65 P12 Contributors

 • Upload
  bankans

 • View
  821

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/3/2019 65 P12 Contributors

  1/13

  n aibau{{ihq(anj.|ib`

  Anh{wmgu{nwq {n \ib`m 97

  qq` |`{ n i` i emkhm m i " n g

  iewm(m(e(( e h" " bu

  iwkjm*e | mu i*e i gd n

  h

  q

  0jm*e

  i

  n

  {{`" en m" kmm b" e um*um " *enq e b ||ieb|

  o{{b" u | | b { |n e b em

 • 8/3/2019 65 P12 Contributors

  2/13

  n aibau{{ihq(anj.|ib`

  [bqnjmin u e g [*[mg

  |nh e |` m *h ` |" iq cw | m

  n | ebuw em*b |

  ch e n { e|*n(e(((o" i n cm0 ih|{c u

  wb" " | mm n ic em

  h q *d jH e*" n" |{" j m*| i

  m u e e e*n i mmm

 • 8/3/2019 65 P12 Contributors

  3/13

  n aibau{{ihq(anj.|ib`

  | u b b" u |{ e e`u n u u{" mu| n e q n ` u{

  | ibk m |b*| i c * m i" i e c h em

  { | { {[ mn kmmmm | mqu i iuq*e

  iduebc|" icm " m i m" c nq|

  u[e|n" " w m{m

 • 8/3/2019 65 P12 Contributors

  4/13

  n aibau{{ihq(anj.|ib`

  h" n e mc u{`[u i" e |n |i

  jm mqu i | jum u nm(m(( m(( d4

  |{|| em 0 e i {o| n *`" e|

  * i n" b" w{ w0 e n " " hm { |H |`" |`*

  { | g m h{{n " n i

 • 8/3/2019 65 P12 Contributors

  5/13

  n aibau{{ihq(anj.|ib`

  o e |h c i u n { km" m" b" " m

  0 n in

  mc i mh e|n

  | h { m mnn " h {{ *

 • 8/3/2019 65 P12 Contributors

  6/13

  n aibau{{ihq(anj.|ib`

  o h u{q mju*d|n " ei | |" m en " m*" e{

  wium" mo m0 mmh " eb e 0 i n" i k

  mu" d0 e n(((

  n | Kocc|hend n |`n de em ee" | |m | i

  j { e g e mme|

  `[ iq" " {" n m

 • 8/3/2019 65 P12 Contributors

  7/13

  n aibau{{ihq(anj.|ib`

  o h n " i iu i 0 " m e e*|n h" {" h0

  cc u

  |h c* ikm ch " w |{{b" |" m|

  j c e MMQSGJ e qw cim e{ m | {*{ n m*| n n

  n mj e" " e

 • 8/3/2019 65 P12 Contributors

  8/13

  n aibau{{ihq(anj.|ib`

  | im e ib" nc

  c|jud e(( | nm i emjud`n

  | |h| e*{j ||n | " 0u (e( e e((e( e m

  h mqiKm|n emb n " ki n nmK" n" m*{{ |{ u e|

 • 8/3/2019 65 P12 Contributors

  9/13

  n aibau{{ihq(anj.|ib`

  n ejud{ n mhmb* c * |n mccue`n

  n mm e nmn em u en0 " m ien m*im h" em

  |n n

  Giwhibm Qioi mq i awei{mve swm{ew auwweh{b} bmvmhc mh Cuwcinh"

  Oiw}ihi( Oew swm{mhcq oive geeh fei{uwek mh [oe Q{i{eqjih" [oe

  Mhkmih Ex|weqq" ihk KHI*JE( Qoe oiq ibqn swm{{eh fnw qnje

  beikmhc Ijewmaih E*tmheq bm`e \ehq nh Fmwe ihk Jih} Jmkhmco{q

  Qoe weaeh{b} |ugbmqoek oew fmwq{ gnn`" Fmcjeh{q nf Mjicmhi{mnh

  I|iw{ fwnj awei{mve swm{mhc" oew onggmeq mhabuke |imh{mhc ihk

  |on{ncwi|o}(

  Kw( Wi{ihbib Giqu" i \oK mh Eanhnjmaq ihk weqmkeh{ nf Gmwi{m"

  weaeh{b} we{mwek fwnj {oe |nq{ nf Weikew mh Eanhnjmaq ihk

  [eiaoew*mh*aoiwce" Goimwig Cihcub} Anbbece mh @nb`i{i( Oe oiq

  iu{onwek ihk ekm{ek qevewib qaonbiwb} gnn`q nh Eanhnjmaq( Omq

  onggmeq mhabuke Omjibi}ih {we`q ihk ikveh{uwe mh kehqe fnweq{q"

  qmhcmhc {oe qnhcq nf Wigmhkwihi{o [icnwe" ihk ibqn swm{mhc

  {wivebncueq ihk fma{mnh mh Gehcibm ihk Ehcbmqo(

 • 8/3/2019 65 P12 Contributors

  10/13

  n aibau{{ihq(anj.|ib`

  Sombe i ji{oeji{mamih i{ oeiw{" swm{mhc ihk {wihqbi{mhc |nejq mq

  {oe ongg} nf Kw( Iwuhivi Ju`oewdei( Oe siq i |wnfeqqnw nf

  ji{oeji{maq i{ {oe Uhmvewqm{} nf Qnu{o Fbnwmki" ihk mq hns i|wnfeqqnw i{ {oeUhmvewqm{} nf [exiq(

  Mhkwidm{ Qehqiwji mq ih ehcmheew g} |wnfeqqmnh( Oe anhqmkewq

  omjqebf qnamibb} uhfm{" ihk qn q|ehkq jnq{ nf omq {mje g} omq nsh"

  weikmhc gnn`q nw bmq{ehmhc {n juqma( Gu{ soehevew i bm`e*jmhkek

  |ewqnh mq iwnuhk" oe hevew jmqqeq {oe aoihae {n oive i aoi{( Fnw

  ignu{ i }eiw" oe oiq geeh snw`mhc mh Hmcewmi" ihk q{iw{ek

  ehdn}mhc {ehhmq( Sm{o i qnh nf emco{ }eiwq" oe mq beikmhc i oi||mb}

  jiwwmek bmfe( [omq mq omq fmwq{ veh{uwe {n ex|weqq omq {onuco{q mhswm{{eh fnwj mhq{eik nf q|n`eh(If{ew eiwhmhc oew G([eao mh I||bmek Ebea{wnhmaq ihk

  Mhq{wujeh{i{mnh Ehcmheewmhc fwnj Oibkmi Mhq{m{u{e nf [eaohnbnc}"

  Qonujm`i Cihcubm mq hns snw`mhc i{ Anchmtih{ [eaohnbncmeq( Qoe

  |uwqueq {ehhmq iq i ongg}( Mh ikkm{mnh" qoe fmhkq {mje {n swm{e

  |nejq ihk iw{mabeq fnw viwmnuq segtmheq(

  e id" uiw" i" " {" eidk" |*" i e o

 • 8/3/2019 65 P12 Contributors

  11/13

  n aibau{{ihq(anj.|ib`

  " em mn mhe m q m{ e m* mm |m | e gn

  iq cn em" d

  n d` mqq mqu{m n"mihemwem | uw

  n

  If{ew i aiweew fubb nf ex|ewmehaeq i{ {oe Mhkmih Imw Fnwae" @ujiw

  Qnj oiq q{iw{ek {i`mhc u| swm{mhc qewmnuqb}( Oe bm`eq swm{mhc

  q{nwmeq ihk iw{mabeq" mh gn{o Ehcbmqo ihk Gehcibm( Omq snw` oiq

  geeh |ugbmqoek mh viwmnuq jicitmheq(

  \wigmw Conqe mq i we|u{ek gbnccew son fnuhk jeh{mnh mh {oe

  Bmjai Gnn` nf Weanwkq 7

 • 8/3/2019 65 P12 Contributors

  12/13

  n aibau{{ihq(anj.|ib`

  iwc eh"

  { { ib ` | e(e( m*e |n mmo" n em |

  " " e {n |m" m{n " ibb

  \iw{oiqiwi{om Jm{wi q|eh{ omq aombkonnk ihk }nu{o mh @nb`i{i

  somao oe bm`eq {n wefew {n iq {oe Am{} nf Dn}( Gu{ oe oik {n

  eveh{uibb} jnve nu{ nf omq keiw am{}" ihk auwweh{b} oe mq snw`mhc

  mh {oe UQI" iq i qnf{siwe ehcmheew( Sombe isi} fwnj {oe nffmae"

  oe mhkubceq mh [icnweq |nejq ihk qnhcq( Jw( Jm{wi oiq swm{{eh"

  ia{ek mh ihk kmwea{ek jih} |bi}q fnw viwmnuq Gehcibm qname{meq mh

  UQI( Iq sm{o jnq{ n{oew anj|i{wmn{q" oe fmhkq awma`e{ {n ge omq

  fivnwm{e q|nw{(

 • 8/3/2019 65 P12 Contributors

  13/13

  [mw{oih`iw Conqo mq ih iqqmq{ih{ \wnfeqqnw mh \o}qmnbnc}( Sombe i

  weqmkeh{ nf @nb`i{i" oe mq i{ |weqeh{ snw`mhc mh Jihm|ib Anbbece nf

  Jekmaib Qamehaeq" \n`oiwi" He|ib( Omq iwei nf mh{eweq{ mq mh

  Naau|i{mnhib ewcnhnjmaq( Iq i ongg}" oe bm`eq {wivebmhc ihk

  |on{ncwi|o}(

  jm*e mu i ` c|| e u d*" " u m u{i*u m| e{