6 ThaiNguyen QA-QC

Embed Size (px)

Text of 6 ThaiNguyen QA-QC

 • 8/19/2019 6 ThaiNguyen QA-QC

  1/33

  Đà Lạt, ngày 04 tháng 10 năm 2013

  TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNGTHÁI NGUYÊN

  QA/QC TRONG QUAN TRẮC M ! TR"#NG T$%! NGU&'N()A! TR* C+A T$ NG$!-M L!'N .$*NG

  ) $!-U C$U N T$! T

 • 8/19/2019 6 ThaiNguyen QA-QC

  2/33

 • 8/19/2019 6 ThaiNguyen QA-QC

  3/33

  Đà Lạt, ngày 04 tháng 10 năm 2013

  Sơ lược lịch ! h"#h $h%#h• Trung tâm Quan trắc và Công nghệ môi trường có tiền thân là T

  quan trắc và phân tích môi trường đư c !" #h$a h%c và công nghệ trường &â' ()ng n*m +,,- v.i m/c ti0u là &â' ()ng trạm quan trắcv1ng 2ông !ắc3

  • 4gà' 56787955:; Trạm đư c nâng c

  ?@ Tài ngu'0n và Aôi trường tBnh T4• 4gà' +-7597955- Trung tâm Quan trắc và !=$ vệ môi trường đư c

  chEc lại và đDi t0n thành Trung tâm Quan trắc môi trường tr)c thChi c/c !=$ vệ môi trường > ?@ Tài ngu'0n và Aôi trường T4

  • 4gà' 597+9795+5; Trung tâm Quan trắc môi trường tiFp t/c đư c #t$àn và đư c đDi t0n thành Trung tâm Quan trắc và Công nghệ trường tr)c thu"c ?@ Tài ngu'0n và Aôi trường T43

  TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNGTHÁI NGUYÊN

 • 8/19/2019 6 ThaiNguyen QA-QC

  4/33

  Đà Lạt, ngày 04 tháng 10 năm 2013

  Ch&c #'#( #h)*+ ,- ch.#h c/0 T12#( $3+ 456• 2$ đạc; quan trắc; phân tích cGc chB ti0u môi trường đ$ đạ

  quan trắc cGc chB ti0u tr$ng lHnh v)c tài ngu'0n nư.c và tàingu'0n #h$Gng I=n3

  • Jh/c v/ giGm IGt; #iKm tra; #iKm I$Gt ô nhiLm môi trường vàtrưng cMu giGm đNnh #O thuPt môi trường th $ '0u cMu

  • 2iều tra; #h=$ IGt; đGnh giG hiện trạng môi trường; đGnh giG đ"ng môi trường tDng h p; () RG$ (iLn RiFn môi trường; đGngiG tGc đ"ng RiFn đDi #hí hPu điều tra; thSng #0; đGnh giG cth=i; t nh h nh ô nhiLm; Iu' th$Gi I) cS môi trường cGc () Gn van t$àn Iinh h%c; R=$ tUn đa (ạng Iinh h%c3

  TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNGTHÁI NGUYÊN

 • 8/19/2019 6 ThaiNguyen QA-QC

  5/33

  Đà Lạt, ngày 04 tháng 10 năm 2013

  Ch&c #'#( #h)*+ ,- ch.#h c/0 T12#( $3+ 476

  • Vâ' ()ng và th)c hiện cGc đề Gn; () Gn; nhiệm v/ về R=$ vệ môtrường; #hắc ph/c; c=i tạ$ c=nh quan môi trường lưu v)c Iông Rô nhiLm; Iu' th$Gi3

  • Th)c hiện cGc (Nch v/ tư v

 • 8/19/2019 6 ThaiNguyen QA-QC

  6/33

  Đà Lạt, ngày 04 tháng 10 năm 2013

  C8 C9U T: CH;C

  > bnh đạ$W có 5+ iGm đSc và 59 Jhó giGm đSc3> CGc phdng chu'0n môn; nghiệp v/ gUm cóW

  1. Phòng kế hoạch

  2. Phòng hành chính- Tổng hợp 3. Phòng nghiệp vụ và đánh giá tác động m i t!"#ng $. Phòng c ng nghệ m i t!"#ng %. T!ạm &'(n t!)c m i t!"#ng* Phòng +'(n t!)c hiện t!"#ng và

  Phòng thí nghiệm Jhdng quan trắc hiện trườngW 58 ngườiJhdng thí nghiệmW +5 người

  TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNGTHÁI NGUYÊN

 • 8/19/2019 6 ThaiNguyen QA-QC

  7/33

  Đà Lạt, ngày 04 tháng 10 năm 2013

  Sơ 2 $? ch&c

  @AN BNH DETRUNG TÂM

  Fh #( hJKch

  T1K+ Q20#$1Lc + )$1ư #(

  Fh #( #(h)*O ,-,% $ lượ#(

  Fh #(C #( #(h*+ ) $1ư #(

  Fh #(H%#h ch.#h

  $?#( hợO

  bnh đạ$ Tham mưu JhSi h p

  TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNGTHÁI NGUYÊN

 • 8/19/2019 6 ThaiNguyen QA-QC

  8/33

  Đà Lạt, ngày 04 tháng 10 năm 2013

  Nh3# l c • TDng IS có :- cGn R"; nhân vi0n3 Tr$ng đó thạc IOW+8 người; đ9, người etr$ng đó có 58 người đang th $ h%c chưZng tr nh ca$ h

  • T

 • 8/19/2019 6 ThaiNguyen QA-QC

  9/33

  Đà Lạt, ngày 04 tháng 10 năm 2013

  • JT4 c a Trung tâm đb đư c công nhPnth $ ?_7 C +8596 to n*m 955:; v.imb IS ? +6:3 Yiện na' đb có hZn65 chB ti0u đư c công nhPn tr$ng môitrường nư.c; #hông #hí; đ

 • 8/19/2019 6 ThaiNguyen QA-QC

  10/33

  Đà Lạt, ngày 04 tháng 10 năm 2013

  N'#( l c $h) $ ị

  • CGc trang thiFt RN ph/c v/ quan trắc môi trường #hG hiện đại đGđư c phân tích hMu hFt cGc chB ti0u về quan trắc môi trườngW

  CJ>A? eJ r#in lm rfC eXi$n &f

  ThiFt RN ? eJ r#in lm rfThiFt RN C>A? eTh rm$fThiFt RN > ? eJ r#in lm rfThiFt RN T_C3ThiFt RN quang phD hu nh quangThiFt RN l

 • 8/19/2019 6 ThaiNguyen QA-QC

  11/33

  Đà Lạt, ngày 04 tháng 10 năm 2013

  M t 56 h7nh 8nh t9:ng th; ?@: T9 ng tBm

  TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNGTHÁI NGUYÊN

  Â Ắ À Ô Ệ Ô Ờ

 • 8/19/2019 6 ThaiNguyen QA-QC

  12/33

  Đà Lạt, ngày 04 tháng 10 năm 2013

  QA QC TRENG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

  VAI TRW CXA TH NGHIỆM IÊN FHWNG VÀHIỆU CHUZN THI[T @\

  TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNGTHÁI NGUYÊN

  Â Ắ À Ô Ệ Ô Ờ

 • 8/19/2019 6 ThaiNguyen QA-QC

  13/33

  Đà Lạt, ngày 04 tháng 10 năm 2013

  QA QC TRENG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

  • !=$ đ=m ch

 • 8/19/2019 6 ThaiNguyen QA-QC

  14/33

  Đà Lạt, ngày 04 tháng 10 năm 2013

  QA/QC t9 ng D :n t9E? mF; t9 Hng D : 5I JK nh 5: (

  QA QC $1J#( hJK$< #( QTMT

  QA QC $1J#($h) $ $ chươ#( $1"#h

  QTMT

  QA/QC t9 ngD :n t9E?

  h; n t9 Hng

  QA QC $1J#(Oh3# $.ch +]2

  $1J#( FTN

  QA QC $1J#(Q2^# l_ ` l)*2,% laO PJ cPJ

  TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNGTHÁI NGUYÊN

  Â Ắ À Ô Ệ Ô ƯỜ

 • 8/19/2019 6 ThaiNguyen QA-QC

  15/33

  Đà Lạt, ngày 04 tháng 10 năm 2013

  QA QC TRENG QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG VÀFHÂN TbCH TRENG FHWNG THb NGHIỆM

  • !T4AT nà' +,7+9795+9 c a !" T4ATvề qu' đNnh việc đ=m R=$ ch

 • 8/19/2019 6 ThaiNguyen QA-QC

  16/33

  Đà Lạt, ngày 04 tháng 10 năm 2013

  QA QC $1J#( 20# $1Lc h)*# $1ư #(* QA:> VGc đNnh vN trí l Yóa ch

 • 8/19/2019 6 ThaiNguyen QA-QC

  17/33

  Đà Lạt, ngày 04 tháng 10 năm 2013

  TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNGTHÁI NGUYÊN

  TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ CÔNG NGHỆMÔI TRƯỜNG

 • 8/19/2019 6 ThaiNguyen QA-QC

  18/33

  Đà Lạt, ngày 04 tháng 10 năm 2013

  QA QC $1J#( Oh #( $h. #(h)*+ 456

  • QA> 4hân vi0n phdng thí nghiệmW Có qu' đNnh rs chEc n*ng; nhiệm v/ tr$ng

  R=n đư c c

  2iều #iện tiện nghi và môi trường R=$ đ=m #hông =nh hư@ng đFn #Ft qu

  nghiệm> CGc mku chu n đb đư c chEng nhPn đK #iKm I$Gt ch

 • 8/19/2019 6 ThaiNguyen QA-QC

  19/33

  Đà Lạt, ngày 04 tháng 10 năm 2013

  QA QC $1J#( Oh #( $h. #(h)*+ 476

  > Tham gia I$ IGnh li0n phdng thí nghiệm và th\ nghiệm thành thạ$ qu' tr phân tích hàng n*m th $ '0u cMu c a cGc thông tư; QC 4 Ran hành c a Tài ngu'0n và Aôi trường

  > Th)c hiện phân tích tr0n cGc tr0n cGc phưZng phGp và thiFt RN #hGc nhav.i cGc chB ti0u đư c công nhPn c= 59 phưZng phGp I\ (/ng đK #iKm tra chx

  > Jhân tích cGc l$ại mku đư c lưu gi ecdn đGp Eng đư c thời gian th $đNnhf>V m &xt I) tưZng quan gi a #Ft qu= phân tích v.i đ`c trưng c=m quan c

  mku3QC

  • 2K #iKm I$Gt ch

 • 8/19/2019 6 ThaiNguyen QA-QC

  20/33

  Đà Lạt, ngày 04 tháng 10 năm 2013

  TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNGTHÁI NGUYÊN

  TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ CÔNG NGHỆMÔI TRƯỜNG

 • 8/19/2019 6 ThaiNguyen QA-QC

  21/33

  Đà Lạt, ngày 04 tháng 10 năm 2013

  I JK th ? h; n QA/QC t9 ng .TN

  M ? t;P ?h t lượ#(

  L : ?h n .S há

  By V ng, =;Pn 5 ạn ..

  W.hP V y t ..WXSt9:,$ lượ#(

  XhFng t6t T6t

  TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNGTHÁI NGUYÊN

  TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ CÔNG NGHỆMÔI TRƯỜNG

 • 8/19/2019 6 ThaiNguyen QA-QC

  22/33

  Đà Lạt, ngày 04 tháng 10 năm 2013

  TH NGHIỆM IÊN FHWNG

  • à việc tham gia th)c hiện và đGnh giG cGc th\ nghiệm tr0n c1ngmku th\ nghiệm h$`c cGc mku th\ nghiệm tưZng t) đư c th)c hiện59 ha' nhiều phdng th\ nghiệm3

  • To n*m 955z đFn na'; Trung tâm tham gia đư c hZn 95 chưZng tr nhnghiệm li0n phdng ($ cGc đZn vN R0n ng$ài tD chEc e rg ntina; A!$ ; inalaR; C A f tPp trung và$ cGc chB ti0u pY; !_X6; C_X; 4_ w> 4; 4_ 9>4; 4Y: {>4; TDng 4; TDng J; J_: w>; | >;; Cl>; ?_ : 9>; cGc #im l$ạie| ; An; }n; 4i; Yg; I; JR; C(; Cu f3 ^Ft qu= đGnh giG tưZng đSi có 59 chưZng tr nh e59 chB ti0uf RN lạc; 59 chB ti0u RN c=nh RGtiFn hành phân tích t m ngu'0n nhân và th)c hiện hành đ"ng #hắc ph/

  • 4g$ài ra; ?@ T4AT RS trí #inh phí 85 triệu7n*m gia$ ch$ Trung tâmchEc th)c hiện 59 chưZng tr nh th\ nghiệm li0n phdng mku nư.c Qu[ + và Qu[ w th $ X) Gn mạng lư.i quan trắc môi trường tBnh 4gu'0n equan trắc ++, điKm ph tr0n t$àn tBnh; tr$ng đó có 65 điKmtrắc môi trường nư.c m`tf3

  TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNGTHÁI NGUYÊN

 • 8/19/2019 6 ThaiNguyen QA-QC

  23/33

  TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ CÔNG NGHỆMÔI TRƯỜNG

 • 8/19/2019 6 ThaiNguyen QA-QC

  24/33

  Đà Lạt, ngày 04 tháng 10 năm 2013

  M-c

 • 8/19/2019 6 ThaiNguyen QA-QC

  25/33

  Đà Lạt, ngày 04 tháng 10 năm 2013

  CPc lợ) .ch h) $h0+ ()0 $h! #(h)*+ l)d# Oh #( 456

  • ^Ft qu= th\ nghiệm li0n phdng eT4 Jf có thK đư c I\ (/ng đKchEng minh n*ng l)c tr$ng lHnh v)c th\ nghiệm nà$ đó đSi v.i#hGch hàng; nhà qu=n l[; cZ quan công nhPn3

  • ^Ft qu= T4 J có thK đư c I\ (/ng đK t m ra nh ng l~i mà #hônthK t m th

 • 8/19/2019 6 ThaiNguyen QA-QC

  26/33

  Đà Lạt, ngày 04 tháng 10 năm 2013

  CPc lợ) .ch h) $h0+ ()0 $h! #(h)*+ l)d# Oh #( 476

  • Y~ tr ch$ việc công nhPn7chEng nhPn cGc ti0u chu n ch

 • 8/19/2019 6 ThaiNguyen QA-QC

  27/33

  Đà Lạt, ngày 04 tháng 10 năm 2013

  HIỆU CHUZN THI[T @\

  • à h$ạt đ"ng &Gc đNnh; thiFt lPp mSi quan hệ gi a giG trN đ$chu n đ$ lường; phưZng tiện đ$ v.i giG trN c a đại lư ng cMn

  • H0) e 2 $` 20# $1f#( c/0 h)*2 ch2g#2" ^2!22iều #iện môi trường hiệu chu n

  • ?au #hi hiệu chu n JT2 đư c c

 • 8/19/2019 6 ThaiNguyen QA-QC

  28/33

  Đà Lạt, ngày 04 tháng 10 năm 2013

  H)*2 ch2g# $h) $ ị 476

  • Yiệu chu n gi p gi=m thiKu đ" lệch c a thiFt RN; #h ng đNnh thđang h$ạt đ"ng Dn đNnh và Iai IS nym tr$ng gi.i hạn ch$ phxp3 vc= cGc thiFt RN cMn ph=i đư c hiệu chu n tr$ng #h$=ng thời gian ph

  • ?#

 • 8/19/2019 6 ThaiNguyen QA-QC

  29/33

  Đà Lạt, ngày 04 tháng 10 năm 2013

  Th c h)*# h)*2 ch2g# $K) T12#( $3+ QTiCNMT ThP) N(2ed#

  • CGc thiFt RN c a Trung tâm đư c hiệu chu n tr$ng #h$=ng thời gian cS đNnn*m; chu # hiệu chu n Trung tâm thường th)c hiện th $ qu' đNnh 5w> cMu chung c a JT4 tr$ng lHnh v)c Yóa ($ !$ Ran hành và qu' đNnh c a nhà I&u

 • 8/19/2019 6 ThaiNguyen QA-QC

  30/33

  Đà Lạt, ngày 04 tháng 10 năm 2013

  jI bCH CXA VIỆC THkC HIỆN QA QC• ^Ft qu= phân tích c a Trung tâm ngà' càng chính &Gc và Dn đN

  đ=m R=$ I) thja mbn c a #hGch hàng• C=i tiFn đư c hiệu qu= công việc to việc l

 • 8/19/2019 6 ThaiNguyen QA-QC

  31/33

  Đà Lạt, ngày 04 tháng 10 năm 2013

  NH NG mHn mHoN mHI THkC HIỆN QA QC

  • iệc lPp hU IZ ph0 (u'ệt phưZng phGp th\ và ư.c lư ng đ" #hông đ=m R=$m

 • 8/19/2019 6 ThaiNguyen QA-QC

  32/33

  Đà Lạt, ngày 04 tháng 10 năm 2013

  NH NG mI[N NGH\ VÀ p qU9T VrI CsM

  • Thường &u'0n tD chEc cGc chưZng tr nh th\ nghiệm thành thạ$; l.p tPp hu

 • 8/19/2019 6 ThaiNguyen QA-QC

  33/33

  Đà Lạt ngày 04 tháng 10 năm 2013

  TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNGTHÁI NGUYÊN