6.2.3. EGE GRABEN S°STEM°

  • View
    59

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

6.2.3. EGE GRABEN SİSTEMİ. Ege bölgesinin en büyük karakteristiği genel olarak doğu-batı gidişli pek çok graben yapısı içermesidir. Grabenlerle ilgili fay düzlemi çözümleri genellikle kuzey-güney yönlü bir gerilmeyi gösterir (Mc Kenzie, 1972). - PowerPoint PPT Presentation

Text of 6.2.3. EGE GRABEN S°STEM°

Slayt 1NEOTEKTONK
Ege bölgesinin en büyük karakteristii genel olarak dou-bat gidili pek çok graben yaps içermesidir.
NEOTEKTONK
NEOTEKTONK
NEOTEKTONK
NEOTEKTONK
NEOTEKTONK
Marmara denizi ve çevresinde gerilme yönü, bu kesimden geçen KAFZ’nu etkileri nedeniyle kuzeydou-güneybatya, Burdur civarnda ise Anadolu levhasnn güney snrnn olas etkisiyle kuzeybat-güneydouya dönmektedir.
NEOTEKTONK
Bat Anadolu’daki genel gerilme bir elin parmaklarnn açlmasna benzer bir görünüm sunar
NEOTEKTONK
Ege graben sisteminin içindeki grabenlerin kenar faylarnn hemen hemen hepsi, eimleri derinlere doru hzla azalan listrik (kürek) ekilli normal faylardr.
NEOTEKTONK
Ege grabenler bölgesinin oluumundan bu yana %50 orannda bir kuzey-güney genileme geçirdii sonucuna varlmtr(engör,)
Dier bir deyile Ege’de kuzey-güney mesafe Ege graben sisteminin oluumundan bugüne iki katna çkmtr.
NEOTEKTONK
Egedeki gerilme tektonii yerel olarak tipik bir rift volkanizmas içerir.
NEOTEKTONK
Bunun en güzel örnei Kula ve adalar arasnda yaylan Pliyo-Kuvaterner hornblend-olivin alkali bazalt volkanizmasdr.
NEOTEKTONK
NEOTEKTONK
NEOTEKTONK
NEOTEKTONK
NEOTEKTONK
Egede’ki kuzey-güney yönlü gerilme en çok Tortoniyen’e kadar inmekte, ancak grabenlerin bugünkü boyutlarna ulamalar Pliyosen’e hatta Pleyistosen’e kadar çkmaktadr.
NEOTEKTONK
Dewey ve engör (1979) ve engör ve Dewey () Ege graben sisteminin faaliyete geçmesiyle KAFZ’nun olumas arasnda zaman yaknlna dikkat çekerek bu iki yap arasndaki kökensel ilikiye iaret etmilerdir.
NEOTEKTONK
Dewey ve engör modeline göre KAFZ Ganosda bölgesinden itibaren güneybatya dönmektedir.
Ganosda ve Semadirek’te bulunan anormal yükseklikler fayn dönmeye balamas sonucu oluan skmalarn eseridir.
Saros körfezinin hemen batsnda ise fay güneybat-kuzeydou Yunan makaslama zonuna geçer
NEOTEKTONK
Yanal atml sistemin önüne çkan bu engel Bat Anadolu’da dou-bat yönlü bir sktrma dourmutur.
NEOTEKTONK
Bu skma daha önceki orojenik olaylar sonucunda hayli kalnlam olan kta kabuunun kuzey-güney yönlü bindirmelerle kalnlama yerine dou-bat dorultulu normal faylarla kuzey-güney yönünde genilemesine neden olmutur.
NEOTEKTONK
Dier bir deyile dou-bat yönlü skma-kuzey-güney yönlü genileme ile karlanmtr.
Ege’deki gerilme tektonii Anadolu levhasnn daha fazla skp daralamayaca ktasal ortamdan Dou Akdeniz’in okyanusal ortamna iten kinematik sistemin bir parçasdr.
NEOTEKTONK
Ksacas Ege graben sistemi de Dou Anadolu skma bölgesi gibi Avrasya-Arabistan çarpmasnn bir ürünüdür ve hareketin buradan KAFZ ile batya transfer edilmesi sonucu olumutur.
NEOTEKTONK
Bat Anadolu sismik olarak oldukça aktif bir bölgedir ve hzla genilemeye uramaktadr.
K-G yönlü genileme oran ylda 30-40 mm civarndadr (13-170)
Yunanistan, Makedonya, Bulgaristan ve Albaniya’nn bir bölümünü kapsaya Ege genileme bölgesinin bir parçasdr.
NEOTEKTONK
Yaklak dou-bat gidili Edremit, Bakrçay, Kütahya, Simav, Gediz Küçük ve Büyükmenderes ve Gökova grabenlerini kapsar. Dier yaplar ise KKD gidili graben ve horstlardr (Gördes, Demirci, Selendi, Uak, Güre, engör, 1987; Ylmaz ve di., 2000; Nebert, 1960)
NEOTEKTONK