabulkan

  mereka yangistiqamahdalam tahajud.InsyaAllah,anakanak akan mudahmentaati katakataibubapanya yangdoa kita akan diqabulkan. ibubapanya yangmempunyai lidah hikmah.

 • 5 DOA5. DOA

  Doa Nabi Ibrahima.s:

  "Wahai Tuhanku! Jadikanlah daku orang yang mendirikan sembahyang dan demikianlah juga zuriatketurunanku. Wahai Tuhan kami, perkenankanlahketurunanku. Wahai Tuhan kami, perkenankanlahdoa permohonanku.(Ibrahim 14:40)

  *Amalkan doa ini selepas solat fardhu setiap hari sejak hamil sehingga ke akhir hayat.

 • 6 AJAK ANAK BERSOLAT6. AJAK ANAK BERSOLAT

  Anakanak yangberumur 4hi 6 h d h b l h

  Sekiranya mereka menerimaj k b b ikhingga 6tahun sudah boleh

  diajak untuk solat berjemaahbersama ibu di rumah.

  P ik j k dib

  ajakan tersebut,berikanpelukan dan ciuman.Selepas sahaja solat,ciumsekali lagi dan katakanb h j Pastikan ajakannya dibuat

  dengan hikmah dan kasihsayang. Pujuk rayu dan berigalakan kepada merekadengan menceritakan

  bahawa semua ganjaranyangAllahjanjikan ,sudahpundiperolehi.InsyaAllah

  Anak anak akan muladengan menceritakanganjaranganjaran yangdijanjikan Allah.

  Banyakkan cerita kelebihan

  Anakanak akan mulamenghafal bacaaan dalamsolat sedikit demi sedikitdalam usia ini.

  Banyakkan cerita kelebihansolat, kurangkan cerita azabmeninggalkan solat.

  Walaubagaimana pun,sekiranya mereka enggansolat selepas dipujuk rayu,biarkan dahulu Di waktubiarkan dahulu.Diwaktuyanglain,ajak lagi.Cubaajak lagi dan lagi..

 • 6 AJAK ANAK BERSOLAT6. AJAK ANAK BERSOLAT

  Apabila anak berusia 7h ik di d h

  Anak lelaki haruslah dilatihk l b j htahun,pastikan dia sudah

  punmenghafal bacaandalam solat,dan berusahauntuk menunaikan solat 5

  kt ti h i

  untuk solat berjemaah 5waktu di masjid.Tetapi,sebelum anakanak dibawake masjid,pastikan merekad h dib it h t twaktu setiap hari.

  Sekiranya anak enggan,peringatan yangtegas harusdiberikan kepadanya

  sudah diberitahu tentangadabadab di masjid,danmereka mampu untukmengikuti adabadab dimasjiddiberikan kepadanya.

  InsyaAllah anak yangtelahdibesarkan dengan suasanaibadah sejak daripada bayi

  masjid.

  Jika dia mengganggujemaah,beerti dia belumbersedia untuk ke masjidibadahsejak daripada bayi

  lagi,akan mudah untukmenjaga solat 5waktu tanpaperlu disuruh

  bersedia untuk ke masjid.Sebaiknya dia bersolatsecara berjemaah bersamaibunya dahulu di rumah .

 • 6 AJAK ANAK BERSOLAT6. AJAK ANAK BERSOLAT

  Pada umur 10tahun, seharusnya anakanak telah punberdisiplindalam menunaikan solat 5waktu.Mereka solat di awal waktu,dan solat berjemaah di masjid bagi anak lelaki.

  Sekiranya anakanak enggan bersolat pada usia ini, hendaklah Sekiranya anak anak enggan bersolat pada usia ini,hendaklahdiberikan peringatan dengan tegas menggunakan rotan.

  Jangan mengelak untuk merotan anak sekiranya diameninggalkan solat pada usia ini kerana dibimbangi tabiatnyameninggalkan solat pada usia ini,kerana dibimbangi tabiatnyaakan dibawa sehingga zaman remaja.

  Apabila anak berumur 13tahun ke atas,anakanak sukar untukdirotan lagi.Carayangboleh digunakan ialah,menceritakankepadanya kelebihan solat melalui perbualan peribadi atau didalam majlis talim.Seterusnya,didiklah ia untuk mengajak oranglain bersolat .(Rujuk Langkah 7)lainbersolat .(Rujuk Langkah 7)

 • 7. DIDIK ANAK AJAK ORANGLAIN SOLAT

  Apabila anak kita dididikk j k l i

  Danberuntunglah ibubapaj kuntuk mengajak orang lain

  bersolat,dan diamengamalkannya,makainsyaAllah,anak kita akand t i ti h j

  yangmengajar anaknyaberdakwah,kerana,setiappahala anaknya dan orangyangdidakwahkan oleh

  k k k kdapat istiqamahmenjagasolatnya sehingga ke akhirhayatnya.

  Orang yang mengajak orang

  anaknya,akan masuk kedalam akaun pahalanya.

  Inilah perniagaan yangpalingmenguntungkan Orang yangmengajak orang

  lainmengerjakan solat,nescaya dia akanmendapatpahala solat orang yangdiajaknya

  menguntungkan Setiap pengorbanan di

  dalam dakwah akan menarikHIDAYAH Allah swt kepadadiajaknya. HIDAYAH Allahswt kepadadiri kita,ahli keluarga kitadan seluruh umat di serataalam.

 • Semoga Allahswt mengurniakan kita taufiq danhidayah untuk mengamalkan dan menyampaikan ilmuini kepada orang lain.

  WWW.ANAKKUSOLEH.COMWWW.FACEBOOK.COM/ANAKKUSOLEH