51680117 Dialek Melayu Selangor

 • View
  47

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of 51680117 Dialek Melayu Selangor

 • FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN

  SEM 2

  SESI 2009/2010TAJUK TUGASAN :

  KAJIAN DIALEK MELAYU SELANGOR (SUNGAI BESAR)

  FONETIK DAN FONOLOGI

  ( BML 3043 )

  NAMA PELAJAR : NORALIA BINTI ROSLAN

  NO. MATRIK : D20081032827

  PROGRAM : PENDIDIKAN GEOGRAFI

  FAKULTI : SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN

  SEMESTER : SEM 4

  SESI : SESI (2009/2010)

  KUMPULAN : E

  NAMA PENSYARAH : EN. RAZALI BIN AYOB

  TARIKH HANTAR : 1/3/2010

  ISI KANDUNGAN

  1

 • ________________________________________________________________

  BIL. TAJUK HALAMAN

  1.0 PENGENALAN m/s 1-2

  2.0 DEFINISI m/s 3-5

  2.1 FONETIK

  2.2 FONOLOGI

  2.3 FONEMIK

  3.0 DIALEK m/s 6-8

  3.1 DIALEK MELAYU SELANGOR

  4.0 KAJIAN KES m/s 9-23

  4.1LATAR BELAKANG KAWASAN m/s 9

  4.2KAEDAH KAJIAN m/s 10

  4.2.1 BIODATA RESPONDEN m/s 11

  4.3HASIL KAJIAN m/s 12

  4.3.1 KONSEP WARNA m/s 12

  4.3.1.1DEFINISI WARNA m/s 12

  4.3.1.2PEMIKIRAN DALAM WARNA m/s 12-17

  4.3.1.3SIMBOL FONETIK SERTA CONTOH AYAT m/s 18-20

  4.3.2 KONSEP MENGHITUNG m/s 21

  4.3.2.1DEFINISI MENGHITUNG m/s 21

  4.3.2.2SEJARAH KATA MENGHITUNG m/s 21

  4.3.2.3SIMBOL FONETIK SERTA CONTOH AYAT m/s 21-23

  4.4 RUMUSAN KAJIAN m/s 23-24

  5.0KESIMPULAN m/s 25

  6.0 BIBLIOGRAFI

  1.0 PENGENALAN

  2

 • Tanpa kita sedari, pembelajaran utama yang diperoleh oleh manusia adalah bahasa. Bahasa

  tidak dapat dipisahkan dari orang yang menuturkannya. Sungguhpun pengwujudan pertuturan

  itu, adalah hasil kegiatan seseorang sebagai individu, tetapi bahasa tidak dapat wujud dalam

  sesebuah masyarakat jika tidak digunakan oleh sekumpulan individu dalam hubungan mereka

  satu sama lain. Oleh itu, bahasa adalah hak milik bersama sekumpulan individu, bukan

  kepunyaan satu-satu individu tertentu, (Asmah Hj Omar, 1985:3). Dalam bahasa, sifat yang

  penting yang ada pada manusia sebagai makhluk sosial adalah sifat perkongsian. Kebiasaan

  berkongsi satu sistem komunikasi ini melahirkan satu kumpulan manusia yang berbeza dari

  kumpulan lain yang menggunakan dan tumbuh sebagai sistem bahasa yang berlainan pula.

  Bahasa terdiri daripada sekumpulan dialek dan penutur dialek-dialek ini pula saling

  faham memahami antara satu sama lain (Chambers 1983:3 dalam Zaharani Ahmad,1993:4).

  Berdasarkan ciri-ciri linguistik, dialek dalam suatu bahasa mempunyai banyak persamaan dan

  juga beberapa perbezaan antara satu sama lain. Persamaan yang wujud itu menggambarkan

  dialek-dialek tersebut mengekalkan ciri-ciri warisan yang diwarisi bersama. Manakala

  perbezaan itu pula menunjukkan mereka telah mengalami perkembangan secara tersendiri

  dan terpisah daripada dialek-dialek lain. Newton (1972), menyatakan kewujudan pelbagai

  dialek dalam sesuatu bahasa itu adalah akibat daripada perubahan yang berlaku dari segi

  sejarah ke atas satu bahasa yang asalnya seragam. Faktor ruang geografi dan waktu

  merupakan dua faktor utama yang menyebabkan terpecahnya bahsa asal kepada beberapa

  dialek turunannya.

  Pengkajian tentang dialek ini disebut sebagai dialektologi. Menurut Zaharani Ahmad

  (1993:1), dialektologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji dialek-dialek dalam sesuatu

  bahasa. Kajian dialek yang menerapkan gagasan-gagasan dan hasil penemuan teori nahu

  transformasi generatif, khususnya teori fonologi generatif yakni kajian yang berhubung

  dengan perbandingan dialek dapat digunakan untuk mengkaji perbezaan dialek yang terdapat

  dalam Bahasa Melayu. Dengan berlandaskan pendekatan teori ini, huraian serta penjelasan

  tentang kepelbagaian dialek yang wujud dalam bahasa Melayu dapat dikaji. Tujuan utama

  fonologi generatif ini digunapakai adalah tidak lain iaitu untuk memformalisasikan

  kecekapan fonologi intrinsik seorang penutur sebagai satu sistem rumus yang

  bertanggungjawab melahirkan reprisentasi fonetik daripada struktur permukaan sintaksis.

  Menurut Asmah Hj Omar (1995:26), pengkajian terhadap dialek ini dilakukan kerana

  masyarakat menjalani perubahan dari segi kehidupan dan seterusnya mengalami perubahan

  3

 • dari segi bahasanya. Misalnya, sesuatu kemajuan dari segi teknologi, cara hidup dan ilmu

  pengetahuan sesebuah masyarakat akan mempengaruhi perubahan bahasa dari segi

  pemasukan kata-kata baru. Bahkan menurutnya lagi, bukan sahaja kata-kata baru yang

  dimasukkan, tetapi juga kata-kata yang sedia ada mungkin juga mengalami perubahan makna

  baik dari segi perluasan atau penyempitan makna. Begitu juga dengan cara penyebutan suatu

  perkataan, wujudnya perbezaan antara satu dialek dengan satu dialek yang lain.

  Sehubungan dengan itu, faktor-faktor yang menimbulkan dialek adalah terdiri

  daripada faktor alam, politik, penjajahan dan masa. Demikian pula halnya dengan ekonomi,

  cara hidup dan juga budaya, hal ini tercermin di dalam dialek yang bersangkutan (Guiraud,

  1970 dan Ayattrohaedi, 1979:60). Di semenanjung Malaysia, keadaan alam semula jadi yang

  terdiri daripada bukit-bukau, hutan rimba dan sungai, merupakan rintangan-rintangan kepada

  putusnya atau jauhnya perhubungan di antara penduduk-penduduknya. Faktor politik telah

  membahagi-bahagikan negara ini kepada unit-unit politik politik yang lebih kecil,

  menghasilkan negeri-negeri Melayu Semenanjung seperti negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang,

  Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan.

  Daripada nama-nama negeri tersebutlah timbulnya nama dialek-dialek di Semenanjung

  Malaysia, iaitu Dialek Perlis, Dialek Kedah, Dialek Pulau Pinang, Dialek Perak, Dialek

  Selangor, Dialek Negeri Sembilan, Dialek Melaka, Dialek Johor, Dialek Pahang, Dialek

  Terengganu dan Dialek Kelantan. Dialek-dialek yang berdasarkan tempat seperti itu

  dipanggil dialek setempat (Leonard Bloomfield 1967:50). Dialek-dialek setempat di

  Semenanjung Malaysia sebenarnya adalah variasi daripada bahasa Melayu (A. Teeuw

  1961:43).

  Justeru, dalam kajian ini, saya akan menyoroti kepelbagaian dan kelainan dalam

  sebutan dialek Melayu Selangor khususnya, dari aspek fonetik dan fonologinya. Aspek ini

  akan dihuraikan secara terperinci dan mendalam mengenai perbezaan yang wujud antara

  dialek Melayu Selangor dengan bahasa Melayu baku. Kajian utama dilakukan terhadap cara

  sebutan dan simbol-simbol fonetik yang digunakan bagi melambangkan setiap vokal atau

  konsonan yang digunakan serta pemikiran masyarakat penutur dialek Melayu Selangor

  tentang konsep warna dan menghitung.

  2.0 DEFINISI

  Kajian terhadap dialek bahasa Melayu Selangor ini diteliti berdasarkan salah satu cabang

  ilmu bahasa (linguistik) iaitu dari aspek fonetik dan fonologinya. Pengkajian ini dilakukan 4

 • adalah untuk melihat sejauh mana perbezaan sebutan bahasa yang wujud di wilayah-wilayah

  tertentu. Dalam satu-satu dialek setempat di Malaysia, terdapat pula pelbagai ideolek, iaitu

  kelainan-kelainan pengucapan yang disebabkan oleh individu yang berlainan, dan kelainan

  stilistik yang terjadi akibat daripada konteks yang berlainan ( Mario A. Pei 1966:119). Semua

  kelainan ini disebut dialek. Sungguhpun terdapat kelainan-kelainan tetapi kelainan-kelainan

  itu masih tergolong dalam satu bahasa. Misalnya Dialek Perlis, Dialek Kedah, Dialek Pulau

  Pinang, Dialek Perak, Dialek Selangor, Dialek Negeri Sembilan, Dialek Melaka, Dialek

  Johor, Dialek Pahang, Dialek Terengganu dan Dialek Kelantan merupakan kelainan-kelainan

  bahasa daripada Bahasa Malaysia. Walaupun terdapat pelbagai idiolek dan kelainan-kelainan

  stilistik di dalam dialek-dialek tersebut, tetapi penutur-penuturnya masih saling memahami di

  antara satu sama lain. Disini turut disediakan perincian berkaitan maksud fonetik dan

  fonologi secara lebih terperinci :

  2.1 Fonologi

  Fonologi ialah bidang yang mengkaji salah satu d