50FDI7724 - Vyroben£© so s£›hlasom spolo¤†nosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojit£©ho D s£›

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 50FDI7724 - Vyroben£© so s£›hlasom spolo¤†nosti Dolby...

 • FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010

  50FDI7724 (REF. NO.: 10093257)

  SLOVENČINA

 • Slovenčina - 1 -

  Obsah

  Bezpečnostné informácie ..................................... 2 Začíname..................................................................... 3 Upozornenia & Funkcie & Príslušenstvo ..................... 3 Diaľkový ovládač ......................................................... 6 Pripojenia..................................................................... 7 Prvá inštalácia – USB pripojenia ................................. 8 Funkcie a vlastnosti TV ponuky ................................. 10 Všeobecné ovládanie TV ........................................... 13 Softvérová aktualizácia ............................................. 14 Riešenie problémov & Tipy ........................................ 14 Typické zobrazovacie režimy – PC vstup ................. 15 AV a HDMI signálová kompatibilita ........................... 15 Podporované formáty súborov v režime USB .......... 16 Podporované rozlíšenia DVI ...................................... 17 Pripojiteľnosť ............................................................. 18 Internetový prehliadač ............................................... 22

  50FDI7724 1

 • POZOR: AK CHCETE REDUKOVAŤ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NIKDY NESKLADAJTE KRYT ZARIADENIA (ALEBO JEHO ZADNÚ ČASŤ). ZARIADENIE NEOBSAHUJE ŽIADNE ČASTI, KTORÉ MÔŽE POUŽÍVATEĽ OPRAVIŤ SÁM. SERVIS ZARIADENIA ZVERTE DO RÚK KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKOVI

  Prípadná prevádzka vašej TV v extrémne náročnom prostredí môže spôsobiť poškodenie celého zariadenia.

  V extrémnom počasí (búrky, blesky) a pri dlhšej dobe nečinnosti (chystáte sa na dovolenku) odpojte TV od elektrickej siete. Hlavná sieťová zásuvka slúži na odpojenie TV od siete, je preto dôležité, aby ste k nej mali vždy adekvátny prístup.

  Táto značka sa nachádza všade tam, kde sú v sprievodnej literatúre spotrebiča uvedené veľmi dôležité informácie o jeho prevádzke a údržbe.

  Poznámka: Pri práci s nasledujúcimi funkciami postupujte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

  Bezpečnostné informácie

  VAROVANIE: Dbajte na to, aby elektrické zariadenia nikdy neobsluhovali bez dozoru deti, osoby so zníženou fyzickou, senzorickou alebo mentálnou dysfunkciou a osoby s nedostatkom skúseností a/alebo nedostatkom poznatkov o danom zariadení. • Z dôvodu správnej cirkulácie vzduchu ponechajte

  okolo celého zariadenia a z každej jeho strany voľný priestor o veľkosti aspoň 10 cm.

  • Nikdy neblokujte ventilačné otvory zariadenia.

  • TV neumiestňujte na naklonené alebo nestabilné povrchy, mohlo by dôjsť k prevráteniu zariadenia.

  • Zariadenie prevádzkujte v prostredí s miernou klímou.

  • Dbajte na to, aby ste mali zabezpečený rýchly a adekvátny prístup k sieťovej zásuvke zariadenia. TV, nábytok a iné predmety nikdy neumiestňujte na sieťový kábel. Poškodený napájací kábel/ zásuvka môže zapríčiniť požiar alebo vám spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Sieťový kábel chytajte za zástrčku, nikdy ho nevyťahujte ťahaním za samotný sieťový kábel. Sieťový kábel /zástrčku nikdy nechytajte mokrými rukami, mohli by ste spôsobiť skratovanie okruhu, alebo zapríčiniť úraz elektrickým prúdom. Na sieťovom kábli nikdy nerobte slučky a nezväzujte ho s inými káblami. V prípade poškodenia kábla je nutná jeho výmena, ktorú môže zabezpečiť výlučne kvalifikovaný odborník.

  • Nepoužívajte tento TV vo vlhkom alebo mokrom prostredí. TV nikdy nevystavujte pôsobeniu kvapalín. V prípade, že skrinka TV príde do styku s akýmikoľvek kvapalinami, TV ihneď odpojte a pred ďalším používaním ho nechajte skontrolovať kvalifikovaným personálom.

  • Nevystavujte TV priamemu slnečnému žiareniu, otvorenému plameňu, ani ho neumiestňujte do blízkosti zdrojov

  intenzívneho tepla, ako sú napríklad elektrické ohrievače.

  • Počúvanie hlasných zvukov zo slúchadiel môže spôsobiť poškodenie sluchu.

  • Dbajte na to, aby na TV neboli umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa ako napr. zapálené sviečky.

  • Tento TV musíte bezpečne pripevniť na stenu presne podľa nasledujúcich pokynov (ak je táto možnosť k dispozícii), aby ste predišli zraneniam.

  • Niekedy sa na obrazovke môžu objaviť neaktívne pixely v podobe pevných modrých, zelených alebo červených bodov. Berte, prosím, na vedomie, že daný stav nemá žiaden priamy vplyv na výkon vášho zariadenia. Dbajte na to, aby ste obrazovku nepoškrabali dotykom prstov alebo inými drsnými predmetmi.

  • Pred čistením a utieraním TV odpojte od siete. Používajte len jemné a suché tkaniny.

  RIZIKO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE

  VÝSTRAHA

  DÔLEŽITÉ – Skôr ako pristúpite k inštalácii alebo prevádzke zariadenia, preštudujte si všetky potrebné pokyny.

  Slovenčina - 2 -

  VAROVANIE: Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo smrti

  RIZIKO ZÁSAHU ELEK- TRICKÝM PRÚDOM Nebezpečenstvo vysokého napätia

  VÝSTRAHA Nebezpečenstvo zranenia alebo poškodenia majetku

  DÔLEŽITÉ! Systém funguje správne

  Poznámka: Označené ďalšie poznámky

  2 50FDI7724

 • Informácie týkajúce sa životného prostredia

  Tento televízor je navrhnutý tak, aby na svoju prevádzku spotreboval menej elektrickej energie, vďaka čomu prispieva k ochrane životného prostredia. Ak chcete ešte viac znížiť spotrebu elektrickej energie, postupujte podľa nasledujúcich pokynov: Môžete použiť nastavenie Power Save Mode (Úsporný režim), ktoré sa nachádza v ponuke Picture (Obraz). Ak nastavíte režim Power Save Mode (Úsporný režim) na možnosť Eco (Ekonomický), TV sa prepne do súporného režimu a úroveň svietivosti TV sa zníži na optimálnu úroveň. Uvedomte si, že niektoré z nastavení obrazu sa v režime Power Save Mode (Úsporný režim) nebudú dať zmeniť. Ak stlačíte pravé tlačidlo, na obrazovke sa objaví správa „Screen will be off in 15 seconds.“ (Obrazovka sa vypne za 15 sekúnd). Ak chcete, aby sa obrazovka vypla ihneď, vyberte položku PROCEED (POKRAČOVAŤ) a stlačte tlačidlo OK. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, obrazovka sa vypne za 15 sekúnd. Ak chcete obrazovku znovu zapnúť, stlačte ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo na TV. Ak vypnete reťim Power Save Mode (Úsporný režim), režim obrazu sa automaticky nastaví na možnosť Dynamic (Dynamický). Ak sa TV práve nepoužíva, vypnite alebo odpojte ju od siete. Aj týmto spôsobom môžete znížiť spotrebu energie.

  Upozornenie o pohotovostnom režime

  1. Ak TV aktuálne nedostáva žiaden vstupný signál (napr. z antény alebo HDMI zdroja) v priebehu 5 minút, prepne sa do pohotovostného režimu. Pri ďalšom zapnutí TV sa zobrazí nasledujúca správa: „TV switched to stand-by mode automatically because there was no signal for a long time“. (Keďže po dlhšiu dobu nebol žiadny signál, TV sa automaticky prepol do pohotovostného režimu.) Stlačte tlačidlo OK na pokračovanie.

  2. Ak ste TV nechali zapnutú, ale nepracovali ste s ňou istú dobu, prepne sa do pohotovostného režimu. Pri ďalšom zapnutí TV sa zobrazí nasledujúca správa. „TV switched to stand-by mode automatically because no operation was made for a long time“ (TV sa automaticky prepol do pohotovostného režimu, pretože ste po dlhšiu dobu nevykonali žiadnu činnosť.) Pokračujte stlačením tlačidla OK.

  Funkcie

  • Diaľkovo ovládaná farebná TV. • Plne integrovaný digitálny terestriálny/káblový/

  satelitný TV (DVB-T/C/S2) • HDMI vstupy na pripojenie iných zariadení pomocou

  zásuviek HDMI • USB vstup.

  • OSD systémová ponuka. • Zásuvka Scart pre externé zariadenia (ako napr. DVD

  prehrávače, videohry atď.) • Stereo zvukový systém. • Teletext. • Vstup pre slúchadlá. • Systém automatického programovania. • Manuálne ladenie. • Automatické vypnutie po viac ako šiestich hodinách. • Časovač uspatia TV. • Detský zámok. • Automatické stíšenie zvuku pri žiadnom prenose. • NTSC playback. • AVL (Automatické nastavenie zvukového limitu). • PLL (Vyhľadávanie frekvencie). • PC vstup. • Plug&Play pre Windows 98, ME, 2000, XP, Vista,

  Windows 7. • Režim Game (Hry) (Voliteľné nastavenie). • Ethernet (LAN) na pripojenie k internetu a službám • Podpora bezdrôtového pripojenia 802.11n cez USB

  dongle

  Dostupné príslušenstvo

  • Diaľkový ovládač • Batérie: 2x AAA • Rýchly návod • Bočný prepojovací kábel AV • Bezdrôtové pripojenie dongle • Predlžovací USB kábel

  Hlavný vypínač TV & Prevádzka

  1. Hore 2. Dole 3. Výber položky Volume/Programme/Sources List

  (Hlasitosť/Program/Zoznam zdrojov) a spínač Standby-On (Zapnúť pohotovostný režim)

  Upozornenia & Funkcie & Príslušenstvo

  Začíname

  Slovenčina - 3 -50FDI7724 3

 • Ovládacie tlačidlo vám umožňuje ovládať hlasitosť/ programy/funkcie Zdroj a Pohotovostný režim. Zmena hlasitosti: Stlačením tlačidla v smere nahor zvýšite hlasitosť. Stlačením tlačidla v smere nadol hlasitosť znížite. Ak chcete pre