of 40 /40
8/6/2019 6.4. Distribucija http://slidepdf.com/reader/full/64-distribucija 1/40 SVEUČILIŠTE U SPLITU POMORSKI FAKULTET SPLIT POMORSKE TEHNOLOGIJE JAHTA I MARINA DISTRIBUCIJA Kolegij: Marketinško upravljanje Profesor: Mr. Sc. Eli Marušić Studenti: Goran Đolonga, Petar Petković Split, 2010.

6.4. Distribucija

Embed Size (px)

Text of 6.4. Distribucija

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  1/40

  SVEUILITE U SPLITU

  POMORSKI FAKULTET SPLITPOMORSKE TEHNOLOGIJE JAHTA I MARINA

  DISTRIBUCIJA

  Kolegij: Marketinko upravljanje

  Profesor: Mr. Sc. Eli MaruiStudenti: Goran olonga, Petar Petkovi

  Split, 2010.

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  2/40

  Uvod

  Distribucija - etvrti element marketinkog miksa

  U njemu se razmatra put, tj. kanalkojim proizvodi ili usluge prolazekako bi stigli do mjestakonane potronje, odnosno potroaa

  Taj put se obino sastoji od veeg ili manjeg brojaposrednikaOdluke vezane uz kanal distribucije nije mogue lako ibrzo mijenjati kao npr. cijenu proizvoda

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  3/40

  Poduzee koristi posrednike zbog jednog ili vierazloga:

  Posrednici uravnoteuju asortiman izmeu proizvoaevaasortimana i asortimana koji kupac eli

  Posrednici se brinu za naplatu

  Mnogi proizvoai ne posjeduju resurse kako bi mogli obavljati

  prodaju izravno ili im se ona ne isplati

  Poslovanje putem posrednika omoguava poduzee da sespecijaliziraju i razvijaju svoje osnovne djelatnosti

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  4/40

  Posrednici se brinu za skladitenje,transport i dostavu proizvoda

  Posrednici financiraju zalihe,preuzimaju vlasnitvo i rizik nadproizvodima

  Posrednici poznaju trite i imaju razvijene odnose s kupcima

  Posrednici su specijalizirani za posao koji obavljaju, koriste seekonomijom obujma u nabavi, prodaji i dostavi, te su takotrokovno uinkovitiji od proizvoaa

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  5/40

  Marketinki kanali

  Postoji vie definicija marketinkih kanala a najprihvaenija jest

  da je to skup organizacija i pojedinaca kojima se proizvod(usluga), koji je krenuo od proizvoaa, dovodi do potroaa

  Funkcije marketinkih kanala su dranje asortimana (zaliha),udovoljavanje potranji (odnosno prodaja), fizika distribucija,postprodajno usluivanje i financijsko zatvaranje ciklusa.

  Funkcije kanala stvaraju odreene tijekove kroz kanal, i ti

  tijekovi imaju razliite pravce.

  Tijekom u marketinkom kanalu oznaavamo skup funkcijakoje odreenim slijedom obavljaju lanovi kanala.

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  6/40

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  7/40

  Vrste, struktura i organizacija marketinkih

  kanala

  Vrste marketinkih kanala

  Proizvoa i konani potroa dio su svakog marketinkogkanala.

  Ovisno o vrsti potroaa razlikujemo kanale koji se oblikuju za

  proizvode konane potronje i one za potrebe poslovnepotronje.

  Poslovnu potronju odlikuje vei iznos (koliinski ivrijednosno) kupnje uz manji broj kupaca dok na tritu

  konane ili iroke potronje postoji veliki broj kupaca s malimiznosima kupnje.

  Prema tome oblikovani su i odgovarajui marketinki kanali:

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  8/40

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  9/40

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  10/40

  Razine marketinkog kanala na tritu

  iroke potronje

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  11/40

  Organizacija marketinkog kanala

  Razlikujemo okomite, vodoravne i hibridne marketinkesustave

  OKOMITI MARKETINKI SUSTAV OMS sastoji se odproizvoaa, veletrgovaca i maloprodaje koji djeluju kao

  jedinstven sustav

  Jedan od lanova kanala vlasnik je ostalih lanova, ima s njimaugovore ili dovoljno snage kako bi osigurao njihovu suradnju

  Razlikujemo tri vrste okomitih marketinkih sustava:

  Korporacijski OMS

  Ugovorni OMS

  Administrativni OMS

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  12/40

  Korporacijski OMS ujedinjuje sve faze , od proizvodnje,fizike distribucije do prodaje pod jedinstvenim vlasnitvom

  Ugovorni OMS sastoji se od nezavisnih organizacija na

  razliitim razinama proizvodnje i distribucije koje se udruujuputem ugovora kako bi postigle veu djelotvornost i ekonomijurazmjera. Postoje tri vrste ugovornog OMS-a:

  Veleprodajno voeni lanci - trgovci na malo koji se dobrovoljno

  svrstavaju pod vodstvo veletrgovca Maloprodajne kooperative - nezavisni trgovci na malo koji se

  udruuju u nabavi a ponekad i proizvodnji

  Franizne organizacije - ugovorni odnos izmeu davateljafranize (proizvoa, veletrgovac) i primatelja franize kojikupuje pravo na koritenje i prodaju davateljeve markeproizvoda ili usluge

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  13/40

  Administrativni OMS koordinacija proizlazi iz injenice da

  jedan lan sustava ima puno veu mo i veliinu od ostalihsudionika. (npr. Proizvoai poznatih marki proizvoda svelikim udjelom na tritu mogu ostvariti utjecaj na lanovemarketinkog kanala)

  VODORAVNI MARKETINKI SUSTAV obiljeava suradnjaorganizacija na istoj razini kanala pod vodstvom jednog odsudionika (npr. Udruivanje meusobnih konkurenata)

  HIBRIDNI MARKETINKI SUSTAV ili multikanalni sustavdistribucije nastaje kad poduzee koristi dva ili viemarketinkih kanala koji ciljaju na jedan ili vie trinihsegmenata

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  14/40

  Svako poduzee oblikuje marketinki kanal prema svojim

  potrebama izborom lanova koji e sudjelovati u kanalu

  Oblikovanje kanala se odvija u etiri koraka:

  Analiza potreba kupca

  Definiranje ciljeva i ogranienja kanala

  Identificiranje glavnih altrenativa

  Vrednovanje alternativa

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  15/40

  Poduzee moe, ovisno o ogranienjima i ciljevima, imati vei

  ili manji broj mogunosti za distribuciju svojih proizvoda

  Ako se radi o velikom broju ili svim posrednicima govorimo ointenzivnoj distribuciji ili pokrivenosti trita

  U sluaju kad je drastino ogranien broj posrednika, radi se oekskluzivnoj distribuciji. Proizvoa zadrava veu kontrolu

  nad razinom usluge koju prua posrednik

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  16/40

  Selektivna distribucija po broju posrednika i pokrivenostitrita se nalazi izmeu ekskluzivne i intenzivne.

  Nju koriste poduzea s poznatom markom proizvoda, koja neele oslabiti vrijednost marke temeljem intenzivne distribucije,te nova poduzea koja nemaju dovoljno sredstava kako biostvarila intenzivnu pokrivenost trita

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  17/40

  DINAMIKA MARKETINKOG KANALA Razmotrit emo kako se unutar sustava odvija vodstvo,

  suradnja i sukob

  Vodstvo unutar kanala je rezultat moi koju jedan od lanova(veletrgovac, proizvoa, maloprodava) ima nad ostalimlanovima kanala.

  Suradnja u kanalu pretpostavka je djelotvornoga kanala.Suradnjom u kanalu se stvara uspjean kanal koji ostvarivanjemsvojih ciljeva ostvaruje i pojedinane ciljeve svojih lanova

  Sukob u kanalu moemo opisati kao situaciju u kojoj jedan odlanova kanala smatra da ga drugi lan svojim ponaanjem

  onemoguava ili ograniava u ostvarivanju ciljeva.

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  18/40

  Uzroci sukoba u kanalu mogu biti:

  Razlike u ciljevima izmeu lanova ciljevi koji nisu identini

  ciljevima ostalih lanova

  Populacija koju lan zasluuje vjeno pitanje meu lanovimakanala koji su iji kupci

  Pitanja prodajnih podruja elja za to veim intenzitetompokrivenosti trita te elja za to veim prodajnim podrujimana kojima posluju

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  19/40

  Podjela kanala u radu radi se o razini marketinke podrkekoju prua dobavlja i veliina vrijednosti koju dodaju ostalilanovi

  Razliite percepcije stvarnosti razliiti lanovi kanala suskloni iz svoje perspektive tumaiti iste dogaaje na razliitenaine

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  20/40

  Stvaranje konkurentske prednosti putem

  marketinkih kanala

  Konkurentska prednost poduzea moe se opisati kao

  sposobnost poduzea da na jedan ili vie naina stvara dodatnuvrijednost koju konkurenti ne mogu, ili ne ele stvoriti

  Za poduzee je najvanije shvatiti kako se oblikovanjem iorganizacijom marketinkih kanala moe stvoriti konkurentskaprednost

  Stvaranje konkurentske prednosti je dugotrajan proces jer nijelako pronai kvalitetne lanove kanala, obuiti ih, motivirati ioptimalno postaviti cijeli sustav

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  21/40

  TRENDOVI U RAZVOJU MARKETINKIH

  KANALA

  INTERNET kao marketinki kanal najbre rastui marketinkikanal

  Prednosti: mali troak po transakciji, globalna pokrivenosttrita, laka kontrola i upravljanje kanalom

  Nedostaci: trokovi prijevoza, loa pokrivenost trita unerazvijenim zemljama u odreenim demografskim skupinama

  Vano je naglasiti da mnogi potroai koriste mobilne telefoneza usluge plaanja ili dobivanja raznih informacija

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  22/40

  Marketinki kanali za usluge

  Usluga se distribuira tijekom pruanja, pa su kanali u pravilukrai

  Usluga je neopipljiva i ne moe se prenositi putem posrednikakroz kanal

  Usluge i njihovi pruatelji dolaze kod korisnika ili on odlazi namjesto njihova pruanja

  Mogue se koristiti razliitim kanalima i stvarati franize, alisamo odvijanje usluge obiljeavat e istovremenost pruanja ikoritenja

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  23/40

  Reverzni kanali distribucije

  To je proces konstantnog povrata proizvoda ili ambalae kakobi se izbjeglo dodatno oneiavanje okolia ili ostvario nekidrugi cilj

  Dodatno se poveavaju zadaci lanova kanala jer postaju

  odgovorni za proizvode i nakon to su prodani te su ihpotroai odbacili

  Kroz reverzni kanal proizvodi se kreu od kupca premaproizvoau kanalom distribucije

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  24/40

  Prednosti poveana kontrola nad distributivnom funkcijom,smanjenje trokova ambalae na dugi rok i poboljanje imageapoduzea

  Nedostaci trokovi proizvodnje, trokovi recikliranjamaterijala i trokovi distributivnog kanala u svojoj funkcijiunazad

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  25/40

  MALOPRODAJNO POSLOVANJE

  Maloprodaja u prodavaonici

  Prodavaonice predstavljaju prevladavajui oblik trgovine na malo

  Glavne vrste prodajnih objekata su:

  Konvencionalne (obine) prodavaonice

  Supermarketi Superprodavaonice i hipermarketi Robne kue Specijalizirane prodavaonice Diskontne prodavaonice Prodavaonice ispod cijene Kataloki izlobeni saloni Trnice Kiosci

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  26/40

  Konvencionalne prodavaonice manje prodavaonice smjeteneu naseljenim kvartovima, njihov asortiman su uglavnomprehrambeni, visoko obrtajni proizvodi te neto vie mare icijene

  Supermarketi imaju vei prodajni prostor, obiljeavaju ih veairina i dubina asortimana koja se sastoji od 2/3 prehrambenihproizvoda i 1/3 neprehrambenih proizvoda za kuanstvo,funkcioniraju na principu samoposluivanja

  Superprodavaonice velika irina asortimana, nude jeftinije,diskontne cijene, imaju manje zaposlenih te esto izlauproizvode u komercijalnim ili transportnim pakiranjima

  Hipermarketi posebno velike superprodavaonice, osimprehrambenih na policama se nalaze i neprehrambeniproizvodi poput odjee, bijele tehnike, namjetaja i sl.

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  27/40

  Robne kue asortiman se sastoji od nekoliko linija proizvodaorganiziranim u odjele, obino su smjetene u centru grada tj.Naselja

  Specijalizirane prodavaonice dre jednu ili manji brojkomplementarnih linija proizvoda (cipele, odjea, knjiare...)

  Diskontne prodavaonice prodaju standardne proizvode po

  snienim cijenama, rade s manjom marom, pozornost sepridaje prodanom volumenu i obrtaju proizvoda

  Prodavaonice ispod cijene prodaju artikle po cijenama

  niim od diskontnih, esto je rije o neprodanim zalihama iliproizvodima s grekom

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  28/40

  Kataloki izlobeni saloni potpora katalokoj prodaji, kupci unjima mogu razgledavati, a esto i preuzeti naruene proizvode

  Trnice tradicionalni nain kupnje na otvorenom, sastoje se

  od otvorenog ili polunatkrivenog prostora unutar kojeg susmjeteni pultovi, nema obveze izdavanja rauna, cijena semoe dogovarati izravno

  Kiosci manji prostor u kojima se prodaja proizvoda na maloobavlja kroz odgovarajui otvor na kiosku, bez ulaska kupca uprodajni prostor

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  29/40

  Maloprodaja izvan prodavaonice

  Tu se ubrajaju sljedee vrste maloprodaje:

  Izravna osobna prodaja organizira se najee u sustavimamrenog marketinga, zahtijeva obuku i motiviranje prodajnogosoblja

  Izravni marketing ukljuuje prodaju putem pote, kataloga,

  telemarketing, TV prodaja i Internet

  Prodaja putem automata u ureajima za samoposluivanje nalaze seizlobeni proizvodi, a ureaji rade na principu ubacivanja kovanica iodabira eljenog artikla

  Nabavni servis omoguuje kupnju veih koliina uz odreenipopust, najee u sklopu velikih sustava poput kola

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  30/40

  Marketinke odluke maloprodaje

  Ovisno o izboru ciljnog trita izvrit e se pozicioniranje uodnosu na irinu asortimana i dodanu vrijednost

  Razvoj uspjenog maloprodajnog miksa ukljuuje odlukevezane uz:

  Asortiman donose se odluke o vrsti proizvoda, dubini i iriniasortimana

  Promociju ukljuuje oglaavanje, publicitet i odnose s

  javnou te unapreenje prodaje

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  31/40

  Lokaciju dostupnost kupcima, prometna povezanost, vrstaobjekta i blizina konkurencije su odrednice o kojima trebavoditi brigu

  Cijene odabir prave razine cijena kritian je kako bi seproizvodi prodali kupcima, razina cijene bit e uvjetovana ikvalitetom usluge prodavaonice

  Prezentaciju prodavaonice ona pomae doarati eljenu

  sliku kupcu

  Osoblje i razina usluge veoma je vaan kontakt izmeu kupcai prodajnog osoblja ak i na kratko, osoblje e pomoi kupcu

  prilikom izbora proizvoda, vaditi proizvode iz pakiranja i sl.

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  32/40

  VELEPRODAJNO POSLOVANJE

  Klasifikacija veleprodaje

  Veleprodajno poslovanje ukljuuje sve aktivnosti povezane sprodajom proizvoda ili usluga za daljnju prodaju ili poslovnokoritenje

  Veletrgovce se obino razvrstava prema preuzimanju vlasnitvanad proizvodima pa tako postoje:

  Veletrgovci koji preuzimaju vlasnitvo nad proizvodima

  Agenti, brokeri i komisionari Filijale i predstavnitva

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  33/40

  Veletrgovci koji preuzimaju vlasnitvo nad proizvodima kupuju proizvode i zatim ih dalje prodaju trgovcima na malo iindustrijskim kupcima

  Podjela: Veletrgovci koji pruaju punu uslugu

  Veletrgovci koji pruaju ogranienu uslugu

  Veletrgovci koji pruaju punu uslugu se opet dijele na:

  Veletrgovce mjeovitim proizvodima (irok asortiman)

  Veletrgovce ogranienih asortimana (velika dubina asortimana)

  Specijalizirani veletrgovci (najui asortiman)

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  34/40

  Veletrgovci koji pruaju ogranienu uslugu se dijele na:

  Plati i nosi (cash & carry) oblik kupnje obino visokoobrtajni artikli, a ciljno trite su im manji trgovci na malo ilimanja poduzea

  Veletrgovci s dostavom funkcija prodaje i dostave, uglavnomogranienog asortimana

  Veletrgovci posrednici dogovaraju prodaju i kupnju ali nestupaju u fiziki posjed proizvoda

  Konsignanti zadravaju vlasnitvo nad proizvodima iako seoni nalaze na policama trgovaca na malo

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  35/40

  Proizvoake zadruge formiraju se za poljoprivredneproizvode, a dobit se rasporeuje lanovima potkraj godine

  Kataloka usluga veletrgovci alju kupcima kataloge s

  ponudom proizvoda a prodanu robu alju potom ili dostavomna adresu kupca

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  36/40

  Agenti, brokeri i kominisionari posrednici koji ne preuzimaju

  vlasnitvo nad proizvodima te imaju smanjen broj funkcija uodnosu na veletrgovce

  Njihov glavni zadatak je spajati ponudu i potranju te za to

  dobivati provizijukoja se obino izraunava kao dogovorenipostotak od vrijednosti prodaje

  Agenti zastupaju jednu ili drugu stranu na dugoronoj osnovite rade na osnovi ugovora

  Brokeri spajaju kupce i prodavae te pomau pri pregovaranju

  Komisionari imaju svojstva agenata uz dodatak stupanja ufiziki posjed proizvoda koje prodaju

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  37/40

  FIZIKA DISTRIBUCIJA

  Obuhvaa irok spektar aktivnosti povezanih s djelotvornom

  isporukom sirovina, dijelova i finalnih proizvoda na eljenamjesta, u eljeno vrijeme i u eljenom stanju

  Obavljati ju moe bilo koji lan marketinkog kanala, odproizvoaa do potroaa

  Cilj fizike distribucije predstavlja svoenje trokova na

  minimum uz zadravanje eljene razine usluge kupaca

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  38/40

  Kljune funkcije fizike distribucije su:

  Odreivanje lokacije i vrste skladinih objekata

  Manipuliranje proizvodima tj. odabir tehnikih sredstava zamanipulaciju (dizalice, viliari..)

  Upravljanje zalihama svrha je odrediti optimalnu razinu

  zaliha, minimalnu razinu zaliha te s tim povezane trokove

  Obrada narudbi tijek informacija i dokumentacije koja pratifiziku distribuciju

  Odabir metoda prijevoza optimalni izbor izmeu obiljejaproizvoda, zemljopisne lokacije, brzine i troka prijevoza

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  39/40

  Zakljuak U distribuciji se razmatra kanal kojim proizvodi ili usluge

  prolaze kako bi stigli do potroaa

  Marketinki kanali su skupine organizacije ukljuenih u procesosiguranja dostupnosti proizvoda ili usluga za potronju ilikoritenje

  U kanalima se razvijaju drutvene interakcije izmeu lanova a

  to su vodstvo, suradnja i sukob Maloprodaja obuhvaa sve aktivnosti ukljuene u prodaju

  proizvoda i usluga za osobnu upotrebu Veleprodaja ukljuuje aktivnosti povezane s prodajom za

  daljnju potronju ili koritenje Fizika distribucija jest isporuka sirovina, dijelova proizvoda i

  gotovih proizvoda, a cilj je svesti trokove na minimum

 • 8/6/2019 6.4. Distribucija

  40/40

  HVALA NA POZORNOSTI!