55988767 Analiza de Marketing a Ceaiului

 • View
  227

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 55988767 Analiza de Marketing a Ceaiului

 • 8/18/2019 55988767 Analiza de Marketing a Ceaiului

  1/21

  ANALIZA DE MARKETING A PRODUSULUI CEAI

  CUPRINS

  I – PARTEA TEORETICA

  1. Exemplificarea din punct de vedere teoretic al principalelor concepte

  utilizate

  2. Modalită i prezente în literatură de analiză a pie ei unui produsț ț

  II – PARTEA PRACTICĂ

  A. CARACTERISTICELE GENERALE ALE PIE EIȚ

  A1. Scurt istoric

  A2. Prezentarea generală a produsului A3. estina ii sau utilizări ale produsuluiț

  B. ANALIZA OFERTEI

  !1. Prezentarea pricipalilor "ucători de pe pia ă #producători$ importatori$ț

  intermediari%

  !2. &lasificarea concuren ilor în func ie de pozi ia de inută pe pia ăț ț ț ț ț

  C. ANALIZA CERERII

  &1. 'dentificarea unită ilor de consumț

  &2. 'dentificarea varia(ilelor pentru sectoarele de segmentare a pie eiț

  D. ANALIZA PRE URILOR Ț

  E. ANALIZA PROMOVĂRII

  F. CONCLUZII

  G. BIBLIOGRAFII

 • 8/18/2019 55988767 Analiza de Marketing a Ceaiului

  2/21

  I – PARTEA TEORETICĂ

  1.Exemplii!"#e" $i% p&%!' $e (e$e#e 'e)#e'i! "l p#i%!ip"lel)#

  !)%!ep'e &'ili*"'e )ără o g*ndire strategica corectă nicio întreprindere nu poate să supravie uias+ț

  că mult timp într+o economie de pia ă. &unosc*nd elementele mixului de mar,etingț

  #produs$ pre $ distri(u ie i promovare% i modul lor de interac iune$ at*t una cu alta$ț ț ș ș ț

  c*t i fiecare parte cu mediul de mar,eting$ întreprinderea poate să proiecteze i săș ș

  aplice cu succes strategii de pia ă care să+i asigure perpetuarea i dezvoltarea.ț ș

  M. -al(ert o(servă că mar,etingul a împrumutat mult de la disciplinele legate

  de sfera afacerilor #economie$ drept etc%$ de la tiin ele sociale i comportamentale iș ț ș ș

  de la cele metodologice #matematică etc.%$ i că aceste împrumuturi includ date$ te+ș

  nici i concepte. upă profesorul /oan Arndt$ unul dintre primii teoreticieni ai mar+ș

  ,etingului$ scopul mar,etingului este dezvoltarea în exact acelea i ditec ii ca i celalteș ț ș

  discipline$ de la imperative simple$ de genul 0mul ume te+ i clien ii0$ la no iuni com+ț ș ț ț ț

   plicate$ cum ar fi analiza comporatementului consumatorului$ i ciar la formulări maiș

  complexe$ mai am(igui i$ uneori$ contradictorii. ntr+un articol din 14 el afirmă că$ș

  de la al doilea răz(oi mondial încoace$ no iunea de mar,eting poate fi împăr ită în treiț ț

   perioade principale 5 conceptul de mar,eting$ conceptul lărgit de mar,eting i noulș

  concept institu ional.ț

  upă cum demonstrează Arndt$ 0a a+numitul concept de mar,eting se concen+ș

  trează asupra clien ilor i necesită ilor acestora$ pled*nd pentru o analiză integrată$ț ș ț

   pentru planificarea i controlul tuturor elementelor mar,etingului$ popularizate su(ș

  denumirea de cei 4P #Produs$ Pre $ Promovare i isti(u ie% de către Mc&art6ț ș ț

  #178%. e aici$ principala cale către profituri trece prin dezvoltarea$ produc ia siț distri(uirea produselor destinate satisfacerii nevoilor clientului0. &u toate acestea$

  încep*nd cu a doua "umătate a anilor 178$ speciali tii au început să studiezeș

   posi(ilitatea transferării ideilor i g*ndirii mar,etingului în alte contexte dec*tș

  o(i nuitele scim(uri economice de pia ă$ iar în 17 Pilip 9otler i Sidne6 :ev6 auș ț ș

   pu(licat un articol; :ărgirea conceptului de mar,eting$ în care au demonstrat că

  tenicile de mar,eting

 • 8/18/2019 55988767 Analiza de Marketing a Ceaiului

  3/21

  upa cum remarca Arndt$ =aceasta dezvoltare reprezinta mai putin o

  scim(are$ decat pare la prima vedere. Asa cum a demonstrat Stidsen #in 1>%$

  largirea conceptului de mar,eting reprezinta mai mult o extindere a aplicarii decat a

  conceptelor acestuia$ transplantand teoria existenta #legata in principal de activitatile

   promotionale% in modele noi> % drept

  =paradigma unitatii>7$ in care afirma; =consumul reprezinta singurul tel si unica destinatie a

   productiei...

 • 8/18/2019 55988767 Analiza de Marketing a Ceaiului

  4/21

   profesor de la -!S 5 /ames &ullinton. Asemenea multor idei care au rezistat trecerii

  timpului$ conceptul mixului de mar,eting este elegant in simplitatea lui si su(liniaza

  in treacat ca directorii de mar,eting au la dispozitie un numar limitat de =ingrediente

 • 8/18/2019 55988767 Analiza de Marketing a Ceaiului

  5/21

  +. M)$"li', i p#e*e%'"'e -% li'e#"'" $e "%"li*, " pie ei &%&iț ț

  p#)$&

  Politica de pre reprezintă ansam(lul ac iunilor de dezvoltare i implementareț ț ș

  a o(iectului de activitate a unei întreprinderi în scopul atingerii o(iectivelor organiza+ ionale propuse. Ea reprezintă nucleul activită ii unei întreprinderi în "urul căruiaț ț

  gravitează toate celelalte activită i ale acesteia. Politica de produs tre(uie g*ndită caț

  un proces economic menit a asigura existen a continuă a întreprinderii prin interme+ț

  diul unor strategii i ac iuni concrete.ș ț

  in perspectiva mar,etingului$ politica de produs reprezintă axul central în

   "urul căruia se dezvoltă celelalte componente ale mixului$ fără de care acestea nici nu

  ar exista. Produsul reprezintă acea valoare materială sau imaterială oferită de către un

   producător sau un comerciant unui cumpărător$ in cadrul procesului de scim($ menit

  a satisface nevoile acestuia.

  Strategia de mar,eting pentru noul produs define te principalele noi direc ii înș ț

  care î i poate mo(iliza întreprinderea ansam(lul resurselor propii i împrumutate înș ș

  scopul realizării indicatorilor economico+financiari sta(ili i.ț

  I%)("#e" i !#e"#e" p#)$&&l&i %)&

  Activitatea de inovare din cadrul unei întreprinderi vizează identificarea iș

  analizarea oportunită ilor de crearea de noi produse astfel înc*t aceasta să devină maiț

  capa(ilă de a răspunde eficient la solicitările pie ei i la presiunile mediului.ț ș

  Prin crearea unui produs nou se poate în elege; realizarea unui (un original$ț

  îm(unătă irea isau modificarea unuia existent$ precum i dezvoltarea unei noi mărciț ș ș

  de produs.

  Procesul de creare a produsului nou este foarte complex i comportă 7 etape;ș

  1. Selectarea strategiei de produs nou.

  2. enerarea ideilor.

  3. Selectarea ideilor.

  4. &rearea i testarea conceptului.ș

  F. &rearea propriu+zisă a produsului.

  7. @estul de pia ă.ț

  F

 • 8/18/2019 55988767 Analiza de Marketing a Ceaiului

  6/21

  L"%"#e" i !)me#!i"li*"#e" %)&l&i p#)$&ș

  :ansarea i comercializarea noului produs presupune realizarea programuluiș

  de implementare a strategiei de mar,eting$ din momentul începerii ciclului de

  fa(rica ie i a reglării capacită ilor de produc ie p*nă în momentul în care produsul seț ș ț ț

  află la dispozi ia clientului.ț

  &a urmare$ specialistul de mar,eting tre(uie să rezolve următoarele categorii

  de pro(leme ce in de lansarea noului produs;ț

  + M)me%'&l l"%,#ii %)&l&i p#)$& pe pia ăț .

  + L)!&l i "#i" l"%,#iiș se va alege în func ie de pozi ia pe care întreprindereaț ț

  dore te să o ocupe prin intermediul acelui produs i în func ie de resusrele de care eaș ș ț

  dispune.

  + Pi" " / i%',ț ț reprezintă segmentul de consumatori vizat de către întreprindere

  datorită faptului că îndepline te criteriile de receptivitate i solva(ilitate necesareș ș

  asigurării renta(ilită ii lansării produsului.ț

  + S'#"'e0i" $e pi" ,ț care se referă la planul de ac iune conceput pentru lansare$ț

  în care scop se utilizează un set de strategii direc ionate pe componentele mixului deț

  mar,eting$ fiecare (eneficiind de un (uget de celtuieli distinct în func ie de rolul careț

  i se acordă.

  P#)!e&l $e "$)p'"#e " p#)$&el)# %)i

  Acest proces este o descriere a modului în care consumatorii interac ioneazăț

  fizic i mental cu produsul i a modului cum ei reac ionează în consecin ă.ș ș ț ț

  Procesul de adoptare a produselor noi cuprinde cinci etape;

  +   cunoa terea produsuluiș  5 etapa în care cumpărătorul află despre existen aț

   produsului isau intră în contact cu acesta.ș

  +   informarea 5 c*nd cumpărătorii poten iali caută informa ii despre produs pentru aț ț

  ti dacă au sau nu nevoie de el.ș

  +   evaluarea  + c*nd poten ialul cumpărător c*ntăre te (eneficiile i inconvenienteleț ș ș

   produsului nou.

  +   încercarea 5 procesul de acizi ie temporară sau în cantitate redusă a produsului$ț

  înainte de a lua decizia de cumpărare constantă sau ocazională.

  +   adoptarea 5 luarea otăr*rii de a utiliaza produsul ori de c*te ori are nevoie.

  7

 • 8/18/2019 55988767 Analiza de Marketing a Ceaiului

  7/21

  II – PARTEA PRACTICA

  A. CARACTERISTICELE GENERALE ALE PIE EIȚ

  A1. S!' i')#i!

  Le0e%$e

  Povestea