56 EL-VAKIA

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/7/2019 56 EL-VAKIA

  1/22

  56EL - VAKI'A / DOGAAJ

  OBJAVLJENA U MEKI+ , IMA 96 AJETA

  Prenosi Hafiz ibn Asakir od Abdullaha ibn Mes'uda, koji je,dok je bolovao bolest od koje je umro, rekao: "uo samAllahova Poslanika, s.a.v.s., da kae: (313) 'Ko proui suruEl-Vakia svake noi nikada nee osjetiti neimatinu.' A Ebu-Zabje nikad je nije izostavljao." To, takoer, prenosi Ebu-J'ala od Ibn-Mes'uda.

  A Ahmed prenosi od Dabira ibn Semure, koji kae: (314)"Allahov Poslanik, s.a.v.s., klanjao je namaz kao to viklanjate svaki dan, s tim da je on olakavao - namaz mu jebio laki nego to vi klanjate, a na sabahu bi uio suru 'El-Vaki'a' i druge sure sline njoj."

  "Kada se Dogaaj dogodi, /1/ dogaanje njegovoniko nee poricati, /2/ neke e poniziti, a nekeuzvisiti; /3/ kad se Zemlja jako potrese /4/ i brda se ukomadie zdrobe, /5/ i postanu praina razasuta, /6/ vas e tri vrste biti: /7/ oni denjaci - ko su denjaci?!/8/ i oni ljevaci - ko su ljevaci? /9/ i oni prvi - uvijek prvi! /10/ Oni e Allahu bliski biti /11/ u denetskimbaama naslada." /12/

  El - Vaki'a je jedno od imena za Sudnji dan, nazvan zbogtoga to e se obistiniti njegovo postojanje i dogaanje, kaoto kae Uzvieni: "Toga e se dana Smak svijeta dogoditi." (69:15) A rijeiUzvienog:

  + Objavljena nakon sure "Taha".Ajeti br. 81, i 82 su medinski.

  188

 • 8/7/2019 56 EL-VAKIA

  2/22

  "Dogaanje njegovo niko nee poricati", tj. mora tako biti,a za njegovo pojavljivanje, kada to bude Allah zaelio, neebiti niko ko e takvo neto moi sprijeiti, niti se usprotiviti,kao to kae Uzvieni:

  "Odazovite se Gopodaru svome prije nego to doe Dankoji Allah nee zaustaviti." (42:47) A rijei Uzvienog: "Nekee poniziti, a neke uzvisiti" , tj. spustit e narod uDehennem, pa iako su bili velikani na dunjaluku, a drugee uzdii na najvie stepene da vjeno uivaju, pa makar bilislabii na dunjaluku.

  A rijei Uzvienog: "Kad se Zemlja jako potrese" , kao tokae Uzvieni:

  "Kada se Zemlja najeim potresom svojim potrese."(99:1)I kae Uzvieni: "I brda se u komadie zdrobe" , tj. kada se

  zdrobe poput mrvica, kao to kae Uzvieni: "Razbacanapostanu." (73:14) A rijei Uzvienog: "I postanu prainarazasuta" , tj. uzvitlana praina koja se podigne, a zatimraspri, te od nje ne ostane nita. Ovako smatra Alija, r.a.

  A rijei Uzvienog: "Vas e tri vrste biti" , tj. tri grupacije.

  "Oni denjaci - ko su denjaci?!" To su oni koji e biti sadesne strane Ara, a oni su izili iz Ademove desne strane,kojima e biti date njihove knjige u desnu ruku i kaostanovnici Denneta.

  "I oni ljevaci - ko su ljevaci?!" To su oni koji e biti lijevo odAra, a i oni su iz Ademove lijeve strane, a to su oni kojimae biti date njihove knjige u lijevu ruku, bit e uhvaeni zanju i uvedeni u Dehennem, kao dehenemlije, da nas Allah

  sauva od njihovih djela."I oni prvi - uvijek prvi!" To su oni koji e prvi biti predUzvienim, i oni su posebni i najsretniji i blii od onih sdesne strane, a oni su meu njima prvaci, to su: poslanici,vjerovjesnici, iskreni, ehidi, i oni e biti na najviemstepenu. Pa, ko se takmii na ovom svijetu da bi to viedobra uinio, bit e na ahiretu od onih koji su meu prvimastigli do Allahove Plemenitosti, a nagrada je prema njihovim

  djelima. Kako posije, tako e i ponjeti. Zbog ovoga kaeUzvieni:

  189

 • 8/7/2019 56 EL-VAKIA

  3/22

  "Oni e Allahu bliski biti u denetskim baama naslada" , tj.to su oni najblii brizi Uzvienog Allaha i Njegovomzadovoljstvu - molimo Uzvienog da nas uini od njihSvojom dobrotom i plemenitou, amin.

  "Bit e ih mnogo iz prvih, /13/ a malo iz zadnjih, /14/ na divanima izvezenim, /15/ jedni prema drugima na

  njima e naslonjeni biti;/16/ sluit e ih vjeno mladi mladii, /17/ sa aama i ibricima, i peharom punimpia iz izvora tekueg /18/ od koga ih glava neeboljeti i zbog koga nee pamet izgubiti", /19/ "i voem koje e sami birati, /20/ i mesom ptiijimkakvo budu eljeli. /21/ U njima e biti i hurije oijukrupnih,/22/ sline biseru u koljkama skrivenom, / 23/ kao nagrada za ono to su inili. /24/ U njima

  nee sluati prazne besjede, ni govor grjeni, /25/ nego samo rijei: 'Mir, mir!'"/26/

  Obavjetava Uzvieni o onima koji su prednjaili da su oniskupina, mnotvo iz prvih generacija i mali broj od onihkasnijih. Meutim, muffesiri se razilaze u tumaenju rijei:'prvi' i 'potonji', pa se kae: Oni prvi, to su ummeti koji suproli, a oni kasniji su ovaj sadanji ummet; meutim, to jeslab stav, jer je ovaj ummet najbolji ummet, kako Kur'annavodi, pa je onda nemogue da bude onih bliskijih Allahuvie iz redova drugih ummeta nego iz ovog. To bi, moda, imoglo biti tako, ukoliko bi se sastavili svi narodi naspramovog naeg ummeta. Ali, najispravnije je miljenje to darijei Uzvienog: "Bit e ih iz prvih" , tj. misli se na prvepripadnike ovog ummeta, "a malo iz zadnjih" , tj. oni zadnjipripadnici od ovog ummeta. Nema sumnje da su prvipripadnici svakog ummeta bili bolji od onih koji su sekasnije pojavljivali u tom narodu, stoga je mogue da se

  190

 • 8/7/2019 56 EL-VAKIA

  4/22

  ovaj ajet odnosi na sve ummete pojedinano, a najbolji jeod ummeta ummet Muhammeda, s.a.v.s.

  Prenosi Ibn Ebi-Hatim od Abdullaha ibn Bekra el-Muzenija,koji kae: "uo sam Hasana, kad je doao do ovog ajeta: 'I

  oni prvi - uvijek prvi, oni e Allahu bliski biti' , pa je rekao:'to se tie onih prvih, oni su ve proli... Ali, uini nas,Allahu, od onih s desne strane.'"

  Ve je u sahih hadisu potvreno da je Allahov Poslanik,s.a.v.s., rekao: /15/ "Najbolji je vijek moj vijek, zatim oniposlije njih, pa oni poslije njih." Cilj je bio da se kae da jeovaj ummet najasniji u odnosu na druge narode i bliskijiAllahu, d.., od drugih i na veem poloaju zbog asti svoje

  vjere i veliine svoga Poslanika.Zato je potvreno u sigurnim predanjima od AllahovaPoslanika, s.a.v.s., da je on obavijestio: (316) "Zaista e odovog ummeta biti 70 hiljada onih koji e ui u Dennet bezpolaganja rauna." A u drugom predanju: (317) "Na svakuhiljadu sedamdeset hiljada", i u drugom predanju: (318) "Nasvakog jednog sedamdeset hiljada".

  Penosi Hafiz Ebu el-Kasim et-Taberani od Ebu - Malika, koji

  kae da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: (319) "Tako miOnoga u ijoj je ruci moja dua, na Sudnjem danu e bitiproivljene grupacije od vas koje e okruiti Zemlju poputmrkle noi, a meleki e govoriti: "Oni koji budu slijediliMuhammeda, s.a.v.s., bit e u veem broju od svih ostalihkoji budu slijedili druge poslanike." A rijei Uzvienog: "Nadivanima izvezenim" , tj. bit e izvezeni zlatom i biserjem. Arijei Uzvienog: "...jedni prema drugima na njima e

  naslonjeni biti" , tj. licima e biti okrenuti jedni drugima, nikonee biti nikome iza lea. Sluit e ih vjeno mladimladii" , tj. bit e u jednoj odreenoj, mladoj dobi i neestariti, niti e doivljavati ikakvih izmjena.

  "Sa aama i ibricima i peharom punim pia iz izvoratekueg" , a bit e od vina koje ne opija i koje e stalno tei.Posue nee biti nikada prazno, niti e se isprazniti jakiizvor. A rijei Uzvienog:

  "...od koga ih glava nee boljeti i zbog koga nee pamet izgubiti" , tj. bolova nee imati u svojim glavama, niti e im

  191

 • 8/7/2019 56 EL-VAKIA

  5/22

  se gubiti njihova pamet. Ne, glave e biti bistre i poredukusnog i dopadljivog pia.

  Prenosi Ed-Dahhak od Ibn-Abbasa, r.a., koji kae: "Ualkoholu imaju etiri svojstva: opijanje, glavobolja,

  povraanje i mokrenje. A Uzvieni Allah, spominjui vino uDennetu, uklonio je sve ove negativne osobine."A rijei Uzvienog:"I voem koje e sami birati i mesom ptiijim kakvo budu

  eljeli" , tj. opsluivat e ih svim onim plodovima koje budueljeli znai; ovaj ajet potvruje mogunost uzimanja voakakvo se zaeli. Svemu tome u prilog ide hadis Ikraa ibnZuejba, koji pria kako je jeo sa Poslanikom, s.a.v.s., u kui

  Ummi-Seleme: (320) "...Zatim me je uzeo za ruku, pa smokrenuli u kuu Ummi-Seleme, pa je Alejhisselam upitao:'Ima li ta za jelo?' Donesena nam je posuda kao korito,puna popare s komadiima mesa, a on je poeo jesti, pasam i ja pruio ruku da uzmem. Tada me je AllahovPoslanik, s.a.v.s., uzeo svojom lijevom rukom za moju desnui rekao: 'O Ikra, jedi s jednog mjesta, jer je to jedna hrana.'Zatim nam je donijet tanjir temri ili rutaba (vrste hurmi)

  (Ubejdullah sumnja, jesu li bile temre ili rutab), pa sampoeo jesti ispred sebe. Poslanik, s.a.v.s., pruajui rukeprema posudi ree: 'Ikra, jedi odakle eli, jer je to istovoe samo razliitih boja.' Zatim nam je donijeta voda, te jeAllahov Poslanik, s.a.v.s., oprao svoju ruku i umio svoje lice iruke do iza lakata, zatim svoju glavu, tri puta i onda rekao:'O Ikra, ovo je abdest koji e nas sauvati odDehennema.'" Ovo prenosi malo opirnije i Tirmizi i Ibn-

  Made, obojica od Muhammeda ibn Biara.Prenosi Hafiz Taberani od Sevbana, koji kae da je AllahovPoslanik, s.a.v.s., rekao: (321) "Kad ovjek uzme plod vokeu Dennetu, na tom mjestu se pojavi novi plod."

  A rijei Uzvienog: "I mesom ptiijim kakvo budu eljeli."Navodi Imam Ahmed od Enesa, koji kae da je AllahovPoslanik, s.a.v.s., rekao: (322) "Denetska e ptica bitipoput ogromne deve, a uzgajat e se na denetskom

  drveu." Ebu-Bekr upita: "O Allahov Poslanie, ove ptice sunjene" - na to e Allahov Poslanik: "Onaj ko ih jede njeniji

  192

 • 8/7/2019 56 EL-VAKIA

  6/22

  je od njih" - i ponovi to tri puta. "A ja elim da bude od onihkoji e ih jesti."

  A prenosi Hasan ibn Urfe od Abdullaha ibn Mes'uda, kojikae da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: (323) "Kad bi

  pogledao u pticu u Dennetu i zaelio da je jede, dola bi tipreda te ve peena."A rijei Uzvienog: "U njima e biti i hurije oiju krupnih,

  sline biseru u koljkama skrivenom" , tj. kao da su one biserkoji se presijava u svome sjaju i bjelini, kao to je venavedeno u suri "Es-Safat": "kao da su one jaja pokrivena."(37:49) A i suri "Er-Rahman", takoer je dat njihov opis. Pa,zato kae Uzvieni:

  "...kao nagrada za ono to su inili" , tj. to je ono od Nasto je prueno, kao nagrada njima za ono to su postiglisvojim dobrim djelima.

  Zatim kae Uzvieni:"U njima nee sluati prazne besjede ni govor grjeni, negosamo rijei: 'Mir,mir!'" tj. u Dennetu nee uti prazangovor, niti e biti otvorenog poniavanja, ni rijei kojesadre ismijavanje i omaloavanje, kao to kae Uzvieni:

  "...u kome prazne besjede nee sluati", (88:11) tj. prazneprie, "ni govor grjeni" , tj. ni govor koji u sebi sadri neto runo."Nego samo rijei 'Mir, mir!'" tj. nita drugo do samopozdravljanje jedan drugoga, kao to kae Uzvieni: "Unjima e se rijeju: 'Mir' - pozdravljati", (14:23) i (10:10) anjihov govor bit e tako ist od pokvarensoti i grijeenja.

  "A oni sa desne strane - ko su oni sa desne strane?" / 27/ "Bit e meu lotosovim drveem bez bodlji, /28/ i meu bananama plodovima nanizanim /29/ i uhladovini prostranoj /30/ pored vode tekue /31/ i usred voa svakovrsnog /32/ kojeg e uvijek imati i koje nee zabranjeno biti" /33/ "i na posteljama

  193

 • 8/7/2019 56 EL-VAKIA

  7/22

  uzdignutim. /34/ Stvaranjem novim Mi emo hurijestvoriti/35/ i djevicama ih uiniti, /36/ milimmuevima njihovim i godina istih /37/ za one s desnestrane." /38/ "Bit e ih mnogo od naroda drevnih, /

  39/ a mnogo i od kasnijih." /40/ Nakon to je Uzvieni spomenuo vrtove u kojima e biti oniprvi, tj. Allahu bliski, ovdje se jo spominju i oni sa desnestrane, a to su dobri, ali iji je poloaj nii od onih koji suAllahu najblii. Pa kae Uzvieni: "A oni sa desne strane - ko su oni sa desne strane?" Zatimto tumai rijeima: "Bit e meu lotosovim drveem bez

  bodlji", a to je vrsta voa koja na sebi nema nikakve bodlje,nego samo plodove, suprotne ovozemaljskom lotosovomdrvetu koje je sa puno bodlji, a malo ploda.

  Prenosi Hafiz Ebu-Bekr Ahmed ibn Selman en-Neddarod Sulema ibn Amira, koji kae da su ashabi AllahovaPoslanika, s.a.v.s., rekli: (324) "Zaista nas je Allah poduiopreko beduina i njihovih zapitkivanja", pa kae: "Doao jejednog dana beduin, pa ree: 'O Allahov Poslanie, Allah je

  spomenuo u Dennetu voku koja moe nauditi njenomvlasniku?' Allahov Poslanik, s.a.v.s., upita: 'A koje je todrvo?' A ovaj odgovori: 'To je lotosovo drvo koje ima bodlje inezgodno je za ubiranje.' Onda Allahov Poslanik, s.a.v.s.,ree: 'A zar Uzvieni Allah ne kae:

  'Bit e meu lotosovim drveem bez bodlji.' Allah eukloniti bodlje sa tog drveta, a na mjestu svake bodlje bit eplod. Ti e plodovi iznicati iz tog drveta sa 72 vrste okusa, a

  ni jedna nee liiti na drugu."A rijei Uzvienog: "...i meu bananama plodovimananizanim." "Talh" je krupno drvee koje se moe nai i upodruju Hidaza, a jednina je "talhatun". To je rije kojagovori o nizu plodova. Ibn-Abbas kae da je ovo drvo slinodunjalukom, ali plodovi su mu slai od meda, pa kao da jeto lotos. Opisuje ga da je nanizano i da nema bodlji, doknjegova patlica ne sebi nosi vie plodova. Prenosi se od Ibn-

  Abbasa da je rekao da "talh" znai banana, kako jestanovnici Jemena nazivaju.

  194

 • 8/7/2019 56 EL-VAKIA

  8/22

  A rijei Uzvienog: "...u hladovini prostranoj" , Buharija odEbu-Hurejrea prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao:(325) "Zaista u Dennetu ima drvo u ijoj hladovini putujejaha stotinu godina neprekidno; uite, ako hoete: '...i u

  hladovini prostranoj.'" Ovo prenosi i Muslim.Buharija i Muslim biljee hadis od Ebu-Seida i Sehla ibnS'ada, a ovaj od Poslanika, s.a.v.s., koji je rekao: (326)"Zaista, u Dennetu ima drvo u ijoj hladovini putuje brzikonjanik sto godina bez prekida." Ovaj hadis ne samo da jepotvren od Allahova Poslanika, s.a.v.s., nego je onmutevatir i nema sumnje u njegovu vjerodostojnost kodsvih kritiara hadisa, a zbog raznovrsnih rivajeta i snage u

  lancu i pouzdanosti prenosilaca hadisa.Ed-Dahhak, Suddi i Ebu-Hazrete o rijeima Uzvienogkau: "...i u hladovini prostranoj" , znai koja se ne prekida,u kojoj nema suneve ege (omore), kao to je vrijeme prijeizlaska sunca. A za rijei Uzvienog: "...pored vode tekue" ,Es-Sevri kae: "koja tee bez prestanka". A ve je bilogovora i tumaenja rijei Uzvienog:"U kome su rijeke od vode neustajale", (47:15) tako da

  nema potrebe to ovdje ponavljati.A rijei Uzvienog:"I usred voa svakovrsnog, kojeg e uvijek imati i koje neezabranjeno biti" , tj. imat e raznovrsnog voa imnogobrojnog u raznim bojama, kakvo oko nije vidjelo, a niuho ulo, niti ljudskom umu na um palo, kao to kaeUzvieni: "Svaki put kad im se iz njih da kakav plod, oni e rei: 'Ovo

  smo i prije jeli', a bit e im davani samo njima slini". (2:25)tj. liit e jedan drugom po obliku, ali e im okus biti razliit.A u oba sahiha, pri spominjanju Sidretul-Muntehaa kae se:(327) "...A listovi e biti poput slonovih uiju. A plodovipoput vreva hederskih." 831 Takoer se navodi u oba Sahihaod Ibn-Abbasa, koji kae: (328) "Zamrailo se sunce, pa jeAllahov Poslanik, s.a.v.s., obavio namaz, a sa njim i ostaliljudi, te im govorio o takvom namazu. Neki od ljudi rekoe:

  'O Allahov Poslanie, vidjeli smo te kako neto dohvata satog mjesta, a zatim, vidjesmo da te neto sprijeilo!' Na to831 Heder je selo kraj Medine, poznato po pravljenju vreva.

  195

 • 8/7/2019 56 EL-VAKIA

  9/22

  Poslanik, s.a.v.s., ree: 'Zaista sam ugledao Dennet, pasam pokuao dohvatiti grozd iz njega. A da sam gadohvatio, jeli biste od njega i bilo bi ga dokle trajedunjaluk.'"

  A rijei Uzvienog: "...kojeg e uvijek imati i koje neezabranjeno biti." Nee ga spreavati ni zima ni ljeto, negoe ga imati uvijek i neprekidno. Koliko god traili, nai ebez problema, jer je Allah, d.., Svemoan. "I naposteljama uzdignutim" , tj. bit e visoke, glatke i udobne.

  A rijei Uzvienog:"Stvaranjem novim Mi emo ih stvoriti i djevicama ih milimuiniti muevima njihovim i godina istih za one sa desne

  strane." Lina zamjenica "ih" odnosi se na rije koja nijespomenuta, ali nas kontekst u kome je spomenuta posteljaupuuje na to da je tu rije o enama s kojima e sespavati u tim posteljama. Bilo je dovoljno to iskazati linomzamjenicom "one", pa da se zna na koga se ta zamjenicaodnosi, te rijei Uzvienog: "Stvaranjem novim Mi emostvoriti." Ponovnim proivljavanjem Mi emo uiniti danakon dodirivanih starica postanu djevojke, pa da nakon

  gubljenja nevinosti ponovo postaju iste i mlade, dragesvojim muevima uz umilnost, draesnost i ljepotu.Ebul-Kasim Taberani navodi od Ummi-Seleme, koja kae:

  (329) "Rekla sam: O Allahov Poslanie, reci mi ta znaerijei Uzvienog Allaha: pa mi je odgovorio: 'Hurije su bijele,svijetle, blistave, krupnih oiju, velikih crnih zjenica, kao toje orlovsko krilo.' Zatim sam upitala: 'Reci mi ta znae rijeiUzvienog: 'sline biseru u koljkama skrivenom' , pa mi je

  odgovorio: 'Njihova istoa je poput bisera koji se nalazi ujo neotvorenim koljkama - koje ruka nije dohvatila.' Ondasam upitala: 'Obavijesti me ta znae rijei Uzvienog:

  'u njima e biti ljepotica naravi divnih.' On odgovori:'Najboljeg morala i najljepeg izgleda.' Zatim sam pitala zarijei Uzvienog: '...kao da su one jaja pokrivena' , pa miodgovori: 'Njihova je njenost poput tanahne opne uunutranjem dijelu jajeta, a koja se nalazi unutra, ispod

  vanjske ljuske.' Zatim sam upitala: O Allahov Poslanie, recimi ta znae rijei Uzvienog: '...milim muevima njihovim igodina istih.' On odgovori: 'To su one koje su usmrene na

  196

 • 8/7/2019 56 EL-VAKIA

  10/22

  dunjaluku kao sijede i slabe starice, a koje e Allah proiviti iuiniti ih mladima i nevinim, milim i dragim u istoj dobi.'Onda sam upitala: 'O Allahov Poslanie: Jesu li boljedunjaluke ene ili denetske hurije?' On odgovori:

  'Dunjaluke su ene bolje od hurija onoliko koliko je boljavanjska odjea od unutarnje.' Ja sam upitala: 'AllahovPoslanie, zbog ega je tako?' On odgovori: 'Zbog njihovognamaza i posta, i drugih ibadeta Uzvienom Allahu. Allah eim podariti svjetlo na njihovim licima, obui ih u svilu, bit esvijetlog tena, zelene odjee, utog nakita, bisernemangale, a eljeva od zlata. Rei e one: 'Mi smo vjene inikada neemo umrijeti, bit emo ugodne i nikada neemo

  poruniti. Nakon to se smjestimo, nikada neemo otii iztog mjesta. Mi smo zadovoljne i nikada se neemo naljutiti -blago li onima kojima pripadnemo i blago onome ko budena.' Upitala sam: 'O Allahov Poslanie, ima ena koje bududva, tri, pa i etiri puta udavane, pa umru, uu u Dennet, aza njima uu i njihovi muevi, pa kojem e muu pripasti?'On ree: O Ummi-Selemo, ona e birati i izabrati onoga kojibude najboljeg morala i rei e: 'O Gospodaru, ovaj se

  najbolje odnosio prema meni, pa mi ga opet podari.' OUmmi Selemo, ljepota morala je ono to je najljepe i nadunjaluku i na ahiretu."

  A rijei Uzvienog: "...mile", Ibn-Abbas tumai da su toone koje su drage svojim muevima, a i oni dragi njima.

  A rijei Uzvienog: "...godina istih" , znae da su istestarosne dobi oko trideset i tri godine, slinog ahlaka iizmeu njih nee biti srdbe, niti zavidnosti.

  A rijei Uzvienog: "za one sa desne strane" , tj. bit estvorene za one sa desne strane, za denetlije, a mogue jei znaenje da e biti u istoj dobi kao i one, od trideset i trigodine, kao to se navodi i u hadisu Buharije i Muslima odEbu-Hurejrea, koji kae da je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,rekao: (330) "Prva grupa ljudi koji e ui u Dennet sijat ekao pun mjesec u utapu, a oni koji e doi za njima bit ekao zvijezda plamtea koja na nebu najvie sija. Oni nee

  imati potrebe ni za malom niti za velikom nudom, niti esliniti. Njihovi eljevi e biti od zlata, znoj e biti miriljav,mangale e kaditi mirisno drvo, a ene e im biti denetske

  197

 • 8/7/2019 56 EL-VAKIA

  11/22

  hurije. Njihovo ponaanje bit e moralno i liit e jednidrugima, nalik na njihovog praoca Adema, visokog ezdesetlakata."

  A rijei Uzvienog: "...bit e ih mnogo od naroda drevnih,

  a mnogo i od kasnijih" , tj. bit e to skupine ranijih naroda,kao i onih koji su ivjeli poslije. Ibn-Derir navodi od Ibn-Abbasa: (331)"...bit e ih mnogo od naroda drevnih, a mnogo i odkasnijih" , kae da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "I jednii drugi su pripadnici moga ummeta."

  "A oni sa lijeve strane - ko su oni sa lijeve strane?! / 41/ Oni e biti u vrelom daku vatre i vodi kljualoj" / 42/ "i u sjeni dima aavog", /43/ "u kojoj nee biti svjeine ni ikakve dobrine." /44/ Oni su prije toga

  raskonim ivotom ivjeli /45/ i uporno teke grijeheinili /46/ i govorili: 'Zar kad umremo i zemlja i kosti postanemo - zar emo zbilja biti oivljeni; /47/ zar i drevni nai preci?" /48/ "Reci: 'I drevni i kasniji', /49/ u odreeno vrijeme, jednog odreenog dana bit esakupljeni, /50/ i tada ete vi, o zabludjeli, koji poriete oivljavanje, /51/ sigurno sa drveta Zekumjesti, /52/ i njime ete trbuhe puniti, /53/ pa zatim na

  to vodu kljualu piti, /54/ poput kamila koje ne mogue ugasiti: /55/ to e na onom svijetu biti goenjenjihovo!"/56/

  Nakon to je Uzvieni spomenuo one sa desne strane,nastavlja dalje i govori o onim na lijevoj strani, pa kae: "Aoni sa lijeve strane - ko su oni sa lijeve strane?" tj. ta je tou ta su oni zapali? Zatim to Uzvieni objanjava rijeima:

  "...u vrelom daku vatre" , Semum je vreli zrak, "...i vodikljualoj", vodi koja je uzavrela od topline, "...i u sjeni dima aavog" , to je pocrnjeli dim.

  198

 • 8/7/2019 56 EL-VAKIA

  12/22

  "U kojoj nee biti svjeine ni ikakve dobrine." tj. tu neebiti ugodno, niti lijepog prizora, i ni jedna stvar nee bitionako kao to bi trebala da bude, tj. nikakvo dobro ih neeka. Zatim Uzvieni navodi uzroke koji su ih doveli do toga,

  pa kae: "Oni su prije toga raskonim ivotom ivjeli" , tj. prihvatili sudunjaluke uitke, ne osvrui se na ono to su im donosiliposlanici. "I bili su uporni" , tj. ustrajni u tome bez elje zapokajanjem. "...Teke grijehe inili" , a to je irk. Neki, pak,kau da je to jedna vrsta zakletve lane. 832 Meutim Ibn-Abbas, Mudahid i Ikrime smatraju da je ovdje rije o irku.

  A dalje kae Uzvieni:"...i govorili su: 'Zar kad umremo i zemlja i kostipostanemo - zar emo zbilja biti oivljeni; zar i drevni naipreci?!'" Znai poricali su to i smatrali nemoguimdogaajem. Uzvieni Allah, d.., kae:

  "Reci: 'I drevni i kasniji, u odreeno vrijeme, jednogodreenog dana bit e sakupljeni'" , tj. obavijesti ih, oMuhammede, da e oni i sve potomstvo Ademovo biti

  sakupljeni na Sudnjem danu, kao to su i rijei Uzvienog:"...A to je Dan kada e svi ljudi biti sabrani i to je Dan kadae svi biti prisutni, a Mi ga odgaamo samo za nekovrijeme." (11:103,104) tj. ni due ni krae.

  "I tada ete vi, o zabludjeli, koji poriete oivljavanje,sigurno s drveta Zekkum jesti i njime ete trbuhe puniti."Bit e tako zgrabljeni i napunit e im se usta sva do gue,jedui sa drveta Zekkum - dok njime ne zasite svoje trbuhe.

  "Pa zatim na to vodu kljualu piti, poput kamila koje nemogu e ugasiti." El-Him su edne deve, a to su deve bezvode; za mujaka se kae a za enku - Suddi kae da serije odnosi na bolest koja zadesi devu, te ne moe pitivodu, pa tako i ugine. Isto tako dehenemlije se nee moinapiti kljuale vode nikako. Zatim kae Uzvieni: "...to e na onom svijetu biti goenje njihovo." Na ovajnain opisuje se kako e biti ugoeni kod svoga Gospodara

  na Sudnjem danu. A to se tie gostoprimstva zapravovjerne, Uzvieni Allah kae:832 To je kao kad se ovjek zakune na neto, a unaprijed zna da e prekriti zakletvu.

  199

 • 8/7/2019 56 EL-VAKIA

  13/22

  "Onima koji budu vjerovali i dobra djela inili - denetskebae e prebivalite biti" (18:101) , tj. bit e ukazanogostoprimstvo i poast.

  "Mi vas stvaramo - pa zato ne povjerujete?" /57/ "Kaite vi Meni: da li sjemenu koje ubacujete /58/ vi oblik dajete ili Mi to inimo?" /59/ "Mi odreujemokad e ko od vas umrijeti, i niko Nas ne moesprijeiti /60/ da likove vae izmijenimo i da vas

  iznova u likovima koje vi ne poznajete stvorimo." / 61/ "Poznato je kako ste prvi put stvoreni, pa zatose ne urazumite?" /62/

  Potvrujui Dan povratka Njemu, odgovarajui onima kojiga poriu, sumnjaju i ne vjeruju, poriu proivljavanje,ponaajui se oholo i nadmeno - Uzvieni kae: "Mi vasstvaramo." Bez ikakva napora Mi smo to uinili, pa zar nebismo to isto mogli i ponoviti? Zato i kae Uzvieni: "...pa zato ne povjerujete?" Pa koji je to razlog da nepovjerujete u proivljavanje, a zatim kae Uzvieni: "Kaite vi Meni: da li sjemenu koje ubacujete vi oblik dajeteili Mi to inimo?" tj. jeste li to vi oni koji smjetaju sjeme umaternice i stvarate ivot, ili smo Mi ti koji stvaramo? Zatimkae Uzvieni:"Mi odreujemo kad e ko od vas umrijeti" , tj. Mi smo ti kojiraspolau time. "I niko Nas ne moe sprijeiti" , tj. za Nas ne postoji pojamnemoi: "Da likove vae izmijenimo" , tj. da va izgledizmijenimo na Sudnjem danu. "I da vas iznova u likovima,koje vi ne poznajete, stvorimo" , tj. sa drugaijim svojstvimai stanjima.

  Zatim kae Uzvieni:"Poznato vam je kako ste prvi put stvoreni, pa zato se neurazumite?" tj. znate da je Allah, d.., Onaj Koji vas jestvorio prije nego to ste bili ikakvo bie, vrijedno spomena.

  200

 • 8/7/2019 56 EL-VAKIA

  14/22

  Onda vam je Allah, d.., stvorio ula sluha, vida i dao vamsrca. Zato to zaboravljate, kad znate da Onaj Koji vas je biou stanju jednom stvoriti ima mo i da vas ponovo proivi, ito je lake uiniti, kao to kae Uzvieni:

  "On je Taj Koji iz niega stvara i On e to ponovo uiniti, toje Njemu lahko..." (30:27)

  "Kaite vi Meni: ta biva s onim to posijete? /63/ Dali mu vi dajete snagu da nie, ili to Mi inimo? /64/

  Ako hoemo, moemo ga u suho rastinje pretvoriti,pa biste se snebivali: /65/ 'Mi smo, doista, oteeni, / 66/ ak smo svega lieni!' /67/ Kaite vi Meni: vodukoju pijete - /68/ da li je vi ili Mi iz oblakasputamo? /69/ Ako elimo, moemo je slanomuiniti - pa zato niste zahvalni? /70/ Kaite vi Meni:vatru koju palite - /71/ da li drvo za nju Mi stvaramoili vi? /72/ Mi inimo da ona podsjea i da bude

  korisna putnicima kada konae; /73/ zato slavi imeGospodara svoga Velianstvenog!" /74/

  Uzvieni kae: "Kaite vi Meni: ta biva s onim toposijete?" Izraz oznaava oranje zemlje i njeno zasijavanjesjemenkama.

  "Da li mu vi dajete snagu da nie?" tj. da li ih vi izvoditeiz zemlje?

  "Ili to Mi inimo?" , tj. Mi smo ti koji ga smjetaju i izvode izzemlje. Ibn-Derir navodi od Ebu-Hurejrea, koji kae da jeAllahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: (332) "Nikako ne govorite:'Proizveo sam', nego recite: 'Zasijao sam.'" Ebu-Hurejrekae: Zar niste uli rijei Uzvienog:"Kaite vi Meni: ta biva s onim to posijete? Da li mu vidajete snagu da nie ili to Mi inimo?"

  A rijei Uzvienog: "Ako hoemo, moemo ga u suhorastinje pretvoriti" , tj. Mi smo ti koji ga izvodimo Naompanjom i milou, i dajemo vam ga na upotrebu; a da smo

  201

 • 8/7/2019 56 EL-VAKIA

  15/22

  htjeli, uinili bismo ga suhim prije nego to bi sazrelo. "Pabiste se snebivali." Zatim to objanjava Uzvieni Svojimrijeima: "Mi smo, doista, oteeni, ak smo svega lieni?" Znai, da

  smo ga uinili smrvljenim, vi biste se snebivali u govoru nataj nain to bi vam on bio razliit, tako da biste nekadagovorili: "Mi smo oteeni", tj. nemamo nikakve koristi, nitinam ta raa; alite se na ono to ste ubrali od ljetinegovorei:"ak smo lieni svega" , tj. nema sree za nas. El-Kisaj kae:"Rije spada u rijei koje imaju oprena, suprotnaznaenja."

  Arapi kau: sa znaenjem "uivao sam" i sa znaenjem "rastuio sam se".Zatim kae Uzvieni:

  "Kaite vi Meni: vodu koju pijete - da li je vi sputate iz oblaka?" A na drugom mjestu odgovara: "Ne, nego smo Miti koji sputamo." "Ako elimo, moemo je slanom uiniti" ,tj. gorko-slanom koju je nemogue koristiti za pie, niti zanavodnjavanje. "Pa zato ste nezahvalni?" tj. zato ne

  zahvaljujete na Allahovim blagodatima koje vam je podario,sputajui vam kiu, ija je voda slatka i pitka, kao to jerekao Uzvieni:"On sputa s neba vodu koju pijete i kojom se nataparastinje kojim stoku napasate; On ini da vam pomou njerastu ito i masline, i palme i groe, i svakovrsni plodovi -to je, zaista, dokaz za ljude koji razmiljaju." (16:10,11)

  A rijei Uzvienog: "Kaite vi Meni: vatru koju palite" , tj.

  palite je iz kresiva i dobijate; proizvodite je iz njene osnove."Da li drvo za nju Mi stvaramo ili vi " , tj. Mi smo ti koji smoga posadili na njegovo mjesto. Arapi su znali dvije vrstedrveta: jedno je el-merh (vrsta lastavine), a drugo je el-'afar(crvena vrba). Pa, kada se uzmu zelene grane i jednog idrugog drveta, pa se meusobno protrljaju iz toga sepojave vatrene iskre. A rijei Uzvienog:

  "Mi inimo da ona podsjea" , tj. da podsjeti na najeu

  vatru u Dehennemu.Imam Malik prenosi od Ebu-Hurejrea, a on odVjerovjesnika, s.a.v.s., koji kae: (333) "Vatra koju koristi

  202

 • 8/7/2019 56 EL-VAKIA

  16/22

  ovjek sedamdeseti je dio od dehenemske vatre", parekoe: "O Allahov Poslanie, pa hoe li je biti dovoljno?" Nato on odgovori: "Ona je ea od nje ezdeset i devetputa." Ovo prenosi i Buharija od Malika, kao i Muslim od

  Ebu-Zinada i u drugom rivajetu od Abdurrezzaka.A za rijei Uzvienog: "...i da bude korisna putnicima kadakonae." Mudahid kae: "Ovo se odnosi na sve ljude koji sekoriste vatrom." Ovo je tumaenje uopenije u odnosu nadruga. Jer, i graanin, i seljak, i bogata, i siromah - svi jetrebaju za kuhanje, peenje, osvjetljavanje i druge koristi.

  A rijei Uzvienog: "Zato slavi ime Gospodara svogaVelianstvenog" , Koji je Svojom moi stvorio sve one

  raznovrsne i neobine stvari. Voda koja moe biti slatka,pitka i hladna, a kad bi htio, On bi je uinio gorko-slanom,kao to su vode ogromnih mora. Isto tako, stvorio je vatrukoja unitava, a u isto vrijeme moe biti i korisna ljudima.Ovu korist je uinio za ivota na ovom svijetu, a kaznom zagrjenike na obeanom danu.

  "I kunem se mjestima postepenog sputanja(Kur'ana), /75/ a to je, da znate, zakletva velika! -/76/ On je, zaista, Kur'an plemeniti /77/ u Knjizi briljivouvanoj. /78/ Dodirnuti ga smiju samo oni koji suisti! /79/ On je objava od Gospodara svjetova, /80/ pa kako ovaj govor omalovaavate /81/ i umjestozahvalnosti to vam je hrana darovana, vi u njegane vjerujete?"/82/

  Rije ili estica u rijei Uzvienog: nije bez znaenja,nego se ona koristi kao poetna rije pri zakletvi kojom seeli potvrditi negacija, kao to su rijei Aie, r.a.: (334) "Ne,tako mi Allaha, Poslanikova, s.a.v.s., ruka nikada nijedohvatila ruku tue ene." Tako i ovdje znaenje rijei nijeono to vi smatrate i mislite o Kur'anu - da je arolija iliizmiljotina, nego:

  203

 • 8/7/2019 56 EL-VAKIA

  17/22

  "Kunem se mjestima postepenog sputanja (Kur'ana), ato je, da znate, zakletva velika, on je, zaista, Kur'anplemenit."

  Ed-Dahhak prenosi od Ibn-Abbasa sljedee: "Kur'an je

  objavljen od Allaha, d.., odjedanput iz Levhi-mahfuza doplemenitih pisara meleka na zemaljskom nebu. Odatle suga meleki postepeno, preko meleka Dibrila, dvadesetgodina, dostavljali Muhammedu, s.a.v.s. Pa, rijeiUzvienog: "...i kunem se mjestima postepenog sputanja (Kur'ana)" ,tj. etapama sputanja Kur'ana. Ovako smatraju Mudahid,Ikrime, Es-Suddi i Ebu-Hazrete.

  A rijei Uzvienog: "...a to je, da znate, zakletva velika" , tj.doista je ova zakletva, kojom se kune, od ogromnogznaaja; kad biste znali njenu veliinu, veliali biste OnogaKoji se njome kune.

  "On je, zaista, Kur'an plemeniti" , tj. ovaj Kur'an, koji seobjavljuje Muhammedu, s.a.v.s., Uzviena je knjiga. "UKnjizi briljivo uvanoj" , tj. u Uzvienoj Knjizi, dobro uvanoji cijenjenoj. "Ne mogu je dohvatiti", tj. ovu knjigu, koja je na

  nebesima,"...osim onih koji su isti" , tj. meleki. Ovako smatraju i Ibn-Abbas, Enes, Mudahid, Ikrime, Seid ibn Dubejr, Ed-Dahhak, Ebu-a'sa Dabir ibn Zejd, Ebu-Nehid, Es-Suddi,Abdurrahman ibn Zejd ibn Eslem i drugi.

  A prenosi Ibn-Derir od Katade:"...dodirnuti ga mogu samo oni koji su isti" , koji kae:"Dodirnuti ga mogu kod Allaha samo oni koji su isti, a to

  se dunjaluka tie, dotiu ga medusije neiste i munaficipokvareni.A kae Ebu-Alije: "Dodirnuti ga mogu samo oni koji su

  isti, ne vi, vi ste grjenici." A Ibn-Zejd kae: "Kurejijskikafiri smatraju da je ovaj Kur'an doao preko ejtana." ZatoUzvieni govori da ga ne smiju dohvatiti, osim isti, pa kaeUzvieni: "Kur'an ne donose ejtani, nezamislivo je da to oni ine;

  oni to nisu kadri, oni ga nikako ne mogu prislukivati..."(26:210-212) Ovo tumaenje bi moglo biti dobro, a ujedno ine izlazi iz okvira ranije navedenog. A drugi kau:

  204

 • 8/7/2019 56 EL-VAKIA

  18/22

  "Dodirnuti ga smiju samo oni koji su isti" , tj. isti oddunupluka i druge neistoe. A rije spomenuta u ajetujeste vijest koja oznaava obavezu prema tome. Kau kadje rije o Kur'anu, da se ovdje misli na Mushaf, koristei kao

  dokaz hadis koji navodi Muslilm od Ibn-Omera (335) "da jeAllahov Poslanik, s.a.v.s., zabranio da se putuje sa Kur'anomu neprijateljsku zemlju iz straha da ne bi doao u rukeneprijatelju." Isto tako, kao dokaz koriste i ono to navodiImam Malik u svom djelu "El-Muvett'" od Abdullaha ibn Ebi-Bekra ibn Muhammeda ibn Amra ibn Hazma (336) "u pismukoje je poslao Allahov Poslanik, s.a.v.s., Amru ibn Hazmu,da ne dohvaa Kur'an niko ko je neist."

  Ebu-Davud navodi u svom djelu El-Merasil hadis odZuhrija, koji kae: "itao sam u pismu Abdullaha ibn Ebi-Bekra ibn Muhammeda ibn Amra ibn Hazma da je AllahovPoslanik, s.a.v.s., rekao: (337) 'Neka ne dohvaa Kur'an nikoko nije ist.'" Ovo je zapaanje vrlo dobro i koriste ga Zuhri idrugi. Ovako bi trebali i razumjeti ovo pitanje. 833

  A rijei Uzvienog: "On je objava od Gospodara svjetova" ,tj. ovaj Kur'an je doao od Gospodara svjetova, a nije, kao

  to kau, arolija, poezija, niti izmiljotina!!! On je, uistinu,samo Istina, u koju nema sumnje, i ne moe biti ita drugoosim toga.

  A rijei Uzvienog: "...Pa, kako ovaj govor omalovaavate?" tj. elite da im iskaete simpatije i da imse priklonite putem Kur'ana. Ibn-Abbas kae: "To su laljivcii oni koji poriu (mudhinun)."

  A rijei Uzvienog: "I umjesto zahvalnosti to vam je

  hrana darovana - vi u njega ne vjerujete!" A navodi se od h.Alije i Ibn-Abbasa da su njih dva uila ovaj ajet:834 "...to e biti kasnije pojanjeno" , tj. poriete Allahoveblagodati, umjesto da budete zahvalni.

  Imam Ahmed navodi od Alije, r.a., koji kae da je AllahovPoslanik, s.a.v.s., rekao: (338) "Vaa zahvala za blagodati je833 Kako se meni ini, a Allah najbolje zna, uzimanje Mushafa dunub osobi jeste haram. Po hadisu koji navodi Amr ibn Hazm "Dodirnuti gasmiju samo oni koji su isti." Ako bi neko imao ta rei o pitanju ovoga hadisa, pa, on je ojaan sa vie predanja. Zato i kae Ibn-Kesir: "Ovo bise tumaenje trebalo prihvatiti. A to se tie rijei Uzvienog: to je odgovor na tvrdnje kurejevikih kafira koji su smatrali da je Kur'an

  ejtansko djelovanje i njegov proizvod, pa se Uzvieni kune: tj. Kur'an je sauvan brino u Knjizi, a nju mogu dodirivati samo isti, kao to suplemeniti meleci pisari na zemaljskom nebu. Isto tako Allah u drugom ajetu porie tvrdnju kafira Kurejija pa kae: "Kur'an ne donose ejtani..."I na kraju: zabranjeno je dunub osobi da dodiruje Mushaf prije no to se okupa, shodno onome to je navedeno u hadisu i ajetu, a Allah najboljezna ta je najispravnije i najtanije.834 Znai da su umjesto rijei uili .

  205

 • 8/7/2019 56 EL-VAKIA

  19/22

  ta to poriete i to ste nezahvalni i govorite: 'Dobili smoblagodarnu kiu zahvaljujui toj i toj planeti ili toj i tojzvijezdi.'" A Muslim navodi od Ebu-Hurejrea, a ovaj odAllahova Poslanika, s.a.v.s., koji kae: (339) "Nikada Allah

  ne spusti s nebesa blagodati, a da se ne pojavi neka grupaljudi - kafira koji tu blagodat pripisuju nekoj zvijezdi ili tomeslino." Ovakvo predanje biljei samo Muslim.

  Katade navodi da bi Hasan Basri rekao: "Runo li je to toneki ljudi uzimaju za sebe iz Allahove knjige, a sami toporiu." Hasan je htio rei kako pojedinci svoj udio uAllahovoj knjizi trae laima. Zato i kae Uzvieni:"Pa, kako ovaj govor omalovaavate i umjesto zahvalnosti

  to vam je hrana darovana - vi u njega ne vjerujete."

  "A zato vi, kad dua do gue dopre, /83/ i kad vi budete tada gledali - /84/ a Mi smo mu blii od vas,ali vi ne vidite -/85/ zato je onda, ako raun neetepolagati, /86/ ne povratite, ako istinu govorite?" /87/

  Uzvieni kae: "A zato vi, kada dopre", tj. dua "dogue" , tj. do grla, do kojeg dolazi dua pred smrt, kao tokae Uzvieni: "Pazi! Kada dua dopre do kljunih kosti i vikne se: 'Ima lividara?', i on se uvjeri da je to as rastanka, i noga se uz nogu savije, toga dana e Gospodaru tvome privedeni biti."(75:26-30) "...i kad vi budete tada gledali" , tj. u umiruuosobu i u ono to ona podnosi u smrtnoj bolesti."A Mi smo mu blii od vas" , tj. s Naim melekima "ali vi nevidite", tj. ne moete to shvatiti, kao to su i rijeiUzvienog:"...a kad nekom od vas smrt doe, izaslanici Nai mu, bez oklijevanja, duu uzmu." (6:61)

  A rijei Uzvienog: "Zato je onda, ako raun neetepolagati, ne povratite?" tj. duu koja je dola do gue -povratite je na njeno mjesto u tijelo - ako mislite da raunneete polagati. "...Ako istinu govorite."

  206

 • 8/7/2019 56 EL-VAKIA

  20/22

  "I ako bude jedan od onih koji su Allahu bliski - /88/ udobnost i opskrba lijepa i denetske blagodati njemu! /89/ A ako bude jedan od onih koji su sadesne strane, /90/ pa, selam tebi od onih s desnesretne! /91/ A ako bude jedan od onih koji su poricali i u zabludi ostali, /92/ pa, kljualom vodom bit eugoen /93/ i u ognju pren. /94/ Sama je istina,zbilja, sve ovo? /95/ zato slavi ime Gospodara svoga

  Velianstvenog!" /96/ Ovo su tri stanja u koje ljudi mogu zapasti u vrijeme kada

  isputaju duu, tako da mogu biti od onih koji su bliskiAllahu, d.., ili od onih koji su na malo niem stepenu -sretni, ili e, pak, biti od onih ljudi koji poriu Istinu, a to suzalutali sa Pravoga puta zbog nepotivanja Allahovihnaredbi. Zbog toga i kae Uzvieni: "...pa, ako bude..." , tj.

  smrtnik "jedan od onih koji su Allahu bliski", a oni suispunjavali obavezu i druga dobra djela, a odbacivaliharame, mekruhe i takve sline stvari.

  "Udobonost i opskrba lijepa i denetske blagodati njemu" ,tj. uitak i blagodati, o emu e ih obavijestiti meleci uvrijeme njihove smrti. Kao to se navodi u hadisu El-Berr'a(340) "Zaista e meleki rahmeta rei: 'O dobra duo izdobrog tijela u kojem si ti boravila, izii i uputi se

  udobnostima i uicima i Gospodaru, Koji nije srdit.'" Rijeznai milost, opskrbu, radost i sreu."...I denetske blagodati".Imam Ahmed navodi od Imama afije, a ovaj od Imama

  Malika, ovaj od Zuhrije, on od Abdurrahmana ibn Keaba ibnMalika, ovaj od K'aba, a ovaj od Allahova Poslanika, s.a.v.s.,koji kae: (341) "Zaista, mu'minska je dua ptica koja jedeslobodno sa denetskog drvea sve dok je Allah, d.., ne

  vrati u njeno tijelo na Dan proivljavanja." Ovaj isnad je jak,kao i tekst hadisa. A rije ovdje znai "jede". Ebu Alije kae:"Niko od onih koji budu bliski Allahu, d.., nee se

  207

 • 8/7/2019 56 EL-VAKIA

  21/22

  razlikovati (meusobno) sve dok im se ne budu dale granerejhana u Dennetu, a onda mu se uzme dua." U sahihhadisu kae se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: (342)

  Doista e due ehida biti u voljima zelenih ptica koje e

  letiti u denetskim batama gdje ele. Potom e se sklanjati pod kandilje okaene o Aru..A ako bude jedan od onih s desne strane, tj. ako onaj

  koji je na samrti bude jedan od njih, pa selam tebi od onih s desne strane. Ovo znai da e

  ih meleki time obveseliti, kao to Uzvieni kae: Doistaonima koji govore: Gospodar na je Allah, pa poslije buduustrajni , silaze meleki: Ne bojte se i ne alostite se , i

  radujte se Dennetu, koji vam je obean. Mi smozatitnici vai u ivotu na ovom svijetu, a i na onom; unjemu ete imati sve ono to due vae zaele, i to godzatraite - imat ete,bit ete poaeni od Onoga Kojiprata i Koji je Milostiv. (41:31,32)

  El-Buhari kae da znai zagarantovano ti je da e bitiod onih s desne strane. Rijei Uzvienog:

  A ako bude jedan od onih koji su poricali i u zabludi

  ostali, pa kljualom vodom bit e ugoeni. tj. ako ovjekkoji je na samrti bude od onih koji su poricali Istinu i koji suzalutali, bit e ugoeni

  kljualom vodom. To je otopina koja topi ponutricu ikou.

  I u ognju preni. tj. smjetaj i boravite njegovo bit e uVatri koja e ga okruivat sa svih strana.

  Zatim kae Uzvieni: "Sama je, istina, zbilja, sve ovo", tj.

  nema sumnje u to, niti iko moe izbjei ovo, jer je to prava"Zato hvali ime Gospodara svoga Velianstvenog." ImamAhmed navodi od Ukbe ibn Amira el-Duhenija, koji kae:(343) "Nakon to je bilo objavljeno Allahovom Poslaniku:, rekao je: 'Uite ovo kada budete na ruku'u', a kada jeobjavljen ajet:Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: 'Uite ovo kada inite

  seddu.'" Ovako prenose i Ebu Davud i Ibn-Made.

  A Buharija navodi od Ebu-Hurejrea, koji kae da je AllahovPoslanik, s.a.v.s., rekao: (344) "Dvije su lahke rijei zaizgovor, a teke i vrijedne na vagi, drage Milostivom. To su:

  208

 • 8/7/2019 56 EL-VAKIA

  22/22

  "Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil-azim." Ovoprenose i ostali sastavljai est zbirki, osim Ebu-Davuda.

  Ovo je kraj saetog tefsirasure "El-Vaki'a",

  hvala Allahu, d.., a On uva od grijeha!.