Click here to load reader

6 Europski Standard

  • View
    91

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of 6 Europski Standard

95

PRIJEVOD EUROPSKOG STANDARDA ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

6

U nastavku je priloen prijevod:

CEN/TC 288/WG 7 N 032 E EUROPEAN STANDARD

EXECUTION OF SPECIAL GEOTECHNICAL WORK: JET - GROUTING

FINAL DRAFTFebruary, 1996

Napomena: Nomenklatura i oznake u ovom poglavlju zadrane su prema originalnom tekstu standarda.

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

96

1. OPSEG STANDARDA1.1 ST Ovaj standard se primjenjuje na izvoenje, testiranje i praenje radova mlaznog injektiranja. Odreena razmatranja u vezi projektiranja su takoer priloena.

1.2

ST Izvoenje radova mlaznog injektiranja zahtijeva znanje i iskustvo s takvom vrsti konstrukcija. NAPOMENA: 1. Postupak mlaznog injektiranja treba razlikovati od postupaka injektiranja koji su obraeni u standardu EN... Visoki pritisci koji se primjenjuju u postupku mlaznog injektiranja uzrokuju veliku brzinu mlaza koji razara odreeni volumen tla, ali nema utjecaja na okolno tlo.

2.

1.3

ST 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10 : 11 : i dodacima:

Predmet ovog standarda sadran je u sljedeim tokama: Opseg standarda Srodni standardi Definicije Bitni zahtjevi Geotehnika istraivanja Materijali Projektiranje Izvoenje Kontrola ispitivanja i praenje Zapis o izvoenju Posebni uvjeti

NORMATIVNI INFORMATIVNI

DODATAK A: DODATAK B:

Uvjeti projektiranja Posredna ispitivanja

NAPOMENA: Svaka podtoka je oznaena s jednom od sljedeih kratica, ime je odreen stupanj obveze:

RQ PO PM

Uvjet (Requirement) Mogunost (Possibility) Dozvola (Permission)

RC ST

Preporuka (Recommendation) Izjava (Statement)

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

97

2. SRODNI STANDARDI

2.1.

Openito ST Ovaj Evropski predstandard ukljuuje odredbe iz drugih publikacija pomou datiranih i nedatiranih izvora. U sluaju datiranih izvora, kasniji amandmani ili kasnije verzije tih publikacija primjenjuju se na ovaj predstandard jedino ukljuivanjem amandmana ili novom revizijom predstandarda. U sluaju nedatiranih izvora, primjenjuje se posljednje izdanje takve publikacije.

2.2.

Normativni izvori ENV1992-1-1 Eurocode 2: Projektiranje betonskih konstrukcija Dio 1: Opi propisi Opi propisi i propisi za zgrade Eurocode 7: Geotehniko projektiranje Dio 1: Opi propisi (Kolovoz 1994) Metode ispitivanja cementa Cement - Sastav, specifikacije i kriteriji usklaivanja Dio 1: Obini cementi (Listopad 1992). Voda za spravljanje betona - Specifikacije i ispitivanja.

ENV1997-1-1

EN196 ENV197

prEN1008

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

98

3. DEFINICIJE3.1. Mlazno injektiranje: postupak koji se sastoji u razaranju strukture tla (ili slabe stijene) i mijeanju s cementnim vezivom, odnosno djelominom zamjenom s cementnim vezivom; razaranje se postie velikom energijom mlaza fluida koji istovremeno moe biti i injekcijska smjesa. Mlazno injektirani element: volumen tla obuhvaen mlaznim injektiranjem iz jedne buotine. Najtipiniji elementi su: Mlazno injektirani stup: mlazno injektirani valjkasti element (Sl. 1a) Mlazno injektirani panel: mlazno injektirani ravninski element (Sl. 1b)

3.2.

Sl. 1a: Mlazno injektirani stup 3.3.

Sl. 1b: Mlazno injektirani panel

Mlazno injektirana konstrukcija: skup mlazno injektiranih elemenata. Najtipinije konstrukcije su: Mlazno injektirana zavjesa: zid izveden od barem djelomino preklopljenih elemenata (Sl. 2a) Mlazno injektirana ploa: vodoravna konstrukcija oblikovana od barem djelomino preklopljenih elemenata (Sl. 2b)

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

99

Sl. 2a: Mlazno injektirana zavjesa

Sl. 2b: Mlazno injektirana ploa

Mlazno injektirani svod: oblikovan od barem djelomino preklopljenih horizontalnih ili subhorizontalnih elemenata (Sl. 2c)

Sl. 2c: Mlazno injektirani svod Mlazno injektirani blok: trodimenzionalna konstrukcija oblikovana od barem djelomino preklopljenih elemenata

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

100 3.4. Jednofluidni sustav: postupak mlaznog injektiranja u kojem se razaranje i cementacija tla provodi energijom jednog fluida, obino cementnom injekcijskom smjesom (Sl. 3a).

Sl. 3a: Jednofluidni sustav

3.5.

Dvofluidni (zrak) sustav: postupak mlaznog injektiranja u kojem se razaranje i cementacija tla provodi energijom jednog fluida (obino cementnom injekcijskom smjesom) uz pomo drugog fluida u obliku zranog plata (Sl. 3b).

Sl. 3b: Dvofluidni (zrak) sustav

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

101 3.6. Dvofluidni (voda) sustav: postupak mlaznog injektiranja u kojem se razaranje tla provodi mlazom vode velike energije, a cementacija se istovremeno provodi odvojenim mlazom injekcijske smjese (Sl. 3c).

Sl. 3c: Dvofluidni (voda) sustav 3.7. Trofluidni sustav: postupak mlaznog injektiranja u kojem se razaranje tla provodi mlazom vode velike energije1 uz pomo mlaza u obliku zranog plata, a cementacija se istovremeno provodi odvojenim mlazom injekcijske smjese (Sl. 3d).

Sl. 3d: Trofluidni sustav 3.8. Horizontalno mlazno injektiranje: postupak koji se provodi kroz horizontalne ili subhorizontalne buotine (u rasponu od 20 od horizontalne ravnine). Builica za mlazno injektiranje: rotacijska builica kojom se automatski regulira rotacija i izvlaenje pribora.

3.9.

U posebnim sluajevima voda moe biti zamijenjena nekom drugom odgovarajuom tekuom smjesom.1

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

102 3.10. Cijev za mlazno injektiranje: buae cijevi s jednostrukim, dvostrukim ili trostrukim unutarnjim cijevima, ovisno o odabranom postupku (broj fluida). 3.11. Monitor (glava pribora za mlazno injektiranje): ureaj postavljen na kraju cijevi za mlazno injektiranje kojom se smjesa injektira u tlo. 3.12. Mlaznica: posebno izraen ureaj ugraen u monitor (glavu pribora za mlazno injektiranje) i projektiran tako da transformira visoki tlak fluida iz cijevi u mlaz velike brzine usmjeren u tlo.

3.13. Radijus utjecaja: efektivna udaljenost do koje je tlo razoreno djelovanjem mlaza, mjereno od osi pribora. 3.14. Isprani materijal (spoil return): mjeavina estica tla i injektiranog fluida koji se pojavljuje za vrijeme trajanja injektiranja i koji dolazi na povrinu terena kroz obod buotine. 3.15. Parametri mlaznog injektiranja: - tlak fluida2 u cijevi za - protok fluida mlazno injektiranje - sastav injekcijske smjese - brzina izvlaenja i brzina rotacije ipki pribora za mlazno injektiranje 3.16. Predinjektiranje: postupak u kojem je mlazno injektiranje nekog elementa olakano prethodnom fazom razaranja tla mlazom vode ili mlazom vode i zraka3. 3.17. Kontinuirani postupak: nain izvoenja u kojem se mlazno injektirani elementi izgrauju jedan za drugim s preklopom ne ekajui da se injekcijska smjesa stvrdne (Sl. 4a).

Sl. 4a: Izvedba svjee u svjee

Obino se taj pritisak mjeri na pumpi. U sluaju dugih prikljunih cijevi ili vrlo dubokog injektiranja, treba uzeti u obzir i linijske gubitke. 3 Predinjektiranje se naziva i predispiranje ili predrezanje.2

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

103 3.18. Naizmjenini postupak: nain izvoenja u kojem izvoenje elementa koji se preklapa ne moe poeti prije vremena stvrdnjavanja ili prije nego to je postignuta traena vrstoa susjednih elemenata koji su prethodno izgraeni (Sl.4b).

Sl. 4b: Izvedba na preskok

3.19. Mlazno injektirani materijal volumena tla: materijal od kojeg se sastoji tijelo mlazno injektiranog elementa. 3.20. Armirano mlazno injektirani volumen tla: mlazno injektirani stupovi (volumen) ojaani elikom ili nekim drugim materijalom visoke vrstoe.

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

104

4. BITNI ZAHTJEVI

4.1.

RQ

Sljedei podaci trebaju biti poznati prije projektiranja i izvoenja mlaznog injektiranja:

- detaljni opis profila tla i njegovih geotehnikih znaajki u okvirima predvienog zahvata; - hidrogeoloki uvjeti u tlu; - rubni uvjeti (postojee susjedne graevine, ukopane graevine i vodovi, eventualni uvjeti ogranienja rada, pristup); - zahtjevi zatite okolia; naroito mogunost odlaganja ispranog materijala; - dozvoljeni iznos deformacija graevine koja se podupire (osigurava) ili susjednih graevina. 4.2. RQ Projektne pretpostavke u skladu s EC7 - Poglavlje 2 moraju biti ispunjene, a ukoliko je potrebno i izmijenjene, u skladu s podacima dobivenim u fazi izvoenja. PO Zbog prirode radova mlaznog injektiranja, cijeli projekt ili dio projekta moe napraviti investitor, glavni izvoa, specijalistiki izvoa ili projektant.

4.3.

4.4. RQ Dodjeljivanje projektantskih, izvoakih i nadzornih aktivnosti, te odgovornosti svih sudionika mora biti jasno naznaena u ugovornoj dokumentaciji. 4.5. RC Projektiranje i izvoenje moraju ukljuivati slijedee aktivnosti (prema prikazu u sljedeoj tablici). Napomena: Naznaeni redoslijed u tablici ne predstavlja nuno i vremenski redoslijed izvoenja.

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

105

PREPORUENI POPIS AKTIVNOSTI

REDNI BROJ 4.5.1 4.5.2.

AKTIVNOST

IZVRITELJ

4.5.3. 4.5.4. 4.5.5. 4.5.6. 4.5.7. 4.5.8. 4.5.9. 4.5.10. 4.5.11. 4.5.12. 4.5.13. 4.5.14. 4.5.15. 4.5.16.

4.5.17. 4.5.18. 4.5.19. 4.5.20. 4.5.21. D: C: E:

Dobavljanje podataka o istranim radovima za izvoenje radova mlaznog injektiranja Odluka o koritenju mlaznog injektiranja, o probnom polju i prethodnih ispitivanja, (ako se to zahtijeva), izrada tehnikih uvjeta Prikupljanje svih dozvola neophodnih za izvoenje od ovlatenih institucija i od tree strane Cjeloviti projekt mlazno injektirane konstrukcije i definiranje geotehnike kategorije Razmatranje odgovarajuih vremenskih faza izvoenja Ocjenjivanje podataka istranih radova u vezi s projektnim pretpostavkam

Search related