58 EL-MUDZADELA

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/7/2019 58 EL-MUDZADELA

  1/19

  58EL - MUDADELA / RASPRAVA

  OBJAVLJENA U MEDINI+, IMA 22 AJETA

  "Allah je uo rijei one koja se s tobom o muusvome raspravljala i Allahu se jadala, a Allah ujerazgovor va meusobni, jer Allah, uistinu, sve uje isve vidi." /1/

  Prenosi Imam Ahmed da je Aia, r.a., rekla: (365) "HvalaAllahu, iji sluh upija sve glasove. Dola je enaVjerovjesniku, s.a.v.s., da se poali na svoga mua i s njimje razgovarala, a ja je nisam ula i bila sam na kraju sobe.Allah, d.., tada je objavio:"Allah je uo rijei one koja se s tobom o muu svomeraspravljala..." Ovo predanje na isti nain, kao muallek

  hadis, biljei El-Buhari u poglavlju "Et-Tehvid" i citiranavedeni hadis. Biljee ga, takoer, En-Nesai, Ibn-Made,Ibn Ebi-Hatim, Ibn-Derir od El-Amea, na vie naina. Muspomenute ene je Evs ibn es-Samit, a njeno ime je Havlabint Sa'lebe. On je imao umni poremeaj i kada bi mu sepogoralo, rekao bi joj da mu vie nije doputena, kao tonije ni majka njegova. Ibn Ebi-Hatim prenosi od Aie, r.a., daje rekla: (336) "Blagoslovljen nek je Allah, iji sluh sve upija.

  Ja sam ula rijei Havle bint Sa'lebe, a neto mi je ipromaklo. Tuila se Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., na svogamua, govorei: 'Allahov Poslanie, pojeo je moj imetak,upropastio moju mladost, mnogu sam mu djecu izrodila, pakada sam ostarjela i djecu prestala raati, rekao mi je damu vie nisam doputena kao ni majka njegova. Boe moj,ja Ti se jadam...' Aia kae: ...i nije prestala dok Dibril, a.s.,nije siao sa ajetom:

  +Objavljena nakon sure "El-Munafikun".

  223

 • 8/7/2019 58 EL-MUDZADELA

  2/19

  'Allah je uo rijei one koja se s tobom o muu svomeraspravljala...'"

  "Oni od vas koji enama svojim reknu da im vie nisudoputene, kao to im nisu doputene majkenjihove, a one nisu majke njihove, majke njihove susamo one koje su ih rodile, oni, zaista, govore runerijei i neistinu - a Allah sigurno brie grijehe i

  prata." /2/ "Oni koji enama svojim reknu da im nisudoputene, kao to im nisu doputene majkenjihove, a onda odlue da s njima nastave ivjeti,duni su, prije nego to jedni drugo dodirnu, jednogroba ropstva osloboditi. To vam se nareuje - a Allahdobro zna ta vi radite. /3/ "Onaj koji ne nae, duanje dva mjeseca postiti uzastopce prije nego jednodrugo dodirnu. A onaj ko ne moe, duan je ezdeset

  siromaha nahraniti, zato da biste potvrdili da uAllaha i Poslanika Njegova vjerujete - to su Allahovipropisi. A nevjernike eka kazna bolna." /4/

  Prenosi Imam Ahmed da je Huvejla bint Sa'lebe rekla:(367) "Tako mi Allaha, ja i Evs ibn Samit smo bili povodobjavljivanja poetka sure El-Mudadela" - pa dalje kae -"Bila sam kod njega a ve je ostario i loe udi postao. Uao

  mi je jednog dana pa sam mu neto odgovorila, a on serazljuti i ree: 'Ti si meni kao lea moje majke.' Zatim jeiziao i sjedio neko vrijeme na mjestu gdje se sastajalonjegovo drutvo, a potom ponovo doe elei me protivnomojoj volji. Ja rekoh: 'Ni u kom sluaju. Tako mi Onog u ijojje ruci Huvejlina dua, ti mi se nee pribliiti!' Ja rekoh torekoh, a Allah i Njegov Poslanik donijee propis o nama. Onse baci na mene, a ja ga odbih i nadvladah ga, kako ena

  savladava starca i odgurnuh ga od sebe. Zatim izioh dojedne od svojih kominica, pa pozajmih od nje odjeu iuputih se Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i sjedoh pred njega.

  224

 • 8/7/2019 58 EL-MUDZADELA

  3/19

  Ispriah mu ta sam doivjela od svog mua i poeh setuiti na njegovu lou ud, a Poslanik poe opetovati:'Huvejla, tvoj mu je starac, pa se boj Allaha u pogledunjega.' Tako mi Allaha, nisam ni zavrila, a u vezi sa mnom

  doe objava, pa je Allahovog Poslanika, s.a.v.s., tada snaloono to ga je inae snalazilo u takvim trenucima, a zatim sesmiri i ree mi: 'Huvejla, Allah u vezi s tobom i tvojimmuem spusti objavu', a potom mi proui:"Allah je uo rijei one koja se s tobom o muu svomeraspravljala i Allahu se jadala - a Allah uje i razgovor vameusobni, jer Allah, uistinu, sve uje i sve vidi..." - dorijei: "...a nevjernike eka kazna bolna." Boiji Poslanik,

  s.a.v.s., nakon ovoga me posavjetova: 'Naredi mu daoslobodi roba', 'Allahov Poslanie, on nema ta osloboditi.''Neka uzastopno posti dva mjeseca!' 'Tako mi Allaha, on jeoronuo starac. On ne moe postiti.' 'Neka nahrani ezdesetsiromaha tovarom hurmi!' "Allaha mi, Allahov Poslanie,nema on toga." "Mi emo mu, sigurno, pomoi ferekomhurmi!" 'Allahov Poslanie, i ja u mu pomoi drugimferekom.' 'Ispravno i lijepo si postupila, pa idi i podijeli to

  kao sadaku za njega, a zatim se korektno ponaaj premasvome muu' - i ona potom ree: 'To sam i uinila.'" Prenosiga i Ebu - Davud u svom Sunenu, u poglavlju Et-Talak, atano je da je ovo bio povod objave prethodne sure. Onajkoji je u mjesecu ramazanu rekao svojoj eni da mu nijedoputena, kao ni majka njegova, a zatim ju je nouobljubio, nije, ustvari, Evs ibn es-Samit, nego je to sluaj kojise desio nakon sluaja Evsa ibn es-Samita i njegove ene,

  na to ukazuje i kontekst oba spomenuta dogaaja. Hasifprenosi od Mudahida, da je Ibn-Abbas rekao: "Prvi koji jerekao svojoj eni da mu nije doputena, kao to nije nimajka njegova jeste Evs ibn es-Samit, a njegova ena jeHavla bint Sa'lebe bint Malik." Ovo prenosi Ibn-Derir. Allah,d.., kae: "Oni od vas koji enama svojim reknu da im nisu viedoputene, kao to im nisu doputene majke njihove..."

  Korijen rijei "zihar" (kada suprug kae svojoj supruzi da munije doputena kao ni majka njegova) spomenute u gornjemajetu, u arapskom jeziku je izveden iz pojma "zahr" (lea).

  225

 • 8/7/2019 58 EL-MUDZADELA

  4/19

  Kada bi neko od njih prekidao svoje obaveze mua premaeni, rekao bi joj: "Ti si mi poput lea moje majke." Uerijatskom pravnom smislu, zihar se odnosi i na sve ostaledijelove tijela, ugledanjem na ovo sa leima. U

  predislamsko doba, zihar je podrazumijevao razvod braka.Meutim, Allah, d.., olakao je ovoj ummi i daomogunost iskupa (keffaret) za ovaj in, ne smatrajui garazvodom braka, kao to su ga oni sankcionirali upredislamskom dobu. Ovo je stav mnogih islamskihznanstvenika prve generacije.

  "...A one nisu majke njihove, majke njihove su samo onekoje su ih rodile..." Supruga na osnovu muevih rijei: "Ti si

  meni kao majka", ili "poput moje majke", ili "kao lea mojemajke", i slinim izrazima, ne postaje njegova majka.Njegova je majka samo ona koja ga je rodila. Zbog togaAllah, d.., kae:"...Oni, zaista, govore rune rijei i neistinu...", tj. bestidne initavne rijei. "...A Allah sigurno brie grijehe i prata...", tj.ono to ste uradili u predislamsko doba, kao i onom koga jejezik preduhitrio, a to, zbilja, izricatelj nije namjeravao, kao

  to prenosi Ebu-Davud (368): "...da je Boiji Poslanik,s.a.v.s., uo nekoga kako govori svojoj supruzi: 'Sestromoja', a on ga upita: 'Ona je tvoja sestra?!'" Ovo su bilerijei osude, ali same mu rijei Muhammed, a.s., nijezabranio, jer ih on nije, istinski, namjeravao izrei, a da jestebile bi mu zabranjene, jer nema, uistinu, razlike izmeumajke s jedne strane, i sestre, tetki (oeve i majine sestre)i drugih srodnika, s druge...

  "Oni koji enama svojim reknu da im nisu doputene, kaoto im nisu doputene majke njihove, a onda odlue s njimanastaviti ivjeti..." Sintagma (vraanje na ono to su rekli)po jednima znai ponavljanje toga izraza, to je nitavanstav, dok Ahmed ibn Hanbel smatra da to podrazumijevavraanje spolnom openju, odnosno njegova vrsta odlukao tome. U tom sluaju openje mu nije doputeno dok se neiskupi spomenutim iskupom (keffaretom). Po jednom

  Malikovom stavu misli se na spolno openje, to je, takoer,miljenje Seida ibn Dubejra. Hasan El-Basri smatra da sepod tim misli na spolno openje, a sam nije uzimao za zlo

  226

 • 8/7/2019 58 EL-MUDZADELA

  5/19

  ako bi se neko zabavljao sa suprugom i prije izvravanjaiskupa (keffareta), ali bez spolnog openja. Alija ibn Ebi-Talha prenosi da je Ibn-Abbas rekao da se pod izrazom"mese" (dodirivanje) spomenuto u ajetu:

  "...prije nego to jedni drugo dodirnu..." podrazumijeva,ustvari, spolno openje. Allahove, d.., rijei: "...da jednog roba ropstva oslobode..." podrazumijeva sepotpuno oslobaanje jednog roba prije nego suprunicijedno drugo dodirnu. Rob je ovdje u openitom smislu i neograniava se na roba mu'mina, dok je iskup za ubojstvorob mu'min. E-afi'i, Allah mu se smilovao, svodi ajet, kojije ovdje u openitoj formi, na taj koji je ogranien samo na

  roba mu'mina zbog jedinstvenog razloga oslobaanja roba iSvoje miljenje ojaava Poslanikovim, s.a.v.s., rijeima:"...oslobodi je, jer je ona vjernica."838 Hafiz Ebu-Bekr el-Bezzar prenosi od Ibn-Abbasa da je rekao: (370) "Doao jeneki ovjek Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i kazao mu: 'Jasam rekao svojoj eni da mi nije doputena kao ni majkamoja, a zatim sam je obljubio prije nego to sam se iskupio.'Zar Allah, d.., nije rekao:

  "Prije nego to jedni drugo dodirnu?!" - upita ga AllahovPoslanik, s.a.v.s. "Svidjela mi se", ree ovjek, a Poslanik ena to: "Ustegni se od nje dok se ne iskupi!" Zatim El-Bezzar prenosi tvrdnju da se od Ibn-Abbasa ne prenosi nitavjerodostojnije od ovoga, a o Ismailu ibn Muslimu, koji sespominje u senedu ovog predanja, izreene su neke kritikeiako od njega prenose brojni islamski znanstvenici. Iz hadisase moe razumjeti da je Poslanik, s.a.v.s., naredio samo

  jedan iskup."A Allah dobro zna ono to vi radite..." On je upoznat saonim to e vas preporoditi, a zna vae stanje.

  "Onaj ko ne nae duan je...", tj. ovim redoslijedom:oslobaanje roba, post, ishrana potrebnih, kao to se topouzdano navodi u oba sahiha u sluaju ovjeka koji jespolno opio sa svojom enom u ramazanu.

  838 Kaem po onome to se vidi, a Allah najbolje zna, da su rijei Ibn-Kesirove o robu, openito, u smislu da jedovoljno osloboditi bilo vjernika ili nevjernika, blie istini od stava E-afije, da se znaenje svodi na roba, vjernika,poglavito to sam tekst ajeta govori o robu openito kod zihara, dok ajet o iskupu kod ubojstva govori o robuvjerniku. I nema razloga da se ovo smatra grekom!

  227

 • 8/7/2019 58 EL-MUDZADELA

  6/19

  "Zato da biste u Allaha i Poslanika Njegova vjerovali", tj.propisali smo to zbog ovoga. "To su Allahovi propisi", tj.Njegove zabrane, pa ih nemojte kriti. "A nevjernike eka kazna bolna", tj. one koji nisu

  uzvjerovali i nisu prihvatili propise ovog zakonodavstva(erijata). Nemojte smatrati da e oni biti spaeni togiskuenja, "Nikada!!" Nije onako kako oni pretpostavljaju,nego njih eka patnja uasna i na ovom i na buduemsvijetu.

  "Doista, oni koji su neposluni Allahu i PoslanikuNjegovu bit e osramoeni, kao to su biliosramoeni i oni prije njih. A Mi smo objavili jasneznake, a nevjernike eka sramna patnja /5/ na Dankad ih Allah sve oivi, pa ih obavijesti o onom ta su

  radili; Allah je o tome raun sveo, a oni su tozaboravili - Allah je svemu svjedok." /6/ "Zar ne znada Allah zna sve to je na nebesima i to je naZemlji? Nema tajnih razgovora meu trojicom, a daOn nije etvrti, ni kad ih je manje, ni kad ih je vie, ada On nije s njima gdje god oni bili; On e ih naSudnjem danu obavijestiti o onom to su radili, jerAllah sve dobro zna." /7/

  Allah, d.., obavjetava o onima koji oponiraju Njemu iNjegovu Poslaniku i opiru se Njegovu zakonodavstvu:"Bit e osramoeni, kao to su bili osramoeni i oni prijenjih", tj. bit e prezreni, prokleti, ponieni, kao to jeuinjeno sa onim ranijim koji su im slini bili. "Mi smoobjavili jasne znake...", tj. oevidne, kojima se suprotstavljai protivi samo bestidni, oholi nevjernik. "A nevjernike eka

  sramna patnja", kao nadoknada za to to iz oholosti nisu

  228

 • 8/7/2019 58 EL-MUDZADELA

  7/19

  slijedili, niti su se za Allahovim zakonom povodili, niti suponizni bili."Na Dan kada ih Allah sve oivi...", a to e biti na Sudnjemdanu, gdje e Allah sakupiti i prve i potonje na jednom

  platou. "Pa ih obavijesti o onom to su radili", tj. pa ih izvijesti odobru i zlu koje su poinili.

  "Allah je o tome raun sveo, a oni su to zaboravili", tj.Allah je to precizirao i registrirao protiv njih, a oni sami suzaboravili ta su inili.

  "Allah je svemu svjedok", tj. nije Mu strano, niti skrivenonita, i On ne zaboravlja. Allah, d.., potom kae,

  obavjetavajui o obuhvatnosti Svojim znanjem svegastvorenoga, o nadziranju njih, sluanju njihova govora ivienja njih kad god i gdje god se nau:

  "Zar ne zna da Allah zna sve to je na nebesima i to jena Zemlji? Nema tajnih razgovora meu trojicom." Rijeznai (tajna), tj.nema saaptovanja meu trojicom...

  "A da On nije etvrti, ni meu petericom, a da On nijeesti, ni kad ih je manje, ni kad ih je vie, a da On nije s

  njima gdje god oni bili...", tj. nadzire ih, slua njihoverazgovore, tajne i saaptavanja, a povrh toga Njegoviizaslanici piu njihove tajne razgovore uz Allahovo znanje isluanje. Allah, d.., kae:"Zar oni misle da Mi ne ujemo ta oni nasamo razgovarajui kako se meu sobom dogovaraju? ujemo Mi, a izaslaniciNai, koji su uz njih, zapisuju." (43:80) Na osnovu ovogamnogi iznose konsenzus da se pod ovim ajetom mislilo na

  prisutnost Allahova znanja i nesumnjivo je da se to eljeloistai. Meutim, Njegov sluh, uz znanje, takoer, obujmljujeih, kao i pogled koji ih obuhvata i dostie. On nadzire Svojastvorenja i nita Mu od njihovih aktivnosti nije skriveno.Zatim Allah, d.., kae: "On e ih na Sudnjem danuobavijestiti o onom to su radili, jer Allah sve dobro zna."Imam Ahmed kae: "Ajet je poeo govorom o znanju i timgovorom i zavrava."

  229

 • 8/7/2019 58 EL-MUDZADELA

  8/19

  "Zar ne vidi one kojima je zabranjeno da sesaaptavaju kako se zatim vraaju onome to im jezabranjeno i saaptavaju se o grijehu ineprijateljstvu i neposlunosti prema Poslaniku. Akad ti dolaze, pozdravljaju te onako kako te Allahnikad nije pozdravio, i meu sobom govore: 'Trebalobi da nas Allah ve jednom kazni za ono to

  govorimo!' Dovoljan e im biti Dehennem! U njemue gorjeti, a grozno je on prebivalite!" /8/ "Ovjernici, kada meu sobom tajno razgovarate, nerazgovarajte o grijehu i neprijateljstvu ineposlunosti prema Poslaniku, ve razgovarajte odobroinstvu i bogobojaznosti i bojte se Allaha,pred Kojim ete skupljeni biti." /9/ "Saaptavanje jeposao ejtanski, da bi rastuio one koji vjeruju, a to

  ne moe njima nimalo nauditi, osim ako to Allahdopusti. A vjernici neka se samo u Allaha pouzdaju! /10/

  Prenosi Ibn Ebi-Nudejm da je Mudahid rekao da se uajetu:"Zar ne vidi one kojima je zabranjeno da se saaptavajukako se zatim vraaju onome to im je zabranjeno...",

  govori o jevrejima. Isto smatra i Mukatil ibn Hajjan, tedodaje: (371) "Vjerovjesnik, s.a.v.s., izmirio se sa jevrejima,a oni bi, kada bi proao neki od ashaba Vjerovjesnika,a.s.v.s., sjeli i saaptavali se tako da bi pravovjerni pomislioda se oni saaptavaju o njegovu ubojstvu ili drugom to biprezirao. Pa kada bi to pravovjerni vidio, prepao bi se iizabrao bi drugi put. Vjerovjesnik, s.a.v.s., nakon toga im jezabranio saaptavanje, meutim, oni se toga nisu proli i

  nastavili su s tim, pa Allah tada objavljuje:"Zar ne vidi one kojima je zabranjeno da se saaptavajukako se vraaju onome to im je zabranjeno; saaptavaju

  230

 • 8/7/2019 58 EL-MUDZADELA

  9/19

  se o grijehu i neprijateljstvu i neposlunosti premaPoslaniku", tj. meusobno razgovaraju o grijehu, koji jenjima svojstven "i neprijateljstvu", koje se odnosi na druge,a jedan od njigovih vidova jeste neposlunost prema

  Poslaniku, s.a.v.s., i suprotstavljanje njemu, na emu suustrajni bili i jedni drugima preporuivali:"A kad ti dolaze, pozdravljaju te onako kako te Allah nikadnije pozdravio." Ibn Ebi-Hatim prenosi od Aie, r.a., da jerekla: (372) "Doli su jevreji kod Allahovog Poslanika,s.a.v.s., i pozdravili ga: 'Smrt tebi, Ebu-Kasime!', a Aiaotpozdravi: 'I vama smrt!' Allahov Poslanik, s.a.v.s., tadaree: 'Aia, Allah, uistinu, ne voli neuljudnost i bestidnost.'

  'Zar ih nisi uo, govore: Smrt tebi!' 'Zar ti nisi ula da samrekao: I vama!' pa je Allah, d.., objavio:'A kada ti dolaze, pozdravljaju te onako kako te Allah

  nikad nije pozdravio...'" U sahih hadisu u drugom predanjukae se: (373) "...da je ona njima rekla: 'I vama smrt iponienje i prokletstvo'", te da je Boiji Poslanik, s.a.v.s.,rekao: "Ono to reknemo za njih nama se usliava. A njimase ne usliava ono to reknu za nas!"

  "I meu sobom govore: 'Trebalo bi da nas Allah vejednom kazni za ono to govorimo...'", tj. ovo ine, a meusobom govore: "Da je ovo Vjerovjesnik, Allah bi nas kaznioza ono to o njemu tajno govorimo, jer Allah zna ono totajimo", pa Allah, Uzvieni, kae: "Dovoljan e im biti Dehennem!", tj. bit e im dovoljanDehennem na buduem svijetu.

  "U njemu e gorjeti, a grozno li je on prebivalite!" Zatim,

  Uzvieni, odgajajui Svoje pravovjerne robove, ukazuje imda ne budu poput nevjernika i licemjera: "O vjernici, kada meu sobom tajno razgovarate, nerazgovarajte o grijehu i neprijateljstvu i neposlunostiprema Poslaniku...", tj. kao to meusobno tako razgovarajuneuki nevjernici sljedbenika Knjige i licemjeri koji impotpomau u njihovoj zabludi.

  "Ve razgovarajte o dobroinstvu i bogobojaznosti, i bojte

  se Allaha, pred Kojim ete sakupljeni biti", tj. pa e vasobavijestiti o svim vaim izriajima i djelima koja jeregistrirao i po njima e vas nagraditi. Imam Ahmed biljei

  231

 • 8/7/2019 58 EL-MUDZADELA

  10/19

  od Safvana ibn Muhriza da je rekao: (374) "Drao sam IbnOmera za ruku kada se pojavi pred njim neki ovjek,pitajui: "ta si uo od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da kaeo meusobnom tajnom razgovaranju na Sudnjem danu?"

  "uo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako kazuje: "Allahe doista, Sebi pribliiti vjernika i na njega staviti Svojukoprenu, skrivajui ga od ljudi i konstatirat e mu njegovegrijehe, govorei mu: "Zna li za taj grijeh? Zna li za ovaj?Zna li za onaj?, tako da mu konstatira sve grijehe i on epomisliti da je upropaten, a onda e Allah, d.., rei: "Jasam ti ih prekrio na dunjaluku, a danas ti ih opratam, azatim e mu biti data Knjiga njegovih dobrih djela. Za

  nevjernike i licemjere svjedoci e rei: "Ovo su oni koji sulagali na svoga Gopodara. Neka je prokletstvo na one kojisu sami sebi nasilje poinili." (Hadis se navodi u oba Sahihau predanju Katadea.)

  "Saaptavanje je posao ejtanski, da bi rastuio one kojivjeruju, mada to ne moe njima nimalo nauditi, osim ako toAllah dopusti. A vjernici neka se samo u Allaha pouzdaju!"Misli se na saaptavanje, odnosno aptanje kada se vjerniku

  ini da se radi o zlu."Posao ejtanski, da bi rastuio one koji vjeruju...", tj.ejtanska obmana onih koji se saaptavaju da bi nanijeli zlopravovjernima, a to njima nee nita nauditi, osim ako toAllah dopusti. A ako neko osjeti neto od toga, neka zatraiutoite kod Allaha, d.., i neka se osloni na Njega i neemu uz Allahovo doputenje nita natetiti. Imam Ahmedbiljei da je Abdullah ibn Mes'ud rekao: (375) "Rekao je

  Allahov Poslanik, s.a.v.s.: 'Ako vas je trojica, nemojte da sedvojica doaptavaju mimo treeg, jer e ga to rastuiti.'"(Buharija i Muslim u 'Ameovom predanju).

  "O vjernici, kad vam se kae: 'Nainite mjestadrugima tamo gdje se sjedi' - vi nainite, pa i vama

  e Allah mjesto nainiti; a kad vam se rekne: 'Dignitese' - vi se dignite, i Allah e na visoke stepene

  232

 • 8/7/2019 58 EL-MUDZADELA

  11/19

  uzdignuti one meu vama koji vjeruju i kojima jedato znanje. A Allah dobro zna ono to radite." /11/

  Allah, d.., odgajajui Svoje robove - vjernike, nareuje

  im da ine dobro jedni drugima na sijelima:"O vjernici, kad vam se kae: 'Nainite mjesta drugimatamo gdje se sjedi...'" Jedni gornju rije itaju u jednini: "Vinainite, pa i vama e Allah mjesto nainiti..." Stoga to jenagrada prema djelima (od istog vida djelovanja), kao tose kae u hadisu: (376) "Ko radi Allaha izgradi damiju,Allah e mu izgraditi kuu u Dennetu." Slini primjeri subrojni. Stoga Allah, d.., kae:

  "Vi nainite, pa i vama e Allah mjesto nainiti." Katadekae: "Ovaj je ajet objavljen o skupovima na kojima sespominjao Allah, d.. Kada bi oni vidjeli nekoga da sepribliava, skupili bi se oko Allahovog Poslanika, s.a.v.s., paim je Allah, d.., naredio da naine mjesta jedni drugima.Kae Mukatil: "Doznali smo da je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,rekao: 'Smilovao se Allah ovjeku koji naini mjesta svomebratu.'" Imam Ahmed i E-afi biljee od Ibn-Omera da je

  Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: (378) "Neka ovjek ne diedrugoga sa njegova mjesta da bi tu sjeo, nego rairite se imjesta nainite" (hadis biljee oba Sahiha). erijatskipravnici su se razili u pogledu ustajanja onome ko doe nasijelo i o tome postoji nekoliko stavova: jedni todozvoljavaju argumentirajui svoj stav hadisom: (379)"Ustanite ka vaem voi i spustite ga."839 Drugi to, pak,zabranjuju, argumentirajui to hadisom: (380) "Ko voli da

  mu ustaju ljudi, neka sebi pripremi mjesto u vatri." USunenenima se navodi (381) da im nije bilo drae osobe od

  839U ovom hadisu: "Ustanite ka vaem vo|i i spustite ga", oni nemaju apsolutno nikakvog argumenta, jer povod navo|enja ovog hadisa nije bio

  da Sa'dov moral iskae njemu potovanje, nego sljedee: Sa'd je bio ranjen u Bici na Hendeku strijelom u noni zglob, a Allahov Poslanik,

  s.a.v.s., pozvao ga je da presudi plemenu Benu-Kurejza, pa kada se ukazao na svome magarcu i pribliio atoru Allahovog Poslanika, s.a.v.s.Poslanik ree: "Ustanite ka vaem vo|i i spustite ga", tj. pomozite mu da se spusti sa magarca zbog toga to je ranjen, kao to je ve spomenuto...

  (Vidi storiju u potpunosti u III tomu sure "El-Ahzab", 26-27 ajet) Ovo je rezime povoda navo|enja ovog hadisa. Iz ovog se uoava velika razlika

  izme|u znaenja ustajanja dolazeem u smislu izlaska prema njemu da bi se doekao i da bi mu se pomoglo, a to se upravo eljelo rei

  Poslanikovim rijeima: "Ustanite ka vaem vo|i...", i znaenja ustajanja pred dolazeim u cilju iskazivanja potovanja i cijenjenja te osobe, takoda oni nee sjesti dok on sam ne sjedne ili stoje nad njegovom glavom dok on sjedi (kao to se stranci ophode prema svojim vladarima), a sve to

  je Poslanik, s.a.v.s. zabranio, rijeima: "Ko voli da ljudi pred njim ustaju, neka sebi pripravi mjesto u vatri." Oni koji argumentiraju svoj stav

  Poslanikovim, s.a.v.s., rijeima: "Ustanite ka vaem vo|i i spustite ga", isputaju rijei "spustite ga" da bi sakrili pravi razlog ustajanja i kretanja

  prema njemu, a zatim se ne zadovoljavaju ni sa ovim isputanjem, nego mijenjaju sintagmu sa da bi se dobilo znaenje ustajanja nekome iz

  potovanja i njegova velianja. Ovdje se radi o zamjeni konsonanata i namjernoj lai na Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da bi oni ostali dominantninad drugima kroz visoke tornjeve koje grade i basnoslovne prihode koje zara|uju, ime love srca masa i bijednika, to je prazna veliina. A

  Poslanik, s.a.v.s., kae: "Ko voli da ljudi pred njim ustaju neka sebi pripravi mjesto u vatri." Pouzdano je utvr|eno da ashabi nisu ustajali predPoslanikom, s.a.v.s., jer su znali da on to prezire. Pa zar oni nee Poslanika, s.a.v.s., slijediti?! Njegove ashabe plemenite za primjer uzeti?! "Boe

  moj, uputi ih Svojim pravim putem, popravi ih i povrati ih moralnim kvalitetama Poslanika, s.a.v.s."

  233

 • 8/7/2019 58 EL-MUDZADELA

  12/19

  Allahovog Poslanika, s.a.v.s.; a kada bi on uao oni ne biustajali pred njim jer su znali da on to prezire. Prenosi se dasu Ibn-Abbas i drugi rekli o Allahovim, d.., rijeima: "Kadvam se kae: 'Nainite mjesta drugima tamo gdje se sjedi' -

  vi nainite, pa i vama e Allah mjesto nainiti." Da se oneodnose na ratne skupove. Dok je znaenje Allahovih, d..,rijei: "A kad vam se rekne: 'Diginite se' - vi se dignite...", tj.krenite u borbu. Katade kae: "Kada se pozovete na dobro,odazovite se", a Abdurrahman ibn Zejd ibn Eslem kae:"Kada vam se naredi da se raziete, raziite se", kao toAllah, d.., kae:"A ako vam se rekne: 'Vratite se!' - vi se vratite." (24:28)

  "I Allah e na visoke stepene uzdignuti one meu vama kojivjeruju i kojima je dato znanje. A Allah dobro zna ono toradite", tj. nemojte vjerovati da kada neko od vas nainimjesta svome bratu koji mu prilazi ili kada mu se naredi daizie pa to uini, da e mu to umanjiti ugled, ne, nego timezadobiva vei poloaj kod Allaha, a Allah, d.., to mu neeupropastiti, nego e ga nagraditi i na ovom i na buduemsvijetu. Onaj koji je ponizan Allahu, Allah e mu povisiti

  ugled i uiniti ga spominjanim."A Allah dobro zna ta radite", tj. dobro zna ko je zasluantoga, a ko nije.

  "O vjernici, kad (hoete da) s Poslanikom tajno razgovarate,

  prije vaeg (tajnog) razgovora milostinju udijelite. To je zavas bolje i istije. A ako ne naete (nita) - pa, Allah, zaista,prata i milostiv je." /12/ "Zar vas je strah da prijerazgovora svoga milostinju udijelite?! A ako ne udijelite iAllah vam oprosti, onda namaz obavljajte i zekat dajite ibudite pokorni Allahu i Poslaniku Njegovu! Allah dobro znaono to vi radite." /13/

  Allah, d.., nareuje Svojim robovima, vjernicima, kadaneko od njih eli tajno razgovarati sa Allahovim Poslanikom,

  234

 • 8/7/2019 58 EL-MUDZADELA

  13/19

  s.a.v.s., tj. da mu se povjeri, da prije toga da sadaku koja ega oistiti i duhovno i materijalno i pripraviti da budepodoban za taj trenutak. Stoga, Allah, d.., kae:"To je za vas bolje i istije", a zatim kae:"A ako ne naete

  (nita)", tj. ako to niste u mogunosti zbog siromatva. "Pa Allah, zaista, prata i milostiv je." Nareuje to samoonima koji su sposobni za to, a onda kae: "Zar vas je strah da prije razgovora svoga milostinjuudijelite?!", tj. bojite li se da e propis o obaveznostisadake, prije razgovora sa Poslanikom, postati trajan.

  "A ako ne udijelite...", pa je Allah, d.., derogiraoobaveznost ovog propisa njima. Kae se da je jedini

  prakticiraoao ovaj ajet prije njegova derogiranja Alija ibnTalib, r.a. Ibn-Derir prenosi da je Alija ibn Ebi - Talib, r.a.,rekao: (382) "Kazao je Vjerovjesnik, s.a.v.s.: 'to misli,jedan dinar?' 'Nee biti u mogunosti.' 'Pola dinara?' 'Neemoi.' 'Pa to onda da daju?' 'Jeam.' 'Doista, ti siskroman!'" Pa je onda objavljen ajet:"Zar vas je strah da prije razgovora svoga milostinjuudijelite?!" Alija kae: "Preko mene je Allah olakao ovom

  ummetu." Ma'mer prenosi od Katade da je rekao: "Ajet:

  'O vjernici, kad hoete s Poslanikom tajno razgovarati, prijevaeg razgovora milostinju udijelite', derogiran je, a bio jepravosnaan samo jedan dio dana." Slino ovome prenosiAbdurrezak od Alija: "Niko ovaj ajet nije prakticirao izuzevmene dok nije derogiran, a bio je pravosnaan samo jedan

  kratki vremenski period."

  "Zar ne vidi one koji prijateljuju s ljudima na koje se

  Allah rasrdio? Oni nisu ni vai ni njihovi, i zaklinju sena lai, a oni (to) znaju." /14/ "Allah je njima

  235

 • 8/7/2019 58 EL-MUDZADELA

  14/19

  pripremio teku kaznu, jer je zaista, runo ono torade": /15/ "Uzeli su svoje zakletve titom, paodvraaju od Allahova puta; njih eka sramnakazna." /16/ "Ni bogatstva njihova, ni djeca njihova

  im nimalo nee pomoi kod Allaha, oni e bitistanovnici u vatri, u kojoj e vjeno boraviti." /17/"Na Dan u koji e ih Allah sve oiviti oni e se Njemuzaklinjati, kao to se vama zaklinju, mislei da e imto neto koristiti. Oni su, doista, pravi laljivci."/18/"Njima je ovladao ejtan i uinio da zaboravespominjati Allaha, oni su ejtanova stranka, a zbilja,stranka ejtanova gubitnici su pravi." /19/

  Allah, d.., osuuje tajno prijateljevanje licemjera sanevjernicima, a oni istovremeno nisu ni sa nevjernicima, nitisa pravovjernim, kao to Allah, d.., kae: "...Neodluni sukome e se privoljeti, da li ovima ili onima" (4:143), a ovdjeUzvieni kae:"Zar ne vidi one koji prijateljuju s ljudima na koje se Allahrasrdio?", tj. na jevreje, a zatim Uzvieni kae:

  "Oni nisu ni vai ni njihovi", tj. oni, realno, nisu dio vas, opravovjerni, a niti od onih s kojima prijateljuju, jevreja.Zatim, Allah Uzvieni kae: "I zaklinju se na lai, a oni (to)znaju", tj. oni su svjesni da lau kada se zaklinju, a to je tzv.(lana zakletva), poglavito u situaciji prokletstva u kojoj su,sauvao nas Allah toga, pa, oni, doista, kada sretnupravovjerne kau da vjeruju i kada dou Poslaniku zaklinjumu se Allahom da su vjernici, a oni sami su svjesni da se

  lano zaklinju, jer ne vjeruju da je istina ono to govore.Zbog toga, Allah svjedoi da oni lau u svojim zakletvama idokazivanjima toga."Allah je njima pripremio teku kaznu jer je, zaista, runoono to rade", tj. pripremio im je Allah uasnu kaznu zbognjihova prijateljevanja sa nevjernicima, a neprijateljstva ivaranja pravovjernih. Zbog toga Allah, d.., kae:"Uzeli su svoje zakletve titom, pa odvraaju od Allahova

  puta", tj. manifestiraju vjerovanje, a gaje nevjerovanje,skrivaju se iza lanih zakletvi i tako u zabludu dovode one

  236

 • 8/7/2019 58 EL-MUDZADELA

  15/19

  koji ne poznaju njihovo stvarno stanje, pa smatraju da oniistinu govore. Ovim pojedince od Allahova puta odvraaju.

  "Njih eka sramna kazna", kao nadoknada za njihovostalno koritenje zakletve Allahovim velikim imenom u

  lanim, obmanjujuim zaklinjanjima. Zatim Allah, d..,kae:"Ni bogatstva njihova ni djeca njihova im nimalo neepomoi kod Allaha...", tj. to od njih nee odstraniti kaznukada ih stigne.

  "Oni e biti stanovnici u vatri, u kojoj e vjeno boraviti", aonda kae: "na Dan u koji e ih Allah sve oiviti", tj.proivijet e ih sve do posljednjeg na Sudnjem danu i

  nijednog nee izostaviti."Oni e se Njemu zaklinjati, kao to se vama zaklinju,mislei da e im to neto koristiti", tj. Allahu e se zaklinjatida su na uputi i pravom putu, kao to su se na ovom svijetuzaklinjali ljudima, jer onaj ko ivi s odreenim navikama,umire s njima, i s njima biva proivljen. Oni vjeruju da e imto koristiti kod Allaha, kao to im je to koristilo kod ljudi, kojisu provodili nad njima propise prema onom to su

  ispoljavali, zato Allah, d.., kae:"Mislei da e im to neto koristiti", tj. ta njihova zakletvasvojim Gospodarem. Zatim Allah, d.., osuujui njihovarazmiljanja kae:

  "Oni su, doista, pravi laljivci", potvrujui tako obavijestda oni lau. Prenosi Ibn Ebi-Hatim od Ibn-Abbasa: (383) "daje Boiji Poslanik, s.a.v.s., bio u hladu jedne od svojih sobasa grupom ashaba, a hlada gotovo da je nestalo, pa on

  ree: 'Doi e vam sada jedan ovjek koji gleda ejtanskimoima; pa kada vam doe, nemojte s njim razgovarati.' Paje doao plavi ovjek, te ga Allahov Poslanik, s.a.v.s., zovnui sa njim stupi u razgovor: 'Zato me vrijea, ti i taj i taj?!',i nekoliko njih imenova, zatim ovjek ode i zovnu ih, pa seoni zaklinjae i pravdae. Tada je Allah, d.., objavio: 'Oni e se Njemu zaklinjati, kao to se vama zaklinju,mislei da e im to neto koristiti. Oni su, doista, pravi

  laljivci.'" Na ovaj nain predanje navode Imam Ahmed iIbn-Derir. Stanje ovih jeste ono isto stanje u kojem e bitiidolopoklonici, kada Allah, d.., kae:

  237

 • 8/7/2019 58 EL-MUDZADELA

  16/19

 • 8/7/2019 58 EL-MUDZADELA

  17/19

  odnosno, oni su na jednoj strani, a erijat je na drugoj. Onisu nasuprot istine i njoj se protive.

  "Bit e, sigurno, najgore ponieni", tj. meu ponienima inesretnima i na ovom i na buduem svijetu. "Allah je

  zapisao: 'Ja i poslanici Moji sigurno emo pobijediti!'", tj.presudio je, zapisao i odredio da e pobijediti Allah, NjegovaKnjiga, poslanici i pravovjerni Njegovi robovi i na dunjaluku ina ahiretu. Sretni kraj pripada bogobojaznima, a pomoAllahova pravovjernima, kao to Allah, d.., ree:"Mi emo, doista, pomoi poslanike Nae i vjernike u ivotuna ovom svijetu, a i na Dan kad se dignu svjedoci." (40:51)Potom Allah, d.., kae:

  "Nee nai da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju buduu ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovusuprotstavljaju, makar im oni bili oevi njihovi, ili sinovinjihovi, ili braa njihova, ili roaci njihovi", tj. neeprijateljevati sa onima koji se suprotstavljaju Allahu iNjegovu Poslaniku, pa makar im bili i blii srodnici, kao toAllah, d.., kae:

  "Neka vjernici ne uzimaju za prijatelje nevjernike kad ima

  vjernika, a onoga ko to ini - Allah nee tititi. To uinitejedino da biste se od njih sauvali. Allah vas podsjea naSebe..." (3:28) Se'id ibn Abdulaziz kae da je ovaj ajet ucijelosti objavljen zbog Ebu-Ubejda ibn Abdullaha ibn el-Derraha, kada je ubio svoga oca u Bici na Bedru. Zbogtoga Omer kae: "Da je Ebu-Ubejde iv, postavio bih ga zahalifu." U vezi s ovim je sluaj kada se Boiji Poslanik,s.a.v.s., savjetovao sa muslimanima o zarobljenicima Bedra.

  Ebu-Bekr es-Siddik je predloio da se otkupe i tim novanimsredstvima ojaaju muslimani, poto su to njihovi amidii iroaci, a tako e ih, moda, i Allah uputiti. Omer, tada, ree:"Ja ne mislim to i on. Allahov Poslanie, omogui mi daubijem tog i tog (roaka Omerovog). A omoguio (dozvolio)je Aliji da ubije Ukajla, kao i jo nekom, da Allah zna da unaim srcima nema ljubavi prema idolopoklonicima"(dalje se navodi sluaj u cijelosti).

  "Njima je On u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlomSvojim ih osnaio", tj. onog ija je osobina da ne prijateljujesa onim koji se protivi Allahu i Njegovu Poslaniku, pa makar

  239

 • 8/7/2019 58 EL-MUDZADELA

  18/19

  mu to otac ili brat bio, i takvom Allah, d.., u srcevjerovanje usauje i kiti ga pronicljivou.

  "I On e ih uvesti u denetske bae, kroz koje e rijeketei, da u njima vjeno ostanu. Allah je njima zadovoljan, a i

  oni e biti zadovoljni Njime." Ovdje se uvia velianstvenaskrivena misao, a to je: poto su se rasrdili na svojesrodnike i blinje u ime Allaha, d.., On im u zamjenu dajeda On bude njima zadovoljan, i da oni budu zadovoljni Njimzbog stalnih blagodati koje im je dao, velikog uspjeha isveobuhvatne dobrote.

  "Oni su Allahova stranka..." Oni su Njegovi robovi iuivaju Njegove poasti.

  "A doista, Allahova stranka su oni koji e sigurno uspjeti."Ukazuje se na njihov uspjeh i na dunjaluku i na ahiretu,nasuprot onima koji su na ejtanovoj strani."A ejtanova stranka, zbilja, gubitnici su pravi."

  Ibn Ebi-Hatim prenosi od Ez-Zijala ibn Ubbada da je rekao:"Pisao je Ebu-Hazim ez-Zuhriju: "Znaj da postoje dvije vrsteasti: ast koju Allah, d.., daje Svojim prijateljima nadistim takvim. To su oni o kojima se ne govori, a likovi im se

  gube..." Opisani su i u jeziku Poslanika: (385) "Allah voli,doista, neprimjetne, bogobojazne, bezazlene; kada suodsutni, ne osjeti se njihovo odsustvo; a kada su prisutni,(nita) ne zahtijevaju, njihova su srca svjetiljke Upute. Oninalaze izlaza iz svake crne, zloslutne smutnje..." Ovo suprijatelji Allahovi za koje je On rekao:"Oni su Allahova stranka, a oni koji su Allahova strankasigurno e uspjeti." Nuajm ibn Hamad prenosi od El-Hasana

  da je rekao: (386) Molio je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: "Boemoj, ne daj pomoi ni blagodati Svoje ni grjeniku, nirazvratniku, preko mene, jer ja u onome to si mi objavionalazim i ovo:'Nee nai da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju buduu ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovusuprotstavljaju.'" 840

  Ovo je zavretak saetka tefsira840

  Hadis je mursel, a Allah najbolje zna.

  240

 • 8/7/2019 58 EL-MUDZADELA

  19/19

  sure El-Mudadela,a Allahu pripada hvala i dobroinstvo,

  samo On prua zatitu i na Njega se oslanjamo.