of 12 /12
65 678',$ +80$1,67<&=1( $*+ 7RP http://dx.doi.org/10.7494/human.2012.11.3.65 ,JQDF\ 6 )LXW* 0DJGDOHQD 3LąWHN** %/2*, -$.2 1$5=ĉ'=,( .2081,.$&-, 0,ĉ'=< 8ĩ<7.2:1,.$0, 6,(&, ASPEKTY KOMUNIKACYJNE BLOGOSFERY 3UDFD DQDOL]XMH ]MDZLVNR NRPXQLNDFML EORJRZHM $XWRU]\ SUH]HQWXMą LVWRWQH DVSHNW\ NRPXQLNDFML EORJRZHM Z ĞURGRZLVNX VLHFLRZ\P D QDVWĊSQLH SU]HGVWDZLDMą VWDW\VW\F]Q\ RSLV WHPDW\NL VLHFLRZHM SROVNLHM EORJRVIH- U\ VSHF\¿NĊ UHODFML PLĊG]\ DXWRUDPL SDPLĊWQLNyZ VLHFLRZ\FK L LFK F]\WHOQLNDPL ĝOHG]ą UyZQLHĪ HZROXFMĊ EORJyZ WUDG\F\MQ\FK WHNVWRZ\FK Z NLHUXQNX ZLGHREORJyZ RUD] ]PLDQ\ UHODFML PLĊG]\ EORJHUDPL L LFK LQWHUDNW\ZQ\PL F]\WHOQLNDPL : NROHMQHM F]ĊĞFL SUDF\ ]RVWDMH RPyZLRQD PRĪOLZRĞü Z\NRU]\VWDQLD WHJR W\SX NRPXQLNDFML Z SURPRZDQLX PDUNL MDNR QRZHM IRUP\ PDUNHWLQJX V]HSWDQHJR L WRZDU]\V]ąF\FK WHPX ]PLDQ Z PDUNHWLQJX L SXEOLF UHODWLRQV 6áRZD NOXF]RZH ZLGHREORJ NRPXQLNRZDQLH EORJRZH NRPXQLNRZDQLH PDUNą VLHFLRZ\ PDUNHWLQJ V]HSWDQ\ 8:$*, :67ĉ31( 1DMEDUG]LHM UR]SRZV]HFKQLRQD GH¿QLFMD EORJD PyZL ĪH MHVW WR QDMF]ĊĞFLHM SU\ZDWQD VWURQD LQWHUQHWRZD QD NWyUHM SXEOLNRZDQH Vą ] PQLHMV]ą OXE ZLĊNV]ą F]ĊVWRWOLZRĞFLą XSRU]ąGNRZDQH FKURQRORJLF]QLH ZSLV\ Z\ĞZLHWODQH F]\WHOQLNRP Z RGZUyFRQHM NROHMQRĞFL FKURQRORJLF]QHM 2OFRĔ ± =DSHZQLDMą RQH DUFKLZL]DFMĊ L NDWHJRU\]DFMĊ XSXEOLF]QLRQ\FK SRVWyZ D WDNĪH ± FR MHVW V]F]HJyOQLH LVWRWQH GOD WUHĞFL QLQLHMV]HJR DUW\NXáX ± XPRĪOLZLDMą NRPHQWR- ZDQLH QRWHN ]DPLHV]F]DQ\FK SU]H] F]\WHOQLNyZ FR VSU]\MD NRPXQLNDFML GZXVWURQQHM PLĊG]\ DXWRUHP EORJD D RGELRUFDPL MHJR WZyUF]RĞFL )LOFLDN ± 2EHFQLH EORJL X]QDZDQH Vą ]D MHGQH ] QDMSURVWV]\FK D MHGQRF]HĞQLH VNXWHF]Q\FK QDU]ĊG]L G]LĊNL NWyU\P MHGQRVWND PRĪH ]DLVWQLHü Z VLHFL .RPXQLNDFMD ] F]\WHOQLNDPL VWDQRZL ERZLHP ZDĪQ\ D QLHNLHG\ QDZHW NOXF]RZ\ HOHPHQW IXQNFMRQRZDQLD EORJRVIHU\ : Z\QLNX UR]ZRMX F\ZLOL]DF\MQHJR ]PLDQLH XOHJá\ VSRVRE\ SU]HND]\ZDQLD LQIRUPDFML PLĊG]\ OXGĨPL NWyUH QLH RJUDQLF]DMą VLĊ Z\áąF]QLH GR SR]LRPX ZHUEDOQHJR 8SRZV]HFK- QLHQLH ,QWHUQHWX VSUDZLáR ĪH Z\]QDF]RQH ]RVWDá\ QRZH NLHUXQNL L PRĪOLZRĞFL NRPXQLNDFML ] RGELRUFDPL 6SRZRGRZDáR WR ] NROHL RGHMĞFLH RG P\ĞOHQLD SRMĊFLRZHJR ,VWRWQą UROĊ ]DF]ąá * AGH $NDGHPLD *yUQLF]R+XWQLF]D LV¿XW#DJKHGXSO ** AGH Akademia Górniczo-Hutnicza; [email protected]

6 )LXW 0DJGDOHQD 3L WHNjournals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2012.11.3/human.2012.11.3.65.pdf · 67 %orjl mdnr qdu] g]lh nrpxqlndfml pl g]\ x *\wnrzqlndpl vlhfl qlhpdo z nd *ghm nzhvwll fr

Embed Size (px)

Text of 6 )LXW 0DJGDOHQD 3L WHNjournals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2012.11.3/human.2012.11.3.65.pdf · 67 %orjl...

 • 65

  http://dx.doi.org/10.7494/human.2012.11.3.65

  * **

  ASPEKTY KOMUNIKACYJNE BLOGOSFERY

  -

  -

  -

  * AGH ** AGH Akademia Grniczo-Hutnicza; [email protected]

 • 66

  -

  -

  komunikacji (Fiut i Matuzik 2002: 68).

  2. KOMUNIKACJA BLOGERA Z CZYTELNIKAMI

  -

  -

  --

 • 67

  tzw. -

  (prasy, radia, telewizji i Internetu)

  prasa radio telewizja internet

  - lokalny (krajo-wy, regionalny,

  lokalny (krajowy, regionalny, rzadziej

  -dzynarodowy)

  lokalny (krajo-wy, regionalny), ponadlokalny

  -cw

  ograniczona (lo-kalnie, regionalnie,

  ograniczona (lo-kalnie, regionalnie,

  ograniczona (lokalnie, regionalnie,

  ograniczona -

  dowiskowo) Nadawca instytucjonalny

  (jeden) instytucjonalny (jeden)

  instytucjonalny (jeden)

  instytucjonalny, indywidualny (wielu)

  niska

  Stosunek nadawcaod-

  -

  191193).

 • 68

  -

  -

  tekstu.

  -

  70%

  60%

  50%

  40%

  30%

  20%

  10%

  0% Zainteresowania -

  znajomych

  Aktualne tematy wydarzenia ze

  okolicy

  Inne

  67% 64% 43% 35% 32% 30% 10%

 • 69

  -

  -

  1

  -

  face

  -

  -

  -

  -

  -

  na rysunku 2.

  1

 • 70

  Rys. 2.

  Rozwj technologiczny, w tym upowszechnienie systemu

  -

  -

  --

 • 71

  Witam w kolejnym odcinku 2; , odc. 42;

  3

  4; Jerzy Bralczyk, .

  -

  -

  -

  -

  5

  2

  3

  4

  5 -

 • 72

  interfejs do interfejsu. Jednak jej dynamiczny rozwj oraz upowszechnienie powoduje,

  4. KOMUNIKACJA MARKI

  -

  Rys. 3.

  -

 • 73

  -

  6

  -

  -

  -

  -

  --

  6

  -

 • 74

  -

  -

  -

  -

  7

  -

  BIBLIOGRAFIA

  , Warszawa: Czytelnik.

  , Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.Fiut, Ignacy S. i Marcin Matuzik. 2002. -

  , w: Ignacy S. Fiut (red.), ,

  7

 • 75

  , (red.), -wa, s. 316329.

  , Studia Medioznawcze, nr 3(13), s. 7992.

  Levinson, Paul. 2010. , Krakw: Wydawnictwo WAM.

  , Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego., w: Walery Pisarek (red.),

  -, War-

  , , KrakwTarnw, s. 139148.

  Wright, Jeremy. 2007. , Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Pro-fesjonalne.

  , w: Krzysztof

  Scholar, s. 142143.

  , Studia Informatica, vol. 31, no. 2A(89), s. 2134.

  LITERATURA SIECIOWA

  Allen, Michael. , w: http://www.ctheory.

  , -

  -

  , http://czytelnia.pwn.pl/ko-

  Mazurek, Grzegorz.

  -

 • , do-:

  BLOGS AS A TOOL FOR COMMUNICATION BETWEEN NETWORK USERS. COMMUNICATION ASPECTS OF THE BLOGOSPHERE

  -

  -