28
FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN SEM 2 SESI 2009/2010 TAJUK TUGASAN : KAJIAN DIALEK MELAYU SELANGOR (SUNGAI BESAR) FONETIK DAN FONOLOGI ( BML 3043 ) NAMA PELAJAR : NORALIA BINTI ROSLAN NO. MATRIK : D20081032827 PROGRAM : PENDIDIKAN GEOGRAFI FAKULTI : SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN SEMESTER : SEM 4 SESI : SESI (2009/2010) KUMPULAN : E NAMA PENSYARAH : EN. RAZALI BIN AYOB TARIKH HANTAR : 1/3/2010 ISI KANDUNGAN 1

51680117 Dialek Melayu Selangor

Embed Size (px)

Citation preview

 • FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN

  SEM 2

  SESI 2009/2010TAJUK TUGASAN :

  KAJIAN DIALEK MELAYU SELANGOR (SUNGAI BESAR)

  FONETIK DAN FONOLOGI

  ( BML 3043 )

  NAMA PELAJAR : NORALIA BINTI ROSLAN

  NO. MATRIK : D20081032827

  PROGRAM : PENDIDIKAN GEOGRAFI

  FAKULTI : SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN

  SEMESTER : SEM 4

  SESI : SESI (2009/2010)

  KUMPULAN : E

  NAMA PENSYARAH : EN. RAZALI BIN AYOB

  TARIKH HANTAR : 1/3/2010

  ISI KANDUNGAN

  1

 • ________________________________________________________________

  BIL. TAJUK HALAMAN

  1.0 PENGENALAN m/s 1-2

  2.0 DEFINISI m/s 3-5

  2.1 FONETIK

  2.2 FONOLOGI

  2.3 FONEMIK

  3.0 DIALEK m/s 6-8

  3.1 DIALEK MELAYU SELANGOR

  4.0 KAJIAN KES m/s 9-23

  4.1LATAR BELAKANG KAWASAN m/s 9

  4.2KAEDAH KAJIAN m/s 10

  4.2.1 BIODATA RESPONDEN m/s 11

  4.3HASIL KAJIAN m/s 12

  4.3.1 KONSEP WARNA m/s 12

  4.3.1.1DEFINISI WARNA m/s 12

  4.3.1.2PEMIKIRAN DALAM WARNA m/s 12-17

  4.3.1.3SIMBOL FONETIK SERTA CONTOH AYAT m/s 18-20

  4.3.2 KONSEP MENGHITUNG m/s 21

  4.3.2.1DEFINISI MENGHITUNG m/s 21

  4.3.2.2SEJARAH KATA MENGHITUNG m/s 21

  4.3.2.3SIMBOL FONETIK SERTA CONTOH AYAT m/s 21-23

  4.4 RUMUSAN KAJIAN m/s 23-24

  5.0KESIMPULAN m/s 25

  6.0 BIBLIOGRAFI

  1.0 PENGENALAN

  2

 • Tanpa kita sedari, pembelajaran utama yang diperoleh oleh manusia adalah bahasa. Bahasa

  tidak dapat dipisahkan dari orang yang menuturkannya. Sungguhpun pengwujudan pertuturan

  itu, adalah hasil kegiatan seseorang sebagai individu, tetapi bahasa tidak dapat wujud dalam

  sesebuah masyarakat jika tidak digunakan oleh sekumpulan individu dalam hubungan mereka

  satu sama lain. Oleh itu, bahasa adalah hak milik bersama sekumpulan individu, bukan

  kepunyaan satu-satu individu tertentu, (Asmah Hj Omar, 1985:3). Dalam bahasa, sifat yang

  penting yang ada pada manusia sebagai makhluk sosial adalah sifat perkongsian. Kebiasaan

  berkongsi satu sistem komunikasi ini melahirkan satu kumpulan manusia yang berbeza dari

  kumpulan lain yang menggunakan dan tumbuh sebagai sistem bahasa yang berlainan pula.

  Bahasa terdiri daripada sekumpulan dialek dan penutur dialek-dialek ini pula saling

  faham memahami antara satu sama lain (Chambers 1983:3 dalam Zaharani Ahmad,1993:4).

  Berdasarkan ciri-ciri linguistik, dialek dalam suatu bahasa mempunyai banyak persamaan dan

  juga beberapa perbezaan antara satu sama lain. Persamaan yang wujud itu menggambarkan

  dialek-dialek tersebut mengekalkan ciri-ciri warisan yang diwarisi bersama. Manakala

  perbezaan itu pula menunjukkan mereka telah mengalami perkembangan secara tersendiri

  dan terpisah daripada dialek-dialek lain. Newton (1972), menyatakan kewujudan pelbagai

  dialek dalam sesuatu bahasa itu adalah akibat daripada perubahan yang berlaku dari segi

  sejarah ke atas satu bahasa yang asalnya seragam. Faktor ruang geografi dan waktu

  merupakan dua faktor utama yang menyebabkan terpecahnya bahsa asal kepada beberapa

  dialek turunannya.

  Pengkajian tentang dialek ini disebut sebagai dialektologi. Menurut Zaharani Ahmad

  (1993:1), dialektologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji dialek-dialek dalam sesuatu

  bahasa. Kajian dialek yang menerapkan gagasan-gagasan dan hasil penemuan teori nahu

  transformasi generatif, khususnya teori fonologi generatif yakni kajian yang berhubung

  dengan perbandingan dialek dapat digunakan untuk mengkaji perbezaan dialek yang terdapat

  dalam Bahasa Melayu. Dengan berlandaskan pendekatan teori ini, huraian serta penjelasan

  tentang kepelbagaian dialek yang wujud dalam bahasa Melayu dapat dikaji. Tujuan utama

  fonologi generatif ini digunapakai adalah tidak lain iaitu untuk memformalisasikan

  kecekapan fonologi intrinsik seorang penutur sebagai satu sistem rumus yang

  bertanggungjawab melahirkan reprisentasi fonetik daripada struktur permukaan sintaksis.

  Menurut Asmah Hj Omar (1995:26), pengkajian terhadap dialek ini dilakukan kerana

  masyarakat menjalani perubahan dari segi kehidupan dan seterusnya mengalami perubahan

  3

 • dari segi bahasanya. Misalnya, sesuatu kemajuan dari segi teknologi, cara hidup dan ilmu

  pengetahuan sesebuah masyarakat akan mempengaruhi perubahan bahasa dari segi

  pemasukan kata-kata baru. Bahkan menurutnya lagi, bukan sahaja kata-kata baru yang

  dimasukkan, tetapi juga kata-kata yang sedia ada mungkin juga mengalami perubahan makna

  baik dari segi perluasan atau penyempitan makna. Begitu juga dengan cara penyebutan suatu

  perkataan, wujudnya perbezaan antara satu dialek dengan satu dialek yang lain.

  Sehubungan dengan itu, faktor-faktor yang menimbulkan dialek adalah terdiri

  daripada faktor alam, politik, penjajahan dan masa. Demikian pula halnya dengan ekonomi,

  cara hidup dan juga budaya, hal ini tercermin di dalam dialek yang bersangkutan (Guiraud,

  1970 dan Ayattrohaedi, 1979:60). Di semenanjung Malaysia, keadaan alam semula jadi yang

  terdiri daripada bukit-bukau, hutan rimba dan sungai, merupakan rintangan-rintangan kepada

  putusnya atau jauhnya perhubungan di antara penduduk-penduduknya. Faktor politik telah

  membahagi-bahagikan negara ini kepada unit-unit politik politik yang lebih kecil,

  menghasilkan negeri-negeri Melayu Semenanjung seperti negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang,

  Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan.

  Daripada nama-nama negeri tersebutlah timbulnya nama dialek-dialek di Semenanjung

  Malaysia, iaitu Dialek Perlis, Dialek Kedah, Dialek Pulau Pinang, Dialek Perak, Dialek

  Selangor, Dialek Negeri Sembilan, Dialek Melaka, Dialek Johor, Dialek Pahang, Dialek

  Terengganu dan Dialek Kelantan. Dialek-dialek yang berdasarkan tempat seperti itu

  dipanggil dialek setempat (Leonard Bloomfield 1967:50). Dialek-dialek setempat di

  Semenanjung Malaysia sebenarnya adalah variasi daripada bahasa Melayu (A. Teeuw

  1961:43).

  Justeru, dalam kajian ini, saya akan menyoroti kepelbagaian dan kelainan dalam

  sebutan dialek Melayu Selangor khususnya, dari aspek fonetik dan fonologinya. Aspek ini

  akan dihuraikan secara terperinci dan mendalam mengenai perbezaan yang wujud antara

  dialek Melayu Selangor dengan bahasa Melayu baku. Kajian utama dilakukan terhadap cara

  sebutan dan simbol-simbol fonetik yang digunakan bagi melambangkan setiap vokal atau

  konsonan yang digunakan serta pemikiran masyarakat penutur dialek Melayu Selangor

  tentang konsep warna dan menghitung.

  2.0 DEFINISI

  Kajian terhadap dialek bahasa Melayu Selangor ini diteliti berdasarkan salah satu cabang

  ilmu bahasa (linguistik) iaitu dari aspek fonetik dan fonologinya. Pengkajian ini dilakukan 4

 • adalah untuk melihat sejauh mana perbezaan sebutan bahasa yang wujud di wilayah-wilayah

  tertentu. Dalam satu-satu dialek setempat di Malaysia, terdapat pula pelbagai ideolek, iaitu

  kelainan-kelainan pengucapan yang disebabkan oleh individu yang berlainan, dan kelainan

  stilistik yang terjadi akibat daripada konteks yang berlainan ( Mario A. Pei 1966:119). Semua

  kelainan ini disebut dialek. Sungguhpun terdapat kelainan-kelainan tetapi kelainan-kelainan

  itu masih tergolong dalam satu bahasa. Misalnya Dialek Perlis, Dialek Kedah, Dialek Pulau

  Pinang, Dialek Perak, Dialek Selangor, Dialek Negeri Sembilan, Dialek Melaka, Dialek

  Johor, Dialek Pahang, Dialek Terengganu dan Dialek Kelantan merupakan kelainan-kelainan

  bahasa daripada Bahasa Malaysia. Walaupun terdapat pelbagai idiolek dan kelainan-kelainan

  stilistik di dalam dialek-dialek tersebut, tetapi penutur-penuturnya masih saling memahami di

  antara satu sama lain. Disini turut disediakan perincian berkaitan maksud fonetik dan

  fonologi secara lebih terperinci :

  2.1 Fonologi

  Fonologi ialah bidang yang mengkaji salah satu daripada aspek yang terpenting di dalam

  bahasa iaitu bunyi. Fonologi ialah satu cabang ilmu yang mengkaji tentang sistem bunyi yang

  diucapkan oleh manusia yang berfungsi atau difahami oleh kedua-dua belah pihak. Bidang ini

  disebut juga oleh kebanyakan orang sebagai bidang fonetik. Bidang fonologi boleh terbahagi

  kepada dua iaitu fonetik dan fonemik.

  2.2 Fonetik

  Fonetik adalah bidang pengajian bunyi bahasa. Bidang fonetik merupakan salah satu kajian

  yang terdapat di dalam ilmu linguistik yakni bidang yang mengkaji segala bunyi bahasa yang

  dihasilkan oleh alat-alat artikulasi manusia dan memberi lambang kepada bunyi-bunyi

  tersebut. Menurut kamus dewan (2005:354), fonetik ialah ilmu bahasa (linguistik) yang

  berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya. Berdasarkan

  takrifan daripada Prof. Emeritus Dr. Abdullah Hassan pula, dalam bukunya Linguistik Am

  (2007:33) fonetik merupakan bidang yang mengkaji unsur-unsur bunyi bahasa yang

  digunakan dalam pertuturan. Pendapat ini disokong oleh Fromkin, dan Rodman ( 1983 ) yang

  menyatakan bahawa, fonetik adalah kajian bunyi bahasa pertuturan yang membawa makna

  dalam semua bahasa manusia. Walau bagaimanapun, pada dasarnya, bunyi-bunyi bahasa

  dapat dihuraikan melalui tiga perspektif yang berbeza iaitu fonetik artikulatori, fonetik

  auditori dan fonetik akustik. Artikulatori merujuk kepada kajian yang menunjukkan cara-cara

  suatu bunyi dilafazkan. Fonetik Auditori pula mengkaji bagaimana pendengaran 5

 • menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Manakala Fonetik Akustik meneliti ciri-ciri fizikal bunyi-

  bunyi bahasa itu sendiri iaitu transmisi signal bunyi dari penutur kepada pendengar semasa

  proses berkomunikasi.

  Menurut Arbak Othman pula (Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu ) fonetik

  mempelajari segala bunyi yang diucapkan dalam atau melalui mulut manusia, baik bunyi

  bahasa, bunyi bukan bunyi bahasa, mahupun bunyi marjinal, dan memberikan simbol fonetik

  untuk bunyi. Cabang-cabang fonetik adalah Fonetik Artikulasi iaitu mempelajari cara-cara

  mekanisma badan menghasilkan bunyi dan klasifikasi bunyi berdasarkan atas artikulasi.

  Fonetik Penerima ( auditori ), mempelajari bagaimana mekanisma telinga menerima bunyi.

  Fonetik Akustik pula mempelajari hakikatnya bunyi dan klasifikasi bunyi berdasarkan atas

  hakikatnya bunyi ini.

  Kesimpulannya, pendapat-pendapat yang diberikan ini telah menjelaskan tentang

  maksud yang sama dalam menerangkan definisi fonetik. Manakala fonologi pula mengkaji

  keadaan dan organisasi ucapan iaitu tentetan bunyi yang berupa unit-unit yang dapat dipecah-

  pecahkan, hubungan antara unit-unit itu, fungsi pembentukannya dan kejadiannya yang

  membentuk pola dan hirarki. Unit-unit asas yang dimaksudkan disini adalah fonem-fonem

  iaitu unit-unit terkecil yang distingtif yang ikatan ucapannya dapat dipenggal-penggal. Kajian

  mengenai fonem-fonem ini pula umumnya diistilah sebagai fonemik. Jika diteliti tentang

  fonetik, fonetik ialah kajian yang ditinjau daripada segi bahan fizik atau jisim yang

  mewujudkan bentuk ucapan. Oleh itu, jelaslah kepada kita bahawa fonetik ialah kajian yang

  berkaitan dengan organ pertuturan, sifat bunyi bahasa ( akuistik ) dan pendengaran (auditori).

  2.3 Fonemik

  Manakala fonemik pula ialah bidang yang mengkaji bunyi-bunyi sesuatu bahasa, iaitu

  pengkajian tentang fungsi atau struktur bunyi bahasa itu. Namun, perlu kita ketahui bahawa

  sebenarnya di antara fonetik dan fonologi terdapat sedikit perbezaan. Bidang fonetik

  mengkaji fenomena bunyi atau pertuturan manusia sejagat sementara bidang fonologi

  mengkaji sistem bunyi-bunyi tertentu dalam pertuturan, khusus bagi sesuatu bahasa. Ini jelas

  daripada pendapat Henderson yang menyatakan :

  The study of the systematic organization of selected speech sounds in the spoken form of

  individual language has variously been called phonology .

  6

 • Bidang ini juga umumnya disebut sebagai fonemik atau functional phonetics .

  Tugas bidang fonologi sebenarnya ialah merumuskan, menghuraikan dan menjelaskan

  dengan teliti dan cermat segala bentuk bunyi dalam sesuatu bahasa untuk menentukan

  peraturan dan bentuk bunyi yang tertentu itu.

  Oleh itu, jelaslah fonologi merupakan bahagian dari linguistik deskriptif yang

  mempelajari tentang bunyi-bunyi yang diucapkan dalam atau melalui mulut manusia,

  seterusnya terbahagi lagi menjadi fonetik dan fonemik. Fonetik merupakan bidang yang

  mempelajari segala bunyi bahasa dan memberikan simbol fonetik untuk bunyi. Secara

  ringkas, dapatlah dikatakan bahawa fonetik adalah kajian tentang bunyi-bunyi ujar. Ia juga

  merupakan bidang fonetik yang mengkaji fenomena bunyi bahasa sejagat. Jelasnya, bunyi

  bahasa adalah bunyi-bunyi yang berfungsi dalam pertuturan. Ia juga turut mengkaji bunyi

  dari segi sifat bunyi itu, cara pengeluarannya dan aspek pendengarannya. Biasanya, aspek

  yang dikaji merangkumi bunyi-bunyi yang digunakan untuk bertutur iaitu bunyi-bunyi bahasa

  sementara bunyi bukan bahasa seperti dengkuran, siulan, sendawa dan lain-lain tidak

  termasuk dalam kajian bidang fonetik. Fonemik pula bermaksud bidang yang mempelajari

  bunyi-bunyi bahasa dan cara pengelompokan mereka ke dalam fonem-fonem iaitu fonem

  vokal, konsonan dan diftong. Dengan singkat, fonemik merupakan bidang yang mempelajari

  fonem-fonem sesuatu bahasa dalam dialek.

  3.0 DIALEK

  Dialek, menurut Hartmann dan Stork (dalam S. Narthesan : 2001 ), ialah sejenis kelainan

  bahasa, yang berbeza dari segi sebutan, tatabahasa dan kosa katanya daripada bahasa baku.

  Sementara itu Collins (1986:197) pula, mentakrifkan dialek sebagai satu ragam bahasa yang

  dibezakan secara tegas daripada ragam-ragam lain berdasarkan ciri-ciri penyebutan, kosa kata

  7

 • dan tatabahasa. Ragam bahasa ini terdapat dalam daerah geografi tertentu dan dalam suasana

  sosial tertentu. Yang nyata daripada dua takrif diatas ialah salah satu kelainan diantara dialek

  yang dapat dikesan adalah pada kosa kata yang digunakan dalam dialek tersebut.

  Menurut Collins J.T (1996:13), penyebaran dialek Melayu sudah lama wujud sebelum

  abad ke-16 lagi. Hal ini kerana, Bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa utama bukan

  sahaja di sumatera, semenanjung tanah Melayu dan Borneo sahaja, malah turut digunakan di

  kepulauan Filipina dan Maluku di Lautan Pasifik. Kewujudan lebih daripada enam puluh

  dialek daerah yang masih tergolong dalam jaringan bahasa Melayu ini membuktikan

  keunggulan penutur melayu, sebagai perintis budaya, niaga dan teknologi. Terdapat juga

  dialek Melayu yang timbul sebagai hasil daripada perkembangan bahasa pergaulan dan

  perdagangan tanpa penghijrahan penutur Melayu dan pembentukan masyarakat imigran di

  perkampungan baru. Setiap dialek Melayu ini dilatari dan diwarnai dengan sejarahnya

  masing-masing. Sememangnya, sesuatu dialek hanya dapat dihargai dan dihayati dalam

  lingkungan sosial penuturnya sendiri.

  Sehubungan itu, kepelbagaian dialek Melayu yang diwariskan oleh penutur purba ini

  harus disanjung sebagai pusaka atau khazanah yang tidak ternilai. Khazanah ini hendaklah

  disusun, diatur, disemak, diteliti dan harus diperlihatkan dari segi keistimewaannya.

  Penghargaan terhadap pusaka hidup ini haruslah berbentuk pengkajian dan penyelidikan

  mengenainya. Syahadan, tugas para pengkaji dialek Melayu teramatlah besar. Bahkan,

  menurut Collins (1989), terdapat lebih kurang 1500 penulisan tentang berbagai-bagai dialek

  Melayu telah dirakamkan. Dialektologi ini telah mengkaji ragam bahasa Melayu yang wujud

  kesan dari aspek geografi. Tambahan lagi, Menurut Collins J.T (1996 : 16), pengkajian dialek

  Melayu mesti dilakukan dengan selengkap mungkin dengan mengolah dan mengambil kira

  semua maklumat daripada semua sumber.

  Menurut S. Nathesan (2001:111), Bahasa Melayu yang menjadi bahasa rasmi negara

  Malaysia mempunyai daerah pertuturan yang amat luas iaitu dari negeri Perlis hinggalah ke

  negeri Sabah. Oleh kerana, penggunaan Bahasa Melayu yang amat luas di negara kita, maka

  timbul banyak kelainan penggunaanya dari segi pertuturan, makna perkataan, binaan atau

  susunan ayat. Antara ciri yang menjadikan satu bahasa daerah berbeza dari bahasa daerah

  yang lain termasuklah perbezaan makna perkataan, sebutan dan ungkapan tertentu dalam

  dialek-dialek yang berkenaan.

  8

 • Bahasa Melayu di Malaysia pada umumnya mempunyai beberapa dialek seperti

  dialek Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Terengganu, Kelantan, Sarawak dan

  Sabah. Walaupun terdapat banyak dialek dalam bahasa Melayu dengan perbezaan-perbazaan

  yang tersendiri, namun ada unsur saling memahami antara penutur yang menggunakan

  dialek-dialek tersebut. Menurut Asmah Haji Omar (dalam S. Nathesan, 2001:112),

  menyatakan bahawa bahasa Melayu terbahagi kepada empat kelompok seperti yang berikut :

  i. Kelompok Barat laut (Kedah, Perlis, Perak Utara dan Pulau Pinang)

  ii. Kelompok timur laut (dialek Kelantan)

  iii. Kelompok timur laut (dialek Terengganu)

  iv. Kelompok selatan (Johor, Melaka, Selangor dan Perak Selatan)

  Dalam tugasan ini, kelainan fonetik dan fonologi dalam dialek Melayu Selangor akan

  diteliti untuk melihat perbezaan sebutan yang didukung dalam dialek berkenaan. Beberapa

  konsep akan diterangkan serta digunakan bagi mengkaji perbezaan bunyi-bunyi bahasa yang

  dihasilkan dalam dialek melayu Selangor untuk berinteraksi dan berkomunikasi antara

  mereka. Hal ini disokong lagi dengan menurut Nik Safiah Karim (1988), timbul perbezaan

  bahasa yang lebih nyata pada satu-satu bahasa khususnya dari segi perbendaharaan kata,

  tatabahasa dan sebutan kerana peredaran masa yang panjang dan daerah yang luas.

  Menurut Collins J.T (1996:89), penyelidikan dialek daerah haruslah menghasilkan

  gambaran yang utuh tentang hubungan antara ragam-ragam yang tersebar di suatu kawasan

  geografi tertentu. Maksudnya, dialektologi seperti yang juga telah diperkatakan oleh Zaharani

  Ahmad tidak hanya bertujuan menyoroti sesuatu dialek tetapi sebaliknya hendak menggali

  data dan menyajikan teori yang dapat menggambarkan jaringan antara pelbagai dialek.

  Justeru itu, melalui kajian yang telah saya jalankan, didapati bahawa salah satu faktor yang

  mempengaruhi bahasa percakapan seseorang itu bertutur adalah disebabkan faktor

  dialektologinya. Penerangan lebih lanjut mengenai dialek dibincangkan dalam penerangan

  berikutnya ini.

  3.1 DIALEK MELAYU SELANGOR

  Menurut Asmah Hj Omar (1985 : 162), kajian dialek bagi negeri Selangor adalah lebih rumit

  daripada kajian dialek bagi negeri lain. Hal ini kerana Selangor merupakan tempat

  pertembungan pelbagai penutur dari berbagai-bagai kawasan dialek lain. Selain itu, hal ini

  berlaku disebabkan oleh kedudukan Kuala Lumpur sebagai ibu negeri Selangor pada tahun 9

 • 1972 yang merupakan pusat pentadbiran, pusat budaya dan pusat perniagaan, bukan sahaja

  bagi semenanjung Malaysia tetapi juga bagi seluruh Malaysia. Hal ini disokong lagi

  berdasarkan andaian yang telah dibuat yang menyatakan bahawa sebelum abad ke-20

  penutur-penutur bahasa Melayu memang tinggal di kampung-kampung yang terletak di

  tebing-tebing sungai, baik di muara mahupun di hulu, malahan negeri-negeri Melayu pada

  waktu itu dinamakan riverine states (Burns 1976:3 dalam Collins J.T 1996:90). Menurut

  Collins lagi, negeri Selangor telah wujud sebagai kesatuan politik pada abad ke-18 lagi yang

  sebelum ini daerah-daerah yang kemudian digabung menjadi kerajaan Selangor adalah

  tertakluk pada kesultanan Melaka dan seterusnya kesultanan Johor. Namun demikian, nama

  Selangor yang membawa maksud lembangan Selangor dan Kuala Selangor sudah terdapat

  dalam sejarah Melayu. Sesungguhnya, dapatlah dikatakan disini bahawa daerah yang

  dinamakan sebagai negeri Selangor ini sudah lama diduduki oleh orang Melayu.

  Berdasarkan laman sesawang http://prpm.dbp.gov.my, dialek melayu di Selangor

  adalah dialek yang dituturkan di negeri Selangor. Dialek ini mempunyai pelbagai ragam.

  Kepelbagaian ini berkait rapat dengan keadaan penuturnya yang terdiri daripada penutur

  pendatang dari pelbagai kawasan dialek Melayu lain di Semenanjung. Sebagai tempat

  pertembungan pelbagai penutur dialek Melayu, maka tentu sahaja sukar bagi kita untuk

  memastikan ragam yang manakah yang mencirikan dialek asli Melayu Selangor sebenar.

  Terjadinya keadaan seperti ini ada hubungannya dengan kedudukan negeri Selangor yang

  pada awal sejarahnya merupakan pusat pentadbiran, pusat budaya dan pusat perniagaan bagi

  Semenanjung Malaysia.

  Dialek Melayu Selangor dengan dialek Melayu Johor tidak banyak berbeza. Hal ini

  adalah kerana, kedua-duanya tidak banyak menerima pengaruh daripada negara luar. Sebagai

  contoh, dialek yang menerima pengaruh luar adalah dialek Melayu Kelantan. Dialek ini sukar

  difahami oleh penutur-penutur dari kawasan barat semenanjung Malaysia mereka telah

  menerima pengaruh luar daripada bahasa Siam.

  4.0 KAJIAN KES

  Kajian dijalankan khusus di kawasan sungai besar, Selangor dengan menggunakan

  responden-responden yang berkaitan. Wujud kelainan yang dapat dikenalpasti antara bahasa

  Melayu Baku dengan Dialek Melayu Selangor kerana masyarakat di kawasan tersebut

  memang pada asalnya adalah penutur Bahasa melayu asli sama seperti masyarakat di negeri

  Johor. Namun, setelah berlaku beberapa kemajuan daripada pelbagai aspek terutamanya dari

  10

 • aspek penghijrahan dan kemajuan teknologi, sebutan bahasa melayu yang pada mulanya baku

  ini telah berubah bentuk, membentuk kesatuan bahasa mereka yang lebih utuh. Berdasarkan

  kajian didapati bahawa, dialek Melayu Selangor banyak membuat perubahan pada

  penggunaan vokal a kepada penggunaan e-pepet. Sebagai contoh dalam bahasa melayu

  baku bagi perkataan ada disebut sebagai ada, namun bagi masyarakat Melayu Selangor

  perkataan ada disebut sebagai ade. Perbezaan-perbezaan ini menunjukkan kepelbagaian

  dialek yang wujud di negara kita.

  4.1 Latar belakang kawasan kajian

  Gambarajah 4.1.1

  Diperoleh dari : http://images.google.com.my

  Kajian ini meneliti dan mendalami dialek bahasa Melayu yang digunakan di salah sebuah

  daerah kecil di Sungai Besar, Selangor. Gambarajah 4.1.1 diatas menunjukkan kawasan

  kajian. Pengkajian dialek ini dilakukan adalah untuk melihat perbezaan yang wujud dalam

  perbendaharaan kata antara dialek bahasa Melayu Selangor dengan bahasa Melayu Baku dari

  segi fonetik dan fonologinya. Sungai Besar merupakan pusat bandar di daerah Sabak Bernam,

  Selangor. Sungai Besar terletak di sebelah barat daya pusat Bandar daerah Sabak Bernam.

  Kedudukannya ialah kira-kira 7 kilometer dari Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan

  Salahuddin Abdul Aziz Shah, Batu 38,Sabak Bernam. Kawasan ini terletak lebih kurang 120

  kilometer dari utara Kuala Lumpur. Perjalanan dengan menaiki bas dari Kuala Lumpur ke

  11

 • Sungai Besar mengambil tambang sebanyak RM9.00. Perjalanan dengan menaiki kereta dari

  Kuala Lumpur ke Sungai Besar mengambil masa kira-kira 2 jam.

  Penduduk Sungai Besar dianggarkan berjumlah 22,673 di mana 43% adalah dalam

  lingkungan umur antara 20 tahun ke 55 tahun. Daripada jumlah keseluruhan penduduknya,

  63% terdiri dari Melayu, Cina (33%) dan India (3.5%). Disini juga terdirinya penduduk dari

  pelbagai masyarakat majmuk iaitu kaum Melayu, Cina dan India. Bagi masyarakat melayu

  disini, bahasa komunikasi mereka terbahagi kepada tiga dialek iaitu iaitu bahasa jawa, bahasa

  banjar dan juga bahasa melayu tulen. Perlu diketahui juga, penutur bahasa Banjar hanyalah

  mewakili sebahagian kecil bilangan penduduk di kawasan Sungai Besar berbanding penutur

  bahasa Jawa, manakala yang selebihnya menggunakan bahasa Melayu tulen dengan sedikit

  perubahan digunakan dalam percakapan sehari-harian. Majoriti penduduk Sungai Besar

  terdiri daripada kaum tani dan nelayan. Bersawah padi adalah pekerjaan utama, selain

  berkebun kelapa dan kelapa sawit serta menangkap ikan. Sungai Besar menjadi pusat

  pentadbiran Majlis Daerah Sabak Bernam di mana pejabat-pejabat kerajaaan dan Majlis

  Daerah yang terletak di pekan Sungai Besar.

  4.2 Kaedah kajian

  Saya menggunakan kaedah temubual dan soal selidik dalam mencari perbezaan dialek ini

  dengan bahasa Melayu Baku. Selain itu, pengkajian ini turut dibantu oleh pengkajian-

  pengkajian yang telah dijalankan oleh para pengkaji bahasa seperti Asmah Hj Omar dan

  sebagainya bagi melancarkan penulisan saya ini. Didapati wujud perbezaan sebutan antara

  penutur dialek Melayu, Selangor dengan bahasa Melayu Baku. Bersama kajian ini juga turut

  disertakan rakaman suara temubual saya bersama responden, sebagai bukti kewujudan

  perbezaan dalam bunyi sebutan.

  4.2.1 Responden

  12

 • NAMA PELAJAR : NOR AMIRA BINTI ROSLAN

  UMUR : 19 TAHUN

  JANTINA : PEREMPUAN

  STATUS : BUJANG

  NO K/P : 921115-10-5520

  TARIKH LAHIR : 15/11/1992

  TEMPAT LAHIR : HOSPITAL TANJUNG KARANG

  ADIK-BERADIK : 9 ORANG

  KECACATAN : TIADA

  NO. TELEFON : -

  ASAL : SUNGAI BESAR, SELANGOR

  4.3 HASIL KAJIAN

  Kajian dilakukan terhadap konsep warna dan juga konsep membilang bagi masyarakat

  penutur dialek Melayu Selangor. Melalui kajian juga didapati terdapat pelbagai pemikiran

  yang dihasilkan tentang konsep warna dan menghitung bagi menerangkan perbezaan bunyi

  13

 • sebutan yang dihasilkan untuk merujuk kepada sesuatu perkara atau benda. Rakaman turut

  disertakan sebagai bukti kajian dan bolehlah dirujuk di dalam CD yang telah dilampirkan

  bersama.

  4.3.1 PENGKAJIAN DARI ASPEK KONSEP WARNA

  4.3.1.1 Definisi Warna

  Warna jika dirujuk pada Kamus Dewan edisi keempat membawa maksud kesan yang

  didapati oleh mata daripada cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda (dengan gelombang

  yang berbeza-beza). Selain itu warna menurut kamus ini membawa maksud berbagai-bagai

  dan corak. Sesuai dengan penemuannya, warna sememangnya adalah cahaya yang

  dipantulkan oleh objek, dalam bentuk pelbagai dan bercorak. Jika kita merujuk sumber lain

  iaitu McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, warna ditakrifkan sebagai

  general term that refers to the wavelength composition of light, with particular reference to

  its visual appearance iaitu sesuatu yang berkaitan dengan gelombang cahaya.

  Berdasarkan dua rujukan maksud warna di atas, dapat disimpulkan bahawa warna

  adalah hasil daripada kepanjangan gelombang cahaya yang berbeza. Panjang ini

  membuatkannya berbeza antara satu sama lain jika dilihat secara visual. Contohnya apabila

  kita melihat sesuatu benda berwarna, sebenarnya benda itu memantulkan komposisi cahaya

  pada panjang gelombang tertentu. Warna yang berbeza adalah disebabkan kesan pantulan

  berbeza yang bergantung kepada panjang gelombang yang dipantulkan.

  4.3.1.2 Pemikiran dalam warna

  Bagi dialek Melayu Selangor, terdapat sepuluh perkataan untuk melambangkan warna utama

  yang sering digunakan dalam aktiviti seharian. Warna-warna tersebut adalah hitam, putih,

  merah, kelabu, hijau, biru, oren, kuning, unggu, coklat dan kelabu. Bagi masyarakat melayu

  di Selangor, enam dari warna-warna ini boleh dianggap sebagai warna asas iaitu warna hitam,

  putih, merah, hijau, biru dan kuning. Warna utama ini adalah warna-warna yang sering

  diguna pakai oleh masyarakat melayu dalam mengklasifikasikan, mengenalpasti dan

  mengkhususkan suatu warna dengan suatu warna yang lain. Tiap-tiap kata nama mempunyai

  tambahan yang dikaitkan pada bunga-bungaan, tumbuhan, haiwan, daun-daunan dan pelbagai

  benda-benda lain yang boleh menyatakan perbezaan kelainan daripada warna-warna yang

  14

 • sudah ada. Masyarakat penutur dialek Melayu Selangor mempunyai banyak istilah lain bagi

  menggambarkan warna. Antaranya ialah :

  i. Hitam

  Merupakan warna paling gelap dalam senarai warna yang sering diguna pakai dalam

  kehidupan seharian. Bagi penutur dialek Melayu Selangor ianya sering dikaitkan dengan

  warna yang menawan di samping memberi makna kejahatan, kengerian dan penuh kerahsiaan

  bagi sepemakainya. Sinonim dengan warna malam ialah ilmu hitam dan elegen. Antara

  contoh perkataan yang digabungkan dengan kata am warna hitam untuk memberikan makna

  yang berlainan bagi dialek melayu Selangor adalah :

  a) Hitam Legam Merujuk kepada warna dasar yang serupa dengan

  warna arang atau memperlihatkan warna yang serupa warna arang.

  Hitam ini dilambangkan dengan warna hitam yang sanagt pekat seperti

  arang.

  b) Hitam manis Bagi masyarakat penutur dialek Melayu Selangor

  warna ini melambangkan warna kulit orang melayu. Kata adjektif

  manis digabungkan bagi memberi maksud cantik. Klasifikasi bagi

  warna hitam ini adalah hitam kemerah-merahan.

  c) Hitam pekat Melambangkan warna hitam yang sangat pekat dan

  menyerupai warna kicap bagi orang Selangor.

  d) Hitam Bontot kuali Digunakan bagi melambangkan warna hitam

  yang dikaitkan dengan warna bontot kuali dan sering digunakan bagi

  melambangkan warna wajah seseorang individu yang lain sama ada

  bertujuan untuk mengherdik, mengejek, mengumpat dan sebagainya.

  e) Hitam berkilat Warna hitam yang berminyak dan berkilat. Biasanya

  digunakan untuk menggambarkan warna kulit wajah seseorang yang

  bekerja ditengah panas.

  f) Hitam putih Melambangkan perjanjian yang dibuat diatas kertas

  secara bertulis dan bertandatangan. Hal ini merujuk kepada dakwat

  berwarna hitam yang digunakan untuk menulis diatas kertas berwarna

  putih.

  ii. Putih

  15

 • Putih merupakan warna yang dianggap paling suci dan bersih. Warna dasar yang serupa

  dengan warna kapas atau memperlihatkan warna yang serupa dengan warna kapas. Juga

  melambangkan kemurnian, kesucian serta menunjukkan keseimbangan di antara warna. Bagi

  masyarakat penutur dialek Melayu Selangor, putih sering digunakan dan dikaitkan dengan

  perkahwinan kerana ia melambangkan kesucian ikatan perkahwinan dan percintaan yang

  dibina. Ia juga melambangkan kebersihan dan kecantikan semulajadi manusia. Antara

  perkataan yang sering digabungkan dengan kata am putih bagi melambangkan suatu warna

  yang lain adalah :

  a) Putih melepak Melambangkan warna yang sangat-sangat putih. Kata

  lepak adalah kata yang sudah usang yang membawa maksud putih. Dalam

  bahasa Batak ada kata nalopak = putih (Asmah Hj Omar, 1986:114).

  b) Putih gebu Putih gebu melambangkan warna kulit kaum wanita yang

  putih dan bersih. Bagi masyarakat Selangor istilah putih gebu digunakan

  untuk menggambarkan wanita yang berkulit putih dan bertubuh sederhana.

  c) Putih bersih Putih bersih biasanya digunakan bagi merujuk kepada wajah

  seseorang yang bersih tanpa jerawat, bekas jerawat mahupun parut. Juga

  digunakan bagi menggambarkan hati seseorang yang berhati mulia.

  d) Putih susu Bagi penutur dialek Melayu Selangor, putih susu digunakan

  bagi merujuk kepada suatu benda yang berwarna putih dan lembut serta

  menyerupai warna susu.

  e) Putih telur Digambarkan putih bak telur yang sememangnya berwarna

  putih.

  f) Putih lesi Merujuk kepada putih pucat.

  iii. Merah

  Merupakan warna yang dianggap garang bagi masyarakat melayu Selangor. Warna dasar

  yang serupa dengan warna darah atau yang memperlihatkan warna yang serupa dengan warna

  darah. Merah sering dikaitkan dengan perasaan marah dan panas. Warna api dan darah,

  membawa makna kekuatan, kemarahan, kebencian, keberanian, semangat dan isyarat. Ada

  juga yang menyifatkankannya sebagai warna berahi dan warna hati. Bagi masyarakat

  Selangor ianya sering dikaitkan dengan warna yang popular di kalangan wanita. Kebanyakan

  warna mengandungi implikasi positif dan negatif. Warna merah juga membawa maksud

  16

 • agresif, kemarahan dan keganasan. Merah gelap memperlihatkan sifat kebangsawanan

  manakala merah muda menggambarkan alam percintaan.

  a) Merah mak ngah Melambangkan warna merah yang terang. Pada

  kebiasannya, istilah merah mak ngah ini sering digunakan bagi

  melambangkan wanita yang berpakaian serba merah iaitu dari hujung

  rambut hingga ke hujung kaki, kesemuanya berwarna merah dan menarik

  perhatian orang lain. Hal ini kerana, istilah mak ngah sering dikaitkan

  dengan wanita yang berumur yang gemar bergaya untuk menarik perhatian

  orang.

  b) Merah padam Merah padam melambangkan istilah warna yang sering

  digunakan bagi menerangkan serta menunjukkan warna kulit wajah

  seseorang yang berada dalam keadaan sangat malu ataupun sangat marah.

  Merah ini merujuk kepada warna yang sangat merah.

  c) Merah hati Merah hati adalah warna merah yang menyerupai warna hati

  yang terdapat di dalam tubuh badan manusia. Merah hati adalah merujuk

  kepada merah kehitam-hitaman.

  d) Merah jambu Merah jambu adalah melambangkan warna merah muda

  dan keputih-putihan. Warna ini sering digunakan oleh kaum wanita bagi

  melambangkan kelembutan dan sifat-sifat kewanitaan yang ada pada kaum

  hawa.

  e) Merah cair Merah cair adalah warna merah yang tidak pekat dan sedikit

  cair dek kerana campuran elemen putih yang dimasukkan di dalam

  kombinasi warna bagi mewujudkan perbezaan kombinasi warna antara

  merah cair, pekat dan merah hati.

  f) Merah pekat Merah ini adalah warna merah yang betul-betul dan sangat

  pekat dengan kelikatan warna dalam peratus yang tinggi tanpa campuran

  warna lain. Warna ini sering digayakan oleh individu yang berkulit cerah

  dan berani.

  g) Merah darah Merah darah juga seperti merah pekat. Warna ini menyamai

  warna darah tubuh manusia.

  h) Merah menyala Merah menyala merupakan istilah yang digunakan bagi

  melambangkan keberanian seseorang untuk memakai pakaian yang

  berunsur merah. Menyala dikaitkan dengan nyalaan api yang terang.

  17

 • i) Merah cili Merah ini digunakan masyarakat penutur dialek Melayu

  Selangor bagi merujuk kepada warna merah yang terang dan pekat.

  j) Merah biji saga Merah biji saga pula merujuk kepada merah yang cuba

  didefinisikan seperti warna biji saga.

  iv. Kuning

  Merupakan warna seperti warna isi kunyit, cerah dan sering dikaitkan dengan warna diraja.

  Kuning ialah warna matahari. Warna ini lebih optimis dan moden. Tenaga yang disalurkan

  oleh warna kuning boleh menjadi terlalu kuat. Melambangkan kegembiraan, penuh semangat

  dan riang. Juga dikaitkan sebagai warna panas dan berinovasi. Dalam masyarakat Melayu

  sungai Besar, Selangor, kuning sering kali dikaitkan dengan warna padi yang sedang

  menguning. Hal ini adalah kerana sebahagian besar kawasan Sungai Besar adalah terdiri

  daripada tanaman padi yang merupakan mata pencarian utama penduduk di sekitar Sungai

  Besar. Antara perkataan yang sering digunakan bagi menggambarkan warna kuning adalah :

  a) Kuning langsat Kuning langsat adalah warna kuning yang sering

  digunakan bagi melambangkan warna kulit seseorang individu yang

  berwarna putih kekuning-kuningan.

  b) Kuning keemasan Merujuk pada warna kuning yang menyerupai warna

  emas. Kuning ini lazimnya berkilau-kilau.

  c) Kuning cair Kuning ini adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan

  kuning yang tidak atau kurang pekat.

  d) Kuning pekat adalah kuning yang gelap.

  e) Kuning krim kuning krim merupakan warna kuning yang keputih-

  putihan dan menyerupai warna krim yang biasanya digunakan dalam

  menghias kek.

  f) Kuning telur merupakan warna kuning yang pekat dilambangkan dengan

  warna kuning telur. Telur yang dimaksudkan disini adalah warna kuning

  telur yang terdapat di bahagian tengah telur ayam.

  g) Kuning padi Merujuk kepada warna kuning yang seakan-akan warna

  padi masak.

  h) Kuning pucat Kuning yang keputih-putihan. Biasanya menggambarkan

  kulit muka orang yang sedang sakit.

  18

 • v. Hijau

  Merupakan warna alam. Hijau merujuk seperti warna daun atau rumput. Dalam mod

  positifnya, menggambarkan keadaan semulajadi seperti pokok dan hutan, kehidupan,

  kestabilan, kedamaian dan ketulenan. Sebaliknya, mod negatifnya yang terdapat pada ton

  tertentu seperti hijau-coklat menggambarkan lapuk, toksid dan peniruan. Antara istilah lain

  yang menggambarkan warna hijau adalah :

  a) Hijau tahi lembu merupakan campuran warna hijau dengan warna kelabu

  menghasilkan kombinasi warna yang berbeza. Sering digunakan dalam

  penghasilan kain-kain batik yang menunjukkan dan melambangkan

  kemewahan sipemakainya.

  b) Hijau pucuk pisang merupakan campuran kombinasi warna hijau muda

  dengan warna kuning. Istilah ini digunakan bagi mewakili warna hujau

  yang lebih berkilat dan lebih menyerlah berbanding warna hijau yang lain.

  c) Hijau tua Merupakan hijau gelap. Menjadi kesukaan golongan berumur

  dalam memilih pakaian, kereta dan sebagainya.

  d) Hijau muda Melambangkan warna hijau keputih-putihan. Gemar dipakai

  oleh golongan remaja.

  e) Hijau daun merupakan warna merujuk warna hijau yang menyerupai

  warna daun.

  vi. Biru

  Merupakan warna ketenangan juga adalah warna laut dan langit. Membawa maksud

  ketenangan. Warna yang sejuk, damai, sejahtera dan pasif. Menggambarkan keadaan

  semulajadi seperti pokok dan hutan, kehidupan, kestabilan, kedamaian dan ketulenan. Biru

  mewakili kesejukan, kejauhan, semangat dan elegan. Di dalam mod negatif, biru memberi

  implikasi kesedihan, pasif, keseorangan dan kemurungan.

  a) Biru laut menunjukkan warna biru yang cair. Sering digunakan untuk

  melambangakn ketenangan.

  19

 • b) Biru tua Menunjukkan warna biru yang pekat dan gelap serta sering

  digunakan oleh golongan yang berusia.

  c) Biru muda menunjukkan warna biru yang cair.

  d) Biru langit Merujuk kepada warna biru muda dan cair. Istilah langit

  digunakan bagi menggambarkan warna langit yang berwarna biru lembut.

  4.3.1.3 Simbol fonetik dan terjemahannya dalam bentuk ayat.

  Penutur dialek Melayu Selangor memaparkan sebutan mereka yang tersendiri dalam

  berkomunikasi. Cara sebutan yang dihasilkan adalah berbeza dengan bunyi asal yang asli

  dalam Bahasa Melayu Baku. Oleh itu, di bahagian ini juga akan dipaparkan contoh ayat

  untuk menunjukkan kelainan yang berlaku.

  Bil Bahasa Melayu

  baku

  Dialek melayu

  selangor

  Simbol fonetik Contoh ayat

  ( DMS = Dialek Melayu Selangor, BMB = Bahasa

  Melayu baku )1. Hitam

  Hitam legam Hitam manis Hitam pekat Hitam

  bontot kuali Hitam

  berkilat

  Itam

  itam legam itam manis itam pekat itam Bontot

  kuwali itam bekilat

  [ I tam ]

  [I tam lgam] [I tam m nis] [I tam p kat] [I tam B wontot

  kwuali]

  [I tam bkilat]

  DMS : Mimi suke pakai baju wane itam.

  BMB : Mimi suka pakai baju warna hitam.

  2. Putih

  Putih melepak

  Putih gebu Putih bersih Putih susu

  Putih lesi

  Puteh

  Puteh melepak

  Puteh gebu Puteh bersih Puteh susu

  Puteh lesi

  [Pwuteh]

  [pwuteh mlpak]

  [pwuteh gbu] [pwuteh brseh] [pwuteh susu] [pwuteh lsi]

  DMS : Wajah pengantin tu puteh brseh.

  BMB : Wajah pengantin itu putih bersih.

  3. Merah

  Merah mak ngah

  Meyrah

  Meyrah Mak Ngah

  [M ah]

  [M ah Mak ah]

  20

 • Merah padam

  Merah hati Merah cair Merah pekat Merah darah Merah

  menyala Merah cili Merah biji

  saga Merah

  jambu

  Meyrah padam

  Meyrah Hati Meyrah cayer Meyrah Pekat Meyrah darah Meyrah

  menyaler Meyrah cili Meyrah bijik

  sage

  Meyrah jambuw

  [M ah padam]

  [M ah Hati] [M ah ca y r] [M ah

  P kat] [M ah

  da ah] [M ah

  m alr] [M ah ili] [M ah biji

  Sag] [M ah

  amb wu]

  DMS : Amboi! Meyrah Mak ngah kawan kite ni!

  BMB : Amboi! Merah betul kawan kita ini!

  4. Kuning

  Kuning cair Kuning

  langsat Kuning

  pekat Kuneng

  emas Kuning

  pucat Kuning krim

  Kuning telur

  Kuneng

  Kuneng cayer Kuneng

  langsat Kuneng pekat Kuneng mas Kuneng pucat Kuneng krim

  Kuneng telor

  [kwun ]

  [kwun a y r] [kwun lasat] [kwun p?

  kat] [kwun m s] [kwun p wuat [kwun krim] [kwun tel wor]

  DMS : Pelamin kenduri tadi bertemakan kuneng krim.

  BMB : Pelamin di majlis kenduri kahwin tadi bertemakan kuning cair.

  5. Hijau

  Hijau tahi lembu

  Hijau muda Hijau tua Hijau pucuk

  pisang

  Hijau daun

  Ijaw

  Ijaw taik lembu

  Ijaw muda Ijaw tuwa Ijaw pucok

  pisang Ijaw dawon

  [I a w]

  [I a w tai Lembu]

  [I a w mwuda] [I a w tuwa] [I a w pwuok

  pisa]

  [I a w dawon]

  DMS : Tolong amikkan baju

  kurung saye wane ijaw.

  BMB : Tolong ambilkan baju

  kurung saya yang berwarna

  hijau.

  6. Biru

  Biru tua Biru muda Biru laut

  Biruw

  Biruw tuwa Biruw mude Biruw laut

  [Bi w u]

  [Biwu twua] [Biwu mud] [Biwu lawut]

  DMS : ibu, tolong urutkan, kaki

  kakak dah naik biruw ni.

  BMB : ibu, tolong urutkan, kaki

  kakak sudah naik biru ini.21

 • Biru langit Biruw langet [Biwu laet]7. Unggu

  Unggu pekat Unggu

  keladi

  Ungu

  Ungu pekat

  Ungu keladi

  [Uwu]

  [Uwu p kat]

  [Uwu kladi]

  DMS : kereta Gen-2 wane ungu pekat tadi, nampak sangat cantik.

  BMB : kereta Gen-2 berwarna ungu pekat sebentar tadi, kelihatan sangat cantik.

  8. Kelabu

  Kelabu asap

  Kelabu tahi anjing

  Klabu

  Klabu asap

  Klabu taik anjing

  [Klabwu]

  [Klabwu asap] [Klabwu tai?

  Anji]

  DMS : Ko ni, pergi mandi! Dah

  kelabu asap aku tengok.

  BMB : Kau ini, pergilah mandi!

  Sudah macam orang penat aku

  tengok.9. Oren

  Oren pekat

  Oren cair

  Oreng

  Oreng pekat

  Oreng cayer

  [O ]

  [O p?kat] [O a y r]

  DMS : ibu memberikan ayah

  segelas air oreng untuk

  diminum.

  BMB : ibu memberikan ayah

  segelas air oren untuk diminum.10. Coklat Coklet [ k lt] DMS : adik suka makan kuih

  berwarna coklet.

  BMB : adik suka makan kuih

  berwarna coklat.

  4.3.2 KONSEP MENGHITUNG

  4.3.2.1 Definisi menghitung

  Menghitung menurut Kamus Dewan edisi keempat membawa maksud perihal membuat kira-

  kira atau kiraan iaitu sama ada membahagi, mencampur, mendarab dan sebagainya. Begitu

  juga dengan perkataan membilang yang membawa maksud yang sama iaitu hitung dan kira

  jumlah barang yang banyak. Kedua-duanya mempunyai pengertian maksud yang sama tetapi

  menggunakan istilah yang berbeza. Demikian pula, menurut Asmah Hj Omar (1986 :116),

  menyatakan bahawa dalam Bahasa Malaysia terdapat tiga perkataan yang mempunyai makna 22

 • yang sama iaitu menghitung yang membawa maksud bilang, kira dan hitung. Berdasarkan

  kaedah perbandingan yang dikaitkan dengan pertumbuhan konsep perhitungan, dapatlah

  disimpulkan bahawa dalam Bahasa Melayu konsep bilang dan kira itu adalah lebih tua dari

  hitung.

  4.3.2.2 Sejarah kata menghitung

  Konsep dan kata hitung timbul kemudian iaitu selepas kedua-duanya wujud. Menurut Asmah

  Hj Omar (1986 :117), besar kemungkinan bahawa istilah hitung itu timbul sebelum bangsa

  besar melayu itu berpecah menjadi pelbagai suku bangsa seperti Melayu jati, Murut, Dusun,

  Jawa dan sebagainya. Bukti yang lain pula menyatakan bahawa bilang pada mulanya terhasil

  daripada tindakan memberi nama yang juga terdapat dalam kata terbilang yang bermaksud

  ternama dan terkenal.

  4.3.2.3 Simbol fonetik dan terjemahannya dalam bentuk ayat.

  Perkara utama yang hendak dibincangkan di bahagian ini adalah mengenai cara sebutan

  masyarakat melayu Selangor dalam membilang dan apakah perbezaan yang dapat dilihat dari

  segi fonetik dan fonologinya.

  23

 • 24

  Bil Bahasa baku Dialek Melayu

  Selangor

  Simbol

  fonetik

  Contoh ayat

  ( DMS = Dialek Melayu Selangor, BMB = Bahasa Melayu baku )

  1. Satu satuw [satwu] DMS : saye nak satwu!

  BMB : saya hendak satu!2. Dua duwe [dwuw] DMS : Duwe bijik kreta tebabas di simpang 3

  pagi tadi.

  BMB : Dua biji kereta terbabas di simpang 3 pagi tadi.

  3. Tiga tige [tig] DMS : Mak cik, saye nak goreng pisang tige ringgit.

  BMB : Mak cik, saya hendak goreng pisang tiga ringgit.

  4. Empat pat [Pat ] DMS : pat orang plajar sesi petang ditangkap atas kesalahan merokok dalam tandas.

  BMB : Empat orang pelajar sesi petang ditangkap atas kesalahan merokok dalam tandas.

  5. Lima limer [limr] DMS : limer ekor ikan tlah sangkut dijaring ayah.

  BMB : lima ekor ikan sepat telah sangkut pada jaring ayah.

  6. Enam nam [n m] DMS : raju! Brikan aku n m bijik paku!

  BMB : Raju! Berikan aku enam biji paku!7. Tujuh Tujoh [Tu h] DMS : Kali ni! Dah masok tujoh kali aku ke

  tandas!

  BMB : Kali ini! Sudah masuk tujuh kali aku ke tandas!

  8. Lapan lapan [Lapan ] DMS : Lapan Bijik limau yang dibli semalam sumenya busuk

  BMB : lapan biji limau yang dibeli semalam kesemuanya busuk.

  9. Sembilan semilan [smilan] DMS : Baju tu beharge semilan ringget.

  BMB : Baju itu berharga Sembilan ringgit.10. Sepuluh sepuloh [spul h] DMS : Selonggok durian beharge sepuloh

  ringget.

  BMB : Satu longgok durian berharga sepuluh ringgit.

  11. Sebelas Seblas [sb las] DMS : Bratur seblas, seblas..cepat!

  BMB : Beratur sebelas, sebelas..cepat!12. Dua belas Doblas [Dob las] DMS : Diwet kelas sebulan doblas ringget.

  Stuju?

  BMB : Duit kelas sebulan dua belas ringgit. Setuju?

 • 4.4 RUMUSAN KAJIAN

  Secara ringkas, terdapat beberapa ciri yang menunjukkan perbezaan dalam sebutan dialek

  Melayu Selangor antaranya adalah terdapat lapan fonem vokal dalam ragam dialek Melayu

  Selangor iaitu /a/,/e/,/ /,//,/i/,/o/,/ / dan /u/. Tetapi jumlah fonem ini memerlukan penelitian yang sangat mendalam untuk mengkajinya. Bagi dialek Melayu Selangor, fonem /e/

  seringkali digunakan serta menunjukkan banyak alofon terutamanya diawal suku kata.

  Contohnya dalam perkataan [m ah]. Seterusnya, penggunaan fonem /e/ wujud dalam bentuk / / pada suku kata awal dan suku kata akhir perkataan. Dalam lingkungan ini /e/ wujud sebagai vokal depan separuh luas dan bibir dihamparkan. Sebagai contoh dalam

  perkataan [kwun ], [s kto ] dan [O ]. Selain itu, fonem/o/ wujud dalam bentuk / / iaitu dalam bentuk vokal belakang separuh luas. Bibir dibundarkan ketika menghasilkannya.

  Sebagai contoh bagi perkataan [ k lt]. Akhir sekali, penggunaan vokal tengah // sebagai alofon /e/ dalam perkataan. Sebagai contoh bagi perkataan [pwuteh mlpak] dan [pwuteh

  gbu].

  Bagi konsonan pula, menurut Collins J.T (1996:99), terdapat tiga fonem yang berbeza

  yang digunakan dan dapat dikenalpasti dalam sebutan dialek Melayu Selangor antaranya

  adalah fonem / /, // dan / /. Terdapat juga penggunaan tanda glottis /?/, pembibiran / w/, penglelangitkerasan // dan / / dan penyengauan // dalam perkataan. Penggunaan fonem / /,geseran lelangit lembut bersuara, wujud dengan satu alofon sahaja bagi melambangkan fonem/r/ dalam perkataan. Getaran lidah yang dihasilkan oleh penutur dialek Melayu

  Selangor dalam membunyikan huruf /r/ adalah sangat ketara, sebagai contoh dalam perkataan

  [O ], [M ah], [ umput], [ ambut] dan banyak lagi. Selain itu, penglelangitkerasan turut ditekankan dalam perkataan. Sebagai contoh dalam perkataan [kwun a y r] dan [I a w pwuok pisa]. Seterusnya penggunaan teknik pembibiran dalam menghasilkan bunyi

  perkataan. Menurut Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007:97),

  pembibiran atau labialisasi tambahan berlaku semasa hendak menyebut bunyi vokal

  belakang. Misalnya semasa kita menyebut perkataan [kuni]. Sebenarnya, semasa kita

  hendak menyebut bunyi kosonan [k] yang diikuti oleh vocal belakang [u] dalam perkataan

  kuning itu, berlaku sedikit pembundaran bibir, iaitu pengaruh daripada hendak menyebut

  bunyi vokal belakang [u] dalam perkataan kuning itu. Olej itu, artikulasi tambahan

  pembibiran ditambah dengan lambang [w]. Sebagai contoh dalam perkataan [kwun ],

  25

 • [Pwuteh] dan [Bi w u]. Akhir sekali adalah hentian glottis / / pada pertengahan dan akhir perkataan. Sebagai contoh dalam perkataan [p kat], [i tam] dan [ k lt].

  Jelaslah disini bahawa, sebutan dialek Melayu Selangor masih belum lari dari sebutan

  asal Melayu Baku. Perbezaan-perbezaan yang wujud hanyalah selepas berlakunya

  penambahan fonem diawal atau diakhir vokal serta konsonan. Berlaku sedikit lajakan sebutan

  dalam penyebutan dialek Melayu Selangor secara jelas dan nyata.

  5.0 KESIMPULAN

  Negara Malaysia adalah negara yang kaya dengan dialek. Dialek-dialek yang wujud ini

  adalah merupakan hasil pengembangan daripada dialek Melayu yang asli. Setiap dialek

  mempunyai ciri-ciri yang tersendiri mengikut pengaruh yang diserap daripada luar.

  Walaupun penggunaan dialek masih tetap berlangsung dan masih pekat dikalangan

  masyarakat Melayu, penggunaan bahasa Melayu Standart tetap digunakan apabila bergaul

  dengan masyarakat dari negeri lain.

  Sehubungan dengan itu, terdapat pelbagai pemikiran yang berbeza tentang konsep

  warna dan juga menghitung bagi setiap dialek. Disebabkabkan dialek-dialek ini dibezakan

  oleh jarak diantara satu kawasan dengan satu kawasan yang lain, pemikiran yang dihasilkan

  juga adalah berbeza. Sebagai contoh, kelainan dari segi cara masyarakat dikawasan Timur

  Semenanjung Malaysia dengan Barat Semenanjung Malaysia berfikir tentang warna.

  Dikawasan Barat Semenanjung, pemikiran yang diwujudkan adalah berdasarkan alam

  semulajadi, tumbuhan, haiwan dan sebagainya. Manakala di kawasan Timur Semenanjung

  Malaysia seperti negeri Kelantan dan Terengganu mereka lebih banyak mewujudkan istilah-

  istilah baru bagi merujuk suatu warna tertentu berdasarkan pengaruh luar. Dari segi

  perbezaan antara dialek Melayu Selangor dengan Bahasa Melayu baku pula, dialek Melayu

  Selangor melakukan banyak penambahan perbendaharaan kata bagi merujuk kepada suatu

  warna mahupun bilangan. Walaubagaimanapun, jika dirujuk kepada Bahasa Melayu Baku,

  26

 • penambahan-penambahan pada kata am warna tidak wujud bagi mengklasifikasikan suatu

  warna lain.

  Kesimpulannya, bagi kajian ini, dialek Melayu Selangor merupakan salah satu dialek

  yang masih belum jauh berbeza dari dialek melayu sebenar. Hal ini kerana, perbezaan-

  perbezaan yang wujud dari segi fonetiknya hanya menggugurkan serta memberi sedikit

  penambahan pada suatu perkataan. Hal ini, sebaliknya tidak merosakkan maksud sebenar

  perkataan dan tidak memberikan makna yang berlainan dari maksud asal. Justeru itu,

  diharapkan pengkajian mengenai dialek Melayu Selangor ini terus dijalankan supaya kita

  akan dapat memperoleh kajian yang benar-benar tepat bagi menggambarkan cara sebutan

  masyarakat Melayu Selangor negara kita dengan jitu.

  6.0 BIBLIOGRAFI

  Abdul Hamid Mahmood (1995). Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ilmu : cabaran dan harapan.

  Syarahan Inaugural,Universiti Pertanian Malaysia, Serdang, 10 jun 1995.

  Abdullah Hassan (1980). Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur : Fajar

  Bakti.

  Abdullah Hassan (2005). Linguistik Am. Kuala Lumpur : PTS Professional.

  Abdullah Hassan, Mardian Shah Omar dan Indirawati Zahid (2006). Fonetik dan Fonologi.

  Kuala Lumpur : PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

  Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). Linguistik Fonetik dan Fonologi

  Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : Aslita Sdn. Bhd.

  Asmah Hj Omar (1997). Kepelbagaian Fonologi Dialek-dialek Melayu. Kuala Lumpur :

  Dewan Bahasa dan Pustaka.

  Asmah Hj Omar (1985). Susur Galur Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan

  Pustaka.

  Asmah Hj Omar (1995). Rekonstruksi Fonologi Bahasa Melayu Induk. Kuala Lumpur :

  Dewan Bahasa dan Pustaka.

  27

 • Beverley Collins and Inger M.Mees (2003). Practical Phonetics and Phonology : A Resource

  for Students. London and New Yorks : Taylor & Francis Group.

  Collins J.T (1996). Khazanah Dialek Melayu. Kuala Lumpur : Penerbit UKM

  Goay Teck Chong, Choo Say Tee dan Zainuddin Ahmad (2006). Teks Pra-U STPM Bahasa

  Melayu. Selangor : Pearson Longman.

  Newton, B. (1972). The Generative Interpretation of Dialect: A Study of Modern Greek

  Phonologi. Cambridge : Cambridge University Press.

  S.Nathesan (2001). Makna dalam Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan

  Pustaka.

  Zaharani Ahmad (1993). Fonologi Generatif : Teori dan penerapan. Kuala Lumpur : DEwan

  Bahasa dan Pustaka.

  SUMBER INTERNET

  Diperoleh pada 26 Februari, 2010 daripada

  http://www.tutor.com.my/stpm/fonologi/Fonologi.htm

  Diperoleh pada 23 Februari, 2010 daripada :

  http://mypbm.org/aspati-cms/articles.

  Diperoleh pada 28 Februari, 2010 daripada:

  http://prpm.dbp.gov.my

  28